» 

dicionario analógico

AarhusAarhus - jurysdykcjacompetência jurisdicional - warunki społeczno-ekonomicznecondição socioeconómica - Rada Współpracy KulturalnejConselho de Cooperação Cultural - CRESTCREST - Agência Europeia para a Produtividade - Agência para a Energia Nuclear - dokument audiowizualnydocumento audiovisual - DubajDubai - program rozwoju rolnictwaplano de desenvolvimento agrícola - drukarkaimpressora - woda słonaágua salgada - woda podziemnaágua subterrânea - ściekiágua residual - infrastruktura społeczno-kulturalnaequipamento sociocultural - rybołówstwo wspólnotowepesca comunitária - Agência Internacional de Energia - ser koziqueijo de cabra - ser krowiqueijo de vaca - Al-FudżajraFujeirah - rząd na uchodźstwiegoverno no exílio - przemysł audiowizualnyindústria audiovisual - orzecznictwojurisprudência - orzecznictwo WEjurisprudência CE - jednostka federalnaEstado federado - mieszkanie substandardowehabitação insalubre - mikroekonomiamicroeconomia - migracja między miastamimigração interurbana - migracja wewnątrz miastamigração intra-urbana - Wschód Wielkiego BełtuLeste de Storebælt - schemat organizacyjnyorganigrama - dziczyznacarne de caça - analiza jakościowaanálise qualitativa - konkurencyjnośćcombatividade, competitividade - Macedonia, Macedonia grecka, Republika MacedoniiMacedónia, Macedônia - spalanie odpadówincineração de resíduos - praca atypowatrabalho atípico - skorupiakcrustáceo, crustáceos - opis pracydescrição de funções - prawo państwdireito dos Estados - prawo obcychdireito dos estrangeiros - prawa mniejszościdireitos das minorias - prawo o spółkachdireito das sociedades comerciais - prawo transportowedireito dos transportes - prawo lokalowedireito da habitação - prawo pracydireito do trabalho - prawo wyborczedireito eleitoral - działalność rolnicza w niepełnym wymiarzeagricultura a tempo parcial - prawo finansoweregulamentação financeira - międzynarodowe prawo podatkowedireito fiscal internacional - prawo leśnelegislação florestal - międzynarodowe prawo humanitarnedireito humanitário internacional - prawo międzynarodowedireito internacional - międzynarodowe prawo prywatnedireito internacional privado - międzynarodowe prawo publicznedireito internacional público - prawo małżeńskiedireito matrimonial - prawo krajowedireito nacional - prawo atomowedireito nuclear - prawo karnedireito penal - przestępstwo gospodarczedelito económico - międzynarodowe prawo karnedireito penal internacional - prawo prywatnedireito privado - rolnicza produkcja towarowaagricultura comercial - prawo publicznedireito público - prawo rolnedireito rural - prawo socjalnedireito social - prawo terytorialnedireito territorial - prawicadireita política - prawa obywateladireitos cívicos - prawa człowiekadireitos do Homem - prawa kobietdireitos da mulher - kontraktacjaagricultura contratual - specjalne prawa ciągnieniaDireitos Especiais de Saque - dumpingdumping - długość życiaesperança de vida - długość kształceniaduração dos estudos - okres najmuduração do arrendamento - czas pracyduração do trabalho - ustawowy czas pracyduração legal do trabalho - kraje AAMSpaíses EAMA - kółko rolniczeagricultura de grupo - Anglia WschodniaEast Anglia - wody WEáguas comunitárias - woda filtrowanaágua de infiltração - woda do kąpieliágua termal - wody wewnętrzneáguas interiores - rolnictwo górskieagricultura de montanha - wody międzynarodowemar alto - água salgada - woda powierzchniowaágua superficial - wody terytorialnemar territorial - água residual - handel rolnytrocas agrícolas - obrót handlowytrocas comerciais - wymiana informacjipermuta de informação - wymiana publikacjipermuta de publicações - handel zewnętrzny WEcomércio extracomunitário - handel wewnętrzny WEcomércio intracomunitário - handel według grup krajówcomércio por grupos de países - handel według krajówcomércio por país - handel według produktówcomércio por produtos - rolnictwo ekstensywneagricultura extensiva - skala płacescala de salários - szkoła zagranicznaescola no estrangeiro - szkoła europejskaescola europeia - szkoła międzynarodowaescola internacional - szkoła narodowaescola nacional - dostęp do rynkuacesso ao mercado - rolnictwo intensywneagricultura intensiva - gospodarkaeconomia - ekonomika rolnaeconomia agrícola - gospodarka kolektywnaeconomia colectiva - gospodarka zgodnaeconomia concertada - dostosowanie strukturalneajustamento estrutural - gospodarka wojennaeconomia de guerra - ekonomika przedsiębiorstwaeconomia da empresa - regiony Austriiregiões da Áustria - rolnictwo śródziemnomorskieagricultura mediterrânica - gospodarka naturalnaeconomia de subsistência - ekonomika transportueconomia dos transportes - gospodarka kontrolowanaeconomia orientada - ekonomika gospodarstwa domowegoeconomia familiar - gospodarka leśnaeconomia florestal - gospodarka przemysłowaeconomia industrial - gospodarka światowaeconomia internacional - gospodarka mieszanaeconomia mista - gospodarka narodowaeconomia nacional - gospodarka żywnościowaagroalimentar - gospodarka postindustrialnaeconomia pós-industrial - gospodarka publicznaeconomia pública - gospodarka regionalnaeconomia regional - gospodarka podziemnaeconomia paralela - gospodarka komunalnaeconomia urbana - SzkocjaEscocia, Escócia - ekosystemecossistema - przemysł rolnyagro-indústria - nauczanie domoweeducação ao domicílio - przedmioty artystyczneeducação artística - oświata porównawczaeducação comparada - przedmioty podstawoweeducação de base - kształcenie masoweeducação de massas - kształcenie dorosłycheducação de adultos - kształcenie cudzoziemcóweducação de estrangeiros - nauczanie pozaszkolneeducação informal - kształcenie ustawiczneeducação permanente - wychowanie fizyczneeducação física - nauczanie przedszkolneeducação pré-escolar - edukacja zdrowotnaeducação sanitária - sprawy seksualne, wychowanie seksualneeducação sexual - szkolnictwo specjalneensino especial - liczba uczniówefectivo escolar - agronomiaagronomia - wyciek radioaktywnyefluente radiactivo - równość wynagrodzeniaigualdade das remunerações - równość traktowaniaigualdade de tratamento - równość wobec prawaigualdade perante a lei - Arabska Republika Egiptu, EgiptEgipto, Egito, República Árabe do Egipto, República Árabe do Egito, República Árabe Unida - SalwadorEl Salvador - poszerzanie rynkualargamento do mercado - owoce cytrusowecitrino - wpis do rejestru wyborcóweleitor inscrito - wyboryeleição - wybory przedterminoweeleição antecipada - wybory europejskieeleição europeia - wybory pośrednieeleição indirecta - wybory lokalneeleição local - wybory krajoweeleição nacional - wybory parlamentarneeleição parlamentar - wybory uzupełniająceeleição parcial - AID - prawyboryeleição primária - elektorateleitorado - elektrochemiaelectroquímica - elektrometalurgiaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotecnia - wsparcie ekonomiczneapoio económico - chów wolnowybiegowycriação animal em pastorícia - hodowla skorupiakówcultura de crustáceos - chów intensywnycriação animal intensiva - usuwanie odpadóweliminação de resíduos - pakowanieembalagem - wypas na pastwiskupastagem de engorda - pomoc na rzecz zatrudnieniaajuda ao emprego - emigracjaemigração - Emilia-RomaniaEmília-Romana - kraje Zjednoczonych Emiratów Arabskichterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - emisja papierów wartościowychemissão de títulos - emisja pieniądzaemissão de moeda - wypadek w komunikacjiacidente de transporte - miejsce pracy chronionejemprego reservado - pracownik biuraempregado de escritório - pracodawcaempregador - pomoc zagranicznaajuda ao estrangeiro - zapożyczenie WEempréstimo comunitário contraído - pożyczka międzynarodowaempréstimo internacional - zapożyczenie publiczneempréstimo público - emulgator spożywczyemulsionante alimentar - zadłużenieendividamento - energia falenergia das ondas - energia czystaenergia não poluente - wspieranie eksportuajuda à exportação - energia konwencjonalnaenergia poluente - energia elektrycznaenergia eléctrica - energia wiatruenergia eólica - energia geotermicznaenergia geotérmica - energia hydroelektrycznaenergia hidroeléctrica - energia pływówenergia maremotriz - pomoc na hektarajuda por hectare - energia słonecznaEnergia solar - energia cieplnaenergia térmica - dziecko porzuconecriança abandonada - dziecko migrantafilho de migrante - dziecko pozamałżeńskiefilho natural - dziecko jedynefilho único - zaangażowanie wydatków budżetowychafectação de despesas - nawozyfertilizante - wspieranie inwestycjiajuda ao investimento - nawozy organicznefertilizante orgânico - tuczengorda - uprowadzenie osoby politycznejrapto político - badanie ekonomiczneinquérito económico - badanie potrzeb konsumentainquérito ao consumo - badanie społeczneinquérito social - rejestracja danychregisto de dados - opracowywanie dokumentówregisto de documentos - finansowanie budownictwaajuda à construção - wzbogacanie paliwaenriquecimento de combustível - nauczycielprofessor - nauczanie na odległośćensino à distância - szkoła rolniczaensino agrícola - nauczanie wspomagane komputeremensino informatizado - szkolnictwo wyznanioweensino confessional - nauka językaensino de línguas - szkolnictwo ogólnokształcąceensino geral - szkolnictwo bezpłatneensino gratuito - pomoc na rzecz modernizacjiajuda à modernização - szkolnictwo laickieensino secular - szkoła medycznaensino médico - szkolnictwo obowiązkoweensino obrigatório - szkoła paramedycznaensino paramédico - kształcenie multidyscyplinarneensino pluridisciplinar - kształcenie podyplomoweensino pós-universitário - szkolnictwo podstawoweensino primário - szkolnictwo prywatneensino privado - szkolnictwo zawodoweensino profissional - szkolnictwo publiczneensino oficial - wspieranie produkcjiajuda à produção - przedmioty ścisłeensino na área de ciências - szkolnictwo ponadpodstawoweensino secundário - szkolnictwo wyższeensino superior - szkoła technicznaensino técnico - porozumienie horyzontalneacordo horizontal - kartel międzynarodowyacordos e práticas concertadas internacionais - porozumienie wertykalneacordo vertical - pomoc żywnościowaajuda alimentar - pomoc wzajemna wśród rolnikówmutualidade agrícola - bariera pozataryfowaentrave não pautal - bariera celnaentrave pautal - bariera technicznaentrave técnico - skład celnyentreposto aduaneiro - przedsiębiorstwoempresa - zakład rzemieślniczyempresa artesanal - przedsiębiorstwo handloweempresa comercial - joint-ventureempresa comum - przedsiębiorstwo wynajmuempresa de arrendamento - przedsiębiorstwo zagraniczneempresa estrangeira - przedsiębiorstwo europejskieempresa europeia - przedsiębiorstwo rodzinneempresa familiar - towarzystwo funduszy powierniczychempresa fiduciária - przedsiębiorstwo handlu nieruchomościamiempresa imobiliária - firma jednoosobowaempresa individual - pomoc dla pokrzywdzonych społecznieajuda aos desfavorecidos - przedsiębiorstwo wielonarodoweempresa multinacional - konserwacjamanutenção de equipamentos - pielęgnowanie roślinmanutenção das culturas - środowisko fizyczneambiente físico - oszczędnościpoupança - pomoc dla przedsiębiorstwajuda às empresas - oszczędności przymusowepoupança forçada - epidemiologiaepidemiologia - EpirEpiro - wyczerpywanie się zasobówesgotamento dos recursos - EkwadorEquador - zwierzęta wierzchoweequino - równowaga budżetowaequilíbrio orçamental - równowaga ekologicznaequilíbrio ecológico - pomoc dwustronnaajuda bilateral - sprzęt rolniczyequipamento agrícola - infrastruktura komunalnaequipamento colectivo - części pojazduequipamento do veículo - sprzęt elektronicznyequipamento electrónico - equipamento sociocultural - pomoc EWWSauxílio CECA - urządzenia sportoweequipamento desportivo - równoważność dyplomówequivalência de diplomas - ergonomiaergonomia - dyskontodesconto bancário - europejska przestrzeń prawnaespaço judiciário europeu - tereny zieloneárea verde - pomoc Wspólnotyajuda comunitária - regiony Hiszpaniiregiões de Espanha - gatunki chronioneespécie protegida - szpiegostwo przemysłoweespionagem industrial - testowanieensaio - próby nuklearneexperiência nuclear - EstremaduraEstremadura espanhola - pomoc uzupełniająca do produktówajuda complementar aos produtos - instytucja o specjalnym statusieinstituição especial de crédito - instytucje oświatoweestabelecimento de ensino - organizacje pożytku publicznegoorganismo de utilidade pública - planowanie budżetuelaboração do orçamento - zakład opieki zdrowotnejestabelecimento hospitalar - zakład karnyestabelecimento prisional - instytucja publicznaorganismo público - cyna, Snestanho, lata - system waluty dewizowo-złotejpadrão de câmbio-ouro - pomoc natychmiastowaajuda de emergência - stan nadzwyczajnyestado de excepção - państwo opiekuńczeEstado-providência - pomoc państwowaauxílio estatal - EtiopiaEtiópia - etnologiaetnologia - etykietowanierotulagem - studium wykonalnościestudo de viabilidade - badanie rynkuestudo de mercado - analiza pracyestudo do trabalho - student zagranicznyestudante estrangeiro - pomoc gospodarczaajuda económica - eurokredyteurocrédito - eurowalutaeurodivisa - eurodolareurodólar - euroobligacjaeuro-emissão - eurorynekeuromercado - eurokomunizmeurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - europrawicaeurodireita - EurogroupEurogrupo - pomoc w naturzeajuda em géneros - Europa PółnocnaEuropa do Norte - Europa PołudniowaEuropa Meridional - Europa ZachodniaEuropa Ocidental - europesca - interaktywnośćinteractividade - eutrofizacjaeutrofização - ocena budżetuavaliação orçamental - ocena projektuavaliação de projecto - ocena zasobówavaliação de recursos - awaria jądrowaacidente nuclear - ocena technologiiavaliação tecnológica - uchylanie się od podatkuevasão fiscal - egzaminexame - nadwyżka produktów rolnychexcedente agrícola - wyłączenie spod działania WEexclusão do tratamento CE - zarządzanie projektemexecução de projecto - wykonanie budżetuexecução do orçamento - postępowanie egzekucyjneexecução de sentença - zwolnienie z zezwolenia na kartelisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - zwolnienie od cłaisenção pautal - rok budżetowyexercício orçamental - drenaż mózgówfuga de cérebros - gospodarstwo rolneexploração agrícola - gospodarstwo państwoweexploração agrícola estatal - gospodarstwo wielouprawoweexploração agrícola mista - eksploatacja mórzexploração marítima - eksploatacja zasobówexploração dos recursos - gospodarstwo rodzinneexploração agrícola familiar - wyrąbexploração florestal - gospodarstwo mleczarskieexploração leiteira - materiał wybuchowyexplosivo - eksportexportação - eksport kapitałuexportação de capitais - wywłaszczenieexpropriação - pomoc wielostronnaajuda multilateral - deportacjaexpulsão - eksterytorialnośćexterritorialidade - eksploatacja górniczaextracção mineira - ekstradycjaextradição - skrajna lewicaextrema-esquerda - fakturafacturação - pomoc bezzwrotnaajuda não reembolsável - niski dochódrendimento baixo - upadłośćfalência - forma użytkowania ziemiregime de exploração agrícola - działalność rolnicza we własnym gospodarstwieexploração por conta própria - użytkowanie mieszaneexploração mista - rodzina wielodzietnafamília numerosa - powinowactwofamília por afinidade - FAOFAO - pomoc prywatnaajuda privada - mąka zbożowafarinha de cereais - zwierzętafauna - Europejski Fundusz Współpracy WalutowejFECOM - gospodyni domowadoméstica - pomoc regionalnaajuda regional - kobieta migrującamulher migrante - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji RolnejFEOGA - EFOGR-Sekcja GwarancjiFEOGA garantia - EFOGR-Sekcja OrientacjiFEOGA orientação - Fe, żelazoFerro - dzierżawa gruntówarrendamento rural - gospodarstwo kolektywneexploração agrícola colectiva - gospodarstwo przykładoweexploração-piloto - promferry-boat - pomoc medycznaajuda sanitária - IFLAFIAB - włókno drzewnefibra de madeira - włókno szklanefibra de vidro - włókno tekstylnefibra têxtil - FIDFID - IFADFIDA - FidżiFidji, Fiji, República das Ilhas Fidji - pryszczycafebre aftosa - wspieranie sektorówajuda sectorial - drutfio - sieć rybackarede de pesca - joint subsidiaryfilial comum - finansowaniefinanciamento - finansowanie krótkoterminowefinanciamento a curto prazo - finansowanie długoterminowefinanciamento a longo prazo - finansowanie średnioterminowefinanciamento a médio prazo - finansowanie WEfinanciamento comunitário - finansowanie kompensacyjnefinanciamento compensatório - finansowanie uzupełniającefinanciamento complementar - finansowanie pomocyfinanciamento da ajuda - finansowanie przemysłufinanciamento industrial - finansowanie eksportufinanciamento das exportações - finansowanie partiifinanciamento dos partidos - finansowanie budżetufinanciamento do orçamento - finansowanie wyborówfinanciamento eleitoral - finansowanie państwowefinanciamento nacional - finanse międzynarodowefinanças internacionais - finanse gminyfinanças locais - finanse publicznefinanças públicas - FinlandiaFinlândia - FioniaFiónia - system podatkowyfiscalidade - UNICEFUnicef - IEA (en) - ustalanie cenfixação de preços - kształtowanie płacfixação de salário - Flandria ZachodniaProvíncia da Flandres Ocidental - Flandria WschodniaProvíncia da Flandres Oriental - płatki zbożoweflocos de cereais - roślinnośćflora - uprawa kwiatówfloricultura - spławtransporte por flutuação - statek powietrznyfrota aérea - IAEAAIEA - flota rybackafrota de pesca - flota śródlądowafrota fluvial - flota handlowafrota mercante - wahania cykliczneflutuação conjuntural - fluktuacja cenflutuação de preços - wahania gospodarczeflutuação económica - zmiany strukturalneflutuação estrutural - fluorflúor - IMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUMP - urzędnik europejskiej służby cywilnejfuncionário europeu - tereny przybrzeżnefundo costeiro - fundacjafundação - fundusz WEfundos CE - AdżmanAjman - fundusz wspólnyfundo comum - wartość firmyfundo de comércio - Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoFEDER - kapitał obrotowyfundo de maneio - Europejski Fundusz WalutowyFundo Monetário Europeu - żeliwoferro fundido - wiertnictwoperfuração - wiercenie na morzuperfuração no mar - las chronionyreserva florestal - las wysokopiennyfloresta de alto fuste - las odroślowymata - las naturalnyfloresta natural - plantacja leśnafloresta plantada - formalności celneformalidade aduaneira - szkoła zarządzaniaformação para a gestão - kształcenie nauczycieliformação de professores - kształtowanie cenformação de preços - szkolenie przyzakładoweformação em serviço - szkolenie zawodoweformação profissional - korekta kursu walutowegoajustamento monetário - dostawcafornecedor - dostarczanie dokumentówfornecimento de documentos - koszty sądowedespesas judiciais - opłaty szkolnedespesas de escolaridade - koszty wyborówdespesas eleitorais - koszty lekówdespesas farmacêuticas - francuskie departamenty zamorskieDU franceses - francuskie terytoria zamorskiePTU franceses - regiony Francjiregiões de França - franchisingfranchising - ulga celnafranquia aduaneira - ALADIALACL - oszustwo podatkowefraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - frekwencja szkolnafrequência escolar - Friuli-Wenecja JulijskaFriuli-Venezia-Giulia - FryzjaFrísia - serqueijo - ser półtwardyqueijo de pasta semidura - ser twardyqueijo de pasta dura - kraje ALADIpaíses ALACL - ser miękkiqueijo de pasta mole - ser pleśniowyqueijo curado com fungos - ser owczyqueijo de ovelha - queijo de cabra - queijo de vaca - ser topionyqueijo fundido, queijo processado - ser twarogowyqueijo fresco - serowarstwoindústria queijeira - granicafronteira - owoce ziarnkowefruto de semente - owoce świeżefruto fresco - owoce tropikalnefruto tropical - Fujeirah - fuzja przedsiębiorstwfusão de empresas - GalapagosGalápagos - Galiza - GambiaGâmbia - gwarancjagarantia - gwarancja kredytugarantia de crédito - dochód gwarantowanygarantia de rendimento - ochrona inwestycjigarantia do investimento - opieka nad dzieckiemguarda de crianças - GATTGATT - lewicaesquerda política - radykalizm lewicowyesquerdismo - spalinygás de combustão - gazociąggasoduto - alkohol chemicznyálcool químico - odłogowanie ziemisuspensão de cultivo - inżynieria lądowaengenharia civil - jałówkavitela - geochemiageoquímica - geografia gospodarczageografia económica - geografia politycznageografia política - geofizykageofísica - gerontologiagerontologia - zarządzaniegestão - rachunkowość zarządczagestão contabilística - zarządzanie przedsiębiorstwemgestão de empresas - zagospodarowanie przestrzennegestão do espaço - gospodarka odpadamigestão de resíduos - gospodarka rybackagestão das pescas - zagospodarowanie zasobówgestão dos recursos - zarządzanie materiałamigestão do material - alkoholizmalcoolismo - zarządzanie personelemadministração do pessoal - zarządzanie finansamigestão financeira - zarządzanie strategicznegestão previsional - GibraltarGibraltar - lódgelo - glukozaglucose - zatokagolfo - rządgoverno - governo no exílio - rząd rewolucyjnygoverno insurreccional - tłuszcz jadalnygordura alimentar - tłuszcz technicznygordura industrial - AlentejoAlentejo - przedsiębiorstwo dużegrande empresa - gospodarstwo dużegrande exploração agrícola - Wielkie AntyleGrandes Antilhas - bezpłatna opieka zdrowotnacuidados médicos gratuitos - Grecja, Hellada, Republika GreckaGrécia - Grecja ŚrodkowaGrécia Central - regiony Grecjiregiões da Grécia - GrenadaGranada - AlgarveAlgarve - Grenlandia, Półwysep GrenlandzkiGroenlândia, Groênlandia, Gronelandia - GroningenGroningen - Grupa AndyjskaPacto Andino - kraje Grupy Andyjskiejpaíses do Pacto Andino - grupa interesugrupo de interesses - ugrupowanie gospodarczegrupo de empresas - Grupa DziesięciuGrupo dos Dez - Umowa ADR 1957Acordo ADR - AlgieriaArgélia - ugrupowanie politycznegrupo político - ruch na rzecz praw człowiekamovimento de defesa dos direitos do homem - grupa kupującaassociação de compradores - Zgrupowanie Interesów Gospodarczychgrupo de interesse económico - grupa producenckaagrupamento de produtores - grupa etnicznagrupo étnico - glonyalga - grupa językowagrupo linguístico - kaszasêmea - GwadelupaGuadalupe - GwatemalaGuatemala - GeldriaGelderland - wojna o niepodległośćguerra de independência - wojna granicznaguerra de fronteira - wojna jądrowaguerra nuclear - GwineaGuiné - Gwinea BissauGuiné-Bissau - Gwinea RównikowaGuiné Equatorial - GujanaGuiana - Gujana FrancuskaGuiana Francesa - warunki mieszkaniowehabitat - mieszkanie na wsimeio rural - mieszkanie w mieściemeio urbano - karma dla zwierzątalimento para gado - przyzwyczajenia kupującychhábito de compra - HainaultProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - HamburgHamburg, Hamburgo - harmonizacja przepisów celnychharmonização alfandegária - pasza przemysłowaalimento industrial - harmonizacja podatkówharmonização fiscal - Normandia GórnaAlta Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawajeHawaii - HesjaHesse - żywność dla niemowlątalimento para crianças - czas letnihora de Verão - godzina zapytańperíodo de perguntas - godziny nadliczbowehora extraordinária - historiaHistória - histologiahistologia - holdingholding - Holandia PołudniowaHolanda Meridional - Holandia PółnocnaHolanda Setentrional - danie gotowealimento preparado - zabójstwohomicídio - certyfikacjahomologação - HondurasHonduras - WęgryHungria - szpital psychiatrycznyestabelecimento psiquiátrico - regulacja czasu pracyhorário de trabalho - artykuły spożywcze przetworzonealimento transformado - ruchomy czas pracy, system płynnego czasu pracyhorário flexível - ogrodnictwojardinagem - olej zwierzęcyóleo animal - olej arachidowyóleo de amendoim - oliwaazeite - olej rybnyóleo de peixe - olej ciężkióleo pesado - olej mineralnyóleo mineral - żywnośćnutrição - olej zużytyóleo usado - olej roślinnyóleos vegetais, óleo vegetal - przemysł olejarskifábrica de óleos - komornik sądowyoficial de diligências - humanizacja pracyhumanização do trabalho - wodórhidrogénio - hydrogeologiahidrogeologia - żywienie zwierzątalimentação animal - hydrologiahidrologia - higiena żywieniahigiene alimentar - higiena pracysaúde e higiene no trabalho - hipotekahipoteca - ideologia politycznaideologia política - Umowa AETR 1970Acordo AETR - odżywianiealimentação humana - ignaminhame - IIEPIIPE - wyspaconsole, ilha, Ilhas - Ile-de-FranceÎle-de-France - GuamIlha de Guam - Wyspy NormandzkieIlhas Anglo-Normandas - KajmanyIlhas Caimão, Ilhas Cayman, Ilhas Caymans - KarolinyIlhas Carolinas - Wyspy ZawietrzneIlhas do Barlavento - Wyspy OwczeIlhas Faroé - Wyspy JońskieIlhas Jónicas - Ilhas Marianas - Wyspy PodwietrzneIlhas do Sotavento - Turks i CaicosIlhas Turcas e Caicos - Dziewicze Wyspy Brytyjskieilhas Virgens - redukcja długuredução da dívida - rejestracja spółkiregisto de sociedade - immunitet parlamentarnyimunidade parlamentar - immunologiaimunologia - wpływ reklamyimpacto publicitário - lokalizacja przedsiębiorstwaimplantação de actividade - NRDAlemanha RD - importimportação - podatek wspólnotowyimposto comunitário - podatek dochodowy od osób fizycznychimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - podatek bezpośredniimposto directo - podatek od nieruchomościcontribuição predial - podatek liniowyimposto forfetário - podatek pośredniimposto indirecto - podatek państwowyimposto nacional - podatek realnyimposto real - podatek konsumpcyjnyimposto sobre o consumo - podatek od bogactwaimposto sobre a fortuna - podatek od zysków kapitałowychimposto de mais-valia - podatek od spadków i darowiznimposto sucessório - podatek majątkowyimposto de capitais - podatek dochodowyimposto sobre os rendimentos - podatek od papierów wartościowychimposto sobre o rendimento de capitais - regiony Niemiecregiões da Alemanha - podatek od wynagrodzeńimposto sobre os rendimentos do trabalho - podatek dochodowy od osób prawnychimposto sobre as sociedades - drukarstwoimpressão gráfica - księgi rachunkoweimputação contabilística - niezdolność do pracyincapacidade para o trabalho - pożarincêndio - niepołączalność urzędówincompatibilidade - INCOTERMSIncoterms - IndieÍndia - odszkodowanieindemnização - odszkodowanie ubezpieczenioweindemnização de seguro - ułatwienie startu młodym rolnikomsubsídio de instalação - odprawaindemnização por despedimento - dieta parlamentarnasubsídio e abono parlamentares - niezależność ekonomicznaindependência económica - niepodległośćindependência nacional - niezależność technicznaindependência tecnológica - indeksacja cenindexação de preços - indeksacja płacindexação salarial - indeksowanieindexação de documentos - wskaźnik rozbieżnościindicador de divergência - wskaźnik gospodarczyindicador económico - wskaźnik społecznyindicador social - indeks ceníndice de preços - IndonezjaIndonésia - przemysł lotniczyindústria aeronáutica - przemysł lotniczy i kosmonautycznyindústria aeroespacial - koalicja wyborczacoligação eleitoral - przemysł spożywczyindústria alimentar - przemysł samochodowyindústria automóvel - przemysł chemicznyindústria química - kinematografia, kino, przemysł filmowycinematografia, Indústria cinematográfica - przemysł kulturowyindústria cultural - przemysł zbrojeniowyindústria de armamento - indústria audiovisual - przemysł informacyjnyindústria da informação - zasiłek uzupełniającyabono complementar - przemysł środków komunikowaniaindústria da comunicação - przemysł obrabiarkowyindústria de máquinas-ferramentas - przemysł rybnyindústria pesqueira - przemysł mięsnyindústria de carne - przemysł papierniczyindústria da celulose e do papel - przemysł zaawansowanych technologiiindústria de ponta - przemysł przetwórczyindústria transformadora - przemysł napojówindústria de bebidas - umowa ramowaacordo-quadro - pomoc materialna dla uczących sięsubsídio de estudos - przemysł barwnikówindústria de corantes - przemysł nawozowyindústria de adubos - przemysł tworzyw sztucznychindústria de plásticos - przemysł usługindústria de serviços - przemysł telekomunikacyjnyindústria das telecomunicações - przemysł drzewnyindústria da madeira - przemysł gumowyindústria da borracha - przemysł skórzanyindústria do couro - zasiłek pogrzebowysubsídio por morte - przemysł chłodniczyindústria do frio - przemysł zabawkarskiindústria de brinquedos - przemysł książkowyindústria do livro - przemysł meblarskiindústria do mobiliário - przemysł cukrowniczyindústria do açúcar - przemysł szklarskiindústria vidreira - przemysł odzieżowyindústria do vestuário - przemysł próżniowyindústria do vácuo - zasiłek macierzyńskisubsídio de maternidade - przemysł elektronicznyindústria electrónica - przemysł elektrotechnicznyindústria electrotécnica - przemysł eksportowyindústria para exportação - zegarmistrzostwoindústria relojoeira - hotelarstwoindústria hoteleira - przemysł informatycznyindústria informática - przemysł mleczarskiindústria de lacticínios - przemysł lekkiindústria ligeira - alokacja zasobówafectação de recursos - przemysł maszynowyindústria mecânica - górnictwoindústria mineira - przemysł jądrowyindústria nuclear - przemysł optycznyindústria óptica - przemysł farmaceutycznyindústria farmacêutica - przemysł fotograficznyindústria fotográfica - przemysł hutniczyindústria siderúrgica - nierówność społecznadesigualdade social - inflacjainflação - informacja handlowainformação comercial - informacja pracowniczainformação dos trabalhadores - informacja konsumenckainformação do consumidor - informatyka w biznesieinformática de gestão - przechowywanie i wyszukiwanie informacjiinformática documental - informatyka przemysłowainformática industrial - AlzacjaAlsácia - informatyka medycznainformática médica - przestępstwoinfracção - infrastruktura przemysłowainfra-estrutura industrial - inżynierengenheiro - ingerencjaingerência - alternacja politycznaalternância política - inicjatywa ustawodawczainiciativa legislativa - innowacjainovação - dezercjainsubmissão - kontrola żywnościinspecção de alimentos - inspekcja szkolnainspecção escolar - inspekcja weterynaryjnainspecção veterinária - aluminiumalumínio - portinstalação portuária - organ kontrolnyinstância de controlo - ISEInstituto Sindical Europeu - instytucja AKP-WEinstituição ACP-CEE - instytucje Unii Europejskiejinstituição comunitária - instytucja finansowainstituição financeira - instytucja politycznainstituição política - instytucje religijneinstituição religiosa - organizacje wyspecjalizowane ONZinstituição especializada da ONU - polepszenie warunków mieszkaniowychmelhoria do habitat - śledztwoinstrução judicial - instrument muzycznyinstrumento musical - instrument finansowy WEinstrumento financeiro comunitário - INTALINTAL - integracja migrantówintegração de migrantes - integracja gospodarczaintegração económica - integracja europejskaintegração europeia - ulepszanie produkcjimelhoria da produção - integracja walutowaintegração monetária - integracja politycznaintegração política - integracja regionalnaintegração regional - integracja społecznaintegração social - intencje wyborczeintenção de voto - współzależność ekonomicznainterdependência económica - zakaz wykonywania zawoduinterdição profissional - umowa Wspólnoty Europejskiejacordo CE - uszlachetnianie roślinmelhoramento de plantas - odsetkijuro - pośrednik handlowyintermediário comercial - Międzynarodówka RobotniczaInternacional Operária - Międzynarodówka SocjalistycznaInternacional Socialista - zamknięcie w zakładzie psychiatrycznyminternamento psiquiátrico - interpelacja parlamentarnainterpelação parlamentar - ulepszanie glebymelhoramento do solo - wykładnia prawainterpretação do direito - interwencja finansowaintervenção financeira - interwencja rynkowaintervenção no mercado - wynalazczośćinvenção - inwestycja za granicąinvestimento no estrangeiro - inwestycja wspólnotowainvestimento comunitário - inwestycja bezpośredniainvestimento directo - inwestycja zagranicznainvestimento estrangeiro - inwestycja przemysłowainvestimento industrial - inwestycja międzynarodowainvestimento internacional - inwestycja prywatnainvestimento privado - inwestycja publicznainvestimento público - inwestycja regionalnainvestimento regional - nienaruszalność mieszkaniainviolabilidade do domicílio - jodiodo - IrakIraque - IranIrão - Irian JayaIrian Jaya - organizacja czasu pracyorganização do tempo de trabalho - Irlandia PółnocnaIrlanda do Norte - regiony Irlandiiregiões da Irlanda - UNRISDIINU - Islandia, Republika IslandiiIslândia, República da Islândia - ISOISO - izoglukozaisoglucose - materiał izolacyjnyisolante - rozwój leśnictwaordenamento florestal - izolacja budynkuisolamento de edifícios - izolacja akustycznaisolamento acústico - izolacja cieplnaisolamento térmico - izolacjonizmisolacionismo - IzraelIsrael - WłochyItália - regiony Włochregiões de Itália - ugórterra em pousio - JamajkaJamaica - inżynieria wodnaordenamento hídrico - ogród przydomowyhorta familiar - JawaJava - gra hazardowajogo de azar - młodzieżjovem - pracownik młodocianyjovem trabalhador - Olimpiadajogos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordaniaJordânia - dziennik urzędowyjornal oficial - melioracjaordenamento hidroagrícola - czas pracy w ruchu ciągłymjornada contínua - judaizmjudaísmo - sędziajuiz - wyrokjulgamento - sądownictwo administracyjnejurisdição administrativa - sądownictwo cywilnejurisdição civil - sądownictwo szczególnejurisdição de excepção - rozwój wsidesenvolvimento rural - sądownictwo powszechnejurisdição comum - sądownictwo wojskowejurisdição militar - sądownictwo karnejurisdição penal - sądownictwo dla nieletnichjurisdição de menores - sądownictwo społecznejurisdição social - sądownictwo wyższejurisdição superior - kara pieniężnamulta - jurisprudência - jurisprudência CE - sok owocowysumo de fruta - sok warzywnysumo de legume - KambodżaCamboja - kapoksumaúma - KeniaQuénia - poprawkaemenda - KiribatiKiribati - KuwejtKoweit - ReunionReunião - znak jakościcertificado de qualidade - laktozalactose - mlekoleite - mleko pitneleite-bebida - mleko suroweleite cru - mleko odtłuszczoneleite desnatado - mleko pełneleite gordo - mleko fermentowaneleite fermentado - mleko homogenizowaneleite homogeneizado - mleko pasteryzowaneleite pasteurizado - mleko sterylizowaneleite esterilizado - nawożeniecorrecção do solo - wprowadzanie produktu na ryneklançamento de um produto - Estado federado - język ojczystylíngua materna - LaosLaos - królikcoelho - LacjumLácio - AmerykaAmérica - praworządnośćlegalidade - ustawodawstwolegislação - prawo żywnościowelegislação alimentar - ustawodawstwo antydumpingowelegislação antidumping - ustawodawstwo antytrustowelegislação antitrust - ustawodawstwo delegowaneautorização legislativa - prawo farmaceutycznelegislação farmacêutica - prawo ochrony roślinlegislação fitossanitária - prawo sanitarnelegislação sanitária - prawo oświatowelegislação escolar - prawo weterynaryjnelegislação veterinária - kadencja parlamentulegislatura - roślina warzywna bulwiastalegume de bolbo - roślina warzywna liściowalegume de folha - roślina warzywna owocowalegume de fruto - Ameryka CentralnaAmérica Central - roślina warzywna korzeniowalegume de raiz - warzywa świeżelegume fresco - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - białaczka zwierzątleucose animal - LibanLíbano - liberalizacja handluliberalização do comércio - LiberiaLibéria - wolność stowarzyszeńliberdade de associação - wolność myśliliberdade de opinião - wolność informacjiliberdade da informação - wolność prasyliberdade de imprensa - wolność żeglugiliberdade de navegação - wolność zgromadzeńliberdade de reunião - wolność handluliberdade de comércio - wolność wyznanialiberdade religiosa - księgarstwolivraria - swobodny przepływ kapitałulivre circulação de capitais - swobodny przepływ towarówlivre circulação de mercadorias - swobodny przepływ osóblivre circulação de pessoas - swobodny przepływ pracownikówlivre circulação de trabalhadores - wolna konkurencjalivre-concorrência - prawo do śmierciliberdade de dispor de si mesmo - wolny obrótlivre-prática - swobodny przepływ usługlivre prestação de serviços - LibiaLíbia - licencja patentowalicença de patente - koncesja handlowalicença comercial - licencja eksportowalicença de exportação - azbestamianto - licencja importowalicença de importação - koncesja transportowalicença de transporte - zwolnienie z pracydespedimento - zwolnienia grupowedespedimento colectivo - redukcja etatówdespedimento por motivos económicos - LiechtensteinLiechtenstein, Listenstaine, Principado do Liechtenstein - korekcortiça - Prowincja Liegeprovíncia de Liège - łowiskolocal de pesca - miejsce pracylocal de trabalho - skrobiaamido - linie transportowelinha de transporte - węgiel brunatnylignite - Liga Państw ArabskichLiga Árabe - kraje Ligi Państw Arabskichpaíses da Liga Árabe - LiguriaLigúria - LimburgiaLimburgo - Prowincja LimburgiaProvíncia do Limburgo - ograniczenia sprzedażylimitação de comercialização - umowa o stowarzyszeniuacordo de associação - napój gazowanyrefrigerante - LimousinLimousin - lenlinho - len oleistylinho oleaginoso - sztabalingote - językoznawstwolinguística - likierlicor - likwidacja spółkiliquidação de sociedade comercial - amortyzacjaamortização - postępowanie upadłościoweliquidação dos bens - zatwierdzenie wydatkówliquidação das despesas - płynnośćliquidez monetária - płynność międzynarodowaliquidez internacional - lista zblokowanalista fechada - literaturaliteratura - szara literaturadocumentação cinzenta - obsługa długu publicznegoamortização da dívida - dostawaentrega - lokalizacja energiilocalização das fontes de energia - lokalizacja produkcjilocalização da produção - najem lokaluarrendamento - kupno na ratyleasing - lokautlockout - budownictwo wielorodzinnehabitação colectiva - budownictwo jednorodzinnehabitação individual - habitação insalubre - mieszkanie komunalnehabitação social - oprogramowaniesoftware - ustawalei - projekt ustawylei-quadro - rekreacjatempos livres - LombardiaLombardia - LotaryngiaLorena, Lorraine - niski czynszrenda regulamentada - smarlubrificante - ludotekaludoteca - ochrona przeciwpożarowaprevenção de incêndios - walka z zanieczyszczeniemluta contra a poluição - walka z przestępczościącombate ao crime - zwalczanie marnotrawstwaluta contra o desperdício - walka klasluta de classes - analiza kosztów i korzyścianálise de custos-benefícios - LuksemburgGrão-Ducado do Luxemburgo, Luxemburgo - Prowincja LuksemburgProvíncia do Luxemburgo - lucernaluzerna - liofilizacjaliofilização - maszynamáquina - maszyny rolniczemaquinaria agrícola - maszyny biurowemáquina de escritório - analiza skutecznościanálise de custo-eficácia - żniwiarkamáquina de colheita - maszyna hydraulicznamáquina hidráulica - maszyna pneumatycznamáquina pneumática - maszyna włókienniczamáquina têxtil - MaszrekMachereque - makroekonomiamacroeconomia - MaderaMadeira - analiza input-outputanálise de entradas-saídas - supermarketgrande superfície - sklep dyskontowyarmazém de revenda - MaghrebMagrebe - magnezmagnésio - siła robocza w rolnictwiemão-de-obra agrícola - pracownik-członek rodzinymão-de-obra familiar - analiza wodyanálise da água - utrzymanie miejsc pracymanutenção do emprego - utrzymywanie pokojumanutenção da paz - większość bezwzględnamaioria absoluta - pełnoletnośćmaioridade - większość głosówmaioria de voto - większość politycznamaioria política - większość kwalifikowanamaioria qualificada - milcząca większośćmaioria silenciosa - analiza informacjianálise da informação - większość zwykłamaioria relativa - choroba zwierzątdoença animal - choroba dróg oddechowychdoença das vias respiratórias - choroby układu krążeniadoença do coração - choroba endemicznadoença endémica - choroba zakaźnadoença infecciosa - choroba zawodowadoença profissional - choroba tropikalnadoença tropical - choroba roślindoença vegetal - niepokoje młodzieżydescontentamento da juventude - Półwysep Malajskipenínsula da Malásia - MalawiMalawi - MalezjaMalásia - MalediwyMaldivas - MaliMali - FalklandyIlhas Falkland - słódmalte - analiza demograficznaanálise demográfica - MaltaMalta - kanał La MancheCanal da Mancha - mandat przedstawicielskimandato electivo - manganmanganésio - wydarzenie kulturalnemanifestação cultural - analiza bilansuanálise de balanços - pracownik niewykwalifikowanyservente - podręcznikmanual escolar - maoizmmaoísmo - rynek terminowymercado a prazo - rynek rolnymercado agrícola - rynek rolny WEmercado agrícola comunitário - rynek kasowymercado a pronto pagamento - analiza kosztówanálise de custos - wspólny rynekmercado comum - Arabski Wspólny RynekMercado Comum Árabe - kraje Arabskiego Wspólnego Rynkupaíses do Mercado Comum Árabe - rynek WEmercado comunitário - umowa dostawycontrato de fornecimentos - zamówienia z wolnej rękiajuste directo - umowa o roboty budowlanecontrato de obras - rynek dewizowymercado cambial - analiza ekonomicznaanálise económica - rynek towarowymercado de produtos de base - rynek pracymercado do trabalho - rynek zagranicznymercado externo - rynek nieruchomościmercado fundiário - rynek wewnętrznymercado interno - rynek międzynarodowymercado internacional - rynek walutowy wolnymercado livre - rynek pieniężnymercado monetário - zamówienia publicznecontrato público - analiza finansowaanálise financeira - rynek urzędowymercado regulamentado - margarynamargarina - granice wahań kursówmargem de flutuação - wykluczenie społeczneexclusão social - małżeństwocasamento - MarokoMarrocos - analiza społecznaanálise social - MartynikaMartinica - marksizmmarxismo - rozmiary budżetumassa orçamental - zasoby pieniężnemassa monetária - materiały ogniotrwałemateriais refractários - sprzęt oświetleniowymaterial de iluminação - maszyny budowlaneequipamento de construção - urządzenie wiertniczeequipamento de perfuração - urządzenie dźwignicoweequipamento de elevação - urządzenie elektrycznematerial eléctrico - urządzenie mechanicznematerial mecânico - matematykamatemática - tłuszcz mlecznygordura do leite - tworzywa sztucznematéria plástica - ASEANASEAN - surowiecmatéria-prima - substancja promieniotwórczamatéria radioactiva - MauritiusMauricia, Maurícia, Maurícias, Maurício - MauretaniaMauritania, Mauritânia - MajottaMayotte - kraje MCCApaíses MCAC - mechanika precyzyjnamecânica de precisão - mechanika maszynmecânica geral - kraje ASEANpaíses ASEAN - mechanizacjamecanização - mechanizacja rolnictwamecanização agrícola - mechanizm kursowo-interwencyjnymecanismo de intervenção monetária - mechanizm wsparciamecanismo de apoio - medycyna szkolnamedicina escolar - weterynariamedicina veterinária - ubój zwierzątabate de animais - Porozumienie z Bretton Woods 1944acordo de Bretton Woods - anatomiaanatomia - MelanezjaMelanésia - melasamelaço - gospodarstwo wiejskieagregado familiar agrícola - wynagrodzenie miesięcznemensalidade - stolarstwomarcenaria - kowalstwomarcenaria metálica - Morze BałtyckieMar Báltico - Morze IrlandzkieMar da Irlanda - AndaluzjaAndaluzia - AndoraAndorra - Morze NorweskieMar da Noruega - Morze PółnocneMar do Norte - bezwodnikanidrido - Morze ŚródziemneMar Mediterrâneo - rtęćmercúrio - środki o skutku równoważnymmedida de efeito equivalente - metal żelaznymetal ferroso - metal ciężkimetal pesado - metal nieżelaznymetal não ferroso - metal szlachetnymetal precioso - metaloidmetalóide - zwierzęta rzeźneanimal para abate - metalurgia proszkówmetalurgia dos pós - półdzierżawaparceria agrícola - meslintrigo e centeio - meteorologiameteorologia - metoda badawczamétodo de investigação - metoda statystycznamétodo estatístico - metrologiametrologia - zwierzęta gospodarskieanimal de criação - MeksykMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - microeconomia - mikroformamicroforma - Micronésia - Midlands WschodniEast Midlands - Midlands ZachodniWest Midlands - zwierzęta pociągoweanimal de tracção - migracjamigração - migracja wahadłowamigração alternante - repatriacjamigração de regresso - migracja rodzinnamigração familiar - migracja przymusowamigração forçada - migracja przygranicznamigração fronteiriça - migracja nielegalnamigração ilegal - migracja wewnętrznamigração interna - migração interurbana - umowa kompensacyjnaacordo de compensação - zwierzęta domoweanimal doméstico - migração intra-urbana - migracja w granicach UEmigração comunitária - migracja zawodowamigração profissional - migracja wiejskamigração rural - migracja wieś-miastomigração rural urbana - migracja sezonowamigração sazonal - środowisko pracyambiente de trabalho - środowisko szkolnemeio escolar - działacz politycznymilitante político - zwierzęta hodowlaneanimal reprodutor - militaryzacja kosmosumilitarização do espaço - militaryzmmilitarismo - prosomilho-painço - ruda żelazaminério de ferro - ruda nieżelaznaminério não ferroso - surowce niemetaliczneminério não metálico - mineralogiamineralogia - zwierzę żywegado vivo - prokuratorministério público - ministerministro - nieletniośćmenoridade - mniejszość narodowaminoria nacional - mniejszość seksualnaminoria sexual - meble metalowemobiliário metálico - ruchliwość pracowniczamobilidade da mão-de-obra - obrót ziemiąmobilidade fundiária - mobilność geograficznamobilidade geográfica - mobilność mieszkaniowamobilidade residencial - mobilność studentówmobilidade escolar - sposób finansowaniamodo de financiamento - system głosowaniamodo de escrutínio - rodzaj transportumodo de transporte - model ekonomicznymodelo económico - modernizacja przedsiębiorstwamodernização da empresa - modernizacja przemysłumodernização industrial - modernizacja rolnictwamodernização da exploração agrícola - modyfikacja budżetualteração orçamental - MoliseMolise - mięczakmolusco - rocznikanuário - MolukiMolucas - molibdenmolibdénio - monarchia parlamentarnamonarquia parlamentar - globalizmmundialismo - MongoliaMongólia - waluta rezerwowamoeda de reserva - pieniądz elektronicznymoeda electrónica - waluta międzynarodowamoeda internacional - waluta krajowamoeda nacional - pieniądz bezgotówkowymoeda bancária - jednoizbowośćassembleia unicamaral - monokracjamonocracia - monografiamonografia - monopolmonopólio - monopol zakupumonopólio de compra - monopol państwowymonopólio de Estado - monopol importumonopólio de importação - AntarktykaAntárctida - monopol na informacjęmonopólio da informação - monopol podatkowymonopólio fiscal - MontserratMonserrat - górymontanha - pieniężna kwota wyrównawczamontante compensatório monetário - moralność publicznamoralidade pública - śmiertelnośćmortalidade - śmiertelność niemowlątmortalidade infantil - śmiertelność zawodowamortalidade profissional - motywacje konsumentamotivação do consumidor - antybiotykantibiótico - motywacja politycznamotivação política - ruch separatystycznymovimento autonomista - ruch przeciw rasizmowimovimento contra o racismo - ruchy politycznemovimento de opinião - ruch kapitałumovimento de capitais - ruch kobietmovimento de mulheres - ruch młodzieżowymovimento de jovens - ruch wyzwolenia narodowegomovimento de libertação nacional - umowa uzupełniającaacordo de complementaridade - ruch ekologicznymovimento ecologista - ruch europejskimovimento europeu - ruch chłopskimovimento campesino - ruch społecznymovimento social - środki komunikowaniameios de comunicação - media masowemeios de comunicação de massas - środki produkcji rolnejmeios de produção agrícola - środki transportumeio de transporte - przedsiębiorstwo średniemédia empresa - gospodarstwo średniemédia exploração agrícola - MozambikMoçambique - system wielopartyjnymultipartidarismo - MunsterMunster - muzeummuseu - Antyle BrytyjskieAntilhas Inglesas - uprawa grzybówcultura de cogumelos - NAFONAFO - NamibiaNamíbia - Prowincja Namurprovíncia de Namur - przyrost naturalnynatalidade - socjalizm narodowynacional-socialismo - nacjonalizacjanacionalização - Antyle FrancuskieAntilhas Francesas - nacjonalizmnacionalismo - przynależność państwowa osób prawnychnacionalidade de pessoa colectiva - NauruNauru - NawarraNavarra - ruch lotniczytráfego aéreo - żegluga śródlądowanavegação fluvial - żegluga morskanavegação marítima - Antyle HolenderskieAntilhas Holandesas - statek towarowynavio de carga - barkowiecnavio porta-barcaças - negocjacje zbiorowenegociação colectiva - Runda TokijskaTóquio Round - Runda DillonaDillon Round - Runda Kennedy'egoKennedy Round - negocjacje celnenegociação pautal - antysemityzmanti-semitismo - neutralnośćneutralidade - Nowy Instrument WspólnotowyNIC - NikaraguaNicarágua - nikielníquel - NigerNíger - szczeble szkolnictwanível de ensino - stopień zanieczyszczenianível de poluição - Prowincja Antwerpiaprovíncia de Antuérpia - poziom hałasunível sonoro - orzech palmowycoconote - koczownictwonomadismo - klasyfikacja budżetowanomenclatura orçamental - wykaz produktów rolnychnomenclatura dos produtos agrícolas - nomenklatura taryfowanomenclatura pautal - ANZUSANZUS - niezaangażowanienão-alinhamento - poseł niezrzeszonynão-inscrito - ruch niestosowania przemocycomportamento passivo, falta de violência, nãoviolência, resistência não violenta, Resistência não-violenta - Jutlandia PółnocnaJutlândia do Norte - normalizacjanormalização - normanorma - norma żywnościowanorma alimentar - kraje ANZUSpaíses ANZUS - normy biologicznenorma biológica - norma handlowanorma de comercialização - normy pracynorma sobre o trabalho - norma społecznanorma social - apartheidapartheid - nowy ład ekonomicznynova ordem económica - Nowa KaledoniaNova Caledónia - Nowa ZelandiaNova Zelândia - nieważność wyborówanulação de um acto eleitoral - wskaźnik zawierania małżeństwnupcialidade - ICAOOIAC - APOOAP - umowa o współpracyacordo de cooperação - obiekcje światopoglądoweobjecção de consciência - obowiązek alimentacyjnyobrigação alimentar - zakaz konkurencjiobrigação de não-concorrência - przeszkoda w rozwojuobstáculo ao desenvolvimento - OCAMOCAM - países OCAM - OECDOCDE - kraje OECDpaíses OCDE - Ocean PołudniowyOceano Antárctico - Ocean ArktycznyOceano Árctico - Ocean AtlantyckiOceano Atlântico - Ocean IndyjskiOceano Índico - Ocean SpokojnyOceano Pacífico - OceaniaOceânia - oceanografiaoceanografia - pszczelarstwoapicultura - OCASODECA - kraje OCASpaíses ODECA - OASOEA - kraje OASpaíses OEA - Leste de Storebælt - dzieło sztukiobra de arte - EPOSEP - sprzęt do nagrywaniaaparelho de gravação - oferta miejsc pracyoferta de emprego - podaż energiioferta energética - podaż i popytoferta e procura - ILOOIT - uprawa oliwekoleicultura - mikroelementoligoelemento - oligopololigopólio - oligopsonoligopsónio - oliwkaazeitona - PLOOLP - OmanOmã - UmbriaÚmbria - Ombudsman WEProvedor de Justiça Europeu - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - UNIDOONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - kraje OPECpaíses OPEP - bankowośćactividade bancária - transakcja giełdowaoperação na bolsa - obrót dewizowyoperação cambial - opinia publicznaopinião, Opinião Pública - OPOCESPOCE - opozycjaopositor de opinião - opozycja politycznaoposição política - rozporządzenieportaria - przyrząd pomiarowyaparelho de medição - porządek publicznyordem pública - órgão comunitário - organigrama - organizacja administracjiorganização administrativa - organizacje afrykańskieorganização africana - organizacje afro-azjatyckieorganização afro-asiática - przyrząd precyzyjnyaparelho de precisão - organizacje amerykańskieorganização americana - organizacje arabskieorganização árabe - organizacje azjatyckieorganização asiática - wspólna organizacja rynkóworganização comum de mercado - organizacje kulturalneorganização cultural - organizacja kształceniaorganização do ensino - sprzęt radiowyaparelho de rádio - organizacja produkcjiorganização da produção - organizacja zawoduorganização profissional - ONZOrganização das Nações Unidas - organizacja partiiorganização dos partidos - organizacja transportuorganização dos transportes - organizacja rynkuorganização do mercado - Układ WarszawskiPacto de Varsóvia - organizacja pracyorganização do trabalho - sprzęt telewizyjnyaparelho de televisão - organizacja wyboróworganização eleitoral - organizacje europejskieorganização europeia - organizacje międzyrządoweorganização intergovernamental - organizacje międzynarodoweorganização internacional - organizacje Ameryki Łacińskiejorganização latino-americana - organizacje pozarządoweorganização não governamental - urządzenie elektroniczneaparelho electrónico - jęczmieńcevada - orientacja rolnaorientação agrícola - poradnictwo szkolneorientação escolar - Biuro Statystyczne WEEurostat - kraje NATOpaíses NATO - SEATOOTASE - Unia AfrykańskaUnião Africana - narzędzia rolniczeutensílio agrícola - narzędzia ręczneferramenta doméstica - pracownik wykwalifikowanyoperário qualificado - OverijsselOverijssel - owcaovino - produkt jajecznyproduto à base de ovo - tlenoxigénio - płatnośćpagamento - zaliczkapagamento adiantado - zaproszenie do składania ofertconcurso público - płatność międzynarodowapagamento internacional - płatność wewnątrzwspólnotowapagamento intracomunitário - chlebpão - PakistanPaquistão - wolny wybór kandydatów z różnych listlista composta - PanamaPanamá - koszyk walutcabaz de moedas - wypiek chlebapanificação - bezpośrednie stosowanieaplicabilidade directa - papiercarta, Papel - Papua-Nowa GwineaPapua-Nova Guiné - parapodatekparafiscalidade - ParagwajParaguai - parazytologiaparasitologia - park samochodowyparque automóvel - tabor kolejowyparque ferroviário - park narodowyparque nacional - stosowanie ustawyaplicação da lei - samotny rodzicpais solteiros - pokrewieństwopais - parytet walutowyparidade cambial - parytet siły nabywczejparidade do poder de compra - parlamentassembleia - parlament narodowyassembleia nacional - parlament regionalnyassembleia regional - członek parlamentuparlamentar - stosowanie prawa wspólnotowegoaplicação do direito comunitário - podział własnościdivisão da propriedade - partia komunistycznapartido comunista - partia konserwatywnapartido conservador - partia chrześcijańsko-demokratycznapartido democrata-cristão - partia ekologicznapartido ecologista - partia europejskapartido europeu - wykorzystanie energii słonecznejutilização de energia solar - partia liberalnapartido liberal - partia socjaldemokratycznapartido social-democrata - partia socjalistycznapartido socialista - partia pracypartido trabalhista - system monopartyjnyregime de partido único - udział kobietparticipação das mulheres - partycypacja pracowniczaparticipação dos trabalhadores - ocena pracownikaavaliação do pessoal - frekwencja wyborczaparticipação eleitoral - partycypacja politycznaparticipação política - partycypacja społecznaparticipação social - paszportpassaporte - paszport europejskipassaporte europeu - pasteryzacjapasteurização - umowa o wolnym handluacordo de comércio livre - dziedzictwo kulturypatrimónio cultural - organizacje pracodawcóworganização patronal - zubożenieempobrecimento - ubóstwopobreza - bandera statkupavilhão de navio - bandera dogodnapavilhão de conveniência - praktyka zawodowaaprendizagem profissional - kraj stowarzyszonypaís associado - HolandiaPaíses Baixos - holenderskie terytoria zamorskiePTU dos Países Baixos - regiony Holandiiregiões dos Países Baixos - Kraj BaskówPaís Basco - WaliaPais de Gales, País De Gales - Region LoaryPays de la Loire - kraj pomagającypaís dador - kraje rozwijające siępaís em desenvolvimento - kraje i terytoria zamorskiepaíses e territórios ultramarinos - kraj członkowskiEstado-membro - kraje mniej rozwiniętepaís menos desenvolvido - kraj trzecipaís terceiro - zaopatrzenie w brońabastecimento de armas - rybołówstwo przybrzeżnepesca costeira - rybołówstwo słodkowodnepesca de água doce - rybołówstwo dalekomorskiepesca de alto mar - rybołówstwo morskiepesca marítima - ryba odrzuconapescado rejeitado - rybołówstwo tradycyjnepesca tradicional - zaopatrzenie w energięaprovisionamento energético - nowe metody nauczaniapedagogia moderna - PeloponezPeloponeso - barka, składakbarca, barcaça, bateira, batelão - braki żywnościowepenúria alimentar - wyrównywanie finansoweperequação financeira - uszlachetnianie czynneaperfeiçoamento activo - uszlachetnianie