» 

dicionario analógico

ÅrhusAarhus - competencia jurisdiccionaljurisdikcia súdov - condición socioeconómicasocio-ekonomické podmienky - Consejo de Cooperación CulturalRada pre kultúrnu spoluprácu - CCIPBCrest - Agencia Europea de ProductividadEurópska agentúra pre produktivitu - Agencia para la Energía NuclearAgentúra jadrovej energie - documento audiovisualaudiovizuálny dokument - DubaiDubaj - plan de desarrollo agrícolaplán rozvoja fariem - impresoratlačiareň - agua saladaslaná voda - agua subterráneaspodná voda - agua residualodpadová voda - equipamiento socioculturalkultúrna a sociálna vybavenosť - pesca comunitariarybné hospodárstvo Spoločenstva - Agencia Internacional de EnergíaMedzinárodná agentúra pre energiu - queso de cabrasyr z kozieho mlieka - queso de vacasyr z kravského mlieka - FujairaFujairah - Gobierno en el exilioexilová vláda - industria audiovisualaudiovizuálny priemysel - jurisprudenciaprípadové právo - jurisprudencia CEprípadové právo ES - Estado federadočlenská krajina federácie - vivienda insalubrepodštandardné bývanie - microeconomíamikroekonómia - migración interurbanamedzimestská migrácia - migración intraurbanavnútromestská migrácia - Oeste de Storebaeltvýchodný Great Belt - organigramaorganizačná schéma - carne de cazamäso z lovu - análisis cualitativokvalitatívna analýza - competencia, competitividad, espíritu competitivokonkurencieschopnosť - MacedoniaMacedónsko - incineración de residuosspaľovňa odpadu - trabajo atípiconeštandardné zamestnanie - crustáceo, mariscokôrovec - descripción de funcionespopis práce - Derecho de los Estadosvnútroštátne právo - Derecho de extranjeríapráva cudzincov - derechos de las minoríaspráva menšín - Derecho de sociedadesprávo obchodných spoločností - Derecho del transportedopravné právo - Derecho de la viviendabytový zákon - Derecho del trabajopracovné právo - Derecho electoralvolebné právo - agricultura a tiempo parcialfarmárstvo na čiastočný úväzok - reglamentación financierafinančná legislatíva - Derecho fiscal internacionalmedzinárodné daňové právo - legislación forestallesnícka legislatíva - Derecho humanitario internacionalmedzinárodné humanitné právo - Derecho internacionalmedzinárodné právo - Derecho internacional privadomedzinárodné súkromné právo - Derecho internacional públicomedzinárodné verejné právo - Derecho matrimonialmanželské právo - Derecho nacionalnárodné právo - Derecho nuclearjadrové právo - Derecho penaltrestné právo - delito económicohospodársky trestný čin - Derecho penal internacionalmedzinárodné trestné právo - Derecho privadosúkromné právo - agricultura comercialkomerčné hospodárenie - Derecho públicoverejné právo - Derecho agrariopoľnohospodárske právo - Derecho socialsociálna legislatíva - Derecho territorialúzemné právo - derecha políticapravicová strana - derechos cívicosobčianske práva - derechos humanosľudské práva - derechos de la mujerpráva žien - agricultura contractualzmluvné hospodárenie - derechos especiales de girozvláštne práva čerpania - dumpingdumping - esperanza de vidadĺžka života - duración de los estudiosdĺžka štúdií - duración del contrato de alquilerdĺžka prenájmu - jornada de trabajopracovný čas - jornada legalzákonný pracovný čas - países de la EAMAkrajiny AAMS - explotación agraria en comúnskupinové hospodárenie - East Angliavýchodná Anglia - aguas comunitariasvody Spoločenstva - agua de infiltraciónpriesaková voda - agua de bañovoda na kúpanie - aguas interioresvnútrozemské vody - agricultura de montañapodhorské hospodárenie - aguas internacionalesmedzinárodné vody - agua saladaslaná voda - agua superficialpovrchová voda - aguas territorialesvýsostné vody - agua residualodpadová voda - intercambio agrícolaobchod s poľnohospodárskymi produktmi - intercambio comercialobchodná operácia - intercambio de informaciónprenos informácií - intercambio de publicacionesvýmena publikácií - intercambio extracomunitarioobchod so štátmi mimo Spoločenstva - intercambio intracomunitarioobchod v rámci Spoločenstva - intercambio por grupos de paísesobchod podľa skupín krajín - intercambio por paísesobchod podľa krajiny - intercambio por productosobchod podľa výrobkov - agricultura extensivaextenzívne hospodárenie - escala de salariosmzdové tarify - escuela en el extranjeroškola v zahraničí - escuela europeaeurópska škola - escuela internacionalmedzinárodná škola - école nationalenárodná akadémia - acceso al mercadoprístup na trh - agricultura intensivaintenzívne hospodárenie - economíahospodárstvo - economía agrariapoľnohospodárska ekonomika - economía colectivakolektívne hospodárstvo - economía concertadazosúladené ekonomické kroky - ajuste estructuralštrukturálne prispôsobenie - economía de guerravojnové hospodárstvo - economía de la empresaspráva podniku - regiones de Austriaregióny Rakúska - agricultura mediterráneapoľnohospodárstvo v Stredozemí - economía de subsistenciasamozásobiteľské hospodárstvo - economía del transportedopravná ekonomika - economía dirigidariadené hospodárstvo - economía domésticadomáce hospodárstvo - economía forestallesné hospodárstvo - economía industrialpriemyselná ekonomika - economía internacionalsvetové hospodárstvo - economía mixtazmiešané hospodárstvo - economía nacionalnárodné hospodárstvo - industria agroalimentariapoľnohospodársko-potravinársky sektor - economía postindustrialpostindustriálne hospodárstvo - economía públicaverejné hospodárstvo - economía regionalregionálne hospodárstvo - economía sumergidatieňové hospodárstvo - economía urbanahospodárenie mesta - EscociaŠkótsko - ecosistemaekosystém - industria agrariapoľnohospodársko-spracovateľský priemysel - educación a domiciliodomáce vzdelávanie - educación artísticaumelecké vzdelávanie - educación comparadaporovnávacie vzdelávanie - educación básicazákladné vzdelávanie - educación de masasmasové vzdelávanie - educación de adultosvzdelávanie dospelých - educación de extranjerosvzdelávanie cudzincov - educación no formalneformálne vzdelávanie - educación permanentepriebežné vzdelávanie - educación físicatelesná výchova - educación preescolarpredškolské vzdelávanie - educación sanitariazdravotná výchova - educación sexual, la vida los misterios desexuálna výchova - educación especialšpeciálne vzdelávanie - alumnadopočet žiakov - agronomíaagronómia - efluente radiactivorádioaktívna odpadová voda - igualdad de remuneraciónrovnocenné mzdové odmeňovanie - igualdad de tratorovnaké zaobchádzanie - igualdad ante la leyrovnosť pred zákonom - EgiptoEgypt - El SalvadorSalvádor - ampliación del mercadorozšírenie trhu - agrioscitrusové ovocie - inscripción electoralregistrácia voličov - eleccionesvoľby - elecciones anticipadaspredčasné voľby - elecciones europeaseurópske voľby - sufragio indirectonepriama voľba - elecciones localesmiestne voľby - elecciones nacionalesceloštátne voľby - elecciones generalesparlamentné voľby - elecciones parcialesdoplňovacie voľby - AIDIDA - elecciones primariasprimárky - electoradovoličstvo - electroquímicaelektrochémia - electrometalurgiaelektrometalurgia - electrónicaelektronika - electrotécnicaelektrotecnika - apoyo económicohospodárska podpora - cría al aire librevoľná pastva - cría de crustáceoschov kôrovcov - cría intensivaintenzívny chov hospodárskych zvierat - eliminación de residuoszneškodňovanie odpadu - envasadobalenie - engorde en pastospasenie - ayuda al empleopodpora zamestnanosti - emigraciónemigrácia - Emilia-RomañaEmilia-Romagna - países de los Emiratos Árabes Unidoskrajiny Spojených arabských emirátov - emisión de valoresemisia cenných papierov - emisión de monedaemisia meny - accidente de transportedopravná nehoda - empleo reservadourčené vyhradené zamestnanie - empleado de oficinaúradník - empleadorzamestnávateľ - ayuda al exteriorzahraničná pomoc - empréstito comunitariopôžičky Spoločenstva - empréstito internacionalmedzinárodná pôžička - empréstito públicoverejné výpožičky - emulsionante alimentariopotravinársky emulgátor - endeudamientozadĺženosť - energía de las olasenergia vĺn - energía blandaalternatívna energia - ayuda a la exportaciónpodpora vývozu - energía duraenergia z tuhých palív - energía eléctricaelektrická energia - energía eólicaenergia vetra - energía geotérmicageotermálna energia - energía hidroeléctricahydroelektrická energia - energía maremotrizprílivová energia - ayuda por hectáreapomoc na jeden hektár - energía solarslnečná energia - energía térmicatepelná energia - hijo abandonadoopustené dieťa - hijo de migrantedieťa migranta - hijo naturalnemanželské dieťa - hijo únicojedináčik - compromiso de los gastosurčenie výdavkov - abonohnojivo - ayuda a la inversióninvestičná pomoc - abono orgánicoorganické hnojivo - engordevýkrm - secuestro políticopolitický únos - encuesta económicaekonomický prehľad - encuesta de consumospotrebiteľský prieskum - encuesta socialsociálny prehľad - registro de datoszaznamenávanie údajov - registro de documentoszaznamenávanie dokumentačných referencií - ayuda a la construcciónstavebná dotácia - enriquecimiento del combustibleobohatenie paliva - personal docenteučiteľ - enseñanza a distanciadiaľkové štúdium - enseñanza agrícolapoľnohospodárske vzdelávanie - enseñanza automatizadaprogramová výučba - enseñanza confesionalcirkevné vzdelávanie - enseñanza de idiomasjazykové vzdelávanie - enseñanza generalvšeobecné vzdelávanie - enseñanza gratuitabezplatné vzdelávanie - ayuda a la modernizaciónpomoc pri modernizácii - enseñanza laicasvetské vzdelávanie - enseñanza médicalekárske vzdelávanie - enseñanza obligatoriapovinná školská dochádzka - enseñanza paramédicazdravotnícke vzdelávanie - enseñanza multidisciplinarviacodborové vzdelávanie - enseñanza postuniversitariapostgraduálne vzdelávanie - enseñanza primariaprvostupňové vzdelávanie - enseñanza privadasúkromné vzdelávanie - enseñanza profesionalodborné profesijné vzdelávanie - enseñanza públicaštátne vzdelávanie - ayuda a la producciónpodpora výroby - enseñanza científicavedecké vzdelávanie - enseñanza secundariadruhostupňové vzdelávanie - enseñanza superiorvyššie vzdelávanie - enseñanza técnicatechnické vzdelávanie - entente horizontalhorizontálna dohoda - entente internacionalmedzinárodný kartel - entente verticalvertikálna dohoda - ayuda alimentariapotravinová pomoc - ayuda mutua entre agricultoresvzájomná pomoc medzi farmármi - obstáculo no arancelarionetarifné bariéry - obstáculo arancelariotarifná bariéra - obstáculo técnicotechnická bariéra - depósito aduanerocolný sklad - empresadruh podniku - empresa artesanalživnosť - empresa comercialpodnikanie v distribúcii - empresa comúnspoločný podnik - empresa de alquilernájomná spoločnosť - empresa extranjerazahraničné podnikanie - empresa europeaeurópsky podnik - empresa familiarrodinný podnik - sociedad fiduciariazverenecká spoločnosť - empresa inmobiliariaobchod s nehnuteľnosťami - empresa individualpodnik jednotlivca - ayuda a los necesitadospomoc nízkym príjmovým skupinám - empresa multinacionalnadnárodná korporácia - mantenimientoúdržba - mantenimiento de cultivosstarostlivosť o plodiny - entorno físicoprirodzené prostredie - ahorroúspory - ayuda a las empresaspomoc podnikom - ahorro forzosopovinné úspory - epidemiologíaepidemiológia - EpiroEpirus - agotamiento de recursosvyčerpanie zdrojov - EcuadorEkvádor - equinoequidae - equilibrio presupuestariovyrovnanosť rozpočtu - equilibrio ecológicoekologická rovnováha - ayuda bilateraldvojstranná pomoc - equipo agrícolapoľnohospodárske zariadenia - equipamiento colectivokolektívna vybavenosť - equipo de vehículosúčiastky vozidla - equipo electrónicoelektronické zariadenie - equipamiento socioculturalkultúrna a sociálna vybavenosť - ayuda CECApomoc ESUO - instalación deportivašportové zariadenia - equivalencia de títulosrovnocennosť diplomov - ergonomíaergonómia - descuentodiskont - espacio judicial europeoeurópsky súdny priestor - zona verdezelená zóna - ayuda comunitariapomoc Spoločenstva - regiones de Españaregióny Španielska - especie protegidachránené druhy - espionaje industrialpriemyselná špionáž - ensayotestovanie - prueba nuclearjadrový pokus - ExtremaduraExtremadura - subvención complementaria de productosdodatočná podpora pre výrobky - entidad financiera con estatuto especialinštitúcia so zvláštnym postavením - centro de enseñanzavzdelávací ústav - institución de utilidad públicaverejno prospešná inštitúcia - elaboración del presupuestozostavovanie rozpočtu - establecimiento hospitalarioliečebný ústav - establecimiento penitenciarionápravné zariadenie - institución públicaverejná inštitúcia - estaño, hojalatacín - patrón de cambios-oroštandard zlatej devízy - ayuda de urgenciapomoc v núdzi - estado de excepciónpravidlá počas mimoriadneho stavu - Estado del bienestarštát sociálnych istôt - ayuda públicaštátna pomoc - EtiopíaEtiópia - etnologíaetnológia - etiquetadooznačovanie etiketami - estudio de viabilidadrealizačná štúdia - estudio de mercadovýskum trhu - estudio del trabajoštúdia práce - estudiante extranjerozahraničný študent - ayuda económicahospodárska pomoc - eurocréditoeuroúver - eurodivisaeuromena - eurodólareurodoláre - euroemisióneuroobligácia - euromercadoeurotrh - eurocomunismoeurokomunizmus - EurocontrolEurocontrol - Euroderechaeurópska pravica - EurogrupoEurópska skupina - ayuda en especienaturálna pomoc - Europa del Norteseverná Európa - Europa meridionaljužná Európa - Europa occidentalzápadná Európa - europescaEuropeche - interactividadinteraktivita - eutrofizacióneutrofizácia - evaluación presupuestariarozpočtové zhodnotenie - evaluación de proyectoshodnotenie projektu - evaluación de recursoszhodnotenie zdrojov - accidente nuclearjadrová havária - evaluación tecnológicatechnologické zhodnotenie - evasión fiscalvyhýbanie sa daňovej povinnosti - examenskúška - excedente agrariopoľnohospodársky prebytok - exclusión del trato CEvyňatie z postupov ES - ejecución de proyectosprojektový manažment - ejecución del presupuestočerpanie rozpočtu - ejecución de sentenciavýkon rozhodnutia - exención de autorización de ententeoslobodenie reštriktívnych praktík od schvaľovacej povinnosti - exención arancelariacolná výnimka - ejercicio presupuestariofinančný rok - éxodo intelectualúnik mozgov - explotación agrariapoľnohospodársky podnik - explotación agraria estatalštátna farma - explotación agraria mixtafarma so zmiešaným hospodárením - explotación de los maresvyužívanie morí - explotación de recursosvyužívanie zdrojov - explotación agraria familiarrodinné hospodárstvo - explotación forestallesnícky podnik - explotación lecheramliečna farma - explosivovýbušnina - exportaciónvývoz - exportación de capitalesvývoz kapitálu - expropiaciónvyvlastnenie - ayuda multilateralmnohostranná pomoc - expulsiónvyhostenie - extraterritorialidadextra-teritorialita - extracción mineraťažobné dobývanie - extradiciónextradícia, vydanie - extrema izquierdakrajná ľavica - facturaciónfakturácia - ayuda a fondo perdidonevratná pomoc - renta bajanízky príjem - quiebrabankrot - régimen de explotacióntyp držby - explotación directavlastnícke hospodárenie - explotación mixtazmiešaná držba - familia numerosaveľká rodina - parentesco de afinidadrodina získaná sobášom - OAAFAO - ayuda privadasúkromná pomoc - harina de cerealobilná múka - faunaživočíšna ríša - FECOMEFMS - ama de casažena v domácnosti - ayuda regionalregionálna pomoc - migración femeninamigrujúca žena - FEOGAEPPZF - FEOGA Garantíazáručná sekcia EPPZF - FEOGA Orientaciónporadná sekcia EPPZF - herradura, hierroželezný, železo - arrendamiento rústiconájmové hospodárenie - granja colectivaspoločné hospodárenie - granja pilotomodelová farma - transbordadortrajekt - ayuda sanitariazdravotná pomoc - FIABIFLA - fibra de maderadrevné vlákno - fibra de vidriosklené vlákno - fibra textiltextilné vlákno - FIDFID - FIDAIFAD - Fiji, FiyiFidži - fiebre aftosaslintačka a krívačka - ayuda sectorialsektorová pomoc - alambredrôt - red de pescarybárska sieť - filial comúnspoločná dcérska spoločnosť - financiaciónfinancovanie - financiación a corto plazokrátkodobé financovanie - financiación a largo plazodlhodobé financovanie - financiación a medio plazostrednodobé financovanie - financiación comunitariafinancovanie Spoločenstva - financiación compensatoriakompenzačné financovanie - financiación complementariadoplnkové financovanie - financiación de la ayudafinancovanie pomoci - financiación de la industriafinancovanie priemyslu - financiación de las exportacionesfinancovanie vývozu - financiación de los partidosfinancovanie strany - financiación del presupuestofinancovanie rozpočtu - financiación electoralfinancovanie volieb - financiación nacionalnárodné financovanie - finanzas internacionalesmedzinárodné financie - hacienda localfinancie miestnych orgánov - hacienda públicaverejné financie - FinlandiaFínsko - FioniaFunen - fiscalidaddaňová sústava - UnicefUnicef - AIE OCDEIEA - fijación de preciosstanovenie cien - fijación del salariostanovenie mzdy - provincia de Flandes Occidentalprovincia Západné Flámsko - provincia de Flandes Orientalprovincia Východné Flámsko - copo de cerealobilné vločky - florarastlinná ríša - floriculturakvetinárstvo - transporte de madera flotanteplavba plťou - flota aérealetecká flotila - OIEAIAEA - flota pesquerarybárska flotila - flota fluvialriečne loďstvo - flota mercanteobchodná flotila - fluctuación coyunturalcyklická fluktuácia - fluctuación de preciospohyb cien - fluctuación económicahospodárske výkyvy - fluctuación estructuralštrukturálne výkyvy - flúorfluór - FMIMMF - AISSIASS - FNUAPUNFPA - funcionario europeoeurópsky úradník - fondo costeropobrežné plytčiny - fundaciónnadácia - fondo CEfond ES - AjmánAjman - fondo comúnspoločný fond - fondo de comerciogoodwill - FEDEREFRR - activo circulanteprevádzkový kapitál - Fondo Monetario EuropeoEurópsky menový fond - fundiciónliatina - perforaciónvŕtanie - perforación en el maršelfové vŕtanie - monte protegidoroztriedený les - monte altovysokokmenný les - monte bajomladý lesný porast - bosque naturalprírodný les - bosque plantadosadený les - formalidad aduaneracolné formality - formación de gestoresmanažérske vzdelávanie - formación del profesoradopedagogické vzdelávanie - formación de preciostvorba ceny - formación en el puesto de trabajovzdelávanie v rámci zamestnania - formación profesionalodborné vzdelávanie - ajuste monetariomenová úprava - proveedordodávateľ - suministro de documentosdodanie dokumentov - costas judicialesnáklady konania - gastos de escolaridadškolské poplatky - gastos electoralesvolebné výdaje - gastos farmacéuticosfarmaceutické výdavky - DOM francesesfrancúzske zámorské departementy - PTU francesesfrancúzske zámorské územia - regiones de Franciaregióny Francúzska - franquicia comercialfranchising - franquicia aduaneravýnimka z colných poplatkov - ALADILAIA - fraude fiscaldaňový únik - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - presencia escolarškolská dochádzka - Friul-Venecia JuliaFriuli-Venezia Giulia - FrisiaFriesland - quesosyr - queso de pasta semidurapolotvrdý syr - queso de pasta duratvrdý syr - países de la ALADIkrajiny LAFTA - queso de pasta blandamäkký syr - queso de pasta azulsyr typu rokfort - queso de ovejasyr z ovčieho mlieka - queso de cabrasyr z kozieho mlieka - queso de vacasyr z kravského mlieka - queso fundidotavený syr - queso frescočerstvý syr - industria queserasyráreň - fronterahranica - fruto de pepitajadrové ovocie - fruta frescačerstvé ovocie - fruto tropicaltropické ovocie - FujairaFujairah - fusión de empresasfúzia - GalápagosGalapágy - GaliciaGalícia - GambiaGambia - garantíazáruka - garantía de créditoúverová záruka - garantía de la rentaRT garantovaný príjem - garantía de inversionesochrana investícií - guarda de niñosstarostlivosť o dieťa - GATTGATT - izquierda políticapolitická ľavica - izquierdismoľavicový extrémizmus - gas de combustiónspaľovacie plyny - gasoductoplynovodné potrubie - alcohol químicochemický alkohol - congelación de tierrasvyčlenenie - ingeniería civilinžinierske staviteľstvo - novillajalovica - geoquímicageochémia - geografía económicahospodársky zemepis - geografía políticapolitický zemepis - geofísicageofyzika - gerontologíagerontológia - gestiónmanažment - gestión contablemanažérske účtovníctvo - gestión empresarialspráva spoločnosti - gestión del espaciotvorba okolitého prostredia - gestión de residuosodpadové hospodárstvo - gestión de la pescariadenie rybárstva - gestión de recursoshospodárenie so zdrojmi - gestión de materialeslogistika - alcoholismoalkoholizmus - administración del personalpersonálna správa - gestión financierafinančné riadenie - gestión de previsiónmanažérske plánovanie - GibraltarGibraltár - hieloľad - glucosaglukóza - golfozáliv - Gobiernovláda - gobierno en el exilioexilová vláda - gobierno insurreccionalpovstalecká vláda - grasa alimenticiapotravinársky tuk - grasa industrialtechnický tuk - AlentejoAlentejo - gran empresapodnikanie vo veľkom - gran explotaciónveľký poľnohospodársky podnik - Grandes AntillasVeľké Antily - gratuidad de la sanidadbezplatná lekárska starostlivosť - GreciaGrécko - Grecia centralstredné Grécko - regiones de Greciaregióny Grécka - GranadaGrenada - AlgarbeAlgarve - GroenlandiaGrónsko - GroningaGroningen - Grupo AndinoAndská skupina - países del Grupo Andinokrajiny Andskej skupiny - grupo de interészáujmová skupina - grupo de empresasskupina spoločností - Grupo de los DiezSkupina desiatich - Acuerdo ADRdohoda ADR - ArgeliaAlžírsko - grupo parlamentariopolitická skupina - movimiento pro derechos humanoshnutie za ľudské práva - cooperativa de compranákupná skupina - grupo de interés económicoekonomické záujmové združenie - agrupación de productores agrarioszväz producentov - grupo étnicoetnická skupina - algavodné riasy - grupo lingüísticojazyková skupina - grañónkrúpy - GuadalupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GueldresGelderland - guerra de independenciavojna za nezávislosť - guerra fronterizapohraničná vojna - guerra nuclearjadrová vojna - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Guinea EcuatorialRovníková Guinea - GuyanaGuyana - Guyana FrancesaFrancúzska Guyana - hábitatprostredie - hábitat ruralvidiecke prostredie - hábitat urbanomestské prostredie - alimento para el ganadokrmivo pre zvieratá - hábito de compranákupné zvyklosti - provincia de Henaoprovincia Hainault - HaitíHaiti - HamburgoHamburg - armonización aduaneraharmonizácia ciel - alimento industrialvyrobené krmivá - armonización fiscaldaňová harmonizácia - Alta NormandíaHorná Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHavaj - HesseHesensko - alimento para niñosdetská výživa - horario de veranoletný čas - turno de preguntasdoba na otázky - hora extraordinarianadčas - historiahistória - histologíahistológia - holdingholdingová spoločnosť - Holanda meridionaljužné Holandsko - Holanda septentrionalseverné Holandsko - alimento preparadohotové potraviny - homicidiovražda - homologaciónhomologácia - HondurasHonduras - HungríaMaďarsko - establecimiento psiquiátricopsychiatrický ústav - horario de trabajorozvrh práce - alimento transformadospracované potraviny - horario flexiblepohyblivá pracovná doba, pružný pracovný čas - horticulturasadovníctvo - aceite de origen animalživočíšny olej - aceite de cacahuetepodzemnicový olej - aceite de olivaolivový olej - aceite de pescadorybí olej - aceite pesadoťažká nafta - aceite mineralminerálny olej - nutriciónvýživa - aceite usadopoužitý olej - aceite vegetalrastlinný olej - almazaralisovňa oleja - agente judicialsúdny úradník - humanización del trabajohumanizácia práce - hidrógenovodík - hidrogeologíahydrogeológia - alimentación animalvýživa zvierat - hidrologíahydrológia - higiene alimentariahygiena potravín - sanidad laboralzdravie pri práci - hipotecahypotéka - ideología políticapolitická ideológia - Acuerdo AETRdohoda AETR - alimentación humanaľudská výživa - ñamejam - IIPEIIEP - islaostrov - Isla de FranciaIle-de-France - isla GuamGuam - islas AnglonormandasNormanské ostrovy - islas CaimanesKajmanské ostrovy - islas CarolinasOstrovy Karolíny - islas de BarloventoWindwardove ostrovy - islas FeroeFaerské ostrovy - Islas JónicasIónske ostrovy - islas MarianasOstrovy Mariany - islas de SotaventoLeewardove ostrovy - islas Turcas y CaicosOstrovy Turks a Caicos - islas VírgenesPanenské ostrovy - reducción de la deudazníženie dlhu - registro de sociedad mercantilzápis do obchodného registra - inmunidad parlamentariaparlamentná imunita - inmunologíaimunológia - impacto publicitariodopad reklamy - implantación de actividadumiestnenie podniku - Alemania RDNemecká demokratická republika - importacióndovoz - impuesto comunitariodaň Spoločenstva - impuesto sobre la renta de las personas físicasdaň z príjmu fyzických osôb - impuesto directopriama daň - contribución territorialdaň z majetku - impuesto globalpaušálna daň - impuesto indirectonepriama daň - impuesto nacionalceloštátna daň - impuesto realvecná daň - impuesto sobre el consumodaň zo spotreby - impuesto sobre el patrimoniodaň z bohatstva - impuesto de plusvalíadaň z kapitálového zisku - impuesto sobre transmisiones patrimonialesdaň z prevodu kapitálu - impuesto sobre el capitaldaň z kapitálu - impuesto sobre la rentadaň z príjmu - impuesto sobre las rentas del capitaldaň z investičných príjmov - regiones de Alemaniaregióny Nemecka - impuesto sobre los salariosdaň zo mzdy - impuesto sobre sociedadesdaň z príjmov právnických osôb - imprenta - imputación contableúčtovný zápis - incapacidad laboralpracovná nespôsobilosť - incendiopožiar - incompatibilidadnezlučiteľnosť - IncotermsIncoterms - IndiaIndia - indemnizaciónodškodnenie - indemnización del seguropoistné plnenie - subsidio de instalaciónuvádzací príspevok - indemnización por despidoodstupné - asignación parlamentariaposlanecké diéty - independencia económicahospodárska nezávislosť - independencia nacionalnárodná nezávislosť - independencia tecnológicatechnologická nezávislosť - indización de preciosindexovanie cien - indización de salariosindexovanie miezd - indización documentalindexácia dokumentov - indicador de divergenciaukazovateľ divergencie - indicador económicohospodársky ukazovateľ - indicador socialsociálny indikátor - índice de precioscenový index - IndonesiaIndonézia - industria aeronáuticaletecký priemysel - industria aeroespacialkozmický priemysel - alianza electoralvolebná aliancia - industria alimentariapotravinársky priemysel - industria del automóvilautomobilový priemysel - industria químicachemický priemysel - Hollywood, industria cinematográficafilmový priemysel - industria culturalzábavný priemysel - industria de armamentoszbrojársky priemysel - industria audiovisualaudiovizuálny priemysel - industria de la informacióninformačný priemysel - prestación complementariazvláštne dávky - industria de la comunicaciónkomunikačný priemysel - industria de máquinas-herramientapriemysel