» 

dicionario analógico

oser (fr)[Classe]

essayer en prenant un risque (fr)[Classe]

essayer de découvrir (chercher) (fr)[Classe]

avoir en vue (fr)[Classe]

faire en sorte de ne pas subir qqch (fr)[Classe]

chercher à atteindre (un but), à obtenir (une situation) (fr)[Classe]

essayer d'avoir un effet sur qqch (fr)[Classe]

arriesgar, arriesgarse, arriesgarse a, arriscarse, atreverse a, aventurarse a, correr riesgos, jugarse, osarinleggen, risico's nemen, wagen, zich verstouten, zich wagen aan - faire l'essai (fr) - vouloir en avoir le cœur net (fr) - évertuer (fr) - arriesgarde kans lopen, op het spel zetten, riskeren, risqueren, wagen - comenzar, emprender, iniciar, lanzarse, ponerse en marchabeginnen, beginnen aan, gaan in, vol vuur beginnen aan, zich storten in, zich werpen op - tenter l'affaire, tenter l'aventure (fr) - tâter (fr) - procurar quezorgen voor - ingénier (fr) - faire attention à ce que, faire attention que, prendre garde à ce que, prendre garde que, veiller à ce que, veiller que (fr) - experimentar, intentar, peligro, pretender, probar, riesgo, tratar depogen, proberen, trachten, uitproberen, zien, zoeken - escrimer (fr) - voorspelen - probareven proberen - attacher (fr) - proponerse hacer algozorgen dat - prendre garde (fr) - avoir soin (fr) - rechercher (fr) - travailler (fr)[Spéc.]

esforzarsebeproeven, mikken, nastreven, ogen, streven, trachten[Gén.]

-