» 

dicionario analógico

ÅrhusAarhus - domstolars behörighetcompetência jurisdicional - socioekonomiska förhållandencondição socioeconómica - Rådet för kulturellt samarbeteConselho de Cooperação Cultural - CRESTCREST - Europeiska produktivitetsnämndenAgência Europeia para a Produtividade - kärnenergiorganetAgência para a Energia Nuclear - audivisuellt dokumentdocumento audiovisual - DubaiDubai - jordbruksutvecklingsplanplano de desenvolvimento agrícola - skrivareimpressora - saltvattenágua salgada - grundvattenágua subterrânea - spillvattenágua residual - sociokulturella inrättningarequipamento sociocultural - EU:s fiskeripolitikpesca comunitária - Internationella energiorganetAgência Internacional de Energia - getostqueijo de cabra - ost av komjölkqueijo de vaca - FujayraFujeirah - exilregeringgoverno no exílio - audivisuell industriindústria audiovisual - rättspraxisjurisprudência - EG:s rättspraxisjurisprudência CE - delstatEstado federado - ohälsosam bostadhabitação insalubre - mikroekonomimicroeconomia - migration mellan städermigração interurbana - pendling inom städermigração intra-urbana - Danmark öster om Stora BältLeste de Storebælt - organisationsplanorganigrama - viltköttcarne de caça - kvalitativ analysanálise qualitativa - konkurrenskraftcombatividade, competitividade - Macedónia, Macedônia - avfallsförbränningincineração de resíduos - atypiskt arbetetrabalho atípico - kräftdjur, skaldjurcrustáceo, crustáceos - befattningsbeskrivningdescrição de funções - statsrättdireito dos Estados - utlänningars rättigheterdireito dos estrangeiros - minoriteters rättigheterdireitos das minorias - associationsrättdireito das sociedades comerciais - transporträttdireito dos transportes - bostadslagstiftningdireito da habitação - arbetsrättdireito do trabalho - vallagstiftningdireito eleitoral - deltidsjordbrukagricultura a tempo parcial - finansrättregulamentação financeira - internationell skatterättdireito fiscal internacional - skogsvårdslagstiftninglegislação florestal - internationell lagstiftning om mänskliga rättigheterdireito humanitário internacional - internationell rättdireito internacional - internationell privaträttdireito internacional privado - folkrättdireito internacional público - äktenskapslagstiftningdireito matrimonial - nationell rättdireito nacional - kärnenergilagstiftningdireito nuclear - straffrättdireito penal - ekonomisk brottslighetdelito económico - internationell straffrättdireito penal internacional - privaträttdireito privado - kommersiellt jordbrukagricultura comercial - offentlig rättdireito público - lagstiftning för landsbygddireito rural - sociallagstiftningdireito social - territorialrättdireito territorial - politisk högerdireita política - medborgerliga rättigheterdireitos cívicos - mänskliga rättigheterdireitos do Homem - kvinnors rättigheterdireitos da mulher - kontraktsjordbrukagricultura contratual - särskilda dragningsrätterDireitos Especiais de Saque - dumpningdumping - förväntad livslängdesperança de vida - studietidduração dos estudos - hyrestidduração do arrendamento - arbetstidduração do trabalho - lagstadgad arbetstidduração legal do trabalho - AASM-länderpaíses EAMA - gemensam jordbruksdriftagricultura de grupo - East AngliaEast Anglia - gemenskapsvattenáguas comunitárias - perkolationsvattenágua de infiltração - badvattenágua termal - inre farvattenáguas interiores - bergsjordbrukagricultura de montanha - internationellt vattenmar alto - saltvattenágua salgada - ytvattenágua superficial - territorialvattenmar territorial - spillvattenágua residual - handel med jordbruksproduktertrocas agrícolas - handelsutbytetrocas comerciais - informationsutbytepermuta de informação - publikationsutbytepermuta de publicações - handel med tredje landcomércio extracomunitário - handel inom gemenskapencomércio intracomunitário - handelsutbyte per ländergruppcomércio por grupos de países - handelsutbyte per landcomércio por país - handelsutbyte per produktcomércio por produtos - extensivt jordbrukagricultura extensiva - löneskalaescala de salários - utlandsskolaescola no estrangeiro - Europaskolaescola europeia - internationell skolaescola internacional - nationell skolaescola nacional - marknadstillträdeacesso ao mercado - intensivt jordbrukagricultura intensiva - ekonomieconomia - jordbruksekonomieconomia agrícola - kollektiv ekonomieconomia colectiva - samordnad ekonomieconomia concertada - strukturell anpassningajustamento estrutural - krigsekonomieconomia de guerra - företagsekonomieconomia da empresa - regioner i Österrikeregiões da Áustria - jordbruk i Medelhavsområdetagricultura mediterrânica - självförsörjningsekonomieconomia de subsistência - transportekonomieconomia dos transportes - statskontrollerad ekonomieconomia orientada - hushållsekonomieconomia familiar - skogsekonomieconomia florestal - industriell ekonomieconomia industrial - internationell ekonomieconomia internacional - blandekonomieconomia mista - nationalekonomieconomia nacional - jordbrukslivsmedelsindustriagroalimentar - postindustriell ekonomieconomia pós-industrial - offentlig ekonomieconomia pública - regional ekonomieconomia regional - underjordisk ekonomieconomia paralela - stadsekonomieconomia urbana - SkottlandEscocia, Escócia - ekosystemecossistema - agroindustriagro-indústria - hemundervisningeducação ao domicílio - konstundervisningeducação artística - jämförande pedagogikeducação comparada - grundläggande utbildningeducação de base - folkbildningeducação de massas - vuxenutbildningeducação de adultos - utbildning av utlänningareducação de estrangeiros - utbildning utanför skolsystemeteducação informal - allmän fortbildningeducação permanente - gymnastik- och idrottsundervisningeducação física - förskoleutbildningeducação pré-escolar - hälsoupplysningeducação sanitária - hur ett barn kommer till, sexualundervisningeducação sexual - specialundervisningensino especial - elevantalefectivo escolar - agronomiagronomia - radioaktivt utsläppefluente radiactivo - lika lönigualdade das remunerações - likabehandlingigualdade de tratamento - likhet inför lagenigualdade perante a lei - EgyptenEgipto, Egito, República Árabe do Egipto, República Árabe do Egito, República Árabe Unida - El SalvadorEl Salvador - marknadsutvidgningalargamento do mercado - citrusfruktcitrino - upptagande i röstlängdeleitor inscrito - valeleição - extra valeleição antecipada - val till Europaparlamenteteleição europeia - indirekt valeleição indirecta - lokalt valeleição local - nationellt valeleição nacional - parlamentsvaleleição parlamentar - fyllnadsvaleleição parcial - IDAAID - primärvaleleição primária - väljarkåreleitorado - elektrokemielectroquímica - elektrometallurgielectrometalurgia - elektronikelectrónica - elektroteknikelectrotecnia - ekonomiskt stödapoio económico - uppfödning med tillgång till utomhusvistelsecriação animal em pastorícia - kräftdjursodlingcultura de crustáceos - intensiv uppfödningcriação animal intensiva - bortskaffande av avfalleliminação de resíduos - emballageembalagem - betesgångpastagem de engorda - sysselsättningsstödajuda ao emprego - emigrationemigração - Emilia-RomagnaEmília-Romana - Förenade arabemiraten-länderterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - emission av värdepapperemissão de títulos - sedelutgivningemissão de moeda - transportolyckaacidente de transporte - skyddat arbeteemprego reservado - kontorspersonalempregado de escritório - arbetsgivareempregador - utlandsbiståndajuda ao estrangeiro - gemenskapslånempréstimo comunitário contraído - internationellt lånempréstimo internacional - offentlig upplåningempréstimo público - emulgeringsmedel för livsmedelemulsionante alimentar - skuldsättningendividamento - vågenergienergia das ondas - mjuk energienergia não poluente - exportstödajuda à exportação - hård energienergia poluente - elenergienergia eléctrica - vindenergienergia eólica - geotermisk energienergia geotérmica - vattenkraftenergienergia hidroeléctrica - tidvattenenergienergia maremotriz - hektarstödajuda por hectare - solenergiEnergia solar - värmeenergienergia térmica - övergivet barncriança abandonada - barn till migrerandefilho de migrante - barn födda utom äktenskapetfilho natural - enda barnetfilho único - utgiftsåtagandeafectação de despesas - gödningsmedelfertilizante - investeringsstödajuda ao investimento - organiskt gödningsmedelfertilizante orgânico - gödningengorda - politiskt bortföranderapto político - ekonomisk undersökninginquérito económico - konsumentundersökninginquérito ao consumo - social undersökninginquérito social - dataregistreringregisto de dados - dokumentregistreringregisto de documentos - byggstödajuda à construção - bränsleanrikningenriquecimento de combustível - lärareprofessor - distansundervisningensino à distância - lantbruksutbildningensino agrícola - datorstödd undervisningensino informatizado - konfessionell undervisningensino confessional - språkundervisningensino de línguas - allmän utbildningensino geral - kostnadsfri utbildningensino gratuito - moderniseringsstödajuda à modernização - konfessionslös undervisningensino secular - medicinsk utbildningensino médico - obligatorisk skolgångensino obrigatório - utbildning av paramedicinsk personalensino paramédico - tvärvetenskaplig undervisningensino pluridisciplinar - forskarutbildningensino pós-universitário - grundskoleutbildningensino primário - privat utbildningensino privado - yrkesinriktad utbildningensino profissional - statlig utbildningensino oficial - produktionsstödajuda à produção - naturvetenskaplig undervisningensino na área de ciências - gymnasieutbildningensino secundário - högre utbildningensino superior - teknisk utbildningensino técnico - horisontellt avtalacordo horizontal - internationell kartellacordos e práticas concertadas internacionais - vertikalt avtalacordo vertical - livsmedelsbiståndajuda alimentar - ömsesidigt bistånd mellan jordbrukaremutualidade agrícola - icke tullmässigt handelshinderentrave não pautal - tullmässigt handelshinderentrave pautal - tekniskt handelshinderentrave técnico - tullagerentreposto aduaneiro - företagempresa - hantverksföretagempresa artesanal - handelsföretagempresa comercial - samriskföretagempresa comum - uthyrningsföretagempresa de arrendamento - utländskt företagempresa estrangeira - europeiskt företagempresa europeia - familjeföretagempresa familiar - förvaltningsbolagempresa fiduciária - fastighetsföretagempresa imobiliária - enmansföretagempresa individual - hjälp till utsatta grupperajuda aos desfavorecidos - multinationellt företagempresa multinacional - underhållmanutenção de equipamentos - skötsel av odlingmanutenção das culturas - fysisk miljöambiente físico - sparmedelpoupança - företagsstödajuda às empresas - tvångssparandepoupança forçada - epidemiologiepidemiologia - EpirusEpiro - uttömning av resurseresgotamento dos recursos - EcuadorEquador - hästdjurequino - budgetbalansequilíbrio orçamental - ekologisk balansequilíbrio ecológico - bilateralt biståndajuda bilateral - jordbruksutrustningequipamento agrícola - gemensamma inrättningarequipamento colectivo - fordonsutrustningequipamento do veículo - elektronisk utrustningequipamento electrónico - sociokulturella inrättningarequipamento sociocultural - EKSG-stödauxílio CECA - idrottsanläggningequipamento desportivo - likvärdighet mellan examensbevisequivalência de diplomas - ergonomiergonomia - diskonteringdesconto bancário - europeiskt rättsområdeespaço judiciário europeu - grönområdeárea verde - gemenskapsstödajuda comunitária - regioner i Spanienregiões de Espanha - skyddad artespécie protegida - industrispionageespionagem industrial - provningensaio - kärnvapenprovexperiência nuclear - ExtremaduraEstremadura espanhola - kompletterande stöd för produkterajuda complementar aos produtos - institut med särskild ställninginstituição especial de crédito - läroanstaltestabelecimento de ensino - allmännyttig inrättningorganismo de utilidade pública - budgetuppställningelaboração do orçamento - sjukvårdsinrättningestabelecimento hospitalar - kriminalvårdsanstaltestabelecimento prisional - offentlig inrättningorganismo público - bleck, plåt, tennestanho, lata - guldväxelfotpadrão de câmbio-ouro - katastrofbiståndajuda de emergência - undantagstillståndestado de excepção - välfärdsstatEstado-providência - statligt stödauxílio estatal - EtiopienEtiópia - etnologietnologia - etiketteringrotulagem - genomförbarhetsstudieestudo de viabilidade - marknadsundersökningestudo de mercado - arbetsstudieestudo do trabalho - utländsk studentestudante estrangeiro - ekonomiskt biståndajuda económica - eurokrediteurocrédito - eurovalutaeurodivisa - eurodollareurodólar - euroobligationeuro-emissão - euromarknadeuromercado - eurokommunismeurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - eurohögereurodireita - EurogruppenEurogrupo - naturabiståndajuda em géneros - NordeuropaEuropa do Norte - SydeuropaEuropa Meridional - VästeuropaEuropa Ocidental - Europêcheeuropesca - interaktivitetinteractividade - eutrofieringeutrofização - budgetuppskattningavaliação orçamental - projektbedömningavaliação de projecto - resursutvärderingavaliação de recursos - kärnenergiolyckaacidente nuclear - teknikvärderingavaliação tecnológica - skatteflyktevasão fiscal - provexame - jordbruksöverskottexcedente agrícola - undantag från EG-behandlingexclusão do tratamento CE - projektledningexecução de projecto - budgetgenomförandeexecução do orçamento - verkställighet av domexecução de sentença - undantag från godtagna konkurrensbegränsningarisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - tullbefrielseisenção pautal - budgetårexercício orçamental - begåvningsflyktfuga de cérebros - jordbruksföretagexploração agrícola - statligt jordbruksföretagexploração agrícola estatal - blandjordbruksföretagexploração agrícola mista - exploatering av havenexploração marítima - resursutnyttjandeexploração dos recursos - familjejordbrukexploração agrícola familiar - skogsbruksföretagexploração florestal - mjölkproduktionsföretagexploração leiteira - sprängämneexplosivo - exportexportação - kapitalexportexportação de capitais - expropriationexpropriação - multilateralt biståndajuda multilateral - utvisningexpulsão - exterritorialitetexterritorialidade - utvinning av malmextracção mineira - utlämningextradição - extremvänsterextrema-esquerda - faktureringfacturação - icke återbetalningsbart biståndajuda não reembolsável - låg inkomstrendimento baixo - konkursfalência - driftformregime de exploração agrícola - ägarjordbrukexploração por conta própria - blandad brukningsformexploração mista - barnrik familjfamília numerosa - familj genom ingiftefamília por afinidade - FAOFAO - privat biståndajuda privada - finmalet mjölfarinha de cereais - faunafauna - EFMSFECOM - hemmafrudoméstica - regionalt stödajuda regional - migrerande kvinnamulher migrante - EUGFJFEOGA - garantisektionen vid EUGFJFEOGA garantia - utvecklingssektionen vid EUGFJFEOGA orientação - järnFerro - arrendearrendamento rural - kollektivjordbrukexploração agrícola colectiva - mönstergårdexploração-piloto - färjaferry-boat - hälso- och sjukvårdsbiståndajuda sanitária - IFLAFIAB - träfiberfibra de madeira - glasfiberfibra de vidro - textilfiberfibra têxtil - FIDFID - IFADFIDA - FijiFidji, Fiji, República das Ilhas Fidji - mul- och klövsjukafebre aftosa - sektorstödajuda sectorial - trådfio - fisknätrede de pesca - gemensamt dotterbolagfilial comum - finansieringfinanciamento - kortfristig finansieringfinanciamento a curto prazo - långfristig finansieringfinanciamento a longo prazo - medelfristig finansieringfinanciamento a médio prazo - gemenskapsfinansieringfinanciamento comunitário - kompensationsfinansieringfinanciamento compensatório - kompletterande finansieringfinanciamento complementar - finansiering av biståndfinanciamento da ajuda - industrifinansieringfinanciamento industrial - exportfinansieringfinanciamento das exportações - partifinansieringfinanciamento dos partidos - budgetfinansieringfinanciamento do orçamento - valfinansieringfinanciamento eleitoral - nationell finansieringfinanciamento nacional - internationella finanserfinanças internacionais - lokala finanserfinanças locais - offentliga finanserfinanças públicas - FinlandFinlândia - FynFiónia - skattesystemfiscalidade - UnicefUnicef - IEA (en) - prissättningfixação de preços - lönesättningfixação de salário - provinsen VästflandernProvíncia da Flandres Ocidental - provinsen ÖstflandernProvíncia da Flandres Oriental - spannmålsflingorflocos de cereais - floraflora - blomsterodlingfloricultura - flottningtransporte por flutuação - flygplansflottafrota aérea - IAEAAIEA - fiskeflottafrota de pesca - inre vattenvägsflottafrota fluvial - handelsflottafrota mercante - konjunktursvängningflutuação conjuntural - prissvängningflutuação de preços - ekonomisk svängningflutuação económica - strukturförändringflutuação estrutural - fluorflúor - IMFFMI - ISSAAISS - UNFPAFNUMP - EG-tjänstemanfuncionário europeu - kustnära havsbottenfundo costeiro - stiftelsefundação - EG-fondfundos CE - AjmanAjman - gemensam fondfundo comum - goodwillfundo de comércio - ERUFFEDER - rörelsekapitalfundo de maneio - Europeiska monetära fondenFundo Monetário Europeu - gjutjärnferro fundido - borrningperfuração - offshoreborrningperfuração no mar - skyddsskogreserva florestal - högskogfloresta de alto fuste - lågskogmata - naturskogfloresta natural - kulturskogfloresta plantada - tullformaliteterformalidade aduaneira - ledarskapsutbildningformação para a gestão - lärarutbildningformação de professores - prisbildningformação de preços - personalutbildningformação em serviço - yrkesutbildningformação profissional - växelkursjusteringajustamento monetário - leverantörfornecedor - tillhandahållande av handlingarfornecimento de documentos - rättegångskostnaderdespesas judiciais - skolavgifterdespesas de escolaridade - valutgifterdespesas eleitorais - läkemedelskostnaderdespesas farmacêuticas - franska utomeuropeiska departementDU franceses - franska utomeuropeiska territorierPTU franceses - regioner i Frankrikeregiões de França - franchisingfranchising - tullfrihetfranquia aduaneira - LAIAALACL - skattefuskfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - elevnärvarofrequência escolar - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia-Giulia - FrieslandFrísia - ostqueijo - halvhård ostqueijo de pasta semidura - hårdostqueijo de pasta dura - LAIA-länderpaíses ALACL - mjuk ostqueijo de pasta mole - blå- eller grönmögelostqueijo curado com fungos - fårostqueijo de ovelha - getostqueijo de cabra - ost av komjölkqueijo de vaca - smältostqueijo fundido, queijo processado - färskostqueijo fresco - ostfabrikindústria queijeira - gränsfronteira - kärnfruktfruto de semente - färsk fruktfruto fresco - tropisk fruktfruto tropical - FujayraFujeirah - sammanslagning av företagfusão de empresas - GalapagosöarnaGalápagos - GalicienGaliza - GambiaGâmbia - säkerhetgarantia - kreditgarantigarantia de crédito - inkomstgarantigarantia de rendimento - investeringsskyddgarantia do investimento - barnomsorgguarda de crianças - GATTGATT - politisk vänsteresquerda política - vänsterradikalismesquerdismo - avgasergás de combustão - gasrörledninggasoduto - syntetisk alkoholálcool químico - arealuttagsuspensão de cultivo - byggnadsingenjörsväsenengenharia civil - kvigavitela - geokemigeoquímica - ekonomisk geografigeografia económica - politisk geografigeografia política - geofysikgeofísica - gerontologigerontologia - ledninggestão - internredovisninggestão contabilística - företagsförvaltninggestão de empresas - rumslig planeringgestão do espaço - avfallshanteringgestão de resíduos - fiskeriförvaltninggestão das pescas - resursförvaltninggestão dos recursos - logistikgestão do material - alkoholismalcoolismo - personaladministrationadministração do pessoal - finansförvaltninggestão financeira - målinriktad företagsstyrninggestão previsional - GibraltarGibraltar - isgelo - glukosglucose - golfgolfo - regeringgoverno - exilregeringgoverno no exílio - revolutionsregeringgoverno insurreccional - matfettgordura alimentar - industrifettgordura industrial - AlentejoAlentejo - storföretaggrande empresa - storjordbrukgrande exploração agrícola - Stora AntillernaGrandes Antilhas - kostnadsfri läkarvårdcuidados médicos gratuitos - GreklandGrécia - centrala GreklandGrécia Central - regioner i Greklandregiões da Grécia - GrenadaGranada - AlgarveAlgarve - GrönlandGroenlândia, Groênlandia, Gronelandia - GroningenGroningen - Andinska gruppenPacto Andino - Andinska gruppen-länderpaíses do Pacto Andino - intressegruppgrupo de interesses - koncerngrupo de empresas - tiogruppenGrupo dos Dez - ADR-avtaletAcordo ADR - AlgerietArgélia - politisk gruppgrupo político - människorättsrörelsemovimento de defesa dos direitos do homem - inköpssammanslutningassociação de compradores - ekonomisk intressegrupperinggrupo de interesse económico - producentgruppagrupamento de produtores - etnisk gruppgrupo étnico - algeralga - språkgruppgrupo linguístico - krossgrynsêmea - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - frihetskrigguerra de independência - gränskrigguerra de fronteira - kärnvapenkrigguerra nuclear - GuineaGuiné - Guinea-BissauGuiné-Bissau - EkvatorialguineaGuiné Equatorial - GuyanaGuiana - Franska GuyanaGuiana Francesa - boendehabitat - landsbygdsboendemeio rural - stadsboendemeio urbano - fodermedelalimento para gado - köpvanorhábito de compra - provinsen HainautProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - HamburgHamburg, Hamburgo - tullharmoniseringharmonização alfandegária - industriellt tillverkat foderalimento industrial - skatteharmoniseringharmonização fiscal - Haute-NormandieAlta Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHawaii - HessenHesse - barnmatalimento para crianças - sommartidhora de Verão - frågestundperíodo de perguntas - övertidhora extraordinária - historiaHistória - histologihistologia - holdingbolagholding - SydhollandHolanda Meridional - NordhollandHolanda Setentrional - berett livsmedelalimento preparado - dråphomicídio - godkännandehomologação - HondurasHonduras - UngernHungria - psykiatrisk institutionestabelecimento psiquiátrico - arbetsschemahorário de trabalho - förädlat livsmedelalimento transformado - flexibel arbetstid, flextidhorário flexível - trädgårdsodlingjardinagem - animalisk oljaóleo animal - jordnötsoljaóleo de amendoim - olivoljaazeite - fiskoljaóleo de peixe - tjockoljaóleo pesado - mineraloljaóleo mineral - födanutrição - spilloljaóleo usado - vegetabilisk oljaóleos vegetais, óleo vegetal - oljebearbetningsanläggningfábrica de óleos - utmätningsmanoficial de diligências - humanisering av arbetethumanização do trabalho - vätehidrogénio - hydrogeologihidrogeologia - utfodringalimentação animal - hydrologihidrologia - livsmedelshygienhigiene alimentar - hälsa på arbetsplatsensaúde e higiene no trabalho - hypotekhipoteca - politisk ideologiideologia política - AETR-avtaletAcordo AETR - människofödaalimentação humana - jamsinhame - IIEPIIPE - holme, kobbe, ö, skärconsole, ilha, Ilhas - Île-de-FranceÎle-de-France - GuamIlha de Guam - KanalöarnaIlhas Anglo-Normandas - CaymanöarnaIlhas Caimão, Ilhas Cayman, Ilhas Caymans - KarolinernaIlhas Carolinas - WindwardöarnaIlhas do Barlavento - FäröarnaIlhas Faroé - Joniska öarnaIlhas Jónicas - MarianernaIlhas Marianas - LeewardöarnaIlhas do Sotavento - Turks- och CaicosöarnaIlhas Turcas e Caicos - Jungfruöarnailhas Virgens - skuldnedsättningredução da dívida - företagsregistreringregisto de sociedade - parlamentarisk immunitetimunidade parlamentar - immunologiimunologia - reklameffektimpacto publicitário - lokalisering av företagimplantação de actividade - ÖsttysklandAlemanha RD - importimportação - gemenskapsskattimposto comunitário - inkomstskatt för fysisk personimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - direkt skattimposto directo - fastighetsskattcontribuição predial - schablonskattimposto forfetário - accis, indirekt skattimposto indirecto - nationell skattimposto nacional - icke personlig skattimposto real - konsumtionsskattimposto sobre o consumo - förmögenhetsskattimposto sobre a fortuna - skatt på realisationsvinstimposto de mais-valia - arvs- och gåvoskattimposto sucessório - kapitalskattimposto de capitais - inkomstskattimposto sobre os rendimentos - skatt på inkomst av kapitalimposto sobre o rendimento de capitais - regioner i Tysklandregiões da Alemanha - löneskattimposto sobre os rendimentos do trabalho - bolagsskattimposto sobre as sociedades - tryckeriimpressão gráfica - konteringimputação contabilística - arbetsoförmågaincapacidade para o trabalho - brandincêndio - oförenlighetincompatibilidade - IncotermsIncoterms - IndienÍndia - skadeersättningindemnização - försäkringsersättningindemnização de seguro - bosättningsbidragsubsídio de instalação - avgångsvederlagindemnização por despedimento - parlamentsarvodesubsídio e abono parlamentares - ekonomiskt oberoendeindependência económica - nationellt oberoendeindependência nacional - tekniskt oberoendeindependência tecnológica - indexreglering av priserindexação de preços - indexreglering av lönerindexação salarial - dokumentindexeringindexação de documentos - divergensindikatorindicador de divergência - ekonomisk indikatorindicador económico - social indikatorindicador social - prisindexíndice de preços - IndonesienIndonésia - luftfartsindustriindústria aeronáutica - rymdfartsindustriindústria aeroespacial - valförbundcoligação eleitoral - livsmedelsindustriindústria alimentar - bilindustriindústria automóvel - kemisk industriindústria química - filmindustricinematografia, Indústria cinematográfica - kulturindustriindústria cultural - rustningsindustriindústria de armamento - audivisuell industriindústria audiovisual - informationsindustriindústria da informação - tilläggsförmånabono complementar - kommunikationsindustriindústria da comunicação - verktygsmaskinindustriindústria de máquinas-ferramentas - fiskeindustriindústria pesqueira - köttindustriindústria de carne - massa- och pappersindustriindústria da celulose e do papel - högteknisk industriindústria de ponta - förädlingsindustriindústria transformadora - dryckesindustriindústria de bebidas - ramavtalacordo-quadro - studiestödsubsídio de estudos - färgämnesindustriindústria de corantes - gödningsmedelsindustriindústria de adubos - plastindustriindústria de plásticos - tjänstesektorindústria de serviços - telekommunikationsindustriindústria das telecomunicações - träindustriindústria da madeira - gummiindustriindústria da borracha - läderindustriindústria do couro - dödsfallsersättningsubsídio por morte - kylindustriindústria do frio - leksaksindustriindústria de brinquedos - bokindustriindústria do livro - möbelindustriindústria do mobiliário - sockerindustriindústria do açúcar - glasindustriindústria vidreira - beklädnadsindustriindústria do vestuário - vakuumindustriindústria do vácuo - moderskapsbidragsubsídio de maternidade - elektronikindustriindústria electrónica - elektroteknisk industriindústria electrotécnica - exportindustriindústria para exportação - urindustriindústria relojoeira - hotellindustriindústria hoteleira - informationsteknikindustriindústria informática - mejeriindustriindústria de lacticínios - lätt industriindústria ligeira - tilldelning av resurserafectação de recursos - mekanisk industriindústria mecânica - gruvindustriindústria mineira - kärnenergiindustriindústria nuclear - optisk industriindústria óptica - läkemedelsindustriindústria farmacêutica - fotografisk industriindústria fotográfica - järn- och stålindustriindústria siderúrgica - sociala skillnaderdesigualdade social - inflationinflação - handelsinformationinformação comercial - informering av arbetstagareinformação dos trabalhadores - konsumentinformationinformação do consumidor - administrativ databehandlinginformática de gestão - dokumentbehandlinginformática documental - processautomatiseringinformática industrial - AlsaceAlsácia - medicinsk databehandlinginformática médica - lagöverträdelseinfracção - industriell infrastrukturinfra-estrutura industrial - ingenjörengenheiro - inblandningingerência - politiskt maktskiftealternância política - lagstiftningsinitiativiniciativa legislativa - innovationinovação - försummelse att inställa siginsubmissão - livsmedelstillsyninspecção de alimentos - skolinspektioninspecção escolar - veterinärbesiktninginspecção veterinária - aluminiumalumínio - hamnanläggninginstalação portuária - tillsynsorganinstância de controlo - EFIInstituto Sindical Europeu - AVS-EG-institutioninstituição ACP-CEE - gemenskapsinstitutioninstituição comunitária - finansinstitutinstituição financeira - politisk institutioninstituição política - religiös institutioninstituição religiosa - FN:s specialorganisationerinstituição especializada da ONU - förbättring av boendemiljömelhoria do habitat - förundersökninginstrução judicial - musikinstrumentinstrumento musical - gemenskapens finansiella instrumentinstrumento financeiro comunitário - INTALINTAL - integrering av migrerandeintegração de migrantes - ekonomisk integrationintegração económica - europeisk integrationintegração europeia - produktionsförbättringmelhoria da produção - valutaintegrationintegração monetária - politisk integrationintegração política - regional integrationintegração regional - social integrationintegração social - röstavsiktintenção de voto - ömsesidigt ekonomiskt beroendeinterdependência económica - yrkesförbudinterdição profissional - EG-avtalacordo CE - växtförädlingmelhoramento de plantas - räntajuro - mellanhandintermediário comercial - InternationalenInternacional Operária - SocialistinternationalenInternacional Socialista - intagning på psykiatrisk anstaltinternamento psiquiátrico - interpellationinterpelação parlamentar - jordförbättringmelhoramento do solo - lagtolkninginterpretação do direito - finansiell interventionintervenção financeira - marknadsinterventionintervenção no mercado - uppfinninginvenção - utlandsinvesteringinvestimento no estrangeiro - gemenskapsinvesteringinvestimento comunitário - direktinvesteringinvestimento directo - utländsk investeringinvestimento estrangeiro - industriinvesteringinvestimento industrial - internationell investeringinvestimento internacional - privat investeringinvestimento privado - offentlig investeringinvestimento público - regional investeringinvestimento regional - hemfridinviolabilidade do domicílio - jodiodo - IrakIraque - IranIrão - Irian JayaIrian Jaya - arbetstidens förläggningorganização do tempo de trabalho - NordirlandIrlanda do Norte - regioner i Irlandregiões da Irlanda - UNRISDIINU - Islândia, República da Islândia - ISOISO - isoglukosisoglucose - isolatorisolante - utveckling av skogsbrukordenamento florestal - byggnadsisoleringisolamento de edifícios - ljudisoleringisolamento acústico - värmeisoleringisolamento térmico - isolationismisolacionismo - IsraelIsrael - ItalienItália - regioner i Italienregiões de Itália - trädaterra em pousio - JamaicaJamaica - vattenbyggnadsarbeteordenamento hídrico - köksträdgårdhorta familiar - JavaJava - hasardspeljogo de azar - ungdomarjovem - ung arbetstagarejovem trabalhador - olympiska spelenjogos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordanienJordânia - officiell tidningjornal oficial - vattenhushållning inom jordbruketordenamento hidroagrícola - sammanhängande arbetsdagjornada contínua - judendomjudaísmo - domarejuiz - domjulgamento - förvaltningsdomstoljurisdição administrativa - civildomstoljurisdição civil - specialdomstoljurisdição de excepção - landsbygdsutvecklingdesenvolvimento rural - allmän domstoljurisdição comum - militärdomstoljurisdição militar - brottmålsdomstoljurisdição penal - ungdomsdomstoljurisdição de menores - socialdomstoljurisdição social - högre instansjurisdição superior - bötermulta - rättspraxisjurisprudência - EG:s rättspraxisjurisprudência CE - fruktsaftsumo de fruta - grönsakssaftsumo de legume - KambodjaCamboja - kapocksumaúma - KenyaQuénia - ändringemenda - KiribatiKiribati - KuwaitKoweit - RéunionReunião - kvalitetsmärkecertificado de qualidade - laktoslactose - mjölkleite - konsumtionsmjölkleite-bebida - obehandlad mjölkleite cru - skummjölkleite desnatado - helmjölkleite gordo - fermenterad mjölkleite fermentado - homogeniserad mjölkleite homogeneizado - pastöriserad mjölkleite pasteurizado - steriliserad mjölkleite esterilizado - gödslingcorrecção do solo - produktlanseringlançamento de um produto - delstatEstado federado - modersmållíngua materna - LaosLaos - kanincoelho - LatioLácio - AmerikaAmérica - lagenlighetlegalidade - lagstiftninglegislação - livsmedelslagstiftninglegislação alimentar - antidumpningslagstiftninglegislação antidumping - antitrustlagstiftninglegislação antitrust - delegerad lagstiftningsbefogenhetautorização legislativa - läkemedelslagstiftninglegislação farmacêutica - växtskyddslagstiftninglegislação fitossanitária - hälsolagstiftninglegislação sanitária - skollagstiftninglegislação escolar - veterinärlagstiftninglegislação veterinária - valperiodlegislatura - löklegume de bolbo - bladgrönsaklegume de folha - fruktgrönsaklegume de fruto - CentralamerikaAmérica Central - rotgrönsaklegume de raiz - färsk grönsaklegume fresco - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - djurleukosleucose animal - LibanonLíbano - liberalisering av handelliberalização do comércio - LiberiaLibéria - föreningsfrihetliberdade de associação - åsiktsfrihetliberdade de opinião - informationsfrihetliberdade da informação - pressfrihetliberdade de imprensa - fri sjöfartliberdade de navegação - mötesfrihetliberdade de reunião - näringsfrihetliberdade de comércio - religionsfrihetliberdade religiosa - bokhandellivraria - fri rörlighet för kapitallivre circulação de capitais - fri rörlighet för varorlivre circulação de mercadorias - fri rörlighet för personerlivre circulação de pessoas - fri rörlighet för arbetstagarelivre circulação de trabalhadores - fri konkurrenslivre-concorrência - rätt till självbestämmandeliberdade de dispor de si mesmo - fri omsättninglivre-prática - frihet att tillhandahålla tjänsterlivre prestação de serviços - LibyenLíbia - patentlicenslicença de patente - handelslicenslicença comercial - exportlicenslicença de exportação - asbestamianto - importlicenslicença de importação - transportlicenslicença de transporte - uppsägningdespedimento - kollektiv uppsägningdespedimento colectivo - övertalighetdespedimento por motivos económicos - LiechtensteinLiechtenstein, Listenstaine, Principado do Liechtenstein - korkcortiça - provinsen Liègeprovíncia de Liège - fiskeområdenlocal de pesca - arbetsplatslocal de trabalho - stärkelseamido - trafiklinjelinha de transporte - brunkollignite - ArabförbundetLiga Árabe - Arabförbundsländerpaíses da Liga Árabe - LigurienLigúria - LimburgLimburgo - provinsen LimburgProvíncia do Limburgo - begränsning av saluföringlimitação de comercialização - associationsavtalacordo de associação - kolsyrad dryckrefrigerante - LimousinLimousin - spånadslinlinho - oljelinlinho oleaginoso - tackalingote - lingvistiklinguística - likörlicor - likvidationliquidação de sociedade comercial - avskrivningamortização - konkursförvaltningliquidação dos bens - godkännande av utgifterliquidação das despesas - likviditetliquidez monetária - internationell likviditetliquidez internacional - bunden listalista fechada - litteraturliteratura - grå litteraturdocumentação cinzenta - amortering av statsskuldenamortização da dívida - leveransentrega - lokaliseringsplats för energilocalização das fontes de energia - produktionsplatslocalização da produção - fastighetsuthyrningarrendamento - avbetalningsköpleasing - lockoutlockout - flerfamiljshushabitação colectiva - enfamiljshushabitação individual - ohälsosam bostadhabitação insalubre - subventionerad bostadhabitação social - programvarasoftware - laglei - ramlaglei-quadro - fritidtempos livres - LombardietLombardia - LorraineLorena, Lorraine - låg hyrarenda regulamentada - smörjmedellubrificante - lekotekludoteca - brandskyddprevenção de incêndios - föroreningsbekämpningluta contra a poluição - bekämpning av grov brottslighetcombate ao crime - svinnbekämpningluta contra o desperdício - klasskampluta de classes - nytto-kostnadsanalysanálise de custos-benefícios - Grão-Ducado do Luxemburgo, Luxemburgo - provinsen LuxembourgProvíncia do Luxemburgo - lusernluzerna - frystorkningliofilização - maskinmáquina - jordbruksmaskinmaquinaria agrícola - kontorsmaskinmáquina de escritório - lönsamhetsanalysanálise de custo-eficácia - skördemaskinmáquina de colheita - hydraulisk maskinmáquina hidráulica - pneumatisk maskinmáquina pneumática - textilmaskinmáquina têxtil - MashriqMachereque - makroekonomimacroeconomia - MadeiraMadeira - input-outputanalysanálise de entradas-saídas - stormarknadgrande superfície - lågprisbutikarmazém de revenda - MaghrebMagrebe - magnesiummagnésio - lantarbetskraftmão-de-obra agrícola - familjearbetskraftmão-de-obra familiar - vattenanalysanálise da água - upprätthållande av arbetstillfällenmanutenção do emprego - fredsbevarandemanutenção da paz - absolut majoritetmaioria absoluta - myndighetsåldermaioridade - majoritetsröstningmaioria de voto - politisk majoritetmaioria política - kvalificerad majoritetmaioria qualificada - tyst majoritetmaioria silenciosa - informationsanalysanálise da informação - enkel majoritetmaioria relativa - djursjukdomdoença animal - luftvägssjukdomdoença das vias respiratórias - hjärt-kärlsjukdomdoença do coração - endemisk sjukdomdoença endémica - infektionssjukdomdoença infecciosa - yrkessjukdomdoença profissional - tropisk sjukdomdoença tropical - växtsjukdomdoença vegetal - ungdomsmissnöjedescontentamento da juventude - Västmalaysiapenínsula da Malásia - MalawiMalawi - MalaysiaMalásia - MaldivernaMaldivas - MaliMali - FalklandsöarnaIlhas Falkland - maltmalte - demografisk analysanálise demográfica - MaltaMalta - Engelska kanalenCanal da Mancha - mandatmandato electivo - manganmanganésio - kulturevenemangmanifestação cultural - balansanalysanálise de balanços - icke yrkesutbildad arbetareservente - lärobokmanual escolar - maoismmaoísmo - terminsmarknadmercado a prazo - jordbruksmarknadmercado agrícola - gemenskapens jordbruksmarknadmercado agrícola comunitário - avistamarknadmercado a pronto pagamento - kostnadsanalysanálise de custos - gemensam marknadmercado comum - Arabiska gemensamma marknadenMercado Comum Árabe - Arabiska gemensamma marknaden-länderpaíses do Mercado Comum Árabe - gemenskapsmarknadmercado comunitário - leveranskontraktcontrato de fornecimentos - underhandskontraktajuste directo - bygg- och anläggningskontraktcontrato de obras - valutamarknadmercado cambial - ekonomisk analysanálise económica - råvarumarknadmercado de produtos de base - arbetsmarknadmercado do trabalho - utländsk marknadmercado externo - fastighetsmarknadmercado fundiário - inhemsk marknadmercado interno - internationell marknadmercado internacional - öppen marknadmercado livre - penningmarknadmercado monetário - offentligt kontraktcontrato público - finansanalysanálise financeira - reglerad marknadmercado regulamentado - margarinmargarina - fluktuationsmarginalmargem de flutuação - marginaliseringexclusão social - äktenskapcasamento - MarockoMarrocos - samhällsanalysanálise social - MartiniqueMartinica - marxismmarxismo - budgetomslutningmassa orçamental - penningmängdmassa monetária - eldfasta materialmateriais refractários - belysningsmaterielmaterial de iluminação - bygg- och anläggningsutrustningequipamento de construção - borrutrustningequipamento de perfuração - lyftanordningequipamento de elevação - elektrisk utrustningmaterial eléctrico - maskinutrustningmaterial mecânico - matematikmatemática - mjölkfettgordura do leite - plastmatéria plástica - AseanASEAN - råmaterialmatéria-prima - radioaktivt materialmatéria radioactiva - MauritiusMauricia, Maurícia, Maurícias, Maurício - MauretanienMauritania, Mauritânia - MayotteMayotte - CACM-länderpaíses MCAC - finmekanikmecânica de precisão - maskinteknikmecânica geral - Asean-länderpaíses ASEAN - mekaniseringmecanização - mekanisering av jordbrukmecanização agrícola - växelkursmekanismmecanismo de intervenção monetária - stödmekanismmecanismo de apoio - skolhälsovårdmedicina escolar - veterinärmedicinmedicina veterinária - slaktningabate de animais - Bretton Woods-avtaletacordo de Bretton Woods - anatomianatomia - MelanesienMelanésia - melassmelaço - jordbrukshushållagregado familiar agrícola - månadslönmensalidade - snickerimarcenaria - metallsmidemarcenaria metálica - ÖstersjönMar Báltico - Irländska sjönMar da Irlanda - AndalusienAndaluzia - AndorraAndorra - Norska havetMar da Noruega - NordsjönMar do Norte - anhydridanidrido - MedelhavetMar Mediterrâneo - kvicksilvermercúrio - åtgärd med motsvarande verkanmedida de efeito equivalente - järnmetallmetal ferroso - tungmetallmetal pesado - icke-järnmetallmetal não ferroso - ädelmetallmetal precioso - metalloidmetalóide - slaktdjuranimal para abate - pulvermetallurgimetalurgia dos pós - andelsbrukparceria agrícola - blandsädtrigo e centeio - meteorologimeteorologia - forskningsmetodmétodo de investigação - statistisk metodmétodo estatístico - metrologimetrologia - husdjuranimal de criação - MexicoMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonomimicroeconomia - mikroformmicroforma - MikronesienMicronésia - East MidlandsEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - dragdjuranimal de tracção - migrationmigração - pendlingmigração alternante - återflyttningmigração de regresso - familjemigrationmigração familiar - tvångsmigrationmigração forçada - gränsmigrationmigração fronteiriça - illegal migrationmigração ilegal - inhemsk migrationmigração interna - migration mellan städermigração interurbana - kompensationsavtalacordo de compensação - tamdjuranimal doméstico - pendling inom städermigração intra-urbana - migration inom gemenskapenmigração comunitária - yrkesbetingad migrationmigração profissional - migration mellan landsbygdsregionermigração rural - migration från landsbygd till stadmigração rural urbana - säsongsmigrationmigração sazonal - arbetsmiljöambiente de trabalho - skolmiljömeio escolar - politisk aktivistmilitante político - avelsdjuranimal reprodutor - militarisering av rymdenmilitarização do espaço - militarismmilitarismo - hirsmilho-painço - järnmalmminério de ferro - icke-järnhaltig malmminério não ferroso - icke-metallisk malmminério não metálico - mineralogimineralogia - levande djurgado vivo - åklagarmyndighetministério público - ministerministro - minderårighetmenoridade - nationell minoritetminoria nacional - sexuell minoritetminoria sexual - metallmöbelmobiliário metálico - arbetskraftens rörlighetmobilidade da mão-de-obra - omsättning av jordbruksmarkmobilidade fundiária - geografisk rörlighetmobilidade geográfica - boendemässig rörlighetmobilidade residencial - studeranderörlighetmobilidade escolar - finansieringssättmodo de financiamento - valsättmodo de escrutínio - transportsättmodo de transporte - ekonomisk modellmodelo económico - företagsmoderniseringmodernização da empresa - industrimoderniseringmodernização industrial - modernisering av jordbruksföretagmodernização da exploração agrícola - budgetändringalteração orçamental - MoliseMolise - blötdjurmolusco - årsbokanuário - MoluckernaMolucas - molybdenmolibdénio - konstitutionell monarkimonarquia parlamentar - mondialismmundialismo - MongolietMongólia - reservvalutamoeda de reserva - elektroniska pengarmoeda electrónica - internationell valutamoeda internacional - nationell valutamoeda nacional - bankmedelmoeda bancária - enkammarsystemassembleia unicamaral - monokratimonocracia - monografimonografia - monopolmonopólio - köparmonopolmonopólio de compra - statligt monopolmonopólio de Estado - importmonopolmonopólio de importação - AntarktisAntárctida - informationsmonopolmonopólio da informação - fiskalt monopolmonopólio fiscal - MontserratMonserrat - bergmontanha - monetärt utjämningsbeloppmontante compensatório monetário - allmän moralmoralidade pública - dödlighetstalmortalidade - spädbarnsdödlighetmortalidade infantil - yrkesbetingad dödlighetmortalidade profissional - konsumentmotivationmotivação do consumidor - antibiotikaantibiótico - politisk motivationmotivação política - självständighetsrörelsemovimento autonomista - antirasiströrelsemovimento contra o racismo - opinionsrörelsermovimento de opinião - kapitalrörelsemovimento de capitais - kvinnorörelsemovimento de mulheres - ungdomsrörelsemovimento de jovens - nationell befrielserörelsemovimento de libertação nacional - produktionsdelningsavtalacordo de complementaridade - miljörörelsemovimento ecologista - europeisk rörelsemovimento europeu - bonderörelsemovimento campesino - social rörelsemovimento social - kommunikationsmedelmeios de comunicação - massmediermeios de comunicação de massas - jordbruksproduktionsmedelmeios de produção agrícola - transportmedelmeio de transporte - medelstort företagmédia empresa - medelstort jordbrukmédia exploração agrícola - MoçambiqueMoçambique - flerpartisystemmultipartidarismo - MunsterMunster - museummuseu - Brittiska AntillernaAntilhas Inglesas - svampodlingcultura de cogumelos - NAFONAFO - NamibiaNamíbia - provinsen Namurprovíncia de Namur - födelsetalnatalidade - nationalsocialismnacional-socialismo - förstatligandenacionalização - Franska AntillernaAntilhas Francesas - nationalismnacionalismo - juridiska personers nationalitetnacionalidade de pessoa colectiva - NauruNauru - NavarraNavarra - lufttrafiktráfego aéreo - flodsjöfartnavegação fluvial - sjöfartnavegação marítima - Nederländska AntillernaAntilhas Holandesas - lastfartygnavio de carga - pråmbärande fartygnavio porta-barcaças - avtalsförhandlingnegociação colectiva - TokyorundanTóquio Round - DillonrundanDillon Round - KennedyrundanKennedy Round - tullförhandlingnegociação pautal - antisemitismanti-semitismo - neutralitetneutralidade - nytt gemenskapsinstrumentNIC - NicaraguaNicarágua - nickelníquel - NigerNíger - utbildningsnivånível de ensino - föroreningsgradnível de poluição - provinsen Antwerpenprovíncia de Antuérpia - ljudnivånível sonoro - palmnötcoconote - nomadlivnomadismo - kontoplannomenclatura orçamental - nomenklatur för jordbruksprodukternomenclatura dos produtos agrícolas - tullnomenklaturnomenclatura pautal - ANZUSANZUS - alliansfrihetnão-alinhamento - oberoende ledamotnão-inscrito - ickevåldcomportamento passivo, falta de violência, nãoviolência, resistência não violenta, Resistência não-violenta - NordjyllandJutlândia do Norte - standardiseringnormalização - standardnorma - livsmedelsstandardnorma alimentar - ANZUS-länderpaíses ANZUS - biologisk standardnorma biológica - handelsnormnorma de comercialização - arbetsreglernorma sobre o trabalho - social normnorma social - apartheidapartheid - ny ekonomisk världsordningnova ordem económica - Nya KaledonienNova Caledónia - Nya ZeelandNova Zelândia - ogiltigt valanulação de um acto eleitoral - giftermålsfrekvensnupcialidade - ICAOOIAC - APOOAP - samarbetsavtalacordo de cooperação - vapenvägranobjecção de consciência - underhållsskyldighetobrigação alimentar - konkurrensklausulobrigação de não-concorrência - utvecklingshinderobstáculo ao desenvolvimento - OCAMOCAM - OCAM-länderpaíses OCAM - OECDOCDE - OECD-länderpaíses OCDE - Södra IshavetOceano Antárctico - Norra IshavetOceano Árctico - AtlantenOceano Atlântico - Indiska oceanenOceano Índico - Stilla havetOceano Pacífico - OceanienOceânia - oceanografioceanografia - biodlingapicultura - OCASODECA - OCAS-länderpaíses ODECA - OASOEA - OAS-länderpaíses OEA - Danmark öster om Stora BältLeste de Storebælt - konstverkobra de arte - EPOSEP - inspelningsutrustningaparelho de gravação - ledig platsoferta de emprego - energiutbudoferta energética - utbud och efterfråganoferta e procura - ILOOIT - olivodlingoleicultura - spårämneoligoelemento - oligopololigopólio - köparoligopololigopsónio - olivazeitona - PLOOLP - OmanOmã - UmbrienÚmbria - EG-ombudsmanProvedor de Justiça Europeu - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - UnidoONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - OPEC-länderpaíses OPEP - bankverksamhetactividade bancária - börsaffäroperação na bolsa - valutatransaktionoperação cambial - allmän opinion, folkopinionopinião, Opinião Pública - PublikationsbyrånSPOCE - oppositionopositor de opinião - politisk oppositionoposição política - regeringsförordningportaria - mätutrustningaparelho de medição - allmän ordningordem pública - gemenskapsorganórgão comunitário - organisationsplanorganigrama - administrativ organisationorganização administrativa - afrikanska organisationerorganização africana - afro-asiatiska organisationerorganização afro-asiática - precisionsinstrumentaparelho de precisão - amerikanska organisationerorganização americana - arabiska organisationerorganização árabe - asiatiska organisationerorganização asiática - den gemensamma organisationen av marknadernaorganização comum de mercado - kulturorganisationorganização cultural - organisering av skolväsendetorganização do ensino - radioutrustningaparelho de rádio - produktionsorganiseringorganização da produção - yrkesorganiseringorganização profissional - FNOrganização das Nações Unidas - partiorganisationorganização dos partidos - transportorganiseringorganização dos transportes - marknadsorganiseringorganização do mercado - WarszawapaktenPacto de Varsóvia - arbetsorganiseringorganização do trabalho - televisionsutrustningaparelho de televisão - valorganiseringorganização eleitoral - europeiska organisationerorganização europeia - mellanstatliga organisationerorganização intergovernamental - internationell organisationorganização internacional - latinamerikanska organisationerorganização latino-americana - icke-statliga organisationerorganização não governamental - elektronisk apparataparelho electrónico - korncevada - inriktning av jordbrukorientação agrícola - studievägledningorientação escolar - EurostatEurostat - NATO-länderpaíses NATO - SEATOOTASE - Afrikanska enhetsorganisationenUnião Africana - jordbruksverktygutensílio agrícola - handverktygferramenta doméstica - yrkesarbetareoperário qualificado - OverijsselOverijssel - fårovino - äggproduktproduto à base de ovo - syreoxigénio - betalningpagamento - förskottsbetalningpagamento adiantado - anbudsinfordranconcurso público - internationell betalningpagamento internacional - betalningar inom gemenskapenpagamento intracomunitário - brödpão - PakistanPaquistão - listblandninglista composta - PanamaPanamá - valutakorgcabaz de moedas - bakningpanificação - direkt tillämplighetaplicabilidade directa - pappercarta, Papel - Papua Nya GuineaPapua-Nova Guiné - skatteliknande avgiftparafiscalidade - ParaguayParaguai - parasitologiparasitologia - vagnparkparque automóvel - rullande järnvägsmaterielparque ferroviário - nationalparkparque nacional - tillämpning av lagenaplicação da lei - ensamstående förälderpais solteiros - släktskappais - valutaparitetparidade cambial - köpkraftsparitetparidade do poder de compra - parlamentassembleia - nationellt parlamentassembleia nacional - regionalt parlamentassembleia regional - parlamentsledamotparlamentar - genomförande av gemenskapsrättaplicação do direito comunitário - uppdelning av egendomdivisão da propriedade - kommunistiskt partipartido comunista - konservativt partipartido conservador - kristdemokratiskt partipartido democrata-cristão - miljöpartipartido ecologista - europeiskt partipartido europeu - användningsform för solenergiutilização de energia solar - liberalt partipartido liberal - socialdemokratiskt partipartido social-democrata - socialistiskt partipartido socialista - arbetarpartipartido trabalhista - enpartisystemregime de partido único - kvinnors delaktighetparticipação das mulheres - arbetstagarinflytandeparticipação dos trabalhadores - personalbedömningavaliação do pessoal - valdeltagandeparticipação eleitoral - politiskt deltagandeparticipação política - delaktighet i samhällslivetparticipação social - passpassaporte - europeiskt passpassaporte europeu - pastöriseringpasteurização - frihandelsavtalacordo de comércio livre - kulturarvpatrimónio cultural - arbetsgivarorganisationorganização patronal - utarmningempobrecimento - fattigdompobreza - fartygsflaggpavilhão de navio - bekvämlighetsflaggpavilhão de conveniência - lärlingsutbildningaprendizagem profissional - associerat landpaís associado - NederländernaPaíses Baixos - nederländska ULTPTU dos Países Baixos - regioner i Nederländernaregiões dos Países Baixos - BaskienPaís Basco - WalesPais de Gales, País De Gales - Pays de la LoirePays de la Loire - givarlandpaís dador - utvecklingslandpaís em desenvolvimento - utomeuropeiska länder och territorierpaíses e territórios ultramarinos - medlemslandEstado-membro - mindre utvecklat landpaís menos desenvolvido - tredje landpaís terceiro - vapenförsörjningabastecimento de armas - kustfiskepesca costeira - sötvattenfiskepesca de água doce - djuphavsfiskepesca de alto mar - havsfiskepesca marítima - fisk kastad överbordpescado rejeitado - traditionellt fiskepesca tradicional - energiförsörjningaprovisionamento energético - ny pedagogikpedagogia moderna - PeloponnesosPeloponeso - husbåt, pråm, skuta, slupbarca, barcaça, bateira, batelão - livsmedelsbristpenúria alimentar - finansiell utjämningperequação financeira - aktiv förädlingaperfeiçoamento activo - passiv förädlingaperfeiçoamento passivo - fiskeperiodcampanha de pesca - período de transição CE - körkortcarta de condução - europeiskt körkortcarta de condução europeia - byggnadstillståndlicença de construção - fisketillståndautorização de pesca - arbetstillståndlicença de trabalho - PeruPeru - personifiering av maktpersonalização do poder - äldre personpessoa idosa - frånskild personpessoa divorciada - gift personpessoa casada - SaudiarabienArábia Saudita - separerad personpessoa separada - ensamståendepessoa só - änkepersonpessoa viúva - markpersonalpessoal de terra - EG-tjänstemän i kategori Apessoal CE de categoria A - jordnötamendoim - EG-tjänstemän i kategori Bpessoal CE de categoria B - EG-tjänstemän i kategori Cpessoal CE de categoria C - EG-tjänstemän i kategori Dpessoal CE de categoria D - förarecondutor - transportpersonalpessoal dos transportes - kriminalvårdspersonalpessoal penitenciário - ekonomisk förlustprejuízo financeiro - djurpestpeste animal - småföretagpequena empresa - små och medelstora företagpequenas e médias empresas - småjordbrukpequena exploração agrícola - småstadvila - Små AntillernaPequenas Antilhas - petitionpetição - petrokemipetroquímica - farmakologifarmacologia - FilippinernaFilipinas - politisk filosofifilosofia política - arbitragearbitragem financeira - fosforfósforo - fotokemifotoquímica - solcellpilha fotovoltaica - arbetsfysiologifisiologia do trabalho - kärnfysikfísica nuclear - PicardiePicardia - reservdelpeça avulsa - PiemontePiemonte - internationell skiljedomarbitragem internacional - ädelstenpedra preciosa - kapningpirataria - fiskodlingpiscicultura - kapitalplaceringaplicação de capitais - tulltakmáximo tarifário - politisk skiljedomarbitragem política - slättplanície - antikrisplanplano anticrise - stadsplanplano de urbanização - ColomboplanenPlano de Colombo - utvecklingsplanplano de desenvolvimento - finansieringsplanplano de financiamento - planktonplâncton - trädodlingarboricultura - utbildningsplaneringplaneamento da educação - familjeplaneringplaneamento familiar - produktionsplaneringplaneamento da produção - transportplaneringplaneamento dos transportes - marknadsplaneringplaneamento do mercado - ekonomisk planeringplaneamento económico - finansiell planeringplaneamento financeiro - industriplaneringplaneamento industrial - nationell planeringplaneamento nacional - regional planeringplaneamento regional - sektoriell planeringplaneamento sectorial - fröplantaplântula - vattenväxtplanta aquática - foderväxtplanta forrageira - industrigrödaplanta industrial - oljeväxtplanta oleaginosa - barrträdconífera - rotfruktplanta tuberosa - textilväxtplanta têxtil - tropisk växtplanta tropical - odling under plastfoliecultura sob plástico - mjukningsmedelplastificante - plattaprancha - politiskt programprograma político - kontinentalsockelplataforma continental - gipsgesso - lövträdárvore folhosa - full sysselsättningpleno emprego - plutoniumplutónio - däckpneu - UNDPPNUDI - UNEPPNUA - vikt och dimensionpesos e dimensões - försäljningsställecentros comerciais, comércio, ponto de venda, shopping, shopping center - fiskpeixe - sötvattenfiskpeixe de água doce - havsfiskpeixe de água salgada - färsk fiskpeixe fresco - polispolícia - kriminalpolispolícia judiciária - jordbrukspolitikpolítica agrícola - gemensam jordbrukspolitikPolítica Agrícola Comum - nationell jordbrukspolitikpolítica agrícola nacional - regional jordbrukspolitikpolítica agrícola regional - livsmedelspolitikpolítica alimentar - bankpolitikpolítica bancária - budgetpolitikpolítica orçamental - handelspolitikpolítica comercial - gemensam handelspolitikpolítica comercial comum - gemenskapspolitikpolítica comunitária - begränsningsavtalacordo de limitação - arkeologiArqueologia - gemenskapens sysselsättningspolitikpolítica comunitária do emprego - gemensam fiskeripolitikpolítica comum da pesca - gemensam prispolitikpolítica comum de preços - gemensam transportpolitikpolítica comum dos transportes - konjunkturpolitikpolítica conjuntural - kulturpolitikpolítica cultural - biståndspolitikpolítica de ajuda - åtstramningspolitikpolítica de austeridade - interventionspolitikpolítica de intervenção - investeringspolitikpolítica de investimento - försvarspolitikpolítica de defesa - utvecklingspolitikpolítica de desenvolvimento - finansieringspolitikpolítica de financiamento - utbildningspolitikpolítica da educação - sysselsättningspolitikpolítica do emprego - företagspolitikpolítica da empresa - miljöpolitikpolítica do ambiente - arkitekturarquitectura - informationspolitikpolítica de informação - kommunikationspolitikpolítica da comunicação - konkurrenspolitikpolítica da concorrência - byggpolitikpolítica da construção - fiskeripolitikpolítica da pesca - jordbruksproduktionspolitikpolítica da produção agrícola - forskningspolitikpolítica de investigação - hälso- och sjukvårdspolitikpolítica de saúde - nativitetspolitikpolítica de natalidade - produktionspolitikpolítica de produção - solbyggnadsteknikarquitectura solar - stödpolitikpolítica de apoio - befolkningspolitikpolítica demográfica - blockpolitikpolítica de blocos - valutapolitikpolítica cambial - exportpolitikpolítica das exportações - importpolitikpolítica das importações - prispolitikpolítica de preços - lönepolitikpolítica salarial - arkivarquivo - strukturpolitik inom jordbruketpolítica das estruturas agrícolas - transportpolitikpolítica dos transportes - kreditpolitikpolítica de crédito - bostadspolitikpolítica da habitação - energipolitikpolítica energética - europeisk försvarspolitikpolítica europeia de defesa - utrikespolitikpolítica externa - familjepolitikpolítica familiar - finanspolitikpolítica financeira - skattepolitikpolítica fiscal - skogspolitikpolítica florestal - regeringspolitikpolítica governamental - industripolitikpolítica industrial - inrikespolitikpolítica interna - migrationspolitikpolítica migratória - penningpolitikpolítica monetária - agromonetär politikpolítica monetária agrícola - hamnpolitikpolítica portuária - gemensam hamnpolitikpolítica portuária comum - silverprata - regionalpolitikpolítica regional - gemenskapens regionalpolitikpolítica regional comunitária - socialpolitikpolítica social - strukturpolitikpolítica estrutural - tullpolitikpolítica pautal - gemensam tullpolitikpolítica pautal comum - luftförorenande ämnepoluente atmosférico - vattenförorenande ämnepoluente da água - ArgentinaArgentina - bullerföroreningpoluição sonora - luftföroreningpoluição atmosférica - kemisk föroreningpoluição química - förorening från landbaserade källorpoluição de origem telúrica - vattenföroreningpoluição da água - livsmedelsföroreningpoluição dos alimentos - kustföroreningpoluição costeira - förorening av vattendragpoluição dos cursos de água - markföroreningpoluição do solo - havsföroreningpoluição marítima - dry farmingcultura em zonas áridas - organisk föroreningpoluição orgânica - förorening från jordbrukpoluição pela agricultura - radioaktiv föroreningpoluição radioactiva - förorening av stratosfärenpoluição estratosférica - termisk föroreningpoluição térmica - gränsöverskridande föroreningpoluição transfronteiriça - PolenPolónia - multikulturpolicultura - polymerpolímero - PolynesienPolinésia - Franska PolynesienPolinésia Francesa - förvärvsarbetande inom jordbrukpopulação activa agrícola - sysselsatt befolkningpopulação activa ocupada - befolkning i yrkesverksam ålderpopulação em idade de trabalhar - icke yrkesverksam befolkningpopulação não-activa - fiskeavtalacordo de pesca - kemiskt vapenarma química - landsbygdsbefolkningpopulação rural - stadsbefolkningpopulação urbana - fiskehamnporto de pesca - Puerto RicoPorto Rico - PortugalPortugal - regioner i Portugalregiões de Portugal - dominerande ställningposição dominante - post- och telekommunikationsväsencorreios e telecomunicações - konventionellt vapenarma convencional - kaliumpotássio - utvecklingspotentialpotencial de desenvolvimento - ApulienPúglia - bogseringsirgagem - stoftpoeira - politisk befogenhetpoder político - budgetbefogenhetpoder orçamental - prövningsbefogenhetpoder de apreciação - verkställande befogenhetpoder de execução - initiativbefogenhetpoder de iniciativa - kontrollbefogenhetpoder de controlo - beslutsbefogenhetpoder de decisão - förhandlingsbefogenhetpoder de negociação - ratificeringsbefogenhetpoder de ratificação - diskretionär befogenhetpoder discricionário - verkställande maktpoder executivo - dömande maktpoder judicial - lagstiftande maktpoder legislativo - lagstiftande befogenhetpoder regulamentar - offentliga myndigheterpoderes públicos - förpaketeringpré-embalagem - allmänna preferenserpreferências generalizadas - jordbruksavgiftdireito nivelador agrícola - EKSG-avgiftdireito nivelador CECA - första anställningenprimeiro emprego - kärnvapenarma nuclear - jordbearbetningmobilização do solo - påföljdspreskriptionprescrição da pena - parlamentets talmanpresidente da assembleia - pressimprensa, jornal, jornalismo - politisk pressimprensa política - efterlevandeförmånpensão de sobrevivência - tillhandahållande av tjänsterprestação de serviços - taktiskt kärnvapenarma nuclear táctica - social förmånprestação social - EIB-lånempréstimo BEI - EKSG-lånempréstimo CECA - empréstimo comunitário concedido - Euratomlånempréstimo Euratom - föroreningsförebyggandeprevenção da poluição - kortfristig prognosprevisão a curto prazo - långfristig prognosprevisão a longo prazo - medelfristig prognosprevisão a médio prazo - budgetberäkningestimativa orçamental - ekonomisk prognosprevisão económica - rättens företrädeprimado do direito - gemenskapsrättens företrädeprimado do direito comunitário - bonusprémio salarial - slaktbidragprémio de abate - röjningsbidragsubsídio de arranque - bidrag för avstående från saluförandeprémio de não-comercialização - lagringsbidragprémio de armazenagem - primörlegumes e frutos temporãos - principen om att förorenaren betalarprincípio do poluidor-pagador - överordnat ekonomiskt målprioridade económica - försvarsmaktforças armadas - beslutsfattandetomada de decisão - politisk fångepreso político - rättighetsberövandeprivação de direitos - prispreços - prisintervallpreço dentro do intervalo de variação - exportprispreço à exportação - importprispreço à importação - konsumentprispreço de consumo - yrkesarméforças armadas profissionais - producentprispreço no produtor - jordbruksprispreço agrícola - livsmedelsprispreço alimentar - cif-prispreço CIF - inköpsprispreço de compra - slussprispreço-comporta - interventionsprispreço de intervenção - målprispreço de objectivo - prisavtalacordo de preços - militärmaterielarmamento - anbudsprispreço de oferta - orienteringsprispreço de orientação - basprispreço de base - aktiveringsprispreço de desencadeamento - detaljhandelsprispreço de retalho - grossistprispreço por grosso - energiprispreço da energia - jordbruksmarkprispreço da terra - referensprispreço de referência - aromämnearomatizante - återtagsprispreço de retirada do mercado - självkostnadsprispreço de custo - tröskelprispreço-limiar - stödprispreço de sustentação - parkeringsavgiftpreço de estacionamento - försäljningsprispreço de venda - råvaruprispreço dos produtos de base - diskriminerande prispreço discriminatório - arrendeavgiftpreço do arrendamento rural - världsmarknadsprispreço no mercado mundial - förutfastställt prispreço preestabelecido - pris fritt ombordpreço FOB - pris fritt gränsenpreço franco-fronteira - utlösningsprispreço gatilho - garanterat prispreço garantido - bestämt prispreço fixado - riktprispreço indicativo - industriprispreço de fábrica - fri prissättningpreço livre - maximiprispreço máximo - bevattningirrigação - minimiprispreço mínimo - garanterat minimiprispreço mínimo garantido - genomsnittsprispreço médio - förmånsprispreço preferencial - nedsatt prispreço reduzido - leveransprispreço incluindo portes - representativt prispreço representativo - konstartes - representativt marknadsprispreço representativo de mercado - socialt problemproblema social - stadsproblemproblema urbano - kemisk processprocesso químico - elektrisk processprocesso eléctrico - fysikalisk processprocesso físico - förvaltningsförfarandeprocesso administrativo - antisubventionsförfarandeprocesso anti-subvenção - populärkonstarte popular - budgetförfarandetramitação orçamental - tvistemålsförfarandeprocesso civil - förfarande vid disciplinärendenprocesso disciplinar - lagstiftningsförfarandeprocesso legislativo - parlamentsförfarandeprocesso parlamentar - brottmålsförfarandeprocesso penal - MellanösternMédio Oriente - presentartikelartigo para oferta - löpandebandsproduktionprodução em cadeia - jordbruksproduktionprodução agrícola - livsmedelsproduktionprodução alimentar - animalieproduktionprodução animal - hantverksproduktionprodução artesanal - gemenskapsproduktionprodução comunitária - kontinuerlig produktionprodução contínua - energiproduktionprodução de energia - väteproduktionprodução de hidrogénio - fiskeriproduktprodução pesqueira - underproduktionprodução deficitária - industriproduktionprodução industrial - världsproduktionprodução mundial - inhemsk produktionprodução nacional - vegetabilieproduktionprodução vegetal - produktivitetprodutividade, rendimento (economia) - produktivitet inom jordbruketprodutividade agrícola - dekorationsartikelartigo de decoração - jordbruksmarkens produktivitetprodutividade da terra - arbetsproduktivitetprodutividade do trabalho - spannmålsproduktproduto à base de cereais - fruktproduktproduto à base de frutos - grönsaksproduktproduto à base de legumes - fiskproduktproduto à base de peixe - sockerproduktproduto à base de açúcar - förädlad livsmedelsproduktproduto alimentar complexo - animalisk produktproduto animal - köttproduktproduto à base de carne - oorganisk kemikalieproduto químico inorgânico - koncentrerad produktproduto concentrado - förpackad produktproduto embalado - fryst produktproduto congelado - kosmetisk produktproduto cosmético - sportartikelartigo desportivo - förpackningsartikelmaterial de embalagem - rengöringsmedelproduto de limpeza - råvaraproduto de base - konfektyrproduto de confeitaria - masskonsumtionsvaraproduto de grande consumo - ersättningsproduktproduto de substituição - dehydratiserad produktproduto desidratado - dietproduktproduto dietético - träproduktproduto em madeira - toalettartikelartigo de toucador - bulkvaraproduto a granel - rökt produktproduto fumado - industriproduktproduto industrial - brandfarlig produktproduto inflamável - snabblöslig produktproduto instantâneo - bestrålad produktproduto irradiado - mjölkproduktlacticínio - frystorkad produktproduto liofilizado - färdigvaraproduto manufacturado - metallproduktproduto metálico - gruvproduktproduto mineiro - nationalproduktproduto nacional - bruttonationalinkomstproduto nacional bruto - ny produktproduto novo - ursprungsproduktproduto originário - oljeproduktproduto petrolífero - farmaceutisk produktproduto farmacêutico - hushållsartikelartigo doméstico - proteinproduktproduto proteico - rekonstituerad produktproduto reconstituído - kyld produktproduto refrigerado - bruttoregionalproduktproduto regional bruto - saltad produktproduto salgado - halvfabrikatproduto semimanufacturado - känslig produktproduto sensível - djupfryst produktproduto ultracongelado - textilproduktproduto têxtil - hantverkareartesão - veterinärmedicinsk produktproduto veterinário - handelsyrkeprofissão comercial - yrke inom finansväsendetprofissão financeira - vårdyrkeprofissão médica - paramedicinskt personalprofissão paramédica - WFPPAM - åtgärdsprogramprograma de acção - biståndsprogramprograma de ajuda - undervisningsplanprograma de ensino - forskningsprogramprograma de investigação - valprogramprograma eleitoral - vetenskapligt framstegprogresso científico - investeringsprojektprojecto de investimento - budgetförslagprojecto de orçamento - forskningsprojektprojecto de investigação - industriprojektprojecto industrial - säljfrämjande åtgärderpromoção comercial - handelsfrämjande åtgärderpromoção das trocas - investeringsfrämjande åtgärderpromoção do investimento - markexploateringpromoção imobiliária - befordranpromoção profissional - EG-förslagproposta CE - motionproposta de lei - allmän egendompropriedade pública - jordegendompropriedade fundiária - jordbruksfastighetpropriedade rústica - fast egendompropriedade imobiliária - industriell äganderättpropriedade industrial - immateriell äganderättpropriedade intelectual - ArubaAruba - mineralprospekteringprospecção mineira - prostitutionprostituição - bullerskyddprotecção contra o ruído - miljöskyddprotecção do ambiente - skydd av faunanprotecção da fauna - skydd av floranprotecção da flora - privatlivets helgdprotecção da vida privada - ESAAEE - djurskyddprotecção dos animais - skydd av delägareprotecção dos sócios - kommunikationshemlighetprotecção das comunicações - skydd av grundläggande rättigheterprotecção das liberdades - minoritetsskyddprotecção das minorias - diplomatiskt skyddprotecção diplomática - konsumentskyddprotecção do consumidor - specialiseringsavtalacordo de especialização - marknadsskyddprotecção do mercado - kulturmiljövårdprotecção do património - skydd av landskapetprotecção da paisagem - markskyddprotecção do solo - barn- och mödravårdprotecção materno-infantil - animaliskt proteinproteína animal - mjölkproteinproteína do leite - SydasienÁsia do Sul - vegetabiliskt proteinproteína vegetal - avtalsprotokollprotocolo de acordo - sockerprotokollProtocolo do Açúcar - prototypprotótipo - arbetspsykologipsicologia do trabalho - publikationpublicação - gemenskapspublikationpublicação comunitária - offentliggörande av en lagpublicação da lei - reklampublicidade - otillbörlig reklampublicidade abusiva - offentliggörande av räkenskaperpublicidade das contas - offentliggörande av taxorpublicidade das tarifas - QatarQatar - politisk asylasilo político - yrkeskvalifikationqualificação profissional - miljökvalitetqualidade do ambiente - livskvalitetqualidade de vida - produktkvalitetqualidade do produto - landad fångstmängdquantidade de pescado desembarcado - socialt missgynnad gruppcategoria social desfavorecida - skriftlig frågapergunta escrita - muntlig frågapergunta oral - parlamentarisk frågapergunta parlamentar - saneringsaneamento - beslutsmässighetquórum - fångstkvotquota de pesca - valkvotquociente eleitoral - radioaktivitetradiações, radioactividade - strålskyddradioprotecção - FN:s generalförsamlingAssembleia Geral ONU - oljeraffineringrefinação de petróleo - sockerraffineringrefinação de açúcar - druvauva - firmanamnfirma comercial - repatriering av kapitalrepatriação de capitais - förhållandet jordbruk-handelrelação agricultura-comércio - förhållandet jordbruk-industrirelação agricultura-indústria - verksamhetsberättelserelatório de actividade - kommittébetänkanderelatório de comissão parlamentar - forskningsrapportrelatório de investigação - tillnärmning av lagstiftningaproximação das legislações - tillnärmning av politikaproximação de políticas - Ras al-KhaymaRas al Khaimah - skatteunderlagmatéria colectável - ratificering av avtalratificação de acordo - relationstalrácio - kärnreaktorreactor nuclear - omskolningreconversão profissional - upprustningrearmamento - återförsäkringresseguro - befolkningsräkningrecenseamento da população - utbildningsbiståndassistência em formação - recessionrecessão económica - intäktreceita - exportintäktreceita de exportação - upptagande till prövningadmissibilidade - forskninginvestigação - lantbruksforskninginvestigação agronómica - tillämpad forskninginvestigação aplicada - energiforskninginvestigação energética - dokumentsökningpesquisa documental - miljöforskninginvestigação ecológica - skogsforskninginvestigação florestal - fiskeriforskninginvestigação haliêutica - industriforskninginvestigação industrial - medicinsk forskninginvestigação médica - vetenskaplig forskninginvestigação científica - rekommendationrecomendação - gemenskapsrekommendationrecomendação comunitária - ekonomiskt avtalacordo económico - ömsesidig socialförsäkringmutualidade social - EKSG-rekommendationrecomendação CECA - Euratomrekommendationrecomendação CEEA - erkännande av examensbevisreconhecimento dos diplomas - ekonomisk återuppbyggnadreconstrução económica - omställning till trädgårdsodlingreconversão para horticultura - omställning av besättningreconversão de gado - industriell omställningreconversão industrial - omställning från mjölk- till köttproduktionreconversão leite-carne - omställning av produktionreconversão da produção - överklagande i förvaltningsärendeacções e recursos - talan om upphävanderecurso de anulação - passivitetstalanacção por omissão - talan om fördragsbrottacção por incumprimento - föreningassociação - energiutvinningrecuperação de energia - återvinning av kapitalreciclagem de capitais - återvinning av avfallreciclagem de resíduos - minskning av styrkorredução de forças - medicinalväxtplanta medicinal - sojabönoljaóleo de soja - solrosoljaóleo de girassol - viltköttcarne de caça - kaninköttcarne de coelho - majsoljaóleo de milho - tullnedsättningredução pautal - skummjölkspulverleite em pó desnatado - rediskonteringredesconto - revalveringrevalorização - återexportreexportação - torkad produktproduto seco - konsistensgivareagente de textura - förfarande i brådskande fallprocedimento cautelar - jordbruksstödajuda à agricultura - gemenskapspreferenspreferência comunitária - förvaltningsreformreforma administrativa - reformering av den gemensamma jordbrukspolitikenreforma da PAC - jordbruksreformreforma agrária - reglering av jordbruksproduktionregulamentação da produção agrícola - utbildningsreformreforma do ensino - kvot inom jordbrukspolitikenquota agrícola - garantitröskellimiar de garantia - alternativ jordbruksproduktionprodução agrícola alternativa - skatt på oljor och fettertaxa sobre as matérias gordas - jordreformreforma fundiária - mindre gynnat jordbruksområdezona agrícola desfavorecida - kvinnlig jordbrukareagricultora - ung jordbrukarejovem agricultor - rättsreformreforma judiciária - sammanslutning av jordbruksföretagagrupamento de explorações agrícolas - företagsredovisningficha de exploração agrícola - rabiesraiva - mjölkproduktionprodução leiteira - spannmålsersättningsubstituto cerealífero - politisk flyktingrefugiado político - skogsvårdsföreninggrupo florestal - anbudsvägranrecusa de oferta - virkesproduktionprodução de madeira - skogsfastighetpropriedade florestal - kronoskogfloresta estatal - enskild skogfloresta privada - leveransvägranrecusa de venda - skaldjursodlingconquicultura - vattenbruksproduktprodução aquícola - fiskelicenslicença de pesca - auktoritärt styreregime autoritário - biståndsordningregime de ajuda - uppdelning av företagcisão de empresas - transnationellt företagempresa transnacional - exklusivt inköpsavtalcompra em exclusividade - allmännyttigt företagempresa de interesse público - selektiv distributiondistribuição selectiva - system för markinnehavregime de propriedade do solo - elektronisk postcorreio electrónico - gränsöverskridande dataflödefluxo de dados transfronteiriço - kommersiellt mediummeios de comunicação comerciais - ekonomiskt systemregime económico - lokalmediermeios de comunicação