Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

AarhusAarhus - comunicado de imprensatlačové komuniké - competência jurisdicionaljurisdikcia súdov - concessionáriokoncesionár - condição socioeconómicasocio-ekonomické podmienky - Conselho de Cooperação CulturalRada pre kultúrnu spoluprácu - CRESTCrest - Agência Europeia para a ProdutividadeEurópska agentúra pre produktivitu - Agência para a Energia NuclearAgentúra jadrovej energie - documento audiovisualaudiovizuálny dokument - DubaiDubaj - plano de desenvolvimento agrícolaplán rozvoja fariem - impressoratlačiareň - água salgadaslaná voda - água subterrâneaspodná voda - água residualodpadová voda - equipamento socioculturalkultúrna a sociálna vybavenosť - Estados UnidosSpojené štáty - pesca comunitáriarybné hospodárstvo Spoločenstva - Agência Internacional de EnergiaMedzinárodná agentúra pre energiu - queijo de cabrasyr z kozieho mlieka - queijo de vacasyr z kravského mlieka - FujeirahFujairah - governo no exílioexilová vláda - indústria audiovisualaudiovizuálny priemysel - jurisprudênciaprípadové právo - jurisprudência CEprípadové právo ES - Estado federadočlenská krajina federácie - habitação insalubrepodštandardné bývanie - Malásia Orientalvýchodná Malajzia - acordo de Bretton Woodsdohoda z Bretton Woods - microeconomiamikroekonómia - migração interurbanamedzimestská migrácia - migração intra-urbanavnútromestská migrácia - Leste de Storebæltvýchodný Great Belt - organigramaorganizačná schéma - árvorestrom - carne de caçamäso z lovu - AarhusAarhus - abuso de confiançasprenevera - adesivolepidlo - comércio de Estadoobchodovanie štátu - comércio de retalhomaloobchod - comércio por grossoveľkoobchod - comércio de armasobchod so zbraňami - comércio Leste-Oesteobchod medzi Východom a Západom - comércio externozahraničný obchod - comércio internovnútorný obchod - comércio internacionalmedzinárodný obchod - adesão à União Europeiapristúpenie k Spoločenstvu - comercializaçãomarketing - comissão eventualvýbor ad hoc - comissão de inquéritovyšetrovací výbor - Comissão dos Direitos do HomemKomisia pre ľudské práva - Comissão ONUKomisia OSN - comissão parlamentarparlamentný výbor - comissão PEEurópsky parlamentný výbor - análise qualitativakvalitatívna analýza - adjudicação por contratopridelenie zákazky - comissão permanentestály výbor - comissão especializadašpecializovaný výbor - Comissão Técnica ONUTechnická komisia OSN - comissionistazástupca platený províziou - CommonwealthSpoločenstvo národov - Comunidades EuropeiasEurópske spoločenstvá - comunaobec - adjuvanteadjuvans - comunicação de massasmasové komunikácie - comunicação por satélitesatelitná komunikácia - comunicado de imprensatlačové komuniké - comunismokomunizmus - ComoresKomory - companhia de segurospoisťovacia spoločnosť - competência administrativaadministratívne právomoci - competência comunitáriaprávomoc Spoločenstva - competência em razão da matériavecná príslušnosť - administração centralústredné orgány štátnej správy - competência do executivovýkonná právomoc - competência dos Estados-membrosprávomoci členských štátov - competência da assembleiaprávomoci parlamentu - competência jurisdicionaljurisdikcia súdov - competência mistaspoločné právomoci - competência territorialmiestna príslušnosť - competitividadekonkurencieschopnosť - complementaridade das trocaskomplementarita obchodu - comportamento do consumidorspotrebiteľské správanie - administração do ensinospráva vzdelávania - comportamento políticopolitické správanie - componente electrónicoelektronická súčiastka - composto mineralnerastná zlúčenina - composição da populaçãozloženie obyvateľstva - composição da assembleiazloženie parlamentu - contabilidadeúčtovníctvo - contabilidade geralfinančné účtovníctvo - contabilidade nacionalnárodné účty - administração fiscaldaňové orgány - contabilidade públicaúčtovníctvo v štátnej službe - contabilidade regionalregionálne účtovníctvo - contabilistaúčtovník - contaúčet - activo consolidadokonsolidovaný účet - conta de exploraçãoprevádzkový obchodný účet - posto de vendamiesto s viazaným predajom - condado, distritogrófstvo - concentração da populaçãosústredenie obyvateľstva - concentração de poderessústredenie právomocí - administração localmiestna štátna správa - concentração económicahospodárska koncentrácia - concentração industrialpriemyselná koncentrácia - concepção do produtodesign výrobku - Macedónsko - concessionáriokoncesionár - contribuição financeirastrednodobá finančná pomoc - desenvolvimento sustentáveltrvale udržateľný rozvoj - união livrespolužitie bez manželského zväzku - concorrênciakonkurencia - concorrência internacionalmedzinárodná súťaž - administração públicaštátna správa - resumo de textoszhrnutie - condimentokoreniny - condições de ajudapodmienky pomoci - condição femininapostavenie žien - condições de trabalhopracovné podmienky - condições de vidaživotné podmienky - condições económicashospodárske podmienky - situação socialsociálna situácia - condição socioeconómicasocio ekonomické podmienky - acondicionamentopríprava tovaru pre trh - admissão a examepripustenie k skúškam - condições atmosféricasatmosferické podmienky - CMTWCL - Conferência ONUkonferencia OSN - confidencialidadedôverný charakter informácií - indústria de confeitariacukrovinky - conflito de competênciaskompetenčný konflikt - conflito de podereskompetenčný spor - abuso de direitozneužitie práva - incineração de resíduosspaľovňa odpadu - admissão temporáriadočasné uvoľnenie - conflito laboralpracovnoprávny spor - conflito internacionalmedzinárodný konflikt - conflito racialrasový konflikt - conflito socialsociálny konflikt - licença por doençadovolenka z dôvodu choroby - licença por maternidadematerská dovolenka - licença para formaçãoštudijné voľno - licença para assistência aos filhosošetrovanie člena rodiny - férias pagasplatené voľno - licença sem vencimentoneplatené voľno - licença socialdovolenka z rodinných dôvodov - congelaçãozmrazovanie - conglomerado de empresaskonglomerát - CongoKongo - conjuntura económicakrátkodobé hospodárske vyhliadky - ConnachtConnacht - Conselho da União EuropeiaRada Európskej únie - conselho de administraçãopredstavenstvo - Conselho de Associação CEAsociačná rada ES - adopçãoadopcia dieťaťa - Conselho de Cooperação CulturalCCC - Conselho de Cooperação AduaneiraCCD - CAPAspac - Conselho da EuropaRada Európy - países do Conselho da Europakrajiny Rady Európy - Conselho de Segurança ONUBezpečnostná rada OSN - Conselho de Tutela ONURada poručníkov OSN - Conselho das Comunas e Regiões da EuropaRada európskych obcí a regiónov - conselho de ministrosrada ministrov - aprovação da leischválenie zákona - Conselho EuropeuEurópska rada - Conselho NórdicoSeverská rada - países do Conselho Nórdicokrajiny Severskej rady - conselheiro agrícolaporadca v poľnohospodárstve - conservação dos alimentoskonzervácia stravy - conservação dos recursos haliêuticoszachovanie zásob rýb - conservação dos recursoszachovanie zdrojov - conservadorismokonzervativizmus - indústria de conservaskonzerváreň - consolidação da dívidakonsolidácia štátneho dlhu - consumidorspotrebiteľ - consumospotreba - consumo alimentarspotreba potravín - consumo de águaspotreba vody - consumo de energiaenergetická spotreba - consumo familiarspotreba domácnosti - aprovação do orçamentoprijatie rozpočtu - consumo finalkonečná spotreba - consumo internodomáca spotreba - consumo per capitaspotreba na obyvateľa - Constituiçãoústava - formação de um partidozaloženie strany - constituição de sociedadezaloženie spoločnosti - controlo de constitucionalidadekontrola ústavnosti - edifício agrícolapoľnohospodárske staviteľstvo - construção de estradasstavba ciest - construção metálicakovová konštrukcia - construção navalstavba lodí - consulta da informaçãokonzultácie informácií - consulta dos trabalhadoreskonzultácie s pracovníkmi - contentorkontajner - impugnação eleitoralnámietka voči výsledku volieb - adultodospelý - contingente pautalcolná kvóta - contracepçãoantikoncepcia - redução da semanakratší pracovný týždeň - contratozmluva - apólice de segurospoistná zmluva - contrato de trabalhopracovná zmluva - contrafacçãopriemyselné falšovanie - AEIDEADI - contraplacadopreglejka - contribuintedaňový poplatník - controlo administrativosprávny dohľad - controlo aéreokontrola leteckej premávky - controlo orçamentalrozpočtová kontrola - controlo de gestãoaudit manažmentu - controlo da comunicaçãokontrola komunikácií - EFTAEFTA - controlo da poluiçãokontrola znečisťovania - controlo de liquidezkontrola likvidity - controlo de produçãokontrola výroby - controlo de qualidade dos produtos industriaiskontrola kvality - trabalho atípiconeštandardné zamestnanie - controlo cambialdevízová kontrola - controlo das concentraçõeskontrola fúzií - avaliaçãohodnotenie - controlo das migraçõeskontrola migrácie - abuso de poderzneužitie právomocí - países EFTAkrajiny EZVO - controlo de preçoscenová kontrola - controlo financeirofinančná kontrola - controlo parlamentarparlamentná kontrola - controlo fitossanitáriokontrola zdravia rastlín - controlo sanitáriozdravotnícka inšpekcia - Convenção CIVDohovor CIV - contrato colectivokolektívna zmluva - aeroportoletisko - Convenção de ArushaDohovor z Arushy - Convenção de LoméDohovor z Lomé - Convenção de Lomé Iprvý dohovor z Lomé - Convenção de Lomé IIdruhý dohovor z Lomé - Convenção de IaundéDohovor z Yaoundé - convenção ONUdohovor OSN - convergência económicahospodárske zbližovanie - conversão de energiapremena energie - convertibilidade monetáriamenová konvertibilita - CookCookove ostrovy - cooperação administrativaadministratívna spolupráca - cooperação comercialobchodná spolupráca - cooperação culturalkultúrna spolupráca - cooperação económicahospodárska spolupráca - cooperação europeiaeurópska spolupráca - cooperação financeirafinančná spolupráca - aerosolaerosol - cooperação industrialpriemyselná spolupráca - cooperação institucionalspolupráca medzi inštitúciami - cooperação entre empresasmedzipodniková spolupráca - cooperação internacionalmedzinárodná spolupráca - cooperação judiciáriasúdna spolupráca - cooperação militarvojenská spolupráca - cooperação monetáriamenová spolupráca - cooperação políticapolitická spolupráca - cooperação regionalregionála spolupráca - afectação da terrarozdelenie pôdy - cooperação científicavedecká spolupráca - cooperação Sul-Sulspolupráca Juh - Juh - cooperação técnicatechnická spolupráca - cooperação transfronteiriçacezhraničná spolupráca - cooperativadružstvo - cooperativa agrícolapoľnohospodárske družstvo - cooperativa de consumospotrebné družstvo - cooperativa de créditoúverové družstvo - coordenação das ajudaskoordinácia pomoci - CopenhagaKodaň - publicidade de preçoszverejňovanie cien - co-propriedadespoluvlastníctvo - Coreia do SulJužná Kórea - Coreia do NorteSeverná Kórea - CoreperCoreper - corporativismokorporativizmus - gorduratuky - gordura animalživočíšne tuky - gordura vegetalrastlinné tuky - correspondênciakorešpondencia - corrosãokorózia - filiação políticapolitická príslušnosť - corrupçãokorupcia - CórsegaKorzika - Costa RicaKostarika - cotação na bolsakótovanie na burze - Costa do MarfimCote d'Ivoire - contribuição para a segurança socialpríspevok na sociálne zabezpečenie - quotização açúcarpoplatok z cukru - algodãobavlna - golpe de Estadoštátny prevrat - fretamentonájom lodí - Tribunal de Justiça CESúdny dvor ES - Tribunal de Contas CEÚčtovný dvor ES - Tribunal Europeu dos Direitos do HomemSúd pre ľudské práva - Tribunal Internacional de JustiçaMedzinárodný súdny dvor - corrente migratóriamigračný pohyb - curso de águavodný tok - AfeganistãoAfganistan - cotação dos títulos no mercadocena cenných papierov - corretorbroker - custo de equipamentonáklady na zariadenia - custo de investimentoinvestičné náklady - custo de capitalkapitálové náklady - custo de distribuiçãodistribučné náklady - custo de funcionamentoprevádzkové náklady - custo da educaçãonáklady na vzdelávanie - AfrasecAfrasec - custo da construçãostavebné náklady - custo da poluiçãonáklady znečisťovania - custo da saúdenáklady zdravotníctva - custo de vidaživotné náklady - custo de produçãovýrobné náklady - custo de armazenagemnáklady skladovania - custo directopriame náklady - custo do créditonáklady vypožičiavania - custo salarialmzdové náklady - acesso à educaçãoprístup ku vzdelávaniu - ÁfricaAfrika - custo socialsociálne náklady - criação artísticaumelecká tvorba - criação de empregovytvorenie pracovného miesta - créditoúver - crédito a curto prazokrátkodobý úver - crédito à exportaçãovývozný úver - crédito à importaçãodovozný úver - crédito ao consumospotrebiteľský úver - crédito a longo prazodlhodobý úver - África anglófonaanglofónna Afrika - crédito a médio prazostrednodobý úver - crédito comercialobchodný úver - crédito cruzadoswapové dojednanie - crédito ao investimentoinvestičná pôžička - crédito de pagamentočiastky splatné v rozpočtovom roku - crédito documentáriodokumentárny akreditív - crédito imobiliáriohypotekárny úver - crédito industrialpriemyselný úver - crédito internacionalmedzinárodný úver - natassmotana - África Centralstredná Afrika - gelado à base de leitesmotanová zmrzlina - CRESTCrest - CretaKréta - crime de guerravojnový zločin - criminologiakriminológia - crise energéticaenergetická kríza - crise políticapolitická kríza - crescimento económicohospodársky rast - África do NorteSeverná Afrika - Cruz VermelhaICRC - crustáceokôrovec - CubaKuba - courokoža - cobremeď - culturakultúra - cultura de cereaispestovanie obilnín - cultura em socalcosterasovité pestovanie - cultura forrageirapestovanie krmív - África do SulJuhoafrická republika - fruticulturapestovanie ovocia - cultura industrialpriemyselné pestovanie plodín - cultura de legumes e hortaliçapestovanie zeleniny - cultura permanentetrvalá plodina - cultura popularľudová kultúra - cultura sem terrahydropónia - cultura em estufaskleníkové pestovanie - cultura tropicaltropické poľnohospodárstvo - cultura alimentarsamozásobiteľské hospodárenie - acumulação de pensõeskumulatívny nárok na dôchodok - África francófonafrankofónna Afrika - CuraçauCuracao - CícladesKyklady - ciclo económicohospodársky cyklus - DinamarcaDánsko - regiões da Dinamarcaregióny Dánska - debate parlamentarparlamentná rozprava - desarborizaçãoodlesňovanie - descentralizaçãodecentralizácia - descarga orçamentalrozpočtové absolutórium - África Meridionaljužná Afrika - resíduoodpad - resíduo agrícolapoľnohospodársky odpad - resíduo industrialpriemyselný odpad - resíduo não recuperávelnevyužiteľný odpad - resíduo radioactivorádioaktívny odpad - decisãorozhodnutie - decisão CErozhodnutie Spoločenstva - decisão CEEArozhodnutie ESAE - África OcidentalZápadná Afrika - decisão-geral CECAvšeobecné rozhodnutie ESUO - decisão individual CECAindividuálne rozhodnutie ESUO - declaração de acordos e práticas concertadasoznámenie o obmedzujúcom postupe - apresentação de candidaturaohlásenie kandidatúry - declaração de votovyhlásenie výsledkov hlasovania - África OrientalVýchodná Afrika - arranque económicohospodársky štart - descolonizaçãodekolonizácia - escrutíniosčítavanie hlasov - desconcentraçãodekoncentrácia - divisão administrativaadministratívna jednotka - divisão em círculos eleitoraisrozdelenie na volebné kraje - decretodekrét - dedução fiscaldaňová úľava - defesa antimíssilprotiraketová obrana - déficestrata - défice orçamentalrozpočtový deficit - deflaçãodeflácia - arroteamentoklčovanie pôdy - degradação do ambientezhoršovanie životného prostredia - acesso ao empregoprístup k pracovnému miestu - idade escolarškolský vek - delinquênciadelikvencia - delinquência juvenilzločinnosť mládeže - procura de empregožiadosť o pracovné miesto - procura de bens de consumospotrebiteľský dopyt - procura energéticadopyt po energii - demissão do governoodstúpenie vlády - agência no estrangeirozahraničné zastúpenie - democraciademokracia - democracia populardemokracia ľudu - democratizaçãodemokratizácia - democratização da educaçãodemokratizácia vzdelávania - demografiademografia - desnaturaçãodenaturácia - produto deteriorávelrýchlo sa kaziace tovary - Agência de Aprovisionamento CEEAZásobovacia agentúra ESAE - densidade populacionalhustota obyvateľstva - departamentodepartement - departamento ultramarinozámorský departement - despesavýdavok - despesas alimentaresvýdavky na potraviny - despesa orçamentadarozpočtový výdavok - agência de notíciastlačová agentúra - despesas de consumovýdavky na spotrebu - despesa de funcionamentoadministratívny výdavok - despesa não orçamentalmimorozpočtový výdavok - despesa nacionalštátne výdavky - despesa não obrigatórianepovinný výdavok - despesa obrigatóriapovinný výdavok - despesa operacionalprevádzkový výdavok - despesas públicasverejný výdavok - despolitizaçãoodpolitizovanie - despovoamentoúbytok obyvateľstva - deportadodeportovaná osoba - depositárioreferent odbytu - depósito bancáriobankový vklad - depreciação do capitalkapitálové odpisy - desregulamentaçãoderegulácia - desarmamentoodzbrojenie - desastre de origem humanapohroma spôsobená človekom - desastre naturalprírodná pohroma - descrição de funçõespopis práce - desertopúšť - desertificaçãodezertifikácia - desidrataçãoodvodnenie - desistência de candidaturaodstúpenie - desobediência civilobčianska neposlušnosť - destruição das culturaszničenie úrody - EPA - estreitoúžina - dívida externazahraničný dlh - dívida públicaštátny dlh - segunda câmarahorná komora - desvalorizaçãodevalvácia - desenvolvimento económicohospodársky rozvoj - NEA - desenvolvimento industrialpriemyselný rozvoj - desenvolvimento integradointegrovaný rozvoj - desenvolvimento regionalregionálny rozvoj - desenvolvimento socialsociálny rozvoj - divisazahraničná mena - diabetescukrovka - relações Norte-Sulvzťahy medzi Severom a Juhom - ditaduradiktatúra - agência regionaloblastné zastúpenie - léxicolexikón - diferença culturalkultúrny rozdiel - diferendo internacionalmedzinárodný spor - difusão da informaçãorozširovanie informácií - difusão da culturašírenie kultúry - difusão restritaobmedzené šírenie - difusão selectiva da informaçãovýberové rozširovanie informácií - dimensão da empresaveľkosť podniku - diplomadiplom - direcção de empresariadenie spoločnosti - directivasmernica - directiva comunitáriasmernica Spoločenstva - disciplina de votohlasovacia disciplína - discotecahudobná knižnica - discursoreč - acesso à informaçãoprístup k informáciám - discriminação sexualsexuálna diskriminácia - discriminação económicahospodárska diskriminácia - discriminação linguísticajazyková diskriminácia - discriminação políticapolitická diskriminácia - discriminação racialrasová diskriminácia - discriminação religiosanáboženská diskriminácia - disparidade de preçoscenová nerovnosť - disparidade económicahospodárska nerovnováha - disparidade regionalregionálna nerovnováha - conservantekonzervačný prostriedok - centro de saúdeliečebné centrum - recursos alimentareszdroje potravy - disponibilidades energéticasdostupné energetické zdroje - dispositivo de conduçãomechanizmus riadenia - dispositivo de segurançabezpečnostné zariadenie - dispositivo de sinalizaçãosignalizačné zariadenie - dissidênciadisent - dissolução do parlamentorozpustenie parlamentu - dissuasãozastrašujúci prostriedok - destilaçãodestilácia - distribuição comercialdistribučný obchod - distribuição de energiadistribúcia energie - abastecimento de águadodávka vody - distribuição de electricidadedodávka elektriny - distribuição exclusivadohoda o výhradnej distribúcii - diversificação da produçãovýrobková diverzifikácia - diversificação das exportaçõesdiverzifikácia vývozov - capatazvedúci pracovník - divisão internacional do trabalhomedzinárodná deľba práce - divórciorozvod - doutrina jurídicaprávna doktrína - documentodokument - documento audiovisualaudiovizuálny dokument - documento de identidadedoklad totožnosti - documento de sessãodokument prerokovávaný na zasadaní - aglomerado populacionalzastavaná plocha - documento aduaneirocolný doklad - documento oficialoficiálny dokument - documento parlamentarparlamentný dokument - documentaçãodokumentácia - DodecanesoDodecanese - DomínicaDominika - danoškoda - dano de guerravojnové škody - perdas e danosnáhrada škody - donativodonácia - doaçãodar - alfândegacolnica - DubaiDubaj - dupla tributaçãodvojité zdanenie - dupla nacionalidadedvojité občianstvo - duplo empregodvojité zamestnanie - aglomerado ruralvidiecka osídlenie - duodécimo provisóriopredbežná dvanástina - dragagembagrovanie - drenagemdrenáž - DrentheDrenthe - direito à educaçãoprávo na vzdelanie - direito à informaçãoprávo na informácie - direito à culturaprávo na kultúru - aglomerado urbanomestské centrum - direito à justiçaprávo na spravodlivosť - direito administrativosprávne právo - direito aéreoletecké právo - direitos antidumpingantidumpingové clo - direito ao trabalhoprávo na prácu - direito bancáriobankové právo - direito cambialzákon o prevoditeľných cenných papieroch - direito civilobčianske právo - direito comercialobchodné právo - direito comunitárioprávo Spoločenstva - agitação políticapolitické nepokoje - direito constitucionalústavné právo - direito consuetudinárioobyčajové právo - direito de autorautorské práva - taxas de registodaň z registrácie - direito de escalaprávo na medzipristátie - direito de estabelecimentoprávo podnikať - direito à greveprávo na štrajk - direito da energiaenergetické právo - direito do ambienteenvironmentálne právo - agregado económicosúhrnná veličina - direito do espaçokozmické právo - direitos do indivíduopráva jednotlivca - direito da concorrênciasúťažné právo - direito da famíliarodinné právo - direito da guerravojnové právo - direito do marmorské právo - direito de manifestaçãoprávo na demonštráciu - direitos de pescarybolovné práva - acesso à profissãoprístup k povolaniu - direito de preferênciapredkupné právo - direito de resoluçãoprávo obnovenia držby - direito de votoprávo voliť - direito dos segurospoistné právo - direito de patentespatentové právo - direito dos Estadosvnútroštátne právo - direito dos estrangeirospráva cudzincov - direitos das minoriaspráva menšín - direito das sociedades comerciaisprávo obchodných spoločností - direito dos transportesdopravné právo - direito da habitaçãobytový zákon - direito do trabalhopracovné právo - direito eleitoralvolebné právo - agricultura a tempo parcialfarmárstvo na čiastočný úväzok - regulamentação financeirafinančná legislatíva - direito fiscaldaňové právo - direito fiscal internacionalmedzinárodné daňové právo - legislação florestallesnícka legislatíva - direito humanitário internacionalmedzinárodné humanitné právo - direito internacionalmedzinárodné právo - direito internacional privadomedzinárodné súkromné právo - direito internacional públicomedzinárodné verejné právo - agricultura biológicaorganické hospodárenie - Direito Marítimonámorné právo - direito matrimonialmanželské právo - direito nacionalnárodné právo - direito nuclearjadrové právo - direito penaltrestné právo - delito económicohospodársky trestný čin - direito penal internacionalmedzinárodné trestné právo - direito privadosúkromné právo - agricultura comercialkomerčné hospodárenie - direito públicoverejné právo - direito ruralpoľnohospodárske právo - direito socialsociálna legislatíva - direito territorialúzemné právo - direita políticapravicová strana - direitos cívicosobčianske práva - direitos do Homemľudské práva - direitos da mulherpráva žien - agricultura contratualzmluvné hospodárenie - Direitos Especiais de Saquezvláštne práva čerpania - dumpingdumping - esperança de vidadĺžka života - duração dos estudosdĺžka štúdií - duração do arrendamentodĺžka prenájmu - duração do trabalhopracovný čas - duração legal do trabalhozákonný pracovný čas - países EAMAkrajiny AAMS - agricultura de gruposkupinové hospodárenie - East Angliavýchodná Anglia - águavoda - águas comunitáriasvody Spoločenstva - água de infiltraçãopriesaková voda - água termalvoda na kúpanie - aguardentedestiláty - águas interioresvnútrozemské vody - agricultura de montanhapodhorské hospodárenie - mar altomedzinárodné vody - água salgadaslaná voda - água subterrâneaspodná voda - água superficialpovrchová voda - mar territorialvýsostné vody - água residualodpadová voda - trocas agrícolasobchod s poľnohospodárskymi produktmi - trocas comerciaisobchodná operácia - agricultura de subsistênciasamozásobiteľské poľnohospodárstvo - permuta de informaçãoprenos informácií - permuta de publicaçõesvýmena publikácií - comércio extracomunitárioobchod so štátmi mimo Spoločenstva - comércio intracomunitárioobchod v rámci Spoločenstva - comércio por grupos de paísesobchod podľa skupín krajín - comércio por paísobchod podľa krajiny - comércio por produtosobchod podľa výrobkov - amostragemtvorba vzoriek - agricultura extensivaextenzívne hospodárenie - escala de saláriosmzdové tarify - iluminaçãoosvetlenie - escola no estrangeiroškola v zahraničí - escola europeiaeurópska škola - escola internacionalmedzinárodná škola - escola infantilmaterská škola - escola nacionalnárodná akadémia - ecologiaekológia - ecologismoekologizmus - econometriaekonometria - acesso ao mercadoprístup na trh - agricultura intensivaintenzívne hospodárenie - economiahospodárstvo - economia agrícolapoľnohospodárska ekonomika - economia colectivakolektívne hospodárstvo - economia concertadazosúladené ekonomické kroky - economia de escalaúspory z rozsahu - economia de energiaúspora energie - ajustamento estruturalštrukturálne prispôsobenie - economia de guerravojnové hospodárstvo - economia da empresaspráva podniku - regiões da Áustriaregióny Rakúska - agricultura mediterrânicapoľnohospodárstvo v Stredozemí - economia de mercadotrhová ekonomika - economia de subsistênciasamozásobiteľské hospodárstvo - economia dos transportesdopravná ekonomika - economia orientadariadené hospodárstvo - economia familiardomáce hospodárstvo - economia florestallesné hospodárstvo - economia industrialpriemyselná ekonomika - economia internacionalsvetové hospodárstvo - economia mistazmiešané hospodárstvo - economia nacionalnárodné hospodárstvo - agroalimentarpoľnohospodársko-potravinársky sektor - economia planificadaplánované hospodárstvo - economia pós-industrialpostindustriálne hospodárstvo - economia públicaverejné hospodárstvo - economia regionalregionálne hospodárstvo - economia paralelatieňové hospodárstvo - economia urbanahospodárenie mesta - EscóciaŠkótsko - ecossistemaekosystém - euroeuro - agro-indústriapoľnohospodársko-spracovateľský priemysel - ediçãovydávanie - educaçãovzdelávanie - educação ao domicíliodomáce vzdelávanie - educação artísticaumelecké vzdelávanie - educação comparadaporovnávacie vzdelávanie - educação de basezákladné vzdelávanie - educação de massasmasové vzdelávanie - educação de adultosvzdelávanie dospelých - educação de estrangeirosvzdelávanie cudzincov - educação informalneformálne vzdelávanie - educação permanentepriebežné vzdelávanie - educação físicatelesná výchova - educação pré-escolarpredškolské vzdelávanie - educação sanitáriazdravotná výchova - educação sexualsexuálna výchova - ensino especialšpeciálne vzdelávanie - edulcorantesladidlo - efectivo escolarpočet žiakov - agronomiaagronómia - efluente radiactivorádioaktívna odpadová voda - igualdade das remuneraçõesrovnocenné mzdové odmeňovanie - igualdade de tratamentorovnaké zaobchádzanie - igualdade perante a leirovnosť pred zákonom - Egipto, EgitoEgypt - El SalvadorSalvádor - alargamento do mercadorozšírenie trhu - citrinocitrusové ovocie - eleitor inscritoregistrácia voličov - eleiçãovoľby - eleição antecipadapredčasné voľby - eleição europeiaeurópske voľby - eleição indirectanepriama voľba - eleição localmiestne voľby - eleição nacionalceloštátne voľby - eleição parlamentarparlamentné voľby - eleição parcialdoplňovacie voľby - AIDIDA - eleição presidencialprezidentské voľby - eleição primáriaprimárky - eleitoradovoličstvo - electroquímicaelektrochémia - electrometalurgiaelektrometalurgia - electrónicaelektronika - electrotecniaelektrotecnika - pecuáriachov hospodárskych zvierat - apoio económicohospodárska podpora - criação animal em pastoríciavoľná pastva - cultura de crustáceoschov kôrovcov - criação animal intensivaintenzívny chov hospodárskych zvierat - alunožiak - elegibilidadevoliteľnosť - eliminação de resíduoszneškodňovanie odpadu - emancipaçãoemancipácia - embalagembalenie - pastagem de engordapasenie - engarrafamentoplnenie fliaš - ajuda ao empregopodpora zamestnanosti - emigraçãoemigrácia - Emília-RomanaEmilia-Romagna - Emiratos Árabes UnidosSpojené arabské emiráty - territórios dos Emiratos Árabes Unidoskrajiny Spojených arabských emirátov - emissão de títulosemisia cenných papierov - emissão de moedaemisia meny - acidente de transportedopravná nehoda - emprego reservadourčené vyhradené zamestnanie - empregadoadministratívny pracovník - empregado de escritórioúradník - empregado dos serviços públicosštátny zamestnanec - empregadorzamestnávateľ - empréstimo, empréstimo contraídopôžička, výpožička - ajuda ao estrangeirozahraničná pomoc - empréstimo comunitário contraídopôžičky Spoločenstva - empréstimo internacionalmedzinárodná pôžička - empréstimo públicoverejné výpožičky - emulsionante alimentarpotravinársky emulgátor - endividamentozadĺženosť - energia das ondasenergia vĺn - energia não poluentealternatívna energia - ajuda à exportaçãopodpora vývozu - energia poluenteenergia z tuhých palív - energia eléctricaelektrická energia - energia eólicaenergia vetra - energia geotérmicageotermálna energia - energia hidráulicavodná energia - energia hidroeléctricahydroelektrická energia - energia maremotrizprílivová energia - energia nuclearjadrová energia - energia renovávelobnoviteľná energia - ajuda por hectarepomoc na jeden hektár - energia solarslnečná energia - energia térmicatepelná energia - criançadieťa - criança abandonadaopustené dieťa - filho de migrantedieťa migranta - filho naturalnemanželské dieťa - filho únicojedináčik - afectação de despesasurčenie výdavkov - fertilizantehnojivo - fertilizante químicochemické hnojivo - ajuda ao investimentoinvestičná pomoc - fertilizante orgânicoorganické hnojivo - engordavýkrm - rapto políticopolitický únos - inquérito económicoekonomický prehľad - inquérito ao consumospotrebiteľský prieskum - inquérito socialsociálny prehľad - registo de dadoszaznamenávanie údajov - registo de documentoszaznamenávanie dokumentačných referencií - ajuda à construçãostavebná dotácia - enriquecimento de combustívelobohatenie paliva - professoručiteľ - ensinovyučovanie - ensino à distânciadiaľkové štúdium - ensino agrícolapoľnohospodárske vzdelávanie - ensino informatizadoprogramová výučba - ensino confessionalcirkevné vzdelávanie - ensino de línguasjazykové vzdelávanie - ensino geralvšeobecné vzdelávanie - ensino gratuitobezplatné vzdelávanie - ajuda à modernizaçãopomoc pri modernizácii - ensino secularsvetské vzdelávanie - ensino médicolekárske vzdelávanie - ensino obrigatóriopovinná školská dochádzka - ensino paramédicozdravotnícke vzdelávanie - ensino pluridisciplinarviacodborové vzdelávanie - ensino pós-universitáriopostgraduálne vzdelávanie - ensino primárioprvostupňové vzdelávanie - ensino privadosúkromné vzdelávanie - ensino profissionalodborné profesijné vzdelávanie - ensino oficialštátne vzdelávanie - ajuda à produçãopodpora výroby - ensino na área de ciênciasvedecké vzdelávanie - ensino secundáriodruhostupňové vzdelávanie - ensino superiorvyššie vzdelávanie - ensino técnicotechnické vzdelávanie - acordos e práticas concertadasobmedzujúci obchodný postup - acordo horizontalhorizontálna dohoda - acordos e práticas ilícitasprotizákonná dohoda - acordos e práticas concertadas internacionaismedzinárodný kartel - acordo verticalvertikálna dohoda - ajuda alimentarpotravinová pomoc - mutualidade agrícolavzájomná pomoc medzi farmármi - entrave não pautalnetarifné bariéry - entrave pautaltarifná bariéra - entrave técnicotechnická bariéra - entreposto aduaneirocolný sklad - empresadruh podniku - empresa artesanalživnosť - empresa comercialpodnikanie v distribúcii - empresa comumspoločný podnik - empresa de arrendamentonájomná spoločnosť - empresa de transportedopravný podnik - empresa estrangeirazahraničné podnikanie - empresa europeiaeurópsky podnik - empresa familiarrodinný podnik - empresa fiduciáriazverenecká spoločnosť - empresa imobiliáriaobchod s nehnuteľnosťami - empresa individualpodnik jednotlivca - acidente de trabalhopracovný úraz - ajuda aos desfavorecidospomoc nízkym príjmovým skupinám - empresa industrialpodnikanie v priemysle - empresa multinacionalnadnárodná korporácia - empresa privadasúkromný sektor - empresa públicaverejný sektor - manutenção de equipamentosúdržba - manutenção das culturasstarostlivosť o plodiny - ambiente físicoprirodzené prostredie - poupançaúspory - ajuda às empresaspomoc podnikom - poupança forçadapovinné úspory - epidemiaepidémia - epidemiologiaepidemiológia - EpiroEpirus - esgotamento dos recursosvyčerpanie zdrojov - EquadorEkvádor - equinoequidae - equilíbrio orçamentalvyrovnanosť rozpočtu - equilíbrio ecológicoekologická rovnováha - ajuda bilateraldvojstranná pomoc - equipamento agrícolapoľnohospodárske zariadenia - equipamento colectivokolektívna vybavenosť - equipamento do veículosúčiastky vozidla - equipamento electrónicoelektronické zariadenie - equipamento industrialpriemyselné zariadenia - equipamento socioculturalkultúrna a sociálna vybavenosť - auxílio CECApomoc ESUO - equipamento desportivošportové zariadenia - equivalência de diplomasrovnocennosť diplomov - ergonomiaergonómia - erupção vulcânicasopečná erupcia - escravaturaotroctvo - desconto bancáriodiskont - espaço aéreovzdušný priestor - espaço judiciário europeueurópsky súdny priestor - área verdezelená zóna - ajuda comunitáriapomoc Spoločenstva - EspanhaŠpanielsko - regiões de Espanharegióny Španielska - espécie protegidachránené druhy - espionagem industrialpriemyselná špionáž - ensaiotestovanie - experiência nuclearjadrový pokus - Estremadura espanholaExtremadura - ajuda complementar aos produtosdodatočná podpora pre výrobky - estabelecimentozávod - instituição especial de créditoinštitúcia so zvláštnym postavením - estabelecimento de ensinovzdelávací ústav - organismo de utilidade públicaverejno prospešná inštitúcia - elaboração do orçamentozostavovanie rozpočtu - estabelecimento hospitalarliečebný ústav - estabelecimento prisionalnápravné zariadenie - organismo públicoverejná inštitúcia - estanhocín - padrão de câmbio-ouroštandard zlatej devízy - ajuda de emergênciapomoc v núdzi - padrão-ourozlatý štandard - Estadoštát - estado civilobčiansky stav - estado de excepçãopravidlá počas mimoriadneho stavu - estado de emergênciavýnimočný stav - Estado-providênciaštát sociálnych istôt - Estados UnidosSpojené štáty - auxílio estatalštátna pomoc - etanoletanol - EtiópiaEtiópia - etnologiaetnológia - rotulagemoznačovanie etiketami - estudo de viabilidaderealizačná štúdia - estudo de mercadovýskum trhu - estudo do trabalhoštúdia práce - estudanteštudent - estudante estrangeirozahraničný študent - ajuda económicahospodárska pomoc - eurocréditoeuroúver - eurodivisaeuromena - eurodólareurodoláre - euro-emissãoeuroobligácia - euromercadoeurotrh - eurocomunismoeurokomunizmus - EurocontrolEurocontrol - eurodireitaeurópska pravica - EurogrupoEurópska skupina - EuropaEurópa - ajuda em génerosnaturálna pomoc - Europa do Norteseverná Európa - Europa Meridionaljužná Európa - Europa Ocidentalzápadná Európa - Europa Orientalvýchodná Európa - europescaEuropeche - interactividadeinteraktivita - eutrofizaçãoeutrofizácia - avaliação orçamentalrozpočtové zhodnotenie - avaliação de projectohodnotenie projektu - avaliação de recursoszhodnotenie zdrojov - miudezasvnútornosti - acidente nuclearjadrová havária - ajuda financeirafinančná pomoc - avaliação tecnológicatechnologické zhodnotenie - evasão fiscalvyhýbanie sa daňovej povinnosti - exameskúška - excedente agrícolapoľnohospodársky prebytok - exclusão do tratamento CEvyňatie z postupov ES - execução de projectoprojektový manažment - execução do orçamentočerpanie rozpočtu - execução de sentençavýkon rozhodnutia - isenção de autorização de acordos e práticas concertadasoslobodenie reštriktívnych praktík od schvaľovacej povinnosti - isenção pautalcolná výnimka - exercício orçamentalfinančný rok - fuga de cérebrosúnik mozgov - agricultorpoľnohospodár - exploração agrícolapoľnohospodársky podnik - exploração agrícola estatalštátna farma - exploração agrícola mistafarma so zmiešaným hospodárením - exploração marítimavyužívanie morí - exploração dos recursosvyužívanie zdrojov - exploração agrícola familiarrodinné hospodárstvo - exploração florestallesnícky podnik - exploração leiteiramliečna farma - explosivovýbušnina - exportaçãovývoz - exportação de capitaisvývoz kapitálu - expropriaçãovyvlastnenie - ajuda multilateralmnohostranná pomoc - expulsãovyhostenie - exterritorialidadeextra-teritorialita - extracção mineiraťažobné dobývanie - extradiçãoextradícia, vydanie - extrema-direitakrajná pravica - extrema-esquerdakrajná ľavica - Extremo OrienteĎaleký Východ - facturaçãofakturácia - ajuda não reembolsávelnevratná pomoc - rendimento baixonízky príjem - falênciabankrot - fomehlad - regime de exploração agrícolatyp držby - exploração por conta própriavlastnícke hospodárenie - exploração mistazmiešaná držba - famíliarodina - família numerosaveľká rodina - família por afinidaderodina získaná sobášom - FAOFAO - ajuda privadasúkromná pomoc - farinha de cereaisobilná múka - fascismofašizmus - faunaživočíšna ríša - FECOMEFMS - fecundidadeplodnosť - domésticažena v domácnosti - ajuda regionalregionálna pomoc - mulher migrantemigrujúca žena - FEOGAEPPZF - FEOGA garantiazáručná sekcia EPPZF - FEOGA orientaçãoporadná sekcia EPPZF - ferroželezo - arrendamento ruralnájmové hospodárenie - exploração agrícola colectivaspoločné hospodárenie - exploração-pilotomodelová farma - ferry-boattrajekt - ajuda sanitáriazdravotná pomoc - FIABIFLA - fibra de madeiradrevné vlákno - fibra de vidrosklené vlákno - fibra têxtiltextilné vlákno - FIDFID - FIDAIFAD - Fidji, FijiFidži - febre aftosaslintačka a krívačka - ajuda sectorialsektorová pomoc - fiodrôt - rede de pescarybárska sieť - filialdcérska spoločnosť - filial comumspoločná dcérska spoločnosť - financiamentofinancovanie - financiamento a curto prazokrátkodobé financovanie - financiamento a longo prazodlhodobé financovanie - financiamento a médio prazostrednodobé financovanie - ajuda socialblahobyt - financiamento comunitáriofinancovanie Spoločenstva - financiamento compensatóriokompenzačné financovanie - financiamento complementardoplnkové financovanie - financiamento da ajudafinancovanie pomoci - financiamento industrialfinancovanie priemyslu - financiamento das exportaçõesfinancovanie vývozu - financiamento dos partidosfinancovanie strany - financiamento do orçamentofinancovanie rozpočtu - financiamento eleitoralfinancovanie volieb - financiamento nacionalnárodné financovanie - imposto sobre consumos específicosspotrebná daň - finanças internacionaismedzinárodné financie - finanças locaisfinancie miestnych orgánov - finanças públicasverejné financie - FinlândiaFínsko - FióniaFunen - fiscalidadedaňová sústava - UnicefUnicef - fissão nuclearjadrové štiepenie - IEA - fixação de preçosstanovenie cien - fixação de saláriostanovenie mzdy - Província da Flandres Ocidentalprovincia Západné Flámsko - Província da Flandres Orientalprovincia Východné Flámsko - flocos de cereaisobilné vločky - florarastlinná ríša - floriculturakvetinárstvo - transporte por flutuaçãoplavba plťou - frota aérealetecká flotila - AIEAIAEA - frota de pescarybárska flotila - frota fluvialriečne loďstvo - frota mercanteobchodná flotila - flutuação conjunturalcyklická fluktuácia - flutuação de preçospohyb cien - flutuação económicahospodárske výkyvy - flutuação estruturalštrukturálne výkyvy - flúorfluór - FMIMMF - AISSIASS - FNUMPUNFPA - função públicaverejné služby - funcionário públicoštátny úradník - funcionário europeueurópsky úradník - fundo costeiropobrežné plytčiny - fundo oceânicomorské dno - fundaçãonadácia - fundos CEfond ES - AjmanAjman - fundo comumspoločný fond - fundo de comérciogoodwill - FEDEREFRR - fundo de maneioprevádzkový kapitál - Fundo Monetário EuropeuEurópsky menový fond - ferro fundidoliatina - perfuraçãovŕtanie - perfuração no maršelfové vŕtanie - adiamentoodklad prerokovania - florestales - reserva florestalroztriedený les - floresta de alto fustevysokokmenný les - matamladý lesný porast - floresta naturalprírodný les - floresta plantadasadený les - formalidade aduaneiracolné formality - formação para a gestãomanažérske vzdelávanie - formação de professorespedagogické vzdelávanie - formação de preçostvorba ceny - formação em serviçovzdelávanie v rámci zamestnania - formação profissionalodborné vzdelávanie - ajustamento monetáriomenová úprava - formulárioformulár - fornopec - fornecedordodávateľ - fornecimento de documentosdodanie dokumentov - despesas judiciaisnáklady konania - despesas de escolaridadeškolské poplatky - despesas eleitoraisvolebné výdaje - despesas geraisrežijné náklady - despesas farmacêuticasfarmaceutické výdavky - FrançaFrancúzsko - DU francesesfrancúzske zámorské departementy - PTU francesesfrancúzske zámorské územia - regiões de Françaregióny Francúzska - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - franquia aduaneiravýnimka z colných poplatkov - fraudepodvod - fraude eleitoralvolebný podvod - ALACLLAIA - fraude fiscaldaňový únik - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - frequência escolarškolská dochádzka - fretesadzba prepravného - Friuli-Venezia-GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrísiaFriesland - queijosyr - queijo de pasta semidurapolotvrdý syr - queijo de pasta duratvrdý syr - países ALACLkrajiny LAFTA - queijo de pasta molemäkký syr - queijo curado com fungossyr typu rokfort - queijo de ovelhasyr z ovčieho mlieka - queijo de cabrasyr z kozieho mlieka - queijo de vacasyr z kravského mlieka - queijo fundidotavený syr - queijo frescočerstvý syr - indústria queijeirasyráreň - fronteirahranica - frutoovocie - fruto secoorech - fruto com caroçokôstkové ovocie - fruto de sementejadrové ovocie - fruto frescočerstvé ovocie - fruto tropicaltropické ovocie - FujeirahFujairah - fusão de empresasfúzia - fusão nuclearjadrová reakcia - GabãoGabun - AlbâniaAlbánsko - GalápagosGalapágy - GalizaGalícia - GâmbiaGambia - garantiazáruka - garantia de créditoúverová záruka - garantia de rendimentoRT garantovaný príjem - garantia do investimentoochrana investícií - guarda de criançasstarostlivosť o dieťa - álcoolalkohol - desperdícioplytvanie - GATTGATT - esquerda políticapolitická ľavica - esquerdismoľavicový extrémizmus - gásplyn - gás de combustãospaľovacie plyny - gás naturalzemný plyn - gasodutoplynovodné potrubie - álcool químicochemický alkohol - suspensão de cultivovyčlenenie - engenharia civilinžinierske staviteľstvo - vitelajalovica - geoquímicageochémia - geography (en) - geografia económicahospodársky zemepis - geografia políticapolitický zemepis - geologiageológia - geofísicageofyzika - gerontologiagerontológia - gestãomanažment - gestão contabilísticamanažérske účtovníctvo - gestão de empresasspráva spoločnosti - gestão do espaçotvorba okolitého prostredia - gestão de resíduosodpadové hospodárstvo - gestão das pescasriadenie rybárstva - gestão dos recursoshospodárenie so zdrojmi - gestão do materiallogistika - alcoolismoalkoholizmus - administração do pessoalpersonálna správa - gestão financeirafinančné riadenie - gestão previsionalmanažérske plánovanie - GanaGhana - animal de caçalovná zver - GibraltarGibraltár - geloľad - glucoseglukóza - golfozáliv - governovláda - governo no exílioexilová vláda - governo insurreccionalpovstalecká vláda - gordura alimentarpotravinársky tuk - gordura industrialtechnický tuk - AlentejoAlentejo - grande empresapodnikanie vo veľkom - grande exploração agrícolaveľký poľnohospodársky podnik - Grandes AntilhasVeľké Antily - cuidados médicos gratuitosbezplatná lekárska starostlivosť - GréciaGrécko - Grécia Centralstredné Grécko - regiões da Gréciaregióny Grécka - GranadaGrenada - greveštrajk - AlgarveAlgarve - GroenlândiaGrónsko - GroningenGroningen - Pacto AndinoAndská skupina - países do Pacto Andinokrajiny Andskej skupiny - grupo de interesseszáujmová skupina - grupo de empresasskupina spoločností - Grupo dos DezSkupina desiatich - Acordo ADRdohoda ADR - ArgéliaAlžírsko - grupo políticopolitická skupina - movimento de defesa dos direitos do homemhnutie za ľudské práva - associação de compradoresnákupná skupina - grupo de interesse económicoekonomické záujmové združenie - agrupamento de produtoreszväz producentov - grupo étnicoetnická skupina - algavodné riasy - grupo linguísticojazyková skupina - sêmeakrúpy - GuadalupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - guerravojna - guerra civilobčianska vojna - guerra de independênciavojna za nezávislosť - guerra de fronteirapohraničná vojna - guerra friastudená vojna - guerra nuclearjadrová vojna - GuinéGuinea - Guiné-BissauGuinea-Bissau - Guiné EquatorialRovníková Guinea - GuianaGuyana - Guiana FrancesaFrancúzska Guyana - habitatprostredie - meio ruralvidiecke prostredie - meio urbanomestské prostredie - alimento para gadokrmivo pre zvieratá - hábito alimentarstravovacie návyky - hábito de compranákupné zvyklosti - Província do Hainautprovincia Hainault - HaitiHaiti - halogéneohalogén - HamburgoHamburg - deficientepostihnutá osoba - harmonização alfandegáriaharmonizácia ciel - alimento industrialvyrobené krmivá - harmonização fiscaldaňová harmonizácia - Alta NormandiaHorná Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHavaj - helicópterohelikoptéra - HesseHesensko - alimento para criançasdetská výživa - hora de Verãoletný čas - período de perguntasdoba na otázky - hora extraordinárianadčas - hinduísmohinduizmus - Históriahistória - histologiahistológia - holdingholdingová spoločnosť - Holanda Meridionaljužné Holandsko - Holanda Setentrionalseverné Holandsko - alimento preparadohotové potraviny - homicídiovražda - homologaçãohomologácia - HondurasHonduras - Hong KongHong Kong - HungriaMaďarsko - estabelecimento psiquiátricopsychiatrický ústav - horário de trabalhorozvrh práce - alimento transformadospracované potraviny - horário flexívelpružný pracovný čas - jardinagemsadovníctvo - lúpulochmeľ - óleo animalživočíšny olej - óleo de amendoimpodzemnicový olej - azeiteolivový olej - óleo de peixerybí olej - óleo pesadoťažká nafta - óleo mineralminerálny olej - nutriçãovýživa - óleo usadopoužitý olej - óleo vegetalrastlinný olej - fábrica de óleoslisovňa oleja - oficial de diligênciassúdny úradník - humanização do trabalhohumanizácia práce - hidrocarbonetouhľovodík - hidrogéniovodík - hidrogeologiahydrogeológia - alimentação animalvýživa zvierat - hidrologiahydrológia - higiene alimentarhygiena potravín - saúde e higiene no trabalhozdravie pri práci - hipotecahypotéka - ideologia políticapolitická ideológia - Acordo AETRdohoda AETR - alimentação humanaľudská výživa - inhamejam - IIPEIIEP - ilhaostrov - Île-de-FranceIle-de-France - Ilha de GuamGuam - Ilhas Anglo-NormandasNormanské ostrovy - Ilhas CaimãoKajmanské ostrovy - Ilhas CarolinasOstrovy Karolíny - Ilhas do BarlaventoWindwardove ostrovy - Ilhas FaroéFaerské ostrovy - Ilhas JónicasIónske ostrovy - Ilhas MarianasOstrovy Mariany - Ilhas do SotaventoLeewardove ostrovy - Ilhas Turcas e CaicosOstrovy Turks a Caicos - ilhas VirgensPanenské ostrovy - redução da dívidazníženie dlhu - registo de sociedadezápis do obchodného registra - imigraçãoimigrácia - imunidade parlamentarparlamentná imunita - imunologiaimunológia - impacto publicitáriodopad reklamy - imperialismoimperializmus - implantação de actividadeumiestnenie podniku - Alemanha RDNemecká demokratická republika - importaçãodovoz - impostodaň - imposto comunitáriodaň Spoločenstva - imposto sobre o rendimento das pessoas singularesdaň z príjmu fyzických osôb - imposto directopriama daň - contribuição predialdaň z majetku - imposto forfetáriopaušálna daň - imposto indirectonepriama daň - imposto localmiestna daň - imposto nacionalceloštátna daň - imposto realvecná daň - imposto sobre o consumodaň zo spotreby - imposto sobre a fortunadaň z bohatstva - imposto de mais-valiadaň z kapitálového zisku - imposto sucessóriodaň z prevodu kapitálu - imposto de capitaisdaň z kapitálu - imposto sobre os rendimentosdaň z príjmu - imposto sobre os lucrosdaň z príjmov SZČO - imposto sobre o rendimento de capitaisdaň z investičných príjmov - regiões da Alemanharegióny Nemecka - imposto sobre os rendimentos do trabalhodaň zo mzdy - imposto sobre as sociedadesdaň z príjmov právnických osôb - impressão gráfica - imputação contabilísticaúčtovný zápis - incapacidade para o trabalhopracovná nespôsobilosť - incêndiopožiar - incompatibilidadenezlučiteľnosť - IncotermsIncoterms - ÍndiaIndia - indemnizaçãoodškodnenie - liga metálicazliatina - indemnização de seguropoistné plnenie - subsídio de instalaçãouvádzací príspevok - indemnização por despedimentoodstupné - subsídio e abono parlamentaresposlanecké diéty - independência económicahospodárska nezávislosť - independência nacionalnárodná nezávislosť - independência tecnológicatechnologická nezávislosť - indexação de preçosindexovanie cien - indexação salarialindexovanie miezd - indexação de documentosindexácia dokumentov - indicador de divergênciaukazovateľ divergencie - indicador económicohospodársky ukazovateľ - indicador socialsociálny indikátor - índice de preçoscenový index - IndonésiaIndonézia - industrializaçãoindustrializácia - indústria aeronáuticaletecký priemysel - indústria aeroespacialkozmický priemysel - coligação eleitoralvolebná aliancia - indústria alimentarpotravinársky priemysel - indústria automóvelautomobilový priemysel - indústria químicachemický priemysel - indústria cinematográficafilmový priemysel - indústria culturalzábavný priemysel - indústria de armamentozbrojársky priemysel - indústria audiovisualaudiovizuálny priemysel - indústria da informaçãoinformačný priemysel - indústria do calçadoobuvnícky priemysel - abono complementarzvláštne dávky - indústria da comunicaçãokomunikačný priemysel - indústria de máquinas-ferramentaspriemysel obrábacích nástrojov - indústria pesqueirarybársky priemysel - indústria dos restaurantes e similaresgastronomický priemysel - indústria de carnepriemysel spracovania mäsa - indústria da celulose e do papelcelulózový a papierenský priemysel - indústria de pontapriemysel moderných technológií - indústria transformadoraspracovateľský priemysel - indústria de bebidaspriemysel nápojov - acordo-quadrorámcová dohoda - subsídio de estudospríspevok na vzdelávanie - indústria de corantespriemysel farbív - indústria de adubospriemysel hnojív - indústria de plásticospriemysel plastických hmôt - indústria de serviçospriemysel služieb - indústria das telecomunicaçõestelekomunikačný priemysel - indústria da madeiradrevospracujúci priemysel - indústria da borrachagumárenský priemysel - indústria do courokožiarsky priemysel - subsídio por mortepríspevok pri úmrtí - indústria do friochladiarenský priemysel - indústria de brinquedoshračkársky priemysel - indústria do livroknižný obchod - indústria do mobiliárionábytkársky priemysel - indústria do açúcarcukrovarnícky priemysel - indústria do tabacotabakový priemysel - indústria vidreirasklársky priemysel - indústria do vestuárioodevný priemysel - indústria do vácuovákuová technika - subsídio de maternidadematerská dávka - indústria electrónicaelektronický priemysel - indústria electrotécnicaelektrotechnický priemysel - indústria para exportaçãovývozný priemysel - indústria relojoeirahodinársky priemysel - indústria hoteleirahotelový priemysel - indústria informáticapriemysel informačných technológií - indústria de lacticíniosmliekárenský priemysel - indústria ligeiraľahký priemysel - indústria pesadaťažký priemysel - afectação de recursosrozdeľovanie zdrojov - indústria mecânicastrojárenstvo - indústria mineiraťažobný priemysel - indústria nuclearjadrový priemysel - indústria ópticaoptický priemysel - indústria petrolíferaropný priemysel - indústria farmacêuticafarmaceutický priemysel - indústria fotográficafotografický priemysel - indústria siderúrgicahutníctvo železa a ocele - indústria têxtiltextilný priemysel - alfabetizaçãoodstránenie negramotnosti - desigualdade socialsociálna nerovnosť - inflaçãoinflácia - informaçãoinformácie - informação comercialobchodné informácie - informação dos trabalhadoresinformácie pracovníkom - informação do consumidorinformácie pre spotrebiteľa - informáticapočítačové systémy - informática de gestãospracovanie obchodných údajov - informática documentaluchovanie a vyhľadávanie informácií - informática industrialspracovanie priemyselných údajov - AlsáciaAlsasko - informática médicamedicínska informatika - infracçãotrestný čin - infra-estrutura do transportedopravná infraštruktúra - infra-estrutura industrialpriemyselná infraštruktúra - engenheiroinžinier - ingerênciazasahovanie - alternância políticapolitické striedanie - iniciativa legislativazákonodarná iniciatíva - inovaçãoinovácia - inundaçãopovodeň - insubmissãonenastúpenie na vojenskú službu - inspecção de alimentospotravinová inšpekcia - inspecção do trabalhoinšpektorát - inspecção escolarškolská inšpekcia - inspecção veterináriaveterinárna inšpekcia - alumíniohliník - instalação portuáriaprístavný komplex - instância de controlokontrolný orgán - Instituto Sindical EuropeuETUI - instituição ACP-CEEorgán AKT-ES - instituição comunitáriaorgán Spoločenstva - instituição financeirafinančná inštitúcia - instituição políticapolitická inštitúcia - instituição religiosanáboženská inštitúcia - instituição especializada da ONUšpecializované inštitúcie OSN - melhoria do habitatzlepšovanie bývania - instrução judicialsúdne vyšetrovanie - instrumento musicalhudobný nástroj - instrumento financeirofinančný nástroj - instrumento financeiro comunitáriofinančný nástroj Spoločenstva - INTALINTAL - integração de migrantesintegrácia prisťahovalcov - integração económicahospodárska integrácia - integração europeiaeurópska integrácia - melhoria da produçãozdokonaľovanie výroby - integração monetáriamenová integrácia - integração políticapolitická integrácia - integração regionalregionálna integrácia - integração socialsociálna integrácia - intelectualintelektuál - intenção de votovoličské zámery - interdependência económicavzájomná hospodárska závislosť - interdição profissionalvylúčenie zo zamestnania vo verejnom sektore - acordo CEzmluva ES - melhoramento de plantasšľachtenie rastlín - juroúrok - intermediário comercialobchodný sprostredkovateľ - Internacional Operáriarobotnícka internacionála - Internacional SocialistaSocialistická internacionála - internamento psiquiátricopsychiatrická hospitalizácia - interpelação parlamentarotázka na člena vlády - interpretaçãotlmočenie - melhoramento do soloskvalitnenie pôdy - interpretação do direitovýklad práva - intervenção financeirafinančný zásah - intervenção no mercadotrhový zásah - invençãovynález - investimentoinvestícia - investimento no estrangeiroinvestícia do zahraničia - investimento comunitárioinvestícia Spoločenstva - investimento directopriama investícia - investimento estrangeirozahraničná investícia - investimento industrialpriemyselná investícia - investimento internacionalmedzinárodné investície - investimento privadosúkromné investície - investimento públicoverejné investície - investimento regionalregionálne investície - inviolabilidade do domicílionarušenie domovej slobody - iodojód - IraqueIrak - IrãoIrán - Irian JayaIrian Jaya - organização do tempo de trabalhousporiadanie pracovnej doby - IrlandaÍrska republika - Irlanda do NorteSeverné Írsko - regiões da Irlandaregióny Írska - IINUUNRISD - islamismoislam - Islândia - ISOISO - isoglucoseizoglukóza - isolanteizolant - ordenamento florestalrozvoj lesníctva - isolamento de edifíciosizolácia budov - isolamento