» 

dicionario analógico

AarhusAarhus - competenţă jurisdicţionalăcompetência jurisdicional - condiţii socio-economicecondição socioeconómica - Consiliul pentru Cooperare CulturalăConselho de Cooperação Cultural - Comitetul pentru Cercetare Tehnico-ŞtiinţificăCREST - Agenţia Europeană pentru ProductivitateAgência Europeia para a Produtividade - Agenţia pentru Energie NuclearăAgência para a Energia Nuclear - document audio-vizualdocumento audiovisual - DubaiDubai - plan de dezvoltare a fermelorplano de desenvolvimento agrícola - imprimantăimpressora - apă săratăágua salgada - ape subteraneágua subterrânea - ape rezidualeágua residual - facilităţi socio-culturaleequipamento sociocultural - pescuit comunitarpesca comunitária - Agenţia Internaţională a EnergieiAgência Internacional de Energia - brânză de caprăqueijo de cabra - brânză de vacăqueijo de vaca - FujairahFujeirah - guvern în exilgoverno no exílio - industria audio-videoindústria audiovisual - jurisprudenţăjurisprudência - jurisprudenţă Comunitatea Europeanăjurisprudência CE - stat în cadrul unei federaţiiEstado federado - locuinţă insalubrăhabitação insalubre - microeconomiemicroeconomia - migraţie interurbanămigração interurbana - migraţie intraurbanămigração intra-urbana - Storebaelt de EstLeste de Storebælt - organigramăorganigrama - carne de vânatcarne de caça - analiză calitativăanálise qualitativa - spirit de luptăcombatividade, competitividade - MacedoniaMacedónia, Macedônia - incinerarea deşeurilorincineração de resíduos - activităţi profesionale atipicetrabalho atípico - crustaceucrustáceo, crustáceos - fişa de atribuţii pe postdescrição de funções - dreptul naţiunilordireito dos Estados - drepturile străinilordireito dos estrangeiros - drepturile minorităţilordireitos das minorias - dreptul societăţilor comercialedireito das sociedades comerciais - dreptul transporturilordireito dos transportes - drept locativdireito da habitação - dreptul munciidireito do trabalho - drept electoraldireito eleitoral - munci agricole în timp parţialagricultura a tempo parcial - legislaţie financiarăregulamentação financeira - drept fiscal internaţionaldireito fiscal internacional - legislaţie silvicălegislação florestal - drept internaţional umanitardireito humanitário internacional - drept internaţionaldireito internacional - drept internaţional privatdireito internacional privado - drept internaţional publicdireito internacional público - drept matrimonialdireito matrimonial - drept naţionaldireito nacional - drept nucleardireito nuclear - drept penaldireito penal - infracţiuni economicedelito económico - drept internaţional penaldireito penal internacional - drept privatdireito privado - agricultură comercialăagricultura comercial - drept publicdireito público - drept agrardireito rural - legislaţie socialădireito social - drept teritorialdireito territorial - dreapta politicădireita política - drepturi civiledireitos cívicos - drepturile omuluidireitos do Homem - drepturile femeilordireitos da mulher - agricultură contractualăagricultura contratual - drept special de tirajDireitos Especiais de Saque - dumpingdumping - speranţă de viaţăesperança de vida - durata studiilorduração dos estudos - durata contractului de închiriereduração do arrendamento - timp de lucruduração do trabalho - timp de lucru legalduração legal do trabalho - países EAMA - asociaţie agricolăagricultura de grupo - Anglia de EstEast Anglia - ape comunitareáguas comunitárias - infiltrări de apeágua de infiltração - apă bună pentru baieágua termal - ape interioareáguas interiores - agricultură montanăagricultura de montanha - ape internaţionalemar alto - água salgada - ape de suprafaţăágua superficial - ape teritorialemar territorial - água residual - comerţ agricoltrocas agrícolas - operaţiuni comercialetrocas comerciais - transfer de informaţiipermuta de informação - schimb de publicaţiipermuta de publicações - comerţ extracomunitarcomércio extracomunitário - comerţ intracomunitarcomércio intracomunitário - schimburi comerciale între un grup de statecomércio por grupos de países - comerţ între statecomércio por país - comerţ cu produsecomércio por produtos - agricultură extensivăagricultura extensiva - scară de salarizareescala de salários - şcoli în străinătateescola no estrangeiro - şcoli europeneescola europeia - şcoli internaţionaleescola internacional - şcoli naţionaleescola nacional - acces pe piaţăacesso ao mercado - agricultură intensivăagricultura intensiva - economieeconomia - economie agrarăeconomia agrícola - economie colectivizatăeconomia colectiva - acţiune economică concertatăeconomia concertada - reformă structuralăajustamento estrutural - economie de războieconomia de guerra - administrarea afaceriieconomia da empresa - regiuni ale Austrieiregiões da Áustria - agricultură mediteraneanăagricultura mediterrânica - economie de subzistenţăeconomia de subsistência - economia transporturiloreconomia dos transportes - economie dirijatăeconomia orientada - economie casnicăeconomia familiar - economie forestierăeconomia florestal - economie industrialăeconomia industrial - economie mondialăeconomia internacional - economie mixtăeconomia mista - economie naţionalăeconomia nacional - produs agro-alimentaragroalimentar - economie postindustrialăeconomia pós-industrial - economie publicăeconomia pública - economie regionalăeconomia regional - economie subteranăeconomia paralela - economie urbanăeconomia urbana - ScoţiaEscocia, Escócia - ecosistemecossistema - agroindustrieagro-indústria - învăţământ la domiciliueducação ao domicílio - învăţământ de artăeducação artística - învăţământ comparateducação comparada - învăţământ de bazăeducação de base - învăţământ de masăeducação de massas - educaţie adulţieducação de adultos - învăţământ pentru străinieducação de estrangeiros - învăţământ neformaleducação informal - educaţie permanentăeducação permanente - educaţie fizicăeducação física - învăţământ preşcolareducação pré-escolar - învăţământ medicaleducação sanitária - educaţie sexualăeducação sexual - învăţământ specialensino especial - efectiv şcolarefectivo escolar - agronomieagronomia - scurgeri radioactiveefluente radiactivo - igualdade das remunerações - tratament egal pentru toţi cetăţeniiigualdade de tratamento - egalitate în faţa legiiigualdade perante a lei - Egipt, Republica Arabă EgiptEgipto, Egito, República Árabe do Egipto, República Árabe do Egito, República Árabe Unida - El SalvadorEl Salvador - extinderea pieţeialargamento do mercado - citricecitrino - înregistrarea alegătoriloreleitor inscrito - alegerieleição - alegeri anticipateeleição antecipada - alegeri europeneeleição europeia - alegeri indirecteeleição indirecta - alegeri localeeleição local - alegeri naţionaleeleição nacional - alegeri parlamentareeleição parlamentar - alegeri parţialeeleição parcial - AID - alegeri preliminareeleição primária - electorateleitorado - electrochimieelectroquímica - electrometalurgieelectrometalurgia - electronicăelectrónica - electrotehnologieelectrotecnia - susţinere economicăapoio económico - creşterea animalelor în adăposturi deschisecriação animal em pastorícia - creşterea crustaceelorcultura de crustáceos - creşterea intensivă a şepteluluicriação animal intensiva - evacuare deşeurieliminação de resíduos - ambalajembalagem - păşune de calitatepastagem de engorda - ajutor la angajareajuda ao emprego - emigraţieemigração - Emilia-RomagnaEmília-Romana - ţări ale Emiratelor Arabe Uniteterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - securitatea pieţei financiareemissão de títulos - emitere de monedăemissão de moeda - accident de transportacidente de transporte - ocupaţie pentru persoane cu dizabilităţiemprego reservado - funcţionarempregado de escritório - patronempregador - ajutor externajuda ao estrangeiro - primirea unui împrumut comunitarempréstimo comunitário contraído - împrumut internaţionalempréstimo internacional - împrumut publicempréstimo público - emulsificator alimentaremulsionante alimentar - îndatorareendividamento - energia valurilorenergia das ondas - energie neconvenţionalăenergia não poluente - ajutor pentru exportajuda à exportação - energie tradiţionalăenergia poluente - energie electricăenergia eléctrica - energie eolianăenergia eólica - energie geotermicăenergia geotérmica - energie hidroelectricăenergia hidroeléctrica - flux de energieenergia maremotriz - ajutor pe hectarajuda por hectare - energie solarăEnergia solar - energie termicăenergia térmica - copil abandonatcriança abandonada - copil de emigrantfilho de migrante - copil naturalfilho natural - copil unicfilho único - angajament de cheltuieliafectação de despesas - fertilizatorfertilizante - ajutor pentru investiţieajuda ao investimento - fertilizator organicfertilizante orgânico - îngrăşareengorda - răpire politicărapto político - privire generală asupra economieiinquérito económico - sondaje de opinie pentru consumatoriinquérito ao consumo - anchetă socialăinquérito social - înregistrarea datelorregisto de dados - înregistrarea documentarăregisto de documentos - subvenţii pentru construcţiiajuda à construção - combustibil îmbogăţitenriquecimento de combustível - profesoriprofessor - învăţământ la distanţăensino à distância - învăţământ agricolensino agrícola - învăţământ ajutat de computerensino informatizado - învăţământ confesionalensino confessional - învăţarea limbiiensino de línguas - învăţământ generalensino geral - învăţământ gratuitensino gratuito - ajutor pentru modernizareajuda à modernização - învăţământ laicensino secular - pregătire medicalăensino médico - învăţământ obligatoriuensino obrigatório - învăţământ paramedicalensino paramédico - învăţământ multidisciplinarensino pluridisciplinar - învăţământ postuniversitarensino pós-universitário - învăţământ primarensino primário - învăţământ particularensino privado - învăţământ profesionalensino profissional - învăţământ publicensino oficial - ajutor pentru producţieajuda à produção - educaţie ştiinţificăensino na área de ciências - învăţământ secundarensino secundário - învăţământ superiorensino superior - învăţământ tehnicensino técnico - înţelegere pe orizontalăacordo horizontal - cartel internaţionalacordos e práticas concertadas internacionais - înţelegere pe verticalăacordo vertical - ajutor alimentarajuda alimentar - asistenţă mutuală între fermierimutualidade agrícola - barieră netarifarăentrave não pautal - barieră tarifarăentrave pautal - barieră tehnicăentrave técnico - depozit vamalentreposto aduaneiro - tip de afacereempresa - industrie meşteşugăreascăempresa artesanal - repartizarea afacerilorempresa comercial - joint ventureempresa comum - afaceri cu închirieriempresa de arrendamento - întreprinderi străineempresa estrangeira - întreprindere europeanăempresa europeia - asociaţie familialăempresa familiar - societate fiduciarăempresa fiduciária - agenţie imobiliarăempresa imobiliária - afacere individualăempresa individual - ajutor pentru categorii sociale defavorizateajuda aos desfavorecidos - întreprinderi multinaţionaleempresa multinacional - întreţineremanutenção de equipamentos - întreţinerea culturilormanutenção das culturas - mediu înconjurătorambiente físico - economisirepoupança - subvenţii pentru întreprinderiajuda às empresas - economisire forţatăpoupança forçada - epidemiologieepidemiologia - EpirusEpiro - epuizarea resurseloresgotamento dos recursos - EcuadorEquador - cabalineequino - echilibru bugetarequilíbrio orçamental - echilibru ecologicequilíbrio ecológico - asistenţă bilateralăajuda bilateral - echipament agricolequipamento agrícola - facilităţi comunitareequipamento colectivo - accesorii ale vehicululuiequipamento do veículo - echipament electronicequipamento electrónico - equipamento sociocultural - ajutor CECOauxílio CECA - bază sportivăequipamento desportivo - echivalarea diplomelorequivalência de diplomas - ergonomieergonomia - scontaredesconto bancário - spaţiu juridic europeanespaço judiciário europeu - zonă verdeárea verde - asistenţă comunitarăajuda comunitária - regiuni ale Spanieiregiões de Espanha - specii protejateespécie protegida - spionaj industrialespionagem industrial - testări industrialeensaio - teste nucleareexperiência nuclear - ExtremaduraEstremadura espanhola - ajutor suplimentar pentru produseajuda complementar aos produtos - instituţii cu statut specialinstituição especial de crédito - instituţii de învăţământestabelecimento de ensino - instituţie de utilitate publicăorganismo de utilidade pública - stabilirea bugetuluielaboração do orçamento - instituţii medicaleestabelecimento hospitalar - penitenciareestabelecimento prisional - instituţii publiceorganismo público - cositor, tablăestanho, lata - etalon aur-devizepadrão de câmbio-ouro - asistenţă de urgenţăajuda de emergência - stare de excepţieestado de excepção - stat socialEstado-providência - ajutor de statauxílio estatal - EtiopiaEtiópia - etnologieetnologia - etichetarerotulagem - studiu de fezabilitateestudo de viabilidade - studiu de piaţăestudo de mercado - studiul munciiestudo do trabalho - student străinestudante estrangeiro - ajutor economicajuda económica - eurocrediteurocrédito - eurodevizeurodivisa - Eurodolareurodólar - Eurobondeuro-emissão - piaţa Euroeuromercado - eurocomunismeurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - dreapta europeanăeurodireita - EurogrupEurogrupo - ajutor în naturăajuda em géneros - Europa de NordEuropa do Norte - Europa de SudEuropa Meridional - Europa de VestEuropa Ocidental - europesca - acţiune interactivăinteractividade - eutrofizareeutrofização - evaluare bugetarăavaliação orçamental - evaluarea proiectuluiavaliação de projecto - evaluarea resurseloravaliação de recursos - accident nuclearacidente nuclear - evaluare tehnologicăavaliação tecnológica - evaziune fiscalăevasão fiscal - examenexame - surplus agricolexcedente agrícola - excepţii de la normele comunitareexclusão do tratamento CE - managementul proiectelorexecução de projecto - execuţie bugetarăexecução do orçamento - autoritatea lucrului judecatexecução de sentença - scutire de autorizaţie de practică restricţionatăisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - scutire de taxe vamaleisenção pautal - an financiarexercício orçamental - exodul creierelorfuga de cérebros - holding agricolexploração agrícola - fermă de statexploração agrícola estatal - fermă mixtăexploração agrícola mista - exploatarea mărilorexploração marítima - exploatarea resurselorexploração dos recursos - fermă familialăexploração agrícola familiar - holding forestierexploração florestal - fermă de lapteexploração leiteira - explozibilexplosivo - exportexportação - export de capitalexportação de capitais - expropriereexpropriação - ajutor multilateralajuda multilateral - deportareexpulsão - extrateritorialitateexterritorialidade - mineritextracção mineira - extrădareextradição - extrema stângăextrema-esquerda - facturarefacturação - ajutor nerambursabilajuda não reembolsável - venit micrendimento baixo - falimentfalência - regim de exploatare agricolăregime de exploração agrícola - agricultură individualăexploração por conta própria - perioadă intermediară între poziţia de proprietar si cea de chiriaş al unei fermeexploração mista - familie numeroasăfamília numerosa - familie constituită prin căsătoriefamília por afinidade - FAOFAO - ajutor privat din partea bisericii, fundaţiilor, etc.ajuda privada - făină de cerealefarinha de cereais - faunăfauna - Fondul European de Cooperare MonetarăFECOM - casnicădoméstica - asistenţă regionalăajuda regional - femeie migrantămulher migrante - Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă FEOGAFEOGA - secţia de garantare FEOGAFEOGA garantia - secţia de orientare FEOGAFEOGA orientação - fe, fier, număr atomic 26Ferro - arendăarrendamento rural - fermă colectivăexploração agrícola colectiva - fermă modelexploração-piloto - feribotferry-boat - asistenţă sanitarăajuda sanitária - IFLAFIAB - fibră lemnoasăfibra de madeira - fibră de sticlăfibra de vidro - fibre textilefibra têxtil - FIDFID - Fondul Internaţional pentru Dezvoltare AgricolăFIDA - FijiFidji, Fiji, República das Ilhas Fidji - febră aftoasăfebre aftosa - ajutor sectorialajuda sectorial - sârmăfio - plasă de pescuitrede de pesca - filială comună pentru mai multe întreprinderifilial comum - finanţarefinanciamento - finanţare pe termen scurtfinanciamento a curto prazo - finanţare pe termen lungfinanciamento a longo prazo - finanţare pe termen mediufinanciamento a médio prazo - finanţare comunitarăfinanciamento comunitário - finanţare compensatoriefinanciamento compensatório - finanţare suplimentarăfinanciamento complementar - finanţarea ajutoruluifinanciamento da ajuda - industrie-finanţarefinanciamento industrial - finanţarea exportuluifinanciamento das exportações - partide politice finanţarefinanciamento dos partidos - finanţare bugetarăfinanciamento do orçamento - finanţarea alegerilorfinanciamento eleitoral - finanţare naţionalăfinanciamento nacional - finanţe internaţionalefinanças internacionais - finanţe localefinanças locais - finanţe publicefinanças públicas - FinlandaFinlândia - FunenFiónia - fiscalitatefiscalidade - UnicefUnicef - IEA (en) - fixarea preţurilorfixação de preços - stabilirea salariuluifixação de salário - Provincia Flandra OccidentalăProvíncia da Flandres Ocidental - Provincia Flandra OrientalăProvíncia da Flandres Oriental - fulgi de cerealeflocos de cereais - florăflora - floriculturăfloricultura - transport pe plutătransporte por flutuação - flotă aerianăfrota aérea - Agenţia Internaţională pentru Energie AtomicăAIEA - flotă de pescuitfrota de pesca - flotă fluvialăfrota fluvial - flotă comercialăfrota mercante - fluctuaţii ciclice în economieflutuação conjuntural - fluctuaţia preţurilorflutuação de preços - fluctuaţie economicăflutuação económica - fluctuaţie structuralăflutuação estrutural - fluorinăflúor - FMIFMI - Asociaţia Internaţională a Securităţii SocialeAISS - Fondul Naţiunilor Unite pentru Activităţi DemograficeFNUMP - funcţionar europeanfuncionário europeu - fundul mării în zona litoralăfundo costeiro - fundaţiefundação - fonduri Comunitatea Europeanăfundos CE - AdjmanAjman - fond comunfundo comum - fond de comerţfundo de comércio - Fondul European Regional pentru DezvoltareFEDER - fond de rulmentfundo de maneio - Fondul Monetar EuropeanFundo Monetário Europeu - fontăferro fundido - forajperfuração - foraj marinperfuração no mar - rezervaţie forestierăreserva florestal - pădure din zona montanăfloresta de alto fuste - pădure de arbuştimata - pădure naturalăfloresta natural - plantaţie forestierăfloresta plantada - formalităţi vamaleformalidade aduaneira - instruire managerialăformação para a gestão - instruirea profesorilorformação de professores - formarea preţurilorformação de preços - instruire la locul de muncăformação em serviço - formare profesionalăformação profissional - ajustare monetarăajustamento monetário - furnizorifornecedor - furnizare de documentefornecimento de documentos - cheltuieli de judecatădespesas judiciais - taxă şcolarădespesas de escolaridade - cheltuieli electoraledespesas eleitorais - cheltuieli pentru medicamentedespesas farmacêuticas - Departamentul pentru teritorii în afara Franţei metropolitaneDU franceses - Teritorii din afara Franţei metropolitanePTU franceses - regiuni ale Franţeiregiões de França - francizăfranchising - franciză vamalăfranquia aduaneira - Asociaţia Latino-Americană de Comerţ LiberALACL - fraudă fiscalăfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - frecvenţă şcolarăfrequência escolar - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia-Giulia - FrieslandFrísia - brânzăqueijo - brânză semi-slabăqueijo de pasta semidura - brânzeturi cu pastă durăqueijo de pasta dura - Ţări din America Latinăpaíses ALACL - brânză slabăqueijo de pasta mole - brânză tip roquefortqueijo curado com fungos - brănză de oaiequeijo de ovelha - queijo de cabra - queijo de vaca - brânză prelucratăqueijo fundido, queijo processado - brânză proaspătăqueijo fresco - fabrică de brânzeturiindústria queijeira - frontierăfronteira - sâmburele fructuluifruto de semente - fructe proaspetefruto fresco - fructe tropicalefruto tropical - Fujeirah - fuziunefusão de empresas - Galapagos, InsuleleGalápagos - GaliţiaGaliza - GambiaGâmbia - garanţiegarantia - garanţie de creditgarantia de crédito - venit garantatgarantia de rendimento - protecţia investiţiilorgarantia do investimento - îngrijirea copiilorguarda de crianças - GATTGATT - stânga politicăesquerda política - stângismesquerdismo - gaze de arderegás de combustão - conducte de gaze naturalegasoduto - alcool chimicálcool químico - necultivarea pământuluisuspensão de cultivo - inginerie civilăengenharia civil - juncăvitela - geochimiegeoquímica - geografie economicăgeografia económica - geopoliticăgeografia política - geofizicăgeofísica - gerontologiegerontologia - managementgestão - gestiune contabilăgestão contabilística - managementul afacerilorgestão de empresas - gestionarea mediului înconjurătorgestão do espaço - managementul deşeurilorgestão de resíduos - managementul pescuituluigestão das pescas - managementul resurselorgestão dos recursos - logisticăgestão do material - alcoolismalcoolismo - managementul resurselor umaneadministração do pessoal - management financiargestão financeira - managementul planificăriigestão previsional - GibraltarGibraltar - gheaţăgelo - glucozăglucose - golfgolfo - guverngoverno - governo no exílio - guvern insurecţionalgoverno insurreccional - grăsimi alimentaregordura alimentar - grăsimi industrialegordura industrial - AlentejoAlentejo - întreprinderi marigrande empresa - exploataţie agricolă maregrande exploração agrícola - Antilele MariGrandes Antilhas - îngrijire medicală gratuităcuidados médicos gratuitos - GreciaGrécia - Grecia CentralăGrécia Central - regiuni ale Grecieiregiões da Grécia - GrenadaGranada - AlgarveAlgarve - GroenlandaGroenlândia, Groênlandia, Gronelandia - GroningenGroningen - Grupul AndinPacto Andino - Ţări din Grupul Andinpaíses do Pacto Andino - grup de interesegrupo de interesses - grup de companiigrupo de empresas - Grupul celor 10Grupo dos Dez - Acord European privind Transportul Rutier Internaţional al Produselor PericuloaseAcordo ADR - AlgeriaArgélia - grup parlamentar politicgrupo político - mişcări în favoarea drepturilor omuluimovimento de defesa dos direitos do homem - grup de cumpărătoriassociação de compradores - grup de interese economicegrupo de interesse económico - grup de producătoriagrupamento de produtores - grup etnicgrupo étnico - algăalga - grup lingvisiticgrupo linguístico - crupesêmea - GuadelupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - război de independenţăguerra de independência - război de frontierăguerra de fronteira - război nuclearguerra nuclear - GuineaGuiné - Guinea-bissauGuiné-Bissau - Guineea EcuatorialăGuiné Equatorial - GuyanaGuiana - Guiana FrancezăGuiana Francesa - habitathabitat - habitat ruralmeio rural - habitat urbanmeio urbano - hrană pentru animalealimento para gado - obişnuinţa de a cumpărahábito de compra - Provincia HainaulProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - HamburgHamburg, Hamburgo - armonizare vamalăharmonização alfandegária - alimente industrialealimento industrial - armonizare fiscalăharmonização fiscal - Normandia SuperioarăAlta Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawaii - HessenHesse - alimente pentru copiialimento para crianças - ora de varăhora de Verão - timp alocat pentru întrebăriperíodo de perguntas - timp de lucru suplimentarhora extraordinária - istorieHistória - histologiehistologia - holdingholding - Olanda de SudHolanda Meridional - Olanda de NordHolanda Setentrional - alimente preparatealimento preparado - omuciderehomicídio - omologarehomologação - HondurasHonduras - UngariaHungria - spital de psihiatrieestabelecimento psiquiátrico - program de lucruhorário de trabalho - alimente prelucratealimento transformado - program de lucru flexibilhorário flexível - horticulturăjardinagem - uleiuri animaleóleo animal - ulei de arahideóleo de amendoim - ulei de măslineazeite - ulei de peşteóleo de peixe - uleiuri greleóleo pesado - ulei mineralóleo mineral - alimentaţienutrição - ulei uzatóleo usado - ulei vegetalóleos vegetais, óleo vegetal - presă de uleiurifábrica de óleos - portăreloficial de diligências - umanizarea munciihumanização do trabalho - hidrogenhidrogénio - hidrogeologiehidrogeologia - alimentaţia animaleloralimentação animal - hidrologiehidrologia - igienă alimentarăhigiene alimentar - igiena munciisaúde e higiene no trabalho - ipotecăhipoteca - ideologie politicăideologia política - Convenţia Europeană privind Transporturile RutiereAcordo AETR - alimentaţie umanăalimentação humana - ignaminhame - Institutul Internaţional pentru Planificarea ÎnvăţământuluiIIPE - insulăconsole, ilha, Ilhas - Ile de FranceÎle-de-France - GuamIlha de Guam - Insulele ChannelIlhas Anglo-Normandas - Insulele CaymanIlhas Caimão, Ilhas Cayman, Ilhas Caymans - Insulele CarolineIlhas Carolinas - Insulele WindwardIlhas do Barlavento - Insulele FeroeIlhas Faroé - Insulele IonieneIlhas Jónicas - Insulele MarianeIlhas Marianas - Insulele LeewardIlhas do Sotavento - Insulele Turks şi CaicosIlhas Turcas e Caicos - Insulele Virgineilhas Virgens - reducerea datoriilorredução da dívida - registrul comerţuluiregisto de sociedade - imunitate parlamentarăimunidade parlamentar - imunologieimunologia - impact publicitarimpacto publicitário - sediul firmeiimplantação de actividade - Republica Democrată GermaniaAlemanha RD - importimportação - impozit pe salariu al angajaţilor instituţiilor comunitareimposto comunitário - impozit pe venitul personalimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - impozit directimposto directo - impozit pe proprietatecontribuição predial - impozit globalimposto forfetário - impozit indirect, taxă indirectăimposto indirecto - impozit naţionalimposto nacional - impozit realimposto real - impozit pe consumimposto sobre o consumo - impozit pe avereimposto sobre a fortuna - impozit pe plus valoareimposto de mais-valia - impozit pe transfer patrimonialimposto sucessório - impozit pe capitalimposto de capitais - impozit pe venitimposto sobre os rendimentos - impozit pe venitul din capitalimposto sobre o rendimento de capitais - regiuni ale Germanieiregiões da Alemanha - impozit pe salariuimposto sobre os rendimentos do trabalho - impozit corporativimposto sobre as sociedades - tipografieimpressão gráfica - imputare contabilăimputação contabilística - incapacitate de muncăincapacidade para o trabalho - incendiuincêndio - incompatibilitateincompatibilidade - Incoterms termenii internaţionali de comerţIncoterms - IndiaÍndia - indemnizaţieindemnização - despăgubiri în asigurăriindemnização de seguro - indemnizaţie de instalaresubsídio de instalação - compensaţie pentru concediereindemnização por despedimento - indemnizaţie parlamentarăsubsídio e abono parlamentares - independenţă economicăindependência económica - independenţă naţionalăindependência nacional - independenţă tehnologicăindependência tecnológica - indexarea preţurilorindexação de preços - indexarea salariilorindexação salarial - indexarea documentelorindexação de documentos - indicator de divergenţăindicador de divergência - indicator economicindicador económico - indicator socialindicador social - nivelul preţuriloríndice de preços - IndoneziaIndonésia - industria aeronauticăindústria aeronáutica - industria aerospaţialăindústria aeroespacial - alianţe electoralecoligação eleitoral - industria alimentarăindústria alimentar - industria de automobileindústria automóvel - industria chimicăindústria química - industria