bierneaperfeiçoamento passivo - okres połowucampanha de pesca - okres przejściowy WEperíodo de transição CE - prawo jazdycarta de condução - europejskie prawo jazdycarta de condução europeia - pozwolenie budowlanelicença de construção - zezwolenie połowoweautorização de pesca - pozwolenie na pracęlicença de trabalho - PeruPeru - personifikacja władzypersonalização do poder - osoba starszapessoa idosa - osoba rozwiedzionapessoa divorciada - osoba zamężnapessoa casada - Arabia SaudyjskaArábia Saudita - osoba w separacjipessoa separada - osoba samotnapessoa só - osoba owdowiałapessoa viúva - personel naziemnypessoal de terra - personel WE kategorii Apessoal CE de categoria A - orzech ziemnyamendoim - personel WE kategorii Bpessoal CE de categoria B - personel WE kategorii Cpessoal CE de categoria C - personel WE kategorii Dpessoal CE de categoria D - kierowcacondutor - personel transportupessoal dos transportes - personel więzieniapessoal penitenciário - strata finansowaprejuízo financeiro - pomór zwierzątpeste animal - przedsiębiorstwo małepequena empresa - przedsiębiorstwa małe i średniepequenas e médias empresas - gospodarstwo małepequena exploração agrícola - małe miastovila - Małe AntylePequenas Antilhas - petycjapetição - petrochemiapetroquímica - farmakologiafarmacologia - FilipinyFilipinas - filozofia politycznafilosofia política - arbitraż finansowyarbitragem financeira - fosforfósforo - fotochemiafotoquímica - ogniwo słonecznepilha fotovoltaica - fizjologia pracyfisiologia do trabalho - fizyka jądrowafísica nuclear - PikardiaPicardia - części zamiennepeça avulsa - PiemontPiemonte - arbitraż międzynarodowyarbitragem internacional - kamień szlachetnypedra preciosa - uprowadzeniepirataria - hodowla rybpiscicultura - lokata kapitałuaplicação de capitais - plafon taryfowymáximo tarifário - arbitraż politycznyarbitragem política - równinaplanície - plan antykryzysowyplano anticrise - plan zagospodarowania miastaplano de urbanização - Plan KolomboPlano de Colombo - plan rozwojuplano de desenvolvimento - plan finansowaniaplano de financiamento - planktonplâncton - uprawa drzewarboricultura - planowanie w oświacieplaneamento da educação - planowanie rodzinyplaneamento familiar - planowanie produkcjiplaneamento da produção - planowanie transportuplaneamento dos transportes - planowanie rynkuplaneamento do mercado - planowanie gospodarczeplaneamento económico - planowanie finansoweplaneamento financeiro - planowanie w przemyśleplaneamento industrial - planowanie gospodarki narodowejplaneamento nacional - planowanie regionalneplaneamento regional - planowanie sektoroweplaneamento sectorial - sadzonkaplântula - roślina wodnaplanta aquática - roślina pastewnaplanta forrageira - roślina przemysłowaplanta industrial - roślina oleistaplanta oleaginosa - drzewo iglasteconífera - roślina okopowaplanta tuberosa - roślina włóknistaplanta têxtil - roślina tropikalnaplanta tropical - uprawa pod foliącultura sob plástico - plastyfikatorplastificante - płyta metalowaprancha - program politycznyprograma político - szelf kontynentalnyplataforma continental - gips, gipsowy, tynk, wyprawagesso - drzewo liściasteárvore folhosa - pełne zatrudnieniepleno emprego - plutonplutónio - oponapneu - UNDPPNUDI - UNEPPNUA - ciężar i wymiarypesos e dimensões - punkt sprzedażycentros comerciais, comércio, ponto de venda, shopping, shopping center - rybapeixe - ryba słodkowodnapeixe de água doce - ryba morskapeixe de água salgada - ryba świeżapeixe fresco - policjapolícia - organy ściganiapolícia judiciária - polityka rolnapolítica agrícola - wspólna polityka rolnaPolítica Agrícola Comum - krajowa polityka rolnapolítica agrícola nacional - regionalna polityka rolnapolítica agrícola regional - polityka żywieniowapolítica alimentar - polityka bankowapolítica bancária - polityka budżetowapolítica orçamental - polityka handlowapolítica comercial - wspólna polityka handlowapolítica comercial comum - polityka wspólnotowapolítica comunitária - porozumienie o dobrowolnym ograniczeniuacordo de limitação - archeologiaArqueologia - polityka zatrudnienia WEpolítica comunitária do emprego - wspólna polityka rybołówstwapolítica comum da pesca - wspólna polityka cenowapolítica comum de preços - wspólna polityka transportowapolítica comum dos transportes - polityka koniunkturalnapolítica conjuntural - polityka kulturalnapolítica cultural - polityka pomocypolítica de ajuda - polityka oszczędnościowapolítica de austeridade - polityka interwencyjnapolítica de intervenção - polityka inwestycyjnapolítica de investimento - polityka obronnapolítica de defesa - polityka rozwojowapolítica de desenvolvimento - polityka finansowaniapolítica de financiamento - polityka oświatowapolítica da educação - polityka zatrudnieniapolítica do emprego - polityka przedsiębiorstwapolítica da empresa - polityka ochrony środowiskapolítica do ambiente - architekturaarquitectura - polityka informacyjnapolítica de informação - polityka w zakresie komunikowaniapolítica da comunicação - polityka konkurencjipolítica da concorrência - polityka budowlanapolítica da construção - polityka rybołówstwapolítica da pesca - polityka produkcji rolniczejpolítica da produção agrícola - polityka naukowapolítica de investigação - polityka zdrowotnapolítica de saúde - polityka ds. urodzeńpolítica de natalidade - polityka produkcyjnapolítica de produção - architektura słonecznaarquitectura solar - polityka wsparciapolítica de apoio - polityka demograficznapolítica demográfica - polityka Wschód-Zachódpolítica de blocos - polityka dewizowapolítica cambial - polityka eksportowapolítica das exportações - polityka importowapolítica das importações - polityka cenowapolítica de preços - polityka płacpolítica salarial - archiwumarquivo - polityka struktur rolnychpolítica das estruturas agrícolas - polityka transportowapolítica dos transportes - polityka kredytowapolítica de crédito - polityka mieszkaniowapolítica da habitação - polityka energetycznapolítica energética - europejska polityka obronnapolítica europeia de defesa - polityka zagranicznapolítica externa - polityka rodzinnapolítica familiar - polityka finansowapolítica financeira - polityka podatkowapolítica fiscal - polityka leśnapolítica florestal - polityka rządowapolítica governamental - polityka przemysłowapolítica industrial - polityka wewnętrznapolítica interna - polityka migracyjnapolítica migratória - polityka walutowapolítica monetária - polityka agromonetarnapolítica monetária agrícola - polityka portowapolítica portuária - wspólna polityka portowapolítica portuária comum - srebroprata - polityka regionalnapolítica regional - polityka regionalna WEpolítica regional comunitária - polityka społecznapolítica social - polityka strukturalnapolítica estrutural - polityka celnapolítica pautal - wspólna polityka celnapolítica pautal comum - środki zanieczyszczające atmosferępoluente atmosférico - środki zanieczyszczające wodępoluente da água - ArgentynaArgentina - zagrożenie hałasempoluição sonora - zanieczyszczenie atmosferypoluição atmosférica - zanieczyszczenie chemicznepoluição química - zanieczyszczenie ze źródeł lądowychpoluição de origem telúrica - zanieczyszczenie wodypoluição da água - zanieczyszczenie chemiczne żywnościpoluição dos alimentos - zanieczyszczenie wybrzeżapoluição costeira - zanieczyszczenie dróg wodnychpoluição dos cursos de água - zanieczyszczenie glebypoluição do solo - zanieczyszczenie morzapoluição marítima - uprawa na suchocultura em zonas áridas - zanieczyszczenie organicznepoluição orgânica - zanieczyszczenie pochodzenia rolniczegopoluição pela agricultura - zanieczyszczenie radioaktywnepoluição radioactiva - zanieczyszczenie stratosferypoluição estratosférica - zanieczyszczenie termicznepoluição térmica - zanieczyszczenie transgranicznepoluição transfronteiriça - PolskaPolónia - produkcja wielokierunkowapolicultura - polimerpolímero - PolinezjaPolinésia - Polinezja FrancuskaPolinésia Francesa - ludność rolniczapopulação activa agrícola - ludność pracującapopulação activa ocupada - ludność w wieku do pracypopulação em idade de trabalhar - ludność niepracującapopulação não-activa - umowa połowowaacordo de pesca - broń chemicznaarma química - ludność wiejskapopulação rural - ludność miejskapopulação urbana - port rybackiporto de pesca - PortorykoPorto Rico - PortugaliaPortugal - regiony Portugaliiregiões de Portugal - pozycja dominującaposição dominante - poczta i telekomunikacjacorreios e telecomunicações - broń konwencjonalnaarma convencional - potaspotássio - potencjał rozwojowypotencial de desenvolvimento - ApuliaPúglia - holowaniesirgagem - pyłypoeira - władza politycznapoder político - władza budżetowapoder orçamental - kompetencje do ocenianiapoder de apreciação - kompetencje do wdrażaniapoder de execução - prawo inicjatywypoder de iniciativa - kompetencje do kontrolowaniapoder de controlo - kompetencje do decydowaniapoder de decisão - kompetencje do negocjowaniapoder de negociação - kompetencje do ratyfikowaniapoder de ratificação - władza dyskrecjonalnapoder discricionário - władza wykonawczapoder executivo - władza sądowniczapoder judicial - władza ustawodawczapoder legislativo - kompetencje do stanowienia aktów wykonawczychpoder regulamentar - organy państwowepoderes públicos - paczkowanie wstępnepré-embalagem - preferencje ogólnepreferências generalizadas - cło rolnedireito nivelador agrícola - podatek EWWSdireito nivelador CECA - pierwsze zatrudnienieprimeiro emprego - broń jądrowaarma nuclear - uprawa glebymobilização do solo - ułaskawienieprescrição da pena - przewodniczący parlamentupresidente da assembleia - prasaimprensa, jornal, jornalismo - prasa politycznaimprensa política - renta rodzinnapensão de sobrevivência - świadczenie usługprestação de serviços - taktyczna broń jądrowaarma nuclear táctica - świadczenia socjalneprestação social - pożyczka EBIempréstimo BEI - pożyczka EWWSempréstimo CECA - pożyczka WEempréstimo comunitário concedido - pożyczka Euratomuempréstimo Euratom - zapobieganie zanieczyszczeniuprevenção da poluição - prognoza krótkoterminowaprevisão a curto prazo - prognoza długoterminowaprevisão a longo prazo - prognoza średnioterminowaprevisão a médio prazo - preliminarz budżetowyestimativa orçamental - prognoza gospodarczaprevisão económica - nadrzędność prawaprimado do direito - pierwszeństwo prawa wspólnotowegoprimado do direito comunitário - premiaprémio salarial - premia za ubójprémio de abate - dopłata za karczowaniesubsídio de arranque - rekompensata za wycofanie z rynkuprémio de não-comercialização - dopłata za magazynowanieprémio de armazenagem - nowalijkilegumes e frutos temporãos - zasada zanieczyszczający płaciprincípio do poluidor-pagador - priorytet gospodarczyprioridade económica - wojskoforças armadas - podejmowanie decyzjitomada de decisão - więzień politycznypreso político - pozbawienie prawprivação de direitos - cenapreços - rozpiętość cenpreço dentro do intervalo de variação - cena eksportowapreço à exportação - cena importowapreço à importação - cena dla nabywcypreço de consumo - wojsko zawodoweforças armadas profissionais - cena fabrycznapreço no produtor - cena rolnapreço agrícola - cena żywnościpreço alimentar - cena cifpreço CIF - cena zakupupreço de compra - cena zaporowapreço-comporta - cena interwencyjnapreço de intervenção - cena kierunkowapreço de objectivo - porozumienie cenoweacordo de preços - uzbrojeniearmamento - cena ofertowapreço de oferta - cena orientacyjnapreço de orientação - cena zasadniczapreço de base - cena aktywacyjnapreço de desencadeamento - cena detalicznapreço de retalho - cena hurtowapreço por grosso - cena energiipreço da energia - cena gruntów rolnychpreço da terra - cena referencyjnapreço de referência - aromatyaromatizante - cena wycofaniapreço de retirada do mercado - cena kosztupreço de custo - cena progowapreço-limiar - cena subwencyjnapreço de sustentação - opłata parkingowapreço de estacionamento - cena sprzedażypreço de venda - cena surowcówpreço dos produtos de base - cena dyskryminacyjnapreço discriminatório - cena dzierżawypreço do arrendamento rural - cena na rynku światowympreço no mercado mundial - cena ustalona z górypreço preestabelecido - cena FOBpreço FOB - cena franco granicapreço franco-fronteira - cena spustowapreço gatilho - cena gwarantowanapreço garantido - cena państwowapreço fixado - cena docelowapreço indicativo - cena przemysłowapreço de fábrica - cena wolnapreço livre - cena maksymalnapreço máximo - nawadnianieirrigação - cena minimalnapreço mínimo - cena minimalna gwarantowanapreço mínimo garantido - cena średniapreço médio - cena preferencyjnapreço preferencial - cena obniżonapreço reduzido - cena francopreço incluindo portes - cena reprezentatywnapreço representativo - sztukaartes - reprezentatywna cena rynkowapreço representativo de mercado - problemy społeczneproblema social - problem miejskiproblema urbano - proces chemicznyprocesso químico - proces elektrycznyprocesso eléctrico - proces fizycznyprocesso físico - postępowanie administracyjneprocesso administrativo - postępowanie antysubwencyjneprocesso anti-subvenção - sztuka ludowaarte popular - procedura budżetowatramitação orçamental - postępowanie cywilneprocesso civil - postępowanie dyscyplinarneprocesso disciplinar - procedura ustawodawczaprocesso legislativo - procedura parlamentarnaprocesso parlamentar - postępowanie karneprocesso penal - Środkowy WschódMédio Oriente - upominekartigo para oferta - produkcja taśmowaprodução em cadeia - produkcja rolniczaprodução agrícola - produkcja żywnościprodução alimentar - produkcja zwierzęcaprodução animal - produkcja rzemieślniczaprodução artesanal - produkcja Wspólnotyprodução comunitária - produkcja ciągłaprodução contínua - produkcja energiiprodução de energia - produkcja wodoruprodução de hidrogénio - produkt rybołówstwaprodução pesqueira - produkcja deficytowaprodução deficitária - produkcja przemysłowaprodução industrial - produkcja