obrábacích nástrojov - industria pesquerarybársky priemysel - industria cárnicapriemysel spracovania mäsa - industria de pasta y papelcelulózový a papierenský priemysel - industria puntapriemysel moderných technológií - industria de transformaciónspracovateľský priemysel - industria de bebidaspriemysel nápojov - acuerdo marcorámcová dohoda - asignación por estudiospríspevok na vzdelávanie - industria de colorantespriemysel farbív - industria de abonospriemysel hnojív - industria de materias plásticaspriemysel plastických hmôt - industria de serviciospriemysel služieb - industria de telecomunicacionestelekomunikačný priemysel - industria de la maderadrevospracujúci priemysel - industria del cauchogumárenský priemysel - industria del cuerokožiarsky priemysel - indemnización por fallecimientopríspevok pri úmrtí - industria del fríochladiarenský priemysel - industria del juguetehračkársky priemysel - industria del libroknižný obchod - industria del mueblenábytkársky priemysel - industria azucareracukrovarnícky priemysel - industria del vidriosklársky priemysel - industria de la confecciónodevný priemysel - industria del vacíovákuová technika - prestación por maternidadmaterská dávka - industria electrónicaelektronický priemysel - industria electrotécnicaelektrotechnický priemysel - industria exportadoravývozný priemysel - industria relojerahodinársky priemysel - industria hotelerahotelový priemysel - industria informáticapriemysel informačných technológií - industria lácteamliekárenský priemysel - industria ligeraľahký priemysel - asignación de recursosrozdeľovanie zdrojov - industria mecánicastrojárenstvo - industria mineraťažobný priemysel - industria nuclearjadrový priemysel - industria ópticaoptický priemysel - industria farmacéuticafarmaceutický priemysel - industria fotográficafotografický priemysel - industria siderúrgicahutníctvo železa a ocele - desigualdad socialsociálna nerovnosť - inflacióninflácia - información comercialobchodné informácie - información de los trabajadoresinformácie pracovníkom - información al consumidorinformácie pre spotrebiteľa - informática de gestiónspracovanie obchodných údajov - informática documentaluchovanie a vyhľadávanie informácií - informática industrialspracovanie priemyselných údajov - AlsaciaAlsasko - informática médicamedicínska informatika - infraccióntrestný čin - infraestructura industrialpriemyselná infraštruktúra - ingenieroinžinier - injerenciazasahovanie - alternancia políticapolitické striedanie - iniciativa legislativazákonodarná iniciatíva - innovacióninovácia - insumisiónnenastúpenie na vojenskú službu - inspección de alimentospotravinová inšpekcia - inspección escolarškolská inšpekcia - inspección veterinariaveterinárna inšpekcia - aluminiohliník - instalación portuariaprístavný komplex - instancia de controlkontrolný orgán - ISEETUI - institución ACP-CEorgán AKT-ES - institución comunitariaorgán Spoločenstva - institución financierafinančná inštitúcia - institución políticapolitická inštitúcia - institución religiosanáboženská inštitúcia - organismo especializado de la ONUšpecializované inštitúcie OSN - mejora del hábitatzlepšovanie bývania - instrucción del sumariosúdne vyšetrovanie - instrumento de músicahudobný nástroj - instrumento financiero comunitariofinančný nástroj Spoločenstva - INTALINTAL - integración de los migrantesintegrácia prisťahovalcov - integración económicahospodárska integrácia - integración europeaeurópska integrácia - mejora de la producciónzdokonaľovanie výroby - integración monetariamenová integrácia - integración políticapolitická integrácia - integración regionalregionálna integrácia - integración socialsociálna integrácia - intención de votovoličské zámery - interdependencia económicavzájomná hospodárska závislosť - prohibición profesionalvylúčenie zo zamestnania vo verejnom sektore - acuerdo CEzmluva ES - mejora de las plantasšľachtenie rastlín - interésúrok - intermediario comercialobchodný sprostredkovateľ - Internacional Obrerarobotnícka internacionála - Internacional SocialistaSocialistická internacionála - internamiento psiquiátricopsychiatrická hospitalizácia - interpelación parlamentariaotázka na člena vlády - mejora del sueloskvalitnenie pôdy - interpretación del derechovýklad práva - intervención financierafinančný zásah - intervención en el mercadotrhový zásah - invenciónvynález - inversión en el extranjeroinvestícia do zahraničia - inversión comunitariainvestícia Spoločenstva - inversión directapriama investícia - inversión extranjerazahraničná investícia - inversión industrialpriemyselná investícia - inversión internacionalmedzinárodné investície - inversión privadasúkromné investície - inversión públicaverejné investície - inversión regionalregionálne investície - inviolabilidad del domicilionarušenie domovej slobody - iodojód - IrakIrak - IránIrán - Irian JayaIrian Jaya - ordenación del horario de trabajousporiadanie pracovnej doby - Irlanda del NorteSeverné Írsko - regiones de Irlandaregióny Írska - UNRISDUNRISD - Islândia, República da Islândia (pt) - ISOISO - isoglucosaizoglukóza - aislanteizolant - ordenación forestalrozvoj lesníctva - aislamiento del edificioizolácia budov - aislamiento acústicozvuková izolácia - aislamiento térmicotepelná izolácia - aislacionismoizolacionizmus - IsraelIzrael - ItaliaTaliansko - regiones de Italiaregióny Talianska - barbechoúhor - JamaicaJamajka - ordenación hidráulicahydraulické práce - huerto familiarúžitková záhradka - JavaJáva - juego de azarhazardná hra - jovenmladý človek - trabajador jovenmladý pracovník - juegos olímpicosOlympijské hry - Joint European TorusJoint European Torus - JordaniaJordánsko - Boletín OficialÚradný vestník - ordenación hidroagrícolavodné hospodárstvo v pôdohospodárstve - jornada intensivapriebežná nepretržitá prevádzka - judaísmojudaizmus - juezsudca - sentencianález - jurisdicción contencioso-administrativasprávny súd - jurisdicción civilcivilný súd - jurisdicción de excepciónsúd so zvláštnou jurisdikciou - desarrollo ruralrozvoj vidieka - jurisdicción judicialvšeobecný súd - jurisdicción militarvojenský súd - jurisdicción penaltrestný súd - jurisdicción de menoressúd pre mladistvých - jurisdicción socialsociálny súd - jurisdicción superiorsúd vyššej inštancie - multapokuta - jurisprudenciaprípadové právo - jurisprudencia CEprípadové právo ES - zumo de frutaovocná šťava - jugo de legumbres y hortalizaszeleninová šťava - CamboyaKambodža - miraguanokapok - KeniaKeňa - enmiendadodatok - KiribatiKiribati - KuwaitKuvajt - La ReuniónRéunion - marca de calidadoznačenie kvality - lactosalaktóza - lechemlieko - leche de consumokonzumné mlieko - leche crudasurové mlieko - leche descremadaodtučnené mlieko - leche enteraplnotučné mlieko - leche fermentadakyslé mlieko - leche homogeneizadahomogenizované mlieko - leche pasteurizadapasterizované mlieko - leche esterilizadasterilizované mlieko - abono del suelozlepšovanie pôdy - lanzamiento de un productouvedenie výrobku na trh - Estado federadočlenská krajina federácie - lengua maternamaterinský jazyk - LaosLaos - conejokrálik - LacioLatium - AméricaAmerika - legalidadzákonnosť - legislaciónlegislatíva - legislación alimentariapotravinová legislatíva - legislación antidumpingantidumpingová legislatíva - legislación antitrustantitrustová legislatíva - legislación delegadadelegované zákonodarstvo - legislación farmacéuticafarmaceutická legislatíva - legislación fitosanitarialegislatíva zdravia rastlín - legislación sanitariazdravotnícka legislatíva - legislación escolarškolská legislatíva - legislación veterinariaveterinárna legislatíva - legislaturalegislatívne obdobie - legumbre de bulbocibuľová zelenina - legumbre de hojalistová zelenina - legumbre de frutoplodová zelenina - América Centralstredná Amerika - legumbre de raízkoreňová zelenina - legumbre frescačerstvá zelenina - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leucosis animalleukóza zvierat - LíbanoLibanon - liberación de los intercambiosliberalizácia obchodu - LiberiaLibéria - libertad de asociaciónsloboda združovania - libertad de opiniónsloboda názoru - libertad de informaciónsloboda komunikácie - libertad de prensasloboda tlače - libertad de navegaciónsloboda plavby - libertad de reuniónsloboda zhromažďovania - libertad de comerciosloboda obchodu - libertad religiosasloboda vierovyznania - libreríakníhkupectvo - libre circulación de capitalesvoľný pohyb kapitálu - libre circulación de mercancíasvoľný pohyb tovaru - libre circulación de personassloboda pohybu osôb - libre circulación de trabajadoresvoľný pohyb pracovníkov - libre competenciavoľná súťaž - libre disposición de la propia personasloboda sebaurčenia - libre prácticavoľný obeh - libre prestación de serviciossloboda poskytovania služieb - LibiaLíbya - licencia de patentepatentová licencia - licencia comercialobchodná licencia - licencia de exportaciónvývozná licencia - amiantoazbest - licencia de importaciónlicencia na dovoz - licencia de transportedopravná licencia - despidoprepustenie - despido colectivohromadné prepúšťanie - despido por causas económicasnadbytočnosť - LiechtensteinLichtenštajnsko - corchokorok - provincia de Liejaprovincia Lutych - lugar de pescalovisko rýb - lugar de trabajopracovisko - almidónškrob - línea de transportedopravné linky - lignitohnedé uhlie - Liga ÁrabeArabská liga - países de la Liga Árabekrajiny Arabskej ligy - LiguriaLigúrsko - LimburgoLimburg - provincia de Limburgo Belgaprovincia Limbourg - limitación de comercializaciónmarketingové obmedzenie - acuerdo de asociaciónasociačná dohoda - bebida gaseosasýtený nápoj - LemosínLimousin - linoľan - lino oleaginosoľan siaty - lingoteingot - lingüísticalingvistika - licorlikér - liquidación de sociedad mercantillikvidácia - amortizaciónamortizácia - liquidación de bienesspráva konkurznej podstaty - liquidación de gastospotvrdenie výdavkov - liquidezlikvidita peňažného trhu - liquidez internacionalmedzinárodná likvidita - lista cerradakonečný volebný zoznam - literaturaliteratúra - literatura grisšedá literatúra - amortización de la deudaumorovanie štátneho dlhu - entregazásielka - localización de la energíaenergetická lokalita - localización de la producciónumiestnenie produkcie - arrendamiento inmobiliarioprenájom nehnuteľností - arrendamiento financieropredaj na splátky - cierre patronalvýluka z práce - vivienda colectivaviacposchodové obydlie - vivienda individualrodinný dom - vivienda insalubrepodštandardné bývanie - vivienda socialdotované bývanie - softwaresoftware - leyzákon - ley de basesrámcový zákon - ociovoľný čas - LombardíaLombardsko - LorenaLorraine - alquiler moderadonízke nájomné - lubricantemazadlá - ludotecapožičovňa hračiek - lucha contra incendiosochrana pred ohňom - lucha contra la contaminaciónopatrenia na kontrolu znečistenia - lucha contra el crimenboj proti zločinu - lucha contra el despilfarroboj proti plytvaniu - lucha de clasestriedny boj - análisis de coste-beneficioanalýza nákladov a výnosov - Luxembursko - provincia de Luxemburgo Belgaprovincia Luxemburg - alfalfalucerna - liofilizaciónsublimačné sušenie - máquinastrojné zariadenia - máquina agrícolapoľnohospodárske stroje - máquina de oficinakancelárske zariadenia - análisis de coste-eficaciaanalýza efektívnosti nákladov - máquina cosechadoražací stroj - máquina hidráulicahydraulické stroje - máquina neumáticapneumatické zariadenia - máquina textiltextilný stroj - MashrekMashreq - macroeconomíamakroekonomika - MadeiraMadeira - análisis de input-outputanalýza vstupov a výstupov - gran superficie comercialsupermarket - casa de descuentodiskontná predajňa - MagrebMaghreb - magnesiomagnézium - mano de obra agrícolapoľnohospodárska pracovná sila - mano de obra familiarrodinný pracovník - análisis del aguaanalýza vody - mantenimiento del empleozachovanie pracovných miest - mantenimiento de la pazudržiavanie mieru - mayoría absolutanadpolovičná väčšina - mayoría de edad civilplnoletosť - mayoría de votosväčšina hlasov - mayoría políticapolitická väčšina - mayoría cualificadakvalifikovaná väčšina - mayoría silenciosamlčiaca väčšina - análisis de la informacióninformačná analýza - mayoría simplejednoduchá väčšina - enfermedad animalchoroba zvierat - enfermedad de las vías respiratoriasochorenie dýchacích ciest - enfermedad cardiovascularkardiovaskulárne ochorenie - enfermedad endémicaendemické ochorenie - enfermedad infecciosanákazlivé ochorenie - enfermedad profesionalchoroba z povolania - enfermedad tropicaltropické ochorenie - enfermedad vegetalchoroba rastlín - descontento juvenilodcudzenie mladých ľudí - Malasia OccidentalMalajský poloostrov - MalawiMalawi - MalasiaMalajzia - MaldivasMaledivy - MaliMali - MalvinasFalklandské ostrovy - maltaslad - análisis demográficodemografická analýza - Malta - canal de la ManchaLamanšský prieplav - mandato electoralvolený mandát - manganesomangán - manifestación culturalkultúrne podujatie - análisis de balancesbilančná analýza - peónnekvalifikovaný robotník - libro escolarškolská učebnica - maoísmomaoizmus - mercado a plazotrh s termínovanými obchodmi - mercado agrariopoľnohospodársky trh - mercado agrario comunitariopoľnohospodársky trh Spoločenstva - mercado al contadospotový trh - análisis de costesnákladová analýza - mercado comúnspoločný trh - Mercado Común ÁrabeSpoločný arabský trh - países del Mercado Común Árabekrajiny spoločného arabského trhu - mercado comunitariotrh Spoločenstva - contrato de suministroszmluva na dodávku tovarov - contratación directavíťazný návrh zmluvy - contrato de obraszmluva na práce - mercado de divisasdevízový trh - análisis económicoekonomická analýza - mercado de productos básicoskomoditný trh - mercado laboralpracovný trh - mercado exteriorzahraničný trh - mercado de la propiedad rústica y urbanatrh s nehnuteľnosťami - mercado interiordomáci trh - mercado internacionalmedzinárodný trh - mercado librevoľný trh - mercado monetariopeňažný trh - contratación administrativaverejná zákazka - análisis financierofinančná analýza - mercado reglamentadooficiálny trh - margarinamargarín - margen de fluctuaciónfluktuačné rozpätie - exclusión socialmarginalizácia - matrimoniomanželstvo - MarruecosMaroko - análisis sociológicosociálna analýza - MartinicaMartinik - marxismomarxizmus - masa presupuestariarozpočtový objem - masa monetariaponuka peňazí - material refractarioteplovzdorné materiály - material de alumbradoosvetľovacie zariadenia - equipo de construcciónstavebné stroje - material de perforación profundavrtné zariadenie - material de elevaciónzdvíhacie zariadenie - material eléctricoelektrické zariadenia - material mecánicomechanické zariadenia - matemáticasmatematika - materia grasa de la lechemliečny tuk - materia plásticaplasty - ANASEAsean - materia primasurovina - materia radiactivarádioaktívne materiály - Islas Mauricio, MauricioMaurícius - MauritaniaMauretánia - MayotteMayotte - países del MCCAkrajiny CACM - mecánica de precisiónpresné strojárstvo - mecánica generalvšeobecné strojárenstvo - países de la ANASEkrajiny Asean - mecanizaciónmechanizácia - mecanización agrariamechanizácia poľnohospodárstva - mecanismo de intervención monetariamechanizmus výmenných kurzov - mecanismo de apoyopodporný mechanizmus - medicina escolarškolské a dorastové lekárstvo - medicina veterinariaveterinárna medicína - sacrificio de animalesporážka zvierat - Acuerdo de Bretton Woodsdohoda z Bretton Woods - anatomíaanatómia - MelanesiaMelanézia - melazamelasa - hogar agrícolapoľnohospodárska domácnosť - mensualizaciónmesačná mzda - carpinteríatruhlárstvo - carpintería metálicametalurgický závod - mar BálticoBaltické more - mar de IrlandaÍrske more - AndalucíaAndalúzia - AndorraAndorra - mar de NoruegaNórske more - mar del NorteSeverné more - anhídridoanhydrid - mar MediterráneoStredozemné more - mercurioortuť - medida de efecto equivalenteopatrenie s rovnakým účinkom - metal ferrosoželezný kov - metal pesadoťažký kov - metal no ferrosoneželezný kov - metal preciosovzácny kov - metaloidemetaloid - animal de matanzajatočné zviera - pulvimetalurgiaprášková metalurgia - aparceríapodielové hospodárenie - tranquillónobilná zmeska - meteorologíameteorológia - método de investigaciónvýskumná metóda - método estadísticoštatistická metóda - metrologíametrológia - animal de granjahospodárske zviera - MéxicoMexiko - MezzogiornoMezzogiorno - microeconomíamikroekonómia - microformamikroforma - MicronesiaMikronézia - Midlands del Estevýchodné Midlands - Midlands del Oestezápadné Midlands - animal de tiroťažné zviera - migraciónmigrácia - migración pendulardochádzanie za prácou - migración de retornospätná migrácia - migración familiarmigrácia rodiny - migración forzosanútená migrácia - migración fronterizapohraničná migrácia - migración ilegalnelegálna migrácia - migración interiorvnútorná migrácia - migración interurbanamedzimestská migrácia - acuerdo de compensaciónclearingová dohoda - animal domésticodomáce zviera - migración intraurbanavnútromestská migrácia - migración comunitariamigrácia v Spoločenstve - migración profesionalsťahovanie za prácou - migración ruralvidiecka migrácia - migración rural-urbanamigrácia z vidieka do mesta - migración de temporadasezónna migrácia - entorno laboralpracovné prostredie - medio escolarškolské prostredie - militante políticopolitický radikál - animal reproductorzviera na šľachtenie - militarización del espaciomilitarizácia kozmického priestoru - militarismomilitarizmus - mijoproso - mineral de hierroželezná ruda - mineral no ferrosoneželezná ruda - mineral no metálicorudy neželezných kovov - mineralogíamineralógia - animal vivoživé zviera - ministerio fiscalúrad štátneho zástupcu - ministrominister - minoría de edad civilneplnoletosť - minoría nacionalnárodnostná menšina - minoría sexualsexuálna menšina - mobiliario metálicokovový nábytok - movilidad de la mano de obrapracovná mobilita - movilidad territorialpôdna mobilita - movilidad geográficageografická mobilita - movilidad de residenciasídelná mobilita - movilidad escolarmobilita študentov - modo de financiaciónmetóda financovania - sistema de votaciónspôsob hlasovania - forma de transportedruh dopravy - modelo económicoekonomický model - modernización de la empresamodernizácia spoločnosti - modernización industrialmodernizácia priemyslu - modernización de la explotación agrariamodernizácia fariem - modificación presupuestariarozpočtový dodatok - MoliseMolise - moluscomäkkýš - anuarioročenka - MolucasMoluky - molibdenomolybdén - monarquía parlamentariaparlamentná monarchia - mundialismouniverzalizmus - MongoliaMongolsko - moneda de reservarezervná mena - dinero electrónicoelektronický transfer peňažných prostriedkov - moneda internacionalmedzinárodná mena - moneda nacionalnárodná mena - dinero bancariodepozitné peniaze - unicameralismojednokomorový systém - monocraciamonokracia - monografíamonografia - monopoliomonopol - monopolio de compramonopson - monopolio del Estadoštátny monopol - monopolio de importacióndovozný monopol - AntártidaAntarktída - monopolio de la informacióninformačný monopol - monopolio fiscalfiškálny monopol - MontserratMontserrat - montañapohorie - montante compensatorio monetariopeňažná kompenzačná čiastka - moral públicaverejná morálka - mortalidadmiera úmrtnosti - mortalidad infantilúmrtnosť detí - mortalidad profesionalúmrtnosť pri výkone povolania - motivación del consumidormotivácia spotrebiteľa - antibióticoantibiotikum - motivación políticapolitická motivácia - movimiento autonomistaautonomistické hnutie - movimiento contra el racismoprotirasistické hnutie - movimientos de opiniónnázorové trendy - movimiento de capitalespohyb kapitálu - movimiento feministaženské hnutie - movimiento juvenilhnutie mladých - movimiento de liberación nacionalnárodné oslobodzovacie hnutie - acuerdo de complementariedaddohoda o komplementárnosti - movimiento ecologistaekologické hnutie - movimiento europeoeurópske hnutie - movimiento campesinoroľnícke hnutie - movimiento socialsociálne hnutie - medio de comunicaciónkomunikačné prostriedky - medio de comunicación de masasmasmédiá - medio de producción agrícolaprostriedky poľnohospodárskej produkcie - medio de transportedopravné prostriedky - mediana empresastredné podnikanie - explotación medianastredný poľnohospodársky podnik - MozambiqueMozambik - multipartidismosystém mnohých politických strán - MunsterMunster - museomúzeum - Antillas InglesasBritská Západná India - cultivo de setaspestovanie húb - NAFONAFO - NamibiaNamíbia - provincia de Namurprovincia Namur - natalidadpôrodnosť - nacionalsocialismonacionálny socializmus - nacionalizaciónznárodnenie - Antillas FrancesasFrancúzska Západná India - nacionalismonacionalizmus - nacionalidad de las personas jurídicassídlo právnickej osoby - NauruNauru - NavarraNavarre - circulación aérealetecká premávka - navegación fluvialvnútrozemská riečna plavba - navegación marítimanámorná lodná doprava - Antillas HolandesasHolandské Antily - cargueronákladné plavidlo - buque portabarcazasvlečný nákladný čln - negociación colectivakolektívne vyjednávanie - Ronda TokioTokijské kolo - Ronda DillonDillonovo kolo - Ronda KennedyKennedyho kolo - negociación arancelariacolné rokovania - antisemitismoantisemitizmus - neutralidadneutralita - NICnový nástroj Spoločenstva - NicaraguaNikaragua - níquelnikel - NígerNiger - nivel de enseñanzastupeň vzdelania - grado de contaminaciónstupeň znečistenia - provincia de Amberesprovincia Antverpy - nivel sonoroúroveň hluku - nuez de palmapalmový orech - nomadismokočovníctvo - nomenclatura presupuestariarozpočtová skladba - nomenclatura de los productos agrícolasnázvoslovie poľnohospodárskych produktov - nomenclatura arancelariatarifná nomenklatúra - ANZUSAnzus - no alineamientoneúčasť - no agrupadonepripojený člen - no violenciapasívny odpor - NordjyllandSeverné Jutsko - normalizaciónštandardizácia - normanorma - norma alimentariapotravinová norma - países del ANZUSkrajiny Anzus - norma biológicaRT biologická norma - norma de comercializaciónmarketingový štandard - norma de trabajopracovné normy - norma socialsociálna norma - apartheidapartheid - nuevo orden económiconový ekonomický poriadok - Nueva CaledoniaNová Kaledónia - Nueva ZelandaNový Zéland - nulidad de la elecciónneplatnosť volieb - nupcialidadmiera sobášnosti - OIACICAO - OAPAPO - acuerdo de cooperacióndohoda o spolupráci - objeción de concienciaodopretie povinnej vojenskej služby z dôvodov svedomia - obligación de alimentosvyživovacia povinnosť - obligación de no competenciadoložka o nekonkurovaní - obstáculo al desarrolloprekážka rozvoja - OCAMAMCO - países de la OCAMkrajiny CCAM - OCDEOECD - países de la OCDEkrajiny OECD - océano AntárticoJužný ľadový oceán - océano ÁrticoSeverný ľadový oceán - océano AtlánticoAtlantický oceán - océano ÍndicoIndický oceán - océano PacíficoTichý oceán - OceaníaOceánia - oceanografíaoceánografia - apiculturavčelárstvo - ODECAOCAS - países de la ODECAkrajiny OCAS - OEAOAS - países de la OEAkrajiny OAS - Oest for Storebaeltvýchodný Great Belt - obra de arteumelecké dielo - EPOEPO - aparato de grabaciónzáznamová technika - oferta de empleovoľné pracovné miesto - oferta energéticadostupná energia - oferta y demandaponuka a dopyt - OITILO - oleiculturapestovanie olív - oligoelementostopový prvok - oligopoliooligopol - oligopsoniooligopson - aceitunaoliva - OLPOOP - OmánOmán - UmbríaUmbria - Defensor del Pueblo CEombudsman ES - OMIIMO - OMMWMO - OMPIWIPO - ONUDIUnido - OPAEPOAPEC - OPEPOPEC - países de la OPEPkrajiny OPEC - actividad bancariabankovníctvo - operación bursátilburzová transakcia - operación de cambiodevízová transakcia - opinión públicaverejná mienka - OPOCEÚOPES - disidenteopozícia - oposición políticapolitická opozícia - ordenanzavyhláška - aparato de mediciónmeracie zariadenia - orden públicoverejný poriadok - órgano comunitario - organigramaorganizačná schéma - organización administrativasprávna organizácia - organización africanaAfrické organizácie - organización afroasiáticaAfricko-ázijské organizácie - aparato de precisiónpresný prístroj - organización americanaamerické organizácie - organización árabearabské organizácie - organización asiáticaázijské organizácie - organización común de mercadospoločná organizácia trhov - organización culturalkultúrna organizácia - organización de la enseñanzaorganizácia výučby - aparato de radiorozhlasová technika - organización de la producciónorganizácia výroby - organización de las profesionesprofesijné organizácie - ONUUNO - organización de los partidosorganizácia strany - organización de los transportesorganizácia dopravy - organización del mercadoorganizácia trhu - Organización del Tratado de VarsoviaOrganizácia Varšavskej zmluvy - organización del trabajoorganizácia práce - aparato de televisióntelevízna technika - organización electoralorganizácia volieb - organización europeaEurópske organizácie - organización intergubernamentalmedzivládne organizácie - organización internacionalmedzinárodná organizácia - organización latinoamericanalatinskoamerické organizácie - organización no gubernamentalmimovládne organizácie - aparato electrónicoelektronický prvok - cebadajačmeň - orientación agrariapoľnohospodárske poradenstvo - orientación escolarvzdelávacie poradenstvo - EUROSTATSÚES - países de la OTANkrajiny NATO - OTASESEATO - Unión AfricanaOAU - apero de labranzapoľnohospodárske náčinie - herramienta de bricolajenáradie - obrero cualificadokvalifikovaný robotník - OverijselOverijssel - ovinoovca - producto derivado del huevovaječný produkt - oxígenokyslík - pagoplatba - pago por adelantadozálohová platba - licitaciónvýzva na účasť v súťaži - pago internacionalmedzinárodná platba - pago intracomunitarioplatba v rámci Spoločenstva - panchlieb - PakistánPakistan - panachagehlasovanie pre inú stranu než obvykle - PanamáPanama - cesta de monedasmenový kôš - panificaciónvýroba chleba - aplicabilidad directapriama uplatniteľnosť - papelpapier, papierový - Papua-Nueva GuineaPapua Nová Guinea - parafiscalidadparafiškálny poplatok - ParaguayParaguaj - parasitologíaparazitológia - parque móvilpark vozidiel - material móvil ferroviarioželezničný park - parque nacionalnárodný park - aplicación de la leyvykonávanie zákona - madre soltera, padre soltero, progenitor no casadorodič bez partnera so zverenými deťmi, slobodný rodič - parentescopríbuzenstvo - paridad de cambiodevízová parita - paridad de poder adquisitivoparita kúpnej sily - Parlamentoparlament - Parlamento nacionalnárodný parlament - Parlamento regionalregionálny parlament - parlamentariočlen parlamentu - aplicación del Derecho comunitarioimplementácia práva Spoločenstva - división de la propiedadvlastnícky podiel - partido comunistakomunistická strana - partido conservadorkonzervatívna strana - partido democristianokresťansko-demokratická strana - partido