locais - privatmediermeios de comunicação privados - militärstyreregime militar - överföringsnätrede de transmissão - telekonferensteleconferência - europeisk televisiontelevisão europeia - parlamentariskt systemregime parlamentar - betal-TVtelevisão sujeita a pagamento - videotexvideotexto - hemdatorindustriinformática doméstica - datalagringmemorização de dados - politiskt systemregime político - tillämpad informatikinformática aplicada - databrottslighetcriminalidade informática - datarättdireito da informática - Europeiska unionens officiella tidningJornal Oficial UE - piratverksamhet inom dataindustrinpirataria informática - jordbruksregionregião agrícola - valprövningcontrolo do escrutínio - mandatkumulationacumulação de mandatos - valresultatresultado eleitoral - delegering av befogenheterdelegação de poderes - Brysselregião de Bruxelas-Capital - parlamentsdelegationdelegação parlamentar - rösträttsåldermaioridade eleitoral - federalismfederalismo - kustregionregião litoral - plebiscitplebiscito - röstfördelningrepartição dos votos - rådgivande befogenhetpoder consultivo - utvecklingsregionregião de desenvolvimento - tillsättningsbefogenhetpoder de nomeação - privilegiumprivilégio parlamentar - radikalt partipartido radical - bergsregionregião montanhosa - mindre gynnad regionregião desfavorecida - framtvingat försvinnandedesaparecimento forçado - politisk minoritetminoria política - poliskontrollcontrolo de polícia - civilförsvarprotecção civil - ekonomisk regionregião económica - röstning genom ställföreträdarevoto por delegação - konsortiumjoint venture - Flandernregião flamenga - verkställande organexecutivo - regeringsprogramprograma de governo - gränsregionregião fronteiriça - marknadsstödapoio do mercado - ekonomisk omställningreconversão económica - industriregionregião industrial - omställningsstödajuda à reconversão - omstruktureringsstödajuda à reestruturação - avsättningsstödajuda ao escoamento - industristödajuda à indústria - omfördelning av inkomstredistribuição do rendimento - EG-region i medelhavsområdetregião mediterrânica CE - flyktinghjälpajuda aos refugiados - hjälp till katastrofofferajuda aos sinistrados - utvecklingsbiståndajuda ao desenvolvimento - prioriterad regionregião prioritária - landsbygdsregionregião rural - nytt industrilandnovo país industrializado - turistregionregião turística - social ekonomieconomia social - räkenskaper för jordbrukssektorncontabilidade económica agrícola - Vallonienregião da Valónia - konsekvensundersökningestudo de impacto - ekonomisk konsekvensconsequências económicas - samrådsförfarandeprocesso de concertação - regionaliseringregionalização - stortransportfordonveículo pesado - rymdtransporttransporte espacial - regionalisering av handelregionalização das trocas - rymdstationinstalação espacial - fordonsuthyrningaluguer de veículos - transportområdelocalização dos transportes - förordningregulamento - fartcertifikatlicença de navegação - fraktkostnadcusto do transporte - gemenskapsförordningregulamento comunitário - taxegodkännandehomologação das tarifas - hamntrafiktráfego portuário - Euratomförordningregulamento CEEA - trafikkontrollcontrolo da circulação - transportkvotquota de transporte - transportmarknadmercado dos transportes - fordonsregistreringmatrícula do veículo - fordonshandlingardocumentação do veículo - tvistlösningresolução de diferendos - befordringstidduração do transporte - höghastighetstransporttransporte a grande velocidade - transportdokumentdocumento de transporte - körtidtempo de condução - trafiksäkerhetskontrollcontrolo técnico - resebyråagência de viagens - budgetförordningregulamento financeiro - transportavtalcontrato de transporte - delägaresócio - offentligt ackordliquidação judicial - handelsbestämmelserregulamentação comercial - stadsplanebestämmelserregulamentação urbanística - flyglinjelinha aérea - vägtrafiktrânsito por estrada - jaktföreskrifterregulamentação da caça - sjöfartspolitikpolítica marítima - havskonferensconferência marítima - trafikbestämmelserregulamentação da circulação - dumpning av avfallimersão de resíduos - byggföreskrifterregulamentação da construção - icke förorenande fordonveículo não poluente - exploatering av havsbottenexploração dos fundos marinhos - ersättning av resursersubstituição dos recursos - miljöpåverkanimpacto ambiental - miljöövervakningvigilância do ambiente - förebyggande av jordskalvsskadorprevenção anti-sísmica - kustskyddprotecção do litoral - hastighetsbestämmelserregulamentação da velocidade - vattenförvaltninggestão das águas - konkurrensbegränsningskontrollregulamentação de acordos e práticas concertadas - geofysisk miljömeio geofísico - stillastående vattenágua estagnada - reglering av investeringarregulamentação do investimento - marina organismerespécie marinha - vilda djur och växtervida selvagem - försäkringseguro - prisbestämmelserregulamentação de preços - vegetabilietillgångarrecursos vegetais - jordbrukskatastrofcalamidade agrícola - tullbestämmelserregulamentação aduaneira - erosionerosão - förorening från motorfordonpoluição automóvel - transportbestämmelserregulamentação dos transportes - förorening genom kolvätenpoluição pelos hidrocarbonetos - metallföroreningpoluição pelos metais - förorening från fartygpoluição pelos navios - industriell föroreningpoluição industrial - marknadsregleringregularização do mercado - exportavgiftdireito nivelador à exportação - importavgiftdireito nivelador à importação - födelsekontrollcontrolo da natalidade - illegal handeltráfico ilícito - interventionsorganorganismo de intervenção - NimexeNimexe - reglering av transaktionercontrolo de transacções - ursprungsbeteckningdenominação de origem - suspensivt tullförfaranderegime aduaneiro suspensivo - återimportreimportação - tullrestitutionreembolso dos direitos aduaneiros - återanpassning i skolanreinserção escolar - EG:s tullområdeterritório aduaneiro CE - rehabiliteringreinserção social - enhetsdokumentdocumento único - förenkling av formalitetersimplificação das formalidades - avvisande av budgetenrejeição do orçamento - specificering av tulltaxenummerespecialização pautal - handelsförbindelserrelações comerciais - finansiellt avtalacordo financeiro - exportkreditförsäkringseguro à exportação - termiskt utsläpppoluente térmico - kompensationshandeltrocas compensadas - gemenskapsexportexportação comunitária - gemenskapsimportimportação comunitária - varor och tjänsterbens e serviços - bilaterala förbindelserrelações bilaterais - kapitalvarabens de equipamento - begagnad varamaterial usado - integrerad handelcomércio integrado - kulturella förbindelserrelações culturais - industrikonsumtionconsumo industrial - världskonsumtionconsumo mundial - marknadsföringmerchandising - marknadsföringsteorimarketing - diplomatiska förbindelserrelações diplomáticas - handelsarrangemangmanifestação comercial - pris exklusive skatter och avgifterpreço sem taxas incluídas - arbetsmarknadsrelationerrelações do trabalho - förlustbringande försäljningvenda com prejuízo - självbetjäningself-service - detaljhandelssammanslutningcomércio associado - ambulerande handelcomércio ambulante - fristående handlarecomércio independente - kedjebutikcadeia de lojas - förhållandet skola-industrirelação escola-indústria - grossistmarknadmercado grossista nacional - distributördistribuidor comercial - ekonomiska förbindelserrelações económicas - privata sektorns likvida medeldisponibilidade monetária - förhållandet kyrka-statrelação Igreja-Estado - olycksfallsförsäkringseguro de acidentes - öst-västförbindelserrelações Leste-Oeste - förbindelser mellan industrierrelações interindustriais - valutakriscrise monetária - förbindelser mellan institutionerrelações interinstitucionais - valutarestriktionrestrição cambial - internationella förbindelserrelações internacionais - räntefri kreditcrédito gratuito - diskontotaxa de desconto - kreditåtstramningcontrolo do crédito - interparlamentariska förbindelserrelações interparlamentares - förbindelser inom gemenskapenrelações intracomunitárias - kapitalflyktfuga de capitais - överföringspriscusto de transferência - förhållandet lagstiftande - verkställande maktrelação legislativo-executivo - mycket kortfristig finansieringfinanciamento a muito curto prazo - monetära förhållandenrelações monetárias - finansiering av företagfinanciamento da empresa - multilaterala förbindelserrelações multilaterais - sakförsäkringseguro de bens - personförsäkringseguro de pessoas - koassuransco-responsabilidade de seguro - förhållandet stad-landsbygdrelação cidade-campo - kreditinstitutinstituição de crédito - industribankbanco industrial - automatiserad bankverksamhetbanca electrónica - yrkesskadeförsäkringseguro de acidente de trabalho - mänskliga relationerrelações humanas - banktillsyncontrolo bancário - bankavgiftercustos bancários - budgetanslagcrédito orçamental - allmän budgetorçamento geral do Estado - regionala finanserfinanças regionais - religionreligião - finansiering av gemenskapsbudgetenfinanciamento do orçamento comunitário - medlemsstaternas bidragcontribuição dos Estados-membros - regeringsombildningremodelação ministerial - skattekonventionconvenção fiscal - skattekontrollcontrolo fiscal - återbetalningreembolso - extraordinär skattimposto extraordinário - skiftesomfördelningemparcelamento - taxeintervalltarifa com margens fixas de variação - befrielse från exporttullarisenção de imposições nas exportações - styckeprispreço unitário - stödtaxatarifa de apoio - blandat prispreço misto - ersättning av importsubstituição das importações - pris på jordbruksprodukterpreços dos produtos agrícolas - ersättning för arbeteremuneração do trabalho - jordbruksförsäkringseguro agrícola - avkastningrendimento agrícola - samhällskunskapeducação cívica - handelsutbildningensino comercial - läromedelmaterial de ensino - programvara för utbildningsoftware didáctico - förhållandet skola-arbetslivrelação escola-vida profissional - stadssaneringrenovação urbana - neurobiologineurobiologia - räntabilitetrentabilidade - gynekologiginecologia - neurologineurologia - pediatrikpediatria - odontologimedicina dentária - första hjälpenprimeiros socorros - alternativmedicinmedicina paralela - industriell omorganiseringreorganização industrial - akustikacústica - optikóptica - cybernetikcibernética - petrologipetrologia - fördelning av biståndrepartição da ajuda - religiös sektseita religiosa - teologiteologia - skatteutjämningdistribuição da carga fiscal - inre marknadmercado único - befolkningens geografiska fördelningdistribuição geográfica da população - familj med en förälder, familj med ensamstående förälderfamília monoparental - adoptivbarncriança adoptada - motorfordonsförsäkringseguro automóvel - fördelning av produktionrepartição da produção - familjeskyddprotecção da família - uppdelning av marknadenrepartição do mercado - artificiell inseminationinseminação artificial - förmögenhetsfördelningdistribuição da riqueza - surrogatmammamãe portadora - föräldraauktoritetpoder paternal - mandatfördelningrepartição dos mandatos - föräldraskapfiliação - efternamnapelido - föräldraansvarresponsabilidade paternal - boskillnadseparação judicial - befolkningsdynamikdinâmica da população - inkomstfördelningdistribuição do rendimento - arbetsfördelningdistribuição do trabalho - befolkningsmigrationmigração de povoamento - återflyttningsstödajuda ao regresso - befolkningsåldringenvelhecimento demográfico - yrkesmässig rörlighetmobilidade profissional - geografisk spridningdistribuição geográfica - åldersfördelningdistribuição etária - fördelning per invånareproduto per capita - hedersbevisningdistinção honorífica - frivilligarbetesolidariedade social - frivilligorganisationorganização de beneficência - arbetslöshetsförsäkringseguro de desemprego - fördelning per anställdproduto por pessoa activa - speljogos - spelinrättningestabelecimento de jogos - automatspeljogo automático - könsfördelningdistribuição por sexos - sportfiskepesca desportiva - turistströmintercâmbio turístico - utlandsturismturismo estrangeiro - turism på landsbygdenturismo rural - förteckningrepertório - turistmässig infrastrukturinfra-estrutura turística - socialbudgetorçamento social - omplanteringreplantação - europeisk socialpolitikpolítica social europeia - brottsbekämpningcombate à delinquência - kriminalitetcriminalidade - överföring av anslagtransferência de verba - psykiskt funktionshindrad, psykiskt handikappad mandeficiente mental, retardado mental, subnormal - könsstympningmutilação sexual - veckoviladescanso semanal - narkotikahandeltráfico de estupefacientes - allmänmedicinclínica geral - socialvårdassistência social - sociala inrättningarequipamento social - lagstiftning om social trygghetdireito à segurança social - socialarbetetrabalho social - hemtjänstajuda doméstica - tilläggspensionpensão complementar - fackligt ombudrepresentante sindical - hälsokortcartão sanitário - vårdkostnaderdespesas de saúde - sjukhuskostnaderdespesas de hospitalização - diplomatisk representationrepresentação diplomática - intagning på sjukhusinternamento hospitalar - hemsjukvårdcuidados médicos ao domicílio - patientens rättigheterdireitos do doente - allmän hälsovårdhigiene pública - socialmedicinmedicina social - kreditförsäkringseguro de crédito - personalrepresentationrepresentação do pessoal - privat läkarvårdmedicina privada - stadsbyggnadconstrução urbana - stadsinfrastrukturinfra-estrutura urbana - egendomsmarknadmercado imobiliário - politisk representationrepresentação política - hyresregleringlei das rendas - Isle of ManIlha de Man - Castilla-LeónCastela e Leão - proportionell representationrepresentação proporcional - Castilla-La ManchaCastela e Mancha - KantabrienCantábria - BalearernaIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta och MelillaCeuta e Melilha - repressionrepressão - MadridComunidade de Madrid - ValenciaComunidade de Valença - MurciaRegião de Múrcia - Nordportugalregião do Norte - centrala Portugal - Lissabon och TejodalenLisboa e vale do Tejo - NordenglandInglaterra do Norte - NordvästenglandInglaterra do Noroeste - SydostenglandInglaterra do Sudeste - SydvästenglandInglaterra do Sudoeste - ekonomisk återhämtningretoma económica - Antigua och BarbudaAntígua e Barbuda - AnguillaAnguila - Saint Christopher och NevisSão Cristóvão e Nevis - reproduktionreprografia - Saint Vincent och GrenadinernaSão Vicente e Granadinas - Ilhas Virgens americanas - Maghreb-områdetGrande Magrebe - djuravelreprodução animal - vegetativ förökningreprodução vegetal - MarshallöarnaIlhas Marshall - invaliditetsförsäkringseguro de invalidez - Dominikanska republikenRepública Dominicana - PitcairnPitcairn - beordran om skyddsarbeterequisição de trabalhadores - biologiskt vapenarma biológica - massförstörelsevapenarma de destruição maciça - strategiskt kärnvapenarma nuclear estratégica - informationsnätrede de informação - informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgrede de informação contabilística - ballistisk robotmíssil balístico - fjärrstyrd robotmíssil guiado - interkontinental robotmíssil intercontinental - trafiknätrede de transporte - järnvägsnätrede ferroviária - rymdvapenarma espacial - laservapenarma de laser - eldvapen och ammunitionarma de fogo e munições - vattenvägsnätrede de vias navegáveis - markstridskrafterexército - paramilitär styrkaforça paramilitar - vägnätrede de estradas - flygvapenforça aérea - utlandsstationerad styrkaforças armadas no estrangeiro - flottamarinha de guerra - reserverreservas - kvinnlig militärtjänstserviço militar feminino - frivillig militärtjänstserviço voluntário - bokföringsmässig reservreserva contabilística - försvarsutgiftdespesas de defesa - strategiskt försvardefesa estratégica - valutareservreservas cambiais - internationell säkerhetsegurança internacional - rustningspolitikpolítica de armamento - europeisk rustningspolitikpolítica europeia de armamento - europeisk säkerhetsegurança europeia - icke-spridning av kärnvapennão-proliferação nuclear - rustningsbegränsninglimitação de armamento - kärnvapennedrustningdesnuclearização - naturreservatreserva natural - rustningsharmoniseringharmonização do armamento - bosättningsortresidência - internationellt avtalacordo internacional - bilateralt avtalacordo bilateral - multilateralt avtalacordo multilateral - internationella förhandlingarnegociação internacional - undertecknande av avtalassinatura de acordo - internationellt instrumentinstrumento internacional - rester av bekämpningsmedelresíduo de pesticida - resolutionresolução - träavfallresíduo de madeira - Europakonventionconvenção europeia - internationell FN-överenskommelsepacto internacional ONU - internationell politikpolítica internacional - uppsägning av kontraktrescisão de contrato - internationell frågaquestão internacional - skadeförsäkringseguro contra danos - hartsresina - förbindelser mellan de två tyska staternarelações interalemãs - internationellt biståndajuda internacional - uppförandekodexcódigo de conduta - internationella sanktionersanção internacional - gemenskapsresolutionresolução comunitária - religiös gruppgrupo religioso - sociokulturell gruppgrupo sociocultural - livsmedelsoberoendeindependência alimentar - samarbetspolitikpolítica de cooperação - FN-resolutionresolução ONU - samarbete i rättsfrågorcooperação jurídica - militär ockupationocupação militar - Europaparlamentsresolutionresolução PE - ockuperat områdeterritório ocupado - multinationell styrkaforça multinacional - ansvarresponsabilidade - krigsfångeprisioneiro de guerra - Armenien-fråganquestão arménia - kurdfråganquestão do Curdistão - Palestina-fråganquestão da Palestina - Tysklands återföreningunificação da Alemanha - internationellt ansvarresponsabilidade internacional - CDECDE - euromissileuromísseis - rustningskontrollcontrolo de armamento - ministeransvarresponsabilidade governamental - START-avtaletacordo START - ABM-avtaletAcordo ABM - fredszonzona de paz - sjukförsäkringseguro de doença - straffrättsligt ansvarresponsabilidade penal - OSSEOSCE - långtidsarbetslöshetdesemprego de longa duração - återgång till arbetslivetreinserção profissional - politiskt ansvarresponsabilidade política - arbetslöshetsbekämpningcombate ao desemprego - arbetskraftsplaneringplanificação da mão-de-obra - arbetsdelningtrabalho partilhado - upphörande av anställningsförhållandecessação de emprego - arbetsomläggningconversão de emprego - lokalt sysselsättningsinitiativiniciativa local para o emprego - obetalt arbetetrabalho voluntário - gemenskapsmedborgarecidadão da Comunidade Europeia - tidsbegränsat arbetetrabalho temporário - animalietillgångarrecursos animais - ungdomsarbetetrabalho dos jovens - kvinnoarbetetrabalho feminino - havets tillgångarrecursos marítimos - kompetensutvecklingreciclagem profissional - ekonomiska resurserrecurso económico - praktikestágio de formação - vattentillgångarrecursos hídricos - marktillgångarrecursos do solo - sysselsättningsstatistikestatística do emprego - energitillgångarrecursos energéticos - hjälparbetaretrabalhador auxiliar - utlandsstationerad arbetstagaretrabalhador expatriado - sjöförsäkringseguro marítimo - verkställande direktördirector de empresa - fiskeresurserrecurso haliêutico - självständigt verksam personprofissão independente - mineraltillgångarrecurso mineral - söndagsarbetetrabalho extraordinário - naturtillgångarrecursos naturais - arbetstaktcadência do trabalho - förnybara tillgångarrecurso renovável - distansarbeteteletrabalho - lönestoppbloqueio dos salários - tilläggsmedelrecursos adicionais - lönesänkningredução dos salários - löneförmånvantagem acessória - kostnadsersättningar och traktamentenajudas de custo - budgetmedelrecursos orçamentais - personaltillsättningnomeação do pessoal - egna medelrecursos próprios - arbetsordningregulamento interno - provanställningperíodo de estágio - fackliga rättigheterdireitos sindicais - fackföreningsfrihetliberdade sindical - yrkesetikdeontologia profissional - obligatorisk försäkringseguro obrigatório - exportbidragrestituição à exportação - vinstdelningparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - importbidragrestituição à importação - fackföreningsvaleleição sindical - arbetsmarknadspartparceiro social - tjänstemannaförbundsindicato de funcionários públicos - yrkessammanslutningassociação profissional - fackföreningsindicato - produktionsbidragrestituição à produção - exportrestriktionrestrição à exportação - diplomatyrkeprofissão diplomática - importrestriktionrestrição à importação - yrke inom kommunikationssektornprofissional da comunicação - konkurrensbegränsningrestrição de concorrência - administrativt yrkeprofissão administrativa - sekretariatspersonalpessoal de secretariado - handelsrestriktionrestrição ao comércio - informationsyrkeprofissional da informação - vetenskapligt yrkeprofissão científica - tekniskt yrkeprofissão técnica - frihetsinskränkningrestrição da liberdade - försäkringsyrkeprofissional de seguros - kvantitativ restriktionrestrição quantitativa - småhandlarepequeno comércio - tandläkaredentista - läkaremédico - veterinärveterinário - apotekarefarmacêutico - barnmorskaparteira - konstnärligt yrkeprofissão artística - privatförsäkringseguro privado - industriell omstruktureringreestruturação industrial - litterärt yrkeprofissão literária - rörelseresultatresultado de exploração - försäljningspersonalvendedores - handelsrepresentantrepresentante de comércio - jordbruksföretagets resultatresultado da exploração agrícola - skolresultatsucesso escolar - datayrkeprofissional da informática - yrke inom turismprofissional de turismo - hotellyrkeprofissão hoteleira - serviceyrkepessoal dos serviços - återinförande av tullarrestabelecimento dos direitos aduaneiros - yrke inom bankväsendetprofissão bancária - professionell sportdesporto profissional - transittrânsito - skolmässig retarderingatraso escolar - europeiskt industriområdeespaço industrial europeu - gemenskapens industripolitikpolítica industrial comunitária - tillbakadragande från marknadenretirada do mercado - hantverkartesanato - småindustripequena indústria - medelstor industriindústria média - små och medelstora industrierpequenas e médias indústrias - pensionärreformado - lokalisering av industriimplantação industrial - industriell frizonzona franca industrial - förtidspensioneringreforma antecipada - teknologiparkparque tecnológico - produktionsöverskottexcedente de produção - hanteringoperação de manutenção - allmän försäkringseguro público - bränsleupparbetningreprocessamento do combustível - industriell tillverkningfabrico industrial - produktionskvotquota de produção - produktionsstatistikestatísticas de produção - producentansvarresponsabilidade do produtor - ny tekniknova tecnologia - toppmötecimeira - ren tekniktecnologia limpa - traditionell tekniktecnologia tradicional - teknisk processprocesso tecnológico - tekniska föreskrifterregulamentação técnica - produktlivslängdduração de vida do produto - felaktig varaproduto defeituoso - ministermötereunião ministerial - teknisk specifikationespecificação técnica - europeisk standardnorma europeia - internationell standardnorma internacional - harmonisering av standarderharmonização das normas - teknisk bestämmelseregulamento técnico - internationellt mötereunião internacional - återvinningstekniktecnologia de reciclagem - forskningsbudgetorçamento consagrado à investigação - löneförhöjningajustamento salarial - EurekaEureka - forskningspersonalpessoal de investigação - gemenskapens forskningspolitikpolítica comunitária da investigação - förhållandet industri-forskningrelação indústria-investigação - forskningsorganorganismo de investigação - märkesnamnmarca comercial - registrerat varumärkemarca registada - formgivningdesenho e modelo - extrainkomstrendimento complementar - varumärkesrättdireito de marcas - europeiskt varumärkemarca europeia - djurförsökexperimentação com animais - försök på människorexperimentação com seres humanos - företagsforskninginvestigação na empresa - grundforskninginvestigação de base - militär forskninginvestigação militar - universitetsforskninginvestigação universitária - ansvarsförsäkringseguro de responsabilidade civil - inkomst av investeringrendimento do investimento - G-77-ländernaGrupo dos 77 - ContadoragruppenGrupo Contadora - avhängigt territoriumterritório não autónomo - konsumentrörelsemovimento de consumidores - jordbrukarinkomstrendimento do agricultor - sekretariatsersättningsubsídio e abono de secretariado - transport av farligt godstransporte de mercadorias perigosas - jordbruksföretagets inkomstrendimento da exploração agrícola - pedagogisk metodmétodo pedagógico - hushållsinkomstrendimento familiar - beskattningsbar inkomstrendimento tributável - nationalinkomstrendimento nacional - mineralresurser i havenrecursos minerais submarinos - annan inkomst än lönrendimento não salarial - avancerade materialnovos materiais - golvbeläggningrevestimento de superfície - supraledande legeringliga supercondutora - kompositmaterialmaterial compósito - teknisk keramikcerâmica técnica - specialpolymerpolímero especial - amorfa materialmaterial amorfo - mikropartikelpartícula ultrafina - biomaterialbiomaterial - minneslegeringliga com memória - författningsändringrevisão da Constituição - ADN-avtaletAcordo ADN - semesterspridningplaneamento dos períodos de férias - lagändringrevisão da lei - mikrodatormicrocomputador - turistpolitikpolítica de turismo - transportförsäkringseguro de transportes - industriell revolutionrevolução