acústicozvuková izolácia - isolamento térmicotepelná izolácia - isolacionismoizolacionizmus - IsraelIzrael - ItáliaTaliansko - regiões de Itáliaregióny Talianska - terra em pousioúhor - JamaicaJamajka - ordenamento hídricohydraulické práce - JapãoJaponsko - horta familiarúžitková záhradka - JavaJáva - jogo de azarhazardná hra - jovemmladý človek - jovem trabalhadormladý pracovník - jogos olímpicosOlympijské hry - Joint European TorusJoint European Torus - JordâniaJordánsko - jornal oficialÚradný vestník - ordenamento hidroagrícolavodné hospodárstvo v pôdohospodárstve - jornada contínuapriebežná nepretržitá prevádzka - judaísmojudaizmus - juizsudca - julgamentonález - jurisdição administrativasprávny súd - jurisdição civilcivilný súd - jurisdição de excepçãosúd so zvláštnou jurisdikciou - desenvolvimento ruralrozvoj vidieka - jurisdição comumvšeobecný súd - jurisdição militarvojenský súd - jurisdição penaltrestný súd - jurisdição de menoressúd pre mladistvých - jurisdição socialsociálny súd - jurisdição superiorsúd vyššej inštancie - multapokuta - jurisprudênciaprípadové právo - jurisprudência CEprípadové právo ES - sumo de frutaovocná šťava - sumo de legumezeleninová šťava - jutajuta - CambojaKambodža - sumaúmakapok - QuéniaKeňa - emendadodatok - KiribatiKiribati - KoweitKuvajt - ReuniãoRéunion - certificado de qualidadeoznačenie kvality - lactoselaktóza - vlna - leitemlieko - leite-bebidakonzumné mlieko - acordo comercialobchodná dohoda - leite concentradokondenzované mlieko - leite crusurové mlieko - leite desnatadoodtučnené mlieko - leite em pópráškové mlieko - leite gordoplnotučné mlieko - leite fermentadokyslé mlieko - leite homogeneizadohomogenizované mlieko - leite pasteurizadopasterizované mlieko - leite esterilizadosterilizované mlieko - correcção do solozlepšovanie pôdy - lançamento de um produtouvedenie výrobku na trh - Estado federadočlenská krajina federácie - linguagemjazyk - língua estrangeiracudzí jazyk - língua maternamaterinský jazyk - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - coelhokrálik - LácioLatium - AméricaAmerika - legalidadezákonnosť - legislaçãolegislatíva - legislação alimentarpotravinová legislatíva - legislação antidumpingantidumpingová legislatíva - legislação antitrustantitrustová legislatíva - autorização legislativadelegované zákonodarstvo - legislação farmacêuticafarmaceutická legislatíva - legislação fitossanitárialegislatíva zdravia rastlín - legislação sanitáriazdravotnícka legislatíva - legislação escolarškolská legislatíva - legislação veterináriaveterinárna legislatíva - legislaturalegislatívne obdobie - legítima defesasebaobrana - legitimidadelegitimita - legumezelenina - legume de bolbocibuľová zelenina - legume de folhalistová zelenina - legume de frutoplodová zelenina - América Centralstredná Amerika - legume de raizkoreňová zelenina - legume frescočerstvá zelenina - leguminosastrukoviny - LeinsterLeinster - LesotoLesotho - leucose animalleukóza zvierat - LíbanoLibanon - liberalismoliberalizmus - América do NorteSeverná Amerika - liberalização do comércioliberalizácia obchodu - LibériaLibéria - liberdade de associaçãosloboda združovania - liberdade de expressãosloboda prejavu - liberdade de opiniãosloboda názoru - liberdade da informaçãosloboda komunikácie - liberdade de imprensasloboda tlače - liberdade de navegaçãosloboda plavby - América do SulJužná Amerika - liberdade de reuniãosloboda zhromažďovania - liberdade de comérciosloboda obchodu - liberdade religiosasloboda vierovyznania - livrariakníhkupectvo - livre circulação de capitaisvoľný pohyb kapitálu - livre circulação de mercadoriasvoľný pohyb tovaru - América LatinaLatinská Amerika - livre circulação de pessoassloboda pohybu osôb - livre circulação de trabalhadoresvoľný pohyb pracovníkov - livre-concorrênciavoľná súťaž - liberdade de dispor de si mesmosloboda sebaurčenia - livre-práticavoľný obeh - livre prestação de serviçossloboda poskytovania služieb - LíbiaLíbya - licença de patentepatentová licencia - licença comercialobchodná licencia - licença de exportaçãovývozná licencia - amiantoazbest - licença de importaçãolicencia na dovoz - licença de transportedopravná licencia - despedimentoprepustenie - despedimento colectivohromadné prepúšťanie - despedimento por motivos económicosnadbytočnosť - Liechtenstein, ListenstaineLichtenštajnsko - cortiçakorok - província de Liègeprovincia Lutych - local de pescalovisko rýb - local de trabalhopracovisko - amidoškrob - linha de transportedopravné linky - lignitehnedé uhlie - Liga ÁrabeArabská liga - países da Liga Árabekrajiny Arabskej ligy - LigúriaLigúrsko - LimburgoLimburg - Província do Limburgoprovincia Limbourg - limitação de comercializaçãomarketingové obmedzenie - acordo de associaçãoasociačná dohoda - Amnistia InternacionalAmnesty International - refrigerantesýtený nápoj - LimousinLimousin - linhoľan - linho oleaginosoľan siaty - lingoteingot - linguísticalingvistika - licorlikér - liquidação de sociedade comerciallikvidácia - amortizaçãoamortizácia - liquidação dos bensspráva konkurznej podstaty - liquidação das despesaspotvrdenie výdavkov - liquidez monetárialikvidita peňažného trhu - liquidez internacionalmedzinárodná likvidita - lista fechadakonečný volebný zoznam - caderno eleitoralzoznam voličov - literaturaliteratúra - documentação cinzentašedá literatúra - amortização da dívidaumorovanie štátneho dlhu - litorallitorál - entregazásielka - localização das fontes de energiaenergetická lokalita - localização da produçãoumiestnenie produkcie - arrendamentoprenájom nehnuteľností - leasingpredaj na splátky - lockoutvýluka z práce - habitaçãobývanie - analfabetismonegramotnosť - habitação colectivaviacposchodové obydlie - habitação individualrodinný dom - habitação insalubrepodštandardné bývanie - habitação socialdotované bývanie - softwaresoftware - leizákon - lei das finançasfinančný akt - lei-quadrorámcový zákon - tempos livresvoľný čas - LombardiaLombardsko - LorenaLorraine - renda regulamentadanízke nájomné - lubrificantemazadlá - ludotecapožičovňa hračiek - prevenção de incêndiosochrana pred ohňom - luta contra a poluiçãoopatrenia na kontrolu znečistenia - combate ao crimeboj proti zločinu - luta contra o desperdícioboj proti plytvaniu - luta de classestriedny boj - análise de custos-benefíciosanalýza nákladov a výnosov - Luxembursko - Província do Luxemburgoprovincia Luxemburg - luzernalucerna - liofilizaçãosublimačné sušenie - MacauMakao - máquinastrojné zariadenia - maquinaria agrícolapoľnohospodárske stroje - máquina de escritóriokancelárske zariadenia - análise de custo-eficáciaanalýza efektívnosti nákladov - máquina de colheitažací stroj - máquina hidráulicahydraulické stroje - máquina-ferramentaobrábací nástroj - máquina pneumáticapneumatické zariadenia - máquina têxtiltextilný stroj - MacherequeMashreq - macroeconomiamakroekonomika - MadagáscarMadagaskar - MadeiraMadeira - análise de entradas-saídasanalýza vstupov a výstupov - grande superfíciesupermarket - armazém de revendadiskontná predajňa - MagrebeMaghreb - magistradozmierovací sudca - magnésiomagnézium - mão-de-obrapracovná sila - mão-de-obra agrícolapoľnohospodárska pracovná sila - mão-de-obra familiarrodinný pracovník - mão-de-obra femininapracovníčka - análise da águaanalýza vody - manutenção do empregozachovanie pracovných miest - manutenção da pazudržiavanie mieru - cereal, milho, trigopšenica - editoravydavateľ - maioria absolutanadpolovičná väčšina - maioridadeplnoletosť - maioria de votoväčšina hlasov - maioria políticapolitická väčšina - maioria qualificadakvalifikovaná väčšina - maioria silenciosamlčiaca väčšina - análise da informaçãoinformačná analýza - maioria relativajednoduchá väčšina - doençachoroba - doença animalchoroba zvierat - doença das vias respiratóriasochorenie dýchacích ciest - doença do coraçãokardiovaskulárne ochorenie - doença endémicaendemické ochorenie - doença infecciosanákazlivé ochorenie - doença mentalduševná choroba - doença profissionalchoroba z povolania - doença tropicaltropické ochorenie - doença vegetalchoroba rastlín - descontentamento da juventudeodcudzenie mladých ľudí - península da MalásiaMalajský poloostrov - MalawiMalawi - MalásiaMalajzia - MaldivasMaledivy - MaliMali - malnutriçãonesprávna výživa - Ilhas FalklandFalklandské ostrovy - malteslad - análise demográficademografická analýza - MaltaMalta - mamífero marinhomorský cicavec - Canal da ManchaLamanšský prieplav - mandatoplná moc - mandato electivovolený mandát - manganésiomangán - manifestação culturalkultúrne podujatie - mandiocamaniok - análise de balançosbilančná analýza - serventenekvalifikovaný robotník - manual escolarškolská učebnica - maoísmomaoizmus - mercadotrh - mercado a prazotrh s termínovanými obchodmi - mercado agrícolapoľnohospodársky trh - mercado agrícola comunitáriopoľnohospodársky trh Spoločenstva - mercado a pronto pagamentospotový trh - análise de custosnákladová analýza - mercado comumspoločný trh - Mercado Comum ÁrabeSpoločný arabský trh - países do Mercado Comum Árabekrajiny spoločného arabského trhu - mercado comunitáriotrh Spoločenstva - contrato de fornecimentoszmluva na dodávku tovarov - ajuste directovíťazný návrh zmluvy - contrato de obraszmluva na práce - mercado cambialdevízový trh - análise económicaekonomická analýza - mercado de produtos de basekomoditný trh - mercado do trabalhopracovný trh - mercado externozahraničný trh - mercado financeirofinančný trh - mercado fundiáriotrh s nehnuteľnosťami - mercado internodomáci trh - mercado internacionalmedzinárodný trh - mercado livrevoľný trh - mercado monetáriopeňažný trh - contrato públicoverejná zákazka - análise financeirafinančná analýza - mercado regulamentadooficiálny trh - MarcheMarches - margarinamargarín - margem comercialobchodné rozpätie - margem de flutuaçãofluktuačné rozpätie - exclusão socialmarginalizácia - casamentomanželstvo - MarrocosMaroko - análise socialsociálna analýza - marcaochranná známka - MartinicaMartinik - marxismomarxizmus - massa orçamentalrozpočtový objem - massa monetáriaponuka peňazí - materiais de construçãostavebné materiály - materiais refractáriosteplovzdorné materiály - material de iluminaçãoosvetľovacie zariadenia - anarquismoanarchizmus - equipamento de construçãostavebné stroje - equipamento de perfuraçãovrtné zariadenie - equipamento de elevaçãozdvíhacie zariadenie - material eléctricoelektrické zariadenia - material mecânicomechanické zariadenia - matemáticamatematika - gordura do leitemliečny tuk - matéria plásticaplasty - ASEANAsean - matéria-primasurovina - matéria radioactivarádioaktívne materiály - MauríciaMaurícius - MauritâniaMauretánia - MayotteMayotte - países MCACkrajiny CACM - mecânica de precisãopresné strojárstvo - mecânica geralvšeobecné strojárenstvo - países ASEANkrajiny Asean - mecanizaçãomechanizácia - mecanização agrícolamechanizácia poľnohospodárstva - mecanismo de intervenção monetáriamechanizmus výmenných kurzov - mecanismo de apoiopodporný mechanizmus - medicinalekárstvo - medicina do trabalhopracovné lekárstvo - prevenção das doençasprevencia pred chorobami - medicina escolarškolské a dorastové lekárstvo - medicina veterináriaveterinárna medicína - abate de animaisporážka zvierat - Acordo de Bretton Woodsdohoda z Bretton Woods - anatomiaanatómia - Provedor de Justiçasprostredkovateľ - megapólismegalopolis - MelanésiaMelanézia - melaçomelasa - agregado familiardomácnosť - agregado familiar agrícolapoľnohospodárska domácnosť - mensalidademesačná mzda - marcenariatruhlárstvo - marcenaria metálicametalurgický závod - antigo combatentevojnový veterán - marmore - Mar BálticoBaltické more - Mar da IrlandaÍrske more - AndaluziaAndalúzia - AndorraAndorra - Mar da NoruegaNórske more - Mar do NorteSeverné more - anidridoanhydrid - Mar MediterrâneoStredozemné more - mercúrioortuť - medida de efeito equivalenteopatrenie s rovnakým účinkom - metalkovy - metal ferrosoželezný kov - metal pesadoťažký kov - metal não ferrosoneželezný kov - metal preciosovzácny kov - metalóidemetaloid - animal para abatejatočné zviera - metalurgia dos pósprášková metalurgia - parceria agrícolapodielové hospodárenie - trigo e centeioobilná zmeska - meteorologiameteorológia - metanolmetanol - método de investigaçãovýskumná metóda - método estatísticoštatistická metóda - metrologiametrológia - capital, metrópolehlavné mesto, metropola, metropolis - animal de criaçãohospodárske zviera - MéxicoMexiko - MezzogiornoMezzogiorno - microeconomiamikroekonómia - microformamikroforma - MicronésiaMikronézia - Sud-PyrénéesMidi-Pyrenees - East Midlandsvýchodné Midlands - West Midlandszápadné Midlands - melmed - animal de tracçãoťažné zviera - migraçãomigrácia - migração alternantedochádzanie za prácou - migração de regressospätná migrácia - migração familiarmigrácia rodiny - migração forçadanútená migrácia - migração fronteiriçapohraničná migrácia - migração ilegalnelegálna migrácia - migração internavnútorná migrácia - migração interurbanamedzimestská migrácia - acordo de compensaçãoclearingová dohoda - animal domésticodomáce zviera - migração intra-urbanavnútromestská migrácia - migração comunitáriamigrácia v Spoločenstve - migração profissionalsťahovanie za prácou - migração ruralvidiecka migrácia - migração rural urbanamigrácia z vidieka do mesta - migração sazonalsezónna migrácia - ambiente de trabalhopracovné prostredie - meio escolarškolské prostredie - militante políticopolitický radikál - animal reprodutorzviera na šľachtenie - militarização do espaçomilitarizácia kozmického priestoru - militarismomilitarizmus - milho-painçoproso - minério de ferroželezná ruda - minério não ferrosoneželezná ruda - minério não metálicorudy neželezných kovov - mineralogiamineralógia - gado vivoživé zviera - ministério públicoúrad štátneho zástupcu - ministrominister - menoridadeneplnoletosť - minoria nacionalnárodnostná menšina - minoria sexualsexuálna menšina - indústria de moagem, moenda, moinhomlynárstvo - míssilraketa - mobiliário metálicokovový nábytok - mobilidade da mão-de-obrapracovná mobilita - mobilidade fundiáriapôdna mobilita - mobilidade geográficageografická mobilita - mobilidade residencialsídelná mobilita - mobilidade escolarmobilita študentov - mobilidade socialsociálna mobilita - modo de financiamentometóda financovania - modo de escrutíniospôsob hlasovania - modo de transportedruh dopravy - modelo económicoekonomický model - modernização da empresamodernizácia spoločnosti - modernização industrialmodernizácia priemyslu - modernização da exploração agrícolamodernizácia fariem - alteração orçamentalrozpočtový dodatok - MoliseMolise - moluscomäkkýš - anuárioročenka - MolucasMoluky - molibdéniomolybdén - MónacoMonako - monarquia parlamentarparlamentná monarchia - mundialismouniverzalizmus - MongóliaMongolsko - moedapeniaze - moeda de reservarezervná mena - moeda electrónicaelektronický transfer peňažných prostriedkov - moeda fiduciáriapapierové peniaze - moeda internacionalmedzinárodná mena - moeda nacionalnárodná mena - moeda bancáriadepozitné peniaze - assembleia unicamaraljednokomorový systém - monocraciamonokracia - monografiamonografia - monopóliomonopol - monopólio de compramonopson - monopólio de Estadoštátny monopol - monopólio de importaçãodovozný monopol - AntárctidaAntarktída - monopólio da informaçãoinformačný monopol - monopólio fiscalfiškálny monopol - MonserratMontserrat - montanhapohorie - montante compensatório monetáriopeňažná kompenzačná čiastka - éticaetika - moralidade públicaverejná morálka - mortalidademiera úmrtnosti - mortalidade infantilúmrtnosť detí - mortalidade profissionalúmrtnosť pri výkone povolania - motormotor - moção de censuranávrh na vyslovenie nedôvery - motivação do consumidormotivácia spotrebiteľa - antibióticoantibiotikum - motivação políticapolitická motivácia - movimento autonomistaautonomistické hnutie - movimento contra o racismoprotirasistické hnutie - movimento de opiniãonázorové trendy - movimento de capitaispohyb kapitálu - movimento de mulheresženské hnutie - movimento de jovenshnutie mladých - movimento de libertação nacionalnárodné oslobodzovacie hnutie - acordo de complementaridadedohoda o komplementárnosti - movimento ecologistaekologické hnutie - movimento europeueurópske hnutie - movimento operáriorobotnícke hnutie - movimento campesinoroľnícke hnutie - movimento socialsociálne hnutie - meios de comunicaçãokomunikačné prostriedky - meios de comunicação de massasmasmédiá - meios de produção agrícolaprostriedky poľnohospodárskej produkcie - meio de transportedopravné prostriedky - média empresastredné podnikanie - média exploração agrícolastredný poľnohospodársky podnik - MoçambiqueMozambik - multilinguismoviacjazyčnosť - multipartidarismosystém mnohých politických strán - MunsterMunster - museumúzeum - músicahudba - Antilhas InglesasBritská Západná India - cultura de cogumelospestovanie húb - NAFONAFO - NamíbiaNamíbia - província de Namurprovincia Namur - natalidadepôrodnosť - nacional-socialismonacionálny socializmus - nacionalizaçãoznárodnenie - Antilhas FrancesasFrancúzska Západná India - nacionalismonacionalizmus - nacionalidadeštátna príslušnosť - nacionalidade de pessoa colectivasídlo právnickej osoby - naturalizaçãoudelenie občianstva - NauruNauru - NavarraNavarre - tráfego aéreoletecká premávka - navegação fluvialvnútrozemská riečna plavba - navegação marítimanámorná lodná doprava - Antilhas HolandesasHolandské Antily - navio de carganákladné plavidlo - navio porta-barcaçasvlečný nákladný čln - negocianteobchodník - negociação colectivakolektívne vyjednávanie - Tóquio RoundTokijské kolo - Dillon RoundDillonovo kolo - Kennedy RoundKennedyho kolo - negociação pautalcolné rokovania - anti-semitismoantisemitizmus - NepalNepál - neutralidadeneutralita - NICnový nástroj Spoločenstva - NicaráguaNikaragua - níquelnikel - NígerNiger - nível de ensinostupeň vzdelania - nível de poluiçãostupeň znečistenia - província de Antuérpiaprovincia Antverpy - nível de vidaživotná úroveň - nível sonoroúroveň hluku - coconotepalmový orech - nomadismokočovníctvo - nomenclaturanomenklatúra - nomenclatura orçamentalrozpočtová skladba - nomenclatura dos produtos agrícolasnázvoslovie poľnohospodárskych produktov - nomenclatura pautaltarifná nomenklatúra - ANZUSAnzus - não-alinhamentoneúčasť - não-inscritonepripojený člen - não-violêncianenásilie - Jutlândia do NorteSeverné Jutsko - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - normalizaçãoštandardizácia - normanorma - norma alimentarpotravinová norma - países ANZUSkrajiny Anzus - norma biológicaRT biologická norma - norma de comercializaçãomarketingový štandard - norma sobre o trabalhopracovné normy - norma socialsociálna norma - notárionotár - apartheidapartheid - nova ordem económicanový ekonomický poriadok - Nova CaledóniaNová Kaledónia - Nova ZelândiaNový Zéland - nocividadeškodlivý faktor - anulação de um acto eleitoralneplatnosť volieb - nupcialidademiera sobášnosti - OIACICAO - OAPAPO - acordo de cooperaçãodohoda o spolupráci - apátridaosoba bez štátneho občianstva - objecção de consciênciaodopretie povinnej vojenskej služby z dôvodov svedomia - obrigação financeiraobligácia - obrigação alimentarvyživovacia povinnosť - obrigação de não-concorrênciadoložka o nekonkurovaní - obstáculo ao desenvolvimentoprekážka rozvoja - OCAMAMCO - países OCAMkrajiny CCAM - aperitivoaperitív - OCDEOECD - países OCDEkrajiny OECD - oceanooceán - Oceano AntárcticoJužný ľadový oceán - Oceano ÁrcticoSeverný ľadový oceán - Oceano AtlânticoAtlantický oceán - Oceano ÍndicoIndický oceán - Oceano PacíficoTichý oceán - OceâniaOceánia - oceanografiaoceánografia - apiculturavčelárstvo - ODECAOCAS - países ODECAkrajiny OCAS - OEAOAS - países OEAkrajiny OAS - Leste de Storebæltvýchodný Great Belt - ovovajce - obra de arteumelecké dielo - SEPEPO - funcionário de justiçaverejný právny zástupca - aparelho de gravaçãozáznamová technika - oferta de empregovoľné pracovné miesto - oferta energéticadostupná energia - oferta e procuraponuka a dopyt - oferta pública de aquisiçãoponuka na prebratie firmy - OITILO - oleiculturapestovanie olív - oleodutoropovodné potrubie - oligoelementostopový prvok - oligopóliooligopol - oligopsóniooligopson - azeitonaoliva - OLPOOP - OmãOmán - ÚmbriaUmbria - Provedor de Justiça Europeuombudsman ES - OMIIMO - OMMWMO - OMPIWIPO - OMSWHO - ONUDIUnido - OPAEPOAPEC - OPEPOPEC - países OPEPkrajiny OPEC - actividade bancáriabankovníctvo - operação na bolsaburzová transakcia - operação cambialdevízová transakcia - opinião públicaverejná mienka - SPOCEÚOPES - opositor de opiniãoopozícia - oposição políticapolitická opozícia - ourozlato - computadorpočítač - portariavyhláška - aparelho de mediçãomeracie zariadenia - ordem do diaprogram schôdze - ordem profissionalprofesijné spoločenstvo - ordem públicaverejný poriadok - órgão comunitário - organigramaorganizačná schéma - organização administrativasprávna organizácia - organização africanaAfrické organizácie - organização afro-asiáticaAfricko-ázijské organizácie - aparelho de precisãopresný prístroj - organização americanaamerické organizácie - organização árabearabské organizácie - organização asiáticaázijské organizácie - organização comum de mercadospoločná organizácia trhov - organização culturalkultúrna organizácia - organização do ensinoorganizácia výučby - aparelho de rádiorozhlasová technika - organização da produçãoorganizácia výroby - organização profissionalprofesijné organizácie - Organização das Nações UnidasUNO - organização dos partidosorganizácia strany - organização dos transportesorganizácia dopravy - organização do mercadoorganizácia trhu - Pacto de VarsóviaOrganizácia Varšavskej zmluvy - organização do trabalhoorganizácia práce - aparelho de televisãotelevízna technika - organização eleitoralorganizácia volieb - organização europeiaEurópske organizácie - organização intergovernamentalmedzivládne organizácie - organização internacionalmedzinárodná organizácia - organização latino-americanalatinskoamerické organizácie - organização não governamentalmimovládne organizácie - aparelho electrónicoelektronický prvok - cevadajačmeň - orientação agrícolapoľnohospodárske poradenstvo - orientação profissionalodborné profesijné poradenstvo - orientação escolarvzdelávacie poradenstvo - órfãosirota - EurostatSÚES - NATONATO - países NATOkrajiny NATO - OTASESEATO - União AfricanaOAU - UgandaUganda - utensílio agrícolapoľnohospodárske náčinie - ferramenta domésticanáradie - obras de engenharia civilstavba - operáriorobotník - operário qualificadokvalifikovaný robotník - operário especializadošpecializovaný robotník - OverijsselOverijssel - ovinoovca - produto à base de ovovaječný produkt - óxidooxid - oxigéniokyslík - ozonoozón - pagamentoplatba - pagamento adiantadozálohová platba - concurso públicovýzva na účasť v súťaži - pagamento internacionalmedzinárodná platba - pagamento intracomunitárioplatba v rámci Spoločenstva - pãochlieb - PaquistãoPakistan - lista compostahlasovanie pre inú stranu než obvykle - PanamáPanama - cabaz de moedasmenový kôš - panificaçãovýroba chleba - aplicabilidade directapriama uplatniteľnosť - papelpapierový - Papua-Nova GuinéPapua Nová Guinea - parafiscalidadeparafiškálny poplatok - ParaguaiParaguaj - parasitologiaparazitológia - parque automóvelpark vozidiel - parque ferroviárioželezničný park - parque nacionalnárodný park - aplicação da leivykonávanie zákona - parcelapozemok - pais solteirosslobodný rodič - paispríbuzenstvo - paridade cambialdevízová parita - paridade do poder de compraparita kúpnej sily - assembleiaparlament - Parlamento EuropeuEurópsky parlament - assembleia nacionalnárodný parlament - assembleia regionalregionálny parlament - parlamentarčlen parlamentu - aplicação do direito comunitárioimplementácia práva Spoločenstva - parlamentar europeuposlanec Európskeho parlamentu - divisão da propriedadevlastnícky podiel - partido comunistakomunistická strana - partido conservadorkonzervatívna strana - partido democráticodemokratická strana - partido democrata-cristãokresťansko-demokratická strana - partido ecologistastrana zelených - partido europeueurópska strana - utilização de energia solarkoncové využitie slnečnej energie - partido liberalliberálna strana - partido políticopolitická strana - partido republicanorepublikánska strana - partido social-democratasociálno-demokratická strana - partido socialistasocialistická strana - partido trabalhistalabouristická strana - regime de partido únicosystém jednej politickej strany - participaçãodržba akcií - participação das mulheresúčasť žien - participação dos trabalhadoresúčasť pracovníkov - avaliação do pessoalhodnotenie zamestnancov - participação eleitoralvolebná účasť - participação políticapolitická účasť - participação socialsociálna účasť - passaportecestovný pas - passaporte europeueurópsky cestovný pas - pasteurizaçãopasterizácia - massa alimentíciacestoviny - acordo de comércio livredohoda o voľnom obchode - aprendizučeň - indústria pasteleiravýroba cukroviniek - património culturalkultúrne dedičstvo - organização patronalorganizácia zamestnávateľov - empobrecimentopauperizácia - pobrezachudoba - pavilhão de naviovlajka lode - pavilhão de conveniênciazmluvná vlajka - aprendizagem profissionalučňovské odborné vzdelávanie - país associadopridružená krajina - Países BaixosHolandsko - PTU dos Países Baixosholandské zámorské krajiny a územia - regiões dos Países Baixosregióny Holandska - País Bascoregión Baskicka - País de GalesWales - países de Lestekrajiny Východného bloku - abastecimentododávka - Pays de la Loireregión Loiry - país dadordarcovská krajina - país em desenvolvimentorozvojové krajiny - países e territórios ultramarinoszámorské krajiny a územia - país industrializadopriemyselná krajina - Estado-membročlenská krajina - país menos desenvolvidomenej vyspelé krajiny - país terceirotretia krajina - portagemmýto - pele de animalzvieracia koža - abastecimento de armaszásobovanie zbraňami - pesca costeirapobrežný rybolov - pesca de água docesladkovodný rybolov - pesca de alto marrybolov v hlbokých vodách - pesca industrialpriemyselný rybolov - pesca marítimamorský rybolov - pescado rejeitadovrátený úlovok - pesca tradicionaltradičný rybolov - pescadorrybár - aprovisionamento energéticododávka energie - pedagogia modernanové metódy vzdelávania - pena de mortetrest smrti - PeloponesoPeloponéz - batelãočln - penúrianedostatok - penúria alimentarnedostatok potravy - perequação financeirafinančné vyrovnanie - aquiculturaakvakultúra - aperfeiçoamento activoaktívny zušľachťovací styk - aperfeiçoamento passivopasívny zušľachťovací styk - campanha de pescarybolovná sezóna - período de transição CEprechodné obdobie ES - carta de conduçãovodičský preukaz - carta de condução europeiaeurópsky vodičský preukaz - licença de construçãostavebné povolenie - AquitâniaAquitaine - autorização de pescapovolenie na rybolov - licença de trabalhopracovné povolenie - PeruPeru - personalização do poderzosobnenie moci - pessoa idosastaršia osoba - pessoa divorciadarozvedená osoba - pessoa casadaosoba v manželskom zväzku - Arábia SauditaSaudská Arábia - pessoa colectivaprávnická osoba - pessoa singularfyzická osoba - pessoa separadaodlúčená osoba - pessoa sósamostatne žijúca osoba - pessoa viúvaovdovelá osoba - pessoalzamestnanci - pessoal de terrapozemná obsluha - pessoal CE de categoria Azamestnanec ES kategórie A - amendoimpodzemnica olejná - pessoal CE de categoria Bzamestnanec ES kategórie B - pessoal CE de categoria Czamestnanec ES kategórie C - pessoal CE de categoria Dzamestnanec ES kategórie D - condutorvodiči - pessoal dos transportesdopravní zamestnanci - pessoal judiciárioprávnická profesia - tripulaçãoposádka - pessoal penitenciáriopersonál väznice - AragãoAragónsko - prejuízo financeirofinančná strata - peste animalmor zvierat - pesticidapesticíd - pequena empresamalé podnikanie - pequenas e médias empresasmalé a stredné podniky - pequena exploração agrícolamalý poľnohospodársky podnik - vilamalé mesto - Pequenas AntilhasMalé Antily - petiçãopetícia - petroquímicapetrochémia - petrodólarpetrodolár - petróleoropa - farmacologiafarmakológia - FilipinasFilipíny - filosofiafilozofia - filosofia políticapolitická filozofia - arbitragem financeiraarbitráž - fósforofosfor - fotoquímicafotochémia - pilha fotovoltaicafotočlánok - fisiologia do trabalhozamestnanecká fyziológia - física nuclearjadrová fyzika - PicardiaPicardy - peça avulsanáhradná súčiastka - PiemontePiedmont - arbitragem internacionalmedzinárodná arbitráž - pedra preciosadrahokamy - pilha a combustívelpalivový článok - piratariapirátstvo - pisciculturachov rýb - pista para ciclistascyklistický chodník - aplicação de capitaisinvestičná transakcia - máximo tarifáriotarifný strop - arbitragem políticapolitická arbitráž - planícienáhorná plošina - plano anticriseprotikrízový plán - plano de urbanizaçãoschéma urbanistického rozvoja - Plano de Colomboplán z Kolomba - plano de desenvolvimentoplán rozvoja - plano de financiamentoplán financovania - plânctonplanktón - arboriculturapestovanie stromov - planeamento da educaçãoplánovanie vzdelávania - planeamento familiarplánovanie rodiny - planeamento da produçãovýrobné plánovanie - planeamento dos transportesdopravné plánovanie - planeamento do mercadoplánovanie trhu - planeamento económicohospodárske plánovanie - planeamento financeirofinančné plánovanie - árvorestrom - planeamento industrialpriemyselné plánovanie - planeamento nacionalštátne plánovanie - planeamento regionalregionálne plánovanie - planeamento sectorialodvetvové plánovanie - plântulasadba - plantaçãovýsadba - planta aquáticavodná rastlina - planta forrageirakŕmna rastlina - planta industrialpriemyselná rastlina - planta oleaginosaolejnatá rastlina - coníferaihličnan - planta tuberosakoreňová plodina - planta têxtiltextilná rastlina - planta tropicaltropická rastlina - cultura sob plásticopestovanie vo fóliovníku - plastificanteplastifikátor - pranchaplochá oceľ - programa políticopolitický program - plataforma continentalpevninský šelf - platinaplatina - gessosadra, sadrokartónová doska, sadrový - árvore folhosalistnatý strom - pleno empregoplná zamestnanosť - chumboolovo - plutónioplutónium - pneupneumatika - PNUDIUNDP - PNUAUNEP - pesos e dimensõeshmotnosť a veľkosť - ponto de vendamaloobchodná jednotka - peixeryba - peixe de água docesladkovodná ryba - peixe de água salgadamorská ryba - peixe frescočerstvá ryba - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - políciapolícia - polícia judiciáriaoddelenie kriminálneho vyšetrovania - política agrícolapoľnohospodárska politika - Política Agrícola Comumspoločná poľnohospodárska politika - política agrícola nacionalnárodná poľnohospodárska politika - política agrícola regionalregionálna farmárska politika - política alimentarpotravinová politika - política bancáriabanková politika - política orçamentalrozpočtová politika - política comercialobchodná politika - política comercial comumspoločná obchodná politika - política comunitáriapolitika Spoločenstva - acordo de limitaçãodohoda o dobrovoľnom obmedzení - arqueologiaarcheológia - política comunitária do empregopolitika Spoločenstva v zamestnanosti - política comum da pescaspoločná rybárska politika - política comum de preçosspoločná cenová politika - política comum dos transportesspoločná dopravná politika - política conjunturalkrátkodobá hospodárska politika - política culturalkultúrna politika - política de ajudapolitika pomoci - política de austeridadepolitika úsporných opatrení - política de intervençãointervenčná politika - política de investimentoinvestičná politika - política de defesaobranná politika - política de desenvolvimentorozvojová politika - política de financiamentofinančná politika - política da educaçãopolitika vzdelávania - política do empregopolitika zamestnanosti - política da empresapodniková politika - política do ambientepolitika životného prostredia - arquitecturaarchitektúra - política de informaçãoinformačná politika - política da comunicaçãokomunikačná politika - política da concorrênciasúťažná politika - política da construçãostavebná politika - política da pescarybárska politika - política da produção agrícolapoľnohospodárska produkčná politika - política de investigaçãovýskumná politika - política de saúdezdravotnícka politika - política de natalidadepolitika pôrodnosti - política de produçãovýrobná politika - arquitectura solarslnečná architektúra - política de apoiopodporná politika - política demográficademografická politika - política de blocospolitika dvoch blokov - política cambialdevízová politika - política das exportaçõesvývozná politika - política das importaçõesdovozná politika - política de preçoscenová politika - política de rendimentospríjmová politika - política salarialmzdová politika - arquivoarchívy - política das estruturas agrícolaspolitika poľnohospodárskych štruktúr - política dos transportesdopravná politika - política de créditoúverová politika - política da habitaçãopolitika bývania - política económicahospodárska politika - política energéticaenergetická politika - política europeia de defesaeurópska obranná politika - política externazahraničná politika - política familiarrodinná politika - política financeirafinančníctvo - ÁrcticoArktída - política fiscalpolitika zdaňovania - política florestallesnícka politika - política governamentalvládna politika - política industrialpriemyselná politika - política internavnútorná politika - política migratóriamigračná politika - política monetáriamenová politika - política monetária agrícolaagromonetárna politika - política portuáriaprístavná politika - política portuária comumspoločná prístavná politika - pratastriebro - política regionalregionálna politika - política regional comunitáriaregionálna politika Spoločenstva - política socialsociálna politika - política estruturalštrukturálna politika - política pautalcolná politika - política pautal comumspoločná tarifná politika - poluenteškodlivina - poluente atmosféricoatmosferická škodlivina - poluente da águaškodliviny vo vode - poluiçãoznečistenie - ArgentinaArgentína - poluição sonorazamorenie hlukom - poluição atmosféricaznečisťovanie atmosféry - poluição químicachemické znečistenie - poluição de origem telúricaznečistenie z pevninských zdrojov - poluição da águaznečistenie vody - poluição dos alimentoskontaminácia potravy - poluição costeiraznečistenie pobrežia - poluição dos cursos de águaznečistenie vodných ciest - poluição do soloznečistenie pôdy - poluição marítimaznečistenie mora - cultura em zonas áridasbezzávlahové hospodárstvo - poluição orgânicaorganické znečistenie - poluição pela agriculturaznečistenie z poľnohospodárskych zdrojov - poluição radioactivarádioaktívne znečistenie - poluição estratosféricaznečisťovanie stratosféry - poluição térmicatepelné znečisťovanie - poluição transfronteiriçacezhraničné znečisťovanie - PolóniaPoľsko - policulturazmiešané pestovanie - polímeropolymér - PolinésiaPolynézia - Polinésia FrancesaFrancúzska Polynézia - batatazemiak - bomba de calortepelné čerpadlo - população activapracujúca populácia - população activa agrícolaobyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstve - população activa ocupadapracujúce osoby - população em idade de trabalharpopulácia v aktívnom veku - população mundialsvetové obyvateľstvo - população não-activanepracujúca populácia - acordo de pescarybolovná dohoda - arma químicachemická zbraň - população ruralvidiecke obyvateľstvo - população urbanamestské obyvateľstvo - suínoprasa - porto de pescarybársky prístav - Porto RicoPortoriko - PortugalPortugalsko - regiões de Portugalregióny Portugalska - posição dominantedominantné postavenie - correios e telecomunicaçõespoštové a telekomunikačné služby - arma convencionalkonvenčné zbrane - potássiodraslík - potencial de desenvolvimentorozvojový potenciál - PúgliaApulia - sirgagemtlačný remorkér - poeiraprach - poder políticopolitická moc - poder orçamentalrozpočtové právomoci - poder de comprakúpna sila - poder de apreciaçãoprávo posúdenia - poder de execuçãovykonávacia právomoc - poder de iniciativaprávomoc iniciovať - poder de controlokontrolná moc - poder de decisãorozhodovacia právomoc - poder de negociaçãorokovacia právomoc - poder de ratificaçãoratifikačná právomoc - poder discricionárioprávo voľnej úvahy pri výkone právomocí - poder executivovýkonná moc - poder judicialsúdna právomoc - poder legislativozákonodarná moc - poder regulamentarzriaďovacia právomoc - poderes públicosorgány verejnej správy - pré-embalagembalenie vopred - preferências generalizadasvšeobecné preferencie - direito nivelador agrícolapoľnohospodársky poplatok - direito nivelador CECApoplatok ESUO - primeiro empregoprvé pracovné miesto - primeira infânciaútle detstvo - arma nuclearjadrová zbraň - mobilização do solopríprava pôdy - prescrição da penapremlčanie výkonu trestu - presidente da assembleiapredseda parlamentu - imprensanovinári, tlač, tlačový - imprensa políticapolitická tlač - pensão de sobrevivênciadávka pre pozostalého - prestação de serviçosposkytovanie služieb - arma nuclear tácticataktická jadrová zbraň - prestação familiarrodinné prídavky - prestação socialdávka sociálneho zabezpečenia - empréstimo concedidopôžička - empréstimo BEIpôžička z EIB - empréstimo CECApôžička ESUO - empréstimo comunitário concedidopôžička Spoločenstva - empréstimo Euratompôžička Euratom - prevenção da poluiçãoprevencia proti znečisťovaniu - previsão a curto prazokrátkodobá prognóza - previsão a longo prazodlhodobá prognóza - previsão a médio prazostrednodobá prognóza - estimativa orçamentalrozpočtový odhad - previsão económicaekonomické prognózovanie - primado do direitonadradenosť zákona - primado do direito comunitárionadradenosť práva Spoločenstva - prémio salarialprémie - prémio de abatejatočný príplatok - subsídio de arranquepríplatok za klčovanie koreňov - prémio de não-comercializaçãomimotrhový príplatok - prémio de seguropoistné - prémio de armazenagemskladovací príplatok - legumes e frutos temporãosskoré ovocie a zelenina - princípio do poluidor-pagadorzásada znečisťovateľ platí - prioridade económicahospodárska priorita - forças armadasozbrojené sily - tomada de decisãorozhodovanie - preso políticopolitický väzeň - privação de direitospozbavenie práv - preçosceny - preço dentro do intervalo de variaçãocenové rozpätie - preço à exportaçãovývozná cena - preço à importaçãodovozná cena - preço de consumospotrebiteľská cena - forças armadas profissionaisprofesionálna armáda - preço no produtorcena výrobcu - preço agrícolapoľnohospodárske ceny - preço alimentarcena potravín - preço CIFcena cif - preço de compranákupná cena - preço-comportacena pri plavebnej komore - preço de intervençãointervenčná cena - preço de objectivoadministratívne regulovaná cena - acordo de preçoscenová dohoda - armamentovojenské vybavenie - preço de ofertacenová ponuka - preço de orientaçãoorientačná cena - preço de basezákladná cena - preço de desencadeamentoaktivačná cena - preço de retalhomaloobchodná cena - preço por grossoveľkoobchodná cena - preço da energiacena energie - preço da terracena poľnohospodárskej pôdy - preço de mercadotrhové ceny - preço de referênciareferenčná cena - aromatizantedochucovadlo - preço de retirada do mercadodočasne platná cena - preço de custonákladová cena - preço-limiarhraničná cena - preço de sustentaçãopodporná cena - preço de estacionamentoparkovné - preço de vendacena predaja - preço dos produtos de basecena komodity - preço discriminatóriodiskriminačná cena - preço do arrendamento ruralpozemková renta - preço no mercado mundialsvetová trhová cena - despachoadministratívne nariadenie - preço preestabelecidocena stanovená vopred - preço FOBcena free-on board - preço franco-fronteiracena franko hranica - preço gatilhozavádzacia cena - preço garantidogarantovaná cena - preço fixadopevná cena - preço indicativocieľová cena - preço de fábricapriemyselná cena - preço livrevoľná cena - preço máximomaximálna cena - irrigaçãozavlažovanie - preço mínimominimálna cena - preço mínimo garantidogarantovaná minimálna cena - preço médiopriemerná cena - preço preferencialpreferenčná cena - preço reduzidoznížená cena - preço incluindo portesdodávková cena - preço representativoreprezentatívna cena - artesumenie - preço representativo de mercadoreprezentatívna trhová cena - problema socialspoločenský problém - problema urbanoproblematika miest - processo químicochemický proces - processo eléctricoelektrický proces - processo físicofyzikálny proces - processo administrativosprávne konanie - processo anti-subvençãoprotisubvenčné konanie - arte popularľudové umenie - tramitação orçamentalrozpočtové pravidlá - processo civilobčianskoprávne konanie - processo disciplinardisciplinárne konanie - processo judicialprávny proces - processo legislativolegislatívny proces - processo parlamentarparlamentný postup - processo penaltrestnoprávny postup - Médio OrienteStredný Východ - artigo para ofertadarčekové predmety - produçãovýroba - produção em cadeiapásová výroba - produção agrícolapoľnohospodárska produkcia - produção alimentarvýroba potravín - produção animalživočíšna výroba - produção artesanalremeselná výroba - produção comunitáriavýroba Spoločenstva - produção contínuapriebežná výroba - produção de energiavýroba energie - produção de hidrogéniovýroba vodíka - produção em massamasová výroba - produção pesqueiraprodukt rybárstva - produção deficitárianedostatočná výroba - produção industrialpriemyselná výroba - produção mundialsvetová výroba - produção nacionalnárodná výroba - produção vegetalpestovanie plodín - produtividadeproduktivita - produtividade agrícolaproduktivita poľnohospodárstva - artigo de decoraçãodekoratívne predmety - produtividade da terraproduktivita pôdy - produtividade do trabalhoproduktivita práce - produto à base de cereaisobilný produkt - produto à base de frutosovocný produkt - produto à base de legumeszeleninový produkt - produto à base de peixerybí produkt - produto à base de açúcarcukrový produkt - produto agrícolapoľnohospodársky produkt - produto alimentarpotraviny - produto alimentar complexospracovaný potravinársky výrobok - produto animalživočíšny produkt - produto à base de carnemäsový produkt - produto químicochemikálie - produto químico inorgânicoanorganický chemický produkt - produto concentradokoncentrovaný produkt - produto embaladobalený výrobok - produto congeladomrazený produkt - produto cosméticokozmetický produkt - artigo desportivošportové potreby - material de embalagemobalový materiál - produto de limpezačistiace a leštiace prípravky - produto de basezákladný výrobok - produto de confeitariacukrársky produkt - produto de grande consumovýrobok hromadnej spotreby - produto de substituiçãonáhradný produkt - produto desidratadosušený produkt - produto dietéticodiétny produkt - produto em madeiradrevený produkt - artigo de toucadortoaletné potreby - produto a granelhromadný výrobok - produto fumadoúdený produkt - produto industrialpriemyselný produkt - produto inflamávelhorľavina - produto instantâneoinstantný produkt - produto interno brutohrubý domáci produkt - produto irradiadoožiarený produkt - lacticíniomliečny výrobok - produto liofilizadosublimačne sušený produkt - produto manufacturadohotové tovary - produto metálicokovový produkt - produto mineiroprodukt ťažby - produto nacionaldomáci produkt - produto nacional brutohrubý národný produkt - produto novonový produkt - produto origináriopôvodný výrobok - produto petrolíferoropný produkt - produto farmacêuticofarmaceutický výrobok - artigo domésticopotreby pre domácnosť - produto proteicobielkovinové produkty - produto reconstituídorekonštituovaný produkt - produto refrigeradochladený produkt - produto regional brutohrubý regionálny produkt - produto salgadosolený produkt - produto semimanufacturadopolotovary - produto sensívelcitlivý výrobok - produto ultracongeladohlboko zamrazený produkt - produto têxtiltextilný produkt - artesãoživnostník - produto veterinárioveterinárny produkt - profissão comercialzamestnanec obchodu - profissão financeirafinančné povolanie - profissão liberalslobodné povolanie - profissão médicapovolanie v zdravotníckej starostlivosti - profissão paramédicapomocná lekárska profesia - PAMWFP - programa de acçãoakčný program - programa de ajudaprogram pomoci - programa de ensinoučebné osnovy - programa de investigaçãovýskumný program - programa eleitoralvolebný program - progresso científicovedecký pokrok - projecto de investimentoinvestičný projekt - projecto de orçamentonávrh rozpočtu - projecto de leivládny návrh zákona - projecto de investigaçãovýskumný projekt - projecto industrialpriemyselný projekt - promoção comercialpodpora predaja - promoção das trocaspodpora obchodu - promoção do investimentopodpora investícií - promoção imobiliáriastavba nehnuteľností - promoção profissionalpovýšenie - propaganda eleitoralvolebná propagácia - proposta CEnávrh ES - artes do espectáculokultúrne predstavenia - proposta de leimimovládny návrh zákona - propriedade públicaverejné vlastníctvo - propriedade fundiáriapozemky a budovy - propriedade rústicapoľnohospodárska nehnuteľnosť - propriedade imobiliárianehnuteľný majetok - propriedade industrialpriemyselné vlastníctvo - propriedade intelectualduševné vlastníctvo - propriedade mobiliáriaosobný hnuteľný majetok - propriedade privadasúkromné vlastníctvo - ArubaAruba - prospecção mineiraprieskum nerastov - prospectivavýhľadové štúdie - prostituiçãoprostitúcia - protecção contra o ruídoochrana proti hluku - protecção do ambienteochrana životného prostredia - protecção da faunaochrana života zvierat - protecção da floraochrana života rastlín - protecção da vida privadaochrana súkromia - AEEESA - protecção dos animaisochrana zvierat - protecção dos sóciosochrana akcionárov - protecção das comunicaçõesochrana komunikácií - protecção das liberdadesochrana slobôd - protecção das minoriasochrana menšín - protecção diplomáticadiplomatická ochrana - protecção do consumidorochrana spotrebiteľa - acordo de especializaçãošpecializačná dohoda - ÁsiaÁzia - protecção do mercadoochrana trhu - protecção do patrimónioochrana dedičstva - protecção da paisagemochrana krajiny - protecção do soloochrana pôdy - protecção materno-infantilstarostlivosť o matku a dieťa - proteccionismoprotekcionizmus - proteína animalživočíšna bielkovina - proteína de síntesesyntetická bielkovina - proteína do leitemliečna bielkovina - Ásia do Suljužná Ázia - proteína vegetalrastlinná bielkovina - protocolo de acordoprotokol k dohode - Protocolo do Açúcarprotokol o cukre - protótipoprototyp - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provínciaprovincia - psiquiatriapsychiatria - psicologiapsychológia - psicologia do trabalhozamestnanecká psychológia - publicaçãouverejňovanie - publicação comunitáriapublikácia Spoločenstva - publicação da leiuverejnenie zákona - publicidadereklama - publicidade abusivanezákonné reklamné praktiky - publicidade das contaszverejnenie účtov - publicidade das tarifaszverejnenie sadzieb - QatarKatar - asilo políticopolitický azyl - qualificação profissionalprofesijné kvalifikácie - qualidade do ambientekvalita životného prostredia - qualidade de vidakvalita života - qualidade do produtokvalita výrobku - quantidade de pescado desembarcadovýťažok z výlovu - categoria social desfavorecidatrieda najchudobnejších ľudí - pergunta escritapísomná otázka - pergunta oralústna otázka - pergunta parlamentarparlamentná otázka - saneamentodekontaminácia - quórumkvórum - quota de pescakvóta výlovu - quociente eleitoralvolebná kvóta - radioactividaderádioaktivita - radiodifusão, transmissãovysielanie - radioprotecçãoradiačná ochrana - Assembleia Geral ONUValné zhromaždenie OSN - refinação de petróleorafinácia ropy - refinação de açúcarrafinácia cukru - uvahrozno - firma comercialobchodné meno - repatriação de capitaisrepatriácia kapitálu - relatóriospráva - relação agricultura-comérciovzťah poľnohospodárstvo-obchod - relação agricultura-indústriavzťah poľnohospodárstvo-priemysel - relatório de actividadevýročná správa - relatório de comissão parlamentarspráva výboru - relatório de investigaçãovýskumná správa - aproximação das legislaçõesaproximácia práva - aproximação de políticaszbližovanie politík - Ras al KhaimahRas Al Khaimah - matéria colectáveldaňový základ - ratificação de acordoratifikácia dohody - ráciopomer - reactor nuclearjadrový reaktor - reconversão profissionalodborná rekvalifikácia - rearmamentoznovuvyzbrojenie - ressegurozaistenie - recenseamentocenzus - recenseamento da populaçãoprehľad obyvateľstva - assistência em formaçãopomoc vo vzdelávaní - recessão económicahospodárska recesia - receitavýnos - receita de exportaçãovývozné príjmy - admissibilidadeprípustnosť námietky - investigaçãovýskum - investigação agronómicaagronomický výskum - investigação aplicadaaplikovaný výskum - investigação energéticaenergetický výskum - pesquisa documentalvyhľadávanie dokumentov - investigação ecológicavýskum životného prostredia - investigação florestallesnícky výskum - investigação haliêuticarybársky výskum - investigação industrialpriemyselný výskum - investigação médicalekársky výskum - investigação científicavedecký výskum - colheitažatva - recomendaçãoodporúčanie - recomendação comunitáriaodporúčanie Spoločenstva - acordo económicohospodárska dohoda - mutualidade socialschéma vzájomnej pomoci - recomendação CECAodporúčanie ESUO - recomendação CEEAodporúčanie ESAE - reconhecimento dos diplomasuznávanie diplomov - reconstrução económicahospodárska obnova - reconversão para horticulturakonverzia na záhradníctvo - reconversão de gadokonverzia stáda - reconversão industrialpriemyselná konverzia - reconversão leite-carnekonverzia na produkciu hovädzieho masa - reconversão da produçãopresmerovanie produkcie - acções e recursosodvolanie k správnemu orgánu - recurso de anulaçãožaloba o zrušenie rozhodnutia - acção por omissãožaloba na nečinnosť - acção por incumprimentožaloba za zlyhanie plnenia záväzku - recrutamentonábor - associaçãozdruženie - recuperação de energianáhrada energie - reciclagem de capitaisrecyklácia kapitálu - reciclagem de resíduosrecyklácia odpadu - planta aromáticaaromatická rastlina - redução de forçasznižovanie ozbrojených síl - planta medicinalliečivá rastlina - óleo de sojasójový olej - óleo de girassolslnečnicový olej - redução do tempo de trabalhoskrátenie pracovného času - carne de caçamäso z lovu - carne de coelhokráličie mäso - óleo de milhokukuričný olej - redução pautalzníženie ciel - leite em pó desnatadosušené odtučnené mlieko - redescontorediskont - revalorizaçãorevalvácia - reexportaçãoreexport - produto secosušený výrobok - agente de texturalátka ovplyvňujúca štruktúru - procedimento cautelarskrátené konanie - ajuda à agriculturapodpora poľnohospodárstva - referendoreferendum - preferência comunitáriapreferencia Spoločenstva - reforma administrativaadministratívna reforma - reforma da PACreforma CAP - reforma agráriaagrárna reforma - regulamentação da produção agrícolaregulácia poľnohospodárskej produkcie - reforma do ensinoreforma vzdelávania - quota agrícolapoľnohospodárska kvóta - limiar de garantiahranica garancie - produção agrícola alternativaalternatívna poľnohospodárska produkcia - taxa sobre as matérias gordasdaň z olejov a tukov - reforma fundiáriapozemková reforma - zona agrícola desfavorecidaznevýhodnená poľnohospodárska oblasť - agricultorafarmárka - jovem agricultormladý farmár - reforma judiciáriasúdna reforma - agrupamento de explorações agrícolaszdruženie fariem - ficha de exploração agrícolapoľnohospodársky výkaz - produto fitossanitárioprípravky na ochranu rastlín - refugiadoutečenec - herbicidaherbicíd - raivabesnota - produção leiteiramliečna produkcia - substituto cerealíferoobilninová náhrada - refugiado políticopolitický utečenec - grupo florestallesnícke združenie - recusa de ofertaodmietnutie ponuky - produção de madeiraprodukcia dreva - propriedade florestallesný majetok - floresta estatalles vo verejnom vlastníctve - floresta privadasúkromný les - recusa de vendaodmietnutie predaja - conquiculturachov vodných mäkkýšov - produção aquícolarybárska výroba - licença de pescarybolovná licencia - regime autoritárioautoritatívny režim - regime de ajudarežim pomoci - cisão de empresasrozpad splynutých spoločností - empresa transnacionaltransnacionálna korporácia - compra em exclusividadedohoda o výhradnom nákupe - empresa de interesse públicoverejno prospešný podnik - distribuição selectivadohoda o selektívnej distribúcii - regime de propriedade do solosystém držby pôdy - correio electrónicoelektronická pošta - fluxo de dados transfronteiriçocezhraničný tok údajov - meios de comunicação comerciaiskomerčné médiá - regime económicohospodársky systém - meios de comunicação locaismiestne médiá - meios de comunicação privadossúkromné médiá - regime militarvojenský režim - rede de transmissãoprenosová sieť - teleconferênciatelekonferencia - televisão europeiaeurópska televízia - regime parlamentarparlamentný systém - televisão sujeita a pagamentoplatená televízia - videotextovideotext - informática domésticavyužitie počítačov v domácnosti - memorização de dadosuchovanie informácií - regime políticopolitický systém - informática aplicadapočítačové aplikácie - criminalidade informáticapočítačová kriminalita - direito da informáticazákon o spracovaní údajov - inteligência artificialumelá inteligencia - regiãoregión - Jornal Oficial UEÚradný vestník EÚ - pirataria informáticapočítačové pirátstvo - região agrícolapoľnohospodársky región - controlo do escrutíniooverovanie regulárnosti volieb - acumulação de mandatoskumulácia mandátov - resultado eleitoralvolebné výsledky - delegação de poderesdelegovanie právomocí - região de Bruxelas-CapitalBruselský región - delegação parlamentarparlamentná delegácia - maioridade eleitoralvolebný vek - federalismofederalizmus - região litoralpobrežný región - plebiscitoplebiscit - repartição dos votosrozdelenie hlasovacích lístkov - poder consultivoporadná právomoc - região de desenvolvimentorozvojový región - poder de nomeaçãomenovacia moc - privilégio parlamentarprivilégium - partido radicalradikálna strana - região montanhosahorský región - região desfavorecidaznevýhodnený región - desaparecimento forçadonásilné zmiznutie - minoria políticapolitická menšina - controlo de políciapolicajné kontroly - pacifismopacifizmus - protecção civilcivilná obrana - região económicahospodársky región - voto por delegaçãopoverenie na hlasovanie - joint venturekonzorcium - região flamengaFlámsko - executivovýkonný orgán - programa de governovládny program - região fronteiriçapohraničný región - apoio do mercadopodpora trhu - reconversão económicahospodárska konverzia - região industrialpriemyselný región - ajuda à reconversãopodpora obnovy rozvoja - ajuda à reestruturaçãoreštrukturalizačná pomoc - ajuda ao escoamentopodpora odbytu - ajuda à indústriapodpora priemyslu - redistribuição do rendimentoprerozdeľovanie príjmov - região mediterrânica CEstredozemný región ES - ajuda humanitáriahumanitárna pomoc - ajuda aos refugiadospomoc utečencom - ajuda aos sinistradospomoc obetiam nešťastí - ajuda ao desenvolvimentorozvojová pomoc - região prioritáriaprioritný región - região ruralvidiecky región - novo país industrializadonovoindustrializovaná krajina - região turísticaturistický región - economia socialsociálne hospodárstvo - contabilidade económica agrícolaekonomické účty poľnohospodárstva - região da ValóniaValónsky región - estudo de impactoanalýza dopadu - consequências económicashospodársky dôsledok - processo de concertaçãozmierovacie konanie - regionalizaçãoregionalizácia - metropolitanopodzemná železnica - veículo pesadonákladné vozidlo - transporte espacialkozmická doprava - veículo espacialkozmická loď - regionalização das trocasregionalizácia obchodu - instalação espacialvesmírna stanica - regionalismoregionalizmus - aluguer de veículosprenájom vozidla - localização dos transportesprepravné miesto určenia - regulamentonariadenie - licença de navegaçãolodný pas - custo do transportecena dopravy - regulamento comunitárionariadenie Spoločenstva o predbežnom opatrení - homologação das tarifasschválenie sadzieb - tráfego portuárioprevádzka prístavu - regulamento CEEAnariadenie ESAE - controlo da circulaçãokontrola premávky - quota de transporteprepravná kvóta - mercado dos transportesdopravný trh - matrícula do veículoregistrácia vozidla - documentação do veículodokumenty o vozidle - resolução de diferendosriešenie sporov - duração do transportedĺžka cesty - transporte a grande velocidadevysokorýchlostná doprava - documento de transporteprepravný doklad - tempo de conduçãodoba riadenia vozidla - controlo técnicotechnická kontrola - agência de viagenscestovná kancelária - regulamento financeirofinančný predpis - contrato de transportezmluva o preprave - sóciospoločník - liquidação judicialvyrovnanie - regulamentação comercialobchodné pravidlá - regulamentação urbanísticaurbanistické predpisy - linha aérealetecká linka - trânsito por estradacestná premávka - regulamentação da caçapredpisy pre lov - política marítimanámorná prepravná politika - conferência marítimanámorná konferencia - regulamentação da circulaçãodopravné predpisy - imersão de resíduoslikvidácia odpadu - armazenamento de resíduosuskladnenie odpadu - regulamentação da construçãostavebné predpisy - substância tóxicatoxická látka - veículo não poluenteekologické vozidlo - exploração dos fundos marinhosvyužívanie morského dna - substituição dos recursosnahrádzanie zdrojov - impacto ambientalekologický dopad - vigilância do ambienteekologický monitoring - prevenção anti-sísmicaseizmický monitoring - protecção do litoralochrana pobrežia - regulamentação da velocidadekontrola rýchlosti - gestão das águasspracovanie vody - regulamentação de acordos e práticas concertadaskontrola obmedzujúcich postupov - meio geofísicofyzicko-geografické prostredie - água estagnadastojatá voda - regulamentação do investimentoregulácia investícií - espécie marinhamorská ríša - vida selvagemvoľná príroda - seguropoistenie - regulamentação de preçoscenová regulácia - recursos vegetaisrastlinné zdroje - estuárioústie rieky - calamidade agrícolapoľnohospodárska pohroma - regulamentação aduaneiracolné predpisy - desfolhamentodefoliácia - erosãoerózia - poluição automóvelznečistenie z motorových vozidiel - regulamentação dos transportesprepravné predpisy - poluição pelos hidrocarbonetosznečistenie ropou - poluição pelos metaisznečistenie kovmi - poluição pelos naviosznečistenie z lodí - poluição industrialpriemyselné znečisťovanie - regularização do mercadostabilizácia trhu - direito nivelador à exportaçãovývozná prirážka - direito nivelador à importaçãodovozná prirážka - controlo da natalidadekontrola pôrodnosti - tráfico ilícitonezákonný obchod - organismo de intervençãointervenčná agentúra - NimexeNimexe - controlo de transacçõesregulácia transakcií - denominação de origemoznačenie pôvodu - regime aduaneiro suspensivocolný postup dočasne zrušujúci clá - reimportaçãoreimport - reembolso dos direitos aduaneirossystém návratných ciel - reinserção escolaropätovné začlenenie do školy - território aduaneiro CEcolné územie ES - reinserção socialsociálna rehabilitácia - documento únicojednotný doklad - simplificação das formalidadeszjednodušovanie formalít - rejeição do orçamentozamietnutie rozpočtu - especialização pautalvymedzenie podľa čísla tarifnej klasifikácie - relações comerciaisobchodné vzťahy - acordo financeirofinančná dohoda - seguro à exportaçãopoistenie vývozných úverov - poluente térmicouvoľňovanie tepla - trocas compensadasprotiobchod - exportação comunitáriavývoz Spoločenstva - importação comunitáriadovoz Spoločenstva - bens e serviçostovary a služby - relançamento económicoreflácia - bens de produçãomedziprodukty - relações bilateraisdvojstranné vzťahy - bens de equipamentokapitálové statky - material usadopoužité tovary - comércio integradointegrovaný obchod - relações culturaiskultúrne vzťahy - consumo industrialmedzispotreba - consumo mundialsvetová spotreba - merchandisingobchodovanie - marketingteória marketingu - relações diplomáticasdiplomatické vzťahy - manifestação comercialobchodná udalosť - preço sem taxas incluídascena bez dane - relações do trabalhopracovné vzťahy - venda com prejuízopredaj so stratou - self-servicesamoobsluha - comércio associadozdružené maloobchodné podnikanie - comércio ambulanteambulantný obchod - comércio independentenezávislý maloobchodník - cadeia de lojasreťazec predajní - relação escola-indústriavzťah medzi školou a priemyslom - mercado grossista nacionalveľkoobchodné centrum - distribuidor comercialdistribútor - relações económicashospodárske vzťahy - disponibilidade monetárialikvidita súkromného sektora - relação Igreja-Estadovzťah medzi cirkvou a štátom - seguro de acidentesúrazové poistenie - relações Leste-Oestevzťahy medzi Východom a Západom - relações interindustriaismedziodvetvové vzťahy - crise monetáriamenová kríza - relações interinstitucionaisvzťahy medzi inštitúciami - restrição cambialdevízové obmedzenie - relações internacionaismedzinárodné vzťahy - crédito gratuitobezúročný úver - taxa de descontodiskontná sadzba - controlo do créditoúverová kontrola - relações interparlamentaresmedziparlamentné vzťahy - bolsa de valoresburza - relações intracomunitáriasvzťahy vo vnútri Spoločenstva - fuga de capitaisúnik kapitálu - custo de transferênciatransferové ceny - relação legislativo-executivovzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocou - financiamento a muito curto prazoveľmi krátkodobé financovanie - relações monetáriasmenové vzťahy - financiamento da empresapodnikové financie - relações multilateraismnohostranné vzťahy - seguro de benspoistenie majetku - seguro de pessoasosobné poistenie - co-responsabilidade de segurospoločné poistenie - relação cidade-campovzťah mesto-vidiek - instituição de créditoúverová inštitúcia - banco industrialfinančný dom - banca electrónicaelektronické bankovníctvo - seguro de acidente de trabalhopoistenie proti úrazu v priemysle - relações humanasľudské vzťahy - controlo bancáriobankový dohľad - custos bancáriosbankové poplatky - crédito orçamentalpridelená rozpočtová čiastka - orçamento geral do Estadovšeobecný rozpočet - relações públicasvzťahy s verejnosťou - finanças regionaisregionálne financie - religiãonáboženstvo - financiamento do orçamento comunitáriofinancovanie rozpočtu Spoločenstva - contribuição dos Estados-membrospríspevok členského štátu - remodelação ministerialzmeny vo vláde - convenção fiscaldaňový dohovor - controlo fiscaldaňová kontrola - reembolsoumorovanie - imposto extraordináriozvláštna daň - emparcelamentorozparcelovanie - tarifa com margens fixas de variaçãorozpätie sadzby - isenção de imposições nas exportaçõesodpustenie vývozného cla - preço unitáriojednotková cena - tarifa de apoioPodporné clo - preço mistozmiešaná cena - substituição das importaçõesdovozná substitúcia - preços dos produtos agrícolascena poľnohospodárskeho výrobku - remuneração do trabalhoodmena za prácu - seguro agrícolapoľnohospodárske poistenie - rendimento agrícolavýnos plodín - educação cívicaobčianska náuka - ensino comercialobchodné vzdelávanie - material de ensinoučebné materiály - software didácticoučebný software - relação escola-vida profissionalvzťah medzi školou a praxou - renovação urbanaobnova miest - neurobiologianeurobiológia - rentabilidadeziskovosť - ginecologiagynekológia - neurologianeurológia - pediatriapediatria - medicina dentáriazubné lekárstvo - primeiros socorrosprvá pomoc - medicina paralelaalternatívna medicína - reorganização industrialpriemyselná reorganizácia - acústicaakustika - ópticaoptika - cibernéticakybernetika - petrologiapetrológia - repartição da ajudarozdelenie pomoci - seita religiosanáboženská sekta - teologiateológia - distribuição da carga fiscalrozloženie daňového bremena - mercado únicovnútorný trh ES - distribuição geográfica da populaçãopriestorové rozloženie obyvateľstva - família monoparentalneúplná rodina - criança adoptadaadoptované dieťa - seguro automóvelpoistenie motorových vozidiel - repartição da produçãodistribúcia výroby - protecção da famíliaochrana rodiny - repartição do mercadodohoda o rozdelení trhu - reprodução artificialtechniky umelej reprodukcie - inseminação artificialumelá inseminácia - fecundação in vitrooplodnenie v skúmavke - distribuição da riquezarozdelenie bohatstva - mãe portadoranáhradná matka - poder paternalrodičovská autorita - repartição dos mandatosrozdelenie mandátov - filiaçãopotomok - apelidopriezvisko - responsabilidade paternalrodičovská zodpovednosť - separação judicialsúdna rozluka - dinâmica da populaçãopopulačná dynamika - distribuição do rendimentorozdelenie príjmov - migrantemigrant - distribuição do trabalhoprideľovanie práce - migração de povoamentomigrácia za účelom osídľovania - ajuda ao regressopodpora pri návrate - envelhecimento demográficostarnutie obyvateľstva - mobilidade profissionalprofesijná mobilita - distribuição geográficapriestorové rozloženie - distribuição etáriarozdelenie podľa veku - produto per capitarozdeľovanie na osobu - distinção honoríficaocenenie - solidariedade socialdobrovoľná práca - organização de beneficênciadobrovoľná organizácia - seguro de desempregopoistenie v nezamestnanosti - produto por pessoa activarozdeľovanie podľa zamestnaných osôb - jogoshra - estabelecimento de jogosherňa - jogo automáticoautomatická hra - distribuição por sexosrozdelenie podľa pohlavia - pesca desportivašportové rybárstvo - intercâmbio turísticovýmena turistov - turismo estrangeirozahraničný cestovný ruch - turismo ruralvidiecky cestovný ruch - repertóriozoznam - infra-estrutura turísticainfraštruktúra cestovného ruchu - orçamento socialsociálny rozpočet - replantaçãopresádzanie - política social europeiaEurópska sociálna politika - combate à delinquênciaprevencia pred delikvenciou - criminalidadezločin - deficiente físicofyzicky postihnutá osoba - transferência de verbaprenos pridelených rozpočtových čiastok - deficiente mentalduševne postihnutá osoba - sem-abrigobezdomovectvo - mutilação sexualpohlavné zmrzačenie - descanso semanalvoľno po pracovnom týždni - tráfico de estupefacientesobchod s drogami - clínica geralvšeobecné lekárstvo - assistência socialsociálna pomoc - equipamento socialsociálne zariadenie - direito à segurança socialzákon o sociálnom zabezpečení - trabalho socialsociálna práca - ajuda domésticapomoc v domácnosti - pensão complementardoplnkový dôchodok - representante sindicalzástupca odborov - cartão sanitáriozdravotný preukaz - despesas de saúdezdravotnícke výdavky - despesas de hospitalizaçãonemocničné výdavky - representação diplomáticadiplomatické zastúpenie - internamento hospitalarhospitalizácia - cuidados médicos ao domicíliodomáce ošetrenie - direitos do doentepráva chorej osoby - higiene públicaverejná hygiena - medicina socialsociálne lekárstvo - seguro de créditopoistenie úverov - representação do pessoalzastúpenie zamestnancov - medicina privadasúkromná lekárska starostlivosť - construção urbanavýstavba miest - infra-estrutura urbanamestská infraštruktúra - mercado imobiliáriotrh nehnuteľností - representação políticapolitická reprezentácia - lei das rendasúprava nájomného - Ilha de Manostrov Man - Castela e LeãoKastília a Leon - representação proporcionalpomerné zastúpenie - Castela e ManchaKastília a La Mancha - CantábriaKantábria - Ilhas BalearesBaleárske ostrovy - La RiojaRioja - Ceuta e MelilhaCeuta a Melilla - repressãorepresia - Comunidade de Madridmesto Madrid - Comunidade de Valençamesto Valencia - Região de Múrciaregión Murcia - região do Norteseverné Portugalsko - stredné Portugalsko - Lisboa e vale do TejoLisabon a údolie Tagus - Inglaterra do Norteseverné Anglicko - Inglaterra do Noroesteseverozápadné Anglicko - Inglaterra do Sudestejuhovýchodné Anglicko - Inglaterra do Sudoestejuhozápadné Anglicko - retoma económicahospodárske ozdravenie - Antígua e BarbudaAntigua a Barbuda - AnguilaAnguilla - São Cristóvão e NevisSvätý Christopher a Nevis - reprografiareprodukovanie - São Vicente e GranadinasSvätý Vincent a Grenadíny - Ilhas Virgens americanasAmerické Panenské ostrovy - Grande MagrebeVeľký Maghreb - reprodução animalšľachtenie zvierat - reprodução vegetalrozmnožovanie rastlín - Ilhas MarshallMarshallove ostrovy - Samoa Americana, Samoa OrientaisAmerická Samoa - seguro de invalidezpoistenie v invalidite - repúblicarepublika - região polarpolárna oblasť - República DominicanaDominikánska republika - PitcairnPitcairnove ostrovy - requisição de trabalhadoresnábor pracovníkov - arma biológicabiologická zbraň - arma de destruição maciçazbraň hromadného ničenia - arma nuclear estratégicastrategická jadrová zbraň - rede de informaçãoinformačná sieť - bomba atómicaatómová bomba - rede de informação contabilísticapoľnohospodárska účtovná sieť - míssil balísticobalistická raketa - míssil guiadoriadená strela - míssil intercontinentalmedzikontinentálna strela - rede de transportedopravná sieť - força navalvojnové lode - rede ferroviáriaželezničná sieť - arma espacialkozmické zbrane - arma de laserlaserová zbraň - arma incendiáriazápalné zbrane - arma de fogo e muniçõesstrelné zbrane a strelivo - rede de vias navegáveissieť navigačných vodných ciest - exércitopozemné vojská - força paramilitarpolovojenské sily - rede de estradascestná sieť - força aéreavojenské letectvo - reservistaszálohy - forças armadas no estrangeirovojská v zahraničí - marinha de guerravojenské námorníctvo - reservasrezervy - serviço militar femininovojenská služba žien - serviço voluntáriodobrovoľná vojenská služba - reserva contabilísticarezervný fond - despesas de defesavýdaje na obranu - defesa estratégicastrategická obrana - reservas cambiaisdevízové rezervy - segurança internacionalmedzinárodná bezpečnosť - política de armamentozbrojná politika - política europeia de armamentoeurópska politika zbrojenia - segurança europeiaeurópska bezpečnosť - não-proliferação nuclearnešírenie jadrových zbraní - limitação de armamentoobmedzovanie zbrojenia - desnuclearizaçãovytvorenie denuklearizovaných zón - reserva naturalprírodná rezervácia - harmonização do armamentozladenie zbrojenia - residênciabydlisko - acordo internacionalmedzinárodná dohoda - acordo bilateralbilaterálna dohoda - acordo multilateralmnohostranná dohoda - segunda residênciamiesto prechodného bydliska - negociação internacionalmedzinárodné rokovania - assinatura de acordopodpis dohody - instrumento internacionalmedzinárodný nástroj - convenção internacionalmedzinárodný dohovor - resíduo de pesticidaodpady z pesticídov - resoluçãorezolúcia - resíduo de madeirazvyškové drevo - convenção europeiaeurópsky dohovor - pacto internacional ONUmedzinárodná zmluva OSN - política internacionalmedzinárodná politika - rescisão de contratovypovedanie zmluvy - questão internacionalmedzinárodná otázka - seguro contra danospoistenie proti škode - resinaživica - relações interalemãsvzťahy medzi dvoma nemeckými štátmi - visita oficialoficiálna návšteva - ajuda internacionalmedzinárodná pomoc - código de condutakódex správania - sanção internacionalmedzinárodné sankcie - resolução comunitáriarezolúcia ES - grupo religiosonáboženská skupina - grupo socioculturalsocio-kultúrna skupina - independência alimentarpotravinová sebestačnosť - política de cooperaçãopolitika spolupráce - resolução ONUrezolúcia OSN - cooperação jurídicaprávna spolupráca - ocupação militarvojenská okupácia - resolução PErezolúcia EP - território ocupadookupované územie - força multinacionalmnohonárodné ozbrojené sily - responsabilidadezodpovednosť - prisioneiro de guerravojnový zajatec - questão arméniaarménska otázka - questão do Curdistãokurdská otázka - questão da Palestinapalestínska otázka - unificação da Alemanhazjednotenie Nemecka - responsabilidade internacionalmedzinárodná zodpovednosť - CDECDE - euromísseiseurorakety - controlo de armamentokontrola zbrojenia - responsabilidade governamentalministerská zodpovednosť - acordo STARTrokovania START - Acordo ABMdohoda ABM - zona de pazmierová oblasť - seguro de doençazdravotné poistenie - responsabilidade penaltrestnoprávna zodpovednosť - OSCECSCE - desemprego de longa duraçãodlhodobá nezamestnanosť - reinserção profissionalnávrat do zamestnania - responsabilidade políticapolitická zodpovednosť - combate ao desempregoboj proti nezamestnanosti - planificação da mão-de-obraplánovanie pracovných síl - trabalho partilhadozdieľanie pracovných miest - cidadãoštátny príslušník - cessação de empregoskončenie pracovného pomeru - conversão de empregozmena pracovného miesta - iniciativa local para o empregomiestna iniciatíva v zamestnanosti - trabalho voluntárionezaplatená práca - cidadão da Comunidade Europeiaobčan Spoločenstva - trabalho temporáriodočasné zamestnanie - recursos animaisživočíšne zdroje - trabalho dos jovenszamestnanosť mladých - trabalho femininopráca žien - recursos marítimoszdroje mora - reciclagem profissionalaktualizácia schopností - recurso económicohospodárske zdroje - estágio de formaçãovzdelávací kurz - recursos hídricosvodné zdroje - recursos do solopôdne zdroje - estatística do empregoštatistika zamestnanosti - recursos energéticosenergetické zdroje - trabalhador auxiliarpomocný pracovník - trabalhador expatriadopracovník v zahraničí - seguro marítimonámorné poistenie - empresáriopodnikateľ - director de empresavýkonný riaditeľ - recurso haliêuticorybárske zdroje - profissão independentesamostatne zárobkovo činná osoba - recurso mineralnerastné zdroje - dia feriadoštátny sviatok - trabalho extraordináriopráca v nedeľu - recursos naturaisprírodné zdroje - cadência do trabalhopracovné tempo - recurso renovávelobnoviteľné zdroje - teletrabalhopráca na diaľku - bloqueio dos salárioszmrazenie miezd - recursos adicionaisdodatočné zdroje - redução dos salárioszníženie miezd - vantagem acessórianepeňažná odmena - ajudas de custodávky a diéty - recursos orçamentaisrozpočtové zdroje - nomeação do pessoalmenovanie zamestnancov - recursos própriosvlastné zdroje - regulamento internorokovací poriadok - período de estágioskúšobná doba - restaurantes e afinsspoločné stravovanie - direitos sindicaisodborové práva - liberdade sindicalsloboda združovania do odborov - deontologia profissionalprofesijná etika - seguro obrigatóriopovinné poistenie - restituição à exportaçãorefundácia vývozu - participação dos trabalhadores nos lucros da empresapodiel na zisku - restituição à importaçãorefundácia dovozu - eleição sindicalvoľby do odborov - parceiro socialmanažment a práca - sindicato de funcionários públicosodborový zväz štátnych zamestnancov - associação profissionalprofesijné združenie - sindicatoodbory - restituição à produçãorefundácia produkcie - restrição à exportaçãovývozné obmedzenie - profissão diplomáticadiplomatická služba - restrição à importaçãodovozné obmedzenie - profissional da comunicaçãopovolanie v komunikáciách - restrição de concorrênciaobmedzenie hospodárskej súťaže - profissão administrativaadministratívne služby - pessoal de secretariadozamestnanci sekretariátu - restrição ao comércioobmedzenie obchodu - profissional da informaçãoinformačná profesia - profissão científicavedecké povolanie - profissão técnicatechnické povolanie - restrição da liberdadeobmedzenie slobody - homem político, política-čka, politik - profissional de segurospoisťovacie povolanie - restrição quantitativakvantitatívne obmedzenie - pequeno comérciodrobný maloobchodník - dentistazubár - médicolekár - veterinárioveterinárny chirurg - farmacêuticolekárnik - parteirapôrodná asistentka - profissão artísticaumelecké povolanie - seguro privadosúkromné poistenie - reestruturação industrialreštrukturalizácia priemyslu - profissão literárialiterárne povolanie - resultado de exploraçãoprevádzkový hospodársky výsledok - vendedorespredajný personál - representante de comércioobchodný zástupca - resultado da exploração agrícolavýkonnosť poľnohospodárstva - sucesso escolarvýsledky v škole - profissional da informáticapovolanie v spracovaní údajov - profissional de turismopovolanie v cestovnom ruchu - profissão hoteleirapovolanie v hoteliérstve - pessoal dos serviçoszamestnanie v službách - restabelecimento dos direitos aduaneirosznovuzavedenie colných poplatkov - profissão bancáriabankové povolanie - desporto profissionalprofesionálny šport - trânsitotranzit - atraso escolarzaostávanie v škole - espaço industrial europeueurópsky priemyselný priestor - política industrial comunitáriapriemyselná politika Spoločenstva - retirada do mercadostiahnutie sa z trhu - artesanatoremeslá - pequena indústriamalé priemyselné odvetvie - indústria médiastredne veľké priemyselné odvetvie - pequenas e médias indústriasmalé a stredné priemyselné odvetvia - reformadodôchodca - implantação industrialumiestnenie priemyslu - zona franca industrialvoľná priemyselná zóna - reforma antecipadapredčasný odchod do dôchodku - parque tecnológicotechnologický park - excedente de produçãovýrobný prebytok - operação de manutençãomanipulácia s tovarom - seguro públicoverejné poistenie - reprocessamento do combustívelopätovné spracovanie paliva - fabrico industrialpriemyselné spracovanie - quota de produçãovýrobná kvóta - estatísticas de produçãovýrobná štatistika - responsabilidade do produtorzodpovednosť výrobcu - nova tecnologianová technológia - cimeiravrcholná schôdzka - tecnologia limpačistá technológia - tecnologia tradicionaltradičná technológia - processo tecnológicotechnologický proces - regulamentação técnicatechnické predpisy - duração de vida do produtoživotnosť výrobku - produto defeituosovadný výrobok - reunião ministerialstretnutie ministrov - especificação técnicatechnická špecifikácia - norma europeiaeurópska norma - norma internacionalmedzinárodná norma - harmonização das normasharmonizácia noriem - regulamento técnicotechnický predpis - reunião internacionalmedzinárodné schôdzka - tecnologia de reciclagemrecyklačná technológia - orçamento consagrado à investigaçãorozpočet na výskum - ajustamento salarialzvýšenie platu - EurekaEureka - pessoal de investigaçãovýskumní pracovníci - política comunitária da investigaçãovýskumná politika Spoločenstva - relação indústria-investigaçãovzťahy priemysel - výskum - revendedorpredajca - rendimentopríjem - organismo de investigaçãovýskumné pracovisko - marca comercialobchodná značka - marca registadaregistrovaná ochranná známka - desenho e modelodesign a model - rendimento complementarvedľajší príjem - direito de marcasprávo ochranných známok - marca europeiaEurópska ochranná známka - experimentação com animaisexperimenty na zvieratách - experimentação com seres humanosexperimenty na ľuďoch - investigação na empresapodnikový výskum - investigação de basezákladný výskum - investigação militarvojenský výskum - investigação universitáriauniverzitný výskum - seguro de responsabilidade civilpoistenie zákonnej zodpovednosti za škody - rendimento do investimentoinvestičný príjem - Grupo dos 77skupina 77 - Grupo Contadoraskupina Contadora - território não autónomozávislé územie - movimento de consumidoresspotrebiteľské hnutie - rendimento do agricultorpríjem farmárov - subsídio e abono de secretariadonáhrada výdajov sekretariátu - transporte de mercadorias perigosaspreprava nebezpečných tovarov - rendimento da exploração agrícolafarmársky príjem - método pedagógicoučebná metóda - rendimento familiarpríjem domácnosti - rendimento tributávelzdaniteľný príjem - rendimento nacionalnárodný dôchodok - recursos minerais submarinospodmorské nerastné zdroje - rendimento não salarialpríjem dodatočný k bežnej mzde - novos materiaismoderné materiály - revestimento de superfíciepodlahové krytiny - liga supercondutorasupravodivá zliatina - material compósitokompozitné materiály - cerâmica técnicatechnická keramika - polímero especialšpeciálny polymér - material amorfoamorfné materiály - partícula ultrafinaultra jemná častica - biomaterialbiomateriály - liga com memóriazliatina s tvarovou pamäťou - revisão da Constituiçãozmena ústavy - Acordo ADNdohoda ADN - periféricoperiférna jednotka - planeamento dos períodos de fériasrozvrhnutie dovolenky - revisão da leinovela zákona - microcomputadormikropočítač - política de turismopolitika cestovného ruchu - seguro de transportespoistenie prepravy - revolução industrialpriemyselná revolúcia - BITBIT - ECOSOCEcosoc - ACNURUNHCR - Renânia do Norte-VestefáliaSeverné Porýnie-Westfálsko - BEEEEB - Renânia-PalatinadoPorýnie-Falcko - Rhône-AlpesRhone-Alpes - SEEAEAES - AEENENEA - Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de TrabalhoDublinská nadácia - Instituto Europeu de FlorençaEurópsky inštitút vo Florencii - RibeRibe - UEREBU - riquezabohatstvo - UEMAOWAMU - seguro de vidaživotné poistenie - rícinoricínové bôby - CDAADC - RingkøbingRingkoebing - MCCACACM - risco cobertopoistné riziko - CADDAC - risco sanitáriozdravotné riziko - política nuclearjadrová politika - arrozryža - política petrolíferaropná politika - armazenagem de hidrocarbonetosuskladnenie uhľovodíkov - central desactivadavyraďovanie elektrární z prevádzky - agro-energiaagroenergia - indústria energéticaenergetický priemysel - carburolgazohol - álcool combustívelmotorový lieh - robóticarobotika - produto energéticoenergetický nosič - indústria carboníferauhoľný priemysel - robotizaçãorobotizácia - política carboníferapolitika ťažby uhlia - tratamento do carvãospracovanie uhlia - jazigo de minériorudné ložisko - papel socialsociálna rola - exploração mineiraťažobná prevádzka - produção mineiraťažobná produkcia - seguro de velhiceschéma dôchodkového zabezpečenia - RoskildeRoskilde - exploração de minérioťažba rudy - minério metálicorudy železných kovov - bauxitebauxit - material betuminosobitúmenové materiály - terras e pedraszeminy a kamene - salsoľ - rolamentoložisko - fosfatofosfát - potassapotaš - RoméniaRumunsko - exploração petrolíferaropný výskum - extracção de petróleoťažba ropy - instalação marítimapobrežné ropné zariadenie - produção de petróleoprodukcia ropy - butanobután - alcano, parafinaparafín - petróleo brutosurová ropa - gasolinabenzín - gasóleodieselové palivo - fuelóleotopný olej - Reino UnidoSpojené kráľovstvo - propanopropán - carburante para aviõesletecké palivo - gasolina sem chumbobezolovnatý benzín - PTU do Reino Unidozámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstva - petróleo marítimošelfová ropa - regiões do Reino Unidoregióny Spojeného kráľovstva - central energéticaelektráreň - indústria eléctricaelektrárenský priemysel - RuandaRwanda - implantação de central energéticaumiestňovanie elektrární - planeamento hidroeléctricohydroelektrická výstavba - SabáSaba - arrefecimento do reactorchladiaci systém reaktora - química nuclearjadrová chémia - astronomiaastronómia - Sabah - combustível irradiadoožiarené palivo - sacarosesacharóza - bioprocessobiologický proces - bio-indústriabiopriemysel - biotecnologiabiotechnológia - paraquímicašpeciálne chemikálie - Sara OcidentalZápadná Sahara - produto não planoťahaný výrobok - produto planovalcovaný výrobok - chapaplech - perfilprofil - SahelSahel - chapa finatenký plech - banhamasť - indústria química de basepriemysel spracovania chemických surovín - elemento químicochemický prvok - composto químicochemická zlúčenina - tintas e vernizesfarby a laky - Santo EustáquioSvätý Eustácius - medicamentoliek - São MarinhoSan Marino - hormonahormón - São MartinhoSvätý Martin - produto químico orgânicoorganická chemikália - indústria de pesticidaspriemysel pesticídov - indústria metalúrgicametalurgický priemysel - acordo empresarialmedzipodniková dohoda - Principado das AstúriasAstúria - São Pedro e MiquelonSvätý Pierre a Miquelon - produto siderúrgicohutnícky výrobok - rebites e parafusospriemysel kovových spojovacích materiálov - latoaria e cutelarianožiarsky priemysel - ferragensželeziarsky tovar - serralhariaželezný produkt - revestimento de metaispovrchová úprava kovov - Santa HelenaSvätá Helena - equipamento siderúrgicohutnícke a oceliarske strojné zariadenie - aços especiaisšpeciálne ocele - Santa LúciaSvätá Lucia - antimónioantimón - berílioberýlium - cádmiokadmium - liga de ferroferozliatina - tântalotantal - execução por dívidaszabavenie veci - velocípedes e motociclosvýroba bicyklov a motocyklov - ferramentavýroba nástrojov - aparelho científicovedecký prístroj - saláriomzda - material médico-cirúrgicolekárske a chirurgické nástroje - salário à peçaúkolová mzda - instalação frigoríficachladiace zariadenie - salário horáriohodinová mzda - robot industrialpriemyselný robot - salário domésticoodmena za prácu doma - salário mínimominimálna mzda - bombačerpadlo - IATAIATA - assalariadozárobkovo činná osoba - material audiovisualaudiovizuálna technika - aparelho reprodutor de somzariadenia reprodukcie zvuku - SalomãoŠalamúnove ostrovy - Západná Samoa - cabo eléctricoelektrický kábel - material de telecomunicaçõestelekomunikačné zariadenia - electrodomésticodomáce elektrické spotrebiče - sanção administrativasprávna pokuta - máquina industrialelektrické stroje pre priemysel - máquina eléctricaelektrické stroje - material electromagnéticoelektromagnetické zariadenie - sanção comunitáriapostih Spoločenstva - videodiscovideo disk - videocassetevideokazeta - suporte de gravaçãozáznamové médium - sanção económicaekonomické sankcie - discogramoplatňa - suporte ópticooptický nosič - suporte gravadonahrávanie - emissor de radiaçõesprístroj založený na využití lúčov - telecomunicação sem fiosrádiotelekomunikácie - microelectrónicamikroelektronika - sanção penaltrestná sankcia - indústria da construção civilstavebný priemysel - construção pré-fabricadaprefabrikácia - painel de construçãovonkajšie omietky - grandes obrasveľká stavba - cartãokartón - madeira aglomeradaaglomerované drevo - saúde públicazdravie verejnosti - marroquinaria e luvariavýroba koženej galantérie a rukavíc - indústria de pelespriemysel spracovania koží a kožušín - São Tomé e PríncipeSvätý Tomáš a Princov ostrov - SarawakSarawak - retrosariagalantéria - SardenhaSardínia - têxtil sintéticoumelé vlákno - têxtil naturalprírodné vlákno - indústrias diversasrôzne priemyselné odvetvia - SAsúkromná akciová spoločnosť - joalharia e ourivesariabižutéria a zlatnícke výrobky - trigo-sarracenopohánka - direitos sociaissociálne práva - direitos políticospolitické práva - direitos económicoshospodárske práva - Carta dos Direitos do Homemcharta ľudských práv - SarreSársko - ateísmoateizmus - satélitedružica - liberdade de circulaçãosloboda pohybu - satisfação no trabalhouspokojenie z práce - luta contra a discriminaçãoopatrenia na boj proti diskriminácii - know-howknow-how - discriminação étnicaetnická diskriminácia - liberdade sexualsexuálna sloboda - xenofobiaxenofóbia - igualdade homem-mulherrovnaké práva mužov a žien - liberdade de ensinoakademická sloboda - direito ao desenvolvimentoprávo na rozvoj - direitos da criançapráva detí - tratamento cruel e degradantekruté a ponižujúce zaobchádzanie - Schleswig-HolsteinŠlezvicko-Holštajnsko - protecção da infânciaochrana dieťaťa - crime contra a humanidadezločin proti ľudskosti - retroactividade da leiretroaktivita zákona - direito comparadokomparatívne právo - ciência administrativaadministratívna veda - legislação localmiestna legislatíva - ciência da informaçãoinformačná veda - responsabilidade civilobčianskoprávna zodpovednosť - responsabilidade contratualzmluvná zodpovednosť - ciências do comportamentobehaviorálne vedy - propriedade de bensvlastníctvo - atlasatlas - ciência dos solosveda o pôde - privatizaçãoprivatizácia - ciência económicaekonómia - herançapozostalosť - ciência jurídicaprávna veda - direito sucessóriodedičské právo - regime de habitação periódicačasové vymedzenie spoluvlastníctva - servidãoslužobnosť - gozo dos direitosvyužitie práva - domicílio legaltrvalý pobyt - ciências da vidavedy o živote - solvibilidade financeirafinančná solventnosť - crime contra as pessoaszločin proti jednotlivcom - crime contra os benszločin proti majetku - sequestro de pessoasnezákonné obmedzovanie osobnej slobody - ciências físicasfyzikálne vedy - ciência políticapolitológia - fraude aduaneiracolný podvod - ciências aplicadasaplikované vedy - difamaçãohanobenie - direito penal fiscaldaňový trestný čin - ciências da Terravedy o Zemi - encarceramentoodňatie slobody, - direito penitenciárioväzeňské právo - presoväzeň - ciências sociaisspoločenské vedy - pena de substituiçãoalternatívny trest - semiliberdadepodmienečné prepustenie - confisco de benszabavenie majetku - diminuição de penazmiernenie trestu - transferência de detidospreradenie väzňov - regime penitenciárioväzenský systém - administração penitenciáriaväzenská správa - cisão políticapolitický rozkol - prescrição de acçãopremlčanie v právnom konaní - audiênciapojednávanie - atmosferaatmosféra - escolarizaçãoškolské vzdelávanie - assistência judiciáriaprávna pomoc - capturazadržanie - inquérito judiciáriosúdne dokazovanie - perquisiçãoprehliadka - detenção provisóriaväzba pred začatím procesu - direitos da defesaprávo na obhajobu - escrutínio de duas voltasdvojkolové hlasovanie - escrutínio de uma voltajednokolové hlasovanie - escrutínio por listashlasovanie en bloc - acção por responsabilidade CEES žaloba o určenie zodpovednosti - recurso do pessoalžaloba zamestnancov inštitúcií ES - reenvio prejudicial CEžiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné rozhodnutie - escrutínio maioritárioväčšinové hlasovanie - escrutínio uninominalhlasovanie o každom kandidátovi - jurisdição comercialobchodný súd - reunião parlamentarparlamentné zasadnutie - jurisdição de arbitragemarbitrážny súd - jurisdição internacionalmedzinárodný súd - jurisdição fiscalfinančný súd - secasucho - conselheiro jurídicoprávny poradca - magistrado não profissionallaický sudca - espaço marítimomorská oblasť - atentado à segurança do Estadoohrozenie bezpečnosti štátu - sigilo bancáriobankové tajomstvo - vigilância marítimanámorný dohľad - liberdade dos maressloboda voľného mora - segredo industrialpriemyselné tajomstvo - espaço extra-atmosféricokozmický priestor - propriedade do espaçovlastnícke práva v kozme - segredo profissionalslužobné tajomstvo - utilização do espaçovyužívanie kozmického priestoru - Secretariado da ONUSekretariát OSN - estrangeirocudzí štátny príslušník - direito de residênciapovolenie k trvalému pobytu - entrada de estrangeirosprijatie cudzincov - sector económicohospodársky sektor - casamento mistozmiešané manželstvo - sector primárioprimárny sektor - direito internacional-direito internomedzinárodné právo - vnútroštátne právo - direito internacional económicomedznárodné hospodárske právo - responsabilidade administrativasprávna zodpovednosť - direito público económicohospodárske právo verejné - sector quaternáriokvartérny sektor - decisão CEErozhodnutie ES - directiva CEsmernica ES - sector secundáriosekundárny sektor - ordem jurídica comunitáriaprávny systém Spoločenstva - direito derivadosekundárna legislatíva - directiva CEEAsmernica ESAE - recomendação CEodporúčanie ES - sector terciárioterciárny sektor - regulamento CEnariadenie ES - regulamento de execuçãoUF vykonávacie nariadenie - parecer CEEAstanovisko ESAE - segurança de abastecimentobezpečnosť dodávky - parecer CECAstanovisko ESUO - parecer do Tribunal de Justiça CEstanovisko Súdneho dvora ES - harmonização da segurança socialharmonizácia sociálneho zabezpečenia - segurança do empregozabezpečenie pracovného miesta - competência externa CEvonkajšie právomoci ES - protocolo CEprotokol ES - Tratado de FusãoZmluva o fúziách - segurança dos transportesbezpečnosť pri preprave - Acto Único EuropeuJednotný Európsky akt - Tratado de Adesão CEZmluva o pristúpení k ES - segurança do produtobezpečnosť výrobku - empresa comum CEEASpoločný podnik ESAE - Comissão CEKomisia ES - segurança no trabalhobezpečnosť pri práci - relações da União Europeiavzťahy Spoločenstva - Conselho de Ministros ACP-CERada ministrov AKT-ES - segurança nuclearjadrová bezpečnosť - membro do Tribunal de Justiça CEsudca Súdneho dvora ES - comissário europeuEurópsky komisár - segurança públicaverejná bezpečnosť - AECEZS - segurança rodoviáriabezpečnosť na ceste - acordo de associação CEasociačná dohoda s ES - convenção CEDohovor AKT-ES - segurança socialsociálne zabezpečenie - Comité dos Embaixadores ACP-CEVýbor veľvyslancov AKT-ES - Comité Paritário ACP-CESpoločný výbor AKT-ES - Convenção de Lomé IIItretí dohovor z Lomé - EURESEURES - FEDEDF - FSEESF - alargamento da União Europeiarozšírenie Spoločenstva - atribuição de casaprideľovanie bývania - centeioraž - União EuropeiaEurópska únia - história da Europadejiny Európy - sal químicochemická soľ - pertença à União Europeiačlenstvo v Európskej únii - SELALAES - posição comumspoločný postoj - acção comumspoločný krok - Tratado da União EuropeiaZmluva o Európskej únii - países SELAkrajiny LAES - cooperação política europeiaEurópska politická spolupráca - concurso CEvýberové konanie v ES - selecção de alunosvýber žiakov - mecanismo complementar das trocasdoplnkový obchodný mechanizmus - prevenção de riscosprevencia pred rizikami - risco naturalprírodné riziko - risco industrialpriemyselné riziko - liberalismo económicohospodársky liberalizmus - direitos aduaneiroscolné poplatky - controlo aduaneirocolná prehliadka - direitos da pauta aduaneira comumclá JCS - sementeosivo - pesos e medidasváhy a miery - produto em conservakonzervovaný výrobok - semimetalpolokov - irradiação dos alimentosožiarenie - rendimento mínimo de subsistênciapríjem na úrovni životného minima - arma de uso pessoalosobná zbraň - sêmolaobilný šrot - mecenatomecenášstvo - concurso administrativokonkurz do štátnej správy - audição públicaverejné rokovanie - SenegalSenegal - separação de poderesoddelené právomoci - psicanálisepsychoanalýza - sericiculturahodvábnictvo - artes visuaisvizuálne umenie - pluralismo culturalkultúrny pluralizmus - usos e costumeszvyky a tradície - serviçosslužba - património arquitectónicoarchitektonické dedičstvo - igrejacirkev - hinohymna - bandeiravlajka - serviço após vendapopredajný servis - propriedade literária e artísticaliterárny a umelecký majetok - serviço cívicocivilná služba - aerodinâmicaaerodynamika - termodinâmicatermodynamika - física do plasmaplazmová fyzika - física do laserlaserová fyzika - engenharia genéticagenetické inžinierstvo - pinturamaliarstvo - serviço de empregozamestnanecká služba - liberdade condicionalprepustenie na čestné slovo - aumento de capitalnavýšenie kapitálu - serviço de saúdezdravotnícka služba - situação da agriculturapoľnohospodárska situácia - serviços financeiros dos correiospoštové finančné služby - promulgação da leivyhlásenie zákona - interesses financeiros dos parlamentaresfinančný príjem člena parlamentu - cooperação afro-árabearabsko-africká spolupráca - serviço gratuitobezplatná služba - cooperação euro-árabeeurópsko-arabská spolupráca - delegação da Comissãodelegácia Komisie - controlo comunitáriokontrola Spoločenstva - princípio da complementaridadeprincíp spolufinancovania - serviço militarvojenská služba - região periféricaokrajový región - região insularostrovný región - nação mais favorecidadoložka najvyšších výhod - serviço remuneradoplatená služba - orçamento anexovedľajší rozpočet - serviço postalpoštová služba - dicionário multilingueviacjazyčný slovník - dicionário de abreviaturasslovník skratiek - serviço públicoverejná služba - enciclopédiaencyklopédia - thesaurustezaurus - publicação periódicaperiodická publikácia - serviço secretotajná služba - lixo domésticoodpad z domácností - monoculturamonokultúrne hospodárenie - serviço socialsociálne služby - jornalnoviny - sésamosezam - aumento de preçosnárast cien - sessão legislativaschôdza parlamentu - SeychellesSeychely - SFIIFC - universidadeuniverzita - transporte de animaispreprava zvierat - movimento associativoasociačné hnutie - SharjahSharjah - SicíliaSicília - estacionamento de forçasrozmiestnenie vojsk - mandato parlamentarparlamentné kreslo - sede, sede principal, sede socialústredie spoločnosti - vacaturavoľné kreslo - AustráliaAustrália - Serra LeoaSierra Leone - sinalizaçãodopravné značky - alimento para animal de companhiakrmivo pre domáce zvieratá - SingapuraSingapúr - chuva ácidakyslý dážď - sinistropoistný nárok - urbanistapovolanie v urbanizme - instrumento documentaldokumentačný nástroj - falso têxtilnetkaná textília - xaropesirup - arquipélago do mar EgeuEgejské ostrovy - Ilhas CanáriasKanárske ostrovy - sisalsisal - Mesa do PEPredsedníctvo EP - presidentepredseda - sismologiaseizmológia - vice-presidentepodpredseda - secretário-geralgenerálny tajomník - vida institucionalčinnosť inštitúcie - sede da instituiçãosídlo inštitúcie Spoločenstva - reforma institucionalinštitucionálna reforma - competência institucionalprávomoc inštitúcie - situação CEsituácia ES - situação familiarmanželský stav - política espacialkozmická politika - auto-abastecimentosebestačnosť - situação financeirafinančná situácia - socialismosocializmus - sociedadeorganizácia - sociedade anónimaverejná akciová spoločnosť - sociedade civilobčianskoprávne združenie - sociedade civil profissionalprofesijná obchodná spoločnosť - sociedade comercialfirma upravovaná komerčným právom - sociedade de economia mistaspoločnosť so zmiešaným vlastníctvom - sociedade de investimentoinvestičná spoločnosť - sociedade de capitaisspoločnosť s akciovým kapitálom - autocarroautobus - sociedade de consumospotrebiteľská spoločnosť - sociedade de pessoasspoločnosť - sociedade em comanditakomanditná spoločnosť - sociedade em participaçãotiché spoločenstvo - sociedade europeiaeurópska spoločnosť - sociedade-mãematerská spoločnosť - associação sem fins lucrativosnezisková organizácia - sociologiasociológia - Jutlândia do Suljužné Jutsko - sedahodváb - autoconsumovlastná spotreba - assistência a inválidosstarostlivosť o postihnutých - sojasójové bôby - solventerozpúšťadlo - SomáliaSomálsko - sondagemprehľad na základe vzorky - sondagem de opiniãovýskum verejnej mienky - sorgocirok - autodeterminaçãosebaurčenie - SudãoSudán - enxofresíra - apresentação de propostas a concursosúťažné konanie - fonte de informaçãozdroj informácií - origem da ajudazdroj pomoci - fonte do direitoprameň práva - subdesenvolvimentonedostatočný rozvoj - subprodutovedľajší produkt - subproduto agrícolavedľajší produkt poľnohospodárstva - autofinanciamentosamofinancovanie - subproduto do leitevedľajší mliečny výrobok - subproduto metalúrgicovedľajší produkt výroby kovov - subproletariadosubproletariát - subalimentaçãopodvýživa - subpovoamentonedostatočné osídlenie - subcontrataçãosubdodávka - autogestãoriadiaca samospráva - amparo da famíliaživiteľ rodiny - manutenção de preçoscenová podpora - manutenção de preços agrícolascenová podpora fariem - apoio monetáriomenová podpora - soberania nacionalnárodná zvrchovanosť - especialização da produçãošpecializácia výroby - especialização das trocasšpecializácia obchodu - classificação orçamentalrozpočtová špecifikácia - autolimitaçãodobrovoľné obmedzenie - especulação imobiliáriašpekulácie s nehnuteľnosťami - Espórades SetentrionaisSporady - desportošport - Sri LankaSrí Lanka - StabexStabex - estabilização de preçoscenová stabilita - estabilização de rendimentosstabilizácia príjmu - estabilização económicahospodárska stabilizácia - estabulaçãostajňový chov hospodárskych zvierat - acordo interprofissionalmedziodborová dohoda - automatizaçãoautomatizácia - estagnação económicahospodárska stagnácia - estação experimentalexperimentálna farma - estatísticaštatistika - estatística agrícolapoľnohospodárska štatistika - estatísticas comunitáriasštatistika Spoločenstva - estatísticas demográficasdemografická štatistika - estatísticas das pescasrybárska štatistika - automóvelautomobil - estatísticas económicashospodárska štatistika - estatísticas financeirasfinančná štatistika - estatísticas industriaispriemyselná štatistika - estatísticas internacionaismedzinárodná štatistika - estatísticas nacionaisnárodná štatistika - estatísticas oficiaisoficiálna štatistika - estatísticas regionaisregionálna štatistika - estatuto de Berlimštatút Berlína - estatuto de Jerusalémštatút Jeruzalema - estatuto do funcionáriopredpisy pre štátnych zamestnancov - autonomiasamospráva - estatuto do pessoalpredpisy pre zamestnancov - estatuto jurídicoprávne postavenie - estatuto políticopolitický štatút - estatuto profissionalprofesijný status - estatuto socialspoločenské postavenie - esterilizaçãosterilizácia - estímulo fiscaldaňový stimul - existênciaszásoby - existências comunitáriaszásoby Spoločenstva - autonomia financeirafinančná autonómia - existências conjunturaishospodárska rezerva - existências de intervençãointervenčná zásoba - existências excedentáriasprebytkové zásoby - existências mínimasminimálne zásoby - existências mundiaissvetové zásoby - existências privadassúkromný sklad - existências públicasverejný sklad - reservas de estabilizaçãopohotovostná zásoba - armazenagemskladovanie - armazenamento de armasskladovanie zbraní - armazenagem de energiauskladnenie energie - armazenagem de alimentosuskladnenie potravy - armazenagem de documentosuchovanie dokumentov - Storkøbenhavnveľká Kodaň - StorstrømStorstroem - estrutura agrícolapoľnohospodárska štruktúra - estrutura do empregoštruktúra zamestnanosti - estrutura da empresaštruktúra spoločnosti - autorização orçamentalschválenie rozpočtu - estrutura económicahospodárska štruktúra - estrutura industrialpriemyselná štruktúra - estrutura institucionalinštitucionálna štruktúra - estrutura socialsociálna štruktúra - estupefacientenarkotikum - substância cancerígenakarcinogénna látka - substância perigosanebezpečná látka - autorização de acordos e práticas concertadasschválenie obmedzujúceho postupu - subvenção à exportaçãovývozná dotácia - sucedâneo de alimentospotravinová náhrada - sucessão da exploração agrícolaprevod fariem - sucursalpobočka - açúcarcukor - açúcar brancobiely cukor - açúcar brutosurový cukor - açúcar de beterrabarepný cukor - autorização de transporteoprávnenie k preprave - açúcar de canatrstinový cukor - SuéciaŠvédsko - voto expressoplatné hlasy - sufrágio universalvšeobecné volebné právo - suicídiosamovražda - SuíçaŠvajčiarsko - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - superfície agrícola utilizadapoľnohospodársky využívaná pôda - suplentenáhradník - suplemento tarifáriododatočné clo - suporte de informaçãoinformačné médium - suporte magnéticomagnetický nosič - supressão de posto de trabalhozrušovanie pracovných miest - supressão dos direitos aduaneiroszrušenie colných poplatkov - supranacionalidadenadnárodnosť - sobreexploração dos recursosprečerpávanie zdrojov - superfície arborizadazalesnená oblasť - área de exploraçãoobhospodarovaná výmera - pradotrávny porast - área agrícola principalzákladná výmera - ultracongelaçãohlboké zamrazovanie - ultra-regeneradormnoživý reaktor - SurinameSurinam - excesso de populaçãonadmerné osídlenie - acordo monetáriomenová dohoda - auto-estradadiaľnica - superproduçãonadvýroba - fiscalização do mercadotrhový dohľad - suspensão da ajudapozastavenie pomoci - suspensão da execução da penaodklad výkonu trestu - suspensão dos direitos aduaneirosdočasné zrušenie cla - SuazilândiaSvazijsko - silviculturasilvikultúra - ÁustriaRakúsko - SíriaSýria - SysminSysmin - sistema bancáriobankový systém - sistema de ensinovzdelávací systém - sistema de exploração agrícolasystém hospodárenia - sistema de informaçãoinformačný systém - sistema de informação de gestãoriadiaci informačný systém - sistema de comunicaçãokomunikačné systémy - sistema contabilísticoúčtovný systém - sistema de cultivosystém obrábania - AuvergneAuvergne - sistema das Nações Unidassystém OSN - sistema documentaldokumentačný systém - sistema eleitoralvolebný systém - sistema eleitoral europeueurópsky volebný systém - Sistema Europeu de Contabilidadeeurópsky účtovný systém - Sistema Monetário EuropeuEurópsky menový systém - sistema monetário internacionalmedzinárodný menový systém - sistema normalizado de contabilidadeštandardizovaný účtovný systém - tabacotabak - tabagismofajčenie - TaiwanTchajwan - TanzâniaTanzánia - tapetekoberec - tarifa aéreasadzba prepravného v leteckej doprave - tarifa de transportedopravná tarifa - pauta aduaneiracolný sadzobník - Pauta Aduaneira ComumJednotný colný sadzobník - tarifa ferroviáriaželezničná tarifa - adiantamento de tesourariazáloha - tarifa postalpoštové poplatky - tarifa preferencialcolná preferencia - tarifa de passageirossadzba cestovného - taxa de infra-estruturapoplatky za využitie infraštruktúry - tourobýk - taxa de auto-abastecimentomiera sebstačnosti - taxa de câmbiovýmenný kurz - anteprojecto de orçamentopredbežný návrh rozpočtu - taxa do IVAsadzba DPH - taxa flutuanteplávajúci kurz - taxa centralkurzový stred - taxa representativareprezentatívny kurz - TawalTawal - tributação de preçosurčovanie cien - imposto por eixodaň z nápravy vozidla - direitos de exportaçãovývozná daň - direitos de importaçãodovozná daň - imposto de selokolková daň - imposto compensatóriovyrovnávací poplatok - encargo de efeito equivalentepoplatok s rovnakým účinkom - co-responsabilidade dos produtoresspoluzodpovednosť producenta - taxa de trânsitotranzitný poplatok - imposto profissionalživnostenská daň - imposto sobre os combustíveisdaň z pohonných hmôt - aviação civilcivilné letectvo - imposto sobre veículosdaň z vozidiel - ChadeČad - ChecoslováquiaČeskoslovensko - técnica de culturakultivačné techniky - técnica de gestãotechniky riadenia - técnicas de construçãovybavenosť stavieb - tecnologiatechnológia - tecnologia alimentarpotravinárska technológia - aviação militarvojenské lietadlo - tecnologia de materiaistechnológia materiálov - tecnologia pouco poluentejemná technológia - tecnologia energéticaenergetická technológia - tecnologia intermédiahraničná technológia - tecnologia nuclearjadrová technológia - tecnologia petrolíferaropná technológia - telecomunicaçãotelekomunikácie - telecópiafaksimile - teledetecçãodiaľkový prieskum - aviculturachov hydiny - teledistribuiçãokáblová distribúcia programov - telégrafotelegraf - telemáticatelematika - telefonetelefón, telefonický - televisãotelevízia - telextelex - testemunhosvedecká výpoveď - tempo de descansodoba odpočinku - tendência políticapolitické zameranie - Acordo Monetário EuropeuEurópska menová dohoda - aeronave, aeroplano, aviãolietadlo - stressstres - termos comerciaisvýmenné relácie - terminologiaterminológia - terreno para construçãostavebný pozemok - terreno industrialpriemyselný pozemok - terra abandonadaopustená pôda - terra agrícolapoľnohospodárska pôda - terras do domínio públicoštátna pôda - terra incultaneobrobená pôda - terra cultivávelorná pôda - parecerstanovisko - terra recuperadazúrodnená pôda - território ultramarinozámorské teritórium - terrorismoterorizmus - TailândiaThajsko - cháčaj - terapêuticaliečba - tesekandidátska práca - parecer CEstanovisko ES - TessáliaTesália - Trácia Ocidentalzápadná Trákia - TimorTimor - Timor LesteVýchodný Timor - titâniotitán - título de créditoprevoditeľný cenný papier - título de transportelístok - TogoTogo - TongaTonga - torturamučenie - ToscanaToskánsko - turfarašelina - turismo de massashromadný cestovný ruch - girassolslnečnica - parecer PEstanovisko EP - toxicologiatoxikológia - toxicomaniazávislosť na drogách - tractortraktor - Trade Expansion ActZákon o rozšírení obchodu - traduçãopreklad - Tratado CEZmluva o ES - Tratado CECAZmluva o ESUO - Tratado CEEZmluva o EHS - Tratado CEEAZmluva o ESAE - países do Pacto de Varsóviakrajiny Varšavskej zmluvy - máquina de ordenhadojace stroje - tratamento da águaúprava vody - tratamento da informaçãospracovanie informácií - tratamento de textoeditovanie textov - processamento de dadosspracovanie údajov - tratamento de minériospracovanie rudy - tratamento fitossanitárioochrana zdravia rastlín - transacção financeirafinančná transakcia - transferência de empresapremiestnenie podniku - transferência de capitaiskapitálový transfer - transferência do direito à pensãoprevod práva na dôchodok - transferência de populaçãopresun obyvateľstva - transferência de tecnologiatransfer technológie - aveiaovos - transformação de alimentosspracovanie potravín - trânsito comunitáriotranzit Spoločenstva - trânsito aduaneirocolný tranzit - transliteraçãoprepis - transmissão de dadosprenos údajov - transmissão da propriedadeprevod vlastníctva - abortointerrupcia - transporte aéreoletecká doprava - transporte combinadokombinovaná doprava - transporte de energiapreprava energie - transporte no hinterlandpreprava do vnútrozemia - transporte de mercadoriaspreprava tovarov - transporte de superfíciepovrchová doprava - transporte de passageirospreprava cestujúcich - transporte colectivoverejná doprava - aborto ilegalnelegálna interrupcia - transporte ferroviárioželezničná doprava - transporte por via navegávelvnútrozemská riečna doprava - transporte individualprostriedky individuálnej dopravy - transporte intercontinentalmedzikontinentálna doprava - transporte interiorvnútroštátna doprava - transporte internacionalmedzinárodná doprava - transporte rodoviário internacionalmedzinárodná cestná doprava - transporte intracomunitáriodoprava v rámci Spoločenstva - transporte marítimonámorná doprava - Abu DhabiAbu Dhabi - Acordo Multifibrasdohoda o vláknach - aborto terapêuticoterapeutická interrupcia - transporte nacionalnárodná doprava - transporte por cabokáblová doprava - transporte por condutapotrubná doprava - transporte por conta de terceirosnájomná doprava - transporte por conta própriapreprava na vlastný účet - transporte públicoprostriedky verejnej dopravy - transporte regionalregionálna doprava - transporte rodoviáriocestná doprava - transporte escolarškolská doprava - transporte semicolectivopoloverejná doprava - transporte sob controlo aduaneiropreprava pod colnou kontrolou - transporte subterrâneopodzemná doprava - transporte suburbanoprímestská doprava - transporte terrestrepozemná doprava - transporte transfronteiriçocezhraničná doprava - transporte urbanomestská doprava - transportadorprepravca - trabalhopráca - trabalho no domicíliopráca doma - azotodusík - trabalho em cadeiapráca pri páse - trabalho a tempo completozamestnanie na plný úväzok - trabalho a tempo parcialzamestnanie na čiastkový úväzok - trabalho ilegalpráca na čierno - trabalho de equipatímová práca - trabalho nocturnonočná práca - trabalho infantilpráca detí - trabalho por turnospráca na smeny - actividade escolarškolská práca - trabalhador idosostarší pracovník - trabalhador clandestinonelegálny pracovník - trabalhador comunitáriopracovník Spoločenstva - trabalhador fronteiriçoprihraničný pracovník - trabalhador deficientepostihnutý pracovník - Baden-WürttembergBádensko-Würtembersko - trabalhador manualmanuálny pracovník - trabalhador migrantemigrujúci pracovník - trabalhador sazonalsezónny pracovník - trabalhador socialsociálny pracovník - obras públicasverejné práce - trevoďatelina - BahamasBahamy - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - tesouroštátna pokladnica - Trindade e TobagoTrinidad a Tobago - triticaletritikale - BahreinBahrajn - troca directavýmenný obchod - trusttrust - bisnaga, cano, conduta, duto, tubagem, tubopotrubie, rura, trubica, trúbka, tuba - tuberculose animaltuberkulóza zvierat - tungsténiovolfrám - TunísiaTunisko - turbinaturbína - TurquiaTurecko - tutelaporučníctvo - bagabobuľové ovocie - TuvaluTuvalu - tubagempotrubie - IVADPH - UDEACCAEEU - países UDEACkrajiny CAEEU - UEBLBLEU - União Europeia das AlfândegasEECU - países UEOkrajiny WEU - UITITU - Umm al QuawainUmm Al Qaiwain - unanimidadejednomyseľné hlasovanie - CNUDRUNCRD - UnescoUnesco - unificação nacionalnárodné zjednotenie - União Europeia OcidentalWEU - contrato de arrendamentoprenájom - UEAUAS - união aduaneiracolná únia - união económicahospodárska únia - União Económica e MonetáriaHospodárska a menová únia - União Europeia de PagamentosEurópska platobná únia - União InterparlamentarMedziparlamentná únia - acordo preferencialpreferenčná dohoda - arrendamento