ecologistastrana zelených - partido europeoeurópska strana - aplicación solarkoncové využitie slnečnej energie - partido liberalliberálna strana - partido socialdemócratasociálno-demokratická strana - partido socialistasocialistická strana - partido laboristalabouristická strana - régimen de partido únicosystém jednej politickej strany - participación de la mujerúčasť žien - participación de los trabajadoresúčasť pracovníkov - calificación del personalhodnotenie zamestnancov - participación electoralvolebná účasť - participación políticapolitická účasť - participación socialsociálna účasť - pasaportecestovný pas - pasaporte europeoeurópsky cestovný pas - pasteurizaciónpasterizácia - acuerdo de libre comerciodohoda o voľnom obchode - patrimonio culturalkultúrne dedičstvo - organización patronalorganizácia zamestnávateľov - empobrecimientopauperizácia - pobrezachudoba - bandera de barcovlajka lode - bandera de convenienciazmluvná vlajka - aprendizaje profesionalučňovské odborné vzdelávanie - país asociadopridružená krajina - Países BajosHolandsko - PTU de los Países Bajosholandské zámorské krajiny a územia - regiones de los Países Bajosregióny Holandska - País Vascoregión Baskicka - Gales, País de GalesWales - País del Loiraregión Loiry - país donantedarcovská krajina - país en desarrollorozvojové krajiny - países y territorios de ultramarzámorské krajiny a územia - país miembročlenská krajina - país menos desarrolladomenej vyspelé krajiny - país tercerotretia krajina - suministro de armaszásobovanie zbraňami - pesca de bajurapobrežný rybolov - pesca de agua dulcesladkovodný rybolov - pesca de alturarybolov v hlbokých vodách - pesca marítimamorský rybolov - pesca rechazadavrátený úlovok - pesca tradicionaltradičný rybolov - abastecimiento energéticododávka energie - nueva pedagogíanové metódy vzdelávania - PeloponesoPeloponéz - barcaza, bombo, chalana, chata, embarcación de fondo plano, gabarra, garandumba, lancha, lancha a remolque, lanchónčln, motorový čln, nákladný čln - escasez de alimentosnedostatok potravy - compensación financierafinančné vyrovnanie - perfeccionamiento activoaktívny zušľachťovací styk - perfeccionamiento pasivopasívny zušľachťovací styk - temporada de pescarybolovná sezóna - período de transición CEprechodné obdobie ES - permiso de conducciónvodičský preukaz - permiso de conducción europeoeurópsky vodičský preukaz - permiso de construcciónstavebné povolenie - permiso de pescapovolenie na rybolov - permiso de trabajopracovné povolenie - PerúPeru - personalización del poderzosobnenie moci - tercera edadstaršia osoba - persona divorciadarozvedená osoba - persona casadaosoba v manželskom zväzku - Arabia SauditaSaudská Arábia - persona separadaodlúčená osoba - persona solasamostatne žijúca osoba - persona viudaovdovelá osoba - personal de tierrapozemná obsluha - personal CE de categoría Azamestnanec ES kategórie A - cacahuetepodzemnica olejná - personal CE de categoría Bzamestnanec ES kategórie B - personal CE de categoría Czamestnanec ES kategórie C - personal CE de categoría Dzamestnanec ES kategórie D - personal de conducciónvodiči - personal de transportedopravní zamestnanci - personal penitenciariopersonál väznice - pérdida financierafinančná strata - peste animalmor zvierat - pequeña empresamalé podnikanie - pequeña y mediana empresamalé a stredné podniky - pequeña explotaciónmalý poľnohospodársky podnik - ciudad pequeñamalé mesto - Pequeñas AntillasMalé Antily - peticiónpetícia - petroquímicapetrochémia - farmacologíafarmakológia - FilipinasFilipíny - filosofía políticapolitická filozofia - arbitraje financieroarbitráž - fósforofosfor - fotoquímicafotochémia - fotopilafotočlánok - fisiología del trabajozamestnanecká fyziológia - física nuclearjadrová fyzika - PicardíaPicardy - pieza sueltanáhradná súčiastka - PiamontePiedmont - arbitraje internacionalmedzinárodná arbitráž - piedra preciosadrahokamy - pirateríapirátstvo - pisciculturachov rýb - colocación de capitalesinvestičná transakcia - techo arancelariotarifný strop - arbitraje políticopolitická arbitráž - llanuranáhorná plošina - plan anticrisisprotikrízový plán - plan de urbanismoschéma urbanistického rozvoja - Plan de Colomboplán z Kolomba - plan de desarrolloplán rozvoja - plan de financiaciónplán financovania - planctonplanktón - arboriculturapestovanie stromov - planificación educativaplánovanie vzdelávania - planificación familiarplánovanie rodiny - planificación de la producciónvýrobné plánovanie - planificación de transportesdopravné plánovanie - planificación del mercadoplánovanie trhu - planificación económicahospodárske plánovanie - planificación financierafinančné plánovanie - planificación industrialpriemyselné plánovanie - planificación nacionalštátne plánovanie - planificación regionalregionálne plánovanie - planificación sectorialodvetvové plánovanie - viverosadba - planta acuáticavodná rastlina - planta forrajerakŕmna rastlina - planta industrialpriemyselná rastlina - planta oleaginosaolejnatá rastlina - árbol perennifolioihličnan - tubérculokoreňová plodina - planta textiltextilná rastlina - planta tropicaltropická rastlina - plasticultivopestovanie vo fóliovníku - plastificanteplastifikátor - planchaplochá oceľ - programa políticopolitický program - plataforma continentalpevninský šelf - escayola, yesosadra, sadrokartónová doska, sadrový - árbol caducifoliolistnatý strom - pleno empleoplná zamestnanosť - plutonioplutónium - neumáticopneumatika - PNUDUNDP - PNUMAUNEP - peso y dimensioneshmotnosť a veľkosť - comercio, negociomaloobchodná jednotka - pescadoryba - pescado de agua dulcesladkovodná ryba - pescado de marmorská ryba - pescado frescočerstvá ryba - policíapolícia - policía judicialoddelenie kriminálneho vyšetrovania - política agrariapoľnohospodárska politika - política agraria comúnspoločná poľnohospodárska politika - política agraria nacionalnárodná poľnohospodárska politika - política agraria regionalregionálna farmárska politika - política alimentariapotravinová politika - política bancariabanková politika - política presupuestariarozpočtová politika - política comercialobchodná politika - política comercial comúnspoločná obchodná politika - política comunitariapolitika Spoločenstva - acuerdo de limitacióndohoda o dobrovoľnom obmedzení - arqueologíaarcheológia - política comunitaria de empleopolitika Spoločenstva v zamestnanosti - política pesquera comúnspoločná rybárska politika - política común de preciosspoločná cenová politika - política común de transportesspoločná dopravná politika - política coyunturalkrátkodobá hospodárska politika - política culturalkultúrna politika - política de ayudaspolitika pomoci - política de austeridadpolitika úsporných opatrení - política de intervenciónintervenčná politika - política de inversióninvestičná politika - política de defensaobranná politika - política de desarrollorozvojová politika - política de financiaciónfinančná politika - política educativapolitika vzdelávania - política de empleopolitika zamestnanosti - política de la empresapodniková politika - política de medio ambientepolitika životného prostredia - arquitecturaarchitektúra - política de informacióninformačná politika - política de comunicaciónkomunikačná politika - política de competenciasúťažná politika - política de construcciónstavebná politika - política pesquerarybárska politika - política de producción agrícolapoľnohospodárska produkčná politika - política de investigaciónvýskumná politika - política sanitariazdravotnícka politika - política de natalidadpolitika pôrodnosti - política de producciónvýrobná politika - arquitectura solarslnečná architektúra - política de apoyopodporná politika - política demográficademografická politika - política de bloquespolitika dvoch blokov - política de cambiosdevízová politika - política de exportaciónvývozná politika - política de importacióndovozná politika - política de precioscenová politika - política salarialmzdová politika - archivoarchívy - política de estructuración agrariapolitika poľnohospodárskych štruktúr - política de transportesdopravná politika - política crediticiaúverová politika - política de la viviendapolitika bývania - política energéticaenergetická politika - política europea de defensaeurópska obranná politika - política exteriorzahraničná politika - política familiarrodinná politika - política financierafinančníctvo - política fiscalpolitika zdaňovania - política forestallesnícka politika - política gubernamentalvládna politika - política industrialpriemyselná politika - política interiorvnútorná politika - política migratoriamigračná politika - política monetariamenová politika - política monetaria agrícolaagromonetárna politika - política portuariaprístavná politika - política portuaria comúnspoločná prístavná politika - platastriebro - política regionalregionálna politika - política regional comunitariaregionálna politika Spoločenstva - política socialsociálna politika - política estructuralštrukturálna politika - política arancelariacolná politika - política arancelaria comúnspoločná tarifná politika - contaminante atmosféricoatmosferická škodlivina - contaminante del aguaškodliviny vo vode - ArgentinaArgentína - contaminación acústicazamorenie hlukom - contaminación atmosféricaznečisťovanie atmosféry - contaminación químicachemické znečistenie - contaminación de origen terrestreznečistenie z pevninských zdrojov - contaminación del aguaznečistenie vody - contaminación de los alimentoskontaminácia potravy - contaminación de las costasznečistenie pobrežia - contaminación fluvialznečistenie vodných ciest - contaminación del sueloznečistenie pôdy - contaminación marinaznečistenie mora - cultivo de secanobezzávlahové hospodárstvo - contaminación orgánicaorganické znečistenie - contaminación de origen agrícolaznečistenie z poľnohospodárskych zdrojov - contaminación radiactivarádioaktívne znečistenie - contaminación estratosféricaznečisťovanie stratosféry - contaminación térmicatepelné znečisťovanie - contaminación transfronterizacezhraničné znečisťovanie - PoloniaPoľsko - policultivozmiešané pestovanie - polímeropolymér - PolinesiaPolynézia - Polinesia FrancesaFrancúzska Polynézia - población activa agrariaobyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstve - población activa ocupadapracujúce osoby - población en edad laboralpopulácia v aktívnom veku - población no activanepracujúca populácia - acuerdo pesquerorybolovná dohoda - arma químicachemická zbraň - población ruralvidiecke obyvateľstvo - población urbanamestské obyvateľstvo - puerto pesquerorybársky prístav - Puerto RicoPortoriko - PortugalPortugalsko - regiones de Portugalregióny Portugalska - posición dominantedominantné postavenie - correos y telecomunicacionespoštové a telekomunikačné služby - arma convencionalkonvenčné zbrane - potasiodraslík - potencial de desarrollorozvojový potenciál - ApuliaApulia - remolque de empujetlačný remorkér - polvoprach - poder políticopolitická moc - poder presupuestariorozpočtové právomoci - poder de apreciaciónprávo posúdenia - poder de ejecuciónvykonávacia právomoc - poder de iniciativaprávomoc iniciovať - poder de controlkontrolná moc - poder de decisiónrozhodovacia právomoc - poder de negociaciónrokovacia právomoc - poder de ratificaciónratifikačná právomoc - poder discrecionalprávo voľnej úvahy pri výkone právomocí - poder ejecutivovýkonná moc - poder judicialsúdna právomoc - poder legislativozákonodarná moc - potestad reglamentariazriaďovacia právomoc - poderes públicosorgány verejnej správy - preacondicionamientobalenie vopred - preferencias generalizadasvšeobecné preferencie - exacción agrícolapoľnohospodársky poplatok - exacción CECApoplatok ESUO - primer empleoprvé pracovné miesto - arma nuclearjadrová zbraň - preparación del suelopríprava pôdy - prescripción de la penapremlčanie výkonu trestu - presidente del Parlamentopredseda parlamentu - prensa, prensa públicanovinári, tlač, tlačový - prensa políticapolitická tlač - prestación a los supervivientesdávka pre pozostalého - prestación de serviciosposkytovanie služieb - arma nuclear tácticataktická jadrová zbraň - prestación socialdávka sociálneho zabezpečenia - préstamo BEIpôžička z EIB - préstamo CECApôžička ESUO - préstamo comunitariopôžička Spoločenstva - préstamo Euratompôžička Euratom - prevención de la contaminaciónprevencia proti znečisťovaniu - previsión a corto plazokrátkodobá prognóza - previsión a largo plazodlhodobá prognóza - previsión a medio plazostrednodobá prognóza - previsión presupuestariarozpočtový odhad - previsión económicaekonomické prognózovanie - primacía del Derechonadradenosť zákona - primacía del Derecho comunitarionadradenosť práva Spoločenstva - prima salarialprémie - prima por sacrificio voluntario de resesjatočný príplatok - prima por erradicaciónpríplatok za klčovanie koreňov - prima por no comercializaciónmimotrhový príplatok - prima por almacenamientoskladovací príplatok - hortaliza tempranaskoré ovocie a zelenina - principio de quien contamina pagazásada znečisťovateľ platí - prioridad económicahospodárska priorita - ejércitoozbrojené sily - toma de decisionesrozhodovanie - prisionero políticopolitický väzeň - privación de derechospozbavenie práv - preciosceny - precio en horquillacenové rozpätie - precio de exportaciónvývozná cena - precio de importacióndovozná cena - precio al consumidorspotrebiteľská cena - ejército profesionalprofesionálna armáda - precio al productorcena výrobcu - precio agrariopoľnohospodárske ceny - precio alimentariocena potravín - precio CIFcena cif - precio de compranákupná cena - precio de esclusacena pri plavebnej komore - precio de intervenciónintervenčná cena - precio de objetivoadministratívne regulovaná cena - acuerdo de precioscenová dohoda - armamentovojenské vybavenie - precio de ofertacenová ponuka - precio de orientaciónorientačná cena - precio de basezákladná cena - precio de desencadenamientoaktivačná cena - precio al por menormaloobchodná cena - precio al por mayorveľkoobchodná cena - precio de la energíacena energie - precio de la tierracena poľnohospodárskej pôdy - precio de referenciareferenčná cena - aromatizantedochucovadlo - precio de retiradadočasne platná cena - precio de costenákladová cena - precio umbralhraničná cena - precio de sostenimientopodporná cena - precio de estacionamientoparkovné - precio de ventacena predaja - precio de productos básicoscena komodity - precio discriminatoriodiskriminačná cena - precio del arrendamiento rústicopozemková renta - precio del mercado mundialsvetová trhová cena - precio fijado de antemanocena stanovená vopred - precio franco a bordocena free-on board - precio franco fronteracena franko hranica - precio gatillozavádzacia cena - precio garantizadogarantovaná cena - precio autorizadopevná cena - precio indicativocieľová cena - precio industrialpriemyselná cena - precio librevoľná cena - precio máximomaximálna cena - irrigaciónzavlažovanie - precio mínimominimálna cena - precio mínimo garantizadogarantovaná minimálna cena - precio mediopriemerná cena - precio preferencialpreferenčná cena - precio reducidoznížená cena - precio francododávková cena - precio representativoreprezentatívna cena - artesumenie - precio representativo de mercadoreprezentatívna trhová cena - problema socialspoločenský problém - problema urbanoproblematika miest - proceso químicochemický proces - proceso eléctricoelektrický proces - proceso físicofyzikálny proces - procedimiento administrativosprávne konanie - procedimiento antisubvenciónprotisubvenčné konanie - arte popularľudové umenie - procedimiento presupuestariorozpočtové pravidlá - procedimiento civilobčianskoprávne konanie - procedimiento disciplinariodisciplinárne konanie - procedimiento legislativolegislatívny proces - procedimiento parlamentarioparlamentný postup - procedimiento penaltrestnoprávny postup - Cercano y Medio OrienteStredný Východ - artículo de regalodarčekové predmety - producción en cadenapásová výroba - producción agrícolapoľnohospodárska produkcia - producción alimenticiavýroba potravín - producción animalživočíšna výroba - producción artesanalremeselná výroba - producción comunitariavýroba Spoločenstva - producción continuapriebežná výroba - producción de energíavýroba energie - producción de hidrógenovýroba vodíka - producto pesqueroprodukt rybárstva - producción deficitarianedostatočná výroba - producción industrialpriemyselná výroba - producción mundialsvetová výroba - producción nacionalnárodná výroba - producción vegetalpestovanie plodín - productividad, rendimiento laboralproduktivita - productividad agrícolaproduktivita poľnohospodárstva - artículo de decoracióndekoratívne predmety - productividad de las tierrasproduktivita pôdy - productividad del trabajoproduktivita práce - producto a base de cerealobilný produkt - producto a base de frutaovocný produkt - producto a base de legumbreszeleninový produkt - producto a base de pescadorybí produkt - producto a base de azúcarcukrový produkt - producto alimenticio complejospracovaný potravinársky výrobok - producto de origen animalživočíšny produkt - producto cárnicomäsový produkt - producto químico inorgánicoanorganický chemický produkt - producto concentradokoncentrovaný produkt - producto acondicionadobalený výrobok - producto congeladomrazený produkt - producto cosméticokozmetický produkt - artículo de deportešportové potreby - producto de envasadoobalový materiál - producto de mantenimientočistiace a leštiace prípravky - producto básicozákladný výrobok - producto de confiteríacukrársky produkt - producto de gran consumovýrobok hromadnej spotreby - producto sustitutivonáhradný produkt - producto deshidratadosušený produkt - producto dietéticodiétny produkt - producto de maderadrevený produkt - artículo de tocadortoaletné potreby - producto a granelhromadný výrobok - producto ahumadoúdený produkt - producto industrialpriemyselný produkt - producto inflamablehorľavina - producto instantáneoinstantný produkt - producto irradiadoožiarený produkt - producto lácteomliečny výrobok - producto liofilizadosublimačne sušený produkt - producto manufacturadohotové tovary - producto metálicokovový produkt - producto mineroprodukt ťažby - producto nacionaldomáci produkt - producto nacional brutohrubý národný produkt - nuevo productonový produkt - producto originariopôvodný výrobok - producto petrolíferoropný produkt - producto farmacéuticofarmaceutický výrobok - artículo de menajepotreby pre domácnosť - producto proteicobielkovinové produkty - producto reconstituidorekonštituovaný produkt - producto refrigeradochladený produkt - producto regional brutohrubý regionálny produkt - producto saladosolený produkt - producto semiacabadopolotovary - producto sensiblecitlivý výrobok - producto ultracongeladohlboko zamrazený produkt - producto textiltextilný produkt - artesanoživnostník - producto veterinarioveterinárny produkt - profesión comercialzamestnanec obchodu - profesión financierafinančné povolanie - profesión sanitariapovolanie v zdravotníckej starostlivosti - profesión paramédicapomocná lekárska profesia - PMAWFP - programa de actuaciónakčný program - programa de ayudasprogram pomoci - programa de enseñanzaučebné osnovy - programa de investigaciónvýskumný program - programa electoralvolebný program - progreso científicovedecký pokrok - proyecto de inversióninvestičný projekt - proyecto de presupuestonávrh rozpočtu - proyecto de investigaciónvýskumný projekt - proyecto industrialpriemyselný projekt - promoción comercialpodpora predaja - promoción del comerciopodpora obchodu - promoción de inversionespodpora investícií - promoción inmobiliariastavba nehnuteľností - promoción profesionalpovýšenie - propuesta CEnávrh ES - proposición de leymimovládny návrh zákona - propiedad públicaverejné vlastníctvo - propiedad del suelopozemky a budovy - propiedad rústicapoľnohospodárska nehnuteľnosť - propiedad inmobiliarianehnuteľný majetok - propiedad industrialpriemyselné vlastníctvo - propiedad intelectualduševné vlastníctvo - ArubaAruba - prospección mineraprieskum nerastov - alterne, flete, prostitución, putería, puterío, vidaprostitúcia - protección contra el ruidoochrana proti hluku - protección del medio ambienteochrana životného prostredia - protección de la faunaochrana života zvierat - protección de la floraochrana života rastlín - protección de la vida privadaochrana súkromia - ESAESA - protección de los animalesochrana zvierat - protección de los sociosochrana akcionárov - protección de las comunicacionesochrana komunikácií - protección de las libertadesochrana slobôd - protección de las minoríasochrana menšín - protección diplomáticadiplomatická ochrana - protección del consumidorochrana spotrebiteľa - acuerdo de especializaciónšpecializačná dohoda - protección del mercadoochrana trhu - protección del patrimonioochrana dedičstva - protección del paisajeochrana krajiny - protección del sueloochrana pôdy - protección maternal e infantilstarostlivosť o matku a dieťa - proteína animalživočíšna bielkovina - proteína de la lechemliečna bielkovina - Asia del Surjužná Ázia - proteína vegetalrastlinná bielkovina - protocolo de un tratadoprotokol k dohode - Protocolo del azúcarprotokol o cukre - prototipoprototyp - psicología del trabajozamestnanecká psychológia - publicaciónuverejňovanie - publicación comunitariapublikácia Spoločenstva - publicación de la leyuverejnenie zákona - publicidadreklama - publicidad abusivanezákonné reklamné praktiky - publicidad de cuentaszverejnenie účtov - publicidad de las tarifaszverejnenie sadzieb - QatarKatar - asilo políticopolitický azyl - cualificación profesionalprofesijné kvalifikácie - calidad del medio ambientekvalita životného prostredia - calidad de la vidakvalita života - calidad del productokvalita výrobku - cantidad desembarcadavýťažok z výlovu - cuarto mundotrieda najchudobnejších ľudí - pregunta escritapísomná otázka - pregunta oralústna otázka - pregunta parlamentariaparlamentná otázka - saneamientodekontaminácia - quórumkvórum - cuota de pescakvóta výlovu - cociente electoralvolebná kvóta - radiactividad, radioactividadrádioaktivita - radioprotecciónradiačná ochrana - Asamblea General ONUValné zhromaždenie OSN - refinado del petróleorafinácia ropy - refinado del azúcarrafinácia cukru - uvahrozno - razón socialobchodné meno - repatriación de capitalesrepatriácia kapitálu - relación agricultura-comerciovzťah poľnohospodárstvo-obchod - relación agricultura-industriavzťah poľnohospodárstvo-priemysel - informe de actividadvýročná správa - dictamen de comisiónspráva výboru - informe de investigaciónvýskumná správa - aproximación de legislacionesaproximácia práva - aproximación de políticaszbližovanie politík - Ras al-JaimaRas Al Khaimah - base imponibledaňový základ - ratificación de un acuerdoratifikácia dohody - ratiopomer - reactor nuclearjadrový reaktor - reconversión profesionalodborná rekvalifikácia - rearmeznovuvyzbrojenie - reasegurozaistenie - censo de poblaciónprehľad obyvateľstva - asistencia educativapomoc vo vzdelávaní - recesión económicahospodárska recesia - ingresovýnos - ingreso por exportacionesvývozné príjmy - admisibilidadprípustnosť námietky - investigaciónvýskum - investigación agronómicaagronomický výskum - investigación aplicadaaplikovaný výskum - investigación energéticaenergetický výskum - búsqueda documentalvyhľadávanie dokumentov - investigación sobre el medio ambientevýskum životného prostredia - investigación forestallesnícky výskum - investigación pesquerarybársky výskum - investigación industrialpriemyselný výskum - investigación médicalekársky výskum - investigación científicavedecký výskum - recomendación internacionalodporúčanie - recomendación CEodporúčanie Spoločenstva - acuerdo económicohospodárska dohoda - mutualidad socialschéma vzájomnej pomoci - recomendación CECAodporúčanie ESUO - recomendación CEEAodporúčanie ESAE - reconocimiento de títulosuznávanie diplomov - reconstrucción económicahospodárska obnova - reconversión hortícolakonverzia na záhradníctvo - reconversión ganaderakonverzia stáda - reconversión industrialpriemyselná konverzia - reconversión leche-carnekonverzia na produkciu hovädzieho masa - reconversión productivapresmerovanie produkcie - recurso administrativoodvolanie k správnemu orgánu - recurso de anulaciónžaloba o zrušenie rozhodnutia - recurso por omisiónžaloba na nečinnosť - recurso por incumplimientožaloba za zlyhanie plnenia záväzku - asociaciónzdruženie - recuperación de energíanáhrada energie - reciclaje de capitalesrecyklácia kapitálu - reciclaje de residuosrecyklácia odpadu - reducción de fuerzasznižovanie ozbrojených síl - planta medicinalliečivá rastlina - aceite de sojasójový olej - aceite de girasolslnečnicový olej - carne de cazamäso z lovu - carne de conejokráličie mäso - aceite de maízkukuričný olej - reducción arancelariazníženie ciel - leche descremada en polvosušené odtučnené mlieko - redescuentorediskont - revaluaciónrevalvácia - reexportaciónreexport - producto desecadosušený výrobok - agente de texturalátka ovplyvňujúca štruktúru - procedimiento de urgenciaskrátené konanie - ayuda a la agriculturapodpora poľnohospodárstva - preferencia comunitariapreferencia Spoločenstva - reforma administrativaadministratívna reforma - reforma de la PACreforma CAP - reforma agrariaagrárna reforma - regulación de la producción agrícolaregulácia poľnohospodárskej produkcie - reforma de la enseñanzareforma vzdelávania - cuota agrariapoľnohospodárska kvóta - umbral de garantíahranica garancie - producción agrícola alternativaalternatívna poľnohospodárska produkcia - gravamen sobre las materias grasasdaň z olejov a tukov - reforma territorialpozemková reforma - zona agraria desfavorecidaznevýhodnená poľnohospodárska oblasť - agricultorafarmárka - joven agricultormladý farmár - reforma judicialsúdna reforma - agrupación de explotacioneszdruženie fariem - ficha de explotación agrariapoľnohospodársky výkaz - rabiabesnota - producción lecheramliečna produkcia - sucedáneo de cerealesobilninová náhrada - refugiado políticopolitický utečenec - agrupación forestallesnícke združenie - rechazo de ofertaodmietnutie ponuky - producción de maderaprodukcia dreva - propiedad forestallesný majetok - monte del Estadoles vo verejnom vlastníctve - monte privadosúkromný les - negativa de ventaodmietnutie predaja - cría de moluscoschov vodných mäkkýšov - producción acuícolarybárska výroba - licencia de pescarybolovná licencia - régimen autoritarioautoritatívny režim - régimen de ayudasrežim pomoci - escisión de empresasrozpad splynutých spoločností - empresa transnacionaltransnacionálna korporácia - compra exclusivadohoda o výhradnom nákupe - empresa de interés colectivoverejno prospešný podnik - distribución selectivadohoda o selektívnej distribúcii - régimen del