światowaprodução mundial - produkcja krajowaprodução nacional - produkcja roślinnaprodução vegetal - produktywność, wydajnośćprodutividade, rendimento (economia) - produkcyjność rolnictwaprodutividade agrícola - artykuły dekoracyjneartigo de decoração - wydajność ziemiprodutividade da terra - wydajność pracyprodutividade do trabalho - produkt zbożowyproduto à base de cereais - produkt owocowyproduto à base de frutos - produkt warzywnyproduto à base de legumes - produkt rybnyproduto à base de peixe - produkt cukrowyproduto à base de açúcar - produkt spożywczy przetworzonyproduto alimentar complexo - produkt zwierzęcyproduto animal - produkt mięsnyproduto à base de carne - produkt chemiczny nieorganicznyproduto químico inorgânico - koncentrat spożywczyproduto concentrado - produkt paczkowanyproduto embalado - produkt mrożonyproduto congelado - produkt kosmetycznyproduto cosmético - artykuły sportoweartigo desportivo - produkt opakowaniowymaterial de embalagem - środki czyszcząceproduto de limpeza - produkt podstawowyproduto de base - produkt cukierniczyproduto de confeitaria - produkt masowej konsumpcjiproduto de grande consumo - produkt zastępczyproduto de substituição - produkt dehydratyzowanyproduto desidratado - produkt dietetycznyproduto dietético - produkt drzewnyproduto em madeira - artykuły toaletoweartigo de toucador - produkt luzemproduto a granel - produkt wędzonyproduto fumado - produkt przemysłowyproduto industrial - materiały łatwopalneproduto inflamável - produkt instantproduto instantâneo - produkt napromieniowanyproduto irradiado - produkt mleczarskilacticínio - produkt liofilizowanyproduto liofilizado - produkt gotowyproduto manufacturado - produkt metalowyproduto metálico - produkt górniczyproduto mineiro - produkt krajowyproduto nacional - produkt narodowy bruttoproduto nacional bruto - produkt nowyproduto novo - pochodzenie produktuproduto originário - produkt naftowyproduto petrolífero - produkt farmaceutycznyproduto farmacêutico - artykuły gospodarstwa domowegoartigo doméstico - produkt białkowyproduto proteico - produkt odtworzonyproduto reconstituído - produkt chłodzonyproduto refrigerado - produkt regionalny bruttoproduto regional bruto - produkt solonyproduto salgado - półproduktproduto semimanufacturado - produkt wrażliwyproduto sensível - produkt głęboko mrożonyproduto ultracongelado - produkt włókienniczyproduto têxtil - rzemieślnikartesão - produkt weterynaryjnyproduto veterinário - zawód handlowyprofissão comercial - zawód finansistyprofissão financeira - personel służby zdrowiaprofissão médica - personel paramedycznyprofissão paramédica - WFPPAM - program działaniaprograma de acção - program pomocyprograma de ajuda - program nauczaniaprograma de ensino - program badańprograma de investigação - program wyborczyprograma eleitoral - postęp naukowyprogresso científico - projekt inwestycyjnyprojecto de investimento - projekt budżetuprojecto de orçamento - projekt badawczyprojecto de investigação - projekt przemysłowyprojecto industrial - promocja sprzedażypromoção comercial - promocja handlupromoção das trocas - stymulowanie inwestycjipromoção do investimento - inwestycja budowlanapromoção imobiliária - awanspromoção profissional - propozycja WEproposta CE - pozarządowy projekt ustawyproposta de lei - własność państwowapropriedade pública - własność ziemskapropriedade fundiária - własność rolnapropriedade rústica - własność nieruchomapropriedade imobiliária - własność przemysłowapropriedade industrial - własność intelektualnapropriedade intelectual - ArubaAruba - poszukiwanie kopalinprospecção mineira - kurewstwo, prostytucjaprostituição - ochrona przed hałasemprotecção contra o ruído - ochrona środowiskaprotecção do ambiente - ochrona życia zwierzątprotecção da fauna - ochrona roślinprotecção da flora - prawo do prywatnościprotecção da vida privada - ESAAEE - ochrona zwierzątprotecção dos animais - ochrona udziałowcówprotecção dos sócios - ochrona komunikowaniaprotecção das comunicações - ochrona praw człowiekaprotecção das liberdades - ochrona mniejszościprotecção das minorias - ochrona dyplomatówprotecção diplomática - ochrona konsumentaprotecção do consumidor - umowa o specjalizacjiacordo de especialização - ochrona rynkuprotecção do mercado - ochrona dziedzictwa kulturyprotecção do património - ochrona krajobrazuprotecção da paisagem - ochrona glebyprotecção do solo - opieka nad matką i dzieckiemprotecção materno-infantil - białko zwierzęceproteína animal - białko mlekaproteína do leite - Azja PołudniowaÁsia do Sul - białko roślinneproteína vegetal - protokół do umowyprotocolo de acordo - protokół ds. cukruProtocolo do Açúcar - prototypprotótipo - psychologia pracypsicologia do trabalho - publikacjapublicação - publikacja wspólnotowapublicação comunitária - publikacja ustawypublicação da lei - reklamapublicidade - reklama nieuczciwapublicidade abusiva - ogłaszanie sprawozdań finansowychpublicidade das contas - opublikowanie taryfypublicidade das tarifas - KatarQatar - azyl politycznyasilo político - kwalifikacje zawodowequalificação profissional - stan środowiska naturalnegoqualidade do ambiente - jakość życiaqualidade de vida - jakość produktuqualidade do produto - ilość ryb wyładowanychquantidade de pescado desembarcado - grupa społecznie poszkodowanychcategoria social desfavorecida - zapytanie pisemnepergunta escrita - zapytanie ustnepergunta oral - zapytanie parlamentarnepergunta parlamentar - odkażaniesaneamento - quorumquórum - kwota połowowaquota de pesca - iloraz wyborczyquociente eleitoral - promieniotwórczość, radioaktywnośćradiações, radioactividade - ochrona radiologicznaradioprotecção - Zgromadzenie Ogólne ONZAssembleia Geral ONU - rafinacja naftyrefinação de petróleo - rafinacja cukrurefinação de açúcar - winogronauva - nazwa firmyfirma comercial - repatriacja kapitałurepatriação de capitais - stosunki rolnictwo-handelrelação agricultura-comércio - stosunki rolnictwo-przemysłrelação agricultura-indústria - sprawozdanie z działalnościrelatório de actividade - sprawozdanie komisjirelatório de comissão parlamentar - sprawozdanie z badańrelatório de investigação - harmonizacja prawaaproximação das legislações - zbliżanie politykaproximação de políticas - Ras al-ChajmaRas al Khaimah - wymiar podatkumatéria colectável - ratyfikacja umowyratificação de acordo - wskaźnikrácio - reaktor jądrowyreactor nuclear - przekwalifikowanie zawodowereconversão profissional - remilitaryzacjarearmamento - reasekuracjaresseguro - spis ludnościrecenseamento da população - pomoc w oświacieassistência em formação - recesja gospodarczarecessão económica - wpływyreceita - wpływy z eksportureceita de exportação - dopuszczalność postępowaniaadmissibilidade - badaniainvestigação - badania w rolnictwieinvestigação agronómica - badania stosowaneinvestigação aplicada - badania nad energiąinvestigação energética - wyszukiwanie dokumentówpesquisa documental - badania ekologiczneinvestigação ecológica - badania w leśnictwieinvestigação florestal - badania w zakresie rybołówstwainvestigação haliêutica - badania przemysłoweinvestigação industrial - badania w medycynieinvestigação médica - badania naukoweinvestigação científica - zalecenierecomendação - zalecenie WErecomendação comunitária - umowa gospodarczaacordo económico - ubezpieczenie wzajemnemutualidade social - zalecenie EWWSrecomendação CECA - zalecenie Euratomurecomendação CEEA - uznawanie dyplomówreconhecimento dos diplomas - odbudowa gospodarczareconstrução económica - przestawienie na ogrodnictworeconversão para horticultura - konwersja stadareconversão de gado - przestawienie przemysłureconversão industrial - przestawienie na produkcję mięsnąreconversão leite-carne - przestawienie kierunku produkcji rolnejreconversão da produção - zażalenie administracyjneacções e recursos - skarga o unieważnienierecurso de anulação - skarga w sprawie bezczynnościacção por omissão - skarga w sprawie naruszenia traktatuacção por incumprimento - stowarzyszenieassociação - odzysk energiirecuperação de energia - recyrkulacja kapitałureciclagem de capitais - ponowne wykorzystanie odpadówreciclagem de resíduos - redukcja sił zbrojnychredução de forças - roślina leczniczaplanta medicinal - olej sojowyóleo de soja - olej słonecznikowyóleo de girassol - carne de caça - mięso króliczecarne de coelho - olej kukurydzianyóleo de milho - redukcja cełredução pautal - mleko w proszku odtłuszczoneleite em pó desnatado - redyskontoredesconto - rewaluacjarevalorização - reeksportreexportação - produkt suszonyproduto seco - zagęstnikagente de textura - postępowanie uproszczoneprocedimento cautelar - pomoc dla rolnictwaajuda à agricultura - preferencje wspólnotowepreferência comunitária - reforma administracyjnareforma administrativa - reforma WPRreforma da PAC - reforma rolnareforma agrária - prawo produkcji rolniczejregulamentação da produção agrícola - reforma oświatyreforma do ensino - kwota rolnaquota agrícola - próg gwarantowanylimiar de garantia - alternatywna produkcja rolniczaprodução agrícola alternativa - podatek od tłuszczów jadalnychtaxa sobre as matérias gordas - reforma gruntówreforma fundiária - zacofany region rolniczyzona agrícola desfavorecida - kobieta rolnikagricultora - młody rolnikjovem agricultor - reforma sądownictwareforma judiciária - stowarzyszenie rolniczeagrupamento de explorações agrícolas - sprawozdanie z gospodarstwa rolnegoficha de exploração agrícola - wściekliznaraiva - produkcja mlekaprodução leiteira - substytut zbóżsubstituto cerealífero - uchodźca politycznyrefugiado político - wspólnota leśnagrupo florestal - odmowa ofertyrecusa de oferta - produkcja drewnaprodução de madeira - własność lasupropriedade florestal - las państwowyfloresta estatal - las prywatnyfloresta privada - odmowa sprzedażyrecusa de venda - hodowla mięczakówconquicultura - produkcja rybackaprodução aquícola - licencja połowowalicença de pesca - system autorytarnyregime autoritário - system pomocyregime de ajuda - podział przedsiębiorstwacisão de empresas - przedsiębiorstwo transnarodoweempresa transnacional - umowa o wyłączności zakupucompra em exclusividade - przedsiębiorstwo użyteczności publicznejempresa de interesse público - dystrybucja selektywnadistribuição selectiva - system własności ziemiregime de propriedade do solo - poczta elektronicznacorreio electrónico - przepływ danych przez granicęfluxo de dados transfronteiriço - media komercyjnemeios de comunicação comerciais - system gospodarczyregime económico - media lokalnemeios de comunicação locais - media prywatnemeios de comunicação privados - reżym wojskowyregime militar - sieć telekomunikacyjnarede de transmissão - telekonferencjateleconferência - telewizja europejskatelevisão europeia - system parlamentarnyregime parlamentar - telewizja płatnatelevisão sujeita a pagamento - wideotekstvideotexto - domowe zastosowanie komputerainformática doméstica - przechowywanie informacjimemorização de dados - system politycznyregime político - informatyka stosowanainformática aplicada - przestępstwo komputerowecriminalidade informática - prawo komputerowedireito da informática - Dziennik Urzędowy UEJornal Oficial UE - piractwo komputerowepirataria informática - region rolniczyregião agrícola - sprawdzanie ważności wyborówcontrolo do escrutínio - kumulacja mandatówacumulação de mandatos - wyniki wyborówresultado eleitoral - delegacja uprawnieńdelegação de poderes - region Brukseliregião de Bruxelas-Capital - delegacja parlamentarnadelegação parlamentar - wiek uprawniający do głosowaniamaioridade eleitoral - federalizmfederalismo - region przybrzeżnyregião litoral - plebiscytplebiscito - rozkład głosówrepartição dos votos - kompetencje do doradzaniapoder consultivo - region rozwijający sięregião de desenvolvimento - kompetencje do mianowaniapoder de nomeação - przywilej parlamentarnyprivilégio parlamentar - partia radykalnapartido radical - region górskiregião montanhosa - region zacofanyregião desfavorecida - zniknięcie pod przymusemdesaparecimento forçado - mniejszość politycznaminoria política - kontrola policyjnacontrolo de polícia - obrona cywilnaprotecção civil - region gospodarczyregião económica - głosowanie przez zastępcówvoto por delegação - konsorcjumjoint venture - Flandriaregião flamenga - organy administracjiexecutivo - program rządowyprograma de governo - region przygranicznyregião fronteiriça - wspieranie rynkuapoio do mercado - restrukturyzacja ekonomicznareconversão económica - region przemysłowyregião industrial - wspieranie przekształceńajuda à reconversão - pomoc na restrukturyzacjęajuda à reestruturação - wspieranie sprzedażyajuda ao escoamento - pomoc dla przemysłuajuda à indústria - redystrybucja dochoduredistribuição do rendimento - region śródziemnomorski WEregião mediterrânica CE - pomoc uchodźcomajuda aos refugiados - pomoc ofiarom klęskajuda aos sinistrados - pomoc rozwojowaajuda ao desenvolvimento - region uprzywilejowanyregião prioritária - region wiejskiregião rural - kraje nowo uprzemysłowionenovo país industrializado - region turystycznyregião turística - gospodarka społecznaeconomia social - rachunkowość rolnacontabilidade económica agrícola - region Walońskiregião da Valónia - analiza wpływuestudo de impacto - skutek ekonomicznyconsequências económicas - procedura zgodyprocesso de concertação - regionalizacjaregionalização - duży pojazd transportowyveículo pesado - transport kosmicznytransporte espacial - regionalizacja w handluregionalização das trocas - stacja kosmicznainstalação espacial - najem pojazdualuguer de veículos - obszar transportulocalização dos transportes - akt prawnyregulamento - świadectwo zdolności żeglugowejlicença de navegação - opłata transportowacusto do transporte - rozporządzenie WEregulamento comunitário - zatwierdzenie taryfhomologação das tarifas - obrót portowytráfego portuário - rozporządzenie Euratomuregulamento CEEA - kontrola ruchu drogowegocontrolo da circulação - kwota