cinematograficăcinematografia, Indústria cinematográfica - industrie culturalăindústria cultural - industria de armamentindústria de armamento - indústria audiovisual - industria informaţieiindústria da informação - beneficiu suplimentarabono complementar - industria comunicaţiilorindústria da comunicação - industria maşinilor-unelteindústria de máquinas-ferramentas - industria peşteluiindústria pesqueira - industria prelucrării cărniiindústria de carne - industria celulozei şi hârtieiindústria da celulose e do papel - industrie de înaltă tehnologieindústria de ponta - industrie prelucrătoareindústria transformadora - industria băuturilorindústria de bebidas - acord cadruacordo-quadro - bursă de studiisubsídio de estudos - industria coloranţilorindústria de corantes - industria îngrăşămintelorindústria de adubos - industria materialelor plasticeindústria de plásticos - industria serviciilorindústria de serviços - industria telecomunicaţiilorindústria das telecomunicações - industria lemnuluiindústria da madeira - industria cauciuculuiindústria da borracha - industria pieilor şi blănurilorindústria do couro - ajutor de decessubsídio por morte - industria aparatelor frigorificeindústria do frio - industria jucăriilorindústria de brinquedos - industria cărţiiindústria do livro - industria mobileiindústria do mobiliário - industria zahăruluiindústria do açúcar - industria sticleiindústria vidreira - industria confecţiilorindústria do vestuário - industria ambalării în vidindústria do vácuo - alocaţie pentru maternitatesubsídio de maternidade - industria electronicăindústria electrónica - industria electrotehnicăindústria electrotécnica - industria exporturilorindústria para exportação - industria pentru orologii şi ceasorniceindústria relojoeira - industria hotelierăindústria hoteleira - industria tehnologiei informaticeindústria informática - industria lapteluiindústria de lacticínios - industria uşoarăindústria ligeira - alocare resurseafectação de recursos - industria mecanicăindústria mecânica - industrie minierăindústria mineira - industrie nuclearăindústria nuclear - industrie opticăindústria óptica - industria farmaceuticăindústria farmacêutica - industria fotografieiindústria fotográfica - industria siderurgicăindústria siderúrgica - inechitate socialădesigualdade social - inflaţieinflação - informaţie comercialăinformação comercial - informarea salariatuluiinformação dos trabalhadores - informarea consumatorilorinformação do consumidor - informatică de gestiuneinformática de gestão - stocarea şi regăsirea informaţieiinformática documental - procesarea industrială a datelorinformática industrial - AlsaciaAlsácia - informatică medicalăinformática médica - infracţiuniinfracção - infrastructură industrialăinfra-estrutura industrial - inginerengenheiro - amestec în treburile altui statingerência - alternanţă politicăalternância política - iniţiativă legislativăiniciativa legislativa - inovaţieinovação - insubordonareinsubmissão - inspecţie alimentarăinspecção de alimentos - inspecţie şcolarăinspecção escolar - inspecţie veterinarăinspecção veterinária - aluminiualumínio - instalaţii portuareinstalação portuária - organ de controlinstância de controlo - Institutul European al SindicatelorInstituto Sindical Europeu - instituţie ACP-ECinstituição ACP-CEE - instituţii din Uniunea Europeanăinstituição comunitária - instituţii financiareinstituição financeira - instituţii politiceinstituição política - instituţii religioaseinstituição religiosa - instituţii specializate ONUinstituição especializada da ONU - modernizarea locuinţeimelhoria do habitat - anchetă judiciarăinstrução judicial - instrumente muzicaleinstrumento musical - instrumente financiare comunitareinstrumento financeiro comunitário - Institutul de Integrare pentru America LatinăINTAL - integrarea emigranţilorintegração de migrantes - integrare economicăintegração económica - integrare europeanăintegração europeia - îmbunătăţirea producţieimelhoria da produção - integrare monetarăintegração monetária - integrare politicăintegração política - integrare regionalăintegração regional - integrare socialăintegração social - intenţii de votintenção de voto - interdependenţă economicăinterdependência económica - interdicţie profesionalăinterdição profissional - acorduri ale Comunităţii Europeneacordo CE - îngrijirea plantelormelhoramento de plantas - dobândăjuro - intermediere comercialăintermediário comercial - Internaţionala MuncitoreascăInternacional Operária - Internaţionala SocialistăInternacional Socialista - internare la psihiatrieinternamento psiquiátrico - interpelare parlamentarăinterpelação parlamentar - ameliorarea soluluimelhoramento do solo - interpretarea dreptuluiinterpretação do direito - intervenţie financiarăintervenção financeira - intervenţie pe piaţăintervenção no mercado - invenţieinvenção - investiţii în străinătateinvestimento no estrangeiro - investiţii comunitareinvestimento comunitário - investiţii directeinvestimento directo - investiţii străineinvestimento estrangeiro - investiţii industrialeinvestimento industrial - investiţii internaţionaleinvestimento internacional - investiţii privateinvestimento privado - investiţii publiceinvestimento público - investiţii regionaleinvestimento regional - violare de domiciliuinviolabilidade do domicílio - iodiodo - IrakIraque - IranIrão - Irian JayaIrian Jaya - organizarea timpului de muncăorganização do tempo de trabalho - Irlanda de NordIrlanda do Norte - regiuni ale Irlandeiregiões da Irlanda - Institutul de Cercetare al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare SocialăIINU - IslandaIslândia, República da Islândia - ISOISO - izoglucozăisoglucose - izolantisolante - dezvoltare forestierăordenamento florestal - izolaţii în construcţiiisolamento de edifícios - izolaţie fonicăisolamento acústico - izolaţie termicăisolamento térmico - izolaţionismisolacionismo - IsraelIsrael - ItaliaItália - regiuni ale Italieiregiões de Itália - teren în asolamentterra em pousio - JamaicaJamaica - lucrări hidrauliceordenamento hídrico - grădinărithorta familiar - JavaJava - jocuri de norocjogo de azar - tinerijovem - muncitor tânărjovem trabalhador - jocuri olimpicejogos olímpicos - Torus European ComunJoint European Torus - IordaniaJordânia - monitor oficialjornal oficial - administrarea apei în agriculturăordenamento hidroagrícola - zi de lucru continuăjornada contínua - iudaismjudaísmo - judecătorjuiz - hotărâre judecătoreascăjulgamento - curte administrativăjurisdição administrativa - tribunal pentru jurisdicţie civilăjurisdição civil - curte cu jurisdicţie specialăjurisdição de excepção - dezvoltare ruralădesenvolvimento rural - organizare judecătoreascăjurisdição comum - tribunal militarjurisdição militar - tribunal penaljurisdição penal - tribunal pentru minorijurisdição de menores - tribunal socialjurisdição social - Curte Supremă de Justiţiejurisdição superior - amendămulta - jurisprudência - jurisprudência CE - suc de fructesumo de fruta - suc de legumesumo de legume - CambodgiaCamboja - capocsumaúma - KenyaQuénia - amendamentemenda - KiribatiKiribati - KuwaitKoweit - ReunionReunião - marcă de calitatecertificado de qualidade - lactozălactose - lapteleite - lapte de băutleite-bebida - lapte neprelucratleite cru - lapte degresatleite desnatado - lapte integralleite gordo - lapte fermentatleite fermentado - lapte omogenizatleite homogeneizado - lapte pasteurizatleite pasteurizado - lapte sterilizatleite esterilizado - fertilizarea soluluicorrecção do solo - lansarea unui produslançamento de um produto - Estado federado - limbă maternălíngua materna - LaosLaos - iepurecoelho - LazioLácio - AmericaAmérica - legalitatelegalidade - legislaţielegislação - legislaţie privind alimentelelegislação alimentar - legislaţie antidumpinglegislação antidumping - legislaţie antitrustlegislação antitrust - delegare legislativăautorização legislativa - legislaţie farmaceuticălegislação farmacêutica - legislaţie fitosanitarălegislação fitossanitária - legislaţie sanitarălegislação sanitária - legislaţie şcolarălegislação escolar - legislaţie veterinarălegislação veterinária - legislaturălegislatura - bulb vegetallegume de bolbo - legume cu frunzelegume de folha - produs vegetallegume de fruto - America CentralăAmérica Central - legume rădăcionoaselegume de raiz - legume proaspetelegume fresco - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - leucoză animalăleucose animal - LibanLíbano - liberalizarea comerţuluiliberalização do comércio - LiberiaLibéria - libertate de asociereliberdade de associação - libertate de opinieliberdade de opinião - libertatea de comunicareliberdade da informação - libertatea preseiliberdade de imprensa - libertatea navigaţieiliberdade de navegação - libertatea de asociereliberdade de reunião - libertatea comerţuluiliberdade de comércio - libertate religioasăliberdade religiosa - librărielivraria - libera circulaţie a capitaluluilivre circulação de capitais - libera circulaţie a mărfurilorlivre circulação de mercadorias - libera circulaţie a persoanelorlivre circulação de pessoas - libera circulaţie a forţei de muncălivre circulação de trabalhadores - concurenţă liberălivre-concorrência - libertatea de autodeterminareliberdade de dispor de si mesmo - circulaţie vamală liberălivre-prática - libertatea de a oferi serviciilivre prestação de serviços - LibiaLíbia - licenţă pentru brevetlicença de patente - licenţă comercialălicença comercial - licenţă de exportlicença de exportação - azbestamianto - licenţă de importlicença de importação - licenţă de transportlicença de transporte - concedieredespedimento - concediere colectivădespedimento colectivo - concediere din motive economicedespedimento por motivos económicos - LiechtensteinLiechtenstein, Listenstaine, Principado do Liechtenstein - dop de plutăcortiça - Provincia Liegeprovíncia de Liège - pescuitlocal de pesca - loc de muncălocal de trabalho - amidonamido - linii de transportlinha de transporte - lignitlignite - Liga ArabăLiga Árabe - stat din Liga Arabăpaíses da Liga Árabe - LiguriaLigúria - LimburgLimburgo - Provincia LimburgProvíncia do Limburgo - restricţie de comercializarelimitação de comercialização - acord de asociereacordo de associação - băuturi gazoaserefrigerante - LimousinLimousin - inlinho - seminţe de inlinho oleaginoso - lingoulingote - lingvisticălinguística - lichiorlicor - lichidare judiciarăliquidação de sociedade comercial - amortizareamortização - lichidarea bunurilorliquidação dos bens - decontarea cheltuielilorliquidação das despesas - lichiditate monetarăliquidez monetária - lichidităţi internaţionaleliquidez internacional - listă electorală fixălista fechada - literaturăliteratura - documente nepublicatedocumentação cinzenta - achitare datorie publicăamortização da dívida - livrareentrega - localizarea surselor de energielocalização das fontes de energia - localizarea producţiei agricolelocalização da produção - leasing imobiliararrendamento - vânzare în rateleasing - închiderea întreprinderiilockout - bloc de locuinţehabitação colectiva - locuinţă unifamilialăhabitação individual - habitação insalubre - locuinţă socialăhabitação social - softwaresoftware - legilei - lege cadrulei-quadro - timp libertempos livres - LombardiaLombardia - LorenaLorena, Lorraine - chirie moderatărenda regulamentada - lubrifianţilubrificante - bibliotecă ludicăludoteca - protecţie contra incendiilorprevenção de incêndios - măsuri pentru controlul poluăriiluta contra a poluição - lupta împotriva criminalităţiicombate ao crime - lupta împotriva risipirii resurselorluta contra o desperdício - luptă de clasăluta de classes - analiza cost-beneficiuanálise de custos-benefícios - LuxemburgGrão-Ducado do Luxemburgo, Luxemburgo - Provincia LuxemburgProvíncia do Luxemburgo - lucernăluzerna - uscare prin congelareliofilização - maşinăriemáquina - maşini agricolemaquinaria agrícola - echipament de biroumáquina de escritório - analiza eficacităţii costuriloranálise de custo-eficácia - combină agricolămáquina de colheita - instalaţii hidraulicemáquina hidráulica - unelte pneumaticemáquina pneumática - utilaje folosite în industria textilămáquina têxtil - MashreqMachereque - macroeconomiemacroeconomia - MaderaMadeira - analiza economică a intrărilor-ieşiriloranálise de entradas-saídas - supermarketgrande superfície - magazin cu mărfuri la preţ redusarmazém de revenda - MaghrebMagrebe - magneziumagnésio - forţă de muncă în agriculturămão-de-obra agrícola - mănă de lucru familialămão-de-obra familiar - analiza apeianálise da água - păstrarea locului de muncămanutenção do emprego - menţinerea păciimanutenção da paz - majoritate absolutămaioria absoluta - majoritate civilămaioridade - vot majoritarmaioria de voto - majoritate politicămaioria política - majoritate calificatămaioria qualificada - majoritate tăcutămaioria silenciosa - analiza informaţieianálise da informação - majoritate simplămaioria relativa - bolile animalelordoença animal - boli respiratoriidoença das vias respiratórias - boli cardiovascularedoença do coração - boli endemicedoença endémica - boli contagioasedoença infecciosa - boli profesionaledoença profissional - boli tropicaledoença tropical - bolile plantelordoença vegetal - tulburări afective la tineridescontentamento da juventude - Peninsula Malaysiapenínsula da Malásia - MalawiMalawi - MalaysiaMalásia - MaldiveMaldivas - MaliMali - Falkland, InsuleleIlhas Falkland - malţmalte - analiză demograficăanálise demográfica - MaltaMalta - Canalul MâneciiCanal da Mancha - mandat electoralmandato electivo - manganmanganésio - eveniment culturalmanifestação cultural - analiza bilanţuluianálise de balanços - muncitor necalificatservente - manuale şcolaremanual escolar - maoismmaoísmo - piaţă pentru contracte cu livrare viitoaremercado a prazo - piaţă agricolămercado agrícola - piaţă agricolă comunitarămercado agrícola comunitário - piaţă cu plata pe locmercado a pronto pagamento - analiza costuriloranálise de custos - piaţă comunămercado comum - Piaţa Arabă ComunăMercado Comum Árabe - Piaţa Comună a Ţărilor Arabepaíses do Mercado Comum Árabe - piaţă comunitarămercado comunitário - contract de furnizarecontrato de fornecimentos - contract negociatajuste directo - piata locurilor de muncăcontrato de obras - piaţă de schimb valutarămercado cambial - analiză economicăanálise económica - facilităţi de piaţămercado de produtos de base - piaţa munciimercado do trabalho - piaţă externămercado externo - piaţă imobiliarămercado fundiário - piaţă internămercado interno - piaţă internaţionalămercado internacional - piaţă deschisămercado livre - piaţă monetarămercado monetário - contract publiccontrato público - analiză financiarăanálise financeira - piaţă oficialămercado regulamentado - margarinămargarina - marjă de fluctuaţiemargem de flutuação - marginalizare socialăexclusão social - căsătoriecasamento - MarocMarrocos - analiză socialăanálise social - MartinicaMartinica - marxismmarxismo - masă bugetarămassa orçamental - masă monetarămassa monetária - materiale rezistente la căldurămateriais refractários - echipament de iluminatmaterial de iluminação - echipamente pentru construcţiiequipamento de construção - echipament de forajequipamento de perfuração - macaraleequipamento de elevação - echipament electricmaterial eléctrico - echipament mecanicmaterial mecânico - matematicămatemática - materii grase din laptegordura do leite - materiale plasticematéria plástica - ASEANASEAN - materie primămatéria-prima - substanţe radioactivematéria radioactiva - MauritiusMauricia, Maurícia, Maurícias, Maurício - MauritaniaMauritania, Mauritânia - MayotteMayotte - ţări membre ale Pieţei Comune Central Americanepaíses MCAC - mecanică finămecânica de precisão - mecanică generalămecânica geral - ţări ASEANpaíses ASEAN - mecanizaremecanização - mecanizarea agriculturiimecanização agrícola - mecanism de intervenţie monetarămecanismo de intervenção monetária - mecanism de susţineremecanismo de apoio - medicină şcolarămedicina escolar - medicină veterinarămedicina veterinária - tăierea animalelorabate de animais - Acordul Bretton Woodsacordo de Bretton Woods - anatomieanatomia - MelaneziaMelanésia - melasămelaço - gospodărie agricolăagregado familiar agrícola - plăţi lunaremensalidade - atelier de tâmplăriemarcenaria - piesă de metalmarcenaria metálica - Marea BalticăMar Báltico - Marea IrlandeiMar da Irlanda - AndaluziaAndaluzia - AndorraAndorra - Marea NorvegieiMar da Noruega - Marea NorduluiMar do Norte - anhidridăanidrido - Marea MediteranăMar Mediterrâneo - mercurmercúrio - măsură cu efect echivalentmedida de efeito equivalente - metale feroasemetal ferroso - metale grelemetal pesado - metale neferoasemetal não ferroso - metale preţioasemetal precioso - metaloidmetalóide - animal pentru tăiereanimal para abate - metalurgia pulberilormetalurgia dos pós - arendare parţială a pământuluiparceria agrícola - nutreţuri combinatetrigo e centeio - meteorologiemeteorologia - metodă de cercetaremétodo de investigação - metode statisticemétodo estatístico - metrologiemetrologia - animal de fermăanimal de criação - MexicMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - microeconomia - microdocumentmicroforma - MicroneziaMicronésia - Midlands de EstEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - animal de tracţiuneanimal de tracção - migraţiemigração - migraţie alternativămigração alternante - repatrieremigração de regresso - migraţia familieimigração familiar - migraţie forţatămigração forçada - migraţie de frontierămigração fronteiriça - migraţie ilegalămigração ilegal - migraţie internămigração interna - migração interurbana - acord de decontare clearingacordo de compensação - animal domesticanimal doméstico - migração intra-urbana - migraţie comunitarămigração comunitária - migraţie profesionalămigração profissional - migraţie ruralămigração rural - migraţie sat-oraşmigração rural urbana - migraţie sezonierămigração sazonal - mediu de lucruambiente de trabalho - mediu şcolarmeio escolar - activist politicmilitante político - animal pentru reproducereanimal reprodutor - militarizarea spaţiuluimilitarização do espaço - militarismmilitarismo - meimilho-painço - minereu de fierminério de ferro - minereu neferosminério não ferroso - minereu nemetalicminério não metálico - mineralogiemineralogia - animal viugado vivo - Ministerul Publicministério público - miniştriministro - vârsta copilărieimenoridade - minorităţi naţionaleminoria nacional - minoritate sexualăminoria sexual - confecţii metalicemobiliário metálico - flexibilitatea cererii de muncă faţă de ofertămobilidade da mão-de-obra - mobilitatea proprietarilor de terenurimobilidade fundiária - mobilitate geograficămobilidade geográfica - mobilitate rezidenţialămobilidade residencial - mobilitate şcolarămobilidade escolar - modalitate de finanţaremodo de financiamento - sistem de votmodo de escrutínio - tipuri de transportmodo de transporte - model economicmodelo económico - modernizarea întreprinderiimodernização da empresa - modernizarea industrieimodernização industrial - modernizarea fermelor agricolemodernização da exploração agrícola - rectificare bugetarăalteração orçamental - MoliseMolise - moluştemolusco - anuaranuário - MoluccasMolucas - molibdenmolibdénio - monarhie constituţionalămonarquia parlamentar - mondializaremundialismo - MongoliaMongólia - monedă de rezervămoeda de reserva - transfer electronic de valorimoeda electrónica - monedă de schimb internaţionalmoeda internacional - monedă naţionalămoeda nacional - depozit monetarmoeda bancária - parlament unicameralassembleia unicamaral - monocraţiemonocracia - monografiemonografia - monopolmonopólio - monopol de cumpăraremonopólio de compra - monopol de statmonopólio de Estado - monopolul importurilormonopólio de importação - AntarcticaAntárctida - monopol informaţionalmonopólio da informação - monopol fiscalmonopólio fiscal - MontserratMonserrat - muntemontanha - sumă monetară compensatorie în agriculturămontante compensatório monetário - morală publicămoralidade pública - mortalitatemortalidade - mortalitate infantilămortalidade infantil - mortalitate profesionalămortalidade profissional - motivarea consumatorilormotivação do consumidor - antibioticantibiótico - motivaţie politicămotivação política - mişcare autonomămovimento autonomista - mişcare anti-rasistămovimento contra o racismo - curent de opiniemovimento de opinião - mişcare de capitalmovimento de capitais - mişcare feministămovimento de mulheres - mişcare de tineretmovimento de jovens - mişcare de eliberare naţionalămovimento de libertação nacional - convenţie complementarăacordo de complementaridade - mişcare ecologicămovimento ecologista - mişcare europeanămovimento europeu - mişcare ţărăneascămovimento campesino - mişcare socialămovimento social - mijloc de comunicaremeios de comunicação - mass-mediameios de comunicação de massas - tehnologie agricolămeios de produção agrícola - mijloace de transportmeio de transporte - întreprinderi mediimédia empresa - exploataţie agricolă de dimensiuni mediimédia exploração agrícola - MozambicMoçambique - pluripartidismmultipartidarismo - MunsterMunster - muzeumuseu - Indiile de Vest BritaniceAntilhas Inglesas - cultivarea ciupercilorcultura de cogumelos - Oganizaţia de Pescuit Nord-Vest-AtlanticăNAFO - NamibiaNamíbia - Provincia Namurprovíncia de Namur - natalitatenatalidade - naţional socialismnacional-socialismo - naţionalizarenacionalização - Indiile de Vest FrancezeAntilhas Francesas - naţionalismnacionalismo - naţionalitatea persoanei juridicenacionalidade de pessoa colectiva - NauruNauru - NavarraNavarra - trafic aeriantráfego aéreo - navigaţie fluvialănavegação fluvial - navigaţie maritimănavegação marítima - Antilele OlandezeAntilhas Holandesas - cargounavio de carga - barjă transportoarenavio porta-barcaças - negociere colectivănegociação colectiva - Runda TokyoTóquio Round - Runda DillonDillon Round - Runda KennedyKennedy Round - negocieri tarifarenegociação pautal - antisemitismanti-semitismo - neutralitateneutralidade - instrument comunitar nouNIC - NicaraguaNicarágua - nichelníquel - NigerNíger - nivel de şcolarizarenível de ensino - grad de poluarenível de poluição - Provincia Anversprovíncia de Antuérpia - nivel de zgomotnível sonoro - nucă de palmiercoconote - nomadismnomadismo - clasificare bugetarănomenclatura orçamental - nomenclatorul produselor agricolenomenclatura dos produtos agrícolas - nomenclator de tarifenomenclatura pautal - AnzusANZUS - nealinierenão-alinhamento - parlamentar independentnão-inscrito - neviolenţă, nonviolenţăcomportamento passivo, falta de violência, nãoviolência, resistência não violenta, Resistência não-violenta - Iutlanda de NordJutlândia do Norte - standardizarenormalização - standardnorma - standard de hranănorma alimentar - ţări membre ANZUSpaíses ANZUS - standard biologicnorma biológica - norme de comercializarenorma de comercialização - standard de muncănorma sobre o trabalho - normă socialănorma social - apartheidapartheid - noua ordine economicănova ordem económica - Noua CaledonieNova Caledónia - Noua ZeelandăNova Zelândia - invalidarea alegeriloranulação de um acto eleitoral - statistica căsătoriilornupcialidade - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei CivileOIAC - Organizaţia Asiatică pentru ProductivitateOAP - acord de cooperareacordo de cooperação - obiecţie de conştiinţă la serviciu militarobjecção de consciência - obligaţie de întreţinereobrigação alimentar - clauză de neconcurenţăobrigação de não-concorrência - piedici în calea dezvoltăriiobstáculo ao desenvolvimento - OCAMOCAM - países OCAM - OCDEOCDE - Ţări din Cadrul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economicăpaíses OCDE - Oceanul AntarcticOceano Antárctico - Oceanul ArcticOceano Árctico - Oceanul AtlanticOceano Atlântico - Oceanul IndianOceano Índico - Oceanul PacificOceano Pacífico - OceaniaOceânia - oceanografieoceanografia - apiculturăapicultura - Organizaţia Statelor Americii CentraleODECA - ţări din America Centralăpaíses ODECA - Organizaţia Statelor AmericaneOEA - ţări aparţinând Organizaţiei Statelor Americanepaíses OEA - Leste de Storebælt - opere de artăobra de arte - Oficiul European pentru InvenţiiSEP - echipament de înregistrareaparelho de gravação - ofertă de locuri de muncăoferta de emprego - energie disponibilăoferta energética - cerere şi ofertăoferta e procura - OIMOIT - cultivarea măsliniloroleicultura - oligoelementoligoelemento - oligopololigopólio - oligopsonieoligopsónio - măslineazeitona - Organizaţia pentru Eliberarea PalestineiOLP - OmanOmã - UmbriaÚmbria - Avocatul Poporului Comunitatea EuropeanăProvedor de Justiça Europeu - Organizaţia Maritimă InternaţionalăOMI - Organizaţia Mondială de MeteorologieOMM - Organizaţia Mondială a Proprietăţii IntelectualeOMPI - ONUDIONUDI - Organizaţia Ţărilor Arabe Exportatoare de PetrolOPAEP - OPECOPEP - ţări membre OPECpaíses OPEP - activitate bancarăactividade bancária - tranzacţie bursierăoperação na bolsa - tranzacţie valutarăoperação cambial - opinie publică, vox populiopinião, Opinião Pública - Oficiul pentru Publicaţiile Oficiale ale CESPOCE - opoziţieopositor de opinião - opoziţie politicăoposição política - ordonanţăportaria - echipament de măsurăaparelho de medição - ordine publicăordem pública - órgão comunitário - organigrama - structură administrativăorganização administrativa - organizaţii africaneorganização africana - organizaţii africano-asiaticeorganização afro-asiática - instrumente de precizieaparelho de precisão - organizaţii americaneorganização americana - organizaţii arabeorganização árabe - organizaţii din Asiaorganização asiática - organizarea comună a pieţeiorganização comum de mercado - organizaţii culturaleorganização cultural - organizarea învăţământuluiorganização do ensino - echipament radioaparelho de rádio - organizarea producţieiorganização da produção - organizarea profesieiorganização profissional - ONUOrganização das Nações Unidas - organizarea partidelor politiceorganização dos partidos - organizarea transportuluiorganização dos transportes - organizarea pieţeiorganização do mercado - Organizaţia Pactului de la VarşoviaPacto de Varsóvia - organizarea munciiorganização do trabalho - echipament de televiziuneaparelho de televisão - organizarea alegerilororganização eleitoral - Organizaţii Europeneorganização europeia - organizaţii interguvernamentaleorganização intergovernamental - organizaţii internaţionaleorganização internacional - organizaţii din America Latinăorganização latino-americana - organizaţii neguvernamentaleorganização não governamental - dispozitiv electronicaparelho electrónico - orzcevada - orientare agricolăorientação agrícola - orientare şcolarăorientação escolar - EUROSTATEurostat - ţări membre NATOpaíses NATO - Organizaţia Tratatului Asiei de Sud-EstOTASE - Uniunea AfricanăUnião Africana - unelte agricoleutensílio agrícola - unelte de mânăferramenta doméstica - personal calificatoperário qualificado - OverijsselOverijssel - oaieovino - produse din ouproduto à base de ovo - oxigenoxigénio - plăţipagamento - plăţi în avanspagamento adiantado - licitaţieconcurso público - plăţi internaţionalepagamento internacional - plăţi intra-comunitarepagamento intracomunitário - pâinepão - PakistanPaquistão - vot combinatlista composta - PanamaPanamá - coş monetarcabaz de moedas - panificaţiepanificação - aplicabilitate directă a actelor comunitareaplicabilidade directa - carta, Papel - Papua Noua GuineePapua-Nova Guiné - parafiscalitateparafiscalidade - ParaguayParaguai - parazitologieparasitologia - parc de maşiniparque automóvel - material rulantparque ferroviário - parc naţionalparque nacional - aplicarea legiiaplicação da lei - părinte singurpais solteiros - rudeniepais - paritate de schimb valutarparidade cambial - paritatea puterii de cumpărareparidade do poder de compra - Parlamentassembleia - parlament naţionalassembleia nacional - parlament regionalassembleia regional - parlamentarparlamentar - implementarea naţională a dreptului comunitaraplicação do direito comunitário - divizarea proprietăţiidivisão da propriedade - partide comunistepartido comunista - partide conservatoarepartido conservador - partide creştin democratepartido democrata-cristão - partide ecologistepartido ecologista - partide europenepartido europeu - utilizarea energiei solareutilização de energia solar - partide liberalepartido liberal - partide social democratepartido social-democrata - partide socialistepartido socialista - partide muncitoreştipartido trabalhista - unipartidismregime de partido único - participarea femeilorparticipação das mulheres - participarea salariaţilorparticipação dos trabalhadores - evaluarea personaluluiavaliação do pessoal - participare electoralăparticipação eleitoral - participare politicăparticipação política - participare socialăparticipação social - paşaportpassaporte - paşaport europeanpassaporte europeu - pasteurizarepasteurização - acord de comerţ liberacordo de comércio livre - patrimoniu culturalpatrimónio cultural - patronatorganização patronal - pauperizareempobrecimento - sărăciepobreza - pavilion de navigaţiepavilhão de navio - pavilion de complezenţăpavilhão de conveniência - ucenicie la locul de muncăaprendizagem profissional - ţări asociatepaís associado - OlandaPaíses Baixos - Teritoriile OlandezePTU dos Países Baixos - regiuni ale Olandeiregiões dos Países Baixos - Ţara BascilorPaís Basco - Ţara GalilorPais de Gales, País De Gales - Regiunea LoareiPays de la Loire - ţară donatoarepaís dador - ţări în curs de dezvoltarepaís em desenvolvimento - ţări şi teritorii stăine de peste măripaíses e territórios ultramarinos - ţări membreEstado-membro - ţări mai puţin dezvoltatepaís menos desenvolvido - ţări din Lumea a treiapaís terceiro - furnizarea de armamentabastecimento de armas - pescuit de coastăpesca costeira - pescuit în apă dulcepesca de água doce - pescuit în ape adâncipesca de alto mar - pescuit în marepesca marítima - peşte returnatpescado rejeitado - pescuit tradiţionalpesca tradicional - furnizarea de energieaprovisionamento energético - metode noi de învăţarepedagogia moderna - PeloponezPeloponeso - barjă, pletină, şaland, şalupă, şlepbarca, barcaça, bateira, batelão - criză de alimentepenúria alimentar - egalizare financiarăperequação financeira - prelucrarea mărfurilor de importaperfeiçoamento activo - export temporar de mărfuri pentru prelucrareaperfeiçoamento passivo - sezon de pescuitcampanha de pesca - perioadă de tranziţie Comunitatea Europeanăperíodo de transição CE - permis de conducerecarta de condução - permis de conducere europeancarta de condução europeia - autorizaţie de construcţielicença de construção - permis de pescuitautorização de pesca - permis de muncălicença de trabalho - PeruPeru - personalizarea puteriipersonalização do poder - persoane vârstnicepessoa idosa - persoane divorţatepessoa divorciada - persoane căsătoritepessoa casada - Arabia SaudităArábia Saudita - persoane separatepessoa separada - persoane care se autoîntreţinpessoa só - văduvpessoa viúva - personal de la solpessoal de terra - personal de categoria A al CEpessoal CE de categoria A - arahideamendoim - personal de categoria B al CEpessoal CE de categoria B - personal de categoria C al CEpessoal CE de categoria C - personal de categoria D al CEpessoal CE de categoria D - conducătorul unui vehiculcondutor - personal din transporturipessoal dos transportes - personalul penitenciarelorpessoal penitenciário - pierdere financiarăprejuízo financeiro - pestă animalăpeste animal - întreprinderi micipequena empresa - întreprinderi mici şi mijlociipequenas e médias empresas - mică proprietatepequena exploração agrícola - oraş micvila - Antilele MiciPequenas Antilhas - petiţiepetição - petrochimiepetroquímica - farmacologiefarmacologia - FilipineFilipinas - filozofie politicăfilosofia política - arbitraj financiararbitragem financeira - fosforfósforo - fotochimiefotoquímica - celulă fotovoltaicăpilha fotovoltaica - fiziologia munciifisiologia do trabalho - fizică nuclearăfísica nuclear - PicardyPicardia - piesă de schimbpeça avulsa - PiedmontPiemonte - arbitraj internaţionalarbitragem internacional - pietre preţioasepedra preciosa - pirateriepirataria - pisciculturăpiscicultura - investiţii de capitalaplicação de capitais - plafon tarifarmáximo tarifário - arbitraj politicarbitragem política - câmpieplanície - plan anticriză în economieplano anticrise - hartă de planificare urbanăplano de urbanização - Planul ColomboPlano de Colombo - program de dezvoltare economicăplano de desenvolvimento - plan de finanţareplano de financiamento - planktonplâncton - arboriculturăarboricultura - planificare şcolarăplaneamento da educação - planificare familialăplaneamento familiar - planificarea producţieiplaneamento da produção - planificare în transporturiplaneamento dos transportes - planificare de piaţăplaneamento do mercado - planificare economicăplaneamento económico - planificare financiarăplaneamento financeiro - planificare industrialăplaneamento industrial - planificare naţionalăplaneamento nacional - planificare regionalăplaneamento regional - planificare sectorialăplaneamento sectorial - răsadplântula - plante acvaticeplanta aquática - plante furajereplanta forrageira - plante industrialeplanta industrial - plante oleaginoaseplanta oleaginosa - coniferconífera - culturi de rădăcinoaseplanta tuberosa - plante textileplanta têxtil - plante tropicaleplanta tropical - culturi sub folie de plasticcultura sob plástico - plastifiereplastificante - laminareprancha - program politicprograma político - platou continentalplataforma continental - tencuialăgesso - foioaseárvore folhosa - locuri de muncă pentru toţi solicitanţiipleno emprego - plutoniuplutónio - anvelopepneu - Programul Naţiunilor Unite pentru DezvoltarePNUDI - Programul Naţiunilor Unite pentru MediuPNUA - mărimi şi greutăţipesos e dimensões - piaţă de desfacerecentros comerciais, comércio, ponto de venda, shopping, shopping center - peştepeixe - peşte de apă dulcepeixe de água doce - peşte de marepeixe de água salgada - peşte proaspătpeixe fresco - poliţiepolícia - poliţie judiciarăpolícia judiciária - politică agricolăpolítica agrícola - politică agricolă comunăPolítica Agrícola Comum - politică agricolă naţionalăpolítica agrícola nacional - politică agricolă regionalăpolítica agrícola regional - politică alimentarăpolítica alimentar - politică bancarăpolítica bancária - politică bugetarăpolítica orçamental - politică comercialăpolítica comercial - politică comercială comunăpolítica comercial comum - politică comunitarăpolítica comunitária - acord de limitare voluntarăacordo de limitação - arheologieArqueologia - politică comunitară de angajare a forţei de muncăpolítica comunitária do emprego - politica comunitară a pescuituluipolítica comum da pesca - politică comună de preţuripolítica comum de preços - politică comună a transporturilorpolítica comum dos transportes - politică economică pe termen scurtpolítica conjuntural - politică culturalăpolítica cultural - politică de asistenţăpolítica de ajuda - politică de austeritatepolítica de austeridade - politică economică de intervenţiepolítica de intervenção - politică de investiţiipolítica de investimento - politică de apărarepolítica de defesa - politică de dezvoltare economicăpolítica de desenvolvimento - politică de finanţarepolítica de financiamento - politica învăţământuluipolítica da educação - politică de angajare a forţei de muncăpolítica do emprego - politica afacerilorpolítica da empresa - politica mediului înconjurătorpolítica do ambiente - arhitecturăarquitectura - politică de informarepolítica de informação - politica comunicaţiilorpolítica da comunicação - politica în domeniul concurenţeipolítica da concorrência - politica construcţiilorpolítica da construção - politica pescuituluipolítica da pesca - politica producţiei agricolepolítica da produção agrícola - politică de cercetarepolítica de investigação - politică în sănătatepolítica de saúde - politica natalităţiipolítica de natalidade - conducerea producţieipolítica de produção - construcţie pentru captarea energiei solarearquitectura solar - politică de susţinerepolítica de apoio - politică demograficăpolítica demográfica - politică Est-Vestpolítica de blocos - politica pieţei valutarepolítica cambial - politică de exportpolítica das exportações - politica importurilorpolítica das importações - politica preţurilorpolítica de preços - politică salarialăpolítica salarial - arhivearquivo - politică structurală agricolăpolítica das estruturas agrícolas - politica transporturilorpolítica dos transportes - politică de creditpolítica de crédito - politici pentru locuinţepolítica da habitação - politică energeticăpolítica energética - politică europeană de apărarepolítica europeia de defesa - politică externăpolítica externa - politică familialăpolítica familiar - politică financiarăpolítica financeira - politică fiscalăpolítica fiscal - politică forestierăpolítica florestal - politică guvernamentalăpolítica governamental - politică industrialăpolítica industrial - politică internăpolítica interna - politica migraţieipolítica migratória - politică monetarăpolítica monetária - politică monetară agricolăpolítica monetária agrícola - politică portuarăpolítica portuária - politică portuară comunăpolítica portuária comum - argintprata - politică regionalăpolítica regional - politică comunitară regionalăpolítica regional comunitária - politică socialăpolítica social - politică structuralăpolítica estrutural - politică tarifarăpolítica pautal - politică tarifară comunăpolítica pautal comum - poluant atmosfericpoluente atmosférico - poluant al apeipoluente da água - ArgentinaArgentina - poluare fonicăpoluição sonora - poluare atmosfericăpoluição atmosférica - poluare chimicăpoluição química - poluare maritimă cauzată de deşeuripoluição de origem telúrica - poluarea apeipoluição da água - hrană contaminatăpoluição dos alimentos - poluare litoralăpoluição costeira - poluarea canalelor navigabilepoluição dos cursos de água - poluarea soluluipoluição do solo - poluare maritimăpoluição marítima - culturi în zone aridecultura em zonas áridas - poluare organicăpoluição orgânica - poluare din surse agricolepoluição pela agricultura - poluare radioactivăpoluição radioactiva - poluare stratosfericăpoluição estratosférica - poluare termicăpoluição térmica - poluare transfrontierăpoluição transfronteiriça - PoloniaPolónia - culturi agricole mixtepolicultura - polimeripolímero - PolineziaPolinésia - Polinezia FrancezăPolinésia Francesa - populaţie activă în agriculturăpopulação activa agrícola - persoane active în muncăpopulação activa ocupada - populaţie aptă de muncăpopulação em idade de trabalhar - populaţie inactivăpopulação não-activa - acord de pescuitacordo de pesca - arme chimicearma química - populaţie ruralăpopulação rural - populaţie urbanăpopulação urbana - port pescărescporto de pesca - Puerto RicoPorto Rico - PortugaliaPortugal - regiuni ale Portugalieiregiões de Portugal - poziţie dominantăposição dominante - servicii poştale şi de telecomunicaţiicorreios e telecomunicações - arme convenţionalearma convencional - potasiupotássio - potenţial de dezvoltare economicăpotencial de desenvolvimento - ApuliaPúglia - remorcare navalăsirgagem - prafpoeira - putere politicăpoder político - putere bugetarăpoder orçamental - putere de evaluarepoder de apreciação - putere de implementarepoder de execução - putere de iniţiativăpoder de iniciativa - putere de controlpoder de controlo - putere de deciziepoder de decisão - puterea de a negociapoder de negociação - putere de ratificarepoder de ratificação - putere discreţionarăpoder discricionário - putere executivăpoder executivo - putere judecătoreascăpoder judicial - putere legislativăpoder legislativo - putere legitimăpoder regulamentar - autoritate publicăpoderes públicos - preambalarea produselorpré-embalagem - tarif preferenţial generalizatpreferências generalizadas - taxă vamală pentru produse agricoledireito nivelador agrícola - taxă CECOdireito nivelador CECA - ocupaţie de bazăprimeiro emprego - arme nuclearearma nuclear - pregătirea soluluimobilização do solo - prescripţieprescrição da pena - Preşedintele Parlamentuluipresidente da assembleia - presăimprensa, jornal, jornalismo - presă politicăimprensa política - drepturile supravieţuitoruluipensão de sobrevivência - ofertă de serviciiprestação de serviços - arme nucleare tacticearma nuclear táctica - prestaţie socialăprestação social - împrumut al Băncii Europene pentru Investiţiiempréstimo BEI - împrumut CECOempréstimo CECA - împrumut comunitarempréstimo comunitário concedido - împrumut Euratomempréstimo Euratom - măsuri de prevenire a poluăriiprevenção da poluição - previziune economică pe termen scurtprevisão a curto prazo - previziune economică pe termen lungprevisão a longo prazo - prognoză economică pe termen mediuprevisão a médio prazo - estimarea bugetuluiestimativa orçamental - previziune economicăprevisão económica - supremaţia legiiprimado do direito - prioritatea dreptului comunitarprimado do direito comunitário - plata primelorprémio salarial - primă de abatorprémio de abate - primă pentru desfiinţarea culturilor agricolesubsídio de arranque - primă de necomercializareprémio de não-comercialização - primă de depozitareprémio de armazenagem - fructe şi legume timpurii, verdeaţălegumes e frutos temporãos - principiul poluatorul plăteşteprincípio do poluidor-pagador - prioritate economicăprioridade económica - forţe armateforças armadas - luarea deciziilortomada de decisão - deţinut politicpreso político - privare de drepturiprivação de direitos - preţuripreços - interval de preţuripreço dentro do intervalo de variação - preţ la exportpreço à exportação - preţ de importpreço à importação - preţ de consumpreço de consumo - armată profesionistăforças armadas profissionais - preţ de producătorpreço no produtor - preţuri agricolepreço agrícola - preţul produselor alimentarepreço alimentar - preço CIF - preţ de cumpărarepreço de compra - preţ limităpreço-comporta - preţ de intervenţie în agriculturăpreço de intervenção - preţ de obiectivpreço de objectivo - acord de preţuriacordo de preços - armamentarmamento - ofertă de preţpreço de oferta - preţ orientativpreço de orientação - preţ de bazăpreço de base - preţ de activarepreço de desencadeamento - preţ de vănzare cu amănuntulpreço de retalho - preţ de vânzare en-grospreço por grosso - preţul energieipreço da energia - preţul terenurilor agricolepreço da terra - preţ de referinţă în agriculturăpreço de referência - aromearomatizante - preţ de retragerepreço de retirada do mercado - preţ de costpreço de custo - preţ iniţialpreço-limiar - preţ de susţinere pentru produsele agricolepreço de sustentação - preţ de staţionarepreço de estacionamento - preţ de vânzarepreço de venda - preţul produselor de bazăpreço dos produtos de base - preţ discriminatoriupreço discriminatório - preţ de arendarepreço do arrendamento rural - preţul pieţei internaţionalepreço no mercado mundial - preţ prestabilitpreço preestabelecido - preţ franco la bordul naveipreço FOB - preţ franco la frontierăpreço franco-fronteira - preţ minim de referinţăpreço gatilho - preţ garantatpreço garantido - preţ impuspreço fixado - preţ ţintăpreço indicativo - preţ industrialpreço de fábrica - preţ liberpreço livre - preţ maximpreço máximo - irigaţiiirrigação - preţ minimpreço mínimo - preţ minim garantatpreço mínimo garantido - preţ mediupreço médio - preţ preferenţialpreço preferencial - preţ reduspreço reduzido - preţ de livrarepreço incluindo portes - preţ reprezentativpreço representativo - artăartes - preţul pieţeipreço representativo de mercado - probleme socialeproblema social - probleme urbaneproblema urbano - proces chimicprocesso químico - proces electricprocesso eléctrico - proces fizicprocesso físico - procedură administrativăprocesso administrativo - procedura antisubvenţiilorprocesso anti-subvenção - artă popularăarte popular - procedură bugetarătramitação orçamental - procedură civilăprocesso civil - procedură disciplinarăprocesso disciplinar - procedură legislativăprocesso legislativo - procedură parlamentarăprocesso parlamentar - procedură penalăprocesso penal - Orientul MijlociuMédio Oriente - cadouriartigo para oferta - linie de asamblare în producţieprodução em cadeia - producţie agricolăprodução agrícola - producţie alimentarăprodução alimentar - producţie animalierăprodução animal - producţie de artizanatprodução artesanal - producţie comunitarăprodução comunitária - producţie continuăprodução contínua - producţie energeticăprodução de energia - producerea hidrogenuluiprodução de hidrogénio - articole de pescuitprodução pesqueira - subproducţieprodução deficitária - producţie industrialăprodução industrial - producţie mondialăprodução mundial - producţie naţionalăprodução nacional - cultura plantelorprodução vegetal - productivitateprodutividade, rendimento (economia) - productivitate agricolăprodutividade agrícola - obiect decorativartigo de decoração - productivitatea pământuluiprodutividade da terra - productivitatea munciiprodutividade do trabalho - produs cerealierproduto à base de cereais - produse din fructeproduto à base de frutos - produs alimentar din legumeproduto à base de legumes - preparate din peşteproduto à base de peixe - produs zaharosproduto à base de açúcar - produs alimentar complexproduto alimentar complexo - produs de origine animalăproduto animal - produs din carneproduto à base de carne - produs chimic anorganicproduto químico inorgânico - produs concentratproduto concentrado - produs ambalatproduto embalado - produs îngheţatproduto congelado - produs cosmeticproduto cosmético - echipament sportivartigo desportivo - material pentru ambalajmaterial de embalagem - produse pentru lustruire şi curăţireproduto de limpeza - produs de bazăproduto de base - produs de cofetărieproduto de confeitaria - produse de larg-consumproduto de grande consumo - produs substitutivproduto de substituição - produs deshidratatproduto desidratado - produs dieteticproduto dietético - produs din lemnproduto em madeira - articole de toaletăartigo de toucador - produs vracproduto a granel - produs afumatproduto fumado - produs industrialproduto industrial - produs inflamabilproduto inflamável - produs instantproduto instantâneo - produs iradiatproduto irradiado - produs lactatlacticínio - produse uscate prin congelareproduto liofilizado - produse fabricateproduto manufacturado - produs metalicproduto metálico - produs minierproduto mineiro - produs internproduto nacional - produs naţional brutproduto nacional bruto - produs nouproduto novo - produs originalproduto originário - produs petrolierproduto petrolífero - produs farmaceuticproduto farmacêutico - articole de menajartigo doméstico - produse proteiceproduto proteico - produs reconstituitproduto reconstituído - produs refrigeratproduto refrigerado - produs regional brutproduto regional bruto - produs săratproduto salgado - produse semifabricateproduto semimanufacturado - produs sensibilproduto sensível - produs congelatproduto ultracongelado - produs textilproduto têxtil - meşteşugarartesão - produs veterinarproduto veterinário - profesii comercialeprofissão comercial - ocupaţie în finanţeprofissão financeira - profesii în medicinăprofissão médica - profesii paramedicaleprofissão paramédica - Programul mondial alimentarPAM - program de acţiuneprograma de acção - program de asistenţăprograma de ajuda - curriculum şcolarprograma de ensino - program de cercetareprograma de investigação - program electoralprograma eleitoral - progres ştiinţificprogresso científico - proiect de investiţiiprojecto de investimento - proiect de bugetprojecto de orçamento - proiect de cercetareprojecto de investigação - proiect industrialprojecto industrial - promoţie comercialăpromoção comercial - promovarea schimburilor comercialepromoção das trocas - promovarea investiţiilorpromoção do investimento - dezvoltarea proprietăţii imobiliarepromoção imobiliária - promovarea în muncăpromoção profissional - propunere Comunitatea Europeanăproposta CE - propunere legislativăproposta de lei - proprietate publicăpropriedade pública - proprietate funciarăpropriedade fundiária - proprietate agricolăpropriedade rústica - proprietate imobiliarăpropriedade imobiliária - proprietate industrialăpropriedade industrial - proprietate intelectualăpropriedade intelectual - ArubaAruba - prospectare minierăprospecção mineira - prostituţieprostituição - protecţie antifonicăprotecção contra o ruído - protecţia mediului înconjurătorprotecção do ambiente - protecţia fauneiprotecção da fauna - protecţia floreiprotecção da flora - protecţia vieţii privateprotecção da vida privada - Agenţia Europeană SpaţialăAEE - protecţia animalelorprotecção dos animais - protecţia acţionarilorprotecção dos sócios - protecţia comunicăriiprotecção das comunicações - protecţia libertăţilorprotecção das liberdades - protecţia minorităţilorprotecção das minorias - protecţie diplomaticăprotecção diplomática - protecţia consumatoruluiprotecção do consumidor - acord de specializareacordo de especialização - protecţia pieţeiprotecção do mercado - protecţia patrimoniuluiprotecção do património - conservarea peisajuluiprotecção da paisagem - protecţia soluluiprotecção do solo - îngrijire mamă şi copilprotecção materno-infantil - proteine animaleproteína animal - proteină din lapteproteína do leite - Asia de SudÁsia do Sul - proteină vegetalăproteína vegetal - protocol la un acordprotocolo de acordo - protocol asupra zahăruluiProtocolo do Açúcar - prototipprotótipo - psihologia munciipsicologia do trabalho - publicaţiepublicação - publicaţie comunitarăpublicação comunitária - publicarea legiipublicação da lei - publicitatepublicidade - publicitate abuzivăpublicidade abusiva - publicarea conturilorpublicidade das contas - publicarea tarifelor de transportpublicidade das tarifas - QatarQatar - azil politicasilo político - calificare profesionalăqualificação profissional - calitatea mediului înconjurătorqualidade do ambiente - calitatea vieţiiqualidade de vida - calitatea produselorqualidade do produto - cantitate de peşte descărcatăquantidade de pescado desembarcado - categorie socială defavorizatăcategoria social desfavorecida - întrebări scrise adresate de parlamentari Guvernuluipergunta escrita - întrebări orale adresate de parlamentari Guvernuluipergunta oral - întrebări adresate de parlamentari Guvernuluipergunta parlamentar - decontaminaresaneamento - cvorumquórum - cotă de pescuitquota de pesca - cotă electoralăquociente eleitoral - radioactivitateradiações, radioactividade - protecţie radioactivăradioprotecção - Adunarea Generală ONUAssembleia Geral ONU - rafinarea ţiţeiuluirefinação de petróleo - rafinarea zahăruluirefinação de açúcar - struguriuva - denumirea firmeifirma comercial - repatrierea capitaluluirepatriação de capitais - raport agricultură-comerţrelação agricultura-comércio - relaţii agro-industrialerelação agricultura-indústria - raport anualrelatório de actividade - raportul comisiei parlamentarerelatório de comissão parlamentar - raport de cercetarerelatório de investigação - armonizare legislativăaproximação das legislações - aproximarea politiciloraproximação de políticas - Ras al KhaimaRas al Khaimah - bază de impozitarematéria colectável - ratificarea unui acordratificação de acordo - raţierácio - reactor nuclearreactor nuclear - reconversie profesionalăreconversão profissional - reînarmarerearmamento - reasigurareresseguro - recensământul populaţieirecenseamento da população - asistenţă în pregătirea profesionalăassistência em formação - recesiune economicărecessão económica - încasărireceita - profit din exportreceita de exportação - admisibilitatea probeloradmissibilidade - cercetareinvestigação - cercetare agricolăinvestigação agronómica - cercetare aplicatăinvestigação aplicada - cercetare ştiinţifică în energieinvestigação energética - cercetare documentarăpesquisa documental - cercetare ştiinţifică pentru mediul înconjurătorinvestigação ecológica - cercetare ştiinţifică forestierăinvestigação florestal - cercetare piscicolăinvestigação haliêutica - cercetare industrialăinvestigação industrial - cercetare medicalăinvestigação médica - cercetare ştiinţificăinvestigação científica - recomandarerecomendação - recomandare comunitarărecomendação comunitária - acord economicacordo económico - ajutor social oferit din afara sistemului de asigurărimutualidade social - recomandare CECOrecomendação CECA - recomandare Euratomrecomendação CEEA - recunoaşterea diplomelorreconhecimento dos diplomas - reconstrucţie economicăreconstrução económica - reconversie în horticulturăreconversão para horticultura - reconversia şepteluluireconversão de gado - conversie industrialăreconversão industrial - conversie spre produse din carne de vităreconversão leite-carne - redirecţionarea producţieireconversão da produção - apel la o autoritate administrativăacções e recursos - recurs în anularerecurso de anulação - recurs pentru omisiuneacção por omissão - recurs pentru omisiunea de a îndeplini o obligaţieacção por incumprimento - asociaţieassociação - recuperarea energieirecuperação de energia - reciclare capitalreciclagem de capitais - reciclare deşeurireciclagem de resíduos - reducerea forţelor militareredução de forças - plante medicinaleplanta medicinal - ulei de soiaóleo de soja - ulei din sămânţă de floarea soareluióleo de girassol - carne de caça - carne de iepurecarne de coelho - ulei de porumbóleo de milho - reducerea taxelor vamaleredução pautal - lapte praf degresatleite em pó desnatado - rescontareredesconto - reevaluare monetarărevalorização - reexportreexportação - alimente confiateproduto seco - stabilizator alimentaragente de textura - procedură de urgenţăprocedimento cautelar - asistenţă agricolăajuda à agricultura - tratament preferenţial comercial comunitarpreferência comunitária - reformă administrativăreforma administrativa - reforma Politicii Agricole Comunereforma da PAC - reformă agrarăreforma agrária - reglementarea producţiei agricoleregulamentação da produção agrícola - reforma învăţământuluireforma do ensino - cotă agricolăquota agrícola - prag de garantarelimiar de garantia - producţie agricolă alternativăprodução agrícola alternativa - taxă pe uleiuri şi grăsimi animaletaxa sobre as matérias gordas - reforma terenurilorreforma fundiária - zonă agricolă defavorizatăzona agrícola desfavorecida - femeie fermieragricultora - fermier tânărjovem agricultor - reformă judiciarăreforma judiciária - grup de fermeagrupamento de explorações agrícolas - fişa exploatării agricoleficha de exploração agrícola - turbareraiva - producţie de lapteprodução leiteira - înlocuitor de cerealesubstituto cerealífero - refugiaţi politicrefugiado político - grup forestiergrupo florestal - refuzarea ofertei pentru licitaţierecusa de oferta - producţia lemnuluiprodução de madeira - proprietate forestierăpropriedade florestal - pădure a statuluifloresta estatal - pădure privatăfloresta privada - refuzarea vânzăriirecusa de venda - pepinieră de moluşteconquicultura - produs piscicolprodução aquícola - licenţă de pescuitlicença de pesca - regim autoritarregime autoritário - sistem de asistenţăregime de ajuda - scindarea întreprinderiicisão de empresas - corporaţie transnaţionalăempresa transnacional - acord de cumpărare exclusivăcompra em exclusividade - întreprindere parţial naţionalizatăempresa de interesse público - acord de distribuţie selectivădistribuição selectiva - regimul proprietăţii funciareregime de propriedade do solo - poştă electronicăcorreio electrónico - flux transfrontier de datefluxo de dados transfronteiriço - mass-media comercialămeios de comunicação comerciais - sistem economicregime económico - mass-media localămeios de comunicação locais - companie media privatămeios de comunicação privados - regim militarregime militar - reţea de transmisierede de transmissão - videoconferinţăteleconferência - televiziune europeanătelevisão europeia - sistem parlamentarregime parlamentar - plata abonamentului tvtelevisão sujeita a pagamento - videotextvideotexto - folosirea computerului la domiciliuinformática doméstica - stocarea informaţiilormemorização de dados - regim politicregime político - aplicaţii pe calculatorinformática aplicada - criminalitate informaticăcriminalidade informática - drept informaticdireito da informática - Jurnal Oficial al Uniunii EuropeneJornal Oficial UE - piraterie informaticăpirataria informática - regiune agricolăregião agrícola - monitorizare alegericontrolo do escrutínio - cumul de mandateacumulação de mandatos - rezultate alegeriresultado eleitoral - delegare de atribuţiidelegação de poderes - Regiunea Bruxellesregião de Bruxelas-Capital - delegaţie parlamentarădelegação parlamentar - vârstă de votaremaioridade eleitoral - federalismfederalismo - regiune litoralăregião litoral - plebiscitplebiscito - repartizarea voturilorrepartição dos votos - putere consultativăpoder consultivo - regiune de dezvoltareregião de desenvolvimento - puterea de a numipoder de nomeação - privilegiu parlamentarprivilégio parlamentar - partide radicalepartido radical - regiune montanăregião montanhosa - regiuni defavorizateregião desfavorecida - dispariţie de persoanedesaparecimento forçado - minoritate politicăminoria política - control efectuat de poliţiecontrolo de polícia - apărare civilăprotecção civil - regiune economicăregião económica - vot prin delegaţievoto por delegação - consorţiujoint venture - Flandraregião flamenga - executivexecutivo - program guvernamentalprograma de governo - zonă de frontierăregião fronteiriça - sprijinirea pieţeiapoio do mercado - conversie economicăreconversão económica - zonă industrialăregião industrial - ajutor pentru reconversie economicăajuda à reconversão - ajutor pentru restructurare economicăajuda à reestruturação - ajutor pentru comercializareajuda ao escoamento - asistenţă în industrieajuda à indústria - redistribuirea veniturilorredistribuição do rendimento - regiunea mediterană a UEregião mediterrânica CE - asistenţă pentru refugiaţiajuda aos refugiados - ajutor pentru victimele dezastrelorajuda aos sinistrados - ajutor pentru dezvoltareajuda ao desenvolvimento - regiuni prioritareregião prioritária - regiune ruralăregião rural - ţări nou industrializatenovo país industrializado - regiune turisticăregião turística - economie socialăeconomia social - conturi economice pentru agriculturăcontabilidade económica agrícola - Regiunea Valonăregião da Valónia - studiu de impactestudo de impacto - consecinţe economiceconsequências económicas - procedură de conciliereprocesso de concertação - regionalizareregionalização - vehicul de tracţiune greaveículo pesado - transport spaţialtransporte espacial - regionalizarea comerţuluiregionalização das trocas - staţie spaţialăinstalação espacial - închiriere de maşinialuguer de veículos - destinaţia transportuluilocalização dos transportes - regulamentregulamento - permis de navigaţielicença de navegação - preţ de transportcusto do transporte - regulament comunitarregulamento comunitário - aprobarea tarifelorhomologação das tarifas - trafic portuartráfego portuário - regulament Euratomregulamento CEEA - control traficcontrolo da circulação - cotă de transportquota de transporte - piaţa transporturilormercado dos transportes - înmatricularea vehicululuimatrícula do veículo - actele maşiniidocumentação do veículo - reglementarea diferendelorresolução de diferendos - durata călătorieiduração do transporte - mijloace de transport de mare vitezătransporte a grande velocidade - document de transportdocumento de transporte - timp de conduceretempo de condução - testare tehnică a drumurilorcontrolo técnico - agenţie de turismagência de viagens - regulament financiarregulamento financeiro - contract de transportcontrato de transporte - asociatsócio - acord cu creditoriiliquidação judicial - reglementări comercialeregulamentação comercial - legislaţie urbanisticăregulamentação urbanística - linie aerianălinha aérea - circulaţie rutierătrânsito por estrada - reglementări privind vânătoarearegulamentação da caça - politică maritimăpolítica marítima - conferinţă maritimăconferência marítima - reglementări de traficregulamentação da circulação - deversarea în apă a deşeurilorimersão de resíduos - dreptul construcţiilorregulamentação da construção - vehicul nepoluantveículo não poluente - exploatarea platformei marineexploração dos fundos marinhos - înlocuirea resurselorsubstituição dos recursos - impactul asupra mediului înconjurătorimpacto ambiental - monitorizarea mediului înconjurătorvigilância do ambiente - monitorizare seismicăprevenção anti-sísmica - pază de coastăprotecção do litoral - reglementarea vitezeiregulamentação da velocidade - managementul apeigestão das águas - controlul practicilor restrictiveregulamentação de acordos e práticas concertadas - mediu geofizicmeio geofísico - apă stătătoareágua estagnada - reglementarea investiţiilorregulamentação do investimento - specii marineespécie marinha - viaţă sălbaticăvida selvagem - asigurareseguro - reglementarea preţurilorregulamentação de preços - resurse vegetalerecursos vegetais - dezastru agricolcalamidade agrícola - legislaţie vamalăregulamentação aduaneira - eroziuneerosão - poluare produsă de autovehiculepoluição automóvel - reglementarea transportuluiregulamentação dos transportes - poluare cu petrolpoluição pelos hidrocarbonetos - poluare cu metalepoluição pelos metais - poluare produsă de navepoluição pelos navios - poluare industrialăpoluição industrial - stabilizarea pieţeiregularização do mercado - impozit pe exportdireito nivelador à exportação - plafon de importdireito nivelador à importação - controlul naşterilorcontrolo da natalidade - comerţ ilicittráfico ilícito - organism de intervenţie în activitatea comercialăorganismo de intervenção - NimexeNimexe - reglementarea tranzacţiilorcontrolo de transacções - marcarea originii produsuluidenominação de origem - procedură de scutire de taxe vamaleregime aduaneiro suspensivo - reimportreimportação - rambursarea taxelor vamalereembolso dos direitos aduaneiros - reintegrare şcolarăreinserção escolar - teritoriu vamal al CEterritório aduaneiro CE - reabilitare socialăreinserção social - document unicatdocumento único - simplificarea formalităţilor vamalesimplificação das formalidades - respingerea bugetuluirejeição do orçamento - specificarea poziţiei tarifareespecialização pautal - relaţii comercialerelações comerciais - acord financiaracordo financeiro - asigurare pentru exportseguro à exportação - emisii termicepoluente térmico - schimb în compesaţietrocas compensadas - export comunitarexportação comunitária - import comunitarimportação comunitária - bunuri şi serviciibens e serviços - relaţii bilateralerelações bilaterais - bunuri de capitalbens de equipamento - bunuri uzatematerial usado - comerţ integratcomércio integrado - relaţii culturalerelações culturais - consum industrialconsumo industrial - consum mondialconsumo mundial - comercializarea mărfurilormerchandising - teoria marketinguluimarketing - relaţii diplomaticerelações diplomáticas - întâlniri comercialemanifestação comercial - preço sem taxas incluídas - relaţii de muncărelações do trabalho - vânzare în pierderevenda com prejuízo - magazin cu autoservireself-service - comerţ asociatcomércio associado - comerţ itinerantcomércio ambulante - comerţ independentcomércio independente - lanţ de magazinecadeia de lojas - raport şcoală-industrierelação escola-indústria - piaţă de interes naţionalmercado grossista nacional - distribuitor comercialdistribuidor comercial - relaţii economicerelações económicas - lichiditate monetară în sectorul privatdisponibilidade monetária - relaţii biserică-statrelação Igreja-Estado - asigurare personală de accidenteseguro de acidentes - relaţii Est-Vestrelações Leste-Oeste - relaţii interindustrialerelações interindustriais - criză monetarăcrise monetária - relaţii între instituţiirelações interinstitucionais - restricţie de schimb valutarrestrição cambial - relaţii internaţionalerelações internacionais - credit fără dobândăcrédito gratuito - rată a scontuluitaxa de desconto - controlul creditelorcontrolo do crédito - relaţii interparlamentarerelações interparlamentares - relaţii intracomunitarerelações intracomunitárias - scurgere de capitalfuga de capitais - evaluarea preţului în vederea transferuluicusto de transferência - relaţii legislativ-executivrelação legislativo-executivo - finanţare pe termen foarte scurtfinanciamento a muito curto prazo - relaţii monetarerelações monetárias - finanţarea întreprinderiifinanciamento da empresa - relaţii multilateralerelações multilaterais - asigurarea proprietăţiiseguro de bens - asigurare personalăseguro de pessoas - coasigurareco-responsabilidade de seguro - relaţii sat-oraşrelação cidade-campo - instituţii de creditinstituição de crédito - bancă industrialăbanco industrial - servicii bancare electronicebanca electrónica - asigurare în caz de accident de muncăseguro de acidente de trabalho - relaţii umanerelações humanas - supervizarea activităţii bancarecontrolo bancário - cheltuieli bancarecustos bancários - buget alocarecrédito orçamental - buget generalorçamento geral do Estado - finanţe regionalefinanças regionais - religiereligião - buget comunitar finanţarefinanciamento do orçamento comunitário - contribuţia statelor membrecontribuição dos Estados-membros - remaniere guvernamentalăremodelação ministerial - acord fiscalconvenção fiscal - control fiscalcontrolo fiscal - rambursare împrumutreembolso - impozit specialimposto extraordinário - reparcelareemparcelamento - baremul preţurilor în transporturitarifa com margens fixas de variação - reducerea taxelor de exportisenção de imposições nas exportações - preţ unitarpreço unitário - tarif preferenţial pentru transporttarifa de apoio - preţ mixtpreço misto - înlocuirea importurilorsubstituição das importações - preţul produselor agricole internepreços dos produtos agrícolas - remuneraţia munciiremuneração do trabalho - asigurare agricolăseguro agrícola - randament agricolrendimento agrícola - educaţie civicăeducação cívica - învăţământ comercialensino comercial - material didacticmaterial de ensino - software didacticsoftware didáctico - relaţii şcoală-viaţă profesionalărelação escola-vida profissional - reabilitare urbanărenovação urbana - neurobiologieneurobiologia - rentabilitaterentabilidade - ginecologieginecologia - neurologieneurologia - pediatriepediatria - stomatologiemedicina dentária - prim ajutorprimeiros socorros - medicină alternativămedicina paralela - reorganizare industrialăreorganização industrial - acusticăacústica - opticăóptica - ciberneticăcibernética - petrologiepetrologia - repartizarea ajutoarelorrepartição da ajuda - secte religioaseseita religiosa - teologieteologia - repartizarea impozitelordistribuição da carga fiscal - piaţă unicămercado único - distribuţia geografică a populaţieidistribuição geográfica da população - familie monoparentalăfamília monoparental - copil adoptatcriança adoptada - asigurare autoseguro automóvel - distribuţia producţieirepartição da produção - protecţia familieiprotecção da família - acord pentru împărţirea pieţeirepartição do mercado - inseminare artificialăinseminação artificial - repartiţia bogăţieidistribuição da riqueza - mamă purtătoaremãe portadora - autoritate părinteascăpoder paternal - repartizarea mandatelorrepartição dos mandatos - filiaţiefiliação - nume de familieapelido - responsabilitate părinteascăresponsabilidade paternal - separaţie judiciarăseparação judicial - dinamica populaţieidinâmica da população - repartizarea veniturilordistribuição do rendimento - repartizarea munciidistribuição do trabalho - colonizaremigração de povoamento - ajutor pentru repatriereajuda ao regresso - îmbătrânirea populaţieienvelhecimento demográfico - mobilitate profesionalămobilidade profissional - distribuţie geograficădistribuição geográfica - repartizare după vârstădistribuição etária - repartizare pe cap de locuitorproduto per capita - decoraţiedistinção honorífica - muncă voluntarăsolidariedade social - organizaţii de voluntariorganização de beneficência - ajutor de şomajseguro de desemprego - repartizarea pe persoană angajatăproduto por pessoa activa - jocurijogos - sală de jocuriestabelecimento de jogos - jocuri automatejogo automático - repartizare după sexdistribuição por sexos - pescuit sportivpesca desportiva - schimb de turiştiintercâmbio turístico - turism străinturismo estrangeiro - turism ruralturismo rural - repertoarrepertório - infrastructură turisticăinfra-estrutura turística - buget socialorçamento social - replantarereplantação - politică socială europeanăpolítica social europeia - prevenirea delincvenţeicombate à delinquência - criminalitatecriminalidade - report de credittransferência de verba - persoane cu dizabilităţi psihicedeficiente mental, retardado mental, subnormal - mutilare sexualămutilação sexual - odihnă săptămânalădescanso semanal - trafic de droguritráfico de estupefacientes - medicină generalăclínica geral - asistenţă socialăassistência social - facilitate socialăequipamento social - dreptul securităţii socialedireito à segurança social - muncă socialătrabalho social - asistenţă la domiciliuajuda doméstica - pensie suplimentarăpensão complementar - reprezentant sindicalrepresentante sindical - carnet de sănătatecartão sanitário - cheltuieli pentru sănătatedespesas de saúde - cheltuieli de spitalizaredespesas de hospitalização - reprezentare diplomaticărepresentação diplomática - spitalizareinternamento hospitalar - îngrijire medicală la domiciliucuidados médicos ao domicílio - drepturile pacientuluidireitos do doente - igienă publicăhigiene pública - medicină socialămedicina social - asigurare de creditseguro de crédito - reprezentarea salariaţilorrepresentação do pessoal - tratament medical privatmedicina privada - construcţii urbaneconstrução urbana - infrastructură urbanăinfra-estrutura urbana - piaţă funciarămercado imobiliário - reprezentare politicărepresentação política - reglementări privind închirierea imobilelorlei das rendas - Insulele ManIlha de Man - Castilia - LeonCastela e Leão - reprezentare proporţionalărepresentação proporcional - Castilia - La ManchaCastela e Mancha - CantabriaCantábria - Insulele BaleareIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta şi MelillaCeuta e Melilha - represiunerepressão - Comunitatea MadriduluiComunidade de Madrid - Comunitatea ValencieiComunidade de Valença - Regiunea MurciaRegião de Múrcia - Portugalia de Nordregião do Norte - Portugalia Centrală - Lisabona şi Vale Do TejoLisboa e vale do Tejo - Anglia de NordInglaterra do Norte - Anglia de Nord-VestInglaterra do Noroeste - Anglia de Sud-EstInglaterra do Sudeste - Anglia de Sud-VestInglaterra do Sudoeste - redresare economicăretoma económica - Antigua şi BarbudaAntígua e Barbuda - AnguillaAnguila - Sfântul Cristofor şi NevisSão Cristóvão e Nevis - multiplicarereprografia - Sfântul Vicenţiu şi GrenadineSão Vicente e Granadinas - Insulele Virgine ale Statelor UniteIlhas Virgens americanas - Marele MaghrebGrande Magrebe - creşterea animalelorreprodução animal - răspândirea plantelorreprodução vegetal - Insulele MarshallIlhas Marshall - asigurare de invaliditateseguro de invalidez - Republica DominicanăRepública Dominicana - Insulele PitcairnPitcairn - rechiziţionarea forţei de muncărequisição de trabalhadores - arme biologicearma biológica - arme de distrugere în masăarma de destruição maciça - arme nucleare strategicearma nuclear estratégica - reţea de informaţiirede de informação - reţea de informaţii contabile agricolerede de informação contabilística - rachetă balisticămíssil balístico - rachetă teleghidatămíssil guiado - rachetă intercontinentalămíssil intercontinental - reţea de transportrede de transporte - reţea feroviarărede ferroviária - arme spaţialearma espacial - arme laserarma de laser - arme de foc şi muniţiiarma de fogo e munições - reţea de navigaţie fluvialărede de vias navegáveis - armată terestrăexército - forţe paramilitareforça paramilitar - reţea de drumurirede de estradas - forţe aerieneforça aérea - forţe militare în străinătateforças armadas no estrangeiro - marină militarămarinha de guerra - rezerve specialereservas - serviciu militar femininserviço militar feminino - serviciu militar voluntarserviço voluntário - rezervă contabilăreserva contabilística - cheltuieli de apăraredespesas de defesa - apărare strategicădefesa estratégica - rezerve valutarereservas cambiais - securitate internaţionalăsegurança internacional - politică de înarmarepolítica de armamento - politică europeană de armamentpolítica europeia de armamento - securitate europeanăsegurança europeia - neproliferarea armelor nuclearenão-proliferação nuclear - limitarea înarmăriilimitação de armamento - crearea de zone denuclearizatedesnuclearização - rezervaţie naturalăreserva natural - standardizarea armelor de focharmonização do armamento - rezidenţăresidência - acord internaţionalacordo internacional - acord bilateralacordo bilateral - acord multilateralacordo multilateral - negocieri internaţionalenegociação internacional - semnarea unui acordassinatura de acordo - instrumente internaţionaleinstrumento internacional - reziduuri de pesticideresíduo de pesticida - rezoluţieresolução - reziduuri lemnoaseresíduo de madeira - convenţie europeanăconvenção europeia - pact internaţional ONUpacto internacional ONU - politică internaţionalăpolítica internacional - încetarea unui contractrescisão de contrato - probleme internaţionalequestão internacional - asigurare pentru dauneseguro contra danos - răşinăresina - relaţii între cele două state germanerelações interalemãs - ajutor internaţionalajuda internacional - cod de conduită în relaţiile internaţionalecódigo de conduta - sancţiuni internaţionalesanção internacional - rezoluţie comunitarăresolução comunitária - grup religiosgrupo religioso - grupo sociocultural - autonomie alimentarăindependência alimentar - politică de cooperarepolítica de cooperação - rezoluţie ONUresolução ONU - cooperare legislativăcooperação jurídica - cucerire armatăocupação militar - rezoluţie a Parlamentului Europeanresolução PE - teritoriu ocupatterritório ocupado - forţe multinaţionaleforça multinacional - responsabilitate juridicăresponsabilidade - prizonier de războiprisioneiro de guerra - problema armeanăquestão arménia - problema Kurdistanuluiquestão do Curdistão - problema palestinianăquestão da Palestina - unificarea Germanieiunificação da Alemanha - responsabilitate internaţionalăresponsabilidade internacional - Conferinţa pentru Dezarmare din EuropaCDE - euroracheteeuromísseis - controlul armamentelorcontrolo de armamento - responsabilitate ministerialăresponsabilidade governamental - Tratatul STARTacordo START - Acordul ABMAcordo ABM - zonă de pacezona de paz - asigurare de sănătateseguro de doença - responsabilitate penalăresponsabilidade penal - OSCEOSCE - şomaj pe termen lungdesemprego de longa duração - reinserţie profesionalăreinserção profissional - responsabilitate politicăresponsabilidade política - lupta împotriva şomajuluicombate ao desemprego - planificarea mâinii de lucruplanificação da mão-de-obra - loc de muncă cu timp parţialtrabalho partilhado - încetarea activităţii angajatuluicessação de emprego - schimbarea locului de muncăconversão de emprego - iniţiativă locală de angajare a forţei de muncăiniciativa local para o emprego - muncă neplătitătrabalho voluntário - cetăţean comunitarcidadão da Comunidade Europeia - muncă temporarătrabalho temporário - resurse animalerecursos animais - munca tinerilortrabalho dos jovens - munca femeilortrabalho feminino - resurse marinerecursos marítimos - recalificare profesionalăreciclagem profissional - resurse economicerecurso económico - stagiu de formare profesionalăestágio de formação - resurse de apărecursos hídricos - resurse ale soluluirecursos do solo - statistica locurilor de muncăestatística do emprego - resurse energeticerecursos energéticos - muncitor auxiliartrabalhador auxiliar - muncitor expattrabalhador expatriado - asigurare maritimăseguro marítimo - director de întreprinderedirector de empresa - resurse piscicolerecurso haliêutico - liber profesionistprofissão independente - resurse mineralerecurso mineral - muncă în zilele de sărbătoaretrabalho extraordinário - resurse naturalerecursos naturais - normă de lucrucadência do trabalho - resurse reutilizabilerecurso renovável - muncă la distanţăteletrabalho - îngheţarea plăţilorbloqueio dos salários - resurse bugetare suplimentarerecursos adicionais - reducerea salariilorredução dos salários - drepturi băneşti suplimentare salariuluivantagem acessória - alocaţii şi cheltuieliajudas de custo - resurse bugetarerecursos orçamentais - numire pe post a personaluluinomeação do pessoal - resurse propriirecursos próprios - regulament interiorregulamento interno - angajare în muncă de probăperíodo de estágio - drepturi sindicaledireitos sindicais - libertate sindicalăliberdade sindical - etică profesionalădeontologia profissional - asigurare obligatorieseguro obrigatório - subvenţii pentru exportul produselor agricolerestituição à exportação - repartizarea profituluiparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - restituire la importrestituição à importação - alegeri sindicaleeleição sindical - parteneriat socialparceiro social - sindicato de funcionários públicos - asociaţie profesionalăassociação profissional - sindicatsindicato - restituirea producţieirestituição à produção - restricţie de exportrestrição à exportação - profesii în diplomaţieprofissão diplomática - restricţie de importrestrição à importação - profesii în comunicaţiiprofissional da comunicação - restricţionarea concurenţeirestrição de concorrência - personal administrativprofissão administrativa - personal pentru secretariatpessoal de secretariado - restricţii comercialerestrição ao comércio - profesii în ştiinţa informăriiprofissional da informação - profesii ştiinţificeprofissão científica - profesii tehniceprofissão técnica - restricţii ale libertăţiirestrição da liberdade - profesii în asigurăriprofissional de seguros - restricţie cantitativărestrição quantitativa - mic comerciantpequeno comércio - dentistdentista - medicmédico - veterinarveterinário - farmacistfarmacêutico - moaşăparteira - profesii artisticeprofissão artística - asigurare privatăseguro privado - restructurare industrialăreestruturação industrial - profesii literareprofissão literária - rezultatul exploatăriiresultado de exploração - vânzătorvendedores - agent comercialrepresentante de comércio - performanţe agricoleresultado da exploração agrícola - rezultate şcolaresucesso escolar - profesii în tehnologia informaţieiprofissional da informática - profesii în turismprofissional de turismo - profesii hoteliereprofissão hoteleira - personal de serviciupessoal dos serviços - reconsiderarea obligaţiilor vamalerestabelecimento dos direitos aduaneiros - profesii bancareprofissão bancária - sport profesionistdesporto profissional - tranzittrânsito - şcoală ajutătoareatraso escolar - zonă industrială europeanăespaço industrial europeu - politică industrială comunitarăpolítica industrial comunitária - retragere de pe piaţăretirada do mercado - artizanatartesanato - mica industriepequena indústria - industrii ale întreprinderilor mijlociiindústria média - industrii ale întreprinderilor mici şi mijlociipequenas e médias indústrias - pensionarreformado - amplasament industrialimplantação industrial - zona franca industrial - pensionare anticipatăreforma antecipada - parc tehnologicparque tecnológico - surplus de producţieexcedente de produção - manipulareoperação de manutenção - asigurare publicăseguro público - combustibil reprelucratreprocessamento do combustível - industrie manufacturierăfabrico industrial - cotă de producţiequota de produção - statistica producţieiestatísticas de produção - responsabilitatea producătoruluiresponsabilidade do produtor - tehnologie avansatănova tecnologia - reuniune la nivel înaltcimeira - tehnologie ecologicătecnologia limpa - tehnologie tradiţionalătecnologia tradicional - proces tehnologicprocesso tecnológico - reglementări tehniceregulamentação técnica - durata de viaţă a unui produsduração de vida do produto - produs defectproduto defeituoso - reuniune ministerialăreunião ministerial - specificaţii tehniceespecificação técnica - standard europeannorma europeia - standard internaţionalnorma internacional - armonizarea standardelorharmonização das normas - regulament tehnicregulamento técnico - reuniune internaţionalăreunião internacional - tehnologie de reciclaretecnologia de reciclagem - buget de cercetareorçamento consagrado à investigação - creşterea plăţilorajustamento salarial - Eureka - cercetătoripessoal de investigação - politică comunitară de cercetarepolítica comunitária da investigação - relaţii cercetare-producţierelação indústria-investigação - organism de cercetareorganismo de investigação - brand comercialmarca comercial - marcă comercială înregistratămarca registada - desene şi modele industrialedesenho e modelo - venit suplimentarrendimento complementar - dreptul mărcilordireito de marcas - marcă comercială europeanămarca europeia - experienţe pe animaleexperimentação com animais - experienţe pe oameniexperimentação com seres humanos - institut de cercetareinvestigação na empresa - cercetare fundamentalăinvestigação de base - cercetare militarăinvestigação militar - cercetare universitarăinvestigação universitária - asigurare de responsabilitate civilăseguro de responsabilidade civil - venit investitrendimento do investimento - Grupul celor 77Grupo dos 77 - Grupul ContadoraGrupo Contadora - teritoriu vasalterritório não autónomo - organizaţii ale consumatorilormovimento de consumidores - venit din agriculturărendimento do agricultor - indemnizaţie de secretariatsubsídio e abono de secretariado - transport de produse periculoasetransporte de mercadorias perigosas - venit agricolrendimento da exploração agrícola - metode pedagogicemétodo pedagógico - venit casnicrendimento familiar - venit impozabilrendimento tributável - venit naţionalrendimento nacional - resurse minerale submarinerecursos minerais submarinos - venit nesalarialrendimento não salarial - materiale avansatenovos materiais - pardosealărevestimento de superfície - aliaj supraconductorliga supercondutora - materiale compozitematerial compósito - ceramică tehnicăcerâmica técnica - polimeri specialipolímero especial - materiale amorfematerial amorfo - particule ultrafinepartícula ultrafina - biomaterialebiomaterial - aliaj cu memorieliga com memória - revizuirea constituţieirevisão da Constituição - Convenţia ADNAcordo ADN - planificarea concediilorplaneamento dos períodos de férias - revizuirea legilorrevisão da lei - microcomputermicrocomputador - politica turismuluipolítica de turismo - asigurare pentru transportseguro de transportes - revoluţie industrialărevolução industrial - Biroul Internaţional al MunciiBIT - ECOSOCECOSOC - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru RefugiaţiACNUR - Rinul de Nord-WestphaliaRenânia do Norte-Vestefália - Banca Europeană pentru ExportBEE - Renania-PalatinatRenânia-Palatinado - Societatea Europeană a Energiei AtomiceSEEA - Agenţia Europeană pentru Energie NuclearăAEEN - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Trai şi de MuncăFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - Institutul Universitar European din FlorenţaInstituto Europeu de Florença - RibeRibe - Uniunea Europeană de Radiodifuziune UERUER - bogăţieriqueza - Uniunea Economică şi Monetară a Africii de VestUEMAO - asigurare de viaţăseguro de vida - ricinrícino - Centrul Asiatic pentru DezvoltareCDA - Ringkøbing - Piaţa Comună Central AmericanăMCCA - risc de asigurarerisco coberto - Comitetul de Asistenţă pentru DezvoltareCAD - riscuri pentru sănătaterisco sanitário - politică nuclearăpolítica nuclear - orezarroz - politică petrolierăpolítica petrolífera - depozitarea hidrocarburilorarmazenagem de hidrocarbonetos - dezactivarea centralelor energeticecentral desactivada - agro-energieagro-energia - industrie energeticăindústria energética - alcool carburantálcool combustível - roboticărobótica - produs energeticproduto energético - industria cărbuneluiindústria carbonífera - robotizarerobotização - politica exploatărilor minierepolítica carbonífera - prelucrarea cărbuneluitratamento do carvão - rol socialpapel social - producţie minierăprodução mineira - pensieseguro de velhice - RoskildeRoskilde - exploatarea minereuluiexploração de minério - minereu metalicminério metálico - bauxităbauxite - materiale bituminoasematerial betuminoso - roci şi argileterras e pedras - cuzinetrolamento - fosfatfosfato - zăcământ de potasiupotassa - RomâniaRoménia, Romênia, Ruménia - exploatare petroliferăexploração petrolífera - extragerea ţiţeiuluiextracção de petróleo - platformă maritimă petroliferăinstalação marítima - producţie de petrolprodução de petróleo - butanbutano - parafinăAlcanos, parafina - ţiţei neprelucratpetróleo bruto - combustibil pentru motoare dieselgasóleo - păcurăfuelóleo - Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de NordReino Unido - propanpropano - combustibil avioanecarburante para aviões - Teritorii din afara Regatului UnitPTU do Reino Unido - petrol marinpetróleo marítimo - regiuni ale Regatului Unitregiões do Reino Unido - staţie energeticăcentral energética - industrie electricăindústria eléctrica - amplasare centrale energeticeimplantação de central energética - amenajări hidroelectriceplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - sistem de răcire a unui reactorarrefecimento do reactor - chimie nuclearăquímica nuclear - astronomieastronomia - Sabah (en) - combustibil iradiatcombustível irradiado - zaharozăsacarose - bioprocesbioprocesso - bioindustriebio-indústria - produs chimic specialparaquímica - Sahara OccidentalăSara Ocidental - produs nelaminatproduto não plano - produs laminatproduto plano - secţiuneperfil - SahelSahel - filmchapa fina - unturăbanha - industrie chimică de bazăindústria química de base - element, ele­mentelemento, elemento químico - lacuri şi vopseletintas e vernizes - Saint EustatiusSanto Eustáquio - medicamentemedicamento - San MarinoSão Marinho - hormonihormona - Saint MartinSão Martinho - compus chimic organicproduto químico orgânico - industria metalurgicăindústria metalúrgica - acord între companiiacordo empresarial - Principatul AsturiasPrincipado das Astúrias - Saint Pierre şi MiquelonSão Pedro e Miquelon - produse din fier şi oţelproduto siderúrgico - industrie de buloane şi şuruburirebites e parafusos - industria articolelor de menajlatoaria e cutelaria - produs de forjăserralharia - metalizarerevestimento de metais - Insula Sfânta ElenaSanta Helena - mijloace de producţie în siderurgieequipamento siderúrgico - oţeluri specialeaços especiais - Sfânta LuciaSanta Lúcia - antimoniuantimónio - beriliuberílio - cadmiucádmio - feroaliajliga de ferro - tantaltântalo - sechestru bunuriexecução por dívidas - industria de biciclete şi motocicletevelocípedes e motociclos - industria uneltelorferramenta - aparatură ştiinţificăaparelho científico - salariusalário - instrumente medicale şi chirurgicalematerial médico-cirúrgico - salariu după cantitatea de muncăsalário à peça - echipament de răcireinstalação frigorífica - salariu plătit cu orasalário horário - robot industrialrobot industrial - salariu pentru munci casnicesalário doméstico - salariu minimsalário mínimo - Asociaţia Internaţională pentru Transport AerianIATA - material audiovisual - echipament de reproducere a sunetuluiaparelho reprodutor de som - Insulele SolomonSalomão - SamoaLínguas de Samoa, Samoa - echipament de telecomunicaţiimaterial de telecomunicações - aparatură electrocasnicăelectrodoméstico - sancţiuni administrativesanção administrativa - instalaţie electrică industrialămáquina industrial - maşini electricemáquina eléctrica - echipament electromagneticmaterial electromagnético - sancţiuni comunitaresanção comunitária - disc videovideodisco - casetă videovideocassete - suport pentru înregistrărisuporte de gravação - sancţiuni economicesanção económica - discdisco - suport opticsuporte óptico - înregistrare audio-videosuporte gravado - laseremissor de radiações - radiotelecomunicaţiitelecomunicação sem fios - microelectronicămicroelectrónica - pedepsesanção penal - industria construcţiilorindústria da construção civil - panou de construcţiepainel de construção - construcţie la scară maregrandes obras - lemn aglomeratmadeira aglomerada - industria de pielărie şi marochinărie de luxmarroquinaria e luvaria - industria pielărieiindústria de peles - Sao Tomé şi PríncipeSão Tomé e Príncipe - Sarawak - mercerieretrosaria - SardiniaSardenha - fire sinteticetêxtil sintético - fibre naturaletêxtil natural - industrii diverseindústrias diversas - bijuterii şi produse ornamentalejoalharia e ourivesaria - drepturi socialedireitos sociais - drepturi politicedireitos políticos - drepturi economicedireitos económicos - Carta drepturilor omuluiCarta dos Direitos do Homem - SaarlandSarre - ateismateísmo - satelitsatélite - libera circulaţieliberdade de circulação - satisfacţie profesionalăsatisfação no trabalho - măsuri pentru combaterea discriminăriiluta contra a discriminação - discriminare etnicădiscriminação étnica - libertate sexualăliberdade sexual - xenofobiexenofobia - egalitate între sexeigualdade homem-mulher - autonomie universitarăliberdade de ensino - dreptul la dezvoltaredireito ao desenvolvimento - drepturile copiluluidireitos da criança - tratament crud şi degradanttratamento cruel e degradante - Schleswig-holsteinSchleswig-Holstein - protecţia copiluluiprotecção da infância - retroactivitatea legilorretroactividade da lei - drept comparatdireito comparado - ştiinţe administrativeciência administrativa - legislaţie elaborată de administraţia localălegislação local - ştiinţa informaţieiciência da informação - responsabilitate civilăresponsabilidade civil - responsabilitate contractualăresponsabilidade contratual - psihologia comportamentuluiciências do comportamento - proprietatepropriedade de bens - ştiinţa soluluiciência dos solos - privatizareprivatização - ştiinţe economiceciência económica - dreptul succesiunilordireito sucessório - proprietari multipliregime de habitação periódica - servituteservidão - beneficierea de drepturigozo dos direitos - domiciliu legaldomicílio legal - ştiinţe biologiceciências da vida - solvabilitate financiarăsolvibilidade financeira - infracţiuni contra persoaneicrime contra as pessoas - infracţiuni contra proprietăţiicrime contra os bens - sechestrare de persoanesequestro de pessoas - fizicăciências físicas - fraudă vamalăfraude aduaneira - calomniedifamação - infracţiuni fiscaledireito penal fiscal - ştiinţele pământuluiciências da Terra - detenţiuneencarceramento - drept penitenciardireito penitenciário - deţinuţipreso - ştiinţe socialeciências sociais - pedepse alternativepena de substituição - eliberare condiţionatăsemiliberdade - confiscarea proprietăţiiconfisco de bens - reducerea pedepseidiminuição de pena - transfer de deţinuţitransferência de detidos - sistem penitenciarregime penitenciário - administraţia penitenciareloradministração penitenciária - sciziune politicăcisão política - prescripţia acţiunii juridiceprescrição de acção - audiere judiciarăaudiência - asistenţă juridicăassistência judiciária - arestcaptura - interogatoriuinquérito judiciário - percheziţieperquisição - drept la apăraredireitos da defesa - al doilea tur de scrutinescrutínio de duas voltas - tur de scrutin unicescrutínio de uma volta - sistem de vot pe listeescrutínio por listas - recurs pentru stabilirea responsabilităţii CEacção por responsabilidade CE - recurs al personaluluirecurso do pessoal - trimitere la Curtea de Justiţie a CE pentru o procedură preliminarăreenvio prejudicial CE - sistem de vot majoritarescrutínio maioritário - sistem de vot uninominalescrutínio uninominal - tribunal comercialjurisdição comercial - şedinţă parlamentarăreunião parlamentar - curte de arbitrajjurisdição de arbitragem - curte internaţionalăjurisdição internacional - curte fiscalăjurisdição fiscal - secetăseca - juratmagistrado não profissional - zonă maritimăespaço marítimo - infracţiuni contra securităţii statuluiatentado à segurança do Estado - secret bancarsigilo bancário - supraveghere maritimăvigilância marítima - principiul libertăţii măriiliberdade dos mares - secret industrialsegredo industrial - spaţiu extraatmosfericespaço extra-atmosférico - drept de proprietate spaţialăpropriedade do espaço - secret profesionalsegredo profissional - utilizarea spaţiului cosmicutilização do espaço - Secretariat ONUSecretariado da ONU - străiniestrangeiro - permis de rezidenţădireito de residência - vize pentru străinientrada de estrangeiros - sector economicsector económico - căsătorie mixtăcasamento misto - sector primarsector primário - drept internaţional - drept naţionaldireito internacional-direito interno - drept economic internaţionaldireito internacional económico - responsabilitate administrativăresponsabilidade administrativa - drept administrativ economicdireito público económico - sector cuaternarsector quaternário - decizie Comunitatea Europeanădecisão CEE - directivă Comunitatea Europeanădirectiva CE - sector secundarsector secundário - sistem juridic comunitarordem jurídica comunitária - legislaţie secundarădireito derivado - directivă CEEAdirectiva CEEA - recomandare Comisia Europeanărecomendação CE - sector terţiarsector terciário - regulament Comunitatea Europeanăregulamento CE - regulament de aplicareregulamento de execução - aviz Euratomparecer CEEA - siguranţa aprovizionăriisegurança de abastecimento - aviz CECOparecer CECA - opinie a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europeneparecer do Tribunal de Justiça CE - armonizarea securităţii socialeharmonização da segurança social - garantarea locului de muncăsegurança do emprego - competenţa externă a Comunităţii Europenecompetência externa CE - protocol Comunitatea Europeanăprotocolo CE - tratat de fuziuneTratado de Fusão - siguranţa transportuluisegurança dos transportes - Actul Unic EuropeanActo Único Europeu - Acordul de Aderare la Comunitatea EuropeanăTratado de Adesão CE - siguranţa produsuluisegurança do produto - acţiuni comune Euratomempresa comum CEEA - securitatea munciisegurança no trabalho - relaţii externe Uniunea Europeanărelações da União Europeia - Consiliul de Miniştri ACP-ECConselho de Ministros ACP-CE - securitate nuclearăsegurança nuclear - membru al Curţii de Justiţie a Comunităţii Europenemembro do Tribunal de Justiça CE - comisar europeancomissário europeu - siguranţă publicăsegurança pública - AEC - acorduri de asociere la Comunitatea Europeanăacordo de associação CE - Convenţia ACP-ECconvenção CE - securitate socialăsegurança social - Comitetul de Ambasadori ACP-CEComité dos Embaixadores ACP-CE - Comitet comun ACP-ECComité Paritário ACP-CE - a treia Convenţie LomeConvenção de Lomé III - Sistem European de Difuzare a Ofertelor şi Cererilor de AngajareEURES - Fondul European de Dezvoltare FEDFED - Fondul Social EuropeanFSE - lărgirea Uniunii Europenealargamento da União Europeia - alocaţie pentru locuinţăatribuição de casa - istoria Europeihistória da Europa - sare chimicăsal químico - apartenenţa la Uniunea Europeanăpertença à União Europeia - Sistemul Economic Latino-American SELASELA - poziţie comună a statelor membre în Consiliul Europeanposição comum - acţiune comună de cooperare guvernamentală în consiliul europeanacção comum - Tratatul Uniunii Europene. Maastricht. 1992Tratado da União Europeia - ţări SELApaíses SELA - cooperare politică europeanăcooperação política europeia - concurenţă Comunitatea Europeanăconcurso CE - selecţia elevilorselecção de alunos - mecanism comercial suplimentarmecanismo complementar das trocas - prevenirea riscurilorprevenção de riscos - risc naturalrisco natural - risc industrialrisco industrial - liberalism economicliberalismo económico - taxă vamalădireitos aduaneiros - inspecţie vamalăcontrolo aduaneiro - obligaţii vamale comune aplicate importurilor din ţări terţedireitos da pauta aduaneira comum - seminţesemente - măsuri şi greutăţipesos e medidas - alimente conservateproduto em conserva - semimetalsemimetal - iradierea alimentelorirradiação dos alimentos - venit minim de subzistenţărendimento mínimo de subsistência - arme pentru uz personalarma de uso pessoal - făină integralăsêmola - patronaj culturalmecenato - concurs administrativconcurso administrativo - audiere publicăaudição pública - SenegalSenegal - separaţia puterilorseparação de poderes - sericiculturăsericicultura - arte vizualeartes visuais - pluralism culturalpluralismo cultural - obiceiuri şi tradiţiiusos e costumes - serviciiserviços - patrimoniu arhitecturalpatrimónio arquitectónico - service de garanţieserviço após venda - proprietate literară şi artisticăpropriedade literária e artística - serviciu militar civilserviço cívico - aerodinamicăaerodinâmica - termodinamicătermodinâmica - fizica plasmeifísica do plasma - fizica laseruluifísica do laser - inginerie geneticăengenharia genética - picturăpintura - birou de angajareserviço de emprego - creştere de capitalaumento de capital - situaţie agricolăsituação da agricultura - servicii financiare ale oficiilor poştaleserviços financeiros dos correios - promulgarea legiipromulgação da lei - interesele financiare ale parlamentarilorinteresses financeiros dos parlamentares - cooperare arabo-africanăcooperação afro-árabe - serviciu gratuitserviço gratuito - cooperare euro-arabăcooperação euro-árabe - Delegaţia Comisiei Europenedelegação da Comissão - control comunitarcontrolo comunitário - principiul adiţionalităţiiprincípio da complementaridade - serviciu militarserviço militar - regiune perifericăregião periférica - regiune insularăregião insular - clauza naţiunii celei mai favorizatenação mais favorecida - serviciu plătitserviço remunerado - buget complementarorçamento anexo - servicii poştaleserviço postal - dicţionar poliglotdicionário multilingue - dicţionar de abrevieridicionário de abreviaturas - enciclopedieenciclopédia - tezaur-instrument bibliograficthesaurus - publicaţii periodicepublicação periódica - serviciu secretserviço secreto - deşeuri menajerelixo doméstico - cultură agricolă unicămonocultura - servicii socialeserviço social - susansésamo - creşterea preţuriloraumento de preços - sesiune parlamentarăsessão legislativa - SeychellesSeychelles - SFI - universitateuniversidade - transport animaletransporte de animais - mişcare asociativămovimento associativo - ShardjahSharjah - SiciliaSicília - staţionare de forţe armateestacionamento de forças - mandat parlamentarmandato parlamentar - loc vacant pe liste electoralevacatura - AustraliaAustrália - Sierra LeoneSerra Leoa - indicatoare de circulaţiesinalização - hrană pentru animale de companiealimento para animal de companhia - SingaporeSingapura - ploaie acidăchuva ácida - profesii în planificare urbanăurbanista - instrumente documentareinstrumento documental - material neţesutfalso têxtil - siropxarope - arquipélago do mar Egeu - Insulele CanareIlhas Canárias - sisalsisal - Biroul Permanent al Parlamentului EuropeanMesa do PE - seismologiesismologia - vicepreşedintevice-presidente - activitatea instituţiilorvida institucional - sediul instituţiilor comunitaresede da instituição - reformă instituţionalăreforma institucional - competenţă instituţionalăcompetência institucional - situaţia Comunităţii Europenesituação CE - statut matrimonialsituação familiar - politică spaţialăpolítica espacial - autoaprovizionareauto-abastecimento - situaţie financiarăsituação financeira - organizaţiisociedade - societate civilăsociedade civil - parteneriat profesionalsociedade civil profissional - societate comercialăsociedade comercial - societate comercială mixtăsociedade de economia mista - societate de investiţiisociedade de investimento - societate comercială pe acţiunisociedade de capitais - autobuzautocarro - parteneriatsociedade de pessoas - societate comercială în comandităsociedade em comandita - societate comercială în participaţiunesociedade em participação - societate comercială europeanăsociedade europeia - organizaţii nonprofitassociação sem fins lucrativos - Iutlanda de SudJutlândia do Sul - mătaseseda - persoane cu dizabilităţi asistenţăassistência a inválidos - soiasoja - solventsolvente - SomaliaSomália - sondaj de opiniesondagem de opinião - sorgsorgo - autodeterminareautodeterminação - SudanSudão - sulfurăenxofre - ofertăapresentação de propostas a concurso - provenienţa ajutoruluiorigem da ajuda - izvoare de dreptfonte do direito - subprodussubproduto - subprodus agricolsubproduto agrícola - autofinanţareautofinanciamento - subprodus lactatsubproduto do leite - subprodus metalicsubproduto metalúrgico - subproletariatsubproletariado - subnutriţiesubalimentação - subpopularesubpovoamento - autogestiuneautogestão - susţinător de familieamparo da família - sprijinirea preţurilormanutenção de preços - subvenţionare preţuri de fermămanutenção de preços agrícolas - susţinere monetarăapoio monetário - suveranitate naţionalăsoberania nacional - specializarea producţieiespecialização da produção - specializarea comerţuluiespecialização das trocas - specificaţie bugetarăclassificação orçamental - limitare voluntarăautolimitação - speculaţii clădiriespeculação imobiliária - Espórades Setentrionais - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - stabilitatea preţurilorestabilização de preços - stabilizare venituriestabilização de rendimentos - stabilitate economicăestabilização económica - acordo interprofissional - stagnare economicăestagnação económica - fermă experimentalăestação experimental - statisticăestatística - statistică agricolăestatística agrícola - statistică comunitarăestatísticas comunitárias - statistică demograficăestatísticas demográficas - statistică în pisciculturăestatísticas das pescas - statistică economicăestatísticas económicas - statistică financiarăestatísticas financeiras - statistică industrialăestatísticas industriais - statistică internaţionalăestatísticas internacionais - statistică naţionalăestatísticas nacionais - statistică oficialăestatísticas oficiais - statistică regionalăestatísticas regionais - statutul Berlinuluiestatuto de Berlim - statutul Ierusalimuluiestatuto de Jerusalém - funcţionar public statutestatuto do funcionário - autonomieautonomia - statutul personaluluiestatuto do pessoal - statut juridicestatuto jurídico - statutul politic al ţărilor din regiuni conflictualeestatuto político - statut profesionalestatuto profissional - statut socialestatuto social - sterilizareesterilização - stimulent fiscalestímulo fiscal - stocexistências - stoc comunitarexistências comunitárias - autonomie financiarăautonomia financeira - stoc conjuncturalexistências conjunturais - stoc de intervenţieexistências de intervenção - stoc excedentarexistências excedentárias - stoc minimalexistências mínimas - stoc mondialexistências mundiais - stoc privatexistências privadas - stoc publicexistências públicas - stoc regulator de marfăreservas de estabilização - deţinere de armearmazenamento de armas - stocarea energieiarmazenagem de energia - depozitarea alimentelorarmazenagem de alimentos - stocarea documentelorarmazenagem de documentos - Regiunea CopenhagaStorkøbenhavn - Storstrøm - structură agricolăestrutura agrícola - structura forţei de muncăestrutura do emprego - structura companieiestrutura da empresa - autorizare bugetarăautorização orçamental - structură economicăestrutura económica - structură industrialăestrutura industrial - structură instituţionalăestrutura institucional - structură socialăestrutura social - substanţe periculoasesubstância perigosa - autorizaţie de practică restrictivăautorização de acordos e práticas concertadas - subvenţie de exportsubvenção à exportação - înlocuitor de hranăsucedâneo de alimentos - succesiune la exploatarea agricolăsucessão da exploração agrícola - zahăraçúcar - zahăr rafinataçúcar branco - zahăr nerafinataçúcar bruto - zahăr din sfeclă de zahăraçúcar de beterraba - autorizaţie de transportautorização de transporte - zahăr din trestie de zahăraçúcar de cana - vot exprimatvoto expresso - sufragiu universalsufrágio universal - sinucideresuicídio - ElveţiaSuíça - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - suprafaţă agricolă utilizatăsuperfície agrícola utilizada - parlamentar supleantsuplente - suport material/imaterial pentru înregistrarea informaţieisuporte de informação - mediu magneticsuporte magnético - reducerea locurilor de muncăsupressão de posto de trabalho - desfiinţarea taxelor vamalesupressão dos direitos aduaneiros - supranaţionalitatesupranacionalidade - supraexploatare a resurselorsobreexploração dos recursos - zonă împădurităsuperfície arborizada - suprafaţă de terenárea de exploração - suprafaţă principalăárea agrícola principal - congelare profundăultracongelação - SurinamSuriname - suprapopulareexcesso de população - acord monetaracordo monetário - autostradăauto-estrada - supraproducţiesuperprodução - supravegherea pieţeifiscalização do mercado - suspendarea ajutoruluisuspensão da ajuda - suspendarea pedepsei penalesuspensão da execução da pena - suspendarea taxelor vamalesuspensão dos direitos aduaneiros - SwazilandSuazilândia - silviculturăsilvicultura - AustriaÁustria - SiriaSíria - Sysmin-susţinerea produselor miniereSysmin - sistem bancarsistema bancário - sistem de învăţământsistema de ensino - sistem de exploatare agricolăsistema de exploração agrícola - sistem de informaţiisistema de informação - informaţie managerialăsistema de informação de gestão - sistem de comunicaţiisistema de comunicação - sistem contabilsistema contabilístico - sistem de culturăsistema de cultivo - AuvergneAuvergne - Sistemul Naţiunilor Unitesistema das Nações Unidas - sistem de documentaresistema documental - sistem electoralsistema eleitoral - sistem electoral europeansistema eleitoral europeu - sistem contabil europeanSistema Europeu de Contabilidade - sistem monetar europeanSistema Monetário Europeu - sistem monetar internaţionalsistema monetário internacional - sistem contabil standardizatsistema normalizado de contabilidade - TaiwanTaiwan - TanzaniaTanzânia - covortapete - transport aerian costuritarifa aérea - tarif de transporttarifa de transporte - tarif vamal comunPauta Aduaneira Comum - tarif pentru transportul feroviartarifa ferroviária - avansadiantamento de tesouraria - tarif poştaltarifa postal - tarif preferenţialtarifa preferencial - tarif per călătortarifa de passageiros - taxă pentru folosirea infrastructuriitaxa de infra-estrutura - taxă de autoaprovizionaretaxa de auto-abastecimento - rată de schimbtaxa de câmbio - prioect preliminar de bugetanteprojecto de orçamento - valoarea TVAtaxa do IVA - curs variabiltaxa flutuante - taxa central - taxă reprezentativătaxa representativa - TawalTawal - evaluarea preţurilortributação de preços - taxă pe camionimposto por eixo - taxă de exportdireitos de exportação - taxă de importdireitos de importação - taxă de timbruimposto de selo - taxă compensatorieimposto compensatório - taxă vamală echivalentăencargo de efeito equivalente - coresponsabilitatea producătoruluico-responsabilidade dos produtores - taxă de tranzittaxa de trânsito - impozit pe afacereimposto profissional - taxă pe combustbilimposto sobre os combustíveis - aviaţie civilăaviação civil - impozit pe vehiculimposto sobre veículos - CiadChade - CehoslavaciaChecoslováquia - tehnici de cultivare în agriculturătécnica de cultura - tehnici de managementtécnica de gestão - echiparea construcţiilortécnicas de construção - tehnologietecnologia - tehnologie alimentarătecnologia alimentar - aviaţie militarăaviação militar - tehnologia materialelortecnologia de materiais - tehnologie alternativătecnologia pouco poluente - tehnologie energeticătecnologia energética - tehnologie intermediarătecnologia intermédia - tehnologie nuclearătecnologia nuclear - tehnologia ţiţeiuluitecnologia petrolífera - telecomunicaţiitelecomunicação - facsimiltelecópia - teledetecţieteledetecção - ferme de păsăriavicultura - televiziune prin cabluteledistribuição - telegraftelégrafo - telematicătelemática - televiziunetelevisão, tevê, tv - telextelex - concediutempo de descanso - tendinţe politicetendência política - Acord Monetar EuropeanAcordo Monetário Europeu - stress psihicstress - indicatori comercialitermos comerciais - teren de construcţieterreno para construção - teren industrialterreno industrial - pământ abandonatterra abandonada - teren agricolterra agrícola - teren în proprietatea statuluiterras do domínio público - teren necultivatterra inculta - teren arabilterra cultivável - opinieparecer - teren redat agriculturiiterra recuperada - teritorii îndepărtateterritório ultramarino - terorismterrorismo - ThailandaTailândia - ceaichá - terapeuticăterapêutica - opinie a Comunităţii Europeneparecer CE - ThesaliaTessália - Trácia Ocidental - TimorTimor - Timorul de EstRepública Democrática de Timor-Leste, Timor Leste, Timor-Leste - titantitânio - titlu de credittítulo de crédito - bilet de transporttítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - torturătortura - ToscanaToscana - turism de masăturismo de massas - floarea soareluigirassol - opinie a Parlamentului Europeanparecer PE - toxicologietoxicologia - tractortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - traduceretradução - Tratatele Comunităţii EuropeneTratado CE - Tratatul CECOTratado CECA - Tratatul CEETratado CEE - Tratatul CEEATratado CEEA - ţările Pactului de la Varşoviapaíses do Pacto de Varsóvia - mulgătoare mecanicămáquina de ordenha - tratarea apeitratamento da água - procesare texttratamento de texto - procesarea datelorprocessamento de dados - tratarea minereurilortratamento de minério - tratament fitosanitartratamento fitossanitário - tranzacţie financiarătransacção financeira - transferarea afacerilortransferência de empresa - transfer de capitaltransferência de capitais - transferul drepturilor de pensietransferência do direito à pensão - transfer de populaţietransferência de população - transfer de tehnologietransferência de tecnologia - ovăzaveia - prelucrarea hraneitransformação de alimentos - tranzit comunitartrânsito comunitário - tranzit vamaltrânsito aduaneiro - transmisia datelortransmissão de dados - transfer de proprietatetransmissão da propriedade - avortaborto - transport aeriantransporte aéreo - transport combinattransporte combinado - energie transporttransporte de energia - transport interjudeţeantransporte no hinterland - transport de produsetransporte de mercadorias - transport de suprafaţătransporte de superfície - transport de pasageritransporte de passageiros - transport publictransporte colectivo - avort ilegalaborto ilegal - transport feroviartransporte ferroviário - transport pe cursuri de ape interioaretransporte por via navegável - mijloace de transport privatetransporte individual - transport intercontinentaltransporte intercontinental - transport interntransporte interior - transport internaţionaltransporte internacional - transport rutier internaţionaltransporte rodoviário internacional - transport intracomunitartransporte intracomunitário - acordul multifibreAcordo Multifibras - avort terapeuticaborto terapêutico - transport naţionaltransporte nacional - transport prin cablutransporte por cabo - transport prin conductetransporte por conduta - transport în contul unui terţtransporte por conta de terceiros - transport pe cont propriutransporte por conta própria - mijloace de transport publictransporte público - transport regionaltransporte regional - transport rutiertransporte rodoviário - transport şcolartransporte escolar - transport semipublictransporte semicolectivo - transport sub control vamaltransporte sob controlo aduaneiro - transport subterantransporte subterrâneo - transport suburbantransporte suburbano - transport terestrutransporte terrestre - transport transfrontaliertransporte transfronteiriço - transport urbantransporte urbano - transportatortransportador - muncătrabalho - muncă la domiciliutrabalho no domicílio - azotazoto - munca pe bandătrabalho em cadeia - normă întreagătrabalho a tempo completo - angajare cu jumătate de normătrabalho a tempo parcial - munca copiilortrabalho infantil - muncă în schimburitrabalho por turnos - muncitor vârstnictrabalhador idoso - muncitor clandestintrabalhador clandestino - salariat comunitartrabalhador comunitário - munca la graniţătrabalhador fronteiriço - muncitor cu dizabilităţitrabalhador deficiente - lucrător manualtrabalhador manual - muncitor migranttrabalhador migrante - muncitor sezoniertrabalhador sazonal - asistent socialtrabalhador social - lucrări publiceobras públicas - trifoitrevo - BahamasBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - trezorerietesouro - Trinidad şi TobagoTrindade e Tobago - triticalătriticale - BahreinBahrein - trusttrust - ţeavă, ţevărie, tubbisnaga, cachimbo, canais, canal, chaminés de fábrica, condutas, ducto, pipeline, tubagem, tubo - tuberculoză animalătuberculose animal - tungstentungsténio - TunisiaTunísia - turbinăturbina - TurciaTurquia - fructe de pădurebaga - TuvaluTuvalu - instalaţiitubagem - TVAIVA - Uniunea Vamală şi Economică Central AfricanăUDEAC - ţări membre ale Uniunii Vamale şi Economice Central Africanepaíses UDEAC - Uniunea Economică Belgiano-LuxemburghezăUEBL - Uniunea Economică Vamală EuropeanăUnião Europeia das Alfândegas - ţări ale Uniunii Europei Occidentalepaíses UEO - Uniunea Internaţională de TelecomunicaţiiUIT - Umm al Quawain - Centrul ONU pentru Dezvoltare RegionalăCNUDR - UnescoUnesco - unificare naţionalăunificação nacional - UEOUnião Europeia Ocidental - contract de închirierecontrato de arrendamento - Uniunea Statelor AfricaneUEA - uniune vamalăunião aduaneira - uniune economicăunião económica - Uniunea Economică şi MonetarăUnião Económica e Monetária - Uniunea Europeană de PlăţiUnião Europeia de Pagamentos - Uniunea InterparlamentarăUnião Interparlamentar - acord preferenţialacordo preferencial - închirierea spaţiului comercialarrendamento comercial - ţările Uniunii Monetare a Africii de Vestpaís da UEMAO - uniune monetarăunião monetária - UNIR - UnisistUnisist - Unitar - capete de animal în şeptelcabeça de gado - contract de arendarecontrato de arrendamento rural - UNRWAUNRWA - Uniunea Parlamentarilor din Asia-PacificUPA - Uniunea Poştală UniversalăUPU - uraniuurânio - urbanizareurbanização - urbanismurbanismo - URSSURSS - UruguayUruguai - pasagerutente dos transportes - reducere de preţbaixa de preços - fabrică la cheiefábrica pronta - uzufructusufruto - utilizator de informaţieutilizador da informação - utilizarea ajutoruluiutilização da ajuda - utilizarea apeiutilização da água - utilizarea energieiutilização da energia - utilizarea terenuluiutilização da terra - utilizare paşnică a energieiutilização pacífica da energia - UtrechtUtrecht, Utreque - balanţă comercialăbalança comercial - vaccinvacina - vaccinarevacinação - vacă de prăsilăvaca reprodutora - vaci de laptevaca leiteira - Valle d'Aostavale de Aosta - valoare adăugatăvalor acrescentado - valoare bursierăvalores cotados na bolsa - valoare comercialăvalor de troca comercial - deficit al balanţei de plăţibalança deficitária - evaluare vamalăvalor aduaneiro - vanadiuvanádio - VanuatuVanuatu - VaticanVaticano - viţelnovilho - vehicul pe pernă de aerveículo sobre almofada de ar - vehicul pe două roţiveículo de duas rodas - vehicul cu motorveículo motorizado - vehicul agricolveículo agrícola - vehicul electricveículo eléctrico - vehicul pe şineveículo sobre carris - VejleVejle - VeneţiaVenécia - balanţă comercială invizibilăbalança de invisíveis - VenezuelaVenezuela - vânzarevenda - vânzare pe creditvenda a crédito - vânzare la preţ redusvenda com desconto - vânzare la licitaţievenda em hasta pública - vânzare directăvenda directa - balanţă de plăţibalança de pagamentos - vânzare liberă de taxevenda isenta de impostos - vânzare la distanţăvenda à distância - audit financiarverificação de contas - Oeste de Storebælt - Zeeland-ul de VestVestsjælland - BaliBali, Báli - carnecarne - carne de vităcarne de vaca - carne de caprăcarne de caprino - carne de calcarne de cavalo - carne de bivolcarne de búfalo - carne de viţelcarne de vitela - carne de pasărecarne de aves de capoeira - carne dezosatăcarne limpa - carne proaspătăcarne verde - BalcaniBalcãs - carne de oaiecarne de ovino - carne de porccarne de suíno - ViborgViburgo - vicepreşedinte al parlamentuluivice-presidente da assembleia - victimă civilăvítima civil - victimă de războivítima de guerra - videografie difuzatăemissão de videotexto - videografie interactivăvideotexto interactivo - integrare în muncăinserção profissional - scrutin de balotajsegunda volta - activitate colectivăvida associativa - afacerivida da empresa - viaţă şcolarăvida escolar - viaţă socialăvida social - VietnamVietnã, Vietnã; Vietname, Vietname - podgorievinha - oraş mediucidade média - oraş noucidade nova - oraş satelitcidade-satélite - vin aromatvinho aromatizado - vin albvinho branco - vin de regiunevinho regional - vin de calitate superioarăvinho de qualidade superior - vin de masăvinho de mesa - vin îmbuteliatvinho engarrafado - vin tonicvinho reforçado - bandătira - vin spumosvinho espumante - vin rozevinho rosé - vin roşuvinho tinto - vin uşorvinho não espumante - vinificaţievinificação - violenţă sexualăviolência sexual - violenţăviolência - violenţă guvernamentalăviolência de Estado - violenţă politicăviolência política - BangladeshBangladesh - viticulturăviticultura - canal de navigaţie interiorvia navegável interior - cale navigabilă internaţionalăvia fluvial internacional - autostradă rapidă de circulaţievia rápida - şoselevia rural - drum orăşenescvia urbana - Banca Africană de DezvoltareBanco Africano de Desenvolvimento - păsări de curte tăiateaves mortas - păsări ouătoareaves poedeiras - păsări viiaves vivas - volumul schimburilor comercialevolume de comércio - volumul tranzacţiilor de capitalvolume de transacções - vot în albvoto em branco - bancă agricolăcaixa agrícola - vot pentru ansamblul unui text de legevoto bloqueado - etapele parcurse de un proiect de legevotação da lei - vot electronicvoto electrónico - vot prin apel nominalvotação nominal - vot nulvoto nulo - vot obligatoriuvoto obrigatório - vot anticipatvoto antecipado - vot prin corespondenţăvoto por correspondência - vot prin procurăvoto por procuração - vot parlamentarvotação parlamentar - bancă centralăbanco central - vot preferenţiallista aberta - scrutin deschisvoto público - călătorie inclusă în preţviagem com tudo incluído - călătorie în grupviagem em grupo - vulcanologievulcanologia - servicii de consultanţă agricolădivulgação agrícola - Wallis şi FutunaWallis e Fortuna - iaurtiogurte - bancă comercialăbanco comercial - YemenIémen - fostul Iemen de Sudantiga República Democrática e Popular do Iémen - Yorkshire şi HumbersideYorkshire and Humberside - Congo, Republica DemocratăRepública Democrática do Congo - ZambiaZâmbia - ZeelandZelândia - bancă cooperatistăbanco cooperativo - zonă aridăzona árida - zonă climaticăzona climática - zonă rezidenţialăzona habitacional - zonă de captură a peşteluizona de captura - zonă comercială liberăzona de comércio livre - zonă de pescuitzona de pesca - zonă economică exclusivăzona económica exclusiva - zonă ecuatorialăzona equatorial - zonă liberăzona franca - Tratatul SALTAcordo SALT - bancă de investiţiibanco de investimento - zonă recezona fria - zonă umedăzona húmida - zonă monetarăzona monetária - zonă pietonalăárea reservada a peOes, zona para peões - zonă poluatăzona poluída - zonă protejatăzona protegida - zonă sinistratăzona sinistrada - zonă subtropicalăzona subtropical - zonă suburbanăzona suburbana - zonă tarifarăzona tarifária - bancă de dezvoltarebanco de desenvolvimento - zonă temperatăzona temperada - zonă tropicalăzona tropical - zonă urbanăzona urbana - zoologiezoologia - bancă funciarăbanco predial - bancă popularăbanco popular - bancă privatăbanco privado - bancă de statbanco público - BarbadosBarbados - acord sectorialacordo sectorial - listă de preţuritabela de preços - barăbarra - salariu micsalário baixo - bază de datebase de dados - bază militarăbase militar - BasilicataBasilicata - Normandia InferioarăBaixa Normandia - Saxonia InferioarăBaixa Saxónia, Baixa Saxônia, Baixo Saxe, Niedersachsen - navă maritimăbarco - acord asupra produselor de bazăacordo relativo aos produtos de base - tanc petrolierbarco-cisterna - construcţiiedifício - ambarcaţiuni de agrementembarcação de recreio - construcţii industrialeedifício industrial - clădire publicăedifício público - BavariaBaviera - acord tarifaracordo pautal - arte frumoasebelas-artes - BEIBEI - BelgiaBélgica - regiuni şi comunităţi din Belgiaregiões e comunidades da Bélgica - BelizeBelize - profitlucro - ţară beneficiară a ajutoruluibeneficiário da ajuda - BeneluxBENELUX - State Beneluxpaíses Benelux - BeninBenim - BerlinBerlim - BermudeBermudas - nevoi de hranănecessidades alimentares - necesităţi de locuinţenecessidade de alojamento - cerere de mână de lucrunecessidade de mão-de-obra - creşterea populaţieicrescimento da população - necesar de apănecessidade de água - furajeforragem - necesităţi financiarenecessidades financeiras - sfeclă furajerăbeterraba forrageira - sfeclă de zahărbeterraba sacarina - BEUCBEUC - untmanteiga - unt vegetalmanteiga vegetal - BhutanButão - creştere a producţieiaumento de produção - bibliografiebibliografia - bibliotecăbiblioteca - bibliotecă pentru copiibiblioteca juvenil - bibliotecă naţionalăbiblioteca nacional - bibliotecă publicăbiblioteca pública - bibliotecă ştiinţificăbiblioteca científica - bibliotecă universitarăbiblioteca universitária - parlament bicameralassembleia bicamaral - Banca Interamericană pentru DezvoltareBID - cartier mărginaşbairro de lata - Biroul Internaţional pentru EducaţieBIE - teren comunbaldio - bunuri culturalebem cultural - bunuri de folosinţă îndelungatăbens duradouros - bunuri de folosinţă redusăbens não duradouros - bunăstare socialăbem-estar social - acuzareacusação - bilanţ de aprovizionarebalanço de abastecimento - bilanţ energeticbalanço energético - audit socialbalanço social - biochimiebioquímica - bioconversiebioconversão - biodegradabilitatebiodegradabilidade - bioenergiebioenergia - biografiebiografia - bipartidismbipartidarismo - bipolarizarebipolarização - MyanmarMyanmar - cumpărarecompra - bismutbismuto - griştrigo duro - grâu de varătrigo mole - îngheţarea preţurilorbloqueio de preços - lemn pentru construcţiimadeira para construção - cumpărare pe creditcompra a crédito - băuturi nealcoolicebebida não alcoólica - bon de tezaurtítulo do tesouro - Insula BonaireBonaire - bonificação de juro - tricotajemalhas - cumpărare de intervenţiecompra de intervenção - Insula BornholmBornholm - botanicăBotanica, Botânica - BotswanaBotsuana - brutărieindústria de panificação - BurgundiaBorgonha - facilităţi de schimbbolsa de mercadorias - bovinebovino - Provincia Brabantul FlamandProvíncia do Brabante flamengo - Brabantul de NordBrabante Setentrional - Provincia Brabantul ValonProvíncia do Brabante valão - BremenBrema - Brazilia, Republica Federativă BraziliaBrasil, carioca, fluminense, paulista, paulistano - brevetpatente - patent europeanpatente europeia - Banca pentru Reglementări InternaţionaleBRI - acid anorganicácido inorgânico - bromurăbromo - brucelozăbrucelose - BruneiBrunei - buget comunitarorçamento comunitário - buget pentru apărarea naţionalăorçamento para a defesa - buget extraordinarorçamento extraordinário - acid organicácido orgânico - buget casnicorçamento familiar - buget operaţional CECOorçamento operacional CECA - buget de publicitateorçamento publicitário - buget rectificativorçamento rectificativo - buget social europeanOrçamento Social Europeu - suplimentarea bugetuluiorçamento suplementar - includere în bugetinscrição orçamental - BulgariaBulgária - buletin de votboletim de voto - centru de informarecentro de informação - circumscripţie electoralămesa de voto - biroul permanent al parlamentuluimesa da assembleia - formalităţi birocraticeformalidade administrativa - tehnolgie informatică de birouburótica - ulei de untbutteroil - cabinet fantomăgoverno-sombra - AbruzziAbruzos - AzoreAçores - cabotaj maritimcabotagem marítima - cacaocacau - cadastrucadastro - funcţie de execuţiequadro - managerquadro administrativo - cadru lingvistic comunitarquadro de linguistas CE - países ACP - cadre mediiquadro médio - top managementquadro superior - CAERComecon - ţări membre ale CAERpaíses Comecon - cafeacafé - bancă de economiicaixa de depósitos - CalabriaCalábria - evaluarea costurilorcálculo de custos - cumpărarea unei proprietăţiaquisição de propriedade - calendar şcolarcalendário lectivo - CamerunCamarões - campanie agricolăcampanha agrícola - CampaniaCampânia - campingcampismo - CanadaCanadá - Canalul Panamacanal do Panamá - acumulare de cunoştinţeaquisição de conhecimentos - cancercancro - candidat în alegericandidato - trestie de zahărcana-de-açúcar - Comunitatea Africii OrientaleCAO - Capul VerdeCabo Verde - achiziţie documenteaquisição de documentos - exercitarea drepturilor civilecapacidade de exercício - capacitate de încărcarecapacidade de carga - contractarecapacidade contratual - drepturi civile şi obligaţiicapacidade de gozo dos direitos - vetoveto - procedură de consultanţăprocesso de consulta - ministerministério - mandat localeleito local - comunitate autonomăregião autónoma - administraţie regionalăadministração regional - schimb ştiinţificintercâmbio científico - capacitate de producţiecapacidade de produção - sancţiuni militaresanção militar - voluntar internaţionalvoluntário internacional - questão da Cisjordânia - drept comunitar-drept naţionaldireito comunitário-direito nacional - Delegaţie a Parlamentului Europeandelegação PE - avizul Comitetului Economic şi Socialparecer CES - funcţie publică europeanăfunção pública europeia - aviz conform Parlamentului Europeanparecer favorável PE - Adunare comună ACP-ECAssembleia Paritária ACP-CE - Preşedintele Parlamentului Europeanpresidente PE - Vicepreşedinte al Parlamentului Europeanvice-presidente PE - chestor al Parlamentului Europeanquestor PE - decizie a Curţii de Justiţie a CEacórdão do Tribunal CE - mişcare antieuropeanămovimento contra a Europa - fonduri structuralefundos estruturais - tribunale ale munciijurisdição do trabalho - capacitate de depozitarecapacidade de armazenamento - regretul săvârşirii unei fapte penalearrependido - zonă contiguuăzona contígua - recurs al persoanelor privaterecurso dos particulares - situaţie economicăsituação económica - factor de producţiefactor de produção - punct de creşterepólo de crescimento - program de dezvoltare integratăprograma de desenvolvimento integrado - programe integrate mediteraneenePIM - comerţ Nord-Sudcomércio Norte-Sul - capacitate de transportcapacidade de transporte - capital speculativcapital especulativo - finanţare publicăfinanciamento público - armonizarea preţurilorharmonização de preços - piaţă de capitalmercado de capitais - capital de risccapital de risco - buget general al Comunităţii Europeneorçamento geral CE - premiu culturalprémio cultural - anglicanismanglicanismo - catolicismcatolicismo - ortodoxismortodoxia - protestantismprotestantismo - parc de distracţieparque de diversões - profesii în cateringprofissional da indústria de restaurantes e similares - mafiamáfia - bioeticăbioética - societate secretăsociedade secreta - cultură regionalăcultura regional - SIDASIDA - preţul terenurilorpreço do terreno - universitate deschisăuniversidade aberta - buget pentru învăţământorçamento para a educação - schimb interşcolarintercâmbio escolar - EuridiceEurydice - recunoaşterea studiilorreconhecimento dos estudos - întreprindere de presăempresa jornalística - teletextteletexto - protecţia datelorprotecção dos dados - reţele interactiverede interactiva - producţie cinematograficăprodução cinematográfica - industria programelor de calculatorindústria dos programas - co-produção audiovisual - programa audiovisual - produção audiovisual - televiziune digitală de înaltă rezoluţietelevisão de grande definição - videocomunicaţiivideocomunicação - política do audiovisual - pirataria audiovisual - espaço audiovisual europeu - libera circulaţie de programe audiovizualelivre circulação de programas - tarif de comunicaţiitarifa das comunicações - legislaţie privind informaţiiledireito da informação - informatică juridicăinformática jurídica - descărcare datetelecarregamento - traducere automatătradução automática - independenţă energeticăindependência energética - capital industrialcapital industrial - procedură de cooperareprocesso de cooperação - transfer de competenţă comunitarătransferência de competências - iniţierea unei afacericriação de empresas - companie de serviciisociedade de serviços - agenţie de angajare temporară în muncăempresa de trabalho temporário - staţie de lucru videotrabalho ao ecrã - cabotaj rutiercabotagem rodoviária - transport fluvialbarcaça - canal maritimcanal marítimo - eurotunelligação através do Canal da Mancha - tarif naţionaltarifa interior - tarif internaţionaltarifa internacional - tarif pentru transportul rutiertarifa rodoviária - act administrativacto administrativo - capital socialcapital social - conservarea păduriiprotecção da floresta - Marea TirenianăMar Tirreno - Marea AdriaticăMar Adriático - Marea LiguricăMar da Ligúria - Marea EgeeMar Egeu - Marea IonicăMar Jónico - lupta împotriva insectelorluta contra os insectos - amenajare funciarăordenamento fundiário - reglementarea pescuituluiregulamentação da pesca - controlul pescuituluicontrolo da pesca - plante perenelegume perene - produse proaspeteproduto fresco - standard de calitatenorma de qualidade - norme de securitatenorma de segurança - standard tehnicnorma técnica - cooperare europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologieiCOST - cercetare şi dezvoltareinvestigação e desenvolvimento - cercetare spaţialăinvestigação espacial - tehnologie spaţialătécnica espacial - capital străincapital estrangeiro - cauciuc sinteticborracha sintética - cauciuc naturalborracha natural - industria feroviarăindústria ferroviária - mangalcarvão de madeira - industria produselor de luxindústria de produtos de luxo - Provincia Autonomă Bolzanoprovíncia autónoma de Bolzano - Provincia Autonomă Trentoprovíncia autónoma de Trento - Conferinţa Europeană a Administraţiilor din Poştă şi TelecomunicaţiiCEACT - Biroul Internaţional pentru Controlul NarcoticelorOICE - habitat ONUHabitat ONU - personal Comunitatea Europeanăagente CE - caprăcaprino - subprodus pescăresccaptura acessória - pescuit autorizatcaptura autorizada - cantitate pescuităcaptura de peixe - pescuit pe speciicaptura por espécie - cantitate totală pescuităcaptura total - act comunitaracto comunitário - Insulele CaraibeCaraíbas - industria subproduselor carboniferecarboquímica - carboncarbono - combustibil motorcarburante - carcaça - Caricom-Comunitatea CaraibelorCaricom - ţări membre Caricompaíses Caricom - repartizarea şcolilorrede escolar - cartelcartel - tranzacţie comercialăacto de comércio - cartografiecartografia - flux de numerarfluxo de tesouraria - catalogarecatalogação - CataloniaCatalunha - catalog bibliograficcatálogo - categoria socioprofissional - garanţie electoralăcaução eleitoral - lucrări ale conferinţeloracta de reunião - Comisia Pacificului de SudCCPE - Centrul pentru Dezvoltare IndustrialăCDI - países UE - Conferinţa Europeană a Aviaţiei CivileCEAC - Comunitatea Economică Est-AfricanăCEAE - Uniunea Vamală Est-AfricanăCEAO - radiaţie ionizatăradiação ionizante - sodiusódio - siderurgietrabalho dos metais - gaz rargás raro - transplant de organetransplantação de orgãos - transfuzie de sângetransfusão de sangue - deşeuri metalicedetrito metálico - autostrăzi comunitareeixo comunitário - schimburi culturale pentru tineriintercâmbio de jovens - particulă elementarăpartícula elementar - chimie analiticăquímica analítica - spectrometrieespectrometria - ţări membre ale Uniunii Vamale Est-Africanepaíses CEAO - citologiecitologia - calciucálcio - diagnostic medicaldiagnóstico médico - medicină nuclearămedicina nuclear - membru al Curţii Europene a Auditorilormembro do Tribunal de Contas CE - siguranţa construcţiilorsegurança dos edifícios - Agenţia Europeană de MediuAgência Europeia para o Ambiente - ghidguia de informação - simbol europeansímbolo europeu - limbă oficialălíngua oficial - accident casnicacidente doméstico - program comunitarprograma comunitário - pădure tropicalăfloresta tropical - a patra convenţie LOMEConvenção de Lomé IV - interferenţe electromagneticeperturbação electromagnética - mercenarimercenário - comemorarecomemoração - instrucţiuni de conducere autoensino da condução - dopajuso de estimulantes - Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor FundamentaleConvenção Europeia dos Direitos do Homem - Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OţeluluiCECA - Tribunalul CE de Primă InstanţăTribunal de Primeira Instância CE - condiţii de pensionarecondição de reforma - frontieră comunitară internăfronteira intracomunitária - rulotăveículo de campismo - antidumpingmedida antidumping - impactul tehnologiei informaticeimpacto da informática - furnizare de informaţiicomunicação de dados - intervenţie militarăintervenção militar - exportul deşeurilorexportação de resíduos - muncă în cooperarecooperante - radiobiologieradiobiologia - absenteism la serviciuabsentismo - act papalacto pontifício - Comunitatea Economică a Statelor Vest-AfricaneCEDEAO - Centrul European pentru Dezvoltare şi Formare ProfesionalăCedefop - EURATOMCEEA - celibatarpessoa solteira - Conferinţa Europeană a Miniştrilor TransporturilorCEMT - cenzurăcensura - Republica CentrafricanăRepública Centro-Africana - centralizarea informaţiilorcentralização da informação - Franţa Centralăregião do Centro - Centro Comum de Investigação - centru de calculcentro de cálculo - centru de documentarecentro de documentação - centru politiccentro político - serviciu on line de datecentro distribuidor de bases de dados - cereale alimentarecereal alimentar - acţiuniacção financeira - cereale furajerecereal forrageiro - cereale pentru panificaţiecereal panificável - CERNCERN - Organizaţia Europeană de Cercetare a SpaţiuluiCERS - certificat de provenienţă al mărfiicertificado de origem - certificat de circulaţieguia de trânsito - certificat sanitarcertificado sanitário - Confederaţia Europeană a SindicatelorConfederação Europeia dos Sindicatos - acţiune în justiţieacção judicial - încetarea activităţii întreprinderiicessação de actividade - încetarea activităţii fermeiabandono de exploração agrícola - suspendarea plăţilorcessação de pagamentos - cameră de comerţ şi industriecâmara de comércio e indústria - cameră parlamentară aleasă prin vot directassembleia directamente eleita - cameră federalăassembleia federal - cameră parlamentarăassembleia parlamentar - şampaniechampanhe - reformă socialămudança social - schimb de tehnologiemudança tecnológica - îndulcirea vinuluichaptalização - mină de cărbuniextracção de carvão - sarcină axialăcarga por eixo - persoane dependenteencargo familiar - încărcătură utilăcarga útil - încărcarecarga - Carta de la HavanaCarta de Havana - Carta ONUCarta das Nações Unidas - Carta Socială EuropeanăCarta Social Europeia - acces la informaţii comunitareacesso à informação comunitária - acces la justiţieacesso à justiça - Acordul ATPacordo ATP - acorduri comerciale Comunitatea Europeanăacordo comercial CE - acorduri de cooperare Comunitatea Europeanăacordo de cooperação CE - Acordul SchengenAcordo de Schengen - Acord European de Asociereacordo europeu de associação - acorduri interimare ale Comunităţii Europeneacordo provisório CE - acord interinstituţionalacordo interinstitucional - acord mixtacordo misto - acumulatoracumulador eléctrico - acquis comunitaracervo comunitário - acţiune penală pentru recuperarea unui prejudiciuacção civil - acţiune comunitarăacção comunitária - acţiune civilăacção em matéria civil - acţiune penalăacção em matéria penal - procedură de stabilire a răspunderii civileacção de responsabilidade civil - urmărire judiciarăacção penal - activitate comunitarăactividade comunitária - adaptarea perspectivelor financiareadaptação das perspectivas financeiras - aderare la un acordadesão a um acordo - administrarea instituţiilor comunitareadministração da instituição - Africa vorbitoare de limbă portughezăÁfrica lusófona - Africa SubsaharianăÁfrica negra - Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de MuncăAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - agresiune fizicăagressão física - Acordul Nord-American de Liber-SchimbNAFTA - alergiealergia - ambasadăembaixada - planificare urbană şi regionalăordenamento do território - Fosta Republică Democrată Germaniaex-RDA - ţări din fosta URSSex-URSS - vechime în funcţieantiguidade - foste ţări socialisteantigos países socialistas - dispozitiv cu gazaparelho a gás - aplicaţii informaticeinformatização - dezvoltare comunitarăaprofundamento da União Europeia - ţări pe malul Oceanului AtlanticArco Atlântico - arhipelagarquipélago - ArmeniaArménia - Asociaţia Asia de Sud pentru Cooperare RegionalăSAARC - liftelevador - Asia CentralăÁsia Central - adunare parlamentarăassembleia parlamentar internacional - autonomie administrativăautonomia administrativa - autorizaţie de vânzareautorização de venda - proiect de buget preliminar Comunitatea Europeanăanteprojecto de orçamento das CE - avion de luptăavião de combate - AzerbaijanAzerbaijão - bază juridicăbase jurídica - Valea RinuluiBacia do Reno - BelarusBielorrússia - beneficiar netbeneficiário líquido - BERDBERD - bunuri cu dublă întrebuinţareproduto dual - îngrijirea animalelorbem-estar dos animais - biotopbiótopo - curăţătorie chimică a hainelorlavandaria - lemn tropicalmadeira tropical - Bósnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - cabotaj aeriancabotagem aérea - program-cadru de sprijin comunitarQuadro Comunitário de Apoio - calcul ştiinţificcálculo científico - calendarul Uniunii Economice şi Monetarecalendário da UEM - carieră profesionalăcarreira profissional - placă de extensieplaca de extensão - casetă audiocassete audio - Consiliul de Cooperare Nord-AtlanticCCAN - CSICEI - circuitul controlului calităţiicírculo de qualidade - atestare comunitarăcertificado comunitário - schimbarea regimului politicmudança de regime político - Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - cartă europeanăcarta europeia - cartă internaţionalăcarta internacional - chirurgcirurgião - circumstanţe agravantecircunstância agravante - circumstanţe atenuantecircunstância atenuante - cetăţenie europeanăcidadania europeia - clauză contractuală abuzivăcláusula abusiva - clauză contractualăcláusula contratual - clauză de scutirecláusula de saída - Comisia de coordonare pentru controlul exporturilor multilateraleCOCOM - cod penalCódigo Penal - codificarea dreptului comunitarcodificação do direito comunitário - coeziune economică şi socialăcoesão económica e social - coafor şi cosmeticăcabeleireiro e estética - autoritate localăautarquia local - autoritate regionalăorganismo regional - Comisia Mixtă pentru Spaţiul Economic EuropeanComité Conjunto EEE - Comisia Consultativă Mixtă pentru Spaţiul Economic EuropeanComité Consultivo Conjunto do EEE - Comitetul de Gestiune Comunitatea Europeanăcomité de gestão CE - Comitetul de Reglementare Comunitatea Europeanăcomité de regulamentação CE - Comitetul RegiunilorComité das Regiões - comisie mixtă comunitarăcomité misto CE - Comisia Parlamentară Mixtă pentru Spaţiul Comun EuropeanComité Parlamentar Misto do EEE - comitologiecomitologia - comerţ cu organecomércio de órgãos - comerţ cu opere de artăcomércio de arte - Comunitatea FlamandăComunidade flamenga - Comunitatea vorbitorilor de limbă francezăComunidade francófona - Comunitatea vorbitorilor de limbă germanăComunidade germanófona - comunidades da Bélgica - puterile Parlamentului Europeancompetência do PE - puterile instituţiilor din Comunitatea Europeanăcompetência institucional CE - design computerizatconcepção assistida por computador - confederaţie patronalăconfederação patronal - confederaţie sindicalăconfederação sindical - conferinţă europeanăconferência europeia - Conferinţa Interguvernamentală a Comunităţii Europeneconferência intergovernamental CE - conferinţă internaţionalăconferência internacional - Conferinţa Internaţională a MunciiConferência Internacional do Trabalho - conferinţă tripartităconferência tripartida - conflict etnicconflito étnico - concediu pentru activităţi politicelicença para actividade política - Consiliul de Cooperare al GolfuluiConselho de Cooperação do Golfo - Consiliul Spaţiului Economic EuropeanConselho do EEE - consultanţăconsultadoria e aconselhamento - depozit de produse poluanteconsignação de produto poluente - consolidarea dreptului comunitarconsolidação do direito comunitário - consulatconsulado - contract administrativcontrato de direito administrativo - compensaţii financiare la un acordcontrapartida de acordo - contributor netcontribuinte líquido - contribuţie la Produsul Intern Brutcontribuição PNB - control de frontierăcontrolo fronteiriço - controlul ajutorului de statcontrolo dos auxílios estatais - controlo das exportações - Convenţie Interguvernamentală Comunitarăconvenção intergovernamental CE - cooperare afaceri internecooperação no âmbito das questões internas - cooperare vamalăcooperação aduaneira - cooperare mediu înconjuratorcooperação ambiental - cooperare interguvernamentală în Comunitatea Europeanăcooperação intergovernamental UE - cooperare interinstituţională Comunitatea Europeanăcooperação interinstitucional CE - cooperare interparlamentarăcooperação interparlamentar - cooperare judiciară Uniunea Europeanăcooperação judiciária UE - poliţie cooperarecooperação policial - cooperarea poliţiilor în Uniunea Europeanăcooperação policial UE - asociaţie de locataricooperativa de habitação - coordonarea finanţăriicoordenação de financiamentos - coordonarea politicilor Uniunii Economice şi Monetarecoordenação das políticas UEM - Capul HornCorno de África - Corp militar europeanEurocorpo - COSACCOSAC - crima organizatăcrime organizado - criterii de eligibilitate pentru finanţarecritério de elegibilidade - criterii de convergenţăcritério de convergência - cumul de venituriacumulação de rendimentos - ciclonciclone - declaraţie de interese comunitaredeclaração de interesse comunitário - termen de publicareprazo de edição - abuz de informaţie preferenţialăoperações de iniciados - infracţiuni asupra mediului înconjurătordelito ambiental - infracţiuni sexualedelito sexual - destinaţia produsuluidenominação do produto - retragerea unui acorddenúncia de um acordo - cheltuieli agricole comunitaredespesa agrícola - cheltuieli comunitaredespesa comunitária - cheltuieli administrative ale Comunităţii Europenedespesa de funcionamento CE - cheltuieli pentru cercetare în Comunitatea Europeanădespesa de investigação CE - cheltuieli operaţionale ale Comunităţii Europenedespesa operacional CE - cheltuieli structuraledespesa estrutural - derogare de la dreptul comunitarderrogação ao direito comunitário - datorii vamaledívida aduaneira - a doua etapă a Uniunii Economice şi Monetaresegunda fase da UEM - funcţionar public îndatorirideveres do funcionário - dialog socialdiálogo social - dialog social comunitardiálogo social comunitário - diseminarea informaţiilor comunitaredifusão da informação comunitária - disciplina bugetară a Comunităţii Europenedisciplina orçamental CE - disciplină militarădisciplina militar - discriminare bazată pe naţionalitatediscriminação em razão da nacionalidade - dispozitiv anti-poluaredispositivo antipoluição - date medicaledados médicos - date personaledados pessoais - drept de acţionare în justiţiecapacidade processual - drept de azildireito de asilo - dreptul obligaţiilordireito de obrigações - legislaţie regionalădireito regional - funcţionar public drepturidireitos do funcionário - monitorecrã - Ecu privatECU privado - educaţie corecţionalăensino correccional - acţionariatul salariaţiloraccionariato operário - efect de serăefeito de estufa - elaborarea dreptului comunitarelaboração do direito comunitário - alegeri regionaleeleição regional - embrion şi fetusembrião e feto - utilizarea limbiiutilização das línguas - instrucţie militarătreino militar - echilibru instituţional Comunitatea Europeanăequilíbrio institucional CE - echipament de protecţieequipamento de protecção - echipament pentru calculatoareequipamento informático - echipament sub presiuneequipamento de pressão - echipament termicequipamento térmico - EritreaEritreia - zonă economică europeanăEspaço Económico Europeu - stabilirea bugetului comunitarelaboração do orçamento comunitário - stat confesionalEstado confessional - stat de dreptEstado de Direito - stat federalEstado federal - stat islamicEstado islâmico - stat laicEstado laico - stat unitarEstado unitário - studiu comparativestudo comparativo - studiu de cazestudo de casos - Europa cetăţenilorEuropa dos cidadãos - EuropolEuropol - executarea pedepseiexecução da pena - experienţă profesionalăexperiência profissional - expertiză judiciarăperitagem judiciária - extremism, ex­tre­mismextremismo - producţie asistată pe calculatorprodução assistida por computador - persoane cu dizabilităţi facilităţifacilidades para deficientes - FlevolandFlevoland - funcţie publică internaţionalăfunção pública internacional - funcţionar public internaţionalfuncionário internacional - funcţionare instituţionalăfuncionamento institucional - Fundaţia Europeană de InstruireFundação Europeia para a Formação - fonduri de coeziuneFundo de Coesão - fonduri ale Consiliului Europeifundo do Conselho da Europa - Fondul de Investiţii al Comunităţii EuropeneFundo Europeu de Investimento - articole de biroticămaterial de escritório - franciză fiscalăfranquia fiscal - fraude contra a Comunidade - fronteira externa da Comunidade - geneticăgenética - greva foameigreve de fome - ţările Grupului VişegradGrupo de Visegrado - Grupul celor 24Grupo dos 24 - asociaţii ale autorităţilor localeassociação de autarquias - grup european de interese economiceAgrupamento Europeu de Interesse Económico - elicopter de luptăhelicóptero de combate - istorie anticăHistória Antiga - istorie contemporanăHistória Contemporânea - istorie medievalăHistória Medieval - istorie modernăHistória Moderna - orar comercialhorário de abertura do comércio - identitate culturalăidentidade cultural - FEOPIFOP - imagine publicăimagem de marca - imunitate diplomaticăimunidade diplomática - infrastructură economicăinfra-estrutura económica - iniţiativă comunitarăiniciativa comunitária - iniţiativă europeană de dezvoltare economicăiniciativa para o crescimento europeu - insectăinsecto - rampă de lansareinstalação de lançamento - instalaţii sanitareinstalação sanitária - Institutul European pentru Administraţie PublicăInstituto Europeu de Administração Pública - Institutul Monetar EuropeanInstituto Monetário Europeu - instituţii comune pentru Spaţiul Economic Europeaninstituição comum EEE - instrumente economice pentru mediuinstrumento económico para o ambiente - vreme nefavorabilăintempérie - interconexiunea sistemelorinterligação de sistemas - interes colectivinteresse colectivo - interes legitiminteresse em agir - internatinternato escolar - InterpolInterpol - otrăvirea alimentelorintoxicação alimentar - evreijudeu - curţi şi tribunalejurisdição - Curte Constituţionalăjurisdição constitucional - KazahstanCazaquistão - KirghizstanQuirguizistão - KosovoKosovo - etichetă ecologicărótulo ecológico - lacurilago - lapte maternleite materno - lansator spaţiallançador espacial - limbaj europeanlíngua europeia - limbaj minoritarlíngua minoritária - limbă neeuropeanălíngua não-europeia - limbaj regionallíngua regional - unitate de discleitor de discos - LetoniaLetónia - liberalizarea pieţeiliberalização do mercado - libertatea spaţiului aerianliberdade aérea - LituaniaLituânia - legi organicelei orgânica - parcelarea terenurilorloteamento - fosta Republică Iugoslavă a Macedonieiantiga República jugoslava da Macedónia - boli congenitaledoença congénita - boli de nutriţiedoença da nutrição - boli de pieledoença da pele - boli ale sângeluidoença do sangue - tulburări gastrointestinaledoença do sistema digestivo - boli neurologicedoença do sistema nervoso - boli endocrinedoença endócrina - boli cu transmitere sexualădoença transmissível sexualmente - mamifer sălbaticmamífero selvagem - eveniment sportivmanifestação desportiva - manevre militaremanobras militares - contract de serviciicontrato de prestação de serviços - marcaj comunitar de conformitatemarca de conformidade CE - materii de origine animalămatéria de origem animal - mecanismul ratelor de schimb Sistemul Monetar EuropeanMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Mecklenburg-Pomerania de VestMecklemburg-Vorpommern - acord cadru de asistenţă medicalăassistência médica convencionada - medicină legalămedicina legal - medicamente cu vânzare fără reţetămedicamento de venda livre - medicamente pentru uz veterinarmedicamento para uso veterinário - Marea CaspicăMar Cáspio - Marea NeagrăMar Negro - Marea RoşieMar Vermelho - MercosurMercosul - măsuri de implementare naţionalămedida nacional de execução - microorganismemicrorganismo - mediu acvaticmeio aquático - mediu marinmeio marinho - misiune de anchetămissão de inquérito - modemmodem - MuntenegruMontenegro - morală politicămoralidade da vida política - negocierea unui acord al CEnegociação de um acordo CE - Runda UruguayUruguai Round - nomenclator statistic şi tarifar al CEnomenclatura combinada - medicamente clasificarenomenclatura farmacêutica - neproliferarea armelornão-proliferação de armamentos - standard de mediunorma ambiental - profesii noinovas formas de emprego - Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Gabinete Comunitário de Marcas Registadas - organizaţii de cooperare ale Uniunii Europeneórgão de cooperação da UE - organism pentru luarea deciziilorórgão decisor - organ mixt comunitarórgão misto CE - organizarea sistemului sanitarorganização da saúde - Organizaţia Mondială a ComerţuluiOrganização Mundial do Comércio - organizaţii sportiveorganização desportiva - organ comunitarorganismo comunitário - organismo e agência CE - UzbekistanUsbequistão - sponsorizareapadrinhamento, patrocínio, patrocínios - sponsorizare comunitarăpatrocínio comunitário - parteneriat pentru paceParceria para a Paz - Ţările Balticepaíses bálticos - state CSIpaíses CEI - state CCGpaíses CCG - State Mercosurpaís do Mercosul - ţări neasociatepaís não-associado - ţări mediteraneene din lumea a treiapaíses terceiros mediterrânicos - ţări din Europa Centrală şi de EstPECO - permis negociabil al poluăriiautorização de poluir negociável - personal civil în armatăpessoal civil - personal angajat cu contractpessoal contratual - personal sanitarpessoal de enfermagem - personal militarpessoal militar - perspective financiareperspectivas financeiras - PESCPESC - filozofia dreptuluifilosofia do Direito - plângere la Comisiequeixa à Comissão - plante nociveplanta daninha - plante viiplanta viva - pluralism în mediapluralismo dos media - politică comunitară privind mediul înconjurătorpolítica comunitária do ambiente - rată de schimb unicăpolítica cambial única - politica vizelorpolítica de vistos - politică monetară unicăpolítica monetária única - poluant stratosfericpoluente estratosférico - populaţie indigenăpopulação autóctone - pornografiepornografia - portavionporta-aviões - acţiune legalăprocedimento penal - preistoriePré-História - prima etapă a Uniunii Economice şi Monetareprimeira fase da UEM - preşedinţia Consiliului Uniunii Europenepresidência do Conselho da União Europeia - Preşedintele Comisiei Uniunii EuropenePresidente da Comissão - presă ştiinţificăimprensa científica - probă judiciarăprova - prevenirea accidentelorprevenção de acidentes - principiul recunoaşterii reciproceprincípio de reconhecimento mútuo - principiul subsidiarităţiiprincípio da subsidiariedade - principiu general de dreptprincípio geral de Direito - procedură comunitară în caz de infracţiuneprocesso CE de infracção - procedură de codecizieprocesso de co-decisão - processo de conciliação - procedură specialăprocesso especial - produs homeopatproduto homeopático - produs reciclatproduto reciclado - lucrător vamalprofissão aduaneira - practicant de medicină alternativăprofissão médica paralela - program legislativ comunitarprograma legislativo comunitário - program operaţionalprograma operacional - proiect de interes comunitarprojecto de interesse comunitário - proiect de buget comunitarprojecto de orçamento CE - promovarea ideii europenepromoção da ideia europeia - protocol financiarprotocolo financeiro - editare asistată pe calculatorpublicação assistida por computador - publicitatea dezbaterilorpublicidade dos debates - moţiune de încrederemoção de confiança - problema tibetanăquestão do Tibete - proceduri judiciare preliminarequestão prejudicial - reînnoirea unui acordrecondução de acordo - recurs la Ombudsman-ul Comunităţii Europenerecurso ao Provedor de Justiça Europeu - contencios administrativrecurso contencioso administrativo - recurs contencios comunitarrecurso contencioso comunitário - recurs în anularea unei decizii a CErecurso de anulação CE - recurs pentru stabilirea responsabilităţii administrativerecurso de responsabilidade administrativa - taxă pe mediuimposto ambiental - reformă economicăreforma económica - reformă politicăreforma política - procedură vamală comunitarăregime aduaneiro comunitário - procedură vamală de exportregime aduaneiro de exportação - acord financiar comunitarregime de financiamento comunitário - regiunea alpinăregião alpina - regiune dependentă de pescuitregião dependente da pesca - regiune eligibilăregião elegível - regiune europeanăregião europeia - zonă industrială în declinregião industrial em declínio - înregistrarea populaţieiregisto civil - parlament regulamentregimento da assembleia - relaţii cetăţean-autorităţirelação administração-administrado - relaţii între stat şi regiunirelações Estado-região - relaţii între instituţiile Comunităţii Europenerelações interinstitucionais CE - repartizarea competenţelordivisão de competências - repartizarea finanţării comunitaredistribuição do financiamento comunitário - Republica MoldovaRepública da Moldova - República Eslovaca - reţea energeticărede energética - reţea de calculatoarerede informática - reţea localărede local - reţea transeuropeanărede transeuropeia - rezervarereserva - rezerve bugetare Comunitatea Europeanăreserva orçamental CE - rezoluţie parlamentarăresolução do Parlamento - resurse TVArecursos IVA - deducere la sursăretenção na fonte - revizuirea unui acordrevisão de um acordo - revizuirea tratatelor europenerevisão de tratado CE - revizuirea perspectivelor financiarerevisão das perspectivas financeiras - rolul internaţional UEpapel internacional da União Europeia - rozătoareroedor - monarhismrealismo - sănătatea animalelorsaúde animal - SaxoniaSaxónia - Saxonia-AnhaltSachsen-Anhalt - ştiinţe medicaleciências médicas - sculpturăescultura - Sistemul European al Băncilor CentraleSEBC - secret de statsegredo de Estado - secretariatul unei instituţiisecretariado da instituição - sector agricolsector agrícola - siguranţă aerianăsegurança aérea - servicii private de pazăsegurança e vigilância - siguranţă maritimăsegurança marítima - cutremuresismo - campanie de conştientizare publicăsensibilização do público - server de reţeaservidor da rede - serviciu naţional de sănătateserviço nacional de saúde - sit istoriclocal de interesse histórico - situaţie politicăsituação política - SloveniaEslovenia, Eslovénia, Eslovênia - îngrijirea sănătăţiicuidados de saúde - îngrijire sanitarăcuidados de enfermagem - specializare medicalăespecialidade médica - spectacol cu animaleespectáculo com animais - buget comunitar stabilizatestabilizador orçamental - statistică învăţământestatísticas da educação - şef de holding agricolchefe de exploração agrícola - statistică medicalăestatísticas da saúde - statistică de transportestatísticas dos transportes - statistică în turismestatísticas do turismo - statut juridic europeanestatuto jurídico europeu - stimulentestimulante - depozitare subterană a deşeurilorarmazenamento subterrâneo de resíduos - structuri de pescuitestrutura de pesca - substanţe psihotropesubstância psicotrópica - asistenţă tehnică pentru utilizatorapoio ao utilizador - farmacovigilenţăcontrolo dos medicamentos - supraveghere multilateralăsupervisão multilateral - autoritate administrativă comunăassociação de municípios - sistem de operaresistema operativo - managementul bazelor de datesistema de gestão de base de dados - sistem pentru îngrijirea sănătăţiisistema de saúde - sistem juridicsistema judiciário - TadjikistanTajiquistão - nivel de finanţare comunitarătaxa de intervenção - tehnologie cu dublă întrebuinţaretecnologia dual - computer terminalterminal - Teritoriile Autonome ale Palestineiterritórios autónomos da Palestina - ex-Iugoslaviaterritórios da antiga Jugoslávia - TuringiaTuríngia - trafic de persoanetráfico de pessoas - tranchilizanttranquilizante - prelucrarea în vamă a mărfurilor noncomunitaretransformação sob controlo aduaneiro - transparenţă administrativătransparência administrativa - transparenţă în luarea deciziilortransparência do processo de decisão - transportul pacienţilortransporte de doentes - traumătraumatismo - muncă sezonierătrabalho sazonal - troica comunitarăTroika Comunitária - etapa a 3-a a Uniunii Economice şi Monetareterceira fase da UEM - TurkmenistanTurquemenistão - supervizare administrativătutela administrativa - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Uniunea Politică EuropeanăUnião Política Europeia - utilizator de informaticăutilizador informático - folosirea alternativă a produselor agricoleutilização alternativa de produtos agrícolas - vector patologicvector de doenças - vehicul de luptăveículo de combate - nerespectarea dreptului comunitarviolação do direito comunitário - apelinstância de recurso - călătorviajante - zonă sensibilăzona sensível - lider al opoziţieilíder da oposição - cap de familiechefe de família - şeptelgado - ChileChile - chimie alimentarăquímica dos alimentos - chimie industrialăquímica industrial - chirurgiecirurgia - clorinăcloro - planificare bugetarăescolha orçamental - alegerea tehnologieiescolha de tecnologia - numărul şomerilor, şomajdesemprego - şomaj ciclicdesemprego conjuntural - şomaj ascunsdesemprego disfarçado - şomaj feminindesemprego de mulheres - şomaj tineridesemprego de jovens - şomaj parţialdesemprego parcial - şomaj sezonierdesemprego sazonal - şomaj sructuraldesemprego estrutural - şomaj tehnicdesemprego técnico - şomaj datorat progresului tehnicdesemprego tecnológico - abţinere votabstencionismo - domeniu de activitateactividade da empresa - şomerdesempregado - cromcromo - CipruChipre - cidrucidra - Comisia Interguvernamentală pentru Migraţie EuropeanăOIM - cimentcimento - cinemacinema - buletin, circularăboletim informativo, circular, newsletter - clasă conducătoareclasse dirigente - clasă socială defavorizatăclasse inferior - clasă socială de mijlocclasse média - clasa muncitoareclasse operária - ţărănimeclasse rural - clasă socială favorizatăclasse alta - clasificare documentarăclassificação - clauză de arbitrajcláusula compromissória - clauză de repartizaresistema de repartição - clauză protecţionistăcláusula de protecção - activitate non salarialăactividade não assalariada - clerclero - climăclima - aer condiţionatclimatização - lichidare de conturifecho de contas - club politicgrupo de reflexão política - Consiliul Mondial al AlimentaţieiCMA - Conferinţa Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltareCNUCED - coaliţie politicăcoligação política - cobaltcobalto - codificarecodificação - cod rutiercódigo da estrada - cod de navigaţiecódigo de navegação - codul munciicódigo do trabalho - coexistenţă paşnicăcoexistência pacífica - cofinanţareco-financiamento - cointeresarecogestão - cooperare bugetarăcolaboração orçamental - colectarea taxelorcobrança de impostos - colectarea datelorrecolha de dados - colector de energie solarăcolector solar - colectivismcolectivismo - comunitate ruralăcolectividade rural - comunitate urbanăcolectividade urbana - adaptare şcolarăadaptação escolar - colorant alimentarcorante alimentar - colorarea artificială a alimentelorcorante alimentar artificial - colorant alimentar naturalcorante alimentar natural - ulei de seminţe de rapiţăcolza - carburant, combusti­bilcarburante, carburantes, Combustíveis, combustível, material com que se aquece - combustibil neconvenţionalcombustível de substituição - combustibil fosilcombustível fóssil - adaptare socialăadaptação social - combustibil nuclearcombustível nuclear - comisie agricolă comunitarăComité Agrícola CE - comisie a Comunităţii EuropeneComité CE - Comitetul Consultativ Comunitatea EuropeanăComité Consultivo CE - comitet de întreprinderecomissão de trabalhadores - Comitetul Consiliului Uniunii EuropeneComité do Conselho da União Europeia - Comitetul Economic şi Social al UEComité Económico e Social Europeu - Comisia Monetară a Comunitaţii EuropeneComité Monetário CE - comitet paritar al UEComité Paritário CE - Comitetul Permanent al Comunităţii EuropeneComité Permanente CE - Comitetul Permanent ONUComité Permanente ONU - comisie ştiinţifică a Comunităţii EuropeneComité Científico CE - comisie tehnică a Comunităţii EuropeneComité Técnico CE - arbitraj comercialarbitragem comercial - bibliotecă virtualăbiblioteca virtual - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii EuropeneCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Oficiul Comunitar pentru Varietatea PlantelorInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Carta africană a drepturilor omului şi popoarelorCarta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Carta europeană a energieiCarta Europeia da Energia - clauză socialăcláusula social - Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltareCNUAD - Consiliul European al MunciiComité de Empresa Europeu - comerţ electroniccomércio electrónico - Institutul European de StandardizareInstituto Europeu de Normalização - Comisia Europeană pentru StandardizareCEN - CENELEC - Institutul European de Standardizare în TelecomunicaţiiETSI - recunoaşterea calificării profesionalereconhecimento das qualificações profissionais - controlul calităţii produselor agricolecontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - Tribunalul AELSTribunal da AECL - deşeuri periculoasedetrito perigoso - depozit legaldepósito legal - dumping socialdumping social - drept câştigatdireito adquirido - economie de tranziţieeconomia em transição - editare electronicăedição electrónica - enzimeenzima - spaţiu social europeanespaço social europeu - Grupul celor mai industrializate 7 ţărigrupo dos países mais industrializados - GATSGATS - Grupul de la RioGrupo do Rio - stabilirea păciiinstauração da paz - spionaj economicinteligência económica - grădină zoologicăjardim zoológico - boli ale peştilordoença dos peixes - globalizareglobalização - multimediamultimédia - Instituto de Harmonização do Mercado Interno - Organizaţia Mondială a VămilorOrganização Mundial das Alfândegas - organism pentru reglementarea diferendelor comercialeÓrgão de resolução de litígios - Organizaţia de Cooperare Economică Asia-PacificAPEC - pedofiliepedofilia - principiul proporţionalităţiiprincípio da proporcionalidade - publicitate comparativăpublicidade comparativa - regiuni ale Finlandeiregiões da Finlândia - regiuni ale Suedieiregiões da Suécia - reglementarea telecomunicaţiilorregulamentação das telecomunicações - societate informaţionalăsociedade da informação - Tratatul Uniunii Europene. Amsterdam. 