suelosystém držby pôdy - correo electrónicoelektronická pošta - flujo transfronterizo de datoscezhraničný tok údajov - medio de comunicación comercialkomerčné médiá - régimen económicohospodársky systém - medio de comunicación localmiestne médiá - medio de comunicación privadosúkromné médiá - régimen militarvojenský režim - red de transmisión de datosprenosová sieť - teleconferenciatelekonferencia - televisión europeaeurópska televízia - régimen parlamentarioparlamentný systém - televisión de pagoplatená televízia - videotexvideotext - informática domésticavyužitie počítačov v domácnosti - memorización de datosuchovanie informácií - régimen políticopolitický systém - informática aplicadapočítačové aplikácie - criminalidad informáticapočítačová kriminalita - Derecho de la informáticazákon o spracovaní údajov - Diario Oficial UEÚradný vestník EÚ - piratería informáticapočítačové pirátstvo - región agrariapoľnohospodársky región - verificación del escrutiniooverovanie regulárnosti volieb - acumulación de mandatoskumulácia mandátov - resultado electoralvolebné výsledky - delegación de poderesdelegovanie právomocí - región de Bruselas-CapitalBruselský región - delegación parlamentariaparlamentná delegácia - edad electoralvolebný vek - federalismofederalizmus - región costerapobrežný región - plebiscitoplebiscit - distribución de votosrozdelenie hlasovacích lístkov - poder consultivoporadná právomoc - región de desarrollorozvojový región - poder de nombramientomenovacia moc - privilegio parlamentarioprivilégium - partido radicalradikálna strana - región de montañahorský región - región desfavorecidaznevýhodnený región - desaparición de personasnásilné zmiznutie - minoría políticapolitická menšina - control policialpolicajné kontroly - protección civilcivilná obrana - región económicahospodársky región - voto por delegaciónpoverenie na hlasovanie - agrupación temporal de empresaskonzorcium - región FlamencaFlámsko - Ejecutivovýkonný orgán - programa de gobiernovládny program - región fronterizapohraničný región - sostenimiento del mercadopodpora trhu - reconversión económicahospodárska konverzia - región industrialpriemyselný región - ayuda a la reconversiónpodpora obnovy rozvoja - ayuda a la reestructuraciónreštrukturalizačná pomoc - ayuda a la comercializaciónpodpora odbytu - ayuda a la industriapodpora priemyslu - redistribución de la rentaprerozdeľovanie príjmov - región mediterránea CEstredozemný región ES - ayuda a los refugiadospomoc utečencom - ayuda a los siniestradospomoc obetiam nešťastí - ayuda al desarrollorozvojová pomoc - región prioritariaprioritný región - región ruralvidiecky región - nuevo país industrializadonovoindustrializovaná krajina - región turísticaturistický región - economía socialsociálne hospodárstvo - contabilidad económica agrícolaekonomické účty poľnohospodárstva - región ValonaValónsky región - estudio de impactoanalýza dopadu - consecuencia económicahospodársky dôsledok - procedimiento de concertaciónzmierovacie konanie - regionalizaciónregionalizácia - vehículo para transporte de cargas pesadasnákladné vozidlo - transporte espacialkozmická doprava - regionalización de los intercambios comercialesregionalizácia obchodu - estación orbitalvesmírna stanica - alquiler de vehículosprenájom vozidla - localización del transporteprepravné miesto určenia - reglamento administrativonariadenie - permiso de navegaciónlodný pas - precio del transportecena dopravy - reglamento comunitarionariadenie Spoločenstva o predbežnom opatrení - homologación de tarifasschválenie sadzieb - tráfico portuarioprevádzka prístavu - reglamento CEEAnariadenie ESAE - control de la circulaciónkontrola premávky - cuota de transporteprepravná kvóta - mercado del transportedopravný trh - matriculación del vehículoregistrácia vozidla - documentación del vehículodokumenty o vozidle - solución de conflictosriešenie sporov - duración del transportedĺžka cesty - transporte rápidovysokorýchlostná doprava - documento de transporteprepravný doklad - duración de la conduccióndoba riadenia vozidla - inspección técnicatechnická kontrola - agencia de viajescestovná kancelária - Reglamento Financierofinančný predpis - contrato de transportezmluva o preprave - sociospoločník - arreglo judicialvyrovnanie - reglamentación comercialobchodné pravidlá - reglamentación urbanísticaurbanistické predpisy - línea aérealetecká linka - tráfico rodadocestná premávka - regulación de la cazapredpisy pre lov - política marítimanámorná prepravná politika - conferencia marítimanámorná konferencia - reglamentación de la circulacióndopravné predpisy - inmersión de residuoslikvidácia odpadu - reglamentación de la construcciónstavebné predpisy - vehículo no contaminanteekologické vozidlo - explotación de los fondos marinosvyužívanie morského dna - sustitución de recursosnahrádzanie zdrojov - impacto ambientalekologický dopad - vigilancia del medio ambienteekologický monitoring - prevención antisísmicaseizmický monitoring - protección del litoralochrana pobrežia - reglamentación de la velocidadkontrola rýchlosti - gestión del aguaspracovanie vody - reglamentación sobre ententeskontrola obmedzujúcich postupov - medio geofísicofyzicko-geografické prostredie - agua estancadastojatá voda - reglamentación de inversionesregulácia investícií - especie marinamorská ríša - vida silvestrevoľná príroda - seguropoistenie - regulación de precioscenová regulácia - recurso vegetalrastlinné zdroje - catástrofe agrícolapoľnohospodárska pohroma - reglamentación aduaneracolné predpisy - erosiónerózia - contaminación por vehículos automotoresznečistenie z motorových vozidiel - reglamentación del transporteprepravné predpisy - contaminación por hidrocarburosznečistenie ropou - contaminación por metalesznečistenie kovmi - contaminación por barcosznečistenie z lodí - contaminación industrialpriemyselné znečisťovanie - regularización del mercadostabilizácia trhu - exacción a la exportaciónvývozná prirážka - exacción a la importacióndovozná prirážka - control de natalidadkontrola pôrodnosti - tráfico ilícitonezákonný obchod - organismo de intervenciónintervenčná agentúra - NimexeNimexe - regulación de transaccionesregulácia transakcií - denominación de origenoznačenie pôvodu - régimen aduanero suspensivocolný postup dočasne zrušujúci clá - reimportaciónreimport - reembolso de derechos aduanerossystém návratných ciel - reinserción escolaropätovné začlenenie do školy - territorio aduanero CEcolné územie ES - reinserción socialsociálna rehabilitácia - documento únicojednotný doklad - simplificación de las formalidadeszjednodušovanie formalít - rechazo del presupuestozamietnutie rozpočtu - especificación arancelariavymedzenie podľa čísla tarifnej klasifikácie - relación comercialobchodné vzťahy - acuerdo financierofinančná dohoda - seguro a la exportaciónpoistenie vývozných úverov - emisión de caloruvoľňovanie tepla - comercio de compensaciónprotiobchod - exportación comunitariavývoz Spoločenstva - importación comunitariadovoz Spoločenstva - bienes y serviciostovary a služby - relación bilateraldvojstranné vzťahy - bien de equipokapitálové statky - bien de ocasiónpoužité tovary - comercio integradointegrovaný obchod - relación culturalkultúrne vzťahy - consumo industrialmedzispotreba - consumo mundialsvetová spotreba - merchandisingobchodovanie - mercadotecniateória marketingu - relación diplomáticadiplomatické vzťahy - manifestación comercialobchodná udalosť - precio sin impuestoscena bez dane - relación laboralpracovné vzťahy - venta con pérdidapredaj so stratou - autoserviciosamoobsluha - comercio asociadozdružené maloobchodné podnikanie - comercio ambulanteambulantný obchod - comercio independientenezávislý maloobchodník - cadena comercialreťazec predajní - relación escuela-industriavzťah medzi školou a priemyslom - mercado de interés nacionalveľkoobchodné centrum - distribuidor comercialdistribútor - relación económicahospodárske vzťahy - disponibilidad monetarialikvidita súkromného sektora - relación Iglesia-Estadovzťah medzi cirkvou a štátom - seguro de accidentesúrazové poistenie - relación Este-Oestevzťahy medzi Východom a Západom - relación interindustrialmedziodvetvové vzťahy - crisis monetariamenová kríza - relación interinstitucionalvzťahy medzi inštitúciami - restricción de cambiodevízové obmedzenie - relación internacionalmedzinárodné vzťahy - crédito sin interésbezúročný úver - tipo de descuentodiskontná sadzba - control del créditoúverová kontrola - relación interparlamentariamedziparlamentné vzťahy - relaciones intracomunitariasvzťahy vo vnútri Spoločenstva - evasión de capitalesúnik kapitálu - precio de transferenciatransferové ceny - relación legislativo-ejecutivovzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocou - financiación a muy corto plazoveľmi krátkodobé financovanie - relaciones monetariasmenové vzťahy - financiación de la empresapodnikové financie - relación multilateralmnohostranné vzťahy - seguro de bienespoistenie majetku - seguro de personasosobné poistenie - coasegurospoločné poistenie - relación campo-ciudadvzťah mesto-vidiek - entidad de créditoúverová inštitúcia - banco industrialfinančný dom - bancáticaelektronické bankovníctvo - seguro de accidentes de trabajopoistenie proti úrazu v priemysle - relaciones humanasľudské vzťahy - inspección bancariabankový dohľad - gastos bancariosbankové poplatky - crédito presupuestariopridelená rozpočtová čiastka - presupuesto generalvšeobecný rozpočet - hacienda regionalregionálne financie - religiónnáboženstvo - financiación del presupuesto comunitariofinancovanie rozpočtu Spoločenstva - contribución de los Estados miembrospríspevok členského štátu - reajuste ministerialzmeny vo vláde - convenio fiscaldaňový dohovor - control fiscaldaňová kontrola - reembolsoumorovanie - impuesto extraordinariozvláštna daň - concentración parcelariarozparcelovanie - tarifa de horquillarozpätie sadzby - desgravación a la exportaciónodpustenie vývozného cla - precio por unidadjednotková cena - tarifa de sostenimientoPodporné clo - precio mixtozmiešaná cena - sustitución de las importacionesdovozná substitúcia - precio de los productos agrarioscena poľnohospodárskeho výrobku - remuneración del trabajoodmena za prácu - seguro agrícolapoľnohospodárske poistenie - rendimiento agrícolavýnos plodín - educación cívicaobčianska náuka - enseñanza comercialobchodné vzdelávanie - material de enseñanzaučebné materiály - software didácticoučebný software - relación escuela-vida profesionalvzťah medzi školou a praxou - renovación urbanaobnova miest - neurobiologíaneurobiológia - rentabilidadziskovosť - ginecologíagynekológia - neurologíaneurológia - pediatríapediatria - odontologíazubné lekárstvo - primeros auxiliosprvá pomoc - medicina naturalalternatívna medicína - reorganización industrialpriemyselná reorganizácia - acústicaakustika - ópticaoptika - cibernéticakybernetika - petrologíapetrológia - distribución de la ayudarozdelenie pomoci - secta religiosanáboženská sekta - teologíateológia - estimación de la base imponiblerozloženie daňového bremena - mercado únicovnútorný trh ES - distribución geográfica de la poblaciónpriestorové rozloženie obyvateľstva - familia monoparentalrodina s iba jedným z rodičov - hijo adoptivoadoptované dieťa - seguro de automóvilespoistenie motorových vozidiel - reparto de la produccióndistribúcia výroby - protección de la familiaochrana rodiny - reparto del mercadodohoda o rozdelení trhu - inseminación artificialumelá inseminácia - distribución de la riquezarozdelenie bohatstva - madre portadoranáhradná matka - patria potestadrodičovská autorita - reparto de escañosrozdelenie mandátov - filiaciónpotomok - apellidopriezvisko - responsabilidad de los padresrodičovská zodpovednosť - separación judicialsúdna rozluka - dinámica de la poblaciónpopulačná dynamika - distribución de la rentarozdelenie príjmov - distribución del trabajoprideľovanie práce - migración de repoblaciónmigrácia za účelom osídľovania - ayuda al retornopodpora pri návrate - envejecimiento de la poblaciónstarnutie obyvateľstva - movilidad profesionalprofesijná mobilita - distribución geográficapriestorové rozloženie - distribución por edadesrozdelenie podľa veku - renta per cápitarozdeľovanie na osobu - distinción honoríficaocenenie - voluntariado socialdobrovoľná práca - organización benéficadobrovoľná organizácia - seguro de desempleopoistenie v nezamestnanosti - renta por persona activarozdeľovanie podľa zamestnaných osôb - juegohra - establecimiento de juegosherňa - juego automáticoautomatická hra - distribución por sexosrozdelenie podľa pohlavia - pesca deportivašportové rybárstvo - intercambio turísticovýmena turistov - turismo extranjerozahraničný cestovný ruch - turismo ruralvidiecky cestovný ruch - repertoriozoznam - infraestructura turísticainfraštruktúra cestovného ruchu - presupuesto socialsociálny rozpočet - replantaciónpresádzanie - política social europeaEurópska sociálna politika - lucha contra la delincuenciaprevencia pred delikvenciou - criminalidadzločin - prórroga de créditoprenos pridelených rozpočtových čiastok - deficiente mental, discapacitado psíquico, retrasada mental, retrasado mental, subnormalduševne postihnutá osoba - mutilación sexualpohlavné zmrzačenie - descanso semanalvoľno po pracovnom týždni - tráfico de estupefacientesobchod s drogami - medicina generalvšeobecné lekárstvo - asistencia socialsociálna pomoc - equipamiento socialsociálne zariadenie - Derecho de la seguridad socialzákon o sociálnom zabezpečení - trabajo socialsociálna práca - ayuda a domiciliopomoc v domácnosti - pensión complementariadoplnkový dôchodok - representante sindicalzástupca odborov - cartilla sanitariazdravotný preukaz - gastos de sanidadzdravotnícke výdavky - gastos de hospitalizaciónnemocničné výdavky - representación diplomáticadiplomatické zastúpenie - hospitalizaciónhospitalizácia - asistencia a domiciliodomáce ošetrenie - derechos del enfermopráva chorej osoby - higiene públicaverejná hygiena - medicina socialsociálne lekárstvo - seguro de créditopoistenie úverov - representación del personalzastúpenie zamestnancov - medicina privadasúkromná lekárska starostlivosť - construcción urbanavýstavba miest - infraestructura urbanamestská infraštruktúra - mercado inmobiliariotrh nehnuteľností - representación políticapolitická reprezentácia - reglamentación de alquileresúprava nájomného - isla de Manostrov Man - Castilla y LeónKastília a Leon - representación proporcionalpomerné zastúpenie - Castilla-La ManchaKastília a La Mancha - CantabriaKantábria - Islas BalearesBaleárske ostrovy - La RiojaRioja - Ceuta y MelillaCeuta a Melilla - represiónrepresia - Comunidad de Madridmesto Madrid - Comunidad Valencianamesto Valencia - Región de Murciaregión Murcia - Portugal del Norteseverné Portugalsko - Portugal del Centrostredné Portugalsko - Lisboa y Valle del TajoLisabon a údolie Tagus - Inglaterra del Norteseverné Anglicko - Inglaterra del Noroesteseverozápadné Anglicko - Inglaterra del Sudestejuhovýchodné Anglicko - Inglaterra del Sudoestejuhozápadné Anglicko - recuperación económicahospodárske ozdravenie - Antigua y BarbudaAntigua a Barbuda - AnguilaAnguilla - San Cristóbal y NevisSvätý Christopher a Nevis - reproducciónreprodukovanie - San Vicente y las GranadinasSvätý Vincent a Grenadíny - Americké Panenské ostrovy - Gran MagrebVeľký Maghreb - reproducción animalšľachtenie zvierat - reproducción vegetalrozmnožovanie rastlín - islas MarshallMarshallove ostrovy - seguro de invalidezpoistenie v invalidite - República DominicanaDominikánska republika - PitcairnPitcairnove ostrovy - requisa de trabajadoresnábor pracovníkov - arma biológicabiologická zbraň - arma de destrucción masivazbraň hromadného ničenia - arma nuclear estratégicastrategická jadrová zbraň - red de informacióninformačná sieť - red de información contablepoľnohospodárska účtovná sieť - misil balísticobalistická raketa - misil teledirigidoriadená strela - misil intercontinentalmedzikontinentálna strela - red de transportesdopravná sieť - red ferroviariaželezničná sieť - arma del espaciokozmické zbrane - arma láserlaserová zbraň - arma de fuego y municionesstrelné zbrane a strelivo - red navegablesieť navigačných vodných ciest - ejército de tierrapozemné vojská - fuerza de naturaleza militarpolovojenské sily - red de carreterascestná sieť - ejército del airevojenské letectvo - fuerzas en el exteriorvojská v zahraničí - marina de guerravojenské námorníctvo - reservasrezervy - servicio militar de la mujervojenská služba žien - servicio voluntariodobrovoľná vojenská služba - reserva contablerezervný fond - gastos de defensavýdaje na obranu - defensa estratégicastrategická obrana - reserva de divisasdevízové rezervy - seguridad internacionalmedzinárodná bezpečnosť - política de armamentozbrojná politika - política europea de armamentoeurópska politika zbrojenia - seguridad europeaeurópska bezpečnosť - no proliferación nuclearnešírenie jadrových zbraní - limitación de armamentosobmedzovanie zbrojenia - desnuclearizaciónvytvorenie denuklearizovaných zón - reserva naturalprírodná rezervácia - armonización de armamentoszladenie zbrojenia - residenciabydlisko - acuerdo internacionalmedzinárodná dohoda - acuerdo bilateralbilaterálna dohoda - acuerdo multilateralmnohostranná dohoda - negociación internacionalmedzinárodné rokovania - firma de un tratadopodpis dohody - instrumento internacionalmedzinárodný nástroj - residuo de insecticidaodpady z pesticídov - resolución internacionalrezolúcia - residuo de la maderazvyškové drevo - convención europeaeurópsky dohovor - pacto internacional ONUmedzinárodná zmluva OSN - política internacionalmedzinárodná politika - rescisión contractualvypovedanie zmluvy - cuestión internacionalmedzinárodná otázka - seguro de dañospoistenie proti škode - resinaživica - relaciones entre las dos Alemaniasvzťahy medzi dvoma nemeckými štátmi - ayuda internacionalmedzinárodná pomoc - código de conductakódex správania - sanción internacionalmedzinárodné sankcie - resolución comunitariarezolúcia ES - grupo religiosonáboženská skupina - grupo socioculturalsocio-kultúrna skupina - independencia alimentariapotravinová sebestačnosť - política de cooperaciónpolitika spolupráce - resolución ONUrezolúcia OSN - cooperación jurídicaprávna spolupráca - ocupación militarvojenská okupácia - resolución PErezolúcia EP - territorio ocupadookupované územie - fuerzas multinacionalesmnohonárodné ozbrojené sily - responsabilidadzodpovednosť - prisionero de guerravojnový zajatec - cuestión armeniaarménska otázka - cuestión de Kurdistánkurdská otázka - cuestión de Palestinapalestínska otázka - unificación de Alemaniazjednotenie Nemecka - responsabilidad internacionalmedzinárodná zodpovednosť - CDECDE - euromisileurorakety - control de armamentoskontrola zbrojenia - responsabilidad ministerialministerská zodpovednosť - acuerdo STARTrokovania START - Acuerdo ABMdohoda ABM - zona de pazmierová oblasť - seguro de enfermedadzdravotné poistenie - responsabilidad criminaltrestnoprávna zodpovednosť - OSCECSCE - paro de larga duracióndlhodobá nezamestnanosť - reinserción profesionalnávrat do zamestnania - responsabilidad políticapolitická zodpovednosť - lucha contra el paroboj proti nezamestnanosti - planificación de la mano de obraplánovanie pracovných síl - trabajo compartidozdieľanie pracovných miest - cese de empleoskončenie pracovného pomeru - reconversión del empleozmena pracovného miesta - iniciativa local de empleomiestna iniciatíva v zamestnanosti - trabajo no remuneradonezaplatená práca - ciudadano comunitarioobčan Spoločenstva - trabajo temporaldočasné zamestnanie - recurso animalživočíšne zdroje - trabajo de jóveneszamestnanosť mladých - trabajo femeninopráca žien - recurso marinozdroje mora - reciclaje profesionalaktualizácia schopností - recurso económicohospodárske zdroje - prácticas de formaciónvzdelávací kurz - recurso hidráulicovodné zdroje - recurso del suelopôdne zdroje - estadística del empleoštatistika zamestnanosti - recurso energéticoenergetické zdroje - auxiliarpomocný pracovník - trabajador expatriadopracovník v zahraničí - seguro marítimonámorné poistenie - director de empresavýkonný riaditeľ - recurso pesquerorybárske zdroje - profesión independientesamostatne zárobkovo činná osoba - recurso mineralnerastné zdroje - trabajo dominicalpráca v nedeľu - recurso naturalprírodné zdroje - ritmo de trabajopracovné tempo - recurso renovableobnoviteľné zdroje - trabajo a distanciapráca na diaľku - congelación salarialzmrazenie miezd - recursos adicionalesdodatočné zdroje - reducción de salarioszníženie miezd - remuneración en especienepeňažná odmena - dietas y gastosdávky a diéty - recursos presupuestariosrozpočtové zdroje - nombramiento de personalmenovanie zamestnancov - recursos propiosvlastné zdroje - reglamento internorokovací poriadok - período de pruebaskúšobná doba - derechos sindicalesodborové práva - libertad sindicalsloboda združovania do odborov - deontología profesionalprofesijná etika - seguro obligatoriopovinné poistenie - restitución a la exportaciónrefundácia vývozu - participación en los beneficiospodiel na zisku - restitución a la importaciónrefundácia dovozu - elecciones sindicalesvoľby do odborov - interlocutor socialmanažment a práca - sindicato de funcionariosodborový zväz štátnych zamestnancov - asociación profesionalprofesijné združenie - sindicatoodbory - restitución a la producciónrefundácia produkcie - restricción de las exportacionesvývozné obmedzenie - profesión diplomáticadiplomatická služba - restricción de las importacionesdovozné obmedzenie - profesión de la comunicaciónpovolanie v komunikáciách - restricción de la competenciaobmedzenie hospodárskej súťaže - profesión administrativaadministratívne služby - personal de secretaríazamestnanci sekretariátu - restricción de los intercambiosobmedzenie obchodu - profesión de la informacióninformačná profesia - profesión científicavedecké povolanie - profesión técnicatechnické povolanie - restricción de libertadobmedzenie slobody - profesión de segurospoisťovacie povolanie - restricción cuantitativakvantitatívne obmedzenie - pequeño comerciodrobný maloobchodník - dentistazubár - médicolekár - veterinarioveterinárny chirurg - farmacéuticolekárnik - comadronapôrodná asistentka - profesión artísticaumelecké povolanie - seguro privadosúkromné poistenie - reestructuración industrialreštrukturalizácia priemyslu - profesión literarialiterárne povolanie - resultado de explotaciónprevádzkový hospodársky výsledok - personal de ventaspredajný personál - agente comercialobchodný zástupca - resultado de la explotación agrariavýkonnosť poľnohospodárstva - resultado escolarvýsledky v škole - profesión de la informáticapovolanie v spracovaní údajov - profesión del turismopovolanie v cestovnom ruchu - profesión hostelerapovolanie v hoteliérstve - personal de servicioszamestnanie v službách - restablecimiento de derechos de aduanaznovuzavedenie colných poplatkov - profesión bancariabankové povolanie - deporte profesionalprofesionálny šport - tránsitotranzit - retraso escolarzaostávanie v škole - espacio industrial europeoeurópsky priemyselný priestor - política industrial comunitariapriemyselná politika Spoločenstva - retirada del mercadostiahnutie sa z trhu - artesanadoremeslá - pequeña industriamalé priemyselné odvetvie - mediana industriastredne veľké priemyselné odvetvie - pequeña y mediana industriamalé a stredné priemyselné odvetvia - persona jubiladadôchodca - emplazamiento industrialumiestnenie priemyslu - zona franca industrialvoľná priemyselná zóna - jubilación anticipadapredčasný odchod do dôchodku - parque tecnológicotechnologický park - excedente de producciónvýrobný prebytok - manipulaciónmanipulácia s tovarom - seguro públicoverejné poistenie - reprocesado del combustibleopätovné spracovanie paliva - fabricación industrialpriemyselné spracovanie - cuota de producciónvýrobná kvóta - estadística de producciónvýrobná štatistika - responsabilidad del fabricantezodpovednosť výrobcu - nueva tecnologíanová technológia - reunión en la cumbrevrcholná schôdzka - tecnología limpiačistá technológia - tecnología tradicionaltradičná technológia - proceso tecnológicotechnologický proces - reglamentación técnicatechnické predpisy - duración del productoživotnosť výrobku - producto defectuosovadný výrobok - conferencia de ministrosstretnutie ministrov - especificación técnicatechnická špecifikácia - norma europeaeurópska norma - norma internacionalmedzinárodná norma - armonización de normasharmonizácia noriem - reglamento técnicotechnický predpis - reunión internacionalmedzinárodné schôdzka - tecnología del reciclajerecyklačná technológia - presupuesto de investigaciónrozpočet na výskum - aumento salarialzvýšenie platu - EurekaEureka - personal de investigaciónvýskumní pracovníci - política comunitaria de investigaciónvýskumná politika Spoločenstva - relación industria-investigaciónvzťahy priemysel - výskum - centro de investigaciónvýskumné pracovisko - marca comercialobchodná značka - marca registradaregistrovaná ochranná známka - diseño y modelodesign a model - renta complementariavedľajší príjem - Derecho de marcasprávo ochranných známok - marca europeaEurópska ochranná známka - experimentación animalexperimenty na zvieratách - experimentación humanaexperimenty na ľuďoch - investigación en la empresapodnikový výskum - investigación básicazákladný výskum - investigación militarvojenský výskum - investigación universitariauniverzitný výskum - seguro de responsabilidad civilpoistenie zákonnej zodpovednosti za škody - renta de inversióninvestičný príjem - Grupo de los 77skupina 77 - Grupo de Contadoraskupina Contadora - territorio no autónomozávislé územie - movimiento de consumidoresspotrebiteľské hnutie - renta del agricultorpríjem farmárov - subsidio de secretariadonáhrada výdajov sekretariátu - transporte de mercancías peligrosaspreprava nebezpečných tovarov - renta de la explotación agrariafarmársky príjem - método pedagógicoučebná metóda - renta familiarpríjem domácnosti - renta imponiblezdaniteľný príjem - renta nacionalnárodný dôchodok - recurso mineral submarinopodmorské nerastné zdroje - renta no salarialpríjem dodatočný k bežnej mzde - material avanzadomoderné materiály - revestimiento del pisopodlahové krytiny - aleación superconductorasupravodivá zliatina - material compuestokompozitné materiály - cerámica técnicatechnická keramika - polímero especialšpeciálny polymér - material amorfoamorfné materiály - partícula ultrafinaultra jemná častica - biomaterialbiomateriály - aleación de memoriazliatina s tvarovou pamäťou - revisión de la Constituciónzmena ústavy - Acuerdo ADNdohoda ADN - escalonamiento de las vacacionesrozvrhnutie dovolenky - modificación de la leynovela zákona - microordenadormikropočítač - política de turismopolitika cestovného ruchu - seguro de transportespoistenie prepravy - revolución industrialpriemyselná revolúcia - BITBIT - ECOSOCEcosoc - ACNURUNHCR - Renania del Norte-WestfaliaSeverné Porýnie-Westfálsko - BEEEEB - Renania-PalatinadoPorýnie-Falcko - SEEAEAES - AEENENEA - Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajoDublinská nadácia - Instituto Europeo de FlorenciaEurópsky inštitút vo Florencii - RibeRibe - UEREBU - riquezabohatstvo - UEMOAWAMU - seguro de vidaživotné poistenie - ricinoricínové bôby - ADCADC - RingkoebingRingkoebing - MCCACACM - riesgo cubiertopoistné riziko - CADDAC - riesgo sanitariozdravotné riziko - política nuclearjadrová politika - arrozryža - política petroleraropná politika - almacenamiento de hidrocarburosuskladnenie uhľovodíkov - clausura de central energéticavyraďovanie elektrární z prevádzky - agroenergíaagroenergia - industria energéticaenergetický priemysel - combustible de alcoholmotorový lieh - robóticarobotika - producto energéticoenergetický nosič - industria carbonerauhoľný priemysel - robotizaciónrobotizácia - política carbonerapolitika ťažby uhlia - tratamiento del carbónspracovanie uhlia - rol socialsociálna rola - producción mineraťažobná produkcia - pensión de jubilaciónschéma dôchodkového zabezpečenia - RoskildeRoskilde - explotación del mineralťažba rudy - mineral metálicorudy železných kovov - bauxitabauxit - materia bituminosabitúmenové materiály - tierras y piedraszeminy a kamene - rodamientoložisko - fosfatofosfát - potasapotaš - Rumania, RumaníaRumunsko - exploración petroleraropný výskum - extracción de petróleoťažba ropy - instalación en el marpobrežné ropné zariadenie - producción de petróleoprodukcia ropy - butanobután - parafinaparafín - petróleo brutosurová ropa - gasóleodieselové palivo - fueloiltopný olej - Reino UnidoSpojené kráľovstvo - propanopropán - combustible de aviaciónletecké palivo - PTU del Reino Unidozámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstva - petróleo marinošelfová ropa - regiones del Reino Unidoregióny Spojeného kráľovstva - planta eléctricaelektráreň - industria eléctricaelektrárenský priemysel - emplazamiento de central energéticaumiestňovanie elektrární - instalación hidroeléctricahydroelektrická výstavba - SabaSaba - enfriamiento del reactorchladiaci systém reaktora - química nuclearjadrová chémia - astronomíaastronómia - SabahSabah - combustible irradiadoožiarené palivo - sacarosasacharóza - proceso biotecnológicobiologický proces - bioindustriabiopriemysel - paraquímicašpeciálne chemikálie - Sáhara occidentalZápadná Sahara - producto no planoťahaný výrobok - producto planovalcovaný výrobok - perfilprofil - SahelSahel - hoja finatenký plech - manteca de cerdomasť - industria química básicapriemysel spracovania chemických surovín - elemento, elemento químicochemický prvok, prvok - pintura y barnizfarby a laky - San EustaquioSvätý Eustácius - medicamentoliek - San MarinoSan Marino - hormonahormón - San MartínSvätý Martin - producto químico orgánicoorganická chemikália - industria metalúrgicametalurgický priemysel - acuerdo interempresarialmedzipodniková dohoda - Principado de AsturiasAstúria - San Pedro y MiguelónSvätý Pierre a Miquelon - producto siderúrgicohutnícky výrobok - pernos y tornillospriemysel kovových spojovacích materiálov - hojalatería y cuchilleríanožiarsky priemysel - producto de forjaželezný produkt - recubrimiento de metalespovrchová úprava kovov - Santa ElenaSvätá Helena - máquina siderúrgicahutnícke a oceliarske strojné zariadenie - aceros especialesšpeciálne ocele - Santa LucíaSvätá Lucia - antimonioantimón - berilioberýlium - cadmiokadmium - ferroaleaciónferozliatina - tantaliotantal - embargo de bieneszabavenie veci - ciclo y motociclovýroba bicyklov a motocyklov - herramientasvýroba nástrojov - aparato científicovedecký prístroj - salariomzda - material médico-quirúrgicolekárske a chirurgické nástroje - salario por rendimientoúkolová mzda - instalación frigoríficachladiace zariadenie - salario por horashodinová mzda - robot industrialpriemyselný robot - salario por trabajo domésticoodmena za prácu doma - salario mínimominimálna mzda - IATAIATA - material audiovisualaudiovizuálna technika - aparato de reproducción del sonidozariadenia reprodukcie zvuku - SalomónŠalamúnove ostrovy - Západná Samoa - material de telecomunicacionestelekomunikačné zariadenia - electrodomésticodomáce elektrické spotrebiče - sanción administrativasprávna pokuta - máquina eléctrica industrialelektrické stroje pre priemysel - máquina eléctricaelektrické stroje - material electromagnéticoelektromagnetické zariadenie - sanción comunitariapostih Spoločenstva - videodiscovideo disk - videocasetevideokazeta - soporte de grabaciónzáznamové médium - sanción económicaekonomické sankcie - discogramoplatňa - soporte ópticooptický nosič - soporte grabadonahrávanie - aparato de radiaciónprístroj založený na využití lúčov - telecomunicación inalámbricarádiotelekomunikácie - microelectrónicamikroelektronika - sanción penaltrestná sankcia - industria de la construcciónstavebný priemysel - panel de construcciónvonkajšie omietky - grandes obrasveľká stavba - madera aglomeradaaglomerované drevo - marroquinería y guanteríavýroba koženej galantérie a rukavíc - peleteríapriemysel spracovania koží a kožušín - Santo Tomé y PríncipeSvätý Tomáš a Princov ostrov - SarawakSarawak - merceríagalantéria - CerdeñaSardínia - textil sintéticoumelé vlákno - textil naturalprírodné vlákno - industria diversarôzne priemyselné odvetvia - joyería y orfebreríabižutéria a zlatnícke výrobky - derechos socialessociálne práva - derechos políticospolitické práva - derechos económicoshospodárske práva - Carta de Derechos Humanoscharta ľudských práv - SarreSársko - ateísmoateizmus - satélitedružica - libertad de circulaciónsloboda pohybu - satisfacción en el trabajouspokojenie z práce - lucha contra la discriminaciónopatrenia na boj proti diskriminácii - discriminación étnicaetnická diskriminácia - libertad sexualsexuálna sloboda - xenofobiaxenofóbia - igualdad hombre-mujerrovnaké práva mužov a žien - libertad de enseñanzaakademická sloboda - derecho al desarrolloprávo na rozvoj - derechos del niñopráva detí - trato cruel y degradantekruté a ponižujúce zaobchádzanie - Schleswig-HolsteinŠlezvicko-Holštajnsko - protección de la infanciaochrana dieťaťa - retroactividad de la leyretroaktivita zákona - Derecho comparadokomparatívne právo - ciencia administrativaadministratívna veda - legislación localmiestna legislatíva - ciencia de la informacióninformačná veda - responsabilidad civilobčianskoprávna zodpovednosť - responsabilidad contractualzmluvná zodpovednosť - ciencias del comportamientobehaviorálne vedy - propiedad de bienesvlastníctvo - ciencia del sueloveda o pôde - privatizaciónprivatizácia - ciencia económicaekonómia - derecho sucesoriodedičské právo - multipropiedadčasové vymedzenie spoluvlastníctva - servidumbresslužobnosť - disfrute de derechosvyužitie práva - domicilio legaltrvalý pobyt - ciencias biológicasvedy o živote - solvenciafinančná solventnosť - delito contra las personaszločin proti jednotlivcom - delito contra la propiedadzločin proti majetku - secuestro de personasnezákonné obmedzovanie osobnej slobody - ciencias físicasfyzikálne vedy - fraude aduanerocolný podvod - difamaciónhanobenie - delito fiscaldaňový trestný čin - ciencias de la tierravedy o Zemi - encarcelamientoodňatie slobody, - Derecho penitenciarioväzeňské právo - reclusoväzeň - ciencias socialesspoločenské vedy - pena sustitutoriaalternatívny trest - régimen abiertopodmienečné prepustenie - confiscación de bieneszabavenie majetku - reducción de la penazmiernenie trestu - traslado de presospreradenie väzňov - régimen penitenciarioväzenský systém - administración penitenciariaväzenská správa - escisión políticapolitický rozkol - prescripción del delitopremlčanie v právnom konaní - juiciopojednávanie - asistencia judicialprávna pomoc - detenciónzadržanie - investigación judicialsúdne dokazovanie - registro domiciliarioprehliadka - derechos de la defensaprávo na obhajobu - elección a dos vueltasdvojkolové hlasovanie - elección a una vueltajednokolové hlasovanie - elección por listashlasovanie en bloc - recurso por responsabilidad CEES žaloba o určenie zodpovednosti - recurso del personalžaloba zamestnancov inštitúcií ES - petición de decisión prejudicial CEžiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné rozhodnutie - sistema mayoritarioväčšinové hlasovanie - elección uninominalhlasovanie o každom kandidátovi - jurisdicción mercantilobchodný súd - sesión parlamentariaparlamentné zasadnutie - jurisdicción arbitralarbitrážny súd - jurisdicción internacionalmedzinárodný súd - jurisdicción fiscalfinančný súd - sequíasucho - juez no profesionallaický sudca - espacio marítimomorská oblasť - atentado contra la seguridad del Estadoohrozenie bezpečnosti štátu - secreto bancariobankové tajomstvo - vigilancia marítimanámorný dohľad - libertad de los maressloboda voľného mora - secreto industrialpriemyselné tajomstvo - espacio ultraterrestrekozmický priestor - propiedad del espaciovlastnícke práva v kozme - secreto profesionalslužobné tajomstvo - utilización del espaciovyužívanie kozmického priestoru - Secretaría de la ONUSekretariát OSN - extranjerocudzí štátny príslušník - derecho de residenciapovolenie k trvalému pobytu - admisión de extranjerosprijatie cudzincov - sector económicohospodársky sektor - matrimonio mixtozmiešané manželstvo - sector primarioprimárny sektor - Derecho internacional-Derecho internomedzinárodné právo - vnútroštátne právo - Derecho internacional económicomedznárodné hospodárske právo - responsabilidad administrativasprávna zodpovednosť - Derecho público económicohospodárske právo verejné - sector cuaternariokvartérny sektor - decisión CErozhodnutie ES - directiva CEsmernica ES - sector secundariosekundárny sektor - orden jurídico comunitarioprávny systém Spoločenstva - Derecho derivadosekundárna legislatíva - directiva CEEAsmernica ESAE - recomendación CEEodporúčanie ES - sector terciarioterciárny sektor - reglamento CEnariadenie ES - reglamento de aplicaciónUF vykonávacie nariadenie - dictamen CEEAstanovisko ESAE - seguridad de abastecimientobezpečnosť dodávky - dictamen CECAstanovisko ESUO - dictamen del Tribunal de Justicia CEstanovisko Súdneho dvora ES - armonización de la seguridad socialharmonizácia sociálneho zabezpečenia - seguridad en el empleozabezpečenie pracovného miesta - competencias externas CEvonkajšie právomoci ES - Protocolo CEprotokol ES - Tratado de fusiónZmluva o fúziách - seguridad del transportebezpečnosť pri preprave - Acta Única EuropeaJednotný Európsky akt - Tratado de adhesión CEZmluva o pristúpení k ES - seguridad del productobezpečnosť výrobku - empresa común CEEASpoločný podnik ESAE - seguridad en el trabajobezpečnosť pri práci - relaciones de la Unión Europeavzťahy Spoločenstva - Consejo de Ministros ACP-CERada ministrov AKT-ES - seguridad nuclearjadrová bezpečnosť - miembro del Tribunal de Justicia CEsudca Súdneho dvora ES - comisario europeoEurópsky komisár - seguridad públicaverejná bezpečnosť - AECEZS - acuerdo de asociación CEasociačná dohoda s ES - convenio ACP-CEDohovor AKT-ES - seguridad socialsociálne zabezpečenie - Comité de Embajadores ACP-CEVýbor veľvyslancov AKT-ES - comité paritario ACP-CESpoločný výbor AKT-ES - Convenio de Lomé IIItretí dohovor z Lomé - EURESEURES - FEDEDF - FSEESF - ampliación de la Unión Europearozšírenie Spoločenstva - asignación de viviendaprideľovanie bývania - historia de Europadejiny Európy - sal químicachemická soľ - pertenencia a la Unión Europeačlenstvo v Európskej únii - SELALAES - posición comúnspoločný postoj - acción comúnspoločný krok - Tratado de la Unión EuropeaZmluva o Európskej únii - países del SELAkrajiny LAES - cooperación política europeaEurópska politická spolupráca - concurso-oposición CEvýberové konanie v ES - selección de alumnosvýber žiakov - mecanismo complementario de los intercambiosdoplnkový obchodný mechanizmus - prevención de riesgosprevencia pred rizikami - riesgo naturalprírodné riziko - riesgo industrialpriemyselné riziko - liberalismo económicohospodársky liberalizmus - derechos de aduanacolné poplatky - control de aduanacolná prehliadka - derechos del AACclá JCS - semillaosivo - pesas y medidasváhy a miery - producto en conservakonzervovaný výrobok - semimetalpolokov - irradiaciónožiarenie - ingreso mínimo de subsistenciapríjem na úrovni životného minima - arma personalosobná zbraň - sémolaobilný šrot - mecenazgomecenášstvo - concurso administrativokonkurz do štátnej správy - sesión públicaverejné rokovanie - SenegalSenegal - separación de poderesoddelené právomoci - sericiculturahodvábnictvo - artes visualesvizuálne umenie - pluralismo culturalkultúrny pluralizmus - costumbres y tradicioneszvyky a tradície - servicioslužba - patrimonio arquitectónicoarchitektonické dedičstvo - servicio postventapopredajný servis - propiedad literaria y artísticaliterárny a umelecký majetok - servicio civilcivilná služba - aerodinámicaaerodynamika - termodinámicatermodynamika - física del plasmaplazmová fyzika - física de los rayos láserlaserová fyzika - ingeniería genéticagenetické inžinierstvo - pinturamaliarstvo - oficina de empleozamestnanecká služba - ampliación de capitalnavýšenie kapitálu - situación de la agriculturapoľnohospodárska situácia - servicios financieros de Correospoštové finančné služby - promulgación de la leyvyhlásenie zákona - intereses económicos de los parlamentariosfinančný príjem člena parlamentu - cooperación árabe-africanaarabsko-africká spolupráca - servicio gratuitobezplatná služba - cooperación euro-árabeeurópsko-arabská spolupráca - delegación de la Comisióndelegácia Komisie - control comunitariokontrola Spoločenstva - principio de adicionalidadprincíp spolufinancovania - servicio militarvojenská služba - región periféricaokrajový región - región insularostrovný región - nación más favorecidadoložka najvyšších výhod - servicio remuneradoplatená služba - presupuesto anejovedľajší rozpočet - servicio postalpoštová služba - diccionario multilingüeviacjazyčný slovník - diccionario de abreviaturasslovník skratiek - enciclopediaencyklopédia - tesaurotezaurus - revistaperiodická publikácia - servicio secretotajná služba - residuo domésticoodpad z domácností - monocultivomonokultúrne hospodárenie - servicio socialsociálne služby - sésamosezam - subida de preciosnárast cien - período de sesionesschôdza parlamentu - SeychellesSeychely - CFIIFC - universidaduniverzita - transporte de animalespreprava zvierat - movimiento asociativoasociačné hnutie - SharjahSharjah - SiciliaSicília - despliegue de fuerzasrozmiestnenie vojsk - escaño parlamentarioparlamentné kreslo - escaño vacantevoľné kreslo - AustraliaAustrália - Sierra LeonaSierra Leone - señalizacióndopravné značky - alimento para animales domésticoskrmivo pre domáce zvieratá - SingapurSingapúr - lluvia ácidakyslý dážď - profesión del urbanismopovolanie v urbanizme - obra de referenciadokumentačný nástroj - textil sin tejernetkaná textília - jarabesirup - Islas del EgeoEgejské ostrovy - CanariasKanárske ostrovy - sisalsisal - Mesa del PEPredsedníctvo EP - sismologíaseizmológia - vicepresidentepodpredseda - vida institucionalčinnosť inštitúcie - sede de la instituciónsídlo inštitúcie Spoločenstva - reforma institucionalinštitucionálna reforma - competencia institucionalprávomoc inštitúcie - situación CEsituácia ES - situación familiarmanželský stav - política espacialkozmická politika - autoabastecimientosebestačnosť - situación financierafinančná situácia - sociedadorganizácia - sociedad civilobčianskoprávne združenie - sociedad civil profesionalprofesijná obchodná spoločnosť - sociedad mercantilfirma upravovaná komerčným právom - sociedad de economía mixtaspoločnosť so zmiešaným vlastníctvom - sociedad de inversióninvestičná spoločnosť - sociedad de capitalspoločnosť s akciovým kapitálom - autobúsautobus - sociedad de personasspoločnosť - sociedad comanditariakomanditná spoločnosť - sociedad en participacióntiché spoločenstvo - sociedad europeaeurópska spoločnosť - sociedad sin fines de lucronezisková organizácia - Jutlandia del Surjužné Jutsko - sedahodváb - ayuda a los discapacitadosstarostlivosť o postihnutých - sojasójové bôby - disolventerozpúšťadlo - SomaliaSomálsko - sondeo de opiniónvýskum verejnej mienky - sorgocirok - autodeterminaciónsebaurčenie - SudánSudán - azufresíra - presentación de ofertassúťažné konanie - fuente de la ayudazdroj pomoci - fuentes del Derechoprameň práva - subproductovedľajší produkt - subproducto agrícolavedľajší produkt poľnohospodárstva - autofinanciaciónsamofinancovanie - subproducto de la lechevedľajší mliečny výrobok - subproducto metálicovedľajší produkt výroby kovov - subproletariadosubproletariát - desnutriciónpodvýživa - subpoblaciónnedostatočné osídlenie - autogestiónriadiaca samospráva - sostén de la familiaživiteľ rodiny - sostenimiento de los precioscenová podpora - sostenimiento de los precios agrarioscenová podpora fariem - apoyo monetariomenová podpora - soberanía nacionalnárodná zvrchovanosť - especialización de la producciónšpecializácia výroby - especialización de los intercambios comercialesšpecializácia obchodu - especificación presupuestariarozpočtová špecifikácia - autolimitacióndobrovoľné obmedzenie - especulación inmobiliariašpekulácie s nehnuteľnosťami - Espórades del NorteSporady - Sri LankaSrí Lanka - StabexStabex - estabilidad de precioscenová stabilita - estabilización de la rentastabilizácia príjmu - estabilización económicahospodárska stabilizácia - acuerdo interprofesionalmedziodborová dohoda - estancamiento económicohospodárska stagnácia - estación experimental agrícolaexperimentálna farma - estadísticaštatistika - estadística agrariapoľnohospodárska štatistika - estadística comunitariaštatistika Spoločenstva - estadística demográficademografická štatistika - estadística pesquerarybárska štatistika - estadística económicahospodárska štatistika - estadística financierafinančná štatistika - estadística industrialpriemyselná štatistika - estadística internacionalmedzinárodná štatistika - estadística nacionalnárodná štatistika - estadística oficialoficiálna štatistika - estadística regionalregionálna štatistika - Estatuto de Berlínštatút Berlína - Estatuto de Jerusalénštatút Jeruzalema - estatuto del funcionariopredpisy pre štátnych zamestnancov - autonomíasamospráva - estatuto del personalpredpisy pre zamestnancov - estatuto jurídicoprávne postavenie - estatuto políticopolitický štatút - categoría profesionalprofesijný status - status socialspoločenské postavenie - esterilizaciónsterilizácia - incentivo fiscaldaňový stimul - stockzásoby - stock comunitariozásoby Spoločenstva - autonomía financierafinančná autonómia - stock coyunturalhospodárska rezerva - stock de intervenciónintervenčná zásoba - stock excedentarioprebytkové zásoby - stock mínimominimálne zásoby - stock mundialsvetové zásoby - stock privadosúkromný sklad - stock públicoverejný sklad - stock reguladorpohotovostná zásoba - almacenamiento de armasskladovanie zbraní - almacenamiento de la energíauskladnenie energie - almacenamiento de alimentosuskladnenie potravy - almacenamiento de documentosuchovanie dokumentov - Storkoebenhavnveľká Kodaň - StorstroemStorstroem - estructura agrariapoľnohospodárska štruktúra - estructura del empleoštruktúra zamestnanosti - estructura de la empresaštruktúra spoločnosti - autorización presupuestariaschválenie rozpočtu - estructura económicahospodárska štruktúra - estructura industrialpriemyselná štruktúra - estructura institucionalinštitucionálna štruktúra - estructura socialsociálna štruktúra - sustancia peligrosanebezpečná látka - autorización de ententeschválenie obmedzujúceho postupu - subvención a la exportaciónvývozná dotácia - sucedáneo de alimentopotravinová náhrada - sucesión de la explotación agrariaprevod fariem - azúcarcukor - azúcar blancobiely cukor - azúcar semirrefinadosurový cukor - azúcar de remolacharepný cukor - autorización de transporteoprávnenie k preprave - azúcar de cañatrstinový cukor - votos válidosplatné hlasy - sufragio universalvšeobecné volebné právo - suicidiosamovražda - SuizaŠvajčiarsko - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - superficie agrícola utilizadapoľnohospodársky využívaná pôda - sustitutonáhradník - soporte de informacióninformačné médium - soporte magnéticomagnetický nosič - supresión de empleozrušovanie pracovných miest - supresión de los derechos de aduanazrušenie colných poplatkov - supranacionalidadnadnárodnosť - sobreexplotación de recursosprečerpávanie zdrojov - superficie arboladazalesnená oblasť - superficie de explotaciónobhospodarovaná výmera - superficie principalzákladná výmera - ultracongelaciónhlboké zamrazovanie - SurinamSurinam - superpoblaciónnadmerné osídlenie - acuerdo monetariomenová dohoda - autopistadiaľnica - sobreproducciónnadvýroba - vigilancia del mercadotrhový dohľad - suspensión de la ayudapozastavenie pomoci - suspensión de la penaodklad výkonu trestu - suspensión de los derechos de aduanadočasné zrušenie cla - SwazilandiaSvazijsko - silviculturasilvikultúra - AustriaRakúsko - SiriaSýria - SysminSysmin - sistema bancariobankový systém - sistema de enseñanzavzdelávací systém - sistema de explotación agrariasystém hospodárenia - sistema de informacióninformačný systém - sistema de información para la gestiónriadiaci informačný systém - sistema de comunicaciónkomunikačné systémy - sistema de contabilidadúčtovný systém - sistema de cultivosystém obrábania - AuverniaAuvergne - sistema de las Naciones Unidassystém OSN - sistema documentaldokumentačný systém - sistema electoralvolebný systém - sistema electoral europeoeurópsky volebný systém - Sistema Europeo de Contabilidadeurópsky účtovný systém - sistema monetario europeoEurópsky menový systém - sistema monetario internacionalmedzinárodný menový systém - sistema normalizado de contabilidadštandardizovaný účtovný systém - TaiwánTchajwan - TanzaniaTanzánia - tapiceríakoberec - tarifa aéreasadzba prepravného v leteckej doprave - tarifa de transportedopravná tarifa - Arancel Aduanero ComúnJednotný colný sadzobník - tarifa ferroviariaželezničná tarifa - anticipo de tesoreríazáloha - tarifa postalpoštové poplatky - arancel preferencialcolná preferencia - tarifa de viajerossadzba cestovného - tarificación de la infraestructurapoplatky za využitie infraštruktúry - tasa de autoabastecimientomiera sebstačnosti - tipo de cambiovýmenný kurz - anteproyecto de presupuestopredbežný návrh rozpočtu - tipo del IVAsadzba DPH - tipo de cambio flotanteplávajúci kurz - tipo de cambio centralkurzový stred - tipo de cambio representativoreprezentatívny kurz - TawalTawal - fijación de precios máximosurčovanie cien - tasa por ejedaň z nápravy vozidla - gravamen sobre las exportacionesvývozná daň - gravamen sobre las importacionesdovozná daň - impuesto del timbrekolková daň - gravamen compensatoriovyrovnávací poplatok - exacción de efecto equivalentepoplatok s rovnakým účinkom - corresponsabilidad de los productoresspoluzodpovednosť producenta - derecho de tránsitotranzitný poplatok - impuesto sobre actividades profesionalesživnostenská daň - impuesto sobre los carburantesdaň z pohonných hmôt - aviación civilcivilné letectvo - impuesto de circulacióndaň z vozidiel - ChadČad - ChecoslovaquiaČeskoslovensko - técnica de cultivokultivačné techniky - técnica de gestióntechniky riadenia - técnica de la construcciónvybavenosť stavieb - tecnologíatechnológia - tecnología alimentariapotravinárska technológia - aviación militarvojenské lietadlo - tecnología de materialestechnológia materiálov - tecnología blandajemná technológia - tecnología energéticaenergetická technológia - tecnología intermediahraničná technológia - tecnología nuclearjadrová technológia - tecnología petroleraropná technológia - telecomunicacióntelekomunikácie - telefaxfaksimile - teledeteccióndiaľkový prieskum - aviculturachov hydiny - teledistribuciónkáblová distribúcia programov - telégrafotelegraf - telemáticatelematika - televisióntelevízia - télextelex - tiempo de descansodoba odpočinku - tendencia políticapolitické zameranie - Acuerdo Monetario EuropeoEurópska menová dohoda - tensión psíquicastres - relación real de intercambiovýmenné relácie - terreno edificablestavebný pozemok - terreno industrialpriemyselný pozemok - tierra abandonadaopustená pôda - tierra agrícolapoľnohospodárska pôda - propiedad rústica del Estadoštátna pôda - tierra baldíaneobrobená pôda - tierra laborableorná pôda - dictamenstanovisko - tierra recuperadazúrodnená pôda - territorio de ultramarzámorské teritórium - terrorismoterorizmus - TailandiaThajsko - čaj - terapéuticaliečba - dictamen CEstanovisko ES - TesaliaTesália - Tracia Occidentalzápadná Trákia - TimorTimor - Timor OrientalVýchodný Timor - titaniotitán - título de créditoprevoditeľný cenný papier - título de transportelístok - TogoTogo - TongaTonga - torturamučenie - ToscanaToskánsko - turismo de masashromadný cestovný ruch - girasolslnečnica - dictamen PEstanovisko EP - toxicologíatoxikológia - tractortraktor - Ley de Expansión ComercialZákon o rozšírení obchodu - traducciónpreklad - Tratado CEZmluva o ES - Tratado CECAZmluva o ESUO - Tratado CEEZmluva o EHS - Tratado CEEAZmluva o ESAE - países del Pacto de Varsoviakrajiny Varšavskej zmluvy - máquina de ordeñardojace stroje - tratamiento del aguaúprava vody - tratamiento de textoseditovanie textov - tratamiento de datosspracovanie údajov - tratamiento del mineralspracovanie rudy - tratamiento fitosanitarioochrana zdravia rastlín - transacción financierafinančná transakcia - traslado de la empresapremiestnenie podniku - transferencia de capitaleskapitálový transfer - transferencia de derechos de pensiónprevod práva na dôchodok - traslado de poblaciónpresun obyvateľstva - transferencia de tecnologíatransfer technológie - avenaovos - transformación alimentariaspracovanie potravín - tránsito comunitariotranzit Spoločenstva - tránsito aduanerocolný tranzit - transmisión de datosprenos údajov - transmisión de la propiedadprevod vlastníctva - abortointerrupcia - transporte aéreoletecká doprava - transporte combinadokombinovaná doprava - transporte de energíapreprava energie - transporte al hinterlandpreprava do vnútrozemia - transporte de mercancíaspreprava tovarov - transporte de superficiepovrchová doprava - transporte de viajerospreprava cestujúcich - transporte colectivoverejná doprava - aborto ilegalnelegálna interrupcia - transporte ferroviarioželezničná doprava - transporte por vía navegablevnútrozemská riečna doprava - transporte individualprostriedky individuálnej dopravy - transporte intercontinentalmedzikontinentálna doprava - transporte