industrial - Internationella arbetsbyrånBIT - ECOSOC - UNHCRACNUR - Nordrhein-WestfalenRenânia do Norte-Vestefália - EEBBEE - Rheinland-PfalzRenânia-Palatinado - EAESSEEA - ENEAAEEN - Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkorFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - Europeiska institutet i FlorensInstituto Europeu de Florença - RibeRibe - EBUUER - rikedomriqueza - UEMOAUEMAO - livförsäkringseguro de vida - ricinrícino - ADCCDA - RingkøbingRingkøbing - CACMMCCA - risktäckningrisco coberto - DACCAD - hälsoriskrisco sanitário - kärnkraftspolitikpolítica nuclear - risarroz - oljepolitikpolítica petrolífera - lagring av kolvätenarmazenagem de hidrocarbonetos - avveckling av kraftverkcentral desactivada - energi från jordbruksgrödoragro-energia - energiindustriindústria energética - motoralkoholálcool combustível - robotteknikrobótica - energiproduktproduto energético - kolindustriindústria carbonífera - robotiseringrobotização - kolpolitikpolítica carbonífera - kolbearbetningtratamento do carvão - social rollpapel social - gruvproduktionprodução mineira - åldersförsäkringseguro de velhice - RoskildeRoskilde - malmbrytningexploração de minério - metallmalmminério metálico - bauxitbauxite - bituminösa materialmaterial betuminoso - jord- och stenarterterras e pedras - lager, mekaniskt lagerrolamento - fosfatfosfato - pottaskapotassa - RumänienRoménia, Romênia, Ruménia - oljeprospekteringexploração petrolífera - oljeutvinningextracção de petróleo - offshoreanläggninginstalação marítima - oljeproduktionprodução de petróleo - butanbutano - paraffinAlcanos, parafina - råoljapetróleo bruto - dieselbränslegasóleo - eldningsoljafuelóleo - Förenade kungariketReino Unido - propanpropano - flygbränslecarburante para aviões - Förenade kungarikets ULTPTU do Reino Unido - offshoreoljapetróleo marítimo - regioner i Förenade kungariketregiões do Reino Unido - kraftverkcentral energética - elindustriindústria eléctrica - kraftverkslokaliseringimplantação de central energética - vattenkraftutbyggnadplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - reaktorkylningarrefecimento do reactor - kärnkemiquímica nuclear - astronomiastronomia - Sabah - bestrålat bränslecombustível irradiado - sackarossacarose - bioprocessbioprocesso - bioindustribio-indústria - specialkemikalierparaquímica - VästsaharaSara Ocidental - icke-platt produktproduto não plano - platt produktproduto plano - profilperfil - SahelSahel - tunnplåtchapa fina - isterbanha - kemisk basindustriindústria química de base - grundämne, kemiskt grundämneelemento, elemento químico - färger och lackertintas e vernizes - Sint EustatiusSanto Eustáquio - medikamentmedicamento - San MarinoSão Marinho - hormonhormona - Sint MaartenSão Martinho - organisk kemikalieproduto químico orgânico - metallindustriindústria metalúrgica - avtal mellan företagacordo empresarial - AsturienPrincipado das Astúrias - Saint Pierre och MiquelonSão Pedro e Miquelon - järn- och stålproduktproduto siderúrgico - bult- och skruvindustrirebites e parafusos - plåtslageri och knivsmidelatoaria e cutelaria - järnproduktserralharia - metalliseringrevestimento de metais - Saint HelenaSanta Helena - järn- och stålbearbetningsmaskinequipamento siderúrgico - specialstålaços especiais - Saint LuciaSanta Lúcia - antimonantimónio - berylliumberílio - kadmiumcádmio - ferrolegeringliga de ferro - tantaltântalo - utmätningexecução por dívidas - cykel- och motorcykelindustrivelocípedes e motociclos - verktygsindustriferramenta - vetenskaplig utrustningaparelho científico - lönsalário - medicinsk-kirurgisk utrustningmaterial médico-cirúrgico - ackordslönsalário à peça - kylanläggninginstalação frigorífica - timlönsalário horário - industrirobotrobot industrial - lön för arbete i hemmetsalário doméstico - minimilönsalário mínimo - IATAIATA - audivisuell utrustningmaterial audiovisual - ljudåtergivningsutrustningaparelho reprodutor de som - SalomonöarnaSalomão - Línguas de Samoa, Samoa - telekommunikationsutrustningmaterial de telecomunicações - elektrisk hushållsapparatelectrodoméstico - administrativ påföljdsanção administrativa - elektrisk industrimaskinmáquina industrial - elmaskinmáquina eléctrica - elektromagnetisk utrustningmaterial electromagnético - gemenskapspåföljdsanção comunitária - videoskivavideodisco - videokassettvideocassete - inspelningsmediumsuporte de gravação - ekonomiska sanktionersanção económica - skivadisco - optiskt mediumsuporte óptico - inspelningsuporte gravado - strålningsapparatemissor de radiações - radiokommunikationtelecomunicação sem fios - mikroelektronikmicroelectrónica - påföljdsanção penal - byggindustriindústria da construção civil - byggplattapainel de construção - storskaligt anläggningsarbetegrandes obras - agglomererat trämadeira aglomerada - lädervaruindustrimarroquinaria e luvaria - pälsberedningsindustriindústria de peles - São Tomé och PríncipeSão Tomé e Príncipe - SarawakSarawak - sybehörretrosaria - SardinienSardenha - syntetfibertêxtil sintético - naturfibertêxtil natural - diverse industrierindústrias diversas - smycken och guldsmedsarbetenjoalharia e ourivesaria - sociala rättigheterdireitos sociais - politiska rättigheterdireitos políticos - ekonomiska rättigheterdireitos económicos - stadga om de mänskliga rättigheternaCarta dos Direitos do Homem - SaarlandSarre - ateismateísmo - satellitsatélite - rörelsefrihetliberdade de circulação - arbetstillfredsställelsesatisfação no trabalho - åtgärder mot diskrimineringluta contra a discriminação - etnisk diskrimineringdiscriminação étnica - sexuell frihetliberdade sexual - främlingsfientlighetxenofobia - jämställdhet mellan kvinnor och mänigualdade homem-mulher - akademisk frihetliberdade de ensino - rätt till utvecklingdireito ao desenvolvimento - barns rättigheterdireitos da criança - grym och kränkande behandlingtratamento cruel e degradante - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - skydd av barnprotecção da infância - lagens retroaktiva verkanretroactividade da lei - jämförande rättdireito comparado - förvaltningsvetenskapciência administrativa - lokal lagstiftninglegislação local - informationsvetenskapciência da informação - civilrättsligt ansvarresponsabilidade civil - avtalsenligt ansvarresponsabilidade contratual - beteendevetenskapciências do comportamento - äganderättpropriedade de bens - markläraciência dos solos - privatiseringprivatização - ekonomisk vetenskapciência económica - lagstiftning om arvsrättdireito sucessório - andelsäganderegime de habitação periódica - servitutservidão - nyttjande av rättighetergozo dos direitos - hemvistdomicílio legal - biologisk vetenskapciências da vida - solvenssolvibilidade financeira - brott mot personcrime contra as pessoas - egendomsbrottcrime contra os bens - olaga frihetsberövandesequestro de pessoas - naturvetenskapciências físicas - tullbedrägerifraude aduaneira - förtaldifamação - skattebrottdireito penal fiscal - geovetenskapciências da Terra - fängelsestraffencarceramento - kriminalvårdslagstiftningdireito penitenciário - internpreso - samhällsvetenskapciências sociais - förvandlingsstraffpena de substituição - frigångsemiliberdade - konfiskationconfisco de bens - strafflindringdiminuição de pena - överföring av internertransferência de detidos - kriminalvårdssystemregime penitenciário - anstaltsförvaltningadministração penitenciária - politisk splittringcisão política - åtalspreskriptionprescrição de acção - förhandlingaudiência - rättshjälpassistência judiciária - anhållandecaptura - rättslig undersökninginquérito judiciário - husrannsakanperquisição - försvarets rättigheterdireitos da defesa - val i två omgångarescrutínio de duas voltas - val i en omgångescrutínio de uma volta - listvalescrutínio por listas - acção por responsabilidade CE - talan i personalmålrecurso do pessoal - hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörandereenvio prejudicial CE - majoritetsvalescrutínio maioritário - val i enmansvalkretsescrutínio uninominal - handelsdomstoljurisdição comercial - parlamentssammanträdereunião parlamentar - skiljedomstoljurisdição de arbitragem - internationell domstoljurisdição internacional - skattedomstoljurisdição fiscal - torkaseca - lekmannadomaremagistrado não profissional - havsområdeespaço marítimo - högförräderiatentado à segurança do Estado - banksekretesssigilo bancário - havsbevakningvigilância marítima - havens frihetliberdade dos mares - industrihemlighetsegredo industrial - yttre rymdespaço extra-atmosférico - egendom i rymdenpropriedade do espaço - tystnadspliktsegredo profissional - utnyttjande av rymdenutilização do espaço - FN-sekretariatetSecretariado da ONU - utländsk medborgareestrangeiro - uppehållstillstånddireito de residência - inresetillstånd för utlänningarentrada de estrangeiros - ekonomisk sektorsector económico - blandäktenskapcasamento misto - primär sektorsector primário - internationell rätt - nationell rättdireito internacional-direito interno - internationell ekonomisk lagstiftningdireito internacional económico - förvaltningsansvarresponsabilidade administrativa - offentlig ekonomisk lagstiftningdireito público económico - kvartär sektorsector quaternário - EG-beslutdecisão CEE - EG-direktivdirectiva CE - sekundär sektorsector secundário - gemenskapens rättssystemordem jurídica comunitária - sekundärlagstiftningdireito derivado - Euratomdirektivdirectiva CEEA - EG-rekommendationrecomendação CE - tertiär sektorsector terciário - EG-förordningregulamento CE - genomförandeförordningregulamento de execução - Euratomyttrandeparecer CEEA - försörjningssäkerhetsegurança de abastecimento - EKSG-yttrandeparecer CECA - EG-domstolens yttrandeparecer do Tribunal de Justiça CE - harmonisering av socialförsäkringssystemharmonização da segurança social - anställningstrygghetsegurança do emprego - competência externa CE - EG-protokollprotocolo CE - FusionsfördragetTratado de Fusão - transportsäkerhetsegurança dos transportes - Europeiska enhetsaktenActo Único Europeu - Tratado de Adesão CE - produktsäkerhetsegurança do produto - empresa comum CEEA - arbetarskyddsegurança no trabalho - Europeiska unionens förbindelserrelações da União Europeia - Conselho de Ministros ACP-CE - nukleär säkerhetsegurança nuclear - ledamot av EG-domstolenmembro do Tribunal de Justiça CE - ledamot av kommissionencomissário europeu - allmän säkerhetsegurança pública - EACAEC - acordo de associação CE - AVS-EG-konventionconvenção CE - social trygghetsegurança social - Comité dos Embaixadores ACP-CE - Comité Paritário ACP-CE - tredje LomékonventionenConvenção de Lomé III - EURESEURES - EUFFED - ESFFSE - utvidgning av Europeiska unionenalargamento da União Europeia - bostadstilldelningatribuição de casa - EG:s historiahistória da Europa - kemiskt saltsal químico - medlemskap i Europeiska unionenpertença à União Europeia - LAESSELA - gemensamt ställningstagandeposição comum - gemensam åtgärdacção comum - Fördraget om Europeiska unionenTratado da União Europeia - LAES-länderpaíses SELA - europeiskt politiskt samarbetecooperação política europeia - concurso CE - elevurvalselecção de alunos - kompletterande handelsmekanismmecanismo complementar das trocas - riskförebyggandeprevenção de riscos - naturlig riskrisco natural - industririskrisco industrial - ekonomisk liberalismliberalismo económico - tullardireitos aduaneiros - tullkontrollcontrolo aduaneiro - avgifter enligt gemensamma tulltaxandireitos da pauta aduaneira comum - utsädesemente - mått och vikterpesos e medidas - konservproduto em conserva - halvmetallsemimetal - bestrålningirradiação dos alimentos - existensminimuminkomstrendimento mínimo de subsistência - personvapenarma de uso pessoal - grovmalet mjölsêmola - mecenatmecenato - anställningsprovconcurso administrativo - offentligt sammanträdeaudição pública - SenegalSenegal - maktfördelningseparação de poderes - silkesodlingsericicultura - bildkonstartes visuais - kulturell mångfaldpluralismo cultural - seder och brukusos e costumes - tjänstserviços - arkitektoniskt arvpatrimónio arquitectónico - kundserviceserviço após venda - litterär och konstnärlig äganderättpropriedade literária e artística - vapenfri tjänstserviço cívico - aerodynamikaerodinâmica - termodynamiktermodinâmica - plasmafysikfísica do plasma - laserfysikfísica do laser - genteknikengenharia genética - målningpintura - arbetsförmedlingserviço de emprego - kapitalökningaumento de capital - jordbrukets ställningsituação da agricultura - postens finansiella tjänsterserviços financeiros dos correios - utfärdande av en lagpromulgação da lei - ledamöters ekonomiska intresseninteresses financeiros dos parlamentares - arabiskt-afrikanskt samarbetecooperação afro-árabe - kostnadsfri tjänstserviço gratuito - europeiskt-arabiskt samarbetecooperação euro-árabe - kommissionsdelegationdelegação da Comissão - gemenskapskontrollcontrolo comunitário - additionalitetsprincipprincípio da complementaridade - värnpliktserviço militar - randområderegião periférica - öregionregião insular - mest gynnad nationnação mais favorecida - avgiftsbelagd tjänstserviço remunerado - budgetbilagaorçamento anexo - postväsenserviço postal - flerspråkig ordbokdicionário multilingue - förkortningslexikondicionário de abreviaturas - uppslagsbokenciclopédia - tesaurusthesaurus - tidskriftpublicação periódica - underrättelsetjänstserviço secreto - hushållsavfalllixo doméstico - monokulturmonocultura - socialtjänstserviço social - sesamsésamo - prisstegringaumento de preços - parlamentssessionsessão legislativa - SeychellernaSeychelles - IFCSFI - universitetuniversidade - djurtransporttransporte de animais - föreningsrörelsemovimento associativo - SharjaSharjah - SicilienSicília - stationering av styrkorestacionamento de forças - parlamentsmandatmandato parlamentar - ledigt mandatvacatura - AustralienAustrália - Sierra LeoneSerra Leoa - trafikanordningsinalização - foder till sällskapsdjuralimento para animal de companhia - SingaporeSingapura - surt regnchuva ácida - stadsplanerareurbanista - dokumentationsverktyginstrumento documental - fiberdukfalso têxtil - sirapxarope - Egeiska öarnaarquipélago do mar Egeu - KanarieöarnaIlhas Canárias - sisalsisal - Europaparlamentets presidiumMesa do PE - seismologisismologia - vice ordförandevice-presidente - institutionell verksamhetvida institucional - institutionens sätesede da instituição - institutionell reformreforma institucional - institutionell behörighetcompetência institucional - EG:s situationsituação CE - familjeförhållandesituação familiar - rymdfartspolitikpolítica espacial - självförsörjningauto-abastecimento - finansiell ställningsituação financeira - sammanslutningsociedade - civilrättslig associationsociedade civil - yrkessamverkansociedade civil profissional - handelsrättslig associationsociedade comercial - blandekonomibolagsociedade de economia mista - investmentbolagsociedade de investimento - bolag med aktie- eller andelskapitalsociedade de capitais - bussautocarro - handelsbolagsociedade de pessoas - kommanditbolagsociedade em comandita - dolt delägarskapsociedade em participação - europeiskt bolagsociedade europeia - ideell föreningassociação sem fins lucrativos - SönderjyllandJutlândia do Sul - silkeseda - handikappomsorgassistência a inválidos - sojabönasoja - lösningsmedelsolvente - SomaliaSomália - opinionsundersökningsondagem de opinião - sorghumsorgo - självbestämmandeautodeterminação - SudanSudão - svavelenxofre - anbudsgivningapresentação de propostas a concurso - biståndskällaorigem da ajuda - rättskällafonte do direito - biproduktsubproduto - jordbruksbiproduktsubproduto agrícola - självfinansieringautofinanciamento - mjölkbiproduktsubproduto do leite - metallbiproduktsubproduto metalúrgico - trasproletariatsubproletariado - undernäringsubalimentação - underbefolkningsubpovoamento - självförvaltningautogestão - familjeförsörjareamparo da família - prisstödmanutenção de preços - jordbruksprisstödmanutenção de preços agrícolas - kortfristigt monetärt stödapoio monetário - nationell suveränitetsoberania nacional - produktionsspecialiseringespecialização da produção - specialisering av handelespecialização das trocas - budgetspecificeringclassificação orçamental - frivillig begränsningautolimitação - fastighetsspekulationespeculação imobiliária - SporadernaEspórades Setentrionais - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - prisstabilitetestabilização de preços - inkomststabiliseringestabilização de rendimentos - ekonomisk stabiliseringestabilização económica - branschavtalacordo interprofissional - ekonomisk stagnationestagnação económica - försöksgårdestação experimental - statistikestatística - jordbruksstatistikestatística agrícola - gemenskapsstatistikestatísticas comunitárias - befolkningsstatistikestatísticas demográficas - fiskestatistikestatísticas das pescas - ekonomisk statistikestatísticas económicas - finansstatistikestatísticas financeiras - industristatistikestatísticas industriais - internationell statistikestatísticas internacionais - nationell statistikestatísticas nacionais - officiell statistikestatísticas oficiais - regional statistikestatísticas regionais - Berlins statusestatuto de Berlim - Jerusalems statusestatuto de Jerusalém - tjänstemannaföreskrifterestatuto do funcionário - självstyreautonomia - personalföreskrifterestatuto do pessoal - rättslig statusestatuto jurídico - politisk statusestatuto político - yrkesställningestatuto profissional - social statusestatuto social - steriliseringesterilização - skatteincitamentestímulo fiscal - lagerexistências - gemenskapslagerexistências comunitárias - finansiell autonomiautonomia financeira - konjunkturlagerexistências conjunturais - interventionslagerexistências de intervenção - överskottslagerexistências excedentárias - minimilagerexistências mínimas - världslagerexistências mundiais - privat lagerexistências privadas - offentligt lagerexistências públicas - buffertlagerreservas de estabilização - lagring av vapenarmazenamento de armas - energilagringarmazenagem de energia - lagring av livsmedelarmazenagem de alimentos - dokumentlagringarmazenagem de documentos - StorköpenhamnStorkøbenhavn - StorstrømStorstrøm - jordbrukets strukturestrutura agrícola - sysselsättningsstrukturestrutura do emprego - företagsstrukturestrutura da empresa - budgetbemyndigandeautorização orçamental - ekonomisk strukturestrutura económica - industristrukturestrutura industrial - institutionsstrukturestrutura institucional - social strukturestrutura social - farligt ämnesubstância perigosa - godtagna konkurrensbegränsningarautorização de acordos e práticas concertadas - exportsubventionsubvenção à exportação - livsmedelsersättningsucedâneo de alimentos - överlåtelse av jordbruksföretagsucessão da exploração agrícola - sockeraçúcar - vitsockeraçúcar branco - råsockeraçúcar bruto - betsockeraçúcar de beterraba - transporttillståndautorização de transporte - rörsockeraçúcar de cana - avgivna röstervoto expresso - allmän rösträttsufrágio universal - självmordsuicídio - SchweizSuíça - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - utnyttjad jordbruksarealsuperfície agrícola utilizada - ersättaresuplente - datamediumsuporte de informação - magnetiskt mediumsuporte magnético - nedskärning av arbetstillfällensupressão de posto de trabalho - avskaffande av tullarsupressão dos direitos aduaneiros - överstatlighetsupranacionalidade - överexploatering av resursersobreexploração dos recursos - skogsarealsuperfície arborizada - jordbruksarealárea de exploração - huvudarealárea agrícola principal - djupfrysningultracongelação - SurinamSuriname - överbefolkningexcesso de população - valutaavtalacordo monetário - motorvägauto-estrada - överproduktionsuperprodução - marknadsövervakningfiscalização do mercado - biståndsuppehållsuspensão da ajuda - påföljdsuppskovsuspensão da execução da pena - befrielse från tullarsuspensão dos direitos aduaneiros - SwazilandSuazilândia - skogsvårdsilvicultura - ÖsterrikeÁustria - SyrienSíria - SysminSysmin - banksystemsistema bancário - utbildningssystemsistema de ensino - farming systemsistema de exploração agrícola - informationssystemsistema de informação - informationssystem för företagsledningensistema de informação de gestão - kommunikationssystemsistema de comunicação - bokföringssystemsistema contabilístico - odlingssystemsistema de cultivo - AuvergneAuvergne - FN-systemetsistema das Nações Unidas - dokumentationssystemsistema documental - valsystemsistema eleitoral - europeiskt valsystemsistema eleitoral europeu - europeiskt bokföringssystemSistema Europeu de Contabilidade - Europeiska monetära systemetSistema Monetário Europeu - internationellt valutasystemsistema monetário internacional - standardiserat bokföringssystemsistema normalizado de contabilidade - TaiwanTaiwan - TanzaniaTanzânia - mattatapete - flygfraktsatstarifa aérea - transporttaxatarifa de transporte - Gemensamma tulltaxanPauta Aduaneira Comum - järnvägstaxatarifa ferroviária - förskottadiantamento de tesouraria - posttaxatarifa postal - förmånstulltarifa preferencial - passagerartaxatarifa de passageiros - infrastrukturavgifttaxa de infra-estrutura - självförsörjningsgradtaxa de auto-abastecimento - växelkurstaxa de câmbio - preliminärt budgetförslaganteprojecto de orçamento - momssatstaxa do IVA - flytande växelkurstaxa flutuante - centralkurstaxa central - representativ kurstaxa representativa - TawalTawal - prisbestämningtributação de preços - axelavgiftimposto por eixo - exportskattdireitos de exportação - importskattdireitos de importação - stämpelskattimposto de selo - utjämningsavgiftimposto compensatório - avgift med motsvarande verkanencargo de efeito equivalente - producenters medansvarco-responsabilidade dos produtores - transiteringsavgifttaxa de trânsito - skatt på inkomst av näringsverksamhetimposto profissional - bränsleaccisimposto sobre os combustíveis - civilflygaviação civil - fordonsskattimposto sobre veículos - TchadChade - TjeckoslovakienChecoslováquia - odlingstekniktécnica de cultura - ledningsmetodertécnica de gestão - installationsutrustningtécnicas de construção - tekniktecnologia - livsmedelstekniktecnologia alimentar - militärflygplanaviação militar - materialtekniktecnologia de materiais - mjuk tekniktecnologia pouco poluente - energitekniktecnologia energética - mellantekniktecnologia intermédia - kärnteknologitecnologia nuclear - oljetekniktecnologia petrolífera - telekommunikationtelecomunicação - telefaxtelecópia - fjärranalysteledetecção - fjäderfäuppfödningavicultura - kabel-TVteledistribuição - telegraftelégrafo - telematiktelemática - television, tvtelevisão, tevê, tv - telextelex - vilatempo de descanso - politisk riktningtendência política - Europeiska valutaavtaletAcordo Monetário Europeu - stressstress - handelsvillkortermos comerciais - byggtomtterreno para construção - industritomtterreno industrial - nedlagd jordbruksmarkterra abandonada - jordbruksmarkterra agrícola - kronojordterras do domínio público - ouppodlad markterra inculta - åkermarkterra cultivável - yttrandeparecer - nyodlad markterra recuperada - utomeuropeiskt territoriumterritório ultramarino - terrorismterrorismo - ThailandTailândia - techá - terapiterapêutica - EG-yttrandeparecer CE - ThessalienTessália - VästthrakienTrácia Ocidental - TimorTimor - ÖsttimorRepública Democrática de Timor-Leste, Timor Leste, Timor-Leste - titantitânio - växeltítulo de crédito - biljetttítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - tortyrtortura - ToscanaToscana - massturismturismo de massas - solrosgirassol - Europaparlamentsyttrandeparecer PE - toxikologitoxicologia - traktortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - översättningtradução - EG-fördragTratado CE - ParisfördragetTratado CECA - RomfördragetTratado CEE - EuratomfördragetTratado CEEA - Warszawapaktsländerpaíses do Pacto de Varsóvia - mjölkmaskinmáquina de ordenha - vattenbehandlingtratamento da água - ordbehandlingtratamento de texto - databehandlingprocessamento de dados - malmbearbetningtratamento de minério - växtskyddsbehandlingtratamento fitossanitário - finansiell transaktiontransacção financeira - omlokalisering av företagtransferência de empresa - kapitalöverföringtransferência de capitais - överföring av pensionsrätttransferência do direito à pensão - folkomflyttningtransferência de população - tekniköverföringtransferência de tecnologia - havreaveia - bearbetning av livsmedeltransformação de alimentos - gemenskapstransiteringtrânsito comunitário - tulltransiteringtrânsito aduaneiro - dataöverföringtransmissão de dados - överlåtelse av egendomtransmissão da propriedade - abortaborto - lufttransporttransporte aéreo - kombinerad transporttransporte combinado - energitransporttransporte de energia - upplandstransporttransporte no hinterland - befordran av varortransporte de mercadorias - ytbefordrantransporte de superfície - personbefordrantransporte de passageiros - kollektiv transporttransporte colectivo - illegal abortaborto ilegal - järnvägstransporttransporte ferroviário - transport på inre vattenvägtransporte por via navegável - individuell transporttransporte individual - interkontinental transporttransporte intercontinental - inrikestransporttransporte interior - internationell transporttransporte internacional - internationell vägtransporttransporte rodoviário internacional - transport inom gemenskapentransporte intracomunitário - multifiberavtalAcordo Multifibras - abort av hälsoskälaborto terapêutico - nationell transporttransporte nacional - kabeltransporttransporte por