comercialobchodný prenájom - país da UEMAOkrajiny Západoafrickej menovej únie - união monetáriamenová únia - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - cabeça de gadostádo dobytka - contrato de arrendamento ruralzmluva o prenájme pôdy - UNRWAUNRWA - UPAAPPU - UPUUPU - urâniourán - urbanizaçãourbanizácia - urbanismourbanistické plánovanie - URSSZSSR - UruguaiUruguaj - utente dos transportesužívateľ dopravy - baixa de preçoszníženie cien - fábrica prontatováreň na kľúč - usufrutoužívacie právo - utilizador da informaçãoužívateľ informácií - utilização da ajudavyužitie pomoci - utilização da águavyužitie vody - utilização da energiavyužitie energie - utilização da terravyužitie pôdy - utilização pacífica da energiamierové využitie energie - UtrequeUtrecht - balança comercialobchodná bilancia - fériasdovolenka - vacinavakcína - vacinaçãoočkovanie - vacakrava - vaca reprodutorakojná krava - vaca leiteiradojná krava - vale de AostaValle d'Aosta - valor acrescentadopridaná hodnota - valores cotados na bolsatrhová kapitalizácia - valor de troca comercialhodnota obchodu - balança deficitáriadeficit platobnej bilancie - valor aduaneirocolná hodnota - valores mobiliárioscenné papiere - vanádiovanádium - VanuatuVanuatu - VaticanoVatikán - novilhoteľa - veículovozidlo - veículo sobre almofada de arvznášadlo - veículo de duas rodasjednostopové vozidlo - veículo motorizadomotorové vozidlo - veículo agrícolapoľnohospodárske vozidlo - veículo eléctricoelektrické vozidlo - veículo sobre carriskoľajové vozidlo - veículo de cargaúžitkové vozidlo - VejleVejle - VenéciaVeneto - balança de invisíveisbilancia neviditeľného obchodu - VenezuelaVenezuela - vendapredaj - venda a créditopredaj na úver - venda a domicíliopodomový predaj - venda a retalhomaloobchodný predaj - venda com descontopredaj so zľavou - venda em hasta públicaaukčný predaj - venda directapriamy predaj - venda por grossoveľkoobchodný predaj - balança de pagamentosplatobná bilancia - venda isenta de impostosbezcolný predaj - venda à distânciazásielkový predaj - pomarovocný sad - verificação de contaskontrola účtov - vidrosklo - Oeste de Storebæltzápadný Great Belt - Vestsjællandzápadný Zealand - BaliBali - vestuárioodevy - carnemäso - carne de vacahovädzie mäso - carne de caprinokozie mäso - carne de cavalokonské mäso - carne de búfalobyvolie mäso - carne de vitelateľacie mäso - carne de aves de capoeirahydinové mäso - carne limpavykostené mäso - carne verdečerstvé mäso - BalcãsBalkán - carne de ovinoovčie mäso - carne de suínobravčové mäso - ViburgoViborg - vice-presidente da assembleiapodpredseda parlamentu - vítimaobeť - vítima civilcivilné obete - vítima de guerravojnová obeť - emissão de videotextovysielaný videotext - videotexto interactivointeraktívny videotext - inserção profissionalintegrácia do zamestnania - segunda voltabalot - vida associativakolektívne aktivity - vida da empresapredmet podnikania - vida políticapolitika - vida escolarškolský život - vida socialspoločenský život - VietnameVietnam - vinhavinohrad - cidademesto - cidade médiastredne veľké mesto - cidade novanové mesto - cidade-satélitesatelitné mesto - vinhovíno - vinho aromatizadoaromatizované víno - vinho brancobiele víno - vinho regionalmiestne víno - vinho de qualidade superiorvýberové víno - vinho de mesastolové víno - vinho engarrafadofľaškové víno - vinho reforçadoalkoholizované víno - tirapásovina - vinho espumantešumivé víno - vinho roséružové víno - vinho tintočervené víno - vinho não espumantenešumivé víno - vinificaçãovínne kvasenie - violência sexualsexuálne motivované násilie - violêncianásilie - violência de Estadovládne násilie - violência políticapolitické násilie - transferência bancáriaúverový transfer - BangladeshBangladéš - vitaminavitamín - viticulturavinohradníctvo - via navegável interiorvnútrozemská vodná cesta - via fluvial internacionalmedzinárodná riečna doprava - via rápidamagistrála - bancobanka - via ruralvidiecka cesta - via urbanamestská komunikácia - via pública e saneamentocestné služby - furtokrádež - aves de capoeirahydina - Banco Africano de DesenvolvimentoAfrická rozvojová banka - aves mortasjatočná hydina - aves poedeirashydinové nosnice - aves vivasživá hydina - volume de comércioobjem obchodu - volume de transacçõesobjem obchodovania - votaçãohlasovanie - voto em brancoprázdne hlasovacie lístky - caixa agrícolapoľnohospodárska banka - voto bloqueadohlasovanie o návrhu textu ako o celku - votação da leihlasovanie o zákone - voto electrónicoelektronické hlasovanie - votação nominalhlasovanie podľa mien - voto nuloneplatný hlasovací lístok - voto obrigatóriopovinné hlasovanie - voto antecipadoanticipačné hlasovanie - voto por correspondênciakorešpondenčné hlasovanie - voto por procuraçãozastúpenie pri hlasovaní - votação parlamentarhlasovanie parlamentu - banco centralcentrálna banka - lista abertapreferenčné hlasovanie - voto públicoverejné hlasovanie - voto secretotajné hlasovanie - viagemcestovanie - viagem com tudo incluídozájazd - viagem em gruposkupinové cestovanie - vulcanologianáuka o sopkách a sopečných javoch - divulgação agrícolaslužby poradenstva v poľnohospodárstve - Wallis e FortunaWallis a Futuna - iogurtejogurt - banco comercialkomerčná banka - IémenJemen - antiga República Democrática e Popular do Iémenbývalý Južný Jemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire a Humberside - JugosláviaJuhoslávia - República Democrática do CongoZair - ZâmbiaZambia - ZelândiaZeeland - ZimbabuéZimbabwe - zincozinok - banco cooperativodružstevná banka - zona áridapásmo sucha - zona climáticaklimatické pásmo - zona habitacionalobytná zóna - zona de capturaoblasť výlovu - zona de comércio livrezóna voľného obchodu - zona de pescarybolovná oblasť - zona económica exclusivavýhradná hospodárska zóna - zona equatorialrovníkové pásmo - zona francabezcolná zóna - Acordo SALTdohoda SALT - banco de investimentoinvestičná banka - zona friastudené pásmo - zona húmidavlhké pásmo - zona monetáriamenová oblasť - zona para peõespešia zóna - zona poluídaznečistená oblasť - zona protegidachránená oblasť - zona sinistradaoblasť postihnutá pohromou - zona subtropicalsubtropické pásmo - zona suburbanapredmestská oblasť - zona tarifáriatarifná zóna - banco de desenvolvimentorozvojová banka - zona temperadamierne pásmo - zona tropicaltropické pásmo - zona urbanamestská zóna - zoologiazoológia - banco predialpozemková banka - Banco MundialSvetová banka - banco popularľudová banka - banco privadosúkromná banka - banco públicoštátna banka - BarbadosBarbados - acordo sectorialodvetvová dohoda - tabela de preçoscenník - barratyč - salário baixonízka mzda - base de dadosdatabáza - base militarvojenská základňa - BasilicataBasilicata - Baixa Normandiadolná Normandia - NiedersachsenDolné Sasko - GATTAB - barcoplavidlo - acordo relativo aos produtos de basekomoditná dohoda - embarcação de pescarybárske plavidlo - barco-cisternacisternová loď - edifíciobudova - embarcação de recreiovýletné plavidlo - edifício industrialpriemyselná budova - edifício públicoúradná budova - BavieraBavorsko - acordo pautalcolná dohoda - belas-arteskrásne umenie - BEIEIB - BélgicaBelgicko - regiões e comunidades da Bélgicaregióny a spoločenstvá Belgicka - BelizeBelize - lucrozisk - beneficiário da ajudaprijímateľ pomoci - BeneluxBenelux - países Beneluxkrajiny Beneluxu - BenimBenin - BerlimBerlín - BermudasBermudy - necessidades alimentaresvýživové potreby - necessidade de alojamentopotreba bývania - necessidade de mão-de-obrapotreba pracovnej sily - crescimento da populaçãoprírastok počtu obyvateľov - necessidade de águapožiadavky na vody - forragemkrmivo - necessidades financeirasfinančné požiadavky - betãobetón - beterraba forrageirakŕmna repa - beterraba sacarinacukrová repa - BEUCBEUC - manteigamaslo - manteiga vegetalrastlinné maslo - ButãoBhután - aumento de produçãozvýšenie výroby - bibliografiabibliografia - bibliotecaknižnica - biblioteca juvenildetská knižnica - biblioteca nacionalnárodná knižnica - biblioteca públicaverejná knižnica - biblioteca científicavedecká knižnica - biblioteca universitáriauniverzitná knižnica - assembleia bicamaraldvojkomorový systém - BIDIDB - aculturaçãoakulturácia - bairro de lataslum - BIEIBE - baldiospoločná pôda - bem culturalkultúrny objekt - bens de consumospotrebný tovar - bens duradourostovary dlhodobej spotreby - bens não duradourostovary krátkodobej spotreby - bem-estar socialsociálny blahobyt - acusaçãoobvinenie - cervejapivo - balançosúvaha - balanço de abastecimentobilancia dodávok - balanço energéticoenergetický audit - balanço socialsociálny audit - bioquímicabiochémia - bioconversãobiologická konverzia - biodegradabilidadebiologická rozložiteľnosť - bioenergiabioenergia - biogásbioplyn - biografiaživotopis - biologiabiológia - biomassabiomasa - biosferabiosféra - bipartidarismosystém dvoch politických strán - bipolarizaçãobipolarizácia - MyanmarMjanmarsko - compranákup - indústria de bolachaspečiváreň - bismutobizmut - trigopšenica - trigo duropšenica tvrdá - trigo molepšenica obecná - bloqueio de preçoszmrazenie cien - boivôl - madeira para combustãopalivové drevo - madeira para construçãostavebné drevo - compra a créditonákup na úver - arborizaçãozalesňovanie - bebidanápoj - bebida alcoólicaalkoholický nápoj - bebida não alcoólicanealkoholický nápoj - BolíviaBolívia - título do tesouropokladničná poukážka - BonaireBonaire - bonificação de jurodotácia úrokovej sadzby - malhaspletený a háčkovaný tovar - compra de intervençãointervenčné nákupy - BornéuBorneo - BornholmBornholm - botânicabotanika - BotsuanaBotswana - budismobudhizmus - indústria de panificaçãopekáreň - BorgonhaBurgundsko - bolsa de mercadoriaskomoditná burza - bovinodobytok - ácidokyselina - Província do Brabante flamengoprovincia Flámsky Brabant - Brabante Setentrionalseverný Brabant - Província do Brabante valãoprovincia Valónsky Brabant - BremaBrémy - BrasilBrazília - BretanhaBretónsko - patentepatent - patente europeiaEurópsky patent - BRIBIS - ácido inorgânicoanorganická kyselina - bromobróm - brucelosebrucelóza - ruídohluk - BruneiBrunej - orçamentorozpočet - orçamento comunitáriorozpočet Spoločenstva - orçamento do Estadonárodný rozpočet - orçamento para a defesarozpočet na obranu - orçamento extraordináriomimoriadny rozpočet - ácido orgânicoorganická kyselina - orçamento familiarrodinný rozpočet - orçamento operacional CECAprevádzkový rozpočet ESUO - orçamento publicitáriorozpočet na reklamu - orçamento rectificativoopravný rozpočet - Orçamento Social Europeueurópsky sociálny rozpočet - orçamento suplementardoplnkový rozpočet - inscrição orçamentalzačlenenie do rozpočtu - BulgáriaBulharsko - boletim de votohlasovací lístok - açooceľ - centro de informaçãoinformačná kancelária - mesa de votovolebná miestnosť - mesa da assembleiaúrad parlamentu - secretariado políticovedenie strany - formalidade administrativaadministratívne formality - buróticakancelárska automatizácia - butteroilmaslový olej - governo-sombratieňový kabinet - AbruzosAbruzzi - AçoresAzory - cabotagem marítimamorská kabotáž - cacaukakao - cadastroregister pôdy - quadrovedúci výkonný pracovník - quadro administrativomanažér - quadro de linguistas CEjazyková služba ES - países ACPkrajiny AKP - quadro médiostredný manažment - quadro superiorvedenie podniku - ComeconRVHP - países Comeconkrajiny RVHP - cafékáva - caixa de depósitossporiteľňa - caixa hipotecáriahypotekárna banka - CalábriaCalabria - cálculo de custoskalkulácia nákladov - aquisição de propriedadenadobudnutie majetku - calendário lectivoplánovanie školského roka - CamarõesKamerun - campanha agrícolatrhový rok - campanha eleitoralvolebná kampaň - CampâniaCampania - campismokempovanie - CanadáKanada - canal do PanamáPanamský prieplav - aquisição de conhecimentosučenie - cancrorakovina - candidatokandidát - cana-de-açúcarcukrová trstina - CAOCAO - Cabo VerdeKapverdské ostrovy - aquisição de documentoszískanie dokumentov - capacidade de exercíciospôsobilosť na výkon práv - capacidade de cargaprepravná nosnosť - capacidade contratualspôsobilosť uzavrieť zmluvu - capacidade de gozo dos direitosspôsobilosť k právam a povinnostiam - vetoveto - processo de consultakonzultačné konanie - ministérioministerstvo - questorkvestor - eleito localmiestny poslanec - região autónomaautonómne spoločenstvo - administração regionalregionálne orgány štátnej správy - colonialismokolonializmus - intercâmbio científicovedecká výmena - capacidade de produçãovýrobná kapacita - sanção militarvojenské sankcie - voluntário internacionaldobrovoľník medzinárodnej pomoci - questão da Cisjordâniaotázka západného brehu Jordánu - direito comunitário-direito nacionalprávo Spoločenstva - národné právo - delegação PEdelegácia EP - parecer CESstanovisko HSV - função pública europeiaEurópska verejná služba - parecer favorável PEsúhlas EP - Assembleia Paritária ACP-CESpoločné zhromaždenie AKT-ES - presidente PEPredseda EP - vice-presidente PEPodpredseda EP - questor PEkvestor EP - acórdão do Tribunal CErozsudok súdu ES - movimento contra a Europaprotieurópske hnutie - fundos estruturaisštrukturálne fondy - jurisdição do trabalhopracovný súd - capacidade de armazenamentoskladová kapacita - advogadoadvokát - arrependidoľútosť - zona contíguapobrežné vody - guarda à vistasledovanie - recurso dos particularesodvolania súkromných osôb - situação económicahospodárska situácia - factor de produçãovýrobný faktor - pólo de crescimentobod rastu - programa de desenvolvimento integradoprogram integrovaného rozvoja - PIMIMP - comércio Norte-Sulobchod medzi Severom a Juhom - capacidade de transporteprepravná kapacita - capital especulativošpekulatívne prostriedky - financiamento públicoverejné financovanie - harmonização de preçosharmonizácia cien - mercado de capitaiskapitálový trh - capital de riscorizikový kapitál - orçamento geral CEvšeobecný rozpočet ES - maternidadematerský, materstvo - prémio culturalcena kultúry - capacidade jurídicaspôsobilosť na právne úkony - anglicanismoanglikánstvo - catolicismokatolicizmus - ortodoxiapravoslávie - protestantismoprotestantstvo - parque de diversõeszábavný park - profissional da indústria de restaurantes e similarespovolanie v gastronómii - máfiamafia - bioéticabioetika - sociedade secretatajná spoločnosť - cultura regionalregionálna kultúra - SIDAAIDS - preço do terrenocena pôdy - universidade abertaotvorená univerzita - orçamento para a educaçãorozpočet školstva - intercâmbio escolarštudijná výmena - EurydiceEurydice - reconhecimento dos estudosuznávanie štúdií - empresa jornalísticatlačový podnik - teletextoteletext - protecção dos dadosochrana údajov - rede interactivainteraktívna sieť - produção cinematográficafilmová tvorba - indústria dos programasprogramový priemysel - co-produção audiovisualaudiovizuálna koprodukcia - programa audiovisualaudiovizuálny program - produção audiovisualaudiovizuálna produkcia - tecnologia da informaçãoinformačná technológia - televisão de grande definiçãotelevízia s vysokým rozlíšením - videocomunicaçãovideokomunikácia - política do audiovisualaudiovizuálna komunikačná politika - pirataria audiovisualaudiovizuálne pirátstvo - espaço audiovisual europeuEurópska audiovizuálny priestor - livre circulação de programasvoľný pohyb programov - tarifa das comunicaçõeskomunikačná sadzba - direito da informaçãozákon týkajúci sa informácií - informática jurídicaspracovanie právnych údajov - telecarregamentosťahovanie údajov - linguagem de programaçãoprogramovací jazyk - tradução automáticastrojový preklad - independência energéticasebestačnosť v energii - capital industrialpriemyselný kapitál - processo de cooperaçãopostup spolupráce - transferência de competênciasprenos kompetencií - criação de empresaszapočatie činnosti podniku - sociedade de serviçospodnik služieb - empresa de trabalho temporáriosprostredkovateľňa dočasnej práce - trabalho ao ecrãpráca s počítačovou zobrazovacou jednotkou - cabotagem rodoviáriacestná kabotáž - barcaçariečna doprava - canal marítimonámorný prieplav - ligação através do Canal da Manchaspojenie cez kanál La Manche - tarifa interiornárodná sadzba - tarifa internacionalmedzinárodná sadzba - tarifa rodoviáriasadzba cestnej prepravy - navegação espacialvesmírna navigácia - acto administrativoadministratívne opatrenie - capital socialakciový kapitál - protecção da florestazachovanie lesa - Mar TirrenoTyrrhénske more - Mar AdriáticoJadranské more - Mar da LigúriaLigúrske more - Mar EgeuEgejské more - Mar JónicoJónske more - luta contra os insectosboj proti hmyzu - ordenamento fundiárioreštrukturalizácia pôdneho fondu - insecticidainsekticíd - regulamentação da pescarybolovné predpisy - controlo da pescarybárska kontrola - capitalhlavné mesto - legume pereneviacročná zelenina - produto frescočerstvý produkt - norma de qualidadenorma kvality - norma de segurançabezpečnostná norma - norma técnicatechnická norma - COSTCOST - investigação e desenvolvimentovýskum a vývoj - investigação espacialkozmický výskum - técnica espacialvesmírna technológia - capital estrangeirozahraničný kapitál - borracha sintéticasyntetický kaučuk - borracha naturalprírodný kaučuk - indústria ferroviáriavýroba koľajových vozidiel - carvão de madeiradrevné uhlie - indústria de produtos de luxopriemysel luxusných výrobkov - província autónoma de Bolzanoautonómna provincia Bolzano - província autónoma de Trentoautonómna provincia Trento - CEACTCEPT - OICEINCB - Habitat ONUHabitat OSN - agente CEzamestnanci ES - caprinokoza - captura acessóriavedľajší úlovok - captura autorizadaschválený výlov - captura de peixevýlov rýb - captura por espécievýlov podľa druhov - captura totalcelkový výlov - acto comunitárioakt Spoločenstva - CaraíbasKaribské ostrovy - carboquímicachémia uhoľných produktov - carbonouhlík - carburantemotorové palivo - carcaçajatočný trup - CaricomCaricom - países Caricomkrajiny Caricom - rede escolarsieť škôl - cartelkartel - acto de comércioobchodná transakcia - cartografiakartografia - fluxo de tesourariacash flow - registo criminaltrestný register - catalogaçãokatalogizácia - CatalunhaKatalánsko - catálogokatalóg - categoria socioprofissionalsocioprofesijná kategória - caução eleitoralvolebná kaucia - acta de reuniãokonferenčné postupy - Centro de Comércio InternacionalITC - CCPESPC - mulherženský - homemmuž - CDICID - países UEkrajiny EU - CEACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - radiação ionizanteionizujúce žiarenie - sódiosodík - trabalho dos metaisopracovanie kovov - gás rarovzácny plyn - mortesmrť - transplantação de orgãostransplantácia orgánu - transfusão de sanguetransfúzia krvi - detrito metálicokovový odpad - eixo comunitáriohlavná trasa Spoločenstva - direito de custódiaprávo dozoru - intercâmbio de jovensschéma výmenných pobytov mladých - partícula elementarzákladná častica - átomoatóm - química analíticaanalytická chémia - espectrometriaspektrometria - países CEAOkrajiny CEAO - citologiacytológia - cálciovápnik - diagnóstico médicolekárska diagnóza - medicina nuclearjadrové lekárstvo - exame médicolekárske vyšetrenie - membro do Tribunal de Contas CEčlen Účtovného dvora ES - segurança dos edifíciosbezpečnosť výstavby - Agência Europeia para o AmbienteEurópska agentúra životného prostredia - guia de informaçãopríručka - símbolo europeueurópsky symbol - língua oficialúradný jazyk - acidente domésticoúraz doma - programa comunitárioplán Spoločenstva - floresta tropicaltropický les - objecto pessoalosobné vlastníctvo - Convenção de Lomé IVštvrtý dohovor z Lomé - perturbação electromagnéticaškodlivosť elektromagnetického žiarenia - banda de frequênciasvlnové pásmo - mercenáriožoldnier - comemoraçãospomienková slávnosť - geminaçãodružba - ensino da conduçãovýučba riadenia vozidiel - uso de estimulantesvýkonnostné drogy - Convenção Europeia dos Direitos do HomemEurópsky dohovor o ľudských právach - CECAESUO - Tribunal de Primeira Instância CESúd prvého stupňa ES - condição de reformapodmienky odchodu do dôchodku - fronteira intracomunitáriavnútorné hranice Spoločenstva - veículo de campismoobytný príves - medida antidumpingantidumpingové opatrenie - impacto da informáticadopad informatiky - comunicação de dadossprístupnenie informácií - intervenção militarvojenský zásah - exportação de resíduosvývoz odpadu - cooperantepomocník v rozvojovej krajine - radiobiologiarádiobiológia - absentismoabsentérstvo - acto pontifíciopápežská listina - CEDEAOECOWAS - CedefopCedefop - Comunidade EuropeiaEurópske spoločenstvo - CEEAESAE - pessoa solteiraosoba bez manželského zväzku - celulosecelulóza - CEMTECMT - censuracenzúra - República Centro-AfricanaStredoafrická republika - central nuclearjadrová elektráreň - centralização da informaçãocentralizácia informácií - região do CentroCentre - centro comercialnákupné centrum - Centro Comum de InvestigaçãoSpoločné výskumné stredisko ESAE - centro de cálculopočítačové centrum - centro de documentaçãodokumentačné centrum - centro políticopolitický stred - centro distribuidor de bases de dadosdatabankové servisné centrum - cerâmicakeramika - cerealobilniny - cereal alimentarpotravinárske obilniny - acção financeiraakcia - cereal forrageirokŕmne obilniny - cereal panificávelobilniny na výrobu chleba - CERNCERN - CERSESRO - certificado de origemosvedčenie o pôvode - guia de trânsitoosvedčenie o pohybe tovaru - certificado sanitáriozdravotné osvedčenie - Confederação Europeia dos SindicatosETUC - acção judicialžaloba - cessação de actividadeukončenie obchodovania - abandono de exploração agrícolaukončenie hospodárenia - cessação de pagamentospozastavenie platieb - cessar-fogoprímerie - câmara de comércio e indústriaobchodná a priemyselná komora - assembleia directamente eleitapriamo volená snemovňa - assembleia federalfederálna snemovňa - assembleia parlamentarkomora parlamentu - champanhešampanské - Champagne-ArdenneChampagne-Ardenne - mudança socialsociálna zmena - mudança tecnológicatechnologická zmena - cânhamokonope - chaptalizaçãodosládzanie - carvãouhlie - extracção de carvãoťažba uhlia - carga por eixotlak na nápravu - accionistaakcionár - encargo familiarvyživovaná osoba - carga útilužitočné zaťaženie - carganáklad - Carta de HavanaHavanská charta - Carta das Nações UnidasCharta Spojených národov - Carta Social EuropeiaEurópska sociálna charta - caçalov - caldeirakotol - acesso à informação comunitáriaprístup k informáciám Spoločenstva - acesso à justiçaprístup k súdom - acordo ATPdohoda ATP - acordo comercial CEobchodná dohoda ES - acordo de cooperação CEdohoda o spolupráci ES - Acordo de SchengenSchengenská dohoda - acordo europeu de associaçãoEurópska dohoda o pridružení - acordo provisório CEpredbežná zmluva ES - acordo interinstitucionaldohoda medzi orgánmi - acordo mistozmiešaná dohoda - acumulador eléctricozásobník elektrickej energie - acervo comunitárioacquis Spoločenstva - acção civilpridružená žaloba o odškodnenie - acção comunitáriakrok Spoločenstva - acção em matéria civilobčianskoprávna žaloba - acção em matéria penaltrestnoprávne konanie - acção de responsabilidade civilkonanie o občianskoprávnu zodpovednosť - acção penaltrestné stíhanie - actividade comunitáriačinnosť Spoločenstva - adaptação das perspectivas financeirasúprava finančných prognóz - adesão a um acordopristúpenie k dohode - administração da instituiçãospráva orgánov - afixaçãozobrazenie - África lusófonaportugalsky hovoriaca Afrika - África negrasubsaharská Afrika - Agência Europeia de Avaliação dos MedicamentosEurópska agentúra pre hodnotenie liečebných produktov - Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no TrabalhoEurópska agentúra bezpečnosti a zdravia pri práci - agressão físicafyzický útok - área de estacionamentoparkovacia plocha - NAFTANAFTA - alergiaalergia - embaixadaveľvyslanectvo - ordenamento do territórioplánovanie rozvoja mesta a vidieka - ex-RDAbývalá NDR - ex-URSSbývalý ZSSR - antiguidadeslužobný vek - antigos países socialistasbývalé socialistické krajiny - InglaterraAnglicko - animal para curtumeskožušinové zviera - aparelho a gásplynové zariadenie - informatizaçãoaplikácie informačných technológií - aprofundamento da União Europeiaďalší rozvoj Spoločenstva - Arco AtlânticoAtlantický oblúk - arquipélagosúostrovie - ArméniaArménsko - SAARCSAARC - elevadorvýťah - Ásia Centralstredná Ázia - assembleia parlamentar internacionalparlamentné zhromaždenie - autonomia administrativaautonómna správa - autorização de vendapovolenie na predaj - anteprojecto de orçamento das CEpredbežný návrh rozpočtu ES - avião de combatebojové lietadlo - AzerbaijãoAzerbajdžan - Banco Central EuropeuEurópska centrálna banka - base jurídicaprávny základ - Bacia do Renoúdolie Rýna - BielorrússiaBielorusko - beneficiário líquidočistý príjemca - BERDEBOR - produto dualtovar dvojakého použitia - bem-estar dos animaisstarostlivosť o blaho zvierat - biodiversidadebiologická diverzita - biótopobiotop - branqueamento de capitaispranie špinavých peňazí - lavandariačistiareň - madeira tropicaltropické drevo - bombardeirobombardovacie lietadlo - Bósnia-HerzegovinaBosna a Hercegovina - BrandeburgoBrandenbursko - cabotagem aérealetecká kabotáž - Quadro Comunitário de Apoiopodporný rámec Spoločenstva - cálculo científicovedecký výpočet - calendário da UEMčasový harmonogram pre EMÚ - carreira profissionalprofesijná kariéra - placa de extensãoexpanzná karta - cassete audioaudio kazeta - CCANNACC - CEISNŠ - círculo de qualidadecyklus kontroly kvality - certificado comunitárioosvedčovanie Spoločenstva - alteração climáticazmena podnebia - mudança de regime políticozmena politického režimu - Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos TrabalhadoresCharta ES o základných sociálnych právach pracovníkov - carta europeiaEurópska charta - carta internacionalmedzinárodná charta - cirurgiãochirurg - cemitériocintorín - circunstância agravantepriťažujúce okolnosti - circunstância atenuantepoľahčujúce okolnosti - cidadania europeiaEurópske občianstvo - cláusula abusivazmluvné ustanovenie proti dobrým mravom - cláusula contratualzmluvné podmienky - cláusula de saídaustanovenie o výnimkách - COCOMCOCOM - Código Civilobčiansky zákonník - Código Penaltrestný zákonník - codificação do direito comunitáriokodifikácia práva Spoločenstva - coesão económica e socialhospodárska a sociálna súdržnosť - cabeleireiro e estéticakaderníctvo a kozmetika - autarquia localmiestny orgán - organismo regionalregionálny orgán - aquecimentovykurovanie - Comité Conjunto EEESpoločný výbor EHP - Comité Consultivo Conjunto do EEESpoločný poradný výbor EHP - comité de gestão CERiadiaci výbor ES - comité de regulamentação CERegulačný výbor ES - Comité das RegiõesVýbor regiónov - comité misto CESpoločný výbor ES - Comité Parlamentar Misto do EEESpoločný parlamentný výbor EHP - comitologiakomitológia - comércio de órgãosobchod s orgánmi - comércio de arteobchod s umeleckými predmetmi - Comunidade flamengaflámska komunita - Comunidade francófonafrancúzsky hovoriaca komunita - Comunidade germanófonanemecky hovoriaca komunita - comunidades da Bélgicaspoločenstvá Belgicka - competência do PEprávomoci EP - competência institucional CEprávomoci orgánov ES - concepção assistida por computadorpočítačom podporovaný design - confederação patronalkonfederácia zamestnávateľov - confederação sindicalodborová konfederácia - conferência europeiaeurópska konferencia - conferência intergovernamental CEMedzivládna konferencia ES - conferência internacionalmedzinárodná konferencia - Conferência Internacional do TrabalhoMedzinárodná konferencia práce - conferência tripartidakonferencia tripartity - conflito étnicoetnický spor - licença para actividade políticapolitické prázdniny - Conselho de Cooperação do GolfoRada spolupráce štátov Perzského zálivu - Conselho do EEERada EHP - consultadoria e aconselhamentoporadenstvo - consignação de produto poluentezáruka za znečisťujúci výrobok - consolidação do direito comunitáriokonsolidácia práva Spoločenstva - consuladokonzulát - contrato de direito administrativosprávna zmluva - contrapartida de acordofinančná