interiorvnútroštátna doprava - transporte internacionalmedzinárodná doprava - transporte internacional por carreteramedzinárodná cestná doprava - transporte intracomunitariodoprava v rámci Spoločenstva - Acuerdo Multifibrasdohoda o vláknach - aborto terapéuticoterapeutická interrupcia - transporte nacionalnárodná doprava - transporte por cablekáblová doprava - transporte por tuberíapotrubná doprava - transporte por cuenta de tercerosnájomná doprava - transporte por cuenta propiapreprava na vlastný účet - transporte públicoprostriedky verejnej dopravy - transporte regionalregionálna doprava - transporte por carreteracestná doprava - transporte escolarškolská doprava - transporte semicolectivopoloverejná doprava - transporte bajo precinto aduaneropreprava pod colnou kontrolou - transporte subterráneopodzemná doprava - transporte suburbanoprímestská doprava - transporte terrestrepozemná doprava - transporte transfronterizocezhraničná doprava - transporte urbanomestská doprava - transportistaprepravca - trabajopráca - trabajo a domiciliopráca doma - nitrógenodusík - trabajo en cadenapráca pri páse - trabajo a tiempo completozamestnanie na plný úväzok - trabajo a tiempo parcialzamestnanie na čiastkový úväzok - trabajo de menorespráca detí - trabajo por turnospráca na smeny - trabajador de edad avanzadastarší pracovník - trabajador clandestinonelegálny pracovník - trabajador comunitariopracovník Spoločenstva - trabajador fronterizoprihraničný pracovník - trabajador minusválidopostihnutý pracovník - trabajador manualmanuálny pracovník - trabajador migrantemigrujúci pracovník - trabajador de temporadasezónny pracovník - trabajador socialsociálny pracovník - obras públicasverejné práce - trébolďatelina - BahamasBahamy - Trentino-Alto AdigioTrentino-Alto Adige - Tesoroštátna pokladnica - Trinidad y TobagoTrinidad a Tobago - triticaltritikale - BahreinBahrajn - trusttrust - cañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubopotrubie, rura, trubica, trúbka, tuba - tuberculosis animaltuberkulóza zvierat - tungstenovolfrám - TúnezTunisko - turbinaturbína - TurquíaTurecko - fruto en bayabobuľové ovocie - TuvaluTuvalu - tuberíapotrubie - IVADPH - UDEACCAEEU - países de la UDEACkrajiny CAEEU - UEBLBLEU - UEDEECU - países de la UEOkrajiny WEU - UITITU - Umm al-QaiwánUmm Al Qaiwain - UncredUNCRD - UnescoUnesco - unificación nacionalnárodné zjednotenie - UEOWEU - contrato de alquilerprenájom - UEAUAS - unión aduaneracolná únia - unión económicahospodárska únia - Unión Económica y MonetariaHospodárska a menová únia - Unión Europea de PagosEurópska platobná únia - unión interparlamentariaMedziparlamentná únia - acuerdo preferencialpreferenčná dohoda - arrendamiento comercialobchodný prenájom - país de la UEMOAkrajiny Západoafrickej menovej únie - unión monetariamenová únia - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - cabeza de ganadostádo dobytka - contrato de arrendamiento rústicozmluva o prenájme pôdy - OOPSUNRWA - APUAPPU - UPUUPU - uraniourán - urbanizaciónurbanizácia - urbanismourbanistické plánovanie - URSSZSSR - UruguayUruguaj - usuario de transportesužívateľ dopravy - baja de precioszníženie cien - fábrica llave en manotováreň na kľúč - usufructoužívacie právo - usuario de informaciónužívateľ informácií - utilización de la ayudavyužitie pomoci - utilización del aguavyužitie vody - utilización de la energíavyužitie energie - utilización de las tierrasvyužitie pôdy - uso pacífico de la energíamierové využitie energie - UtrechtUtrecht - balanza comercialobchodná bilancia - vacunavakcína - vacunaciónočkovanie - vaca lactantekojná krava - vaca lecheradojná krava - Valle de AostaValle d'Aosta - valor añadidopridaná hodnota - valor bursátiltrhová kapitalizácia - valor comercialhodnota obchodu - balanza deficitariadeficit platobnej bilancie - valor en aduanacolná hodnota - vanadiovanádium - VanuatuVanuatu - VaticanoVatikán - terneroteľa - vehículo de colchón de airevznášadlo - vehículo de dos ruedasjednostopové vozidlo - vehículo de motormotorové vozidlo - vehículo agrícolapoľnohospodárske vozidlo - vehículo eléctricoelektrické vozidlo - vehículo sobre raíleskoľajové vozidlo - VejleVejle - VeneciaVeneto - balanza de invisiblesbilancia neviditeľného obchodu - VenezuelaVenezuela - ventapredaj - venta a créditopredaj na úver - venta con rebajapredaj so zľavou - venta en subastaaukčný predaj - venta directapriamy predaj - balanza de pagosplatobná bilancia - venta libre de impuestosbezcolný predaj - venta a distanciazásielkový predaj - verificación de cuentaskontrola účtov - Vest for Storebaeltzápadný Great Belt - Sjaelland Occidentalzápadný Zealand - BaliBali - carnemäso - carne bovinahovädzie mäso - carne caprinakozie mäso - carne equinakonské mäso - carne de búfalobyvolie mäso - carne de ternerateľacie mäso - carne de avehydinové mäso - carne deshuesadavykostené mäso - carne frescačerstvé mäso - BalcanesBalkán - carne ovinaovčie mäso - carne porcinabravčové mäso - ViborgViborg - vicepresidente del Parlamentopodpredseda parlamentu - víctima civilcivilné obete - víctima de guerravojnová obeť - teletextovysielaný videotext - videotex interactivointeraktívny videotext - inserción profesionalintegrácia do zamestnania - ballotagebalot - vida asociativakolektívne aktivity - vida de la empresapredmet podnikania - vida escolarškolský život - vida socialspoločenský život - VietnamVietnam - viñedovinohrad - ciudad mediastredne veľké mesto - ciudad nuevanové mesto - ciudad satélitesatelitné mesto - vino aromatizadoaromatizované víno - vino blancobiele víno - vino del paísmiestne víno - vino de calidad superiorvýberové víno - vino de mesastolové víno - vino embotelladofľaškové víno - vino alcoholizadoalkoholizované víno - cintapásovina - vino espumosošumivé víno - vino rosadoružové víno - vino tintočervené víno - vino no espumosonešumivé víno - vinificaciónvínne kvasenie - violencia sexualsexuálne motivované násilie - violencianásilie - violencia de Estadovládne násilie - violencia políticapolitické násilie - BangladeshBangladéš - viticulturavinohradníctvo - curso de agua interiorvnútrozemská vodná cesta - curso de agua internacionalmedzinárodná riečna doprava - autovíamagistrála - vía ruralvidiecka cesta - vía urbanamestská komunikácia - Banco Africano de DesarrolloAfrická rozvojová banka - ave de corral muertajatočná hydina - ave de corral ponedorahydinové nosnice - ave de corral vivaživá hydina - volumen de intercambiosobjem obchodu - volumen de transaccionesobjem obchodovania - voto en blancoprázdne hlasovacie lístky - banco agrícolapoľnohospodárska banka - voto en bloquehlasovanie o návrhu textu ako o celku - votación de la leyhlasovanie o zákone - votación electrónicaelektronické hlasovanie - votación nominalhlasovanie podľa mien - voto nuloneplatný hlasovací lístok - voto obligatoriopovinné hlasovanie - votación anticipadaanticipačné hlasovanie - voto por correspondenciakorešpondenčné hlasovanie - votación por podereszastúpenie pri hlasovaní - votación parlamentariahlasovanie parlamentu - banco centralcentrálna banka - voto preferencialpreferenčné hlasovanie - votación públicaverejné hlasovanie - viaje todo incluidozájazd - viaje en gruposkupinové cestovanie - vulcanologíanáuka o sopkách a sopečných javoch - extensión agrariaslužby poradenstva v poľnohospodárstve - Wallis y FutunaWallis a Futuna - yogurjogurt - banco comercialkomerčná banka - YemenJemen - antiguo Yemen RDPbývalý Južný Jemen - Yorkshire y HumbersideYorkshire a Humberside - República Democrática del CongoZair - ZambiaZambia - ZelandaZeeland - banco cooperativodružstevná banka - zona áridapásmo sucha - zona climáticaklimatické pásmo - zona residencialobytná zóna - zona de capturaoblasť výlovu - zona de libre comerciozóna voľného obchodu - zona pesquerarybolovná oblasť - zona económica exclusivavýhradná hospodárska zóna - zona ecuatorialrovníkové pásmo - zona francabezcolná zóna - Acuerdo SALTdohoda SALT - banco de inversióninvestičná banka - zona fríastudené pásmo - zona húmedavlhké pásmo - zona monetariamenová oblasť - centro comercial, zona peatonalpešia zóna - zona contaminadaznečistená oblasť - zona protegidachránená oblasť - zona catastróficaoblasť postihnutá pohromou - zona subtropicalsubtropické pásmo - zona suburbanapredmestská oblasť - zona de tarificacióntarifná zóna - banco de desarrollorozvojová banka - zona templadamierne pásmo - zona tropicaltropické pásmo - zona urbanamestská zóna - zoologíazoológia - SAFERpozemková banka - banco popularľudová banka - banco privadosúkromná banka - banco públicoštátna banka - BarbadosBarbados - acuerdo sectorialodvetvová dohoda - lista de precioscenník - barratyč - salario bajonízka mzda - base de datosdatabáza - base militarvojenská základňa - BasilicataBasilicata - Baja Normandíadolná Normandia - Baja SajoniaDolné Sasko - buqueplavidlo - acuerdo sobre productos básicoskomoditná dohoda - buque cisternacisternová loď - edificiobudova - embarcación de recreovýletné plavidlo - edificio industrialpriemyselná budova - edificio públicoúradná budova - BavieraBavorsko - acuerdo arancelariocolná dohoda - bellas arteskrásne umenie - BEIEIB - BélgicaBelgicko - regiones y comunidades de Bélgicaregióny a spoločenstvá Belgicka - BeliceBelize - beneficiozisk - beneficiario de ayudaprijímateľ pomoci - BeneluxBenelux - países del Beneluxkrajiny Beneluxu - BeninBenin - BerlínBerlín - BermudasBermudy - necesidad alimentariavýživové potreby - necesidad de viviendapotreba bývania - necesidad de mano de obrapotreba pracovnej sily - crecimiento de la poblaciónprírastok počtu obyvateľov - necesidades de aguapožiadavky na vody - forrajekrmivo - necesidad financierafinančné požiadavky - remolacha forrajerakŕmna repa - remolacha azucareracukrová repa - BEUCBEUC - mantequillamaslo - manteca vegetalrastlinné maslo - BhutánBhután - crecimiento de la producciónzvýšenie výroby - bibliografíabibliografia - bibliotecaknižnica - biblioteca juvenildetská knižnica - biblioteca nacionalnárodná knižnica - biblioteca públicaverejná knižnica - biblioteca científicavedecká knižnica - biblioteca universitariauniverzitná knižnica - bicameralismodvojkomorový systém - BIDIDB - barrio de chabolasslum - OIEIBE - bien comunalspoločná pôda - bien culturalkultúrny objekt - bien duraderotovary dlhodobej spotreby - bien no duraderotovary krátkodobej spotreby - bienestar socialsociálny blahobyt - acusaciónobvinenie - balance de abastecimientobilancia dodávok - balance energéticoenergetický audit - balance socialsociálny audit - bioquímicabiochémia - bioconversiónbiologická konverzia - biodegradabilidadbiologická rozložiteľnosť - bioenergíabioenergia - biografíaživotopis - bipartidismosystém dvoch politických strán - bipolarizaciónbipolarizácia - MyanmarMjanmarsko - compranákup - bismutobizmut - trigo duropšenica tvrdá - trigo blandopšenica obecná - congelación de precioszmrazenie cien - madera para la construcciónstavebné drevo - compra a créditonákup na úver - bebida no alcohólicanealkoholický nápoj - bono del Tesoropokladničná poukážka - BonaireBonaire - bonificación de interesesdotácia úrokovej sadzby - calceteríapletený a háčkovaný tovar - compra de intervenciónintervenčné nákupy - BornholmBornholm - botánicabotanika - BotswanaBotswana - panaderíapekáreň - BorgoñaBurgundsko - Bolsa de mercancíaskomoditná burza - bovinodobytok - provincia de Brabante Flamencoprovincia Flámsky Brabant - Brabante Septentrionalseverný Brabant - provincia de Brabante Valónprovincia Valónsky Brabant - BremenBrémy - BrasilBrazília - patentepatent - patente europeaEurópsky patent - BIPBIS - ácido inorgánicoanorganická kyselina - bromobróm - brucelosisbrucelóza - BruneiBrunej - presupuesto comunitariorozpočet Spoločenstva - presupuesto de defensarozpočet na obranu - presupuesto extraordinariomimoriadny rozpočet - ácido orgánicoorganická kyselina - presupuesto familiarrodinný rozpočet - presupuesto operativo CECAprevádzkový rozpočet ESUO - presupuesto publicitariorozpočet na reklamu - presupuesto rectificativoopravný rozpočet - presupuesto social europeoeurópsky sociálny rozpočet - presupuesto suplementariodoplnkový rozpočet - consignación presupuestariazačlenenie do rozpočtu - BulgariaBulharsko - papeleta de votaciónhlasovací lístok - oficina de informacióninformačná kancelária - mesa electoralvolebná miestnosť - Mesa del Parlamentoúrad parlamentu - formalidad administrativaadministratívne formality - ofimáticakancelárska automatizácia - butteroilmaslový olej - gobierno en la sombratieňový kabinet - AbruzosAbruzzi - AzoresAzory - cabotaje marítimomorská kabotáž - cacaokakao - catastroregister pôdy - cuadrovedúci výkonný pracovník - cuadro administrativomanažér - cuadro lingüístico CEjazyková služba ES - países ACPkrajiny AKP - cuadro mediostredný manažment - cuadro superiorvedenie podniku - CAMERVHP - países del CAMEkrajiny RVHP - cafékáva - caja de ahorrossporiteľňa - CalabriaCalabria - cálculo de costeskalkulácia nákladov - adquisición de la propiedadnadobudnutie majetku - calendario escolarplánovanie školského roka - CamerúnKamerun - campaña agrícolatrhový rok - CampaniaCampania - campingkempovanie - CanadáKanada - canal de PanamáPanamský prieplav - adquisición de conocimientosučenie - cáncerrakovina - candidatokandidát - caña de azúcarcukrová trstina - EACCAO - Cabo VerdeKapverdské ostrovy - adquisición de documentoszískanie dokumentov - capacidad de obrarspôsobilosť na výkon práv - capacidad de cargaprepravná nosnosť - capacidad de contratarspôsobilosť uzavrieť zmluvu - capacidad de disfrutespôsobilosť k právam a povinnostiam - vetoveto - procedimiento consultivokonzultačné konanie - ministerioministerstvo - cargo electivo localmiestny poslanec - comunidad autónomaautonómne spoločenstvo - administración regionalregionálne orgány štátnej správy - intercambio científicovedecká výmena - capacidad de producciónvýrobná kapacita - sanción militarvojenské sankcie - voluntario internacionaldobrovoľník medzinárodnej pomoci - cuestión de Cisjordaniaotázka západného brehu Jordánu - Derecho comunitario-Derecho nacionalprávo Spoločenstva - národné právo - delegación PEdelegácia EP - dictamen CESstanovisko HSV - función pública europeaEurópska verejná služba - dictamen favorable PEsúhlas EP - Asamblea paritaria ACP-CESpoločné zhromaždenie AKT-ES - presidente PEPredseda EP - vicepresidente PEPodpredseda EP - cuestor PEkvestor EP - sentencia del Tribunal CErozsudok súdu ES - movimiento antieuropeístaprotieurópske hnutie - fondo estructuralštrukturálne fondy - jurisdicción laboralpracovný súd - capacidad de almacenamientoskladová kapacita - arrepentidoľútosť - zona adyacentepobrežné vody - recurso de particularesodvolania súkromných osôb - situación económicahospodárska situácia - factor de producciónvýrobný faktor - polo de crecimientobod rastu - programa integrado de desarrolloprogram integrovaného rozvoja - PIMIMP - comercio Norte-Surobchod medzi Severom a Juhom - capacidad de transporteprepravná kapacita - capital especulativošpekulatívne prostriedky - financiación públicaverejné financovanie - armonización de preciosharmonizácia cien - mercado de capitaleskapitálový trh - capital de riesgorizikový kapitál - presupuesto general CEvšeobecný rozpočet ES - premio culturalcena kultúry - anglicanismoanglikánstvo - catolicismokatolicizmus - ortodoxiapravoslávie - protestantismoprotestantstvo - zona de recreozábavný park - profesión gastronómicapovolanie v gastronómii - mafiamafia - bioéticabioetika - sociedad secretatajná spoločnosť - cultura regionalregionálna kultúra - SIDAAIDS - precio del terrenocena pôdy - enseñanza abiertaotvorená univerzita - presupuesto de educaciónrozpočet školstva - intercambio escolarštudijná výmena - EurydiceEurydice - reconocimiento de estudiosuznávanie štúdií - empresa periodísticatlačový podnik - teletexteletext - protección de datosochrana údajov - red de transmisión interactivainteraktívna sieť - producción cinematográficafilmová tvorba - industria de programasprogramový priemysel - coproducción audiovisualaudiovizuálna koprodukcia - programa audiovisualaudiovizuálny program - producción audiovisualaudiovizuálna produkcia - televisión de alta definicióntelevízia s vysokým rozlíšením - videocomunicaciónvideokomunikácia - política audiovisualaudiovizuálna komunikačná politika - piratería audiovisualaudiovizuálne pirátstvo - espacio audiovisual europeoEurópska audiovizuálny priestor - libre circulación de programasvoľný pohyb programov - tarifa de comunicacioneskomunikačná sadzba - Derecho de la informaciónzákon týkajúci sa informácií - informática jurídicaspracovanie právnych údajov - telecargasťahovanie údajov - traducción automáticastrojový preklad - independencia energéticasebestačnosť v energii - capital industrialpriemyselný kapitál - procedimiento de cooperaciónpostup spolupráce - traspaso de competenciasprenos kompetencií - fundación de la empresazapočatie činnosti podniku - empresa de serviciospodnik služieb - agencia de empleo temporalsprostredkovateľňa dočasnej práce - trabajo en pantallapráca s počítačovou zobrazovacou jednotkou - cabotaje de carreteracestná kabotáž - transportista fluvialriečna doprava - canal marítimonámorný prieplav - Túnel de la Manchaspojenie cez kanál La Manche - tarifa interiornárodná sadzba - tarifa internacionalmedzinárodná sadzba - tarifa de transporte por carreterasadzba cestnej prepravy - acto administrativoadministratívne opatrenie - capital socialakciový kapitál - protección del bosquezachovanie lesa - mar TirrenoTyrrhénske more - mar AdriáticoJadranské more - mar de LiguriaLigúrske more - mar EgeoEgejské more - mar JónicoJónske more - lucha contra los insectosboj proti hmyzu - ordenación de la propiedad rústicareštrukturalizácia pôdneho fondu - regulación de la pescarybolovné predpisy - control pesquerorybárska kontrola - legumbre perenneviacročná zelenina - producto frescočerstvý produkt - norma de calidadnorma kvality - norma de seguridadbezpečnostná norma - norma técnicatechnická norma - COSTCOST - investigación y desarrollovýskum a vývoj - investigación espacialkozmický výskum - técnica espacialvesmírna technológia - capital extranjerozahraničný kapitál - caucho sintéticosyntetický kaučuk - caucho naturalprírodný kaučuk - industria ferroviariavýroba koľajových vozidiel - carbón vegetaldrevné uhlie - industria de artículos de lujopriemysel luxusných výrobkov - provincia autónoma de Bolzanoautonómna provincia Bolzano - provincia autónoma de Trentoautonómna provincia Trento - CEPTCEPT - JIFEINCB - Habitat ONUHabitat OSN - agente CEzamestnanci ES - caprinokoza - captura accesoriavedľajší úlovok - captura autorizadaschválený výlov - captura de pescadovýlov rýb - captura por especievýlov podľa druhov - captura totalcelkový výlov - acto comunitarioakt Spoločenstva - CaribeKaribské ostrovy - química del carbonochémia uhoľných produktov - carbonouhlík - carburantemotorové palivo - pieza en canaljatočný trup - CaricomCaricom - países del Caricomkrajiny Caricom - mapa escolarsieť škôl - cártelkartel - acto de comercioobchodná transakcia - cartografíakartografia - cash flowcash flow - catalogaciónkatalogizácia - CataluñaKatalánsko - catálogokatalóg - categoría socioprofesionalsocioprofesijná kategória - fianza electoralvolebná kaucia - acta de congresokonferenčné postupy - SPCSPC - CDICID - países UEkrajiny EU - CEACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - radiación ionizanteionizujúce žiarenie - sodiosodík - trabajo de los metalesopracovanie kovov - gas rarovzácny plyn - trasplante de órganostransplantácia orgánu - transfusión de sangretransfúzia krvi - residuo metálicokovový odpad - eje comunitariohlavná trasa Spoločenstva - intercambio de jóvenesschéma výmenných pobytov mladých - partícula elementalzákladná častica - química analíticaanalytická chémia - espectrometríaspektrometria - países de la CEAOkrajiny CEAO - citologíacytológia - calciovápnik - diagnóstico médicolekárska diagnóza - medicina nuclearjadrové lekárstvo - miembro del Tribunal de Cuentas CEčlen Účtovného dvora ES - seguridad de los edificiosbezpečnosť výstavby - Agencia Europea de Medio AmbienteEurópska agentúra životného prostredia - guíapríručka - símbolo europeoeurópsky symbol - lengua oficialúradný jazyk - accidente domésticoúraz doma - programa comunitarioplán Spoločenstva - bosque tropicaltropický les - Convenio de Lomé IVštvrtý dohovor z Lomé - perturbación electromagnéticaškodlivosť elektromagnetického žiarenia - mercenariožoldnier - conmemoraciónspomienková slávnosť - enseñanza de la conducciónvýučba riadenia vozidiel - dopajevýkonnostné drogy - Convención Europea de Derechos HumanosEurópsky dohovor o ľudských právach - CECAESUO - Tribunal de Primera Instancia CESúd prvého stupňa ES - condición de jubilaciónpodmienky odchodu do dôchodku - frontera intracomunitariavnútorné hranice Spoločenstva - vehículo de campingobytný príves - medida antidumpingantidumpingové opatrenie - impacto de la informáticadopad informatiky - comunicación de datossprístupnenie informácií - intervención militarvojenský zásah - exportación de residuosvývoz odpadu - cooperantepomocník v rozvojovej krajine - radiobiologíarádiobiológia - absentismoabsentérstvo - acta pontificiapápežská listina - CedeaoECOWAS - CedefopCedefop - CEEAESAE - célibeosoba bez manželského zväzku - CEMTECMT - censuracenzúra - República CentroafricanaStredoafrická republika - centralización de la informacióncentralizácia informácií - región del CentroCentre - Centro Común de Investigación CEEASpoločné výskumné stredisko ESAE - centro de cálculopočítačové centrum - centro de documentacióndokumentačné centrum - centro políticopolitický stred - centro distribuidor de bases de datosdatabankové servisné centrum - cereal alimenticiopotravinárske obilniny - valor de renta variableakcia - cereal forrajerokŕmne obilniny - cereal panificableobilniny na výrobu chleba - CERNCERN - OEIEESRO - certificado de origenosvedčenie o pôvode - certificado de circulaciónosvedčenie o pohybe tovaru - certificado sanitariozdravotné osvedčenie - CESETUC - acción judicialžaloba - cese de actividadukončenie obchodovania - cese de actividad agrícolaukončenie hospodárenia - suspensión de pagospozastavenie platieb - cámara de comercio e industriaobchodná a priemyselná komora - cámara de elección directapriamo volená snemovňa - cámara federalfederálna snemovňa - cámara parlamentariakomora parlamentu - champañašampanské - cambio socialsociálna zmena - cambio tecnológicotechnologická zmena - edulcoracióndosládzanie - minería del carbónťažba uhlia - carga por ejetlak na nápravu - carga familiarvyživovaná osoba - carga útilužitočné zaťaženie - carganáklad - Carta de La HabanaHavanská charta - Carta de las Naciones UnidasCharta Spojených národov - carta social europeaEurópska sociálna charta - acceso a la información comunitariaprístup k informáciám Spoločenstva - acceso a la justiciaprístup k súdom - acuerdo ATPdohoda ATP - acuerdo comercial CEobchodná dohoda ES - acuerdo de cooperación CEdohoda o spolupráci ES - Acuerdo de SchengenSchengenská dohoda - acuerdo europeo de asociaciónEurópska dohoda o pridružení - acuerdo provisional CEpredbežná zmluva ES - acuerdo interinstitucionaldohoda medzi orgánmi - acuerdo mixtozmiešaná dohoda - acumulador eléctricozásobník elektrickej energie - acervo comunitarioacquis Spoločenstva - acción por responsabilidad civilpridružená žaloba o odškodnenie - acción comunitariakrok Spoločenstva - acción civilobčianskoprávna žaloba - acción penaltrestnoprávne konanie - acción por responsabilidadkonanie o občianskoprávnu zodpovednosť - intervención del ministerio fiscaltrestné stíhanie - actividad comunitariačinnosť Spoločenstva - adaptación de las perspectivas financierasúprava finančných prognóz - adhesión a un acuerdopristúpenie k dohode - administración de la instituciónspráva orgánov - África lusófonaportugalsky hovoriaca Afrika - África subsaharianasubsaharská Afrika - Agencia Europea para la Evaluación de MedicamentosEurópska agentúra pre hodnotenie liečebných produktov - Agencia Europea de Salud y Seguridad en el TrabajoEurópska agentúra bezpečnosti a zdravia pri práci - agresión físicafyzický útok - TLCANNAFTA - alergiaalergia - embajadaveľvyslanectvo - ordenación del territorioplánovanie rozvoja mesta a vidieka - antigua RDAbývalá NDR - antigua URSSbývalý ZSSR - antigüedadslužobný vek - antiguos países socialistasbývalé socialistické krajiny - aparato de gasplynové zariadenie - informatizaciónaplikácie informačných technológií - profundización de la Unión Europeaďalší rozvoj Spoločenstva - Arco atlánticoAtlantický oblúk - archipiélagosúostrovie - ArmeniaArménsko - SAARCSAARC - ascensorvýťah - Asia centralstredná Ázia - asamblea parlamentariaparlamentné zhromaždenie - autonomía administrativaautonómna správa - autorización de ventapovolenie na predaj - anteproyecto de presupuesto CEpredbežný návrh rozpočtu ES - avión de combatebojové lietadlo - AzerbaiyánAzerbajdžan - base jurídicaprávny základ - cuenca renanaúdolie Rýna - BielorrusiaBielorusko - beneficiario netočistý príjemca - BERDEBOR - bien de doble usotovar dvojakého použitia - bienestar de los animalesstarostlivosť o blaho zvierat - biotopobiotop - lavanderíačistiareň - madera tropicaltropické drevo - Bosnia-HerzegovinaBosna a Hercegovina - BrandeburgoBrandenbursko - cabotaje aéreoletecká kabotáž - marco comunitario de apoyopodporný rámec Spoločenstva - cálculo científicovedecký výpočet - calendario de la UEMčasový harmonogram pre EMÚ - carrera profesionalprofesijná kariéra - tarjeta de ampliaciónexpanzná karta - casete audioaudio kazeta - CCANNACC - CEISNŠ - círculo de calidadcyklus kontroly kvality - certificación comunitariaosvedčovanie Spoločenstva - cambio de régimen políticozmena politického režimu - Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadoresCharta ES o základných sociálnych právach pracovníkov - carta europeaEurópska charta - carta internacionalmedzinárodná charta - cirujanochirurg - agravantepriťažujúce okolnosti - atenuantepoľahčujúce okolnosti - ciudadanía europeaEurópske občianstvo - cláusula abusivazmluvné ustanovenie proti dobrým mravom - cláusula contractualzmluvné podmienky - cláusula de exenciónustanovenie o výnimkách - COCOMCOCOM - Código Penaltrestný zákonník - codificación del Derecho comunitariokodifikácia práva Spoločenstva - cohesión económica y socialhospodárska a sociálna súdržnosť - peluquería y bellezakaderníctvo a kozmetika - entidad localmiestny orgán - entidad regionalregionálny orgán - Comité Mixto EEESpoločný výbor EHP - Comité Consultivo Mixto EEESpoločný poradný výbor EHP - comité de gestión CERiadiaci výbor ES - comité de reglamentación CERegulačný výbor ES - Comité de las RegionesVýbor regiónov - comité mixto CESpoločný výbor ES - Comité Parlamentario Mixto EEESpoločný parlamentný výbor EHP - comitologíakomitológia - comercio de órganosobchod s orgánmi - comercio de arteobchod s umeleckými predmetmi - comunidad flamenca de Bélgicaflámska komunita - comunidad francesa de Bélgicafrancúzsky hovoriaca komunita - comunidad alemana de Bélgicanemecky hovoriaca komunita - comunidades de Bélgicaspoločenstvá Belgicka - competencias del PEprávomoci EP - competencia institucional CEprávomoci orgánov ES - diseño asistido por ordenadorpočítačom podporovaný design - confederación patronalkonfederácia zamestnávateľov - confederación sindicalodborová konfederácia - conferencia europeaeurópska konferencia - conferencia intergubernamental CEMedzivládna konferencia ES - conferencia internacionalmedzinárodná konferencia - Conferencia Internacional del TrabajoMedzinárodná konferencia práce - conferencia tripartitakonferencia tripartity - conflicto interétnicoetnický spor - permiso por actividad políticapolitické prázdniny - Consejo de Cooperación del GolfoRada spolupráce štátov Perzského zálivu - Consejo del EEERada EHP - asesoramiento y peritajeporadenstvo - depósito por producto contaminantezáruka za znečisťujúci výrobok - consolidación del Derecho comunitariokonsolidácia práva Spoločenstva - consuladokonzulát - contrato administrativosprávna zmluva - contrapartida de un acuerdofinančná kompenzácia za dohodu - contribuyente netočistý prispievateľ - contribución PNBpríspevok z HDP - control fronterizohraničná kontrola - control de las ayudas públicaskontrola štátnej pomoci - control de las exportacionesmonitoring vývozov - convenio intergubernamental CEMedzivládny dohovor ES - cooperación en los asuntos internosspolupráca v záležitostiach vnútra - cooperación aduaneracolná spolupráca - cooperación medioambientalspolupráca v oblasti životného prostredia; - cooperación intergubernamental UEmedzivládna spolupráca ES - cooperación interinstitucional CEspolupráca medzi orgánmi ES - cooperación interparlamentariamedziparlamentná spolupráca - cooperación judicial UEsúdna spolupráca v EÚ - cooperación policialpolicajná spolupráca - cooperación policial UEpolicajná spolupráca EÚ - cooperativa de viviendasbytové družstvo - coordinación de financiacioneskoordinácia financovania - coordinación de políticas UEMkoordinácia politík EMÚ - Cuerno de ÁfricaAfrický roh - Cuerpo de Ejército EuropeoEurópske armádne zbory - COSACCOSAC - crimen organizadoorganizovaný zločin - criterio de elegibilidadkritériá nároku na financie - criterio de convergenciakritériá zbližovania - acumulación de rentassúbežný príjem - ciclóncyklón - declaración de interés comunitarioprehlásenie záujmu Spoločenstva - plazo de ediciónvydavateľská lehota - abuso de información privilegiadainsider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom styku - delito ecológicotrestný čin proti životnému prostrediu - delito sexualsexuálne motivovaný trestný čin - denominación del productooznačenie výrobku - denuncia de un acuerdoodstúpenie od dohody - gasto agrícolapoľnohospodársky výdavok - gasto comunitariovýdavok Spoločenstva - gasto de funcionamiento CEadministratívny výdavok ES - gasto de investigación CEvýskumný výdavok ES - gasto operativo CEprevádzkový výdavok ES - gasto estructuralštrukturálny výdavok - excepción del Derecho comunitarioderogácia z práva Spoločenstva - deuda aduaneracolný dlh - segunda fase de la UEMdruhá etapa EMÚ - deberes del funcionariopovinnosti štátnych zamestnancov - diálogo socialsociálny dialóg - diálogo social comunitariosociálny dialóg Spoločenstva - difusión de la información comunitariarozširovanie informácií Spoločenstva - disciplina presupuestaria CErozpočtová disciplína ES - disciplina militarvojenská disciplína - discriminación por razones de nacionalidaddiskriminácia na základe štátnej príslušnosti - dispositivo anticontaminantezariadenie proti znečisťovaniu - datos médicoslekárske údaje - datos personalesosobné údaje - derecho de litigarprávo podať žalobu - derecho de asiloprávo na azyl - Derecho de las obligacioneszáväzkové právo - Derecho regionalregionálny zákon - derechos del funcionariopráva štátnych zamestnancov - pantallaobrazovka - ecu privadosúkromné ECU - educación correccionalvzdelávanie mladých delikventov - accionariado obrerozamestnanecké vlastníctvo kmeňových akcií - efecto invernaderoskleníkový efekt - elaboración del Derecho comunitariopríprava práva Spoločenstva - elecciones regionalesregionálne voľby - embrión y fetozárodok a plod - uso de las lenguaspoužívanie jazykov - instrucción militarvojenský výcvik - equilibrio institucional CEinštitucionálna rovnováha v ES - equipo de protecciónochranné vybavenie - equipo informáticopočítačová technika - equipo de presióntlakové zariadenie - equipo térmicotepelné zariadenie - EritreaEritrea - Espacio Económico EuropeoEurópsky hospodársky priestor - elaboración del presupuesto comunitariozostavovanie rozpočtu Spoločenstva - Estado confesionalnesekularizovaný štát - Estado de derechoprávny štát - Estado federalfederatívny štát - Estado islámicoislamský štát - Estado laicosekularizovaný štát - Estado unitariounitárny štát - estudio comparativoporovnávacia štúdia - estudio de casosprípadová štúdia - Europa de los ciudadanosobčianska Európa - EuropolEuropol - ejecución de la penavýkon trestu - experiencia profesionalprax v profesii - dictamen pericialznalecký posudok nariadený súdom - extremismoextrémizmus - fabricación asistida por ordenadorpočítačom podporovaná výroba - medios para discapacitadospomôcky pre telesne postihnutých - FlevolandFlevoland - función pública internacionalmedzinárodné verejné funkcie - funcionario internacionalzamestnanec medzinárodnej organizácie - funcionamiento institucionalčinnosť orgánov - Fundación Europea de FormaciónEurópska vzdelávacia nadácia - Fondo de CohesiónKohézny fond - fondo del Consejo de EuropaFond Rady Európy - Fondo Europeo de InversionesEurópsky investičný fond - material de oficinakancelárske potreby - franquicia fiscalobnos nepodliehajúci zdaneniu - fraude a la Comunidadpodvod proti Spoločenstvu - frontera exterior de la Comunidadvonkajšie hranice Spoločenstva - genéticagenetika - huelga de hambrehladovka - Grupo de VisegradoVišegrádske krajiny - Grupo de los VeinticuatroSkupina 24 - asociación de entidades localeszdruženie miest a obcí - Agrupación Europea de Interés EconómicoEurópske ekonomické záujmové združenie - helicóptero de combatebojový vrtuľník - historia antiguastaroveká história - historia contemporáneasúčasné dejiny - historia medievalhistória stredoveku - historia modernamoderné dejiny - horario comercialprevádzková doba - identidad culturalkultúrna identita - IFOPFNRP - imagen públicaimage - inmunidad diplomáticadiplomatická imunita - infraestructura económicahospodárska infraštruktúra - iniciativa comunitariainiciatíva Spoločenstva - iniciativa de crecimiento europeoeurópska iniciatíva hospodárskeho rastu - insectohmyz - instalación de lanzamientoodpaľovacie zariadenie - instalación sanitariasanitárna inštalácia - Instituto Europeo de Administración PúblicaEurópsky inštitút verejnej správy - Instituto Monetario EuropeoEurópsky menový inštitút - institución común EEESpoločný orgán EHP - instrumento económico medioambientalekonomický nástroj ochrany životného prostredia - inclemencia atmosféricanepriaznivé počasie - interconexión de sistemassystémové prepojenie - interés colectivospoločný záujem - interés legítimozáujem o podanie žaloby - internado escolarinternátna škola - InterpolInterpol - intoxicación alimentariaotrava skazenými potravinami - judíoŽid - jurisdicciónsúdy a tribunály - jurisdicción constitucionalústavný súd - KazajstánKazachstan - KirguizistánKirgizsko - KosovoKosovo - etiqueta ecológicaoznačenie o ekologickosti - lagojazero - leche maternamaterské mlieko - lanzadera espacialnosná raketa - lengua europeaeurópsky jazyk - lengua minoritariamenšinový jazyk - lengua no europeamimoeurópsky jazyk - lengua regionalregionálny jazyk - lector de discosdisketová mechanika - LetoniaLotyšsko - liberalización del mercadoliberalizácia trhu - liberalización del transporte aéreovoľnosť vzdušného priestoru - LituaniaLitva - ley orgánicazákladný zákon - parcelaciónparcelácia - Antigua República Yugoslava de MacedoniaMacedónsko-Skopje - enfermedad congénitavrodená choroba - enfermedad de nutriciónnutričná choroba - enfermedad de la pielkožná choroba - enfermedad de la sangrekrvné ochorenie - enfermedad del sistema digestivoochorenie tráviaceho traktu - enfermedad del sistema nerviosoneurologické ochorenie - enfermedad endocrinaochorenie žliaz s vnútorným vylučovaním - enfermedad de transmisión sexualpohlavne prenosné choroby - mamífero salvajevoľne žijúce cicavce - espectáculo deportivošportové podujatie - maniobras militaresvojenské cvičenia - contrato de servicioszmluva na dodávku služieb - marca de conformidad CEoznačenie zhody ES - materia de origen animalmateriál živočíšneho pôvodu - mecanismo de cambio SMEkurzový mechanizmus EMS - Mecklemburgo-Pomerania OccidentalMeklenbursko-západné Pomoransko - medicina concertadadohoda o štandardnej zdravotníckej starostlivosti - medicina forensesúdne lekárstvo - medicamento de venta librevoľné predajný liek - medicamento veterinarioveterinárne liečivá - mar CaspioKaspické more - mar NegroČierne more - mar RojoČervené more - MercosurMercosur - transposición de la legislación comunitarianárodné implementačné opatrenie - microorganismomikroorganizmus - medio acuáticovodné prostredie - medio marinomorské prostredie - misión de observaciónzisťovacia misia - módemmodem - MontenegroČierna Hora - moralidad de la clase políticapolitická morálka - negociación de un acuerdo CErokovanie o dohode ES - Ronda UruguayUruguajské kolo - Nomenclatura CombinadaKombinovaná nomenklatúra - nomenclatura farmacéuticazoznam liečiv - no proliferación de armamentonešírenie zbrojenia - norma medioambientalekologická norma - nueva forma de empleonový typ zamestnania - Observatorio Europeo de la Droga y las ToxicomaníasEurópske stredisko kontroly liečiv - Oficina Comunitaria de MarcasÚrad Spoločenstva pre ochranné známky - órgano de cooperación UEorgán spolupráce EÚ - órgano de decisión UErozhodovací orgán - órgano mixto CEspoločný orgán ES - organización sanitariaorganizácia zdravotníckej starostlivosti - Organización Mundial del ComercioSvetová obchodná organizácia - organización deportivašportová organizácia - organismo comunitariokomunitárna organízácia - organismo y agencia CEšpecializovaný orgán ES - UzbekistánUzbekistan - apadrinamiento, apoyo, auspicios, aval, esponsorización, garantía, padrinazgo, patrocinazgo, patrocinio, patronato, respaldosponzorstvo - patrocinio comunitariopríspevok Spoločenstva - Asociación por la PazPartnerstvo pre mier - países bálticosPobaltské štáty - países de la CEIkrajiny SNŠ - países del CCGkrajiny GCC - países del Mercosurkrajiny Mercosur - país no asociadonepridružená krajina - países terceros mediterráneostretie krajiny v Stredozemí - PECOCEEC - permiso de contaminación negociableobchodovateľné povolenie na znečistenie - personal civilcivilný personál - personal contratadozmluvní pracovníci - personal sanitariozdravotnícky personál - personal militarvojenský personál - perspectivas financierasfinančné prognózy - PESCSZBP - filosofía del Derechofilozofia práva - denuncia ante la Comisiónsťažnosť Komisii - planta nocivaškodlivá rastlina - planta vivaživá rastlina - pluralismo de los medios de comunicaciónpluralizmus v médiách - política comunitaria de medio ambientepolitika životného prostredia Spoločenstva - política de cambios únicajednotná kurzová politika - política de visadosvízová politika - política monetaria únicajednotná menová politika - contaminante estratosféricolátky znečisťujúce stratosféru - población autóctonapôvodné obyvateľstvo - pornografíapornografia - portaavioneslietadlová loď - diligencia judicialsúdne konanie - prehistoriaprehistória - primera fase de la UEMprvá etapa EMÚ - Presidencia del Consejo de la Unión Europeapredsedníctvo v Rade ES - presidente de la Comisiónpredseda Komisie - publicación científicavedecká tlač - pruebadôkaz - prevención de accidentesúrazová prevencia - principio de reconocimiento mutuoprincíp vzájomného uznávania - principio de subsidiariedadprincíp subsidiarity - principio general del Derechovšeobecná právna zásada - procedimiento CE por infracciónpriestupkový postup v ES - procedimiento de codecisiónspolurozhodovací postup - procedimiento de conciliacióndohodovacie riadenie - procedimiento especialzvláštne konanie - producto homeopáticohomeopatický produkt - producto recicladorecyklovaný produkt - profesión aduaneracolné povolanie - profesión médica paralelaprevádzkovateľ alternatívnej medicíny - programa legislativo comunitariolegislatívny plán Spoločenstva - programa operativooperačný program - proyecto de interés comunitarioprojekt v záujme Spoločenstva - proyecto de presupuesto CEnávrh rozpočtu ES - fomento de la idea de Europašírenie európskej myšlienky - protocolo financierofinančný protokol - publicación asistida por ordenadorpočítačom podporované vydávanie - publicidad de las sesionesverejný priebeh zasadaní - cuestión de confianzaotázka dôvery - cuestión del Tíbettibetská otázka - cuestión prejudicialpredbežná záležitosť - prórroga de un acuerdoobnovenie dohody - reclamación ante el Defensor del Pueblo CEsťažnosť ombudsmanovi ES - recurso contencioso-administrativožaloba podaná na správny súd - recurso contencioso comunitariožaloba podaná na Súdny dvor ES - recurso de anulación CEžaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ES - recurso por responsabilidad administrativažaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívy - impuesto ecológicoekologická daň - reforma económicahospodárska reforma - reforma políticapolitická reforma - régimen aduanero comunitariocolný postup Spoločenstva - régimen aduanero de exportaciónvývozný colný režim - régimen comunitario de financiaciónfinančné dojednania Spoločenstva - región alpinaAlpský región - región dependiente de la pescaregión závislý na rybolove - región elegibleoprávnený región - región europeaeurópsky región - región industrial en decliveupadajúci priemyselný región - Registro Civilobčiansky register - reglamento parlamentariorokovací poriadok parlamentu - relación administración-administradovzťahy občan - úrady - relación Estado-entidades territorialesvzťahy medzi štátom a regiónom - relación interinstitucional CEvzťahy medzi orgánmi ES - reparto de competenciasdeľba právomocí - distribución de la financiación comunitariarozdelenie prostriedkov Spoločenstva - República de MoldaviaMoldavská republika - República EslovacaSlovenská republika - red de energíaenergetická rozvodná sieť - red informáticapočítačová sieť - red locallokálna sieť - red transeuropeatranseurópska sieť - reservarezervácia - reserva presupuestaria CErozpočtové rezervy ES - resolución del Parlamentouznesenie parlamentu - recurso del IVAzdroj DPH - retenciónzrážka pri zdroji - revisión de un acuerdorevízia dohody - revisión de los Tratados CErevízia Zmluvy o ES - revisión de las perspectivas financierasrevízia finančných prognóz - papel internacional de la Unión Europeamedzinárodná úloha Spoločenstva - roedorhlodavec - realismomonarchizmus - sanidad animalzdravie zvierat - SajoniaSasko - Sajonia-AnhaltSasko-Anhaltsko - ciencias médicaslekárska veda - esculturasochárstvo - SEBCESCB - secreto de Estadoštátne tajomstvo - secretaría de la instituciónsekretariát orgánu - sector agrarioagrárny sektor - seguridad aéreabezpečnosť vo vzduchu - seguridad y vigilanciabezpečnostné služby - seguridad marítimanámorná bezpečnosť - seísmozemetrasenie - campaña de sensibilizaciónkampaň na verejné povedomie - servidor de redsieťový server - servicio nacional de sanidadštátna zdravotnícka služba - lugar históricohistorické miesto - situación políticapolitická situácia - EsloveniaSlovinsko - cuidado de la saludzdravotnícka starostlivosť - cura de enfermeríaošetrovateľská starostlivosť - especialidad médicalekárska špecializácia - espectáculo de animalespredstavenie so zvieratami - estabilizador presupuestariorozpočtový stabilizátor - estadística de educaciónštatistika vzdelávania - jefe de explotación agrariavedúci poľnohospodárskeho podniku - estadística de sanidadzdravotnícka štatistika - estadística de transportesdopravná štatistika - estadística de turismoštatistika cestovného ruchu - estatuto jurídico europeoprávna subjektivita podľa európskeho práva - estimulantestimulant - almacenamiento subterráneo de residuospodzemné uskladnenie odpadu - estructura pesqueraštruktúra rybárstva - sustancia psicotrópicapsychotropná látka - asistencia al usuariopodpora užívateľa - farmacovigilanciakontrola liečiv - vigilancia multilateralmnohostranný dohľad - asociación de municipiosspoločný orgán - sistema operativooperačný systém - sistema de gestión de bases de datossystém správy databáz - sistema sanitariosystém zdravotníckej starostlivosti - sistema judicialsúdny systém - TayikistánTadžikistan - cuota de financiación comunitariaúroveň financovania - tecnología dualtechnológia dvojakého použitia - terminal informáticopočítačové koncové zariadenie - territorios autónomos de Palestinaautonómne územie Palestíny - territorios de la antigua Yugoslaviaúzemia bývalej Juhoslávie - TuringiaDurýnsko - tráfico de personasobchodovanie s ľuďmi - tranquilizanteanalgetikum - transformación en aduanaspracovanie pod colnou kontrolou - transparencia administrativaadministratívna transparentnosť - transparencia del proceso decisoriotransparentnosť v rozhodovaní - transporte de enfermospreprava pacientov - traumatismoúraz - trabajo estacionalsezónna zamestnanosť - Troica comunitariaTrojka - tercera fase de la UEMtretia etapa EMÚ - TurkmenistánTurkménsko - tutela administrativaadministratívny dohľad - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Unión política europeaEurópska politická únia - usuario informáticoužívateľ informačných technológií - utilización alternativa de productos agrícolasalternatívne využitie poľnohospodárskych produktov - transmisor de enfermedadvektor nemoci - vehículo de combatebojové vozidlo - incumplimiento del Derecho comunitariopriestupok voči právu Spoločenstva - vía de recursoodvolanie - viajerocestujúci - zona sensiblecitlivá oblasť - líder de la oposiciónšéf opozície - cabeza de familiahlava domácnosti - ganadohospodársky dobytok - ChileChile - química alimentariapotravinárska chémia - química industrialpriemyselná chémia - cirugíachirurgia - clorochlór - opción presupuestariaprogramový rozpočet - elección de tecnologíavýber technológie - desempleo, desocupación, paro, paro forzosonezamestnanosť - paro coyunturalcyklická nezamestnanosť - paro encubiertoskrytá nezamestnanosť - paro femeninonezamestnanosť žien - paro juvenilnezamestnanosť mládeže - paro parcialkrátkodobá práca - paro estacionalsezónna nezamestnanosť - paro estructuralštrukturálna nezamestnanosť - paro técnicodočasné prepustenie - paro tecnológiconezamestnanosť kvôli technickému pokroku - abstencionismoneúčasť na voľbách - actividad de la empresaodbor podnikania - paradonezamestnaná osoba - cromochróm - ChipreCyprus - sidramušt - OIMICM - cementocement - cinematografíakino - boletín, boletín informativo, circular, hoja informativabulletin, obežník - clase dirigentevedúca trieda - clase bajanižšia trieda - clase mediastredná trieda - clase obrerapracujúca trieda - clase campesinaroľnícka trieda - clase altavyššia trieda - clasificaciónklasifikácia - cláusula compromisoriaarbitrážna doložka - cláusula de repartoustanovenie o kvóre - cláusula de salvaguardiaochranná doložka - actividad no asalariadasamostatná zárobková činnosť - cleroduchovenstvo - climapodnebie - climatizaciónklimatizácia - cierre de cuentasúčtovná uzávierka - club políticopolitický klub - CMAWFC - UNCTADUnctad - coalición políticapolitická koalícia - cobaltokobalt - codificaciónkódovanie - Código de la Circulaciónpravidlá cestnej premávky - código de navegaciónplavebný kódex - Código del Trabajozákonník práce - coexistencia pacíficamierové spolužitie - cofinanciaciónspolufinancovanie - cogestiónspolurozhodovanie - colaboración presupuestariarozpočtová spolupráca - recaudación de impuestosvyber daní - recogida de datoszber údajov - colector solarslnečný kolektor - colectivismokolektivizmus - comunidad ruralvidiecke spoločenstvo - comunidad urbanamestské spoločenstvo - adaptación escolarprispôsobenie škole - colorante alimentariopotravinárske farbivo - colorante alimentario artificialumelé potravinárske farbivo - colorante alimentario naturalprírodné potravinárske farbivo - colzarepka olejná - carburante, combustiblepalivo - combustible sustitutivonáhradné palivo - combustible fósilfosílne palivo - adaptación socialsociálne prispôsobenie - combustible nuclearjadrové palivo - comité agrícola CEpoľnohospodársky výbor ES - comité CEvýbor ES - comité consultivo CEPoradný výbor ES - comité de empresapodniková rada - comité del Consejo de la Unión EuropeaVýbor Rady ES - Comité Económico y Social EuropeoEurópsky hospodársky a sociálny výbor - Comité Monetario CEMenový výbor - Comité paritario CEspoločný výbor pre záležitosti ES - comité permanente CEStály výbor ES - comité permanente ONUStály výbor OSN - comité científico CEVedecký výbor ES - comité técnico CETechnický výbor ES - arbitraje comercialkomerčná arbitráž - biblioteca virtualvirtuálna knižnica - Centro de Traducción de los Órganos de la Unión EuropeaPrekladateľské centrum pre orgány Európskej únie - Oficina Comunitaria de Variedades VegetalesÚrad Spoločenstva pre rastlinné odrody - Carta Africana de los Derechos Humanos y de los PueblosAfrická Charta práv človeka a ľudí - Carta Europea de la EnergíaEurópska charta o energii - cláusula socialsociálne ustanovenie - CNUMADUNCED - Comité de Empresa Europeoeurópska podniková rada - comercio electrónicoelektronický obchod - organismo europeo de normalizaciónEurópsky inštitút pre normy - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - reconocimiento de las cualificaciones profesionalesuznávanie kvalifikácií z odborného školenia - control de la calidad de los productos agrícolaskontrola kvality poľnohospodárskych výrobkov - Tribunal de Justicia de la AELCSúd EFTA - residuos peligrososnebezpečný odpad - depósito legalzákonná záruka - dumping socialsociálny dumping - derechos adquiridosustanovené právo - economía en transicióntranzitívne hospodárstvo - edición electrónicaelektronické vydavateľstvo - enzimaenzým - espacio social europeoeurópsky sociálny priestor - Grupo de países más industrializadosskupina vedúcich priemyselných krajín - GATSGATS - Grupo de RíoSkupina Rio - instauración de la pazustanovenie mieru - estrategia económicahospodárska špionáž - parque zoológicoZoo - enfermedad de los pecesochorenie rýb - globalizaciónglobalizácia - multimediosmultimédiá - Oficina de Armonización del Mercado InteriorÚrad pre harmonizáciu vnútorného trhu - Organización Mundial de las AduanasSvetová organizácia ciel - Órgano de Solución de DiferenciasOrgán pre urovnávanie sporov - APECAPEC - pedofiliapedofília - principio de proporcionalidadprincíp proporcionality - publicidad comparativaporovnávacia reklama - regiones de Finlandiaregióny Fínska - regiones de Sueciaregióny Švédska - reglamentación de las telecomunicacionesriadenie telekomunikácií - sociedad de la informacióninformačná spoločnosť - Tratado de AmsterdamAmsterdamská zmluva - transición económicahospodárska transformácia - TRIMSTRIMS - APDICTRIPS - UNICEUNICE - vida laboralpracovný život - zona euroeuro zóna - TARICTARIC - CIOSLICFTU - CEEACECCAS - EUTELSATEUTELSAT - LECEELEC - clonaciónklonovanie - disputa comercialobchodný spor - empresa en crisispodnik v ťažkostiach - autopista de la informacióninformačná diaľnica - intranetintranet - extranetextranet - buscador, navegador web, programa de navegaciónpočítačový program na vyhľadávanie materiálu - gestión de documentosspráva dokumentov - GEDEDM - OCROCR - digitalizacióndigitalizácia - NiederösterreichDolné Rakúsko - OberösterreichHorné Rakúsko - BurgenlandBurgenland - KärntenKorutánsko - SalzburgoSalzbursko - StiriaŠtajersko - TirolTirolsko - VorarlbergVorarlberg - VienaViedeň - país de la APECkrajiny APEC - CEEPCEEP - plazo del pagoposledný termín platby - pacto de estabilidadpakt stability - política de juventudpolitika mládeže - política de los consumidoresspotrebiteľská politika - política comunitaria-política nacionalpolitika Spoločenstva - národná politika - Observatorio Europeo del Racismo y la XenofobiaEurópske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie - JAIJHA - discriminación por motivos de edadveková diskriminácia - discriminación basada en la orientación sexualdikriminácia na základe sexuálnej orientácie - asistencia a las personas de edad avanzadastarostlivosť o starších - despido improcedenteprotiprávne prepúšťanie - EstocolmoStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - acuerdo socialdohoda o sociálnej politike - discriminación por motivo de minusvalíadiskriminácia na základe postihnutia - OLAFOLAF - simplificación legislativazjednodušovanie legislatívy - ADNDNA - imagen de síntesisobrazová syntéza - método de evaluaciónmetóda hodnotenia - observaciónpozorovanie - principio de comunitarizaciónprincíp komunitizácie - responsabilidad del Estadozodpovednosť štátu - simulaciónsimulácia - vigilancia a la importacióndozor nad dovozom - análisis comparativokomparatívna analýza - análisis de las causaspríčinná analýza - análisis cuantitativokvantitatívna analýza - excedencia especialšpeciálna dovolenka - cooperación reforzadaužšia spolupráca - hipermedioshypermédiá - hipertextohypertext - eutanasiaeutanázia - PalaosPalau - Isla Norfolkostrov Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - dictamen comunitariostanovisko Spoločenstva - dictamen Tribunal de Cuentasstanovisko Účtovného dvora - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión EuropeaCharta EÚ o základných právach - déficit democráticodeficit demokracie - Alto Representante para la PESCVysoký zástupca CFSP - resolución del Consejo de la Unión Europearezolúcia Rady Európskej únie - resolución del Consejo Europeorezolúcia Európskej rady - modo de producciónspôsob produkcie - objetivo de producciónvýrobný cieľ - técnica de producciónvýrobná technika - animal transgénicogeneticky upravené zviera - planta transgénicageneticky upravená rastlina - difusión de las innovacionesšírenie inovácií - norma de producciónvýrobná norma - tecnología obsoletazastaraná technológia - prospectiva tecnológicavýhľadové technologické štúdie - organización de la investigaciónorganizácia výskumu - descubrimiento científicovedecký objav - principio de precauciónzásada bezpečnosti - investigación de campošpecializovaný výskum - resultado de la investigaciónvýsledky výskumu - rastreabilidadzistiteľnosť - agricultura sostenibletrvale udržateľné poľnohospodárstvo - modelo agrario europeoEurópsky poľnohospodársky model - plan agroambientalagroenvironmentálny plán - política sobre la propiedad agrariapozemková politika - proyecto agrícolafarmársky projekt - zona agraria con imperativos medioambientalespoľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniami - pérdida de la cosechastraty na úrode - censo agrariopoľnohospodársky cenzus - cultivo de regadíopoľnohospodárstvo so zavlažovaním - rotación de cultivosstriedanie pestovania plodín - silosilo - cultivo energéticoenergetická plodina - cultivo oleaginosoolejnaté plodiny - zootecniazootechnika - bosque borealseverský les - silvicultura sostenibletrvale udržateľná správa lesov - certificación forestalcertifikácia lesov - política europea forestaleurópska lesnícka politika - EFICSEFICS - bosque mediterráneostredozemný les - bosque templadoles mierneho pásma - estadística forestalštatistika lesníctva - moneda europeaeurópska mena - EuriborEURIBOR - tipo de conversiónprevodný kurz - BAsDADB - BCIECABEI - BDCCaribank - crédito agrícolapoľnohospodársky úver - programa de estabilidadprogram stability - cooperación fiscal europeaeurópska daňová spolupráca - reforma fiscaldaňová reforma - desempleo de los trabajadores migrantesnezamestnanosť migrantov - formación profesional continuapriebežné odborné vzdelávanie - Výbor pre zamestnanosť - Estrategia Europea de EmpleoEurópska stratégia zamestnanosti - adaptabilidad del trabajadorprispôsobivosť pracovníka - flexibilidad del trabajopracovná flexibilita - cualificación obsoletazastaranosť zručností - escasez de mano de obranedostatok pracovnej sily - trabajador polivalenteuniverzálny pracovník - captación de trabajadores de otra empresahľadanie kvalifikovaného personálu - descenso de categoría profesionaldegradovanie - EcofinEcofin - país no participantenezúčastnená krajina - país participantezúčastnená krajina - resistencia de los materialesodolnosť materiálov - evaluación comparativa de resultadosbenchmarking - comercio equitativospravodlivý obchod - concesión de servicioskoncesia na služby - contrato comercialkomerčná zmluva - arbitraje comercial internacionalmedzinárodná obchodná arbitráž - firma electrónicaelektronický podpis - estadística comercialštatistika obchodu - exclusión de una organización internacionalvylúčenie z medzinárodnej organizácie - Asociación Euromediterráneaeurópsko-stredozemné partnerstvo - evaluación de la ayudazhodnotenie pomoci - prevención de conflictospredchádzanie konfliktom - limpieza étnicaetnická čistka - arma antipersonaszbraň proti ľuďom - espionaješpionáž - secreto militarvojenské tajomstvo - estadística de defensaštatistika obrany - análisis del sueloanalýza pôdy - ciencia del espaciovesmírna veda - bioclimatologíabioklimatológia - química del suelochémia pôdy - geografía culturalkultúrna geografia - geografía humanahumánna geografia - geografía regionalregionálna geografia - geomorfologíageomorfológia - sedimentologíasedimentológia - tipo de suelotyp pôdy - etnografíaetnografia - sociología del trabajopriemyselná sociológia - economía del medio ambienteenvironmentálna ekonomika - educación medioambientalenvironmentálne vzdelávanie - protección de las aguasochrana vody - reducción de las emisiones de gasznižovanie emisií plynov - responsabilidad por daños al medio ambienteenvironmentálna zodpovednosť - estadísticas del medio ambienteenvironmentálna štatistika - ecosistema marinomorský ekosystém - ecosistema terrestreúzemný ekosystém - acidificaciónacidifikácia - lodos de depuraciónodpadový kal - residuo químicochemický odpad - residuo electrónicoelektronický odpad - residuo clíniconemocničný odpad - contaminación accidentalznečistenie z ekologických havárií - contaminación localmiestne znečistenie - adopción internacionalmedzinárodná adopcia - brecha entre generaciones, conflicto generacionalgeneračný problém, konflikt generácií - derecho de adopciónadopčné právo - familia recompuestanevlastná rodina - poligamiapolygamia - solidaridad familiarrodinná solidarita - política migratoria comunitariamigračná politika Spoločenstva - dependencia de los ancianoszávislosť starších osôb - previsión demográficapopulačné prognózy - reemplazo generacionalgeneračná obnova - cristianokresťan - musulmánMoslim - asociación europeaeurópska asociácia - autonomía de los discapacitadosnezávislosť postihnutých - comportamiento socialsociálne správanie - integración de los discapacitadosintegrácia postihnutých - pacto socialsociálny pakt - pornografía infantildetská pornografia - turismo religiosonáboženský cestovný ruch - violencia juvenilnásilie mládeže - violencia en la escuelanásilie na školách - violencia domésticadomáce násilie - excepción culturalkultúrna výnimka - identidad europeaEurópska identita - integrismo religiosonáboženský fundamentalizmus - nueva religiónnové náboženstvo - manifestación cultural europeaeurópske kultúrne podujatie - promoción culturalpodpora kultúry - cobertura universal de enfermedadvšeobecné pokrytie zdravotníckej starostlivosti - Derecho Médicolekárske právo - error médicolekársky omyl - enfermedad crónicachronická choroba - medicamento genéricovoľne dostupný liek - seguridad alimentariabezpečnosť potravín - cuidado paliativopaliatívna starostlivosť - autorregulaciónsamoregulácia - código administrativoadministratívny kódex - Historia del Derechohistória práva - delito no intencionadoneúmyselný trestný čin - acoso moralpsychologické obťažovanie - impunidadbeztrestnosť - responsabilidad penal del menortrestnoprávna zodpovednosť maloletých[V4] - turismo sexualsexuálna turistika - atraso judicialnevybavené súdne prípady - derogaciónzrušenie - competencia extraterritorialextrateritoriálna právomoc - independencia de la justicianezávislosť súdnictva - jurisdicción marítimanámorný súd - matrimonio simuladomanželstvo z rozumu - Sistema de Información SchengenSchengenský informačný systém - conflicto religiosonáboženský konflikt - derecho a la saludprávo na zdravie - diversificación energéticaenergetická diverzifikácia - yacimiento de gasložisko plynu - rendimiento energéticoenergetická efektívnosť - reserva estratégicastrategické rezervy - yacimiento de petróleoropné pole - investigación nuclearjadrový výskum - ampliación de una organización internacionalrozšírenie medzinárodnej organizácie - integración industrialpriemyselná integrácia - criterio de adhesiónprístupové kritériá - negociación de adhesiónprístupové rokovania - política de defensa comúnspoločná obranná politika - estrategia de preadhesiónpredvstupová stratégia - Agencia Europea de Información al ConsumidorEurópska spotrebiteľská informačná agentúra - microcréditomikropôžička - microfinanzamikrofinancie - cindínicacindynika - cosmologíakozmológia - cónyuge colaboradorvypomáhajúci partner - trabajo ocasionalpríležitostné zamestnanie - vibración mecánicamechanická vibrácia - guarda forestallesný správca - EurojustEurojust - mandamiento de detención europeoeurópsky zatykač - Tratado de Adhesión UEzmluva o pristúpení k EÚ - Tratado de NizaZmluva z Nice - ayuda a las víctimaspomoc obetiam - centro de educación vigiladanápravnovýchovné zariadenie pre mládež - derecho interno de las religionesvnútorné právo náboženstiev - derecho búdicoBudhistické právo - Derecho Canónicokanonické právo - Derecho Eclesial protestanteprávo protestantskej cirkvi - derecho hebraicoŽidovské právo - derecho hindúHinduistické právo - derecho musulmánIslamské právo - condonación de la deuda fiscalodpísanie daňového dlhu - construcción ilegalnezákonná výstavba - niño de la calledeti ulice - violencia en espectáculos deportivosvýtržníctvo - zona urbana desfavorecidazanedbaná mestská zóna - medicina de urgenciaurgentné liečenie - vandalismovandalizmus - eugenesiaeugenika - trabajador pobrepracujúca chudoba - radiación no ionizanteneionizujúce žiarenie - crecimiento de la empresarast spoločnosti - fusión internacionalmedzinárodná fúzia - gobierno de empresariadenie korporácie - etiqueta socialsociálna orientácia firmy - compra de empresaprevzatie spoločnosti kúpou - empresa de inserciónreintegračný podnik - empresa nacientepodnik v začiatkoch - cooperativa europeaeurópske družstvo - calidad de la enseñanzakvalita vyučovania - biblioteca del Parlamentoparlamentná knižnica - comentario de leykomentár k zákonu - documento electrónicoelektronický dokument - guía turísticaturistický sprievodca - mediatecamediálna knižnica - desinformacióndezinformácia - proveedor de accesoposkytovateľ prístupu na Internet - internauta, navegadorktorá vyhľadáva materiál v počítačovej sieti, osoba, surfer na Internete - motor de búsquedavyhľadávací modul - política de telecomunicacióntelekomunikačná politika - vigilancia por vídeovideo monitoring - criptografíakryptografia - virus informáticopočítačový vírus - necesidades fundamentaleszákladné potreby - relación región-Unión Europeavzťahy región – EÚ - sector no comercialnekomerčný sektor - transferencias socialessociálne transfery - gelatinaželatína - complemento alimenticiopotravinový doplnok - producto biológicoorganický produkt - ladrillotehla - piedrakameň - metal especialšpeciálny kov - motor diéseldieselový motor[V4] - serrería - ayuda a la navegaciónnavigačná pomoc - circulación urbanamestská premávka - movilidad sostenibletrvale udržateľná mobilita - sistema de transporte inteligenteinteligentný dopravný systém - navegación por satélitesatelitná navigácia - asistencia en las escalaspozemná manipulácia - Estado confederalkonfederatívny štát - Estado regionalregionálny štát - protocoloprotokol - símbolo del Estadoštátny symbol - partido nacionalistanacionalistická strana - partido autonomistaautonomistická strana - partido extremistaextrémistická strana - reforma electoralvolebná reforma - investigación parlamentariaparlamentné dožiadanie - redacción legislativalegislatívne návrhy - estatus del elegidoštatút zvolenej osoby - administración electrónicaelektronická správa - declaración del Gobiernovyhlásenie vlády - gobernanzavýkon riadenia - diplomacia parlamentariaparlamentná diplomacia - multa coercitivaopakovaná platba postihu - desahuciodeložovanie z obydlia - distribuidor automáticopredajný automat - capital inicialzakladateľský kapitál - cirugía estéticaestetická chirurgia - examen médico periciallekárska správa - abandono escolarvylúčenie zo štúdia - antena parabólicaparabolická anténa - divulgación científicapopularizujúca veda - gestión de conocimientosriadenie vedomostí - administración portuariaspráva prístavu - subcontratación externavyužívanie vonkajších zdrojov - accidente químicochemická havária - industria cosméticapriemysel kozmetiky - técnica de construcciónstavebná technika - cooperación agrícolaspolupráca v poľnohospodárstve - destrucción de armaszničenie zbraní - cooperación en materia de educaciónspolupráca v oblasti vzdelávania - industria del gasplynárenský priemysel - Derecho laboral internacionalmedzinárodné pracovné právo - Derecho comercial internacionalmedzinárodné obchodné právo - licencia parental para los hombresdovolenka otca - trabajo del reclusopráca väzňov - mercado regionalregionálny trh - seguridad regionalregionálna bezpečnosť - renosob - telemedicinatelemedicína - contencioso territorialúzemný spor - Autoridad Europea de Seguridad AlimentariaEurópsky orgán pre bezpečnosť potravín - Constitución Europeaeurópska ústava - Corpus Juris comunitariosúbor právnych predpisov Spoločenstva[V4] - derecho de participaciónprávo umelca na ďalší predaj - peritaje científicovedecká správa - impacto socialsociálny dopad - ISPAISPA - obtención vegetalpestrosť rastlín - postcomunismopost–komunizmus - salud reproductivareprodukčné zdravie - servicio universaluniverzálna služba - Tribunal Penal InternacionalMedzinárodný trestný tribunál - visión de Europavízia Európy - acuerdo institucionalinštitucionálna dohoda - ACLCCEFTA - CCNRCCNR - cargo públicoverejný úrad - cláusula de concienciaustanovenie o svedomí - cohabitación políticapolitické spolužitie - composición de una comisión parlamentariazloženie parlamentného výboru - técnicas de reuniónvedenie stretnutí - Corte Interamericana de Derechos HumanosInteramerický súd pre ľudské práva - Corte Penal InternacionalMedzinárodný trestný súd - Decisión marcorámcové rozhodnutie - desarrollo personalosobný rozvoj - Estado multiétnicomnohorasový štát - Estados Federados de MicronesiaFederatívne štáty Mikronézie - evacuación de la poblaciónevakuácia obyvateľstva - justicia de proximidadmiestny prístup k zákonu - moralidad de la vida económicamorálka podnikania - OPAQOPCW - OMTSvetová organizácia cestovného ruchu - órgano de representación agrariareprezentatívny orgán sektoru poľnohospodárstva - Parlamento AndinoAndský parlament - Parlamento Centroamericanostredoamerický parlament - país del TLCANkrajiny NAFTA - país del Cáucasokaukazské krajiny - técnicas de comunicaciónkomunikačné schopnosti - técnicas de negociaciónrokovacie schopnosti - Parlamento Latinoamericanoparlament Latinskej Ameriky - técnicas de redacciónpísomné zručnosti - resultado del votovýsledok hlasovania - socialdemocraciasociálna demokracia - Estatuto de los parlamentariosŠtatút členov Európskeho parlamentu - Sistema de Información Geográficageografický informačný systém - tecnología digitaldigitálna technológia - ALCAFTAA - Agencia Europea para la ReconstrucciónEurópska agentúra pre obnovu - Oficina Alimentaria y VeterinariaPotravinový a veterinárny úrad - policía de proximidadsusedská polícia - delegación interparlamentariamedziparlamentná delegácia - budista [V4.1]budhista [V4.1] - ciencia militar [V4.1]vojnová veda [V4.1] - comedor escolar [V4.1]školská jedáleň [V4.1] - concilio [V4.1]cirkevná rada [V4.1] - congreso de un partido [V4.1]zjazd strany [V4.1] - CPLRE [V4.1]CLRAE [V4.1] - deberes del ciudadano [V4.1]občianske povinnosti [V4.1] - derecho a la integridad física [V4.1]právo na fyzickú integritu [V4.1] - derecho penal militar [V4.1]vojenské právo [V4.1] - derecho romano [V4.1]románske právo [V4.1] - devolución fiscal [V4.1]úľava na dani [V4.1] - derecho de visita [V4.1]práva prístupu [V4.1] - enclave territoriale [V4.1]územná enkláva [V4.1] - enfermedad renal [V4.1]ochorenie obličiek [V4.1] - establecimiento farmacéutico [V4.1]farmácia [V4.1] - estación ferroviaria [V4.1]železničná stanica [V4.1] - estación de autobuses [V4.1]autobusová zastávka [V4.1] - geografía histórica [V4.1]dejinná geografia [V4.1] - hinduista [V4.1]hinduista [V4.1] - historia universal [V4.1]dejiny sveta [V4.1] - ilustración gráfica [V4.1]grafická ilustrácia [V4.1] - incunable [V4.1]prvotlač [V4.1] - infracción administrativa [V4.1]správny priestupok [V4.1] - ley de armonización [V4.1]harmonizačné právo [V4.1] - manifiesto [V4.1]manifest [V4.1] - manuscrito [V4.1]rukopis [V4.1] - metodología jurídica [V4.1]právna metodológia [V4.1] - mitología [V4.1]mytológia [V4.1] - movimiento antiglobalización [V4.1]antiglobalizačné hnutie [V4.1] - movimiento cultural [V4.1]kultúrne hnutie [V4.1] - partido bisagra [V4.1]strategická strana [V4.1] - partido extraparlamentario [V4.1]mimoparlamentná strana [V4.1] - partido monárquico [V4.1]monarchistická strana [V4.1] - partido regionalista [V4.1]regionalistická strana [V4.1] - plano [V4.1]plán [V4.1] - policía autonómica [V4.1]regionálna polícia [V4.1] - policía local [V4.1]obecná polícia [V4.1] - prestación no contributiva [V4.1]nepríspevková dávka [V4.1] - presupuesto local [V4.1]miestny rozpočet [V4.1] - presupuesto regional [V4.1]regionálny rozpočet [V4.1] - propaganda política [V4.1]politická propaganda [V4.1] - régimen presidencialista [V4.1]prezidentský režim [V4.1] - religión primitiva [V4.1]primitívne náboženstvo [V4.1] - residencia de estudiantes [V4.1]študentské bývanie [V4.1] - sexualidad [V4.1]sexualita [V4.1] - sociología del Derecho [V4.1]sociológia práva [V4.1] - sociología rural [V4.1]sociológia vidieka [V4.1] - sociología urbana [V4.1]sociológia mesta [V4.1] - sociología de la educación [V4.1]sociológia vzdelávania [V4.1] - sociología política [V4.1]politická sociológia [V4.1] - suministro de gas [V4.1]dodávka plynu [V4.1] - testamento vital [V4.1]vôľa počas života [V4.1] - texto sagrado [V4.1]náboženský text [V4.1] - videoteca [V4.1]video knižnica [V4.1] - derecho natural [V4.1]zvykové právo [V4.1] - biometría [V4.1]biometrika [V4.1] - derecho a la vivienda [V4.1]právo na bývanie [V4.1] - fuerza de reacción rápida [V4.1]jednotka rýchleho nasadenia [V4.1] - populismo [V4.1]populizmus [V4.1] - unión civil [V4.1]občiansky zväzok [V4.1] - Asociación de Estados del Caribe [V4.1]Združenie Karibských štátov [V4.1] - movimiento patriótico [V4.1]vlastenecké hnutie [V4.1] - Representación Permanente ante la UE [V4.1]stále zastúpenie v orgánoch EÚ [V4.1] - grupo socioculturalsocio-kultúrna skupina - sindicato de funcionariosodborový zväz štátnych zamestnancov - zona franca industrialvoľná priemyselná zóna - RingkøbingRingkoebing - material audiovisualaudiovizuálna technika - Asociación Europea de CooperaciónEAS - acuerdo interprofesionalmedziodborová dohoda - StorstrømStorstroem - Umm al-QaiwainUmm Al Qaiwain - Vest for Storebaeltzápadný Great Belt - bonificación de interesesdotácia úrokovej sadzby - coproducción audiovisualaudiovizuálna koprodukcia - programa audiovisualaudiovizuálny program - producción audiovisualaudiovizuálna produkcia - política audiovisualaudiovizuálna komunikačná politika - piratería audiovisualaudiovizuálne pirátstvo - espacio audiovisual europeoEurópska audiovizuálny priestor - pieza en canaljatočný trup - categoría socioprofesionalsocioprofesijná kategória - Estado miembro UEkrajiny EÚ - Centro Común de InvestigaciónSpoločné výskumné centrum - Agencia Europea de MedicamentosEurópska agentúra pre lieky - Bosnia y HerzegovinaBosna a Hercegovina - Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadoresCharta ES o základných sociálnych právach pracovníkov - comunidades de Bélgicaspoločenstvá Belgicka - control de las exportacionesmonitoring vývozov - fraude a la Unión Europeapodvody poškodzujúce Európsku úniu - frontera exterior de la Unión Europeavonkajšie hranice Európskej únie - Observatorio Europeo de las Drogas y las ToxicomaníasEurópske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť - organismo y agencia de la UEorgán alebo agentúra EÚ - EslovaquiaSlovenská republika - CenelecCENELEC - Oficina de Armonización del Mercado InteriorÚrad pre harmonizáciu vnútorného trhu - TARICTARIC - EutelsatEUTELSAT - Baja AustriaDolné Rakúsko - Alta AustriaHorné Rakúsko - Suecia centrorientalÖstra Mellansverige - Suecia meridionalSydsverige - Suecia centroseptentrionalNorra Mellansverige - Norrland centralMellersta Norrland - Norrland septentrionalÖvre Norrland - Småland e IslasSmåland med öarna - Suecia occidentalVästsverige - Finlandia orientalVýchodné Fínsko - LaponiaLaponsko - Finlandia meridionalJužné Fínsko - Islas ÅlandÅland - responsabilidad del Estadozodpovednosť štátu - dictamen Tribunal de Cuentasstanovisko Účtovného dvora - EuriborEURIBOR - trabajador polivalenteuniverzálny pracovník - OMTSvetová organizácia cestovného ruchu - budistabudhista - ciencia militarvojnová veda - comedor escolarškolská jedáleň - CPLRECLRAE - deberes del ciudadanoobčianske povinnosti - derecho a la integridad físicaprávo na fyzickú integritu - Derecho penal militarvojenské trestné právo - Derecho romanorománske právo - devolución fiscalúľava na dani - derecho de visitapráva prístupu - enfermedad renalochorenie obličiek - establecimiento farmacéuticofarmácia - estación ferroviariaželezničná stanica - estación de autobusesautobusová zastávka - geografía históricadejinná geografia - hinduistahinduista - historia universaldejiny sveta - ilustración gráficagrafická ilustrácia - incunableprvotlač - infracción administrativasprávny priestupok - ley de armonizaciónharmonizačné právo - manifiestomanifest - manuscritorukopis - metodología jurídicaprávna metodológia - mitologíamytológia - movimiento antiglobalizaciónantiglobalizačné hnutie - movimiento culturalkultúrne hnutie - partido bisagrastrategická strana - partido extraparlamentariomimoparlamentná strana - partido monárquicomonarchistická strana - partido regionalistaregionalistická strana - policía autonómicaregionálna polícia - policía localobecná polícia - prestación no contributivanepríspevková dávka - presupuesto localmiestny rozpočet - presupuesto regionalregionálny rozpočet - propaganda políticapolitická propaganda - régimen presidencialistaprezidentský režim - religión primitivaprimitívne náboženstvo - residencia de estudiantesštudentské bývanie - sexualidadsexualita - sociología del Derechosociológia práva - sociología ruralsociológia vidieka - sociología urbanasociológia mesta - sociología de la educaciónsociológia vzdelávania - sociología políticapolitická sociológia - suministro de gasdodávka plynu - testamento vitalvôľa počas života - texto sagradonáboženský text - videotecavideo knižnica - derecho naturalzvykové právo - derecho a la viviendaprávo na bývanie - fuerza de reacción rápidajednotka rýchleho nasadenia - populismopopulizmus - Asociación de Estados del CaribeZdruženie karibských štátov - movimiento patrióticovlastenecké hnutie - Representación Permanente ante la UEstále zastúpenie v orgánoch EÚ - Derecho militarvojenské právo - método de aprendizajetechnika výučby - método mnemotécnicomnemotechnika - test psicométricopsychometrický test - Acuerdo de CotonúDohoda z Cotonou - regiones de Poloniapoľské regióny - regiones de Esloveniaslovinské regióny - regiones de la República Checačeské regióny - regiones de Eslovaquiaslovenské kraje - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - Eslovenia sudorientaljuhovýchodné Slovinsko - KoroškaKoroška - Notranjska y KarstNotranjsko-kraška - Marítima y KarstObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Eslovenia centralStredné Slovinsko - región de BratislavaBratislavský kraj - región de TrnavaTrnavský kraj - región de TrenčinTrenčiansky kraj - región de NitraNitriansky kraj - región de Banská BystricaBanskobystrický kraj - región de PrešovPrešovský kraj - región de KošiceKošický kraj - Bohemia meridionalJuhočeský - Hradec KrálovéKrálovohradecký - Karlovy VaryKarlovarský - LiberecLiberecký - Moravia meridionalJuhomoravský - Moravia-SilesiaMoravskosliezsky - OlomoucOlomoucký - PardubicePardubický - PilsenPlzenský - PragaPraha - ÚstíUstecký - VysočinaVysočina - ZlínZlínsky - Bohemia centralStredočeský - región de ZlínŽilinský kraj - regiones de Estoniaestónske regióny - Estonia septentrionalSeverné Estónsko - Estonia occidentalZápadné Estónsko - Estonia centralStredné Estónsko - Estonia nororientalSeverovýchodné Estónsko - Estonia meridionalJužné Estónsko - regiones de Letonialotyšské regióny - LatgaleLatgale - RīgaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - regiones de Lituanialitovské regióny - AlitusAlytaus - KaunasKaunas - KlaipedaKlaipéda - MarijampoleMarijampolės - PanevežisPanevėžio - ŠiauliaiŠiauliai - TaurageTauragė - TelšiaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - regiones de Hungríamaďarské regióny - OuluOulu - Finlandia occidentalZápadné Fínsko - ÁticaAttica - Grecia occidentalZápadné Grécko - Macedonia centralStredné Macedónsko - Macedonia oriental-TraciaVýchodné Macedónsko a Trácia - Macedonia occidentalZápadné Macedónsko - Egeo septentrionalSeverná časť Egejského mora - Egeo meridionalJužná časť Egejského mora - Llanura meridionalJužný Alföld - Llanura septentrionalSeverný Alföld - Hungría centralStredné Maďarsko - Hungría septentrionalSeverné Maďarsko - Transdanubio centralStredné Zadunajsko - Transdanubio meridionalJužné Zadunajsko - Transdanubio occidentalZápadné Zadunajsko - capital intelectualintelektuálny kapitál - Supervisor Europeo de Protección de Datoseurópsky dozorný úradník pre ochranu údajov - EPSOEPSO - control jurisdiccionalsúdny prieskum - método abierto de coordinaciónotvorená metóda koordinácie - nanotecnologíananotechnológia - política europea de vecindadeurópska susedská politika - PNUFIDMedzinárodný protidrogový program Spojených národov - asociación sectores público y privadoverejno-súkromná spolupráca - protocolo diplomáticodiplomatický protokol - Agencia Europea de Seguridad MarítimaEurópska námorná bezpečnostná agentúra - Agencia Europea de Seguridad AéreaEurópska agentúra pre bezpečnosť letectva - ENISAEurópska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií - retraso digitaldigitálna priepasť - política lingüísticajazyková politika - responsabilidad social de la empresasociálna zodpovednosť podnikov - método de lectura rápidarýchločítanie - infracción del Código de la Circulacióndopravný priestupok - rompehielosľadoborec - asignación por cuidadospríspevok na starostlivosť - publicidad electrónica no solicitadanevyžiadaná elektronická reklama - cultura organizativapodniková kultúra - ayuda a la recolocaciónpomoc pri pracovnom preradení - dirección de Internetinternetová adresa - economía del conocimientoznalostná ekonomika - Conferencia de Presidenteskonferencia predsedov - Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión EuropeaInštitút EÚ pre bezpečnostné štúdie - Centro de Satélites de la Unión EuropeaSatelitné centrum EÚ - célula madrekmeňová bunka - deslocalizaciónpremiestnenie podniku - cementerio militarvojenský cintorín - voivodato de MazoviaMazoviecke vojvodstvo - voivodato de Pequeña PoloniaMalopoľské vojvodstvo - voivodato de SilesiaSliezske vojvodstvo - voivodato de LublinLublinské vojvodstvo - voivodato de PodkarpaciePodkarpatské vojvodstvo - voivodato de Pomerania occidentalZápadopomoranské vojvodstvo - voivodato de Santa CruzSvätokrížske vojvodstvo - voivodato de LodzLodžské vojvodstvo - voivodato de LubuszLubušské vojvodstvo - voivodato de Baja SilesiaDolnosliezske vojvodstvo - voivodato de PodlasiePodlaské vojvodstvo - voivodato de Gran PoloniaVeľkopolské vojvodstvo - voivodato de PomeraniaPomoranské vojvodstvo - voivodato de OpoleOpolské vojvodstvo - voivodato de Kuyavia-PomeraniaKujavsko-pomoranské vojvodstvo - voivodato de Warmia-MazuriaVarmsko-mazurské vojvodstvo - asignación por permiso parentalrodičovský príspevok - Agencia Europea de DefensaEurópska obranná agentúra - Centro Europeo para la Prevención y el Control de las EnfermedadesEurópske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb - Agencia Europea de Sustancias y Preparados QuímicosEurópska agentúra pre chemické látky - Agencia Ferroviaria EuropeaEurópska železničná agentúra - Escuela Europea de PolicíaEurópska policajná akadémia - arma prohibidazakázaná zbraň - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - EscaniaSkåne - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-

 


   Publicidade ▼