cabo - rörledningstransporttransporte por conduta - transport för annans räkningtransporte por conta de terceiros - transport för egen räkningtransporte por conta própria - kollektivtrafiktransporte público - regional transporttransporte regional - vägtransporttransporte rodoviário - skolskjutstransporte escolar - halvkollektiv transporttransporte semicolectivo - transport under tullkontrolltransporte sob controlo aduaneiro - underjordisk transporttransporte subterrâneo - förortstrafiktransporte suburbano - landtransporttransporte terrestre - gränsöverskridande transporttransporte transfronteiriço - stadstransporttransporte urbano - transportörtransportador - arbetetrabalho - hemarbetetrabalho no domicílio - kväveazoto - löpandebandsarbetetrabalho em cadeia - heltidsarbetetrabalho a tempo completo - deltidsarbetetrabalho a tempo parcial - barnarbetetrabalho infantil - skiftarbetetrabalho por turnos - äldre arbetstagaretrabalhador idoso - olaglig arbetskrafttrabalhador clandestino - gemenskapsarbetstagaretrabalhador comunitário - gränsarbetaretrabalhador fronteiriço - funktionshindrad arbetstagaretrabalhador deficiente - kroppsarbetaretrabalhador manual - migrerande arbetstagaretrabalhador migrante - säsongsarbetaretrabalhador sazonal - socialarbetaretrabalhador social - anläggningsarbeteobras públicas - klövertrevo - BahamasBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - statskassatesouro - Trinidad och TobagoTrindade e Tobago - triticaletriticale - BahrainBahrein - trusttrust - slang, tubbisnaga, cachimbo, canais, canal, chaminés de fábrica, condutas, ducto, pipeline, tubagem, tubo - djurtuberkulostuberculose animal - volframtungsténio - TunisienTunísia - turbinturbina - TurkietTurquia - bärbaga - TuvaluTuvalu - rörledningtubagem - momsIVA - UDEACUDEAC - UDEAC-länderpaíses UDEAC - BLEUUEBL - Europeiska tullunionenUnião Europeia das Alfândegas - VEU-länderpaíses UEO - ITUUIT - Umm al-QaywaynUmm al Quawain - UNCRDCNUDR - UnescoUnesco - nationell samlingunificação nacional - VEUUnião Europeia Ocidental - hyreskontraktcontrato de arrendamento - UASUEA - tullunionunião aduaneira - ekonomisk unionunião económica - Ekonomiska och monetära unionenUnião Económica e Monetária - Europeiska betalningsunionenUnião Europeia de Pagamentos - Interparlamentariska unionenUnião Interparlamentar - preferensavtalacordo preferencial - hyreskontrakt för affärslokalarrendamento comercial - UEMOA-ländernapaís da UEMAO - valutaunionunião monetária - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - djurenhetcabeça de gado - jordbruksarrendecontrato de arrendamento rural - UNRWAUNRWA - APUUPA - UPUUPU - uranurânio - urbaniseringurbanização - stadsplaneringurbanismo - USSRURSS - UruguayUruguai - transportanvändareutente dos transportes - prisfallbaixa de preços - nyckelfärdig fabrikfábrica pronta - nyttjanderättusufruto - informationsanvändareutilizador da informação - användning av biståndutilização da ajuda - vattenanvändningutilização da água - energianvändningutilização da energia - markanvändningutilização da terra - fredlig användning av energiutilização pacífica da energia - UtrechtUtrecht, Utreque - handelsbalansbalança comercial - vaccinvacina - vaccinationvacinação - am- och dikovaca reprodutora - mjölkkovaca leiteira - Valle d'Aostavale de Aosta - mervärdevalor acrescentado - börsvärdevalores cotados na bolsa - handelsvärdevalor de troca comercial - underskott i betalningsbalansenbalança deficitária - tullvärdevalor aduaneiro - vanadinvanádio - VanuatuVanuatu - VatikanstatenVaticano - kalvnovilho - svävareveículo sobre almofada de ar - tvåhjuligt fordonveículo de duas rodas - motorfordonveículo motorizado - jordbruksfordonveículo agrícola - elfordonveículo eléctrico - spårbundet fordonveículo sobre carris - VejleVejle - VenetoVenécia - betalningsbalansens osynliga posterbalança de invisíveis - VenezuelaVenezuela - försäljningvenda - kreditförsäljningvenda a crédito - rabatterad försäljningvenda com desconto - auktionsförsäljningvenda em hasta pública - direktförsäljningvenda directa - betalningsbalansbalança de pagamentos - tullfri försäljningvenda isenta de impostos - distansförsäljningvenda à distância - granskning av räkenskaperverificação de contas - Danmark väster om Stora BältOeste de Storebælt - VästsjällandVestsjælland - BaliBali, Báli - köttcarne - nötköttcarne de vaca - getköttcarne de caprino - hästköttcarne de cavalo - buffelköttcarne de búfalo - kalvköttcarne de vitela - fjäderfäköttcarne de aves de capoeira - urbenat köttcarne limpa - färskt köttcarne verde - BalkanBalcãs - fårköttcarne de ovino - grisköttcarne de suíno - ViborgViburgo - parlamentets vice talmanvice-presidente da assembleia - civilt offervítima civil - krigsoffervítima de guerra - text-TVemissão de videotexto - interaktiv videotexvideotexto interactivo - yrkesintroduktioninserção profissional - andra valomgångensegunda volta - föreningslivvida associativa - affärslivvida da empresa - skollivvida escolar - samhällslivvida social - VietnamVietnã, Vietnã; Vietname, Vietname - vingårdvinha - medelstor stadcidade média - ny stadcidade nova - satellitstadcidade-satélite - smaksatt vinvinho aromatizado - vitvinvinho branco - lantvinvinho regional - kvalitetsvinvinho de qualidade superior - bordsvinvinho de mesa - vin på flaskavinho engarrafado - starkvinvinho reforçado - bandtira - mousserande vinvinho espumante - rosévinvinho rosé - rödvinvinho tinto - icke-mousserande vinvinho não espumante - vinberedningvinificação - sexuellt våldviolência sexual - våldviolência - regeringsvåldviolência de Estado - politiskt våldviolência política - BangladeshBangladesh - vinodlingviticultura - inre vattenvägvia navegável interior - internationell vattenvägvia fluvial internacional - motortrafikledvia rápida - landsvägvia rural - väg i stadsområdevia urbana - Afrikanska utvecklingsbankenBanco Africano de Desenvolvimento - slaktat fjäderfäaves mortas - värpfjäderfäaves poedeiras - levande fjäderfäaves vivas - handelsvolymvolume de comércio - transaktionsvolymvolume de transacções - blankröstvoto em branco - jordbruksbankcaixa agrícola - omröstning om en text i dess helhetvoto bloqueado - omröstning om en lagvotação da lei - elektronisk omröstningvoto electrónico - omröstning genom namnuppropvotação nominal - ogiltig röstvoto nulo - obligatorisk röstningvoto obrigatório - förtidsröstningvoto antecipado - poströstningvoto por correspondência - röstning genom ombudvoto por procuração - parlamentsomröstningvotação parlamentar - centralbankbanco central - preferensröstninglista aberta - offentlig röstningvoto público - paketresaviagem com tudo incluído - gruppresaviagem em grupo - vulkanologivulcanologia - jordbrukets rådgivningsorgandivulgação agrícola - Wallis och FutunaWallis e Fortuna - yoghurtiogurte - affärsbankbanco comercial - YemenIémen - före detta Sydyemenantiga República Democrática e Popular do Iémen - Yorkshire and HumbersideYorkshire and Humberside - Demokratiska republiken KongoRepública Democrática do Congo - ZambiaZâmbia - ZeelandZelândia - föreningsbankbanco cooperativo - arid zonzona árida - klimatzonzona climática - bostadsområdezona habitacional - fångstområdezona de captura - frihandelsområdezona de comércio livre - fiskezonzona de pesca - exklusiv ekonomisk zonzona económica exclusiva - ekvatorialzonzona equatorial - frizonzona franca - SALT-avtaletAcordo SALT - investeringsbankbanco de investimento - kall zonzona fria - fuktig zonzona húmida - valutaområdezona monetária - affärskvarter, fotgängarzon, område med gågatorárea reservada a peOes, zona para peões - förorenat områdezona poluída - skyddat områdezona protegida - katastrofområdezona sinistrada - subtropisk zonzona subtropical - förortsområdezona suburbana - taxezonzona tarifária - utvecklingsbankbanco de desenvolvimento - tempererad zonzona temperada - tropisk zonzona tropical - stadsområdezona urbana - zoologizoologia - landshypotekbanco predial - folkbankbanco popular - privatbankbanco privado - offentlig bankbanco público - BarbadosBarbados - sektorsavtalacordo sectorial - prislistatabela de preços - stångbarra - låg lönsalário baixo - databasbase de dados - militärbasbase militar - BasilicataBasilicata - Basse-NormandieBaixa Normandia - NiedersachsenBaixa Saxónia, Baixa Saxônia, Baixo Saxe, Niedersachsen - fartygbarco - råvaruavtalacordo relativo aos produtos de base - tankfartygbarco-cisterna - byggnadedifício - fritidsbåtembarcação de recreio - industribyggnadedifício industrial - offentlig byggnadedifício público - BayernBaviera - tullavtalacordo pautal - sköna konsterbelas-artes - EIBBEI - BelgienBélgica - regioner och språkområden i Belgienregiões e comunidades da Bélgica - BelizeBelize - vinstlucro - biståndsmottagarebeneficiário da ajuda - BeneluxBENELUX - Benelux-länderpaíses Benelux - BeninBenim - BerlinBerlim - BermudaBermudas - näringsbehovnecessidades alimentares - bostadsbehovnecessidade de alojamento - arbetskraftsbehovnecessidade de mão-de-obra - befolkningstillväxtcrescimento da população - vattenbehovnecessidade de água - vegetabiliskt fodermedelforragem - finansieringsbehovnecessidades financeiras - foderbetabeterraba forrageira - sockerbetabeterraba sacarina - BEUCBEUC - smörmanteiga - vegetabiliskt smörmanteiga vegetal - BhutanButão - produktionsökningaumento de produção - bibliografibibliografia - bibliotekbiblioteca - barnbibliotekbiblioteca juvenil - nationalbibliotekbiblioteca nacional - folkbibliotekbiblioteca pública - vetenskapligt bibliotekbiblioteca científica - universitetsbibliotekbiblioteca universitária - tvåkammarsystemassembleia bicamaral - IDBBID - slumbairro de lata - IBEBIE - allmänningbaldio - kulturminnebem cultural - varaktig konsumtionsvarabens duradouros - icke varaktig konsumtionsvarabens não duradouros - social välfärdbem-estar social - åtalspunktacusação - försörjningsbalansbalanço de abastecimento - energibalansbalanço energético - personalekonomisk redovisningbalanço social - biokemibioquímica - biokonversionbioconversão - biologisk nedbrytbarhetbiodegradabilidade - bioenergibioenergia - biografibiografia - tvåpartisystembipartidarismo - polariseringbipolarização - MyanmarMyanmar - köpcompra - vismutbismuto - durumvetetrigo duro - mjukt vetetrigo mole - prisstoppbloqueio de preços - konstruktionsvirkemadeira para construção - kreditköpcompra a crédito - alkoholfri dryckbebida não alcoólica - statsskuldsväxeltítulo do tesouro - BonaireBonaire - räntesubventionbonificação de juro - trikåvarormalhas - interventionsköpcompra de intervenção - BornholmBornholm - botanikBotanica, Botânica - BotswanaBotsuana - bageriindústria de panificação - BourgogneBorgonha - varubörsbolsa de mercadorias - nötkreaturbovino - provinsen Flamländska BrabantProvíncia do Brabante flamengo - NordbrabantBrabante Setentrional - provinsen Vallonska BrabantProvíncia do Brabante valão - BremenBrema - BrasilienBrasil, carioca, fluminense, paulista, paulistano - patentpatente - europeiskt patentpatente europeia - BISBRI - oorganisk syraácido inorgânico - brombromo - brucellosbrucelose - BruneiBrunei - gemenskapsbudgetorçamento comunitário - försvarsbudgetorçamento para a defesa - extraordinär budgetorçamento extraordinário - organisk syraácido orgânico - familjebudgetorçamento familiar - orçamento operacional CECA - reklambudgetorçamento publicitário - ändringsbudgetorçamento rectificativo - europeisk socialbudgetOrçamento Social Europeu - tilläggsbudgetorçamento suplementar - upptagande i budgeteninscrição orçamental - BulgarienBulgária - valsedelboletim de voto - informationsbyråcentro de informação - vallokalmesa de voto - parlamentspresidiummesa da assembleia - administrativa formaliteterformalidade administrativa - kontorsautomatiseringburótica - smöroljabutteroil - skuggkabinettgoverno-sombra - AbruzzoAbruzos - AzorernaAçores - kustsjöfartcabotagem marítima - kakaocacau - fastighetsregistercadastro - chefquadro - administrativ chefquadro administrativo - EG:s språktjänstquadro de linguistas CE - AVS-länderpaíses ACP - mellanchefquadro médio - högre chefquadro superior - ComeconComecon - Comecon-länderpaíses Comecon - kaffecafé - sparbankcaixa de depósitos - CalabriaCalábria - kostnadsberäkningcálculo de custos - förvärvande av egendomaquisição de propriedade - läsårsplaneringcalendário lectivo - KamerunCamarões - regleringsårcampanha agrícola - CampaniaCampânia - campingcampismo - KanadaCanadá - Panamakanalencanal do Panamá - inlärningaquisição de conhecimentos - cancercancro - kandidatcandidato - sockerrörcana-de-açúcar - ÖAGCAO - Kap VerdeCabo Verde - dokumentanskaffningaquisição de documentos - capacidade de exercício - lastkapacitetcapacidade de carga - rättslig handlingsförmågacapacidade contratual - capacidade de gozo dos direitos - vetoveto - processo de consulta - ministeriumministério - lokalt vald representanteleito local - självstyrande enhetregião autónoma - regionalförvaltningadministração regional - vetenskapligt utbyteintercâmbio científico - produktionskapacitetcapacidade de produção - militära sanktionersanção militar - internationell hjälparbetarevoluntário internacional - Västbanksfråganquestão da Cisjordânia - gemenskapsrätt - nationell rättdireito comunitário-direito nacional - Europaparlamentsdelegationdelegação PE - Ekosoc-yttrandeparecer CES - gemenskapsförvaltningfunção pública europeia - Europaparlamentets samtyckeparecer favorável PE - Assembleia Paritária ACP-CE - Europaparlamentets ordförandepresidente PE - Europaparlamentets vice ordförandevice-presidente PE - Europaparlamentets kvestorquestor PE - EG-domstolens domacórdão do Tribunal CE - antieuropeisk rörelsemovimento contra a Europa - strukturfonderfundos estruturais - arbetsdomstoljurisdição do trabalho - lagringskapacitetcapacidade de armazenamento - tjallarearrependido - angränsande zonzona contígua - överklagande av enskildrecurso dos particulares - ekonomisk situationsituação económica - produktionsfaktorfactor de produção - tillväxtpolpólo de crescimento - integrerat utvecklingsprogramprograma de desenvolvimento integrado - IMPPIM - nord-sydhandelcomércio Norte-Sul - transportkapacitetcapacidade de transporte - spekulationskapitalcapital especulativo - offentlig finansieringfinanciamento público - prisharmoniseringharmonização de preços - kapitalmarknadmercado de capitais - riskkapitalcapital de risco - EG:s allmänna budgetorçamento geral CE - kulturprisprémio cultural - anglikanismanglicanismo - katolicismcatolicismo - ortodoxiortodoxia - protestantismprotestantismo - nöjesparkparque de diversões - yrke inom restaurangbranschenprofissional da indústria de restaurantes e similares - maffiamáfia - bioetikbioética - hemligt sällskapsociedade secreta - regional kulturcultura regional - aidsSIDA - markprispreço do terreno - öppet universitetuniversidade aberta - utbildningsbudgetorçamento para a educação - utbytesprogram inom utbildningsväsendetintercâmbio escolar - EurydiceEurydice - erkännande av utbildningarreconhecimento dos estudos - pressföretagempresa jornalística - teletexteletexto - datasäkerhetprotecção dos dados - interaktivt nätrede interactiva - filmproduktionprodução cinematográfica - programindustriindústria dos programas - audivisuell samproduktionco-produção audiovisual - audivisuellt programprograma audiovisual - audivisuell produktionprodução audiovisual - högupplösningstelevisiontelevisão de grande definição - videokommunikationvideocomunicação - audivisuell kommunikationspolitikpolítica do audiovisual - audivisuell piratverksamhetpirataria audiovisual - europeiskt audivisuellt områdeespaço audiovisual europeu - programspridningsfrihetlivre circulação de programas - kommunikationstaxatarifa das comunicações - informationslagstiftningdireito da informação - databehandling inom rättsväsendetinformática jurídica - fjärrladdningtelecarregamento - maskinöversättningtradução automática - energioberoendeindependência energética - industrikapitalcapital industrial - samarbetsförfarandeprocesso de cooperação - överföring av behörighettransferência de competências - startande av företagcriação de empresas - servicebolagsociedade de serviços - personaluthyrningsföretagempresa de trabalho temporário - bildskärmsarbetetrabalho ao ecrã - vägcabotagecabotagem rodoviária - flod- och kanalbåtstransportbarcaça - sjöfartskanalcanal marítimo - förbindelse över Engelska kanalenligação através do Canal da Mancha - inrikestaxatarifa interior - internationell taxatarifa internacional - vägtransporttaxatarifa rodoviária - förvaltningsåtgärdacto administrativo - aktiekapitalcapital social - skogsskyddprotecção da floresta - Tyrrenska havetMar Tirreno - Adriatiska havetMar Adriático - Liguriska havetMar da Ligúria - Egeiska havetMar Egeu - Joniska havetMar Jónico - insektsbekämpningluta contra os insectos - omstrukturering av jordbruksmarkordenamento fundiário - fiskebestämmelserregulamentação da pesca - fiskeinspektioncontrolo da pesca - flerårig grönsaklegume perene - färsk produktproduto fresco - kvalitetsstandardnorma de qualidade - säkerhetsstandardnorma de segurança - teknisk standardnorma técnica - COSTCOST - forskning och utvecklinginvestigação e desenvolvimento - rymdforskninginvestigação espacial - rymdtekniktécnica espacial - utländskt kapitalcapital estrangeiro - syntetiskt gummiborracha sintética - naturgummiborracha natural - järnvägsindustriindústria ferroviária - träkolcarvão de madeira - lyxvaruindustriindústria de produtos de luxo - den självstyrande provinsen Bolzanoprovíncia autónoma de Bolzano - den självstyrande provinsen Trentoprovíncia autónoma de Trento - CEPTCEACT - INCBOICE - HabitatHabitat ONU - EG-anställdagente CE - getcaprino - bifångstcaptura acessória - tillåten fångstmängdcaptura autorizada - fiskfångstcaptura de peixe - fångstmängd per artcaptura por espécie - total fångstmängdcaptura total - gemenskapsrättsaktacto comunitário - VästindienCaraíbas - organisk kemicarboquímica - kolcarbono - motorbränslecarburante - slaktkroppcarcaça - CaricomCaricom - Caricom-länderpaíses Caricom - skoltäthetrede escolar - kartellcartel - affärshändelseacto de comércio - kartograficartografia - betalningsflödefluxo de tesouraria - katalogiseringcatalogação - KatalonienCatalunha - katalogcatálogo - social yrkeskategoricategoria socioprofissional - valborgencaução eleitoral - möteshandlingaracta de reunião - SPCCCPE - CIUCDI - EU-landpaíses UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - joniserande strålningradiação ionizante - natriumsódio - metallbearbetningtrabalho dos metais - ädelgasgás raro - organtransplanteringtransplantação de orgãos - blodtransfusiontransfusão de sangue - metallavfalldetrito metálico - huvudväg inom gemenskapeneixo comunitário - ungdomsutbyteintercâmbio de jovens - elementarpartikelpartícula elementar - analytisk kemiquímica analítica - spektrometriespectrometria - CEAO-länderpaíses CEAO - cytologicitologia - kalciumcálcio - medicinsk diagnosdiagnóstico médico - nukleärmedicinmedicina nuclear - ledamot av revisionsrättenmembro do Tribunal de Contas CE - byggsäkerhetsegurança dos edifícios - Europeiska miljöbyrånAgência Europeia para o Ambiente - handbokguia de informação - europeisk symbolsímbolo europeu - officiellt språklíngua oficial - olycka i hemmetacidente doméstico - gemenskapsprogramprograma comunitário - tropisk skogfloresta tropical - fjärde LomékonventionenConvenção de Lomé IV - elektromagnetisk störningperturbação electromagnética - legosoldatmercenário - minnesfestcomemoração - körkortsutbildningensino da condução - dopninguso de estimulantes - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheternaConvenção Europeia dos Direitos do Homem - EKSGCECA - EG:s förstainstansrättTribunal de Primeira Instância CE - förutsättningar för pensioncondição de reforma - gräns inom gemenskapenfronteira intracomunitária - campingfordonveículo de campismo - antidumpningsåtgärdmedida antidumping - informatikens inverkanimpacto da informática - datakommunikationcomunicação de dados - militärt ingreppintervenção militar - export av avfallexportação de resíduos - biståndsarbetarecooperante - radiobiologiradiobiologia - frånvaro från arbetetabsentismo - påvlig aktacto pontifício - ECOWASCEDEAO - CedefopCedefop - EuratomCEEA - ogift personpessoa solteira - CEMTCEMT - censurcensura - Centralafrikanska republikenRepública Centro-Africana - centralisering av informationcentralização da informação - Centreregião do Centro - Centro Comum de Investigação - datorcentralcentro de cálculo - dokumentationscentercentro de documentação - politisk mittcentro político - värddatorcentro distribuidor de bases de dados - cerealieprodukter för livsmedelcereal alimentar - aktieacção financeira - foderspannmålcereal forrageiro - brödspannmålcereal panificável - CERNCERN - ESROCERS - ursprungsintygcertificado de origem - varucertifikatguia de trânsito - hälsointygcertificado sanitário - EFSConfederação Europeia dos Sindicatos - åtalacção judicial - upphörande av verksamhetcessação de actividade - nedläggning av jordbrukabandono de exploração agrícola - betalningsinställelsecessação de pagamentos - industri- och handelskammarecâmara de comércio e indústria - direktvald kammareassembleia directamente eleita - förbundskammareassembleia federal - parlamentskammareassembleia parlamentar - champagnechampanhe - social förändringmudança social - teknologisk förändringmudança tecnológica - chaptaliseringchaptalização - kolgruvedriftextracção de carvão - axeltryckcarga por eixo - försörjningspliktencargo familiar - nyttolastcarga útil - lastcarga - HavannastadganCarta de Havana - Förenta Nationernas stadgaCarta das Nações Unidas - Europeiska socialstadganCarta Social Europeia - tillgång till EG-informationacesso à informação comunitária - tillgång till rättsväsendetacesso à justiça - ATP-avtaletacordo ATP - acordo comercial CE - acordo de cooperação CE - SchengenavtaletAcordo de Schengen - europeiskt associationsavtalacordo europeu de associação - acordo provisório CE - interinstitutionellt avtalacordo interinstitucional - blandat avtalacordo misto - elackumulatoracumulador eléctrico - gemenskapens regelverkacervo comunitário - skadeståndstalan i brottmålacção civil - gemenskapsåtgärdacção comunitária - talan i tvistemålacção em matéria civil - brottmålstalanacção em matéria penal - skadeståndstalanacção de responsabilidade civil - allmänt åtalacção penal - gemenskapsverksamhetactividade comunitária - justering av finansiell översiktadaptação das perspectivas financeiras - biträdande av ett avtaladesão a um acordo - institutionsförvaltningadministração da instituição - portugisisktalande AfrikaÁfrica lusófona - Afrika söder om SaharaÁfrica negra - Europeiska myndigheten för utvärdering av läkemedelAgência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Europeiska arbetsmiljöbyrånAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - våldsbrottagressão física - NAFTANAFTA - allergialergia - ambassadembaixada - fysisk planeringordenamento do território - före detta DDRex-RDA - före detta USSRex-URSS - tjänsteålderantiguidade - före detta socialistländerantigos países socialistas - gasapparataparelho a gás - informationsteknikanvändninginformatização - fördjupning av Europeiska unionenaprofundamento da União Europeia - AtlantbågenArco Atlântico - arkipelagarquipélago - ArmenienArménia - SAARCSAARC - hisselevador - CentralasienÁsia Central - parlamentarisk församlingassembleia parlamentar internacional - administrativt självstyreautonomia administrativa - försäljningstillståndautorização de venda - anteprojecto de orçamento das CE - stridsflygplanavião de combate - AzerbajdzjanAzerbaijão - rättslig grundbase jurídica - RhendalenBacia do Reno - VitrysslandBielorrússia - nettomottagarebeneficiário líquido - EBRDBERD - strategisk produktproduto dual - djurs välbefinnandebem-estar dos animais - biotopbiótopo - tvättinrättninglavandaria - tropiskt trämadeira tropical - Bosnien-HercegovinaBósnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - flygcabotagecabotagem aérea - gemenskapens stödramarQuadro Comunitário de Apoio - vetenskaplig beräkningcálculo científico - tidsplan för EMUcalendário da UEM - yrkeskarriärcarreira profissional - utbyggnadskortplaca de extensão - ljudkassettcassete audio - NACCCCAN - OSSCEI - kvalitetscirkelcírculo de qualidade - gemenskapscertifieringcertificado comunitário - byte av politiskt systemmudança de regime político - EG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetsCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - europeisk stadgacarta europeia - internationell stadgacarta internacional - kirurgcirurgião - försvårande omständighetercircunstância agravante - förmildrande omständighetercircunstância atenuante - europeiskt medborgarskapcidadania europeia - oskäligt avtalsvillkorcláusula abusiva - avtalsklausulcláusula contratual - undantagsklausulcláusula de saída - COCOMCOCOM - brottsbalkCódigo Penal - kodifiering av gemenskapsrättencodificação do direito comunitário - ekonomisk och social sammanhållningcoesão económica e social - hår- och skönhetsvårdcabeleireiro e estética - lokal förvaltningsenhetautarquia local - regional förvaltningsenhetorganismo regional - Gemensamma EES-kommitténComité Conjunto EEE - Gemensamma rådgivande EES-kommitténComité Consultivo Conjunto do EEE - comité de gestão CE - comité de regulamentação CE - RegionkommitténComité das Regiões - comité misto CE - EES gemensamma parlamentarikerkommittéComité Parlamentar Misto do EEE - komitologicomitologia - handel med organcomércio de órgãos - konsthandelcomércio de arte - flamländskt språkområdeComunidade flamenga - fransktalande språkområdeComunidade francófona - tysktalande språkområdeComunidade germanófona - Belgiens språkområdencomunidades da Bélgica - Europaparlamentets befogenhetercompetência do PE - EG-institutionernas befogenhetercompetência institucional CE - datorstödd konstruktionconcepção assistida por computador - arbetsgivarförbundconfederação patronal - fackförbundconfederação sindical - europeisk konferensconferência europeia - conferência intergovernamental CE - internationell konferensconferência internacional - Internationella arbetskonferensenConferência Internacional do Trabalho - trepartskonferensconferência tripartida - etnisk konfliktconflito étnico - ledighet för politisk verksamhetlicença para actividade política - Gulfens samarbetsrådConselho de Cooperação do Golfo - EES-rådetConselho do EEE - rådgivning och konsultverksamhetconsultadoria e aconselhamento - pant på förorenande produktconsignação de produto poluente - konsolidering av gemenskapsrättenconsolidação do direito comunitário - konsulatconsulado - förvaltningsrättsligt avtalcontrato de direito administrativo - ekonomisk kompensation för ett avtalcontrapartida de acordo - nettobidragsgivarecontribuinte líquido - BNI-medelcontribuição PNB - gränskontrollcontrolo fronteiriço - kontroll av statligt stödcontrolo dos auxílios estatais - exportövervakningcontrolo das exportações - mellanstatlig EG-konventionconvenção intergovernamental CE - samarbete i inrikes frågorcooperação no âmbito das questões internas - tullsamarbetecooperação aduaneira - miljösamarbetecooperação ambiental - cooperação intergovernamental UE - cooperação interinstitucional CE - interparlamentariskt samarbetecooperação interparlamentar - samarbete mellan rättsinstanser inom EUcooperação judiciária UE - polisiärt samarbetecooperação policial - cooperação policial UE - bostadsrättsföreningcooperativa de habitação - samordning av finansieringcoordenação de financiamentos - samordning av EMU-politikcoordenação das políticas UEM - Afrikas hornCorno de África - EurocorpsEurocorpo - COSACCOSAC - organiserad brottslighetcrime organizado - urvalskriteriumcritério de elegibilidade - konvergenskriteriumcritério de convergência - dubbelinkomstacumulação de rendimentos - cyklonciclone - förklaring om gemenskapsintressedeclaração de interesse comunitário - utgivningstidfristprazo de edição - insiderhandeloperações de iniciados - miljöbrottdelito ambiental - sexualbrottdelito sexual - produktbeteckningdenominação do produto - uppsägning av avtaldenúncia de um acordo - jordbruksutgiftdespesa agrícola - gemenskapsutgiftdespesa comunitária - despesa de funcionamento CE - despesa de investigação CE - despesa operacional CE - strukturutgiftdespesa estrutural - undantag från gemenskapsrättenderrogação ao direito comunitário - tullskulddívida aduaneira - andra fasen av EMUsegunda fase da UEM - tjänstemannaplikterdeveres do funcionário - social dialogdiálogo social - social dialog på gemenskapsnivådiálogo social comunitário - spridning av EG-informationdifusão da informação comunitária - disciplina orçamental CE - militär disciplindisciplina militar - diskriminering på grund av nationalitetdiscriminação em razão da nacionalidade - reningsanordningdispositivo antipoluição - medicinska uppgifterdados médicos - personuppgifterdados pessoais - talerättcapacidade processual - asylrättdireito de asilo - obligationsrättdireito de obrigações - regional lagstiftningdireito regional - tjänstemäns rättigheterdireitos do funcionário - skärmecrã - privat ecuECU privado - utbildning på ungdomsvårdsskolaensino correccional - personalaktieraccionariato operário - drivhuseffektefeito de estufa - utarbetande av gemenskapsrättenelaboração do direito comunitário - regionalvaleleição regional - fosterembrião e feto - språkanvändningutilização das línguas - militärövningtreino militar - equilíbrio institucional CE - skyddsutrustningequipamento de protecção - datorutrustningequipamento informático - tryckluftsutrustningequipamento de pressão - värme- ochh kylutrustningequipamento térmico - EritreaEritreia - Europeiska ekonomiska samarbetsområdetEspaço Económico Europeu - uppställning av gemenskapsbudgetenelaboração do orçamento comunitário - konfessionell statEstado confessional - rättsstatEstado de Direito - förbundsstatEstado federal - islamisk statEstado islâmico - konfessionslös statEstado laico - enhetsstatEstado unitário - jämförande studieestudo comparativo - fallstudieestudo de casos - medborgarnas EuropaEuropa dos cidadãos - EuropolEuropol - straffverkställighetexecução da pena - yrkeserfarenhetexperiência profissional - sakkunnigutlåtande på begäran av domstolperitagem judiciária - extremismextremismo - datorstödd tillverkningprodução assistida por computador - faciliteter för handikappadefacilidades para deficientes - FlevolandFlevoland - internationell civilförvaltningfunção pública internacional - internationell tjänstemanfuncionário internacional - institutionernas arbetssättfuncionamento institucional - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsenFundação Europeia para a Formação - SammanhållningsfondenFundo de Coesão - Europarådsfondfundo do Conselho da Europa - Europeiska investeringsfondenFundo Europeu de Investimento - kontorsmaterielmaterial de escritório - skattefrihetfranquia fiscal - bedrägeri mot gemenskapenfraude contra a Comunidade - gemenskapens yttre gränsfronteira externa da Comunidade - genetikgenética - hungerstrejkgreve de fome - VisegradländerGrupo de Visegrado - G-24-ländernaGrupo dos 24 - sammanslutning av förvaltningsenheterassociação de autarquias - europeisk ekonomisk intressegrupperingAgrupamento Europeu de Interesse Económico - stridshelikopterhelicóptero de combate - fornhistoriaHistória Antiga - samtidshistoriaHistória Contemporânea - medeltidshistoriaHistória Medieval - modern historiaHistória Moderna - affärstiderhorário de abertura do comércio - kulturell identitetidentidade cultural - FFUIFOP - bildimagem de marca - diplomatisk immunitetimunidade diplomática - ekonomisk infrastrukturinfra-estrutura económica - gemenskapsinitiativiniciativa comunitária - initiativ för europeisk tillväxtiniciativa para o crescimento europeu - insektinsecto - startrampinstalação de lançamento - sanitära anläggningarinstalação sanitária - Europeiska institutet för offentlig administrationInstituto Europeu de Administração Pública - Europeiska monetära institutetInstituto Monetário Europeu - instituição comum EEE - ekonomiskt instrument för miljöninstrumento económico para o ambiente - oväderintempérie - sammankoppling av systeminterligação de sistemas - kollektivt intresseinteresse colectivo - rättsligt intresseinteresse em agir - internatskolainternato escolar - InterpolInterpol - matförgiftningintoxicação alimentar - judejudeu - domstoljurisdição - författningsdomstoljurisdição constitucional - KazakstanCazaquistão - KirgisistanQuirguizistão - KosovoKosovo - miljömärkerótulo ecológico - sjölago - modersmjölkleite materno - bärfarkostlançador espacial - europeiskt språklíngua europeia - minoritetsspråklíngua minoritária - icke-europeiskt språklíngua não-europeia - regionalt språklíngua regional - skivminnesenhetleitor de discos - LettlandLetónia - liberalisering av marknadenliberalização do mercado - fri luftfartliberdade aérea - LitauenLituânia - genomförandelagstiftninglei orgânica - tomtstyckningloteamento - f.d. jugoslaviska republiken Makedonienantiga República jugoslava da Macedónia - medfödd sjukdomdoença congénita - näringsrelaterad sjukdomdoença da nutrição - hudsjukdomdoença da pele - blodsjukdomdoença do sangue - sjukdom i matsmältningssystemetdoença do sistema digestivo - neurologisk sjukdomdoença do sistema nervoso - endokrin sjukdomdoença endócrina - sexuellt överförd sjukdomdoença transmissível sexualmente - vilt däggdjurmamífero selvagem - sportevenemangmanifestação desportiva - militärmanövermanobras militares - tjänstekontraktcontrato de prestação de serviços - EG:s överensstämmelsemärkningmarca de conformidade CE - material av animaliskt ursprungmatéria de origem animal - Mecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Mecklenburg-VorpommernMecklemburg-Vorpommern - vård av försäkringskasseansluten läkareassistência médica convencionada - rättsmedicinmedicina legal - receptfritt läkemedelmedicamento de venda livre - läkemedel till djurmedicamento para uso veterinário - Kaspiska havetMar Cáspio - Svarta havetMar Negro - Röda havetMar Vermelho - MercosurMercosul - nationell genomförandeåtgärdmedida nacional de execução - mikroorganismmicrorganismo - vattenmiljömeio aquático - havsmiljömeio marinho - undersökningsmissionmissão de inquérito - modemmodem - MontenegroMontenegro - politisk moralmoralidade da vida política - förhandlingar om ett EG-avtalnegociação de um acordo CE - UruguayrundanUruguai Round - Kombinerade nomenklaturennomenclatura combinada - farmaceutisk nomenklaturnomenclatura farmacêutica - icke-spridning av vapennão-proliferação de armamentos - miljöstandardnorma ambiental - ny sysselsättningsformnovas formas de emprego - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbrukObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - EG:s varumärkesbyråGabinete Comunitário de Marcas Registadas - órgão de cooperação da UE - beslutande organórgão decisor - gemensamt organórgão misto CE - organisering av hälso- och sjukvårdorganização da saúde - VärldshandelsorganisationenOrganização Mundial do Comércio - idrottsorganisationorganização desportiva - gemenskapsinrättningorganismo comunitário - organismo e agência CE - UzbekistanUsbequistão - sponsorskap, sponsringapadrinhamento, patrocínio, patrocínios - gemenskapssponsringpatrocínio comunitário - Partnerskap för fredParceria para a Paz - baltiska staternapaíses bálticos - OSS-länderpaíses CEI - AGS-länderpaíses CCG - Mercosur-länderpaís do Mercosul - icke-associerat landpaís não-associado - tredje länder i Medelhavsområdetpaíses terceiros mediterrânicos - CÖEPECO - överlåtbara utsläppsrätterautorização de poluir negociável - civil personalpessoal civil - kontraktsanställd personalpessoal contratual - vårdpersonalpessoal de enfermagem - militär personalpessoal militar - finansiell översiktperspectivas financeiras - GUSPPESC - rättsfilosofifilosofia do Direito - klagomål till kommissionenqueixa à Comissão - skadeväxtplanta daninha - levande växtplanta viva - mediepluralismpluralismo dos media - gemenskapens miljöpolitikpolítica comunitária do ambiente - enhetlig valutapolitikpolítica cambial única - visumpolitikpolítica de vistos - enhetlig monetär politikpolítica monetária única - stratosfärförorenande ämnepoluente estratosférico - infödd befolkningpopulação autóctone - pornografipornografia - hangarfartygporta-aviões - rättslig åtgärdprocedimento penal - förhistoriaPré-História - första fasen av EMUprimeira fase da UEM - ordförandeskap i Europeiska unions rådpresidência do Conselho da União Europeia - kommissionens ordförandePresidente da Comissão - vetenskaplig pressimprensa científica - bevisprova - förebyggande av olyckorprevenção de acidentes - principen om ömsesidigt erkännandeprincípio de reconhecimento mútuo - subsidiaritetsprincipenprincípio da subsidiariedade - allmän rättsprincipprincípio geral de Direito - processo CE de infracção - medbeslutandeförfarandeprocesso de co-decisão - förlikningsförfarandeprocesso de conciliação - särskilt förfarandeprocesso especial - homeopatisk produktproduto homeopático - återvinningsproduktproduto reciclado - yrke inom tullväsendetprofissão aduaneira - alternativmedicinskt yrkeprofissão médica paralela - gemenskapens lagstiftningsprogramprograma legislativo comunitário - operationellt programprograma operacional - projekt av gemenskapsintresseprojecto de interesse comunitário - projecto de orçamento CE - främjande av Europatankenpromoção da ideia europeia - finansprotokollprotocolo financeiro - datorstödd utgivningpublicação assistida por computador - offentlighet vid debatterpublicidade dos debates - förtroendevotummoção de confiança - Tibet-fråganquestão do Tibete - prejudiciell frågaquestão prejudicial - förlängning av avtalrecondução de acordo - överklagande till EG:s ombudsmanrecurso ao Provedor de Justiça Europeu - talan som väcks vid förvaltningsdomstolrecurso contencioso administrativo - talan som väcks vid EG-domstolenrecurso contencioso comunitário - talan om upphävande av ett EG-beslutrecurso de anulação CE - talan om myndighetsskadeståndsansvarrecurso de responsabilidade administrativa - miljöavgiftimposto ambiental - ekonomisk reformreforma económica - politisk reformreforma política - gemenskapens tullförfaranderegime aduaneiro comunitário - exporttullförfaranderegime aduaneiro de exportação - ordning för gemenskapsfinansieringregime de financiamento comunitário - alpregionregião alpina - fiskeberoende regionregião dependente da pesca - stödberättigad regionregião elegível - europeisk regionregião europeia - industriregion på tillbakagångregião industrial em declínio - folkbokföringregisto civil - parlamentets arbetsordningregimento da assembleia - förhållandet medborgare-myndighetrelação administração-administrado - förhållandet stat - regionrelações Estado-região - relações interinstitucionais CE - fördelning av befogenheterdivisão de competências - fördelning av gemenskapsfinansieringdistribuição do financiamento comunitário - MoldavienRepública da Moldova - SlovakienRepública Eslovaca - energinätrede energética - datanätverkrede informática - lokalt nätrede local - transeuropeiskt nätrede transeuropeia - bokningreserva - reserva orçamental CE - parlamentsresolutionresolução do Parlamento - momsmedelrecursos IVA - källskattretenção na fonte - omprövning av avtalrevisão de um acordo - revisão de tratado CE - omprövning av finansiell översiktrevisão das perspectivas financeiras - Europeiska unionens internationella rollpapel internacional da União Europeia - gnagareroedor - rojalismrealismo - djurhälsasaúde animal - SachsenSaxónia - Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt - medicinsk vetenskapciências médicas - skulpturescultura - ESCBSEBC - statshemlighetsegredo de Estado - institutionssekretariatsecretariado da instituição - jordbrukssektorsector agrícola - flygsäkerhetsegurança aérea - säkerhets- och bevakningstjänstsegurança e vigilância - sjösäkerhetsegurança marítima - jordskalvsismo - medvetandegörande av allmänhetensensibilização do público - nätserverservidor da rede - statlig hälso- och sjukvårdserviço nacional de saúde - historisk platslocal de interesse histórico - politisk situationsituação política - SlovenienEslovenia, Eslovénia, Eslovênia - hälso- och sjukvårdcuidados de saúde - sjukvårdcuidados de enfermagem - medicinsk specialitetespecialidade médica - djurutställningespectáculo com animais - budgetstabilisatorestabilizador orçamental - utbildningsstatistikestatísticas da educação - driftledare för jordbruksföretagchefe de exploração agrícola - hälso- och sjukvårdsstatistikestatísticas da saúde - transportstatistikestatísticas dos transportes - turiststatistikestatísticas do turismo - europeisk rättslig statusestatuto jurídico europeu - stimulantiaestimulante - lagring av avfall under jordarmazenamento subterrâneo de resíduos - fiskeristrukturestrutura de pesca - psykotropiskt preparatsubstância psicotrópica - användarstödapoio ao utilizador - läkemedelskontrollcontrolo dos medicamentos - multilateral övervakningsupervisão multilateral - kommunförbundassociação de municípios - operativsystemsistema operativo - databashanteringssystemsistema de gestão de base de dados - vårdsystemsistema de saúde - rättssystemsistema judiciário - TadzjikistanTajiquistão - finansieringsnivåtaxa de intervenção - strategisk tekniktecnologia dual - datorterminalterminal - självstyrande palestinska territorierterritórios autónomos da Palestina - territorier i före detta Jugoslavienterritórios da antiga Jugoslávia - ThüringenTuríngia - människohandeltráfico de pessoas - lugnande medeltranquilizante - bearbetning under tullkontrolltransformação sob controlo aduaneiro - förvaltningsinsyntransparência administrativa - insyn i beslutsfattandettransparência do processo de decisão - sjuktransporttransporte de doentes - traumatraumatismo - säsongsarbetetrabalho sazonal - EG:s trojkaTroika Comunitária - tredje fasen av EMUterceira fase da UEM - TurkmenistanTurquemenistão - administrativ tillsyntutela administrativa - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europeiska politiska unionenUnião Política Europeia - informationsteknikanvändareutilizador informático - alternativ användning av jordbruksprodukterutilização alternativa de produtos agrícolas - smittbärarevector de doenças - stridsvagnveículo de combate - överträdelse av gemenskapsrättviolação do direito comunitário - rättsmedelinstância de recurso - resandeviajante - känsligt områdezona sensível - oppositionsledarelíder da oposição - familjeöverhuvudchefe de família - besättninggado - ChileChile - livsmedelskemiquímica dos alimentos - teknisk kemiquímica industrial - kirurgicirurgia - klorcloro - programbudgeteringescolha orçamental - val av teknikescolha de tecnologia - arbetslöshetdesemprego - konjunkturarbetslöshetdesemprego conjuntural - dold arbetslöshetdesemprego disfarçado - kvinnoarbetslöshetdesemprego de mulheres - ungdomsarbetslöshetdesemprego de jovens - deltidsarbetslöshetdesemprego parcial - säsongsarbetslöshetdesemprego sazonal - strukturarbetslöshetdesemprego estrutural - permitteringdesemprego técnico - arbetslöshet på grund av ny teknikdesemprego tecnológico - valskolkabstencionismo - verksamhetsgrenactividade da empresa - arbetslösdesempregado - kromcromo - CypernChipre - cidercidra - OIMOIM - cementcimento - filmcinema - cirkulär, informationsbladboletim informativo, circular, newsletter - styrande klassclasse dirigente - underklassclasse inferior - medelklassclasse média - arbetarklassclasse operária - bondeklassclasse rural - överklassclasse alta - klassificeringclassificação - skiljedomsklausulcláusula compromissória - spärregelsistema de repartição - skyddsklausulcláusula de protecção - självständig verksamhetactividade não assalariada - prästerskapclero - klimatclima - luftkonditioneringclimatização - bokslutfecho de contas - politisk klubbgrupo de reflexão política - WFCCMA - UnctadCNUCED - politisk koalitioncoligação política - koboltcobalto - kodningcodificação - vägtrafikreglercódigo da estrada - sjötrafikreglercódigo de navegação - arbetslagsamlingcódigo do trabalho - fredlig samlevnadcoexistência pacífica - medfinansieringco-financiamento - medbestämmandecogestão - budgetsamarbetecolaboração orçamental - skatteuppbördcobrança de impostos - datainsamlingrecolha de dados - solfångarecolector solar - kollektivismcolectivismo - landsbygdssamhällecolectividade rural - stadssamhällecolectividade urbana - skolanpassningadaptação escolar - livsmedelsfärgämnecorante alimentar - syntetiskt livsmedelsfärgämnecorante alimentar artificial - naturligt livsmedelsfärgämnecorante alimentar natural - rapscolza - bränslecarburante, carburantes, Combustíveis, combustível, material com que se aquece - ersättningsbränslecombustível de substituição - fossilt bränslecombustível fóssil - social anpassningadaptação social - kärnbränslecombustível nuclear - Comité Agrícola CE - Comité CE - Comité Consultivo CE - företagsnämndcomissão de trabalhadores - Comité do Conselho da União Europeia - Europeiska ekonomiska och sociala kommitténComité Económico e Social Europeu - EG:s monetära kommittéComité Monetário CE - Comité Paritário CE - Comité Permanente CE - Comité Permanente ONU - Comité Científico CE - Comité Técnico CE - kommersiellt skiljeförfarandearbitragem comercial - virtuellt bibliotekbiblioteca virtual - Översättningscentrum för Europeiska unionens organCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Gemenskapens växtsortsmyndighetInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Afrikanska stadgan för människans och folkens rättigheterCarta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Europeiska energistadganCarta Europeia da Energia - social klausulcláusula social - UNCEDCNUAD - Europeiskt företagsrådComité de Empresa Europeu - elektronisk handelcomércio electrónico - Europeiska standardiseringsinstitutetInstituto Europeu de Normalização - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - erkännande av yrkesutbildningskvalifikationerreconhecimento das qualificações profissionais - granskning av kvaliteten på jordbruksproduktercontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - EFTA-domstolenTribunal da AECL - riskavfalldetrito perigoso - pliktleveransdepósito legal - social dumpningdumping social - hävdvunnen rättdireito adquirido - övergångsekonomieconomia em transição - elektronisk utgivningedição electrónica - enzymenzima - europeiska sociala samarbetsområdetespaço social europeu - gruppen för de mest industrialiserade ländernagrupo dos países mais industrializados - GATSGATS - RiogruppenGrupo do Rio - fredsskapandeinstauração da paz - ekonomisk informationinteligência económica - zoojardim zoológico - fisksjukdomardoença dos peixes - globaliseringglobalização - multimediamultimédia - Byrån för harmonisering inom den inre marknadenInstituto de Harmonização do Mercado Interno - VärldstullorganisationenOrganização Mundial das Alfândegas - Organet för tvistlösningÓrgão de resolução de litígios - APECAPEC - pedofilipedofilia - proportionalitetsprincipenprincípio da proporcionalidade - jämförande reklampublicidade comparativa - regioner i Finlandregiões da Finlândia - regioner i Sverigeregiões da Suécia - reglering på telekommunikationsområdetregulamentação das telecomunicações - informationssamhällesociedade da informação - AmsterdamfördragetTratado de Amesterdão - ekonomisk övergångtransição económica - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - yrkeslivvida profissional - euroområdetzona do euro - TARICTaric - FFICISL - ECCASCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - kloningclonagem - handelstvistdiferendo comercial - bolag i svårigheterempresa em dificuldade - elektronisk motorvägauto-estrada da informação - intranätintranet - extranätextranet - webbläsarebrowser, Navegador, Navegadores WWW - dokumentförvaltninggestão de documento - elektronisk dokumentförvaltningGED - OCROCR - digitaliseringdigitalização - NiederösterreichNiederösterreich - OberösterreichOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenKärnten - SalzburgSalzburgo - SteiermarkEstìria - TyrolenTirol - VorarlbergVorarlberg - WienViena - APEC-ländernapaís da APEC - CEEPCEEP - betalningsperiodprazo de pagamento - stabilitetspaktenpacto de estabilidade - ungdomspolitikpolítica da juventude - konsumentpolitikpolítica dos consumidores - gemenskapspolitik-nationell politikpolítica comunitária-política nacional - Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighetObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - RIFJAI - åldersdiskrimineringdiscriminação com base na idade - könsdiskrimineringdiscriminação baseada na orientação sexual - äldreomsorgassistência aos idosos - ogrundad uppsägningdespedimento abusivo - StockholmEstocolmo - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Östra FinlandItä-Suomi - Mellersta FinlandVäli-Suomi - Norra FinlandPohjois-Suomi - NylandUusimaa - Södra FinlandEtelä-Suomi - ÅlandAhvenanmaa - EG:s avtal om socialpolitikAcordo Social CE - diskriminering av funktionshindradediscriminação fundada na deficiência - OLAFOLAF - förenkling av lagstiftningsimplificação legislativa - DNAADN - bildsyntesimagem de síntese - utvärderingsmetodmétodo de avaliação - observationobservação - gemenskapsmetodenprincípio de comunitarização - statens ansvarresponsabilidade do Estado - simuleringsimulação - importbevakningfiscalização das importações - jämförande analysanálise comparativa - orsaksanalysanálise de causas - kvantitativ analysanálise quantitativa - särskild ledighetlicença especial - närmare samarbetecooperação reforçada - hypermediahipermédia - hypertexthipertexto - eutanasieutanásia - PalauPalau - NorfolkönIlha norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - yttrande från gemenskapsinstitutionernaparecer comunitário - revisionsrättens yttrandeparecer do Tribunal de Contas - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheternaCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - demokratiskt underskottdéfice democrático - hög representant för GUSPAlto-Representante para a PESC - resolução do Conselho da União Europeia - Europeiska rådets resolutionresolução do Conselho Europeu - produktionssättmodo de produção - produktionsmålobjectivo de produção - produktionstekniktécnica de produção - transgent djuranimal transgénico - transgen växtplanta transgénica - innovationsspridningdifusão das inovações - prestationsnormnorma de produção - föråldrad tekniktecnologia obsoleta - teknisk framsynprospectiva tecnológica - organisation av forskningenorganização da investigação - vetenskaplig upptäcktdescoberta científica - försiktighetsprincipprincípio da precaução - fältundersökninginvestigação de campo - forskningsresultatresultado da investigação - spårbarhetrastreabilidade - hållbart jordbrukagricultura sustentável - europeiska jordbruksmodellenmodelo agrícola europeu - plan för miljöåtgärder inom jordbruketplano agro-ambiental - markpolitikpolítica agrária - jordbruksprojektprojecto agrícola - jordbruksområde med miljöbetingade restriktionerzona agrícola com condicionantes ambientais - felslagen skördperda de colheita - jordbruksinventeringrecenseamento agrícola - konstbevattnad odlingcultivo irrigado - växelbrukrotação de culturas - silosilo - energiodlingcultura energética - oljeväxtodlingcultura oleaginosa - husdjursvetenskapzootecnia - boreal skogfloresta boreal - hållbart skogsbruksilvicultura sustentável - skogscertifieringcertificação florestal - europeisk skogspolitikpolítica florestal europeia - EficsEFICS - medelhavsskogfloresta mediterrânica - tempererad skogfloresta temperada - skogsstatistikestatísticas florestais - europeisk valutamoeda europeia - euriborEURIBOR - omräkningskurstaxa de conversão - AsDBBAD - CABEIBCIE - CDBBDC - jordbrukskreditcrédito agrícola - stabilitetsprogramprograma de estabilidade - europeiskt skattesamarbetecooperação fiscal europeia - skattereformreforma fiscal - arbetslöshet bland invandraredesemprego dos trabalhadores migrantes - yrkesinriktad fortbildningformação profissional contínua - Comité do Emprego - europeisk sysselsättningsstrategiestratégia europeia de emprego - arbetstagarens anpassningsförmågaadaptabilidade do trabalhador - flexibilitet på arbetsmarknadenflexibilidade do trabalho - föråldrad kompetensqualificação obsoleta - brist på arbetskraftescassez de mão-de-obra - mångsidiga arbetstagaretrabalhador polivalente - rekrytering från konkurrerande företagrecrutamento de trabalhadores de empresas concorrentes - nedflyttning till lägre befattningretrogradação profissional - EkofinrådetEcofin - icke-deltagande landpaís não participante - deltagarlandpaís participante - materials hållfasthetresistência dos materiais - riktmärkningavaliação comparativa - rättvis handelcomércio equitativo - koncession på tjänsterconcessão de serviços - affärsavtalcontrato comercial - internationellt skiljedomsförfarande i handelstvisterarbitragem comercial internacional - elektronisk signaturassinatura electrónica - handelsstatistikestatísticas comerciais - uteslutning ur en internationell organisationexclusão de uma organização internacional - Europa-Medelhavs-partnerskapetparceria euro-mediterrânica - utvärdering av biståndavaliação da ajuda - konfliktförebyggande åtgärderprevenção de conflitos - etnisk rensningpurificação étnica - antipersonella vapenarma antipessoal - spionageespionagem - militär hemlighetsegredo militar - försvarsstatistikestatísticas de defesa - jordanalysanálise do solo - rymdvetenskapciência do espaço - bioklimatologibioclimatologia - markkemiquímica do solo - kulturgeografigeografia cultural - befolkningsgeografigeografia humana - regionalgeografigeografia regional - geomorfologigeomorfologia - sedimentologisedimentologia - jordmånstyptipo de solo - etnografietnografia - arbetslivssociologisociologia do trabalho - miljöekonomieconomia do ambiente - miljöundervisningeducação ambiental - vattenskyddprotecção das águas - minskade gasutsläppredução das emissões de gases - ansvar för miljöskadorresponsabilidade por danos ambientais - miljöstatistikestatísticas do ambiente - marint ekosystemecossistema marinho - terrestert ekosystemecossistema terrestre - försurningacidificação - slam från reningsverklama de depuração - kemiskt avfallresíduo químico - elektroniskt avfallresíduo electrónico - sjukhusavfallresíduo hospitalar - oavsiktlig föroreningpoluição acidental - lokal föroreningpoluição local - internationell adoptionadopção internacional - generationsklyftan, generationskonfliktconflito de gerações - adoptionsrättdireito de adopção - ombildad familjfamília recomposta - polygamipoligamia - familjesolidaritetsolidariedade familiar - gemenskapens migrationspolitikpolítica migratória comunitária - äldres beroendeställningdependência das pessoas idosas - befolkningsprognosprevisão demográfica - generationsförnyelsesubstituição das gerações - kristencristão - muslimmuçulmano - europeisk föreningassociação europeia - funktionshindrades oberoendeautonomia dos deficientes - socialt beteendecomportamento social - integrering av funktionshindradeintegração dos deficientes - social paktpacto social - barnpornografipornografia infantil - religiös turismturismo religioso - ungdomsvåldviolência juvenil - våld i skolanviolência na escola - våld i hemmetviolência doméstica - kulturellt undantagexcepção cultural - europeisk identitetidentidade europeia - religiös fundamentalismintegrismo religioso - nyreligiösa rörelsernova religião - europeiskt kulturevenemangmanifestação cultural europeia - kulturfrämjandepromoção cultural - allmän sjukförsäkringcobertura universal de doença - medicinsk rättdireito médico - felbehandlingerro médico - kronisk sjukdomdoença crónica - generiskt läkemedelmedicamento genérico - säkra livsmedelsegurança dos alimentos - palliativ vårdcuidados paliativos - självregleringauto-regulamentação - förvaltningsbestämmelserCódigo Administrativo - rättshistoriaHistória do Direito - oavsiktlig regelöverträdelsedelito não-intencional - mobbningassédio moral - straffrihetimpunidade - minderårigas straffansvarresponsabilidade penal dos menores - sexturismturismo sexual - eftersläpning i domstolarnaprocessos judiciais em atraso - upphävanderevogação - exterritoriell befogenhetcompetência extraterritorial - rättsväsendets oberoendeindependência da justiça - sjörättsdomstoljurisdição marítima - skenäktenskapcasamento de conveniência - Schengens informationssystemSistema de Informação de Schengen - religiös konfliktconflito religioso - rätt till hälsadireito à saúde - diversifiering av energiutbudetdiversificação energética - gasfyndighetjazigo de gás - energieffektivitetrendimento energético - strategisk reservreserva estratégica - oljefyndighetjazigo de petróleo - kärnforskninginvestigação nuclear - utvidgning av en internationell organisationalargamento de uma organização internacional - industriell integrationintegração industrial - anslutningskriteriumcritério de adesão - anslutningsförhandlingarnegociação de adesão - gemensam försvarspolitikpolítica de defesa comum - strategi inför anslutningenestratégia de pré-adesão - europeiskt konsumentupplysningskontorAgência Europeia de Informação dos Consumidores - mikrokreditmicrocrédito - mikrofinansieringmicrofinança - vetenskaplig riskanalyscindínica - kosmologicosmologia - medhjälpande makecônjuge auxiliar - tillfälligt arbetetrabalho ocasional - mekanisk vibrationvibração mecânica - skogvaktareguarda-florestal - EurojustEurojust - europeisk arresteringsordermandado de captura europeu - tratado de adesão à UE - NicefördragetTratado de Nice - stöd till brottsofferajuda às vítimas - ungdomsvårdsskolacentro educativo - religionernas interna rättsreglerdireito das religiões - buddistisk rättdireito budista - kanonisk rättdireito canónico - protestantisk kyrkorättdireito eclesiástico protestante - mosaisk rättdireito hebraico - hinduisk rättdireito hindu - islamisk rättdireito muçulmano - eftergift av skatteskuldperdão fiscal - olovligt byggandeconstrução clandestina - gatubarncriança da rua - huliganismholiganismo - eftersatt stadsområdezona urbana desfavorecida - akutmedicinmedicina de urgência - vandalismvandalismo - eugenikeugenia - arbetande fattigtrabalhador pobre - icke-joniserande strålningradiação não ionizante - företagstillväxtcrescimento da empresa - internationell fusionfusão internacional - företagsstyrninggoverno das sociedades - social märkningrótulo social - anställdas uppköp av det egna företagetaquisição de empresa - inslussningsföretagempresa de inserção - nystartat företagnova empresa - europeiskt kooperativcooperativa europeia - undervisningskvalitetqualidade do ensino - parlamentsbibliotekbiblioteca parlamentar - lagkommentarcomentário da lei - elektroniskt dokumentdocumento electrónico - turistguideguia turístico - mediatekmediateca - desinformationdesinformação - Internetleverantörfornecedor de acesso - Internetanvändare, person som botaniserar bland varor i affärinternauta - sökmotormotor de pesquisa - telekommunikationspolitikpolítica das telecomunicações - videoövervakningvideovigilância - kryptografiCriptoanalise, criptoanálise, Cripto análise, Cripto-análise, criptografia - datavirusvírus informático - grundläggande behovnecessidades fundamentais - regionernas relationer med EUrelação regiões-União Europeia - icke-vinstdrivande sektorsector não comercial - sociala transfereringartransferências sociais - gelatingelatina - kosttillskottcomplemento alimentar - ekologisk produktproduto biológico - tegeltijolo - stenpedra - specialmetallmetal especial - dieselmotormotor diesel - sågverkserração - navigationshjälpmedelajuda à navegação - stadstrafikcirculação urbana - hållbar rörlighetmobilidade sustentável - intelligent transportsystemsistema de transporte inteligente - satellitnavigeringnavegação por satélite - marktjänsterassistência em escala - konfederationEstado confederado - stat med autonoma regionerEstado regional - protokollprotocolo - statssymbolsímbolos do Estado - nationalistpartipartido nacionalista - självständighetspartipartido autonomista - extremistpartipartido extremista - valreformreforma eleitoral - parlamentarisk utredninginquérito parlamentar - utarbetande av lagarredacção legislativa - parlamentarikers ställningestatuto do eleito - elektronisk förvaltningadministração electrónica - regeringsförklaringdeclaração do governo - styrelseskickgovernança - parlamentarisk diplomatidiplomacia parlamentar - vitesanção pecuniária obrigatória - vräkning från en bostaddespejo - varuautomatdistribuidor automático - startkapitalcapital de arranque - estetisk kirurgicirurgia estética - läkarutlåtandeperícia médica - avbrutna studierabandono escolar - parabolantennantena parabólica - popularisering av vetenskapvulgarização científica - kunskapshanteringgestão dos conhecimentos - hamnförvaltningadministração portuária - utkontrakteringexternalização - kemisk olyckaacidente químico - kosmetikaindustriindústria cosmética - byggtekniktécnicas da construção - jordbrukskooperationcooperação agrícola - förstörelse av vapendestruição de armas - utbildningssamarbetecooperação em matéria de educação - gasindustriindústria do gás - internationell arbetsrättdireito internacional do trabalho - internationell handelsrättdireito comercial internacional - pappaledighetlicença por paternidade - interners arbetetrabalho do recluso - regional marknadmercado regional - regional säkerhetsegurança regional - renrena - telemedicintelemedicina - territoriell konfliktcontencioso territorial - Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhetAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - europeisk författningConstituição Europeia - Corpus juris-dokumentetcorpus juris comunitário - följerättdireito de sequência - vetenskaplig bedömningperitagem científica - sociala konsekvenserimpacto social - ISPAISPA - ny växtsortobtenção vegetal - postkommunismpós-comunismo - reproduktiv hälsasaúde genésica - samhällsomfattande tjänstserviço universal - Internationella krigsförbrytartribunalen - den europeiska visionenvisão da Europa - institutionellt avtalacordo institucional - CeftaCEFTA - Centralkommissionen för RhensjöfartenCCNR - offentligt ämbetecargo público - samvetsklausulcláusula de consciência - samregeringcoabitação política - sammansättning hos ett parlamentsutskottcomposição de uma comissão parlamentar - mötesledningcondução de reuniões - Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheterTribunal Interamericano dos Direitos do Homem - Internationella brottmålsdomstolenTribunal Penal Internacional - rambeslutdecisão-quadro - personlig utvecklingdesenvolvimento pessoal - multietnisk statEstado multiétnico - Mikronesiska federationenEstados Federados da Micronésia - evakuering av befolkningenevacuação da população - medborgarnära rättsväsendejustiça de proximidade - etik i näringslivetética económica - Organisationen för förbud mot kemiska vapenOPAQ - VärldsturistorganisationenOMT - intresseorganisation för jordbruketorganismo de representação agrícola - Andinska parlamentetParlamento Andino - Centralamerikanska parlamentetParlamento Centro-americano - Naftaländernapaíses da NAFTA - länderna i Kaukasuspaíses do Cáucaso - praktisk kommunikationprática da comunicação - förhandlingsteknikprática da negociação - Latinamerikanska parlamentetParlamento Latino-americano - förmåga att uttrycka sig i skriftprática da redacção - omröstningsresultatresultado da votação - socialdemokratisocial-democracia - bestämmelser för parlamentsledamöterestatuto dos membros do Parlamento - geografiskt informationssystemsistema de informação geográfica - digital tekniktecnologia digital - Amerikanska frihandelsområdetALCA - Europeiska byrån för återuppbyggnadAgência Europeia de Reconstrução - Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågorServiço Alimentar e Veterinário - närpolispolícia de proximidade - interparlamentarisk delegationdelegação interparlamentar - buddhist [V4.1]budista [V4.1] - krigsvetenskap [V4.1]ciência militar [V4.1] - matbespisning [V4.1]cantina escolar [V4.1] - koncilium [V4.1]concílio [V4.1] - partikongress [V4.1]congresso de um partido [V4.1] - CLRAE [V4.1]CPLRE [V4.1] - medborgerliga skyldigheter [V4.1]deveres do cidadão [V4.1] - rätt till fysisk integritet [V4.1]direito à integridade física [V4.1] - militär straffrätt [V4.1]direito penal militar [V4.1] - romersk rätt [V4.1]direito romano [V4.1] - skatteåterbäring [V4.1]reembolso de imposto [V4.1] - umgängesrätt [V4.1]direito de visita [V4.1] - enklav [V4.1]enclave territorial [V4.1] - njursjukdom [V4.1]doença renal [V4.1] - apotek [V4.1]farmácia [V4.1] - järnvägsstation [V4.1]estação de caminho-de-ferro [V4.1] - busstation [V4.1]estação rodoviária [V4.1] - historisk geografi [V4.1]geografia histórica [V4.1] - hindu [V4.1]hinduísta [V4.1] - världshistoria [V4.1]história universal [V4.1] - grafisk illustration [V4.1]ilustração gráfica [V4.1] - inkunabel [V4.1]incunábulo [V4.1] - administrativ överträdelse [V4.1]infracção administrativa [V4.1] - harmoniserande lagstiftning [V4.1]lei de harmonização [V4.1] - manifest [V4.1]manifesto [V4.1] - manuskript [V4.1]manuscrito [V4.1] - juridisk metod [V4.1]metodologia jurídica [V4.1] - mytologi [V4.1]mitologia [V4.1] - antiglobaliseringsrörelse [V4.1]movimento antiglobalização [V4.1] - kulturrörelse [V4.1]movimento cultural [V4.1] - vågmästarparti [V4.1]partido charneira [V4.1] - parti utanför parlamentet [V4.1]partido extraparlamentar [V4.1] - monarkistiskt parti [V4.1]partido monárquico [V4.1] - regionalt parti [V4.1]partido regionalista [V4.1] - karta [V4.1]plano [V4.1] - regional polis [V4.1]polícia regional [V4.1] - lokal polis [V4.1]polícia local [V4.1] - förmån utan motprestation [V4.1]prestação não contributiva [V4.1] - kommunal budget [V4.1]orçamento local [V4.1] - regional budget [V4.1]orçamento regional [V4.1] - politisk propaganda [V4.1]propaganda política [V4.1] - presidentstyre [V4.1]regime presidencial [V4.1] - primitiv religion [V4.1]religião primitiva [V4.1] - studentbostad [V4.1]residência de estudantes [V4.1] - sexualitet [V4.1]sexualidade [V4.1] - rättssociologi [V4.1]sociologia do direito [V4.1] - landsbygdssociologi [V4.1]sociologia rural [V4.1] - stadssociologi [V4.1]sociologia urbana [V4.1] - utbildningssociologi [V4.1]sociologia da educação [V4.1] - politisk sociologi [V4.1]sociologia política [V4.1] - distribution av gas [V4.1]distribuição de gás [V4.1] - livstestamente [V4.1]testamento vital [V4.1] - helig skrift [V4.1]texto sagrado [V4.1] - videotek [V4.1]videoteca [V4.1] - naturrätt [V4.1]direito natural [V4.1] - biometri [V4.1]biometria [V4.1] - rätt till bostad [V4.1]direito à habitação [V4.1] - snabbinsatsstyrka [V4.1]força de reacção rápida [V4.1] - populism [V4.1]populismo [V4.1] - registrerat partnerskap [V4.1]união civil [V4.1] - Sammanslutningen av västindiska stater [V4.1]Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] - patriotisk rörelse [V4.1]movimento patriótico [V4.1] - ständiga representationen vid EU [V4.1]representação permanente junto da União Europeia [V4.1] - sociokulturell gruppgrupo sociocultural - tjänstemannaförbundsindicato de funcionários públicos - industriell frizonzona franca industrial - RingkøbingRingkøbing - audivisuell utrustningmaterial audiovisual - Europeiska sammanslutningen för samarbeteAssociação Europeia para a Cooperação - branschavtalacordo interprofissional - StorstrømStorstrøm - Umm al-QaywaynUmm al Quawain - Danmark väster om Stora Bältoeste de Storebælt - räntesubventionbonificação de juro - audivisuell samproduktionco-produção audiovisual - audivisuellt programprograma audiovisual - audivisuell produktionprodução audiovisual - audivisuell kommunikationspolitikpolítica do audiovisual - audivisuell piratverksamhetpirataria audiovisual - europeiskt audivisuellt områdeespaço audiovisual europeu - slaktkroppcarcaça - social yrkeskategoricategoria socioprofissional - medlemsstat i EUEstado-Membro UE - Gemensamma forskningscentretCentro Comum de Investigação - Europeiska läkemedelsmyndighetenAgência Europeia de Medicamentos - Bosnien och HercegovinaBósnia-Herzegovina - EG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagareCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - Belgiens språkområdencomunidades da Bélgica - exportövervakningcontrolo das exportações - bedrägeri mot EUfraude contra a União Europeia - EU:s yttre gränsfronteira externa da União Europeia - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbrukObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - EU-organisation och EU-byråórgão e agência UE - SlovakienEslováquia - CENELECCENELEC - Kontoret för harmonisering inom den inre marknadenInstituto de Harmonização no Mercado Interno - TARICTaric - EUTELSATEUTELSAT - NiederösterreichBaixa Áustria - OberösterreichAlta Áustria - östra MellansverigeCentro-Este da Suécia - SydsverigeSul da Suécia - norra MellansverigeCentro-Norte da Suécia - mellersta NorrlandNorrland Central - övre NorrlandAlta Norrland - Småland med öarnaSmåland e Ilhas - VästsverigeOeste da Suécia - Östra FinlandFinlândia Oriental - LapplandLapónia - Södra FinlandFinlândia Meridional - Ålandilhas Åland - statens ansvarresponsabilidade do Estado - revisionsrättens yttrandeparecer do Tribunal de Contas - euriborEURIBOR - mångsidiga arbetstagaretrabalhador polivalente - VärldsturistorganisationenOMT - buddistbudista - krigsvetenskapciência militar - matbespisningcantina escolar - CLRAECPLRE - medborgerliga skyldigheterdeveres do cidadão - rätt till fysisk integritetdireito à integridade física - militär straffrättdireito penal militar - romersk rättdireito romano - skatteåterbäringreembolso de imposto - umgängesrättdireito de visita - njursjukdomdoença renal - apotekfarmácia - järnvägsstationestação de caminho-de-ferro - busstationestação rodoviária - historisk geografigeografia histórica - hinduhinduísta - världshistoriahistória universal - grafisk illustrationilustração gráfica - inkunabelincunábulo - administrativ överträdelseinfracção administrativa - harmoniserande lagstiftninglei de harmonização - manifestmanifesto - manuskriptmanuscrito - juridisk metodmetodologia jurídica - mytologimitologia - antiglobaliseringsrörelsemovimento antiglobalização - kulturrörelsemovimento cultural - vågmästarpartipartido charneira - parti utanför parlamentetpartido extraparlamentar - monarkistiskt partipartido monárquico - regionalt partipartido regionalista - regional polispolícia regional - lokal polispolícia local - förmån utan motprestationprestação não contributiva - kommunal budgetorçamento local - regional budgetorçamento regional - politisk propagandapropaganda política - presidentstyreregime presidencial - primitiv religionreligião primitiva - studentbostadresidência de estudantes - sexualitetsexualidade - rättssociologisociologia do direito - landsbygdssociologisociologia rural - stadssociologisociologia urbana - utbildningssociologisociologia da educação - politisk sociologisociologia política - distribution av gasdistribuição de gás - livstestamentetestamento vital - helig skrifttexto sagrado - videotekvideoteca - naturrättdireito natural - rätt till bostaddireito à habitação - snabbinsatsstyrkaforça de reacção rápida - populismpopulismo - Sammanslutningen av västindiska staterAssociação dos Estados das Caraíbas - patriotisk rörelsemovimento patriótico - ständiga representationen vid EUrepresentação permanente junto da União Europeia - militärlagstiftningdireito militar - inlärningsmetodmétodo de aprendizagem - mnemoteknikmétodo mnemotécnico - psykometriskt testteste psicométrico - Cotonouavtaletacordo de Cotonu - regioner i Polenregiões da Polónia - regioner i Slovenienregiões da Eslovénia - regioner i Tjeckienregiões da República Checa - regioner i Slovakienregiões da Eslováquia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - Sydöstra SlovenienEslovénia Sudeste - KoroškaKoroška - Notranjsko-kraškaNotranjsko-kraška - Obalno-kraškaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - centrala SlovenienEslovénia Central - Bratislavaregionenregião de Bratislava - Trnava-regionenregião de Trnava - Trenčín-regionenregião de Trenčín - Nitra-regionenregião de Nitra - Banská Bystrica-regionenregião de Banská Bystrica - Prešov-regionenregião de Prešov - Košice-regionenregião de Košice - Södra BöhmenBoémia do Sul - Hradec KrálovéHradec Králové - Karlovy VaryKarlovy Vary - LiberecLiberec - södra MährenMorávia do Sul - Mähren-SchlesienMorávia-Silésia - OlomoucOlomouc - PardubicePardubice - PilsenPilsen - PragPraga - UstíUstí - VysočinaVysočina - ZlínZlín - centrala BöhmenBoémia Central - Žilina-regionenregião de Žilina - regioner i Estlandregiões da Estónia - norra EstlandEstónia do Norte - västra EstlandEstónia Ocidental - centrala EstlandEstónia Central - nordöstra EstlandEstónia Nordeste - södra EstlandEstónia do Sul - regioner i Lettlandregiões da Letónia - LatgaleLatgale - RigaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - regioner i Litauenregiões da Lituânia - AlytusAlytus - KaunasKaunas - KlaipėdaKlaipėda - MarijampolėMarijampolė - PanevėžysPanevėžys - ŠiauliaiŠiauliai - TauragėTauragė - TelšiaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - regioner i Ungernregiões da Hungria - UleåborgOulu - Västra FinlandFinlândia Ocidental - AttikaÁtica - västra GreklandGrécia Ocidental - centrala MakedonienMacedónia Central - östra Makedonien och ThrakienMacedónia Oriental e Trácia - västra MakedonienMacedónia Ocidental - Norra egeiska öarnaEgeu do Norte - Södra egeiska öarnaEgeu do Sul - Södra slättlandetAlfold do Sul - Norra slättlandetAlfold do Norte - centrala UngernHungria Central - norra UngernHungria do Norte - centrala TransdanubienTransdanúbia Central - södra TransdanubienTransdanúbia do Sul - västra TransdanubienTransdanúbia Ocidental - intellektuellt kapitalcapital intelectual - Europeiska datatillsynsmannenAutoridade Europeia para a Protecção de Dados - EPSOEPSO - domstolsprövningcontrolo jurisdicional - den öppna samordningsmetodenmétodo aberto de coordenação - nanotekniknanotecnologia - den europeiska grannskapspolitikenpolítica europeia de vizinhança - UNDCPPNUCID - partnerskap mellan den offentliga och den privata sektornparceria público-privado - diplomatiskt protokollprotocolo diplomático - Europeiska sjösäkerhetsbyrånAgência Europeia da Segurança Marítima - Europeiska byrån för luftfartssäkerhetAgência Europeia para a Segurança da Aviação - ENISAENISA - digital klyftafosso digital - språkpolitikpolítica linguística - företagens sociala ansvarresponsabilidade social das empresas - snabbläsningmétodo de leitura rápida - trafikbrottinfracção ao código da estrada - isbrytarequebra-gelo - vårdbidragsubsídio de assistência - oönskad e-postreklampublicidade electrónica não solicitada - organisationskulturcultura organizacional - omplaceringajuda à reintegração profissional - Internetadressendereço internet - kunskapsbaserad ekonomieconomia do conhecimento - ordförandekonferensconferência dos presidentes - Europeiska unionens institut för säkerhetsstudierInstituto de Estudos de Segurança da União Europeia - Europeiska unionens satellitcentrumCentro de Satélites da União Europeia - stamcellcélula estaminal - utlokaliseringdeslocalização - militärkyrkogårdcemitério militar - MasovienMazóvia - LillpolenPequena Polónia - SchlesienSilésia - Lublinregião de Lublin - RzeszówSubcarpácia - VästpommernPomerânia Ocidental - KielceSanta Cruz - Lodzregião de Lodz - Zielona Gora/Gorzow WlkpLubúsquia - Nedre SchlesienBaixa Silésia - PodlasiePodláquia - StorpolenGrande Polónia - PommernPomerânia - OpoleOpole - Kujavien-PommernCujávia-Pomerânia - Ermland-MasurienVármia-Masúria - föräldraförsäkringsubsídio parental - Europeiska försvarsbyrånAgência Europeia de Defesa - Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomarCentro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças - Europeiska kemikaliemyndighetenAgência Europeia dos Produtos Químicos - Europeiska järnvägsbyrånAgência Ferroviária Europeia - Europeiska polisakademinAcademia Europeia de Polícia - förbjudet vapenarma proibida - Västernorrlands länVästernorrland - Jämtlands länJämtland - Värmlands länVärmland - Dalarnas länDalarna - Gävleborgs länGävleborg - Jönköpings länJönköping - Kronobergs länKronoberg - Kalmar länKalmar - Gotlands länGotland - Blekinge länBlekinge - Skåne länSkåne - Hallands länHalland - Västra Götalands länVästra Götaland - Uppsala länUppsala - Södermanlands länSödermanland - Östergötlands länÖstergötland - Örebro länÖrebro - Västmanlands länVästmanland - Västerbottens länVästerbotten - Norrbottens länNorrbotten[Thème]

-