kompenzácia za dohodu - contribuinte líquidočistý prispievateľ - contribuição PNBpríspevok z HDP - controlo fronteiriçohraničná kontrola - controlo dos auxílios estataiskontrola štátnej pomoci - controlo das exportaçõesmonitoring vývozov - convenção intergovernamental CEMedzivládny dohovor ES - cooperação no âmbito das questões internasspolupráca v záležitostiach vnútra - cooperação aduaneiracolná spolupráca - cooperação ambientalspolupráca v oblasti životného prostredia; - cooperação intergovernamental UEmedzivládna spolupráca ES - cooperação interinstitucional CEspolupráca medzi orgánmi ES - cooperação interparlamentarmedziparlamentná spolupráca - cooperação judiciária UEsúdna spolupráca v EÚ - cooperação policialpolicajná spolupráca - cooperação policial UEpolicajná spolupráca EÚ - cooperativa de habitaçãobytové družstvo - coordenação de financiamentoskoordinácia financovania - coordenação das políticas UEMkoordinácia politík EMÚ - Corno de ÁfricaAfrický roh - EurocorpoEurópske armádne zbory - COSACCOSAC - créditospohľadávka - crime organizadoorganizovaný zločin - critério de elegibilidadekritériá nároku na financie - critério de convergênciakritériá zbližovania - CroáciaChorvátsko - acumulação de rendimentossúbežný príjem - ciclonecyklón - declaração de impostosdaňové priznanie - declaração de interesse comunitárioprehlásenie záujmu Spoločenstva - declaração públicaverejné prehlásenie - prazo de ediçãovydavateľská lehota - operações de iniciadosinsider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom styku - delito ambientaltrestný čin proti životnému prostrediu - delito sexualsexuálne motivovaný trestný čin - denominação do produtooznačenie výrobku - denúncia de um acordoodstúpenie od dohody - despesa agrícolapoľnohospodársky výdavok - despesa comunitáriavýdavok Spoločenstva - despesa de funcionamento CEadministratívny výdavok ES - despesa de investigação CEvýskumný výdavok ES - despesa operacional CEprevádzkový výdavok ES - despesa estruturalštrukturálny výdavok - derrogação ao direito comunitárioderogácia z práva Spoločenstva - dívidadlh - dívida aduaneiracolný dlh - segunda fase da UEMdruhá etapa EMÚ - deveres do funcionáriopovinnosti štátnych zamestnancov - diálogo socialsociálny dialóg - diálogo social comunitáriosociálny dialóg Spoločenstva - difusão da informação comunitáriarozširovanie informácií Spoločenstva - disciplina orçamental CErozpočtová disciplína ES - disciplina militarvojenská disciplína - discriminação em razão da nacionalidadediskriminácia na základe štátnej príslušnosti - dispositivo antipoluiçãozariadenie proti znečisťovaniu - dados médicoslekárske údaje - dados pessoaisosobné údaje - capacidade processualprávo podať žalobu - direito de asiloprávo na azyl - direito de obrigaçõeszáväzkové právo - direito regionalregionálny zákon - direitos do funcionáriopráva štátnych zamestnancov - ecrãobrazovka - ECU privadosúkromné ECU - ensino correccionalvzdelávanie mladých delikventov - accionariato operáriozamestnanecké vlastníctvo kmeňových akcií - efeito de estufaskleníkový efekt - elaboração do direito comunitáriopríprava práva Spoločenstva - eleição regionalregionálne voľby - embrião e fetozárodok a plod - utilização das línguaspoužívanie jazykov - treino militarvojenský výcvik - equilíbrio institucional CEinštitucionálna rovnováha v ES - equipamento de protecçãoochranné vybavenie - equipamento informáticopočítačová technika - equipamento de pressãotlakové zariadenie - equipamento térmicotepelné zariadenie - erro judicialjustičný omyl - EritreiaEritrea - Espaço Económico EuropeuEurópsky hospodársky priestor - EstóniaEstónsko - elaboração do orçamento comunitáriozostavovanie rozpočtu Spoločenstva - Estado confessionalnesekularizovaný štát - Estado de Direitoprávny štát - Estado federalfederatívny štát - Estado islâmicoislamský štát - Estado laicosekularizovaný štát - Estado unitáriounitárny štát - estudo comparativoporovnávacia štúdia - estudo de casosprípadová štúdia - Europa dos cidadãosobčianska Európa - EuropolEuropol - execução da penavýkon trestu - experiência profissionalprax v profesii - peritagem judiciáriaznalecký posudok nariadený súdom - extremismoextrémizmus - produção assistida por computadorpočítačom podporovaná výroba - facilidades para deficientespomôcky pre telesne postihnutých - FlevolandFlevoland - função pública internacionalmedzinárodné verejné funkcie - funcionário internacionalzamestnanec medzinárodnej organizácie - funcionamento institucionalčinnosť orgánov - Fundação Europeia para a FormaçãoEurópska vzdelávacia nadácia - Fundo de CoesãoKohézny fond - fundo do Conselho da EuropaFond Rady Európy - Fundo Europeu de InvestimentoEurópsky investičný fond - material de escritóriokancelárske potreby - franquia fiscalobnos nepodliehajúci zdaneniu - fraude contra a Comunidadepodvod proti Spoločenstvu - fronteira externa da Comunidadevonkajšie hranice Spoločenstva - gás de efeito de estufaskleníkový plyn - genéticagenetika - GeórgiaGruzínsko - ciganoRóm - greve de fomehladovka - Grupo de VisegradoVišegrádske krajiny - Grupo dos 24Skupina 24 - associação de autarquiaszdruženie miest a obcí - Agrupamento Europeu de Interesse EconómicoEurópske ekonomické záujmové združenie - assédio sexualsexuálne obťažovanie - helicóptero de combatebojový vrtuľník - História Antigastaroveká história - História Contemporâneasúčasné dejiny - História Medievalhistória stredoveku - História Modernamoderné dejiny - cronologiahistorický prehľad - horário de abertura do comércioprevádzková doba - identidade culturalkultúrna identita - IFOPFNRP - imagem de marcaimage - imunidade diplomáticadiplomatická imunita - infra-estrutura económicahospodárska infraštruktúra - iniciativa comunitáriainiciatíva Spoločenstva - iniciativa para o crescimento europeueurópska iniciatíva hospodárskeho rastu - insectohmyz - instalação de lançamentoodpaľovacie zariadenie - instalação sanitáriasanitárna inštalácia - Instituto Europeu de Administração PúblicaEurópsky inštitút verejnej správy - Instituto Monetário EuropeuEurópsky menový inštitút - instituição comum EEESpoločný orgán EHP - instrumento económico para o ambienteekonomický nástroj ochrany životného prostredia - intempérienepriaznivé počasie - interligação de sistemassystémové prepojenie - interesse colectivospoločný záujem - interesse em agirzáujem o podanie žaloby - internato escolarinternátna škola - InterpolInterpol - intoxicação alimentarotrava skazenými potravinami - judeuŽid - jurisdiçãosúdy a tribunály - jurisdição constitucionalústavný súd - CazaquistãoKazachstan - QuirguizistãoKirgizsko - KosovoKosovo - rótulo ecológicooznačenie o ekologickosti - lagojazero - leite maternomaterské mlieko - lançador espacialnosná raketa - língua europeiaeurópsky jazyk - língua minoritáriamenšinový jazyk - língua não-europeiamimoeurópsky jazyk - língua regionalregionálny jazyk - língua vivaživý jazyk - leitor de discosdisketová mechanika - LetóniaLotyšsko - liberalização do mercadoliberalizácia trhu - liberdade aéreavoľnosť vzdušného priestoru - LituâniaLitva - aluguernájom - lei orgânicazákladný zákon - loteamentoparcelácia - antiga República jugoslava da MacedóniaMacedónsko-Skopje - doença congénitavrodená choroba - doença da nutriçãonutričná choroba - doença da pelekožná choroba - doença do sanguekrvné ochorenie - doença do sistema digestivoochorenie tráviaceho traktu - doença do sistema nervosoneurologické ochorenie - doença endócrinaochorenie žliaz s vnútorným vylučovaním - doença transmissível sexualmentepohlavne prenosné choroby - mamífero selvagemvoľne žijúce cicavce - manifestação desportivašportové podujatie - manobras militaresvojenské cvičenia - contrato de prestação de serviçoszmluva na dodávku služieb - marca de conformidade CEoznačenie zhody ES - marsupialvačkovec - matéria de origem animalmateriál živočíšneho pôvodu - Mecanismo de Taxas de Câmbio do SMEkurzový mechanizmus EMS - Mecklemburg-VorpommernMeklenbursko-západné Pomoransko - assistência médica convencionadadohoda o štandardnej zdravotníckej starostlivosti - medicina legalsúdne lekárstvo - medicamento de venda livrevoľné predajný liek - medicamento para uso veterinárioveterinárne liečivá - Mar CáspioKaspické more - Mar NegroČierne more - Mar VermelhoČervené more - MercosulMercosur - medida nacional de execuçãonárodné implementačné opatrenie - microrganismomikroorganizmus - meio aquáticovodné prostredie - meio marinhomorské prostredie - mineirobaník - missão de inquéritozisťovacia misia - modemmodem - MontenegroČierna Hora - monumentopamiatka - moralidade da vida políticapolitická morálka - negociação de um acordo CErokovanie o dohode ES - Uruguai RoundUruguajské kolo - nomenclatura combinadaKombinovaná nomenklatúra - nomenclatura farmacêuticazoznam liečiv - não-proliferação de armamentosnešírenie zbrojenia - norma ambientalekologická norma - novas formas de empregonový typ zamestnania - observadorpozorovateľ - Observatório Europeu da Droga e da ToxicodependênciaEurópske stredisko kontroly liečiv - Gabinete Comunitário de Marcas RegistadasÚrad Spoločenstva pre ochranné známky - avevták - órgão de cooperação da UEorgán spolupráce EÚ - órgão decisorrozhodovací orgán - órgão misto CEspoločný orgán ES - organização da saúdeorganizácia zdravotníckej starostlivosti - Organização Mundial do ComércioSvetová obchodná organizácia - organização desportivašportová organizácia - organismo comunitáriokomunitárna organízácia - organismo geneticamente modificadogeneticky upravený organizmus - organismo e agência CEšpecializovaný orgán ES - UsbequistãoUzbekistan - patrocíniosponzorstvo - patrocínio comunitáriopríspevok Spoločenstva - Parceria para a PazPartnerstvo pre mier - países bálticosPobaltské štáty - países CEIkrajiny SNŠ - países CCGkrajiny GCC - países do Golfoštáty zálivu - país do Mercosulkrajiny Mercosur - país não-associadonepridružená krajina - países terceiros mediterrânicostretie krajiny v Stredozemí - PECOCEEC - autorização de poluir negociávelobchodovateľné povolenie na znečistenie - pessoal civilcivilný personál - pessoal contratualzmluvní pracovníci - pessoal de enfermagemzdravotnícky personál - pessoal militarvojenský personál - perspectivas financeirasfinančné prognózy - PESCSZBP - filosofia do Direitofilozofia práva - queixa à Comissãosťažnosť Komisii - planta daninhaškodlivá rastlina - planta vivaživá rastlina - pluralismo dos mediapluralizmus v médiách - política comunitária do ambientepolitika životného prostredia Spoločenstva - política cambial únicajednotná kurzová politika - política de vistosvízová politika - política monetária únicajednotná menová politika - poluente estratosféricolátky znečisťujúce stratosféru - população autóctonepôvodné obyvateľstvo - pornografiapornografia - porta-aviõeslietadlová loď - procedimento penalsúdne konanie - Pré-Históriaprehistória - primeira fase da UEMprvá etapa EMÚ - chefe de Estadohlava štátu - presidência do Conselho da União Europeiapredsedníctvo v Rade ES - Presidente da Comissãopredseda Komisie - imprensa científicavedecká tlač - provadôkaz - prevenção de acidentesúrazová prevencia - princípio de reconhecimento mútuoprincíp vzájomného uznávania - princípio da subsidiariedadeprincíp subsidiarity - princípio geral de Direitovšeobecná právna zásada - processo CE de infracçãopriestupkový postup v ES - processo de co-decisãospolurozhodovací postup - processo de conciliaçãodohodovacie riadenie - processo especialzvláštne konanie - produto homeopáticohomeopatický produkt - produto recicladorecyklovaný produkt - profissão aduaneiracolné povolanie - profissão médica paralelaprevádzkovateľ alternatívnej medicíny - programa legislativo comunitáriolegislatívny plán Spoločenstva - programa operacionaloperačný program - projecto de interesse comunitárioprojekt v záujme Spoločenstva - projecto de orçamento CEnávrh rozpočtu ES - promoção da ideia europeiašírenie európskej myšlienky - protocolo financeirofinančný protokol - publicação assistida por computadorpočítačom podporované vydávanie - publicidade dos debatesverejný priebeh zasadaní - moção de confiançaotázka dôvery - questão do Tibetetibetská otázka - questão prejudicialpredbežná záležitosť - recondução de acordoobnovenie dohody - recurso ao Provedor de Justiça Europeusťažnosť ombudsmanovi ES - recurso contencioso administrativožaloba podaná na správny súd - recurso contencioso comunitáriožaloba podaná na Súdny dvor ES - recurso de anulação CEžaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ES - recurso de responsabilidade administrativažaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívy - imposto ambientalekologická daň - reforma económicahospodárska reforma - reforma políticapolitická reforma - regime aduaneiro comunitáriocolný postup Spoločenstva - regime aduaneiro de exportaçãovývozný colný režim - regime de financiamento comunitáriofinančné dojednania Spoločenstva - região alpinaAlpský región - região dependente da pescaregión závislý na rybolove - região elegíveloprávnený región - região europeiaeurópsky región - região industrial em declínioupadajúci priemyselný región - registo civilobčiansky register - regimento da assembleiarokovací poriadok parlamentu - relação administração-administradovzťahy občan - úrady - relações Estado-regiãovzťahy medzi štátom a regiónom - relações interinstitucionais CEvzťahy medzi orgánmi ES - divisão de competênciasdeľba právomocí - distribuição do financiamento comunitáriorozdelenie prostriedkov Spoločenstva - réptilplaz - República da MoldovaMoldavská republika - República EslovacaSlovenská republika - República ChecaČeská republika - rede energéticaenergetická rozvodná sieť - rede informáticapočítačová sieť - rede locallokálna sieť - rede transeuropeiatranseurópska sieť - reservarezervácia - reserva orçamental CErozpočtové rezervy ES - resolução do Parlamentouznesenie parlamentu - recursos IVAzdroj DPH - retenção na fontezrážka pri zdroji - revisão de um acordorevízia dohody - revisão de tratado CErevízia Zmluvy o ES - revisão das perspectivas financeirasrevízia finančných prognóz - papel internacional da União Europeiamedzinárodná úloha Spoločenstva - roedorhlodavec - realismomonarchizmus - RússiaRusko - saúde animalzdravie zvierat - saúde mentalduševné zdravie - SaxóniaSasko - Sachsen-AnhaltSasko-Anhaltsko - ciências médicaslekárska veda - esculturasochárstvo - SEBCESCB - segredo de Estadoštátne tajomstvo - secretariado da instituiçãosekretariát orgánu - sector agrícolaagrárny sektor - segurança aéreabezpečnosť vo vzduchu - segurança e vigilânciabezpečnostné služby - segurança marítimanámorná bezpečnosť - sismozemetrasenie - sensibilização do públicokampaň na verejné povedomie - Sérvia, Sérvia e MontenegroSrbsko, Srbsko a Čierna Hora - servidor da redesieťový server - serviço nacional de saúdeštátna zdravotnícka služba - símioopica - local de interesse históricohistorické miesto - situação políticapolitická situácia - EslovéniaSlovinsko - cuidados de saúdezdravotnícka starostlivosť - cuidados de enfermagemošetrovateľská starostlivosť - submarinoponorka - especialidade médicalekárska špecializácia - espectáculo com animaispredstavenie so zvieratami - estabilizador orçamentalrozpočtový stabilizátor - estatísticas da educaçãoštatistika vzdelávania - chefe de exploração agrícolavedúci poľnohospodárskeho podniku - estatísticas da saúdezdravotnícka štatistika - estatísticas dos transportesdopravná štatistika - estatísticas do turismoštatistika cestovného ruchu - estatuto jurídico europeuprávna subjektivita podľa európskeho práva - estimulantestimulant - armazenamento subterrâneo de resíduospodzemné uskladnenie odpadu - estrutura de pescaštruktúra rybárstva - substância psicotrópicapsychotropná látka - apoio ao utilizadorpodpora užívateľa - controlo dos medicamentoskontrola liečiv - supervisão multilateralmnohostranný dohľad - associação de municípiosspoločný orgán - sistema operativooperačný systém - sistema de gestão de base de dadossystém správy databáz - sistema de saúdesystém zdravotníckej starostlivosti - sistema informáticosystém spracovania údajov - sistema judiciáriosúdny systém - folha de cálculotabuľkový procesor - TajiquistãoTadžikistan - taxa de intervençãoúroveň financovania - tecnologia dualtechnológia dvojakého použitia - terminalpočítačové koncové zariadenie - territórios autónomos da Palestinaautonómne územie Palestíny - territórios da antiga Jugosláviaúzemia bývalej Juhoslávie - TuríngiaDurýnsko - tráfico de pessoasobchodovanie s ľuďmi - tranquilizanteanalgetikum - transformação sob controlo aduaneirospracovanie pod colnou kontrolou - transparência administrativaadministratívna transparentnosť - transparência do processo de decisãotransparentnosť v rozhodovaní - transporte de doentespreprava pacientov - traumatismoúraz - trabalho sazonalsezónna zamestnanosť - Troika ComunitáriaTrojka - terceira fase da UEMtretia etapa EMÚ - TurquemenistãoTurkménsko - tutela administrativaadministratívny dohľad - UcrâniaUkrajina - Ulster-DonegalUlster-Donegal - União Política EuropeiaEurópska politická únia - utilizador informáticoužívateľ informačných technológií - utilização alternativa de produtos agrícolasalternatívne využitie poľnohospodárskych produktov - vector de doençasvektor nemoci - veículo de combatebojové vozidlo - violação do direito comunitáriopriestupok voči právu Spoločenstva - instância de recursoodvolanie - VoivodinaVojvodina - viajantecestujúci - zona desmilitarizadademilitarizovaná zóna - zona sensívelcitlivá oblasť - chefe de governopremiér - líder da oposiçãošéf opozície - chefe de famíliahlava domácnosti - gadohospodársky dobytok - chequešek - volume de negóciosobrat - ChileChile - químicachémia - química dos alimentospotravinárska chémia - química industrialpriemyselná chémia - ChinaČína - cirurgiachirurgia - clorochlór - escolha orçamentalprogramový rozpočet - escolha de tecnologiavýber technológie - desempregonezamestnanosť - desemprego conjunturalcyklická nezamestnanosť - desemprego disfarçadoskrytá nezamestnanosť - desemprego de mulheresnezamestnanosť žien - desemprego de jovensnezamestnanosť mládeže - desemprego parcialkrátkodobá práca - desemprego sazonalsezónna nezamestnanosť - desemprego estruturalštrukturálna nezamestnanosť - desemprego técnicodočasné prepustenie - desemprego tecnológiconezamestnanosť kvôli technickému pokroku - abstencionismoneúčasť na voľbách - actividade da empresaodbor podnikania - desempregadonezamestnaná osoba - cristianismokresťanstvo - cromochróm - ChipreCyprus - cidramušt - OIMICM - actividade económicahospodárska činnosť - cimentocement - cinemakino - circularobežník - civilizaçãocivilizácia - classe dirigentevedúca trieda - classe inferiornižšia trieda - classe médiastredná trieda - classe operáriapracujúca trieda - classe ruralroľnícka trieda - aula, classe, classe socialspoločenská trieda, trieda, vrstva - classe altavyššia trieda - classificaçãoklasifikácia - cláusula compromissóriaarbitrážna doložka - sistema de repartiçãoustanovenie o kvóre - cláusula de protecçãoochranná doložka - actividade não assalariadasamostatná zárobková činnosť - cleroduchovenstvo - clientelazákazníci - climapodnebie - climatizaçãoklimatizácia - fecho de contasúčtovná uzávierka - grupo de reflexão políticapolitický klub - CMAWFC - CNUCEDUnctad - coligação políticapolitická koalícia - cobaltokobalt - codificaçãokódovanie - código da estradapravidlá cestnej premávky - código de navegaçãoplavebný kódex - código do trabalhozákonník práce - código jurídicozákonník - coexistência pacíficamierové spolužitie - co-financiamentospolufinancovanie - cogestãospolurozhodovanie - coquekoks - colaboração orçamentalrozpočtová spolupráca - cobrança de impostosvyber daní - recolha de dadoszber údajov - colector solarslnečný kolektor - colectivismokolektivizmus - colectividade ruralvidiecke spoločenstvo - comunidade territorialregionálne a miestne orgány - colectividade urbanamestské spoločenstvo - ColômbiaKolumbia - adaptação escolarprispôsobenie škole - corantefarbivo - corante alimentarpotravinárske farbivo - corante alimentar artificialumelé potravinárske farbivo - corante alimentar naturalprírodné potravinárske farbivo - colzarepka olejná - carburante, combustívelpalivo - combustível de substituiçãonáhradné palivo - combustível fóssilfosílne palivo - adaptação socialsociálne prispôsobenie - combustível nuclearjadrové palivo - Comité Agrícola CEpoľnohospodársky výbor ES - Comité CEvýbor ES - Comité Consultivo CEPoradný výbor ES - comissão de trabalhadorespodniková rada - aditivo alimentarpotravinárske aditívum - Comité do Conselho da União EuropeiaVýbor Rady ES - Comité Económico e Social EuropeuEurópsky hospodársky a sociálny výbor - Comité Monetário CEMenový výbor - Comité Paritário CEspoločný výbor pre záležitosti ES - Comité Permanente CEStály výbor ES - Comité Permanente ONUStály výbor OSN - Comité Científico CEVedecký výbor ES - Comité Técnico CETechnický výbor ES - arbitragem comercialkomerčná arbitráž - auditoriaaudit - biblioteca virtualvirtuálna knižnica - Centro de Tradução dos Órgãos da União EuropeiaPrekladateľské centrum pre orgány Európskej únie - Instituto Comunitário das Variedades VegetaisÚrad Spoločenstva pre rastlinné odrody - Carta Africana dos Direitos do Homem e dos PovosAfrická Charta práv človeka a ľudí - Carta Europeia da EnergiaEurópska charta o energii - cláusula socialsociálne ustanovenie - CNUADUNCED - Comité de Empresa Europeueurópska podniková rada - InternetInternet - comércio electrónicoelektronický obchod - Instituto Europeu de NormalizaçãoEurópsky inštitút pre normy - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - reconhecimento das qualificações profissionaisuznávanie kvalifikácií z odborného školenia - controlos de qualidade dos produtos agrícolaskontrola kvality poľnohospodárskych výrobkov - Tribunal da AECLSúd EFTA - detrito perigosonebezpečný odpad - depósito legalzákonná záruka - dumping socialsociálny dumping - direito adquiridoustanovené právo - economia em transiçãotranzitívne hospodárstvo - edição electrónicaelektronické vydavateľstvo - enzimaenzým - BSEBSE - espaço social europeueurópsky sociálny priestor - grupo dos países mais industrializadosskupina vedúcich priemyselných krajín - GATSGATS - Grupo do RioSkupina Rio - instauração da pazustanovenie mieru - inteligência económicahospodárska špionáž - jardim zoológicoZoo - doença dos peixesochorenie rýb - globalizaçãoglobalizácia - multimédiamultimédiá - Instituto de Harmonização do Mercado InternoÚrad pre harmonizáciu vnútorného trhu - Organização Mundial das AlfândegasSvetová organizácia ciel - Órgão de resolução de litígiosOrgán pre urovnávanie sporov - APECAPEC - pedofiliapedofília - princípio da proporcionalidadeprincíp proporcionality - publicidade comparativaporovnávacia reklama - regiões da Finlândiaregióny Fínska - regiões da Suéciaregióny Švédska - regulamentação das telecomunicaçõesriadenie telekomunikácií - sociedade da informaçãoinformačná spoločnosť - Tratado de AmesterdãoAmsterdamská zmluva - transição económicahospodárska transformácia - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - vida profissionalpracovný život - zona do euroeuro zóna - zoonosezoonóza - TaricTARIC - CISLICFTU - CEEACECCAS - EUTELSATEUTELSAT - LECEELEC - OIEIOE - clonagemklonovanie - diferendo comercialobchodný spor - empresa em dificuldadepodnik v ťažkostiach - auto-estrada da informaçãoinformačná diaľnica - intranetintranet - extranetextranet - browserprehliadač - gestão de documentospráva dokumentov - GEDEDM - OCROCR - digitalizaçãodigitalizácia - scannerskener - NiederösterreichDolné Rakúsko - OberösterreichHorné Rakúsko - BurgenlandBurgenland - KärntenKorutánsko - SalzburgoSalzbursko - EstìriaŠtajersko - TirolTirolsko - VorarlbergVorarlberg - VienaViedeň - país da APECkrajiny APEC - CEEPCEEP - prazo de pagamentoposledný termín platby - pacto de estabilidadepakt stability - política da juventudepolitika mládeže - política dos consumidoresspotrebiteľská politika - política comunitária-política nacionalpolitika Spoločenstva - národná politika - Observatório Europeu do Racismo e da XenofobiaEurópske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie - JAIJHA - discriminação com base na idadeveková diskriminácia - discriminação baseada na orientação sexualdikriminácia na základe sexuálnej orientácie - assistência aos idososstarostlivosť o starších - despedimento abusivoprotiprávne prepúšťanie - EstocolmoStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Acordo Social CEdohoda o sociálnej politike - discriminação fundada na deficiênciadiskriminácia na základe postihnutia - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplificação legislativazjednodušovanie legislatívy - ADNDNA - realidade virtualvirtuálna realita - imagem de sínteseobrazová syntéza - método de avaliaçãometóda hodnotenia - observaçãopozorovanie - princípio de comunitarizaçãoprincíp komunitizácie - responsabilidade do Estadozodpovednosť štátu - simulaçãosimulácia - fiscalização das importaçõesdozor nad dovozom - análise comparativakomparatívna analýza - análise de causaspríčinná analýza - análise quantitativakvantitatívna analýza - licença especialšpeciálna dovolenka - cooperação reforçadaužšia spolupráca - hipermédiahypermédiá - hipertextohypertext - eutanásiaeutanázia - PalauPalau - Ilha Norfolkostrov Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - parecer comunitáriostanovisko Spoločenstva - parecer do Tribunal de Contasstanovisko Účtovného dvora - Carta dos Direitos Fundamentais da União EuropeiaCharta EÚ o základných právach - défice democráticodeficit demokracie - Alto-Representante para a PESCVysoký zástupca CFSP - resolução do Conselho da União Europeiarezolúcia Rady Európskej únie - resolução do Conselho Europeurezolúcia Európskej rady - modo de produçãospôsob produkcie - objectivo de produçãovýrobný cieľ - técnica de produçãovýrobná technika - animal transgénicogeneticky upravené zviera - planta transgénicageneticky upravená rastlina - difusão das inovaçõesšírenie inovácií - norma de produçãovýrobná norma - tecnologia obsoletazastaraná technológia - prospectiva tecnológicavýhľadové technologické štúdie - organização da investigaçãoorganizácia výskumu - descoberta científicavedecký objav - princípio da precauçãozásada bezpečnosti - investigação de campošpecializovaný výskum - resultado da investigaçãovýsledky výskumu - rastreabilidadezistiteľnosť - agricultura sustentáveltrvale udržateľné poľnohospodárstvo - modelo agrícola europeuEurópsky poľnohospodársky model - plano agro-ambientalagroenvironmentálny plán - política agráriapozemková politika - projecto agrícolafarmársky projekt - zona agrícola com condicionantes ambientaispoľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniami - agro-silviculturaagrolesníctvo - perda de colheitastraty na úrode - recenseamento agrícolapoľnohospodársky cenzus - cultivo irrigadopoľnohospodárstvo so zavlažovaním - rotação de culturasstriedanie pestovania plodín - silosilo - cultura energéticaenergetická plodina - cultura oleaginosaolejnaté plodiny - zootecniazootechnika - floresta borealseverský les - silvicultura sustentáveltrvale udržateľná správa lesov - certificação florestalcertifikácia lesov - política florestal europeiaeurópska lesnícka politika - EFICSEFICS - floresta mediterrânicastredozemný les - floresta temperadales mierneho pásma - estatísticas florestaisštatistika lesníctva - moeda europeiaeurópska mena - EcuEcu - EURIBOREURIBOR - taxa de conversãoprevodný kurz - BADADB - BCIECABEI - BDCCaribank - crédito agrícolapoľnohospodársky úver - programa de estabilidadeprogram stability - cooperação fiscal europeiaeurópska daňová spolupráca - reforma fiscaldaňová reforma - desemprego dos trabalhadores migrantesnezamestnanosť migrantov - formação profissional contínuapriebežné odborné vzdelávanie - Comité do EmpregoVýbor pre zamestnanosť - estratégia europeia de empregoEurópska stratégia zamestnanosti - adaptabilidade do trabalhadorprispôsobivosť pracovníka - flexibilidade do trabalhopracovná flexibilita -