1997Tratado de Amesterdão - tranziţie economicătransição económica - TRIMS - TRIPS - Uniunea Confederaţiilor Industriaşilor şi Patronilor din EuropaUNICE - viaţă profesionalăvida profissional - zonă eurozona do euro - Taric - Confederaţia Internaţională a Uniunilor Comerciale LibereCISL - Comunitatea Economică a Statelor Central AfricaneCEEAC - EUTELSAT - Liga Europeană pentru Cooperare EconomicăLECE - clonareclonagem - diferend comercialdiferendo comercial - întreprindere în dificultateempresa em dificuldade - autostrăzi informaţionaleauto-estrada da informação - Intranetintranet - extranetextranet - browserbrowser, Navegador, Navegadores WWW - managementul documentelorgestão de documento - managementul electronic al documentelorGED - recunoaşterea optică a caracterelorOCR - digitalizaredigitalização - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenland - CarintiaKärnten - SalzburgSalzburgo - SteiermarkEstìria - TirolTirol - VorarlbergVorarlberg - VienaViena - ţări membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică Asia-Pacificpaís da APEC - Centrul European al Întreprinderilor cu Participare PublicăCEEP - termen limită de platăprazo de pagamento - pact de stabilitatepacto de estabilidade - politici pentru tineripolítica da juventude - politica consumatoruluipolítica dos consumidores - politică comunitară - politică naţionalăpolítica comunitária-política nacional - Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi XenofobieiObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - justiţie şi afaceri interneJAI - discriminare după vârstădiscriminação com base na idade - discriminare bazată pe orientarea sexualădiscriminação baseada na orientação sexual - îngrijirea persoanelor vârstniceassistência aos idosos - concediere abuzivădespedimento abusivo - StockholmEstocolmo - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - acord social Comunitatea EuropeanăAcordo Social CE - discriminare din motive de handicapdiscriminação fundada na deficiência - OLAFOLAF - simplicare legislativăsimplificação legislativa - ADNADN - imagine creată de computerimagem de síntese - metodă de evaluaremétodo de avaliação - tehnici ştiinţifice de observareobservação - principiul comunitizăriiprincípio de comunitarização - responsabilidade do Estado - simularesimulação - supravegherea importurilorfiscalização das importações - analiză comparativăanálise comparativa - cauzalitateanálise de causas - analiză cantitativăanálise quantitativa - concediu pentru nevoi specialelicença especial - coperare strânsăcooperação reforçada - hipermediahipermédia - hipertexthipertexto - eutanasieeutanásia - PalauPalau - Insula NorfolkIlha norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - Ceuta, OraşulCeuta - MelillaMelilla - opinie comunitarăparecer comunitário - parecer do Tribunal de Contas - Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii EuropeneCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - deficit democraticdéfice democrático - Înaltul Reprezentant PESCAlto-Representante para a PESC - rezoluţie a Consiliului Uniunii Europeneresolução do Conselho da União Europeia - rezoluţie a Consiliului Europeanresolução do Conselho Europeu - mod de producţiemodo de produção - obiectivul producţieiobjectivo de produção - tehnici de producţietécnica de produção - animal modificat geneticanimal transgénico - plante modificate geneticplanta transgénica - difuzarea inovaţiilordifusão das inovações - standard de producţienorma de produção - tehnologie uzată moraltecnologia obsoleta - evaluarea introducerii noilor tehnologiiprospectiva tecnológica - organizarea cercetăriiorganização da investigação - descoperire ştiinţificădescoberta científica - principiul prudenţeiprincípio da precaução - cercetare de tereninvestigação de campo - rezultatele cercetăriiresultado da investigação - identificarerastreabilidade - agricultură durabilăagricultura sustentável - modelul agricol europeanmodelo agrícola europeu - plan agro-ambientalplano agro-ambiental - politică funciarăpolítica agrária - proiect agricolprojecto agrícola - zonă agricolă cu restricţii medioambientalezona agrícola com condicionantes ambientais - pierderea recolteiperda de colheita - recensământ agricolrecenseamento agrícola - agricultură irigatăcultivo irrigado - asolamentrotação de culturas - silozsilo - producerea energiei prin agriculturăcultura energética - cultură de oleaginoasecultura oleaginosa - zootehniezootecnia - pădure din zona borealăfloresta boreal - silvicultură durabilăsilvicultura sustentável - atestat silviccertificação florestal - politică forestieră europeanăpolítica florestal europeia - Institutul European de Informare şi Comunicare ForestierăEFICS - pădure mediteraneanăfloresta mediterrânica - pădure din zona temperatăfloresta temperada - statistică forestierăestatísticas florestais - monedă europeanămoeda europeia - EURIBOR - rată de conversietaxa de conversão - BADBAD - CABEI-Banca Americii Centrale pentru Integrare EonomicăBCIE - CaribankBDC - credit agricolcrédito agrícola - program de stabilitateprograma de estabilidade - cooperare fiscală europeanăcooperação fiscal europeia - reformă fiscalăreforma fiscal - migrant şomerdesemprego dos trabalhadores migrantes - formare profesională continuăformação profissional contínua - Comisia Consultativă pentru AngajareComité do Emprego - strategie europeană pentru ocuparea locurilor de muncăestratégia europeia de emprego - adaptabilitatea salariatuluiadaptabilidade do trabalhador - relaxarea reglemetărilor munciiflexibilidade do trabalho - abilitate profesională uzată moralqualificação obsoleta - ofertă de locuri de muncă mai mare cât cerereaescassez de mão-de-obra - trabalhador polivalente - head-huntingrecrutamento de trabalhadores de empresas concorrentes - retrogradare profesionalăretrogradação profissional - EcofinEcofin - ţară non-participantăpaís não participante - ţară participantăpaís participante - rezistenţa materialelorresistência dos materiais - evaluarea performanţelor tehniceavaliação comparativa - comerţ corectcomércio equitativo - concesionarea serviciilorconcessão de serviços - contract comercialcontrato comercial - arbitraj comercial internaţionalarbitragem comercial internacional - semnătură electronicăassinatura electrónica - statistică comercialăestatísticas comerciais - excluderea dintr-o organizaţie internaţionalăexclusão de uma organização internacional - parteneriat euro-mediteraneanparceria euro-mediterrânica - evaluarea ajutorului umanitaravaliação da ajuda - prevenirea conflictelor internaţionaleprevenção de conflitos - purificare etnicăpurificação étnica - arme antipersonalarma antipessoal - spionajespionagem - secret militarsegredo militar - statistică militarăestatísticas de defesa - analiza soluluianálise do solo - ştiinţa spaţiuluiciência do espaço - bioclimatologiebioclimatologia - chimia soluluiquímica do solo - geografie culturalăgeografia cultural - geografie umanăgeografia humana - geografie regionalăgeografia regional - geomorfologiegeomorfologia - sedimentologiesedimentologia - tipuri de soltipo de solo - etnografieetnografia - sociologie industrialăsociologia do trabalho - economia mediului înconjurătoreconomia do ambiente - educaţia pentru mediu înconjurătoreducação ambiental - protecţia apelorprotecção das águas - reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăredução das emissões de gases - responsabilitate pentru mediul înconjurătorresponsabilidade por danos ambientais - statistici privind mediul înconjurătorestatísticas do ambiente - ecosistem marinecossistema marinho - ecosistem terestruecossistema terrestre - acidificareacidificação - gură de evacuarelama de depuração - deşeuri chimiceresíduo químico - deşeuri electroniceresíduo electrónico - deşeuri sanitareresíduo hospitalar - poluare accidentalăpoluição acidental - poluare localăpoluição local - adopţii internaţionaleadopção internacional - conflict între generaţiiconflito de gerações - dreptul adopţiilordireito de adopção - familie reîntemeiatăfamília recomposta - poligamiepoligamia - solidaritate familialăsolidariedade familiar - politici privind migraţia comunitarăpolítica migratória comunitária - dependenţa persoanelor vârstnicedependência das pessoas idosas - prognoze demograficeprevisão demográfica - întinerirea populaţieisubstituição das gerações - creştinicristão - musulmanimuçulmano - asociaţie europeanăassociação europeia - independenţa persoanelor cu dizabilităţiautonomia dos deficientes - comportament socialcomportamento social - integrarea persoanelor cu handicapintegração dos deficientes - pact socialpacto social - pornografie infantilăpornografia infantil - turism religiosturismo religioso - violenţa tinerilorviolência juvenil - violenţa în şcoliviolência na escola - violenţa în familieviolência doméstica - excepţie culturalăexcepção cultural - identitate europeanăidentidade europeia - fundamentalism religiosintegrismo religioso - religie nouănova religião - eveniment cultural europeanmanifestação cultural europeia - promovare culturalăpromoção cultural - asigurare de sănătate valabilă în orice ţarăcobertura universal de doença - drept medicaldireito médico - eroare medicalăerro médico - boli cronicedoença crónica - medicamente generalemedicamento genérico - siguranţa alimentaţieisegurança dos alimentos - îngrijire paliativăcuidados paliativos - autoreglementareauto-regulamentação - cod administrativCódigo Administrativo - istoria dreptuluiHistória do Direito - crimă involuntarădelito não-intencional - hărţuire psihicăassédio moral - impunitateimpunidade - responsabilitatea penală a minorilorresponsabilidade penal dos menores - turism sexualturismo sexual - retragere a unui caz din instanţăprocessos judiciais em atraso - abrogarerevogação - competenţă jurisdicţională extrateritorialăcompetência extraterritorial - independenţa justiţieiindependência da justiça - tribunal maritimjurisdição marítima - căsătorie de convenienţăcasamento de conveniência - sistemul de informaţii SchengenSistema de Informação de Schengen - conflict religiosconflito religioso - dreptul la sănătatedireito à saúde - diversificarea formelor de energiediversificação energética - zăcământ de gazejazigo de gás - randament energeticrendimento energético - rezerve strategicereserva estratégica - zăcământ petroliferjazigo de petróleo - cercetare nuclearăinvestigação nuclear - lărgirea unei organizaţii internaţionalealargamento de uma organização internacional - integrare industrialăintegração industrial - criterii de aderare la Uniunea Europeanăcritério de adesão - negocieri de aderare la Uniunea Europeanănegociação de adesão - politică de apărare comunăpolítica de defesa comum - strategie de preaderare la Uniunea Europeanăestratégia de pré-adesão - Agenţia Europeană pentru Informarea ConsumatoruluiAgência Europeia de Informação dos Consumidores - microcreditmicrocrédito - microfinanţemicrofinança - ştiinţa prevenirii riscurilorcindínica - cosmologiecosmologia - colaborare între soţicônjuge auxiliar - muncă ocazionalătrabalho ocasional - vibraţie mecanicăvibração mecânica - pădurarguarda-florestal - EurojustEurojust - mandat de arestare europeanmandado de captura europeu - tratat de aderare la Uniunea Europeanătratado de adesão à UE - Tratatul Uniunii Europene. Nisa. 2001Tratado de Nice - ajutor pentru victimeajuda às vítimas - centru de detenţie pentru tinericentro educativo - dreptul intern al religiilordireito das religiões - drept budistdireito budista - drept canonicdireito canónico - dreptul bisericii protestantedireito eclesiástico protestante - drept ebraicdireito hebraico - drept hindusdireito hindu - drept islamicdireito muçulmano - anularea datoriei fiscaleperdão fiscal - construcţii ilegaleconstrução clandestina - copiii străziicriança da rua - huliganismholiganismo - zonă urbană defavorizatăzona urbana desfavorecida - tratament medical de urgenţămedicina de urgência - vandalismvandalismo - eugenieeugenia - muncitor săractrabalhador pobre - radiaţie neionizatăradiação não ionizante - dezvoltarea întreprinderiicrescimento da empresa - fuziune internaţionalăfusão internacional - conducerea întreprinderiigoverno das sociedades - încadrare socialărótulo social - răscumpărarea întreprinderiiaquisição de empresa - activitate de reintegrare în muncă a şomerilorempresa de inserção - întreprindere nouănova empresa - cooperativă europeanăcooperativa europeia - calitatea învăţământuluiqualidade do ensino - bibliotecă parlamentarăbiblioteca parlamentar - comentariu la o legecomentário da lei - document electronicdocumento electrónico - ghid turisticguia turístico - bibliotecă mediamediateca - dezinformaredesinformação - furnizor de servicii Internetfornecedor de acesso - navigator pe webinternauta - motor de căutaremotor de pesquisa - politica telecomunicaţiilorpolítica das telecomunicações - supraveghere videovideovigilância - criptografieCriptoanalise, criptoanálise, Cripto análise, Cripto-análise, criptografia - virus de calculatorvírus informático - nevoi fundamentalenecessidades fundamentais - relaţii între regiuni şi Uniunea Europeanărelação regiões-União Europeia - sector noncomercialsector não comercial - transferuri socialetransferências sociais - gelatinăgelatina - supliment de hranăcomplemento alimentar - produs ecologicproduto biológico - cărămidătijolo - piatrăpedra - metale specialemetal especial - motor dieselmotor diesel - fabrică de cheresteaserração - asistenţă de zborajuda à navegação - trafic urbancirculação urbana - mobilitate durabilămobilidade sustentável - sistem de transport inteligentsistema de transporte inteligente - navigaţie prin satelitnavegação por satélite - asistenţă la solassistência em escala - stat confederalEstado confederado - stat regionalEstado regional - protocolprotocolo - simbol al statuluisímbolos do Estado - partide naţionalistepartido nacionalista - partide autonomistepartido autonomista - partide extremistepartido extremista - reformă electoralăreforma eleitoral - anchetă parlamentarăinquérito parlamentar - redactarea legilorredacção legislativa - statutul aleşilorestatuto do eleito - guvernare electronicăadministração electrónica - declaraţie guvernamentalădeclaração do governo - guvernaregovernança - diplomaţie parlamentarădiplomacia parlamentar - amendă penalăsanção pecuniária obrigatória - evacuare din locuinţădespejo - automat pentru vânzăridistribuidor automático - capital iniţialcapital de arranque - chirurgie esteticăcirurgia estética - expertiză medicalăperícia médica - abandon şcolarabandono escolar - antenă parabolicăantena parabólica - popularizarea ştiinţeivulgarização científica - gestiunea informaţiilor în conduceregestão dos conhecimentos - administraţie portuarăadministração portuária - subcontractare externăexternalização - accident chimicacidente químico - industrie cosmeticăindústria cosmética - tehnica construcţiilortécnicas da construção - cooperaţie agricolăcooperação agrícola - distrugerea armelordestruição de armas - cooperare în domeniul educaţieicooperação em matéria de educação - industria gazelor naturaleindústria do gás - dreptul internaţional al munciidireito internacional do trabalho - drept comercial internaţionaldireito comercial internacional - concediu de paternitatelicença por paternidade - munca deţinuţilortrabalho do recluso - piaţă regionalămercado regional - securitate regionalăsegurança regional - renrena - medicină la distanţătelemedicina - diferend teritorialcontencioso territorial - Autoritatea Europeană pentru Siguranţă AlimentarăAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - Constituţia EuropeanăConstituição Europeia - corpus juris comunitarcorpus juris comunitário - vânzarea drepturilor de autordireito de sequência - raport ştiinţificperitagem científica - impact socialimpacto social - ISPAISPA - dreptul pentru protecţia plantelorobtenção vegetal - postcomunismpós-comunismo - sănătatea reproduceriisaúde genésica - serviciu universalserviço universal - Tribunalul Penal Internaţional - viziune europeanăvisão da Europa - acord instituţionalacordo institucional - CEFTACEFTA - Comisia Centrală pentru Navigaţia pe RinCCNR - responsabilitate publicăcargo público - clauză de conştiinţăcláusula de consciência - coabitare politicăcoabitação política - structura comisiilor parlamentarecomposição de uma comissão parlamentar - tehnici de coordonare a întâlnirilor profesioanalecondução de reuniões - Curtea Inter-Americană pentru Drepturile OmuluiTribunal Interamericano dos Direitos do Homem - Curtea Penală InternaţionalăTribunal Penal Internacional - cadru decizionaldecisão-quadro - dezvoltarea individuluidesenvolvimento pessoal - stat multietnicEstado multiétnico - Statele Unite ale MicronezieiEstados Federados da Micronésia - evacuarea populaţieievacuação da população - tribunal de proximitatejustiça de proximidade - etica afacerilorética económica - Organizaţia pentru Interzicerea Armelor ChimiceOPAQ - OMT - organism de reprezentare agricolăorganismo de representação agrícola - Parlamentul AndinParlamento Andino - Parlamentul Americii CentraleParlamento Centro-americano - state membre ale Acordului Nord-American de Liber-Schimbpaíses da NAFTA - ţări din Caucazpaíses do Cáucaso - abilităţi de comunicareprática da comunicação - abilităţi de negociereprática da negociação - Parlamentul Latino-AmericanParlamento Latino-americano - abilităţi de redactareprática da redacção - rezultatul votuluiresultado da votação - social-democraţiesocial-democracia - statutul membrilor Parlamentului Europeanestatuto dos membros do Parlamento - sistem de informaţii geograficesistema de informação geográfica - tehnologie digitalătecnologia digital - Zona Americană de Comerţ LiberALCA - Agenţia Europeană pentru ReconstrucţieAgência Europeia de Reconstrução - Oficiul Alimentar VeterinarServiço Alimentar e Veterinário - poliţie de proximitatepolícia de proximidade - delegaţie interparlamentarădelegação interparlamentar - budista [V4.1] - ciência militar [V4.1] - cantina escolar [V4.1] - concílio [V4.1] - congresso de um partido [V4.1] - CPLRE [V4.1] - deveres do cidadão [V4.1] - direito à integridade física [V4.1] - direito penal militar [V4.1] - direito romano [V4.1] - reembolso de imposto [V4.1] - direito de visita [V4.1] - enclave territorial [V4.1] - doença renal [V4.1] - farmácia [V4.1] - estação de caminho-de-ferro [V4.1] - estação rodoviária [V4.1] - geografia histórica [V4.1] - hinduísta [V4.1] - história universal [V4.1] - ilustração gráfica [V4.1] - incunábulo [V4.1] - infracção administrativa [V4.1] - lei de harmonização [V4.1] - manifesto [V4.1] - manuscrito [V4.1] - metodologia jurídica [V4.1] - mitologia [V4.1] - movimento antiglobalização [V4.1] - movimento cultural [V4.1] - partido charneira [V4.1] - partido extraparlamentar [V4.1] - partido monárquico [V4.1] - partido regionalista [V4.1] - plano [V4.1] - polícia regional [V4.1] - polícia local [V4.1] - prestação não contributiva [V4.1] - orçamento local [V4.1] - orçamento regional [V4.1] - propaganda política [V4.1] - regime presidencial [V4.1] - religião primitiva [V4.1] - residência de estudantes [V4.1] - sexualidade [V4.1] - sociologia do direito [V4.1] - sociologia rural [V4.1] - sociologia urbana [V4.1] - sociologia da educação [V4.1] - sociologia política [V4.1] - distribuição de gás [V4.1] - testamento vital [V4.1] - texto sagrado [V4.1] - videoteca [V4.1] - direito natural [V4.1] - biometria [V4.1] - direito à habitação [V4.1] - força de reacção rápida [V4.1] - populismo [V4.1] - união civil [V4.1] - Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] - movimento patriótico [V4.1] - representação permanente junto da União Europeia [V4.1] - grup socio-culturalgrupo sociocultural - sindicatul funcţionarilor publicisindicato de funcionários públicos - zonă liberă industrialăzona franca industrial - RingkoebingRingkøbing - echipament audiovizualmaterial audiovisual - Asociaţia Europeană pentru CooperareAssociação Europeia para a Cooperação - acord interprofesionalacordo interprofissional - StorstroemStorstrøm - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - Storebaelt de Vestoeste de Storebælt - bonificaţie de interesbonificação de juro - coproducţie audio-videoco-produção audiovisual - program audio videoprograma audiovisual - producţie audiovizualăprodução audiovisual - politici în comunicaţii audio-vizualepolítica do audiovisual - piraterie audio-vizualăpirataria audiovisual - spaţiu european audio-vizualespaço audiovisual europeu - carcasă animalăcarcaça - categorie socio-profesionalăcategoria socioprofissional - ţări ale UEEstado-Membro UE - Centrul Comun de Cercetare EuratomCentro Comum de Investigação - Agenţia Europeană pentru Evaluarea Produselor MedicinaleAgência Europeia de Medicamentos - Bosnia-HerţegovinaBósnia-Herzegovina - Carta Europeană privind Drepturile Sociale Fundamentale ale SalariaţilorCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - comunităţile Belgieicomunidades da Bélgica - monitorizare exporturicontrolo das exportações - fraudă împotriva Comunităţiifraude contra a União Europeia - frontiera externă a UEfronteira externa da União Europeia - Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de DroguriObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - organisme şi agenţii specializate ale CEórgão e agência UE - SlovaciaEslováquia - Comisia Europeană pentru Standardizare în ElectrotehnicăCENELEC - Biroul pentru Armonizarea Pieţei InterneInstituto de Harmonização no Mercado Interno - TARIC măsuri tarifare comunitare privind comerţul între statele membreTaric - EUTELSATEUTELSAT - Austria InferioarăBaixa Áustria - Austria de SusAlta Áustria - Östra MellansverigeCentro-Este da Suécia - Suedia de SudSul da Suécia - Norra MellansverigeCentro-Norte da Suécia - Mellersta NorrlandNorrland Central - Ovre NorrlandAlta Norrland - Smaland med arnaSmåland e Ilhas - Suedia de VestOeste da Suécia - It-SuomiFinlândia Oriental - Pohjois-SuomiLapónia - Etel-SuomiFinlândia Meridional - Ahvenanmaailhas Åland - responsabilitatea statuluiresponsabilidade do Estado - avizul Curţii de Conturiparecer do Tribunal de Contas - rată interbancară a dobânzii stabilite de SEBCEURIBOR - muncitor policalificattrabalhador polivalente - OMT - budistbudista - ştiinţe militareciência militar - cantină şcolarăcantina escolar - CPRLECPLRE - îndatoririle cetăţenilordeveres do cidadão - dreptul la integritate fizicădireito à integridade física - drept penal militardireito penal militar - drept romandireito romano - rambursare fiscalăreembolso de imposto - dreptul la vizitedireito de visita - boli renaledoença renal - farmaciefarmácia - gară feroviarăestação de caminho-de-ferro - autogarăestação rodoviária - geografie istoricăgeografia histórica - hinduisthinduísta - istorie universalăhistória universal - ilustraţie graficăilustração gráfica - incunabulincunábulo - contravenţie administrativăinfracção administrativa - lege de armonizarelei de harmonização - manifestmanifesto - manuscrismanuscrito - metodologie juridicămetodologia jurídica - mitologiemitologia - mişcare antiglobalizaremovimento antiglobalização - mişcare culturalămovimento cultural - partide mici care pot influenţa balanţa puteriipartido charneira - partide extraparlamentarepartido extraparlamentar - partide monarhistepartido monárquico - partide regionalistepartido regionalista - poliţie regionalăpolícia regional - poliţie comunitarăpolícia local - ajutorprestação não contributiva - buget localorçamento local - buget regionalorçamento regional - propagandă politicăpropaganda política - regim prezidenţialregime presidencial - religie primitivăreligião primitiva - reşedinţă universitarăresidência de estudantes - sexualitatesexualidade - sociologia dreptuluisociologia do direito - sociologie ruralăsociologia rural - sociologie urbanăsociologia urbana - sociologia educaţieisociologia da educação - sociologie politicăsociologia política - distribuţia gazelordistribuição de gás - refuzul tratamentului medicaltestamento vital - texte religioasetexto sagrado - videotecăvideoteca - drept naturaldireito natural - dreptul la locuinţădireito à habitação - forţe de reacţie rapidăforça de reacção rápida - populismpopulismo - Asociaţia Statelor din CaraibeAssociação dos Estados das Caraíbas - mişcare patrioticămovimento patriótico - reprezentare permanentă la Uniunea Europeanărepresentação permanente junto da União Europeia - drept militardireito militar - tehnici de învăţaremétodo de aprendizagem - mnemotehnicămétodo mnemotécnico - test psihometricteste psicométrico - Acordul de la Cotonouacordo de Cotonu - regiuni din Poloniaregiões da Polónia - regiuni din Sloveniaregiões da Eslovénia - regiuni din Republica Cehăregiões da República Checa - regiuni din Slovaciaregiões da Eslováquia - GorenjskaGorenjska - GoriskaGoriška - Slovenia de Sud-EstEslovénia Sudeste - Koro?kaKoroška - Notranjsko-kra?kaNotranjsko-kraška - Obalno-kra?kaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Slovenia CentralăEslovénia Central - regiunea Bratislavaregião de Bratislava - regiunea Trnavaregião de Trnava - regiunea Trenčínregião de Trenčín - regiunea Nitraregião de Nitra - regiunea Banská Bystricaregião de Banská Bystrica - regiunea Pre?ovregião de Prešov - regiunea Ko?iceregião de Košice - Boemia de SudBoémia do Sul - Hradec KrálovéHradec Králové - Karlovy VaryKarlovy Vary - LiberecLiberec - Moravia de SudMorávia do Sul - Moravia-SileziaMorávia-Silésia - OlomoucOlomouc - PardubicePardubice - PilsenPilsen - PragaPraga - UstiUstí - VysočinaVysočina - ZlínZlín - Boemia CentralăBoémia Central - regiunea ?ilinaregião de Žilina - regiuni din Estoniaregiões da Estónia - Estonia de NordEstónia do Norte - Estonia OccidentalăEstónia Ocidental - Estonia CentralăEstónia Central - Estonia de Nord-EstEstónia Nordeste - Estonia de SudEstónia do Sul - regiuni din Letoniaregiões da Letónia - LatgaleLatgale - RigaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - regiuni din Lituaniaregiões da Lituânia - AlytusAlytus - KaunasKaunas - KlaipedaKlaipėda - MarijampoleMarijampolė - Paneve?ysPanevėžys - SiauliaiŠiauliai - TaurageTauragė - Tel?iaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - regiuni din Ungariaregiões da Hungria - OuluOulu - Finlanda OccidentalăFinlândia Ocidental - AtticaÁtica - Grecia OccidentalăGrécia Ocidental - Macedonia CentralăMacedónia Central - Macedonia Orientală şi TraciaMacedónia Oriental e Trácia - Macedonia OccidentalăMacedónia Ocidental - Egeea SeptentrionalăEgeu do Norte - Egeea MeridionalăEgeu do Sul - Alföld-ul de SudAlfold do Sul - Alföld-ul de NordAlfold do Norte - Ungaria CentralăHungria Central - Ungaria SeptentrionalăHungria do Norte - Transdanubia CentralăTransdanúbia Central - Transdanubia MeridionalăTransdanúbia do Sul - Transdanubia OccidentalăTransdanúbia Ocidental - capital intelectualcapital intelectual - controlor european pentru protejarea datelorAutoridade Europeia para a Protecção de Dados - Oficiul European pentru Selecţia PersonaluluiEPSO - control jurisdicţionalcontrolo jurisdicional - metodă deschisă de coordonaremétodo aberto de coordenação - nanotehnologienanotecnologia - politică europeană de vecinătatepolítica europeia de vizinhança - PNUCIDPNUCID - parteneriat public-privatparceria público-privado - protocol diplomaticprotocolo diplomático - Agenţia Europeană pentru Securitate MaritimăAgência Europeia da Segurança Marítima - Agenţia Europeană pentru Securitate AerianăAgência Europeia para a Segurança da Aviação - Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a InformaţieiENISA - divizare digitalăfosso digital - politică lingvisticăpolítica linguística - responsabilitate socială corporatistăresponsabilidade social das empresas - citire rapidămétodo de leitura rápida - infracţiuni rutiereinfracção ao código da estrada - spărgător de gheaţăquebra-gelo - alocaţie pentru asistenţă medicalăsubsídio de assistência - publicitate electronică nesolicitatăpublicidade electrónica não solicitada - cultură organizaţionalăcultura organizacional - ajutor pentru reintegrare profesionalăajuda à reintegração profissional - adrese Internetendereço internet - economia cunoaşteriieconomia do conhecimento - conferinţa preşedinţilor de Parlamentconferência dos presidentes - Institutul European pentru Studii de SecuritateInstituto de Estudos de Segurança da União Europeia - Centrul European pentru Observaţii din SatelitCentro de Satélites da União Europeia - celulă suşăcélula estaminal - offshoringdeslocalização - cimitir militarcemitério militar - voievodatul MazoviaMazóvia - voievodatul Mica PoloniePequena Polónia - voievodatul SileziaSilésia - voievodatul Lublinregião de Lublin - voievodatul Carpaţii InferioriSubcarpácia - voievodatul Pomerania OccidentalăPomerânia Ocidental - voievodatul Sfânta CruceSanta Cruz - voievodatul Lodzregião de Lodz - voievodatul LubusLubúsquia - voievodatul Silezia InferioarăBaixa Silésia - voievodatul PodlachiaPodláquia - voievodatul Marea PolonieGrande Polónia - voievodatul PomeraniaPomerânia - voievodatul OpolOpole - voievodatul Cuyavia-PomeraniaCujávia-Pomerânia - voievodatul Varmia-MazuriaVármia-Masúria - alocaţie parentalăsubsídio parental - Agenţia Europeană pentru ApărareAgência Europeia de Defesa - Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul BolilorCentro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças - Agenţia Europeană pentru Produse ChimiceAgência Europeia dos Produtos Químicos - Agenţia Feroviară EuropeanăAgência Ferroviária Europeia - Colegiul European de PoliţieAcademia Europeia de Polícia - arme interzisearma proibida - VästernorrlandVästernorrland - JamtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - ScanieSkåne - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-