transportowaquota de transporte - rynek transportowymercado dos transportes - rejestracja pojazdumatrícula do veículo - dokument pojazdudocumentação do veículo - regulowanie sporówresolução de diferendos - okres czasu jazdyduração do transporte - transport dużych prędkościtransporte a grande velocidade - dokument transportowydocumento de transporte - okres prowadzenia pojazdutempo de condução - dozór technicznycontrolo técnico - agencja turystycznaagência de viagens - rozporządzenie finansoweregulamento financeiro - umowa przewozucontrato de transporte - wspólniksócio - ugoda sądowaliquidação judicial - przepisy handloweregulamentação comercial - prawo urbanistyczneregulamentação urbanística - linia lotniczalinha aérea - ruch drogowytrânsito por estrada - prawo łowieckieregulamentação da caça - polityka morskapolítica marítima - konferencja morskaconferência marítima - przepisy ruchu drogowegoregulamentação da circulação - zatapianie odpadówimersão de resíduos - prawo budowlaneregulamentação da construção - pojazd ekologicznyveículo não poluente - eksploatacja dna morzaexploração dos fundos marinhos - zastępowanie zasobówsubstituição dos recursos - wpływ na środowiskoimpacto ambiental - monitoring środowiskavigilância do ambiente - pomiary sejsmiczneprevenção anti-sísmica - ochrona wybrzeżaprotecção do litoral - ograniczenie prędkościregulamentação da velocidade - gospodarka wodnagestão das águas - przeciwdziałanie praktykom monopolistycznymregulamentação de acordos e práticas concertadas - środowisko geofizycznemeio geofísico - woda stojącaágua estagnada - prawo o inwestycjachregulamentação do investimento - życie morzaespécie marinha - gatunki dzikievida selvagem - ubezpieczenieseguro - regulacja cenregulamentação de preços - zasoby roślinnerecursos vegetais - klęska w rolnictwiecalamidade agrícola - prawo celneregulamentação aduaneira - erozjaerosão - zanieczyszczenie spalinamipoluição automóvel - przepisy transportoweregulamentação dos transportes - zanieczyszczenie olejamipoluição pelos hidrocarbonetos - zanieczyszczenie metalamipoluição pelos metais - zanieczyszczenie przez statkipoluição pelos navios - zanieczyszczenie przemysłowepoluição industrial - regulowanie rynkuregularização do mercado - cło eksportowedireito nivelador à exportação - cło importowedireito nivelador à importação - regulacja urodzeńcontrolo da natalidade - handel nielegalnytráfico ilícito - agencja interwencyjnaorganismo de intervenção - NimexeNimexe - przepisy dotyczące transakcjicontrolo de transacções - oznaczenie pochodzeniadenominação de origem - procedura celna zawieszająca opłatyregime aduaneiro suspensivo - reimportreimportação - cło zwrotnereembolso dos direitos aduaneiros - ponowna integracja szkolnareinserção escolar - obszar celny WEterritório aduaneiro CE - rehabilitacja społecznareinserção social - jednolity dokument celnydocumento único - uproszczenie formalności celnychsimplificação das formalidades - odrzucenie budżeturejeição do orçamento - specyfikacja taryfowaespecialização pautal - stosunki handlowerelações comerciais - umowa finansowaacordo financeiro - ubezpieczenie eksportuseguro à exportação - wydzielanie ciepłapoluente térmico - handel kompensacyjnytrocas compensadas - eksport wspólnotowyexportação comunitária - import wspólnotowyimportação comunitária - dobra i usługibens e serviços - stosunki dwustronnerelações bilaterais - dobra kapitałowebens de equipamento - towar używanymaterial usado - handel zintegrowanycomércio integrado - stosunki kulturalnerelações culturais - konsumpcja przemysłowaconsumo industrial - konsumpcja światowaconsumo mundial - merchandisingmerchandising - teoria marketingumarketing - stosunki dyplomatycznerelações diplomáticas - wydarzenie handlowemanifestação comercial - cena bez podatkupreço sem taxas incluídas - stosunki pracyrelações do trabalho - sprzedaż ze stratąvenda com prejuízo - samoobsługaself-service - stowarzyszenie handlowcówcomércio associado - handel obwoźnycomércio ambulante - handel niezależnycomércio independente - sklep siecicadeia de lojas - powiązania szkoła-przemysłrelação escola-indústria - centrum hurtowemercado grossista nacional - dystrybutor handlowydistribuidor comercial - stosunki gospodarczerelações económicas - dostępność gotówkidisponibilidade monetária - stosunek Państwo-Kościółrelação Igreja-Estado - ubezpieczenie od wypadkówseguro de acidentes - stosunki Wschód-Zachódrelações Leste-Oeste - powiązania między przemysłamirelações interindustriais - kryzys walutowycrise monetária - stosunki międzyinstytucjonalnerelações interinstitucionais - ograniczenia dewizowerestrição cambial - stosunki międzynarodowerelações internacionais - kredyt nieoprocentowanycrédito gratuito - stopa dyskontowataxa de desconto - kontrola kredytucontrolo do crédito - stosunki międzyparlamentarnerelações interparlamentares - stosunki wewnątrzwspólnotowerelações intracomunitárias - odpływ kapitałufuga de capitais - cena transferowacusto de transferência - władza ustawodawcza a wykonawczarelação legislativo-executivo - finansowanie na bardzo krótki terminfinanciamento a muito curto prazo - stosunki walutowerelações monetárias - finansowanie przedsiębiorstwfinanciamento da empresa - stosunki wielostronnerelações multilaterais - ubezpieczenie majątkoweseguro de bens - ubezpieczenie osoboweseguro de pessoas - koasekuracjaco-responsabilidade de seguro - stosunki miasto-wieśrelação cidade-campo - instytucja kredytowainstituição de crédito - bank przemysłowybanco industrial - bankowość elektronicznabanca electrónica - ubezpieczenie od wypadku przy pracyseguro de acidente de trabalho - stosunki interpersonalnerelações humanas - nadzór bankowycontrolo bancário - koszty bankowecustos bancários - środki budżetowecrédito orçamental - budżet ogólnyorçamento geral do Estado - finanse samorządu terytorialnegofinanças regionais - religiareligião - finansowanie budżetu WEfinanciamento do orçamento comunitário - wkład krajów członkowskichcontribuição dos Estados-membros - przetasowanie rządoweremodelação ministerial - konwencja podatkowaconvenção fiscal - kontrola podatkowacontrolo fiscal - spłatareembolso - podatek specjalnyimposto extraordinário - scalanie gruntówemparcelamento - rozpiętość taryftarifa com margens fixas de variação - zwolnienie z cła eksportowegoisenção de imposições nas exportações - cena jednostkowapreço unitário - taryfa wsparciatarifa de apoio - cena mieszanapreço misto - zastępowanie importusubstituição das importações - cena produktów rolnychpreços dos produtos agrícolas - wynagrodzenie za pracęremuneração do trabalho - ubezpieczenie rolneseguro agrícola - plonrendimento agrícola - wychowanie obywatelskieeducação cívica - szkoła handlowaensino comercial - materiały dydaktycznematerial de ensino - oprogramowanie edukacyjnesoftware didáctico - powiązania szkoła-życie zawodowerelação escola-vida profissional - modernizacja miastrenovação urbana - neurobiologianeurobiologia - rentownośćrentabilidade - ginekologiaginecologia - neurologianeurologia - pediatriapediatria - stomatologiamedicina dentária - pierwsza pomocprimeiros socorros - medycyna alternatywnamedicina paralela - reorganizacja przemysłureorganização industrial - akustykaacústica - optykaóptica - cybernetykacibernética - petrologiapetrologia - rozdział pomocyrepartição da ajuda - sekta religijnaseita religiosa - teologiateologia - rozkład podatkówdistribuição da carga fiscal - rynek jednolitymercado único - rozkład zaludnieniadistribuição geográfica da população - rodzina, rodzina niepełna, w której brakuje jednego rodzicafamília monoparental - dziecko adoptowanecriança adoptada - ubezpieczenie samochoduseguro automóvel - dystrybucja produkcjirepartição da produção - ochrona rodzinyprotecção da família - podział rynkurepartição do mercado - sztuczne zapłodnienieinseminação artificial - podział bogactwadistribuição da riqueza - matka nosicielkamãe portadora - władza rodzicielskapoder paternal - podział miejscrepartição dos mandatos - zstępnifiliação - nazwiskoapelido - odpowiedzialność rodzicówresponsabilidade paternal - separacja sądowaseparação judicial - ruch naturalny ludnościdinâmica da população - podział dochodudistribuição do rendimento - podział pracydistribuição do trabalho - osadnictwomigração de povoamento - pomoc dla repatriantówajuda ao regresso - starzenie się ludnościenvelhecimento demográfico - ruchliwość zawodowamobilidade profissional - rozmieszczenie geograficznedistribuição geográfica - rozkład według wiekudistribuição etária - rozkład na głowęproduto per capita - odznaczeniedistinção honorífica - działalność charytatywnasolidariedade social - organizacje charytatywneorganização de beneficência - zasiłek dla bezrobotnychseguro de desemprego - rozkład na osobę pracującąproduto por pessoa activa - gryjogos - przemysł rozrywkowyestabelecimento de jogos - gra automatycznajogo automático - rozkład według płcidistribuição por sexos - wędkarstwo sportowepesca desportiva - wymiana turystycznaintercâmbio turístico - turystyka zagranicznaturismo estrangeiro - turystyka wiejskaturismo rural - wykazrepertório - infrastruktura turystycznainfra-estrutura turística - budżet socjalnyorçamento social - przesadzanie roślinreplantação - europejska polityka społecznapolítica social europeia - walka z przestępczością drobnącombate à delinquência - przestępczośćcriminalidade - przeniesienie środków budżetowychtransferência de verba - osoba niepełnosprawna umysłowodeficiente mental, retardado mental, subnormal - okaleczenie seksualnemutilação sexual - odpoczynek tygodniowydescanso semanal - handel narkotykamitráfico de estupefacientes - medycyna ogólnaclínica geral - wsparcie społeczneassistência social - infrastruktura społecznaequipamento social - prawo ubezpieczeń społecznychdireito à segurança social - praca społecznatrabalho social - pielęgniarka społecznaajuda doméstica - emerytura dodatkowapensão complementar - przedstawicielstwo związkowerepresentante sindical - karta zdrowiacartão sanitário - koszty świadczeń lekarskichdespesas de saúde - koszty hospitalizacjidespesas de hospitalização - przedstawicielstwo dyplomatycznerepresentação diplomática - hospitalizacjainternamento hospitalar - opieka domowacuidados médicos ao domicílio - prawa pacjentadireitos do doente - higiena publicznahigiene pública - medycyna społecznamedicina social - ubezpieczenie kredytuseguro de crédito - reprezentacja pracownikówrepresentação do pessoal - lecznictwo prywatnemedicina privada - budownictwo miejskieconstrução urbana - infrastruktura miejskainfra-estrutura urbana - rynek mieszkaniowymercado imobiliário - reprezentacja politycznarepresentação política - regulacja czynszulei das rendas - Wyspa ManIlha de Man - Kastylia i LeonCastela e Leão - system proporcjonalnyrepresentação proporcional - Kastylia i La ManchaCastela e Mancha - KantabriaCantábria - BalearyIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta i MelillaCeuta e Melilha - represjerepressão - MadrytComunidade de Madrid - WalencjaComunidade de Valença - MurcjaRegião de Múrcia - Portugalia Północnaregião do Norte - Portugalia Środkowa - Lizbona i Dolina TaguLisboa e vale do Tejo - Anglia PółnocnaInglaterra do Norte - Anglia Północno-ZachodniaInglaterra do Noroeste - Anglia Południowo-WschodniaInglaterra do Sudeste - Anglia Południowo-ZachodniaInglaterra do Sudoeste - ożywienie gospodarczeretoma económica - Antigua i BarbudaAntígua e Barbuda - AnguillaAnguila - Saint Kitts i NevisSão Cristóvão e Nevis - kopiowaniereprografia - Saint Vincent i GrenadynySão Vicente e Granadinas - Dziewicze Wyspy Stanów ZjednoczonychIlhas Virgens americanas - Wielki MaghrebGrande Magrebe - hodowla zwierzątreprodução animal - hodowla roślinreprodução vegetal - Wyspy MarshallaIlhas Marshall - renta inwalidzkaseguro de invalidez - DominikanaRepública Dominicana - PitcairnPitcairn - żądania pracownikówrequisição de trabalhadores - broń biologicznaarma biológica - broń masowego rażeniaarma de destruição maciça - strategiczna broń jądrowaarma nuclear estratégica - sieć informacyjnarede de informação - sieć danych rachunkowości rolnejrede de informação contabilística - rakieta balistycznamíssil balístico - rakieta naprowadzanamíssil guiado - rakieta międzykontynentalnamíssil intercontinental - sieć transportowarede de transporte - sieć kolejowarede ferroviária - broń kosmicznaarma espacial - broń laserowaarma de laser - broń palna i amunicjaarma de fogo e munições - sieć dróg wodnychrede de vias navegáveis - wojska lądoweexército - jednostki paramilitarneforça paramilitar - sieć drogowarede de estradas - wojska lotniczeforça aérea - siły zbrojne za granicąforças armadas no estrangeiro - marynarka wojennamarinha de guerra - rezerwyreservas - służba wojskowa kobietserviço militar feminino - ochotnicza służba wojskowaserviço voluntário - fundusz rezerwowyreserva contabilística - wydatki na obronędespesas de defesa - obrona strategicznadefesa estratégica - rezerwa dewizowareservas cambiais - bezpieczeństwo międzynarodowesegurança internacional - polityka zbrojeniowapolítica de armamento - europejska polityka zbrojeniowapolítica europeia de armamento - bezpieczeństwo europejskiesegurança europeia - nierozprzestrzenianie broni jądrowejnão-proliferação nuclear - ograniczenie zbrojeńlimitação de armamento - denuklearyzacjadesnuclearização - rezerwat przyrodyreserva natural - ujednolicenie uzbrojeniaharmonização do armamento - miejsce zamieszkaniaresidência - umowa międzynarodowaacordo internacional - umowa dwustronnaacordo bilateral - umowa wielostronnaacordo multilateral - negocjacje międzynarodowenegociação internacional - podpisanie umowyassinatura de acordo - instrument międzynarodowyinstrumento internacional - pozostałość pestycyduresíduo de pesticida - rezolucjaresolução - odpady drzewneresíduo de madeira - konwencja europejskaconvenção europeia - pakt międzynarodowy ONZpacto internacional ONU - polityka międzynarodowapolítica internacional - rozwiązanie umowyrescisão de contrato - problemy międzynarodowequestão internacional - ubezpieczenie od szkodyseguro contra danos - żywicaresina - stosunki NRD-RFNrelações interalemãs - pomoc międzynarodowaajuda internacional - kodeks postępowaniacódigo de conduta - sankcje międzynarodowesanção internacional - rezolucja WEresolução comunitária - grupa religijnagrupo religioso - grupo sociocultural - samowystarczalność żywnościowaindependência alimentar - polityka współpracypolítica de cooperação - rezolucja ONZresolução ONU - współpraca prawnacooperação jurídica - okupacja wojskowaocupação militar - rezolucja Parlamentu Europejskiegoresolução PE - terytorium okupowaneterritório ocupado - siły wielonarodoweforça multinacional - odpowiedzialnośćresponsabilidade - jeńcy wojenniprisioneiro de guerra - problem armeńskiquestão arménia - problem kurdyjskiquestão do Curdistão - problem palestyńskiquestão da Palestina - zjednoczenie Niemiecunificação da Alemanha - odpowiedzialność międzynarodowaresponsabilidade internacional - CDECDE - eurorakietaeuromísseis - kontrola zbrojeńcontrolo de armamento - odpowiedzialność ministraresponsabilidade governamental - układ STARTacordo START - układ ABM 1972Acordo ABM - strefa pokojowazona de paz - ubezpieczenie zdrowotneseguro de doença - odpowiedzialność karnaresponsabilidade penal - OBWEOSCE - bezrobocie długookresowedesemprego de longa duração - powrót do zatrudnieniareinserção profissional - odpowiedzialność politycznaresponsabilidade política - walka z bezrobociemcombate ao desemprego - planowanie zatrudnieniaplanificação da mão-de-obra - job sharingtrabalho partilhado - rozwiązanie stosunku pracycessação de emprego - zmiana pracyconversão de emprego - inicjatywa lokalna na rzecz zatrudnieniainiciativa local para o emprego - praca bezpłatnatrabalho voluntário - obywatel Wspólnotycidadão da Comunidade Europeia - praca czasowatrabalho temporário - zasoby zwierzęcerecursos animais - zatrudnianie młodychtrabalho dos jovens - praca kobiettrabalho feminino - zasoby morskierecursos marítimos - doskonalenie zawodowereciclagem profissional - zasoby gospodarczerecurso económico - staż szkoleniowyestágio de formação - zasoby wodnerecursos hídricos - zasoby glebowerecursos do solo - statystyka zatrudnieniaestatística do emprego - zasoby energiirecursos energéticos - pracownik pomocniczytrabalhador auxiliar - pracownik oddelegowany za granicętrabalhador expatriado - ubezpieczenie morskieseguro marítimo - dyrektor przedsiębiorstwadirector de empresa - zasoby rybackierecurso haliêutico - zawód samodzielnyprofissão independente - zasoby mineralnerecurso mineral - praca w niedzielętrabalho extraordinário - zasoby naturalnerecursos naturais - tempo pracycadência do trabalho - zasoby odnawialnerecurso renovável - praca na odległośćteletrabalho - zamrożenie płacbloqueio dos salários - wpływy dodatkowerecursos adicionais - obniżka płacredução dos salários - świadczenia dodatkowevantagem acessória - dietyajudas de custo - dochody budżetowerecursos orçamentais - nominacjanomeação do pessoal - środki własnerecursos próprios - regulaminregulamento interno - okres próbnyperíodo de estágio - prawa związków zawodowychdireitos sindicais - wolność związków zawodowychliberdade sindical - etyka zawodowadeontologia profissional - ubezpieczenie obowiązkoweseguro obrigatório - refundacja eksportowarestituição à exportação - udział pracowników w zyskachparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - refundacja importowarestituição à importação - wybory do związków zawodowycheleição sindical - partnerzy społeczniparceiro social - sindicato de funcionários públicos - organizacje zawodoweassociação profissional - związek zawodowysindicato - refundacja produkcjirestituição à produção - ograniczenia eksportowerestrição à exportação - przedstawiciel dyplomatycznyprofissão diplomática - ograniczenia importowerestrição à importação - zawód związany z komunikowaniemprofissional da comunicação - ograniczenia konkurencjirestrição de concorrência - personel administracjiprofissão administrativa - personel sekretariatupessoal de secretariado - ograniczenia handlurestrição ao comércio - kadry informacyjneprofissional da informação - personel naukowo-technicznyprofissão científica - pracownik technicznyprofissão técnica - ograniczenie wolnościrestrição da liberdade - pośrednik ubezpieczeniowyprofissional de seguros - ograniczenia ilościowerestrição quantitativa - drobny handelpequeno comércio - stomatologdentista - lekarzmédico - weterynarzveterinário - farmaceutafarmacêutico - położnaparteira - zawód artystyprofissão artística - ubezpieczenie prywatneseguro privado - restrukturyzacja przemysłureestruturação industrial - zawód literataprofissão literária - wynik operacyjnyresultado de exploração - personel sprzedażyvendedores - przedstawiciel handlowyrepresentante de comércio - działalność rolniczaresultado da exploração agrícola - wyniki nauczaniasucesso escolar - zawód informatykaprofissional da informática - pracownik turystykiprofissional de turismo - hotelarzprofissão hoteleira - zawód usługowypessoal dos serviços - przywrócenie cełrestabelecimento dos direitos aduaneiros - pracownik bankuprofissão bancária - sport zawodowydesporto profissional - tranzyttrânsito - opóźnienie w nauczaniuatraso escolar - europejska przestrzeń przemysłowaespaço industrial europeu - polityka przemysłowa WEpolítica industrial comunitária - wycofanie się z rynkuretirada do mercado - rzemiosłoartesanato - przemysł drobnypequena indústria - przemysł średniindústria média - przemysł drobny i średnipequenas e médias indústrias - emerytreformado - lokalizacja przemysłuimplantação industrial - zona franca industrial - emerytura wcześniejszareforma antecipada - park technologicznyparque tecnológico - nadwyżka produkcjiexcedente de produção - przeładunekoperação de manutenção - ubezpieczenie publiczneseguro público - przerób paliwareprocessamento do combustível - wytwórczość przemysłowafabrico industrial - kwota produkcyjnaquota de produção - statystyka produkcjiestatísticas de produção - odpowiedzialność producentaresponsabilidade do produtor - nowe technologienova tecnologia - spotkanie na szczyciecimeira - czysta technologiatecnologia limpa - technologia tradycyjnatecnologia tradicional - proces technologicznyprocesso tecnológico - regulacje techniczneregulamentação técnica - cykl życia produktuduração de vida do produto - produkt wybrakowanyproduto defeituoso - spotkanie na szczeblu ministerialnymreunião ministerial - specyfikacja technicznaespecificação técnica - norma europejskanorma europeia - norma międzynarodowanorma internacional - harmonizacja normharmonização das normas - przepisy techniczneregulamento técnico - spotkanie międzynarodowereunião internacional - technologia recyklingutecnologia de reciclagem - budżet na badaniaorçamento consagrado à investigação - podwyżka płacajustamento salarial - EurekaEureka - pracownik naukowypessoal de investigação - polityka naukowa WEpolítica comunitária da investigação - powiązania przemysł-naukarelação indústria-investigação - instytucje naukoweorganismo de investigação - nazwa firmowamarca comercial - znak towarowy zastrzeżonymarca registada - wzór użytkowy i zdobniczydesenho e modelo - dochód dodatkowyrendimento complementar - prawo znaków towarowychdireito de marcas - europejski znak towarowymarca europeia - eksperyment na zwierzętachexperimentação com animais - eksperyment na ludziachexperimentação com seres humanos - badania w przedsiębiorstwieinvestigação na empresa - badania podstawoweinvestigação de base - badania wojskoweinvestigação militar - badania uniwersyteckieinvestigação universitária - ubezpieczenie odpowiedzialnościseguro de responsabilidade civil - dochód z inwestycji kapitałowychrendimento do investimento - Grupa 77Grupo dos 77 - Grupa z ContadoryGrupo Contadora - terytorium zależneterritório não autónomo - ruch konsumenckimovimento de consumidores - dochody rolnikówrendimento do agricultor - ryczałt na biuro parlamentarnesubsídio e abono de secretariado - transport ładunków niebezpiecznychtransporte de mercadorias perigosas - dochód rolniczyrendimento da exploração agrícola - metody nauczaniamétodo pedagógico - dochód gospodarstwa domowegorendimento familiar - dochód opodatkowanyrendimento tributável - dochód narodowyrendimento nacional - zasoby mineralne podwodnerecursos minerais submarinos - dochód poza pensjąrendimento não salarial - materiały zaawansowanenovos materiais - pokrycie podłogirevestimento de superfície - stop nadprzewodzącyliga supercondutora - materiały kompozytowematerial compósito - ceramika technicznacerâmica técnica - polimer specjalnypolímero especial - materiały amorficznematerial amorfo - cząstka ultradrobnapartícula ultrafina - biomateriałybiomaterial - stop z pamięcią kształtuliga com memória - nowelizacja konstytucjirevisão da Constituição - Umowa ADN 2000Acordo ADN - rozkład wakacjiplaneamento dos períodos de férias - nowelizacja ustawyrevisão da lei - mikrokomputermicrocomputador - polityka turystycznapolítica de turismo - ubezpieczenie transportoweseguro de transportes - rewolucja przemysłowarevolução industrial - BITBIT - Rada Gospodarczo-Społeczna ONZECOSOC - UNHCRACNUR - Nadrenia Północna-WestfaliaRenânia do Norte-Vestefália - EEBBEE - Nadrenia-PalatynatRenânia-Palatinado - EAESSEEA - ENEAAEEN - Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i PracyFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - Europejski Instytut FlorencjiInstituto Europeu de Florença - RibeRibe - EBUUER - bogactworiqueza - WAEMUUEMAO - ubezpieczenie na życieseguro de vida - rącznikrícino - ADCCDA - Ringkøbing - Środkowoamerykański Wspólny RynekMCCA - ryzyko ubezpieczeniowerisco coberto - DACCAD - ryzyko zdrowotnerisco sanitário - polityka nuklearnapolítica nuclear - ryżarroz - polityka naftowapolítica petrolífera - magazynowanie węglowodorówarmazenagem de hidrocarbonetos - zamknięcie elektrownicentral desactivada - agroenergiaagro-energia - energetykaindústria energética - paliwo alkoholoweálcool combustível - robotykarobótica - nośnik energiiproduto energético - przemysł węglowyindústria carbonífera - robotyzacjarobotização - polityka węglowapolítica carbonífera - przetwórstwo węglatratamento do carvão - rola społecznapapel social - produkcja górniczaprodução mineira - emeryturaseguro de velhice - RoskildeRoskilde - wydobywanie rudexploração de minério - surowce metaliczneminério metálico - boksytbauxite - materiały bitumicznematerial betuminoso - ziemie i kamienieterras e pedras - łożyskorolamento - fosforanfosfato - potażpotassa - RumuniaRoménia, Romênia, Ruménia - poszukiwanie ropy naftowejexploração petrolífera - wydobywanie ropy naftowejextracção de petróleo - urządzenia na morzuinstalação marítima - produkcja ropyprodução de petróleo - butanbutano - alkan, parafina, węglowodór nasyconyAlcanos, parafina - olej surowypetróleo bruto - olej napędowygasóleo - olej opałowyfuelóleo - Wielka BrytaniaReino Unido - propanpropano - kerozynacarburante para aviões - brytyjskie terytoria zamorskiePTU do Reino Unido - ropa z dna morskiegopetróleo marítimo - regiony Wielkiej Brytaniiregiões do Reino Unido - elektrowniacentral energética - przemysł elektrycznyindústria eléctrica - lokalizacja elektrowniimplantação de central energética - budowa hydroelektrowniplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - chłodzenie reaktoraarrefecimento do reactor - chemia jądrowaquímica nuclear - astronomiaastronomia - Sabah (en) - paliwo napromieniowanecombustível irradiado - sacharozasacarose - proces biologicznybioprocesso - bioprzemysłbio-indústria - chemikalia specjalneparaquímica - Sahara ZachodniaSara Ocidental - produkt niepłaskiproduto não plano - produkt płaskiproduto plano - kształtownikperfil - SahelSahel - folia cienkachapa fina - smalecbanha - przemysł chemiczny surowcówindústria química de base - pierwiastek, pierwiastek chemiczny, żywiołelemento, elemento químico - farby i lakierytintas e vernizes - Saint EustatiusSanto Eustáquio - lekmedicamento - San MarinoSão Marinho - hormonhormona - Saint MartinSão Martinho - produkt chemiczny organicznyproduto químico orgânico - przemysł metalurgicznyindústria metalúrgica - porozumienie między przedsiębiorstwamiacordo empresarial - AsturiaPrincipado das Astúrias - Saint-Pierre i MiquelonSão Pedro e Miquelon - produkt hutniczyproduto siderúrgico - produkcja śrub i nakrętekrebites e parafusos - blacharstwo i produkcja sztućcówlatoaria e cutelaria - produkt żelaznyserralharia - powłoki metalowerevestimento de metais - Święta HelenaSanta Helena - urządzenie dla przemysłu hutniczegoequipamento siderúrgico - stale specjalneaços especiais - Saint LuciaSanta Lúcia - antymonantimónio - berylberílio - kadmcádmio - stop żelazaliga de ferro - tantaltântalo - zajęcie mieniaexecução por dívidas - przemysł pojazdów dwukołowychvelocípedes e motociclos - przemysł narzędziowyferramenta - aparatura naukowaaparelho científico - płacasalário - sprzęt medycznymaterial médico-cirúrgico - płaca akordowasalário à peça - urządzenie chłodniczeinstalação frigorífica - płaca za godzinęsalário horário - robot przemysłowyrobot industrial - wynagrodzenie za pracę domowąsalário doméstico - płaca minimalnasalário mínimo - IATAIATA - material audiovisual - sprzęt do odtwarzania dźwiękuaparelho reprodutor de som - Wyspy SalomonaSalomão - Línguas de Samoa, Samoa - sprzęt telekomunikacyjnymaterial de telecomunicações - urządzenie elektryczne gospodarstwa domowegoelectrodoméstico - kara administracyjnasanção administrativa - maszyna elektryczna przemysłowamáquina industrial - maszyna elektrycznamáquina eléctrica - urządzenie elektromagnetycznematerial electromagnético - sankcje WEsanção comunitária - wideodyskvideodisco - wideokasetavideocassete - nośnik do nagrywaniasuporte de gravação - sankcje ekonomicznesanção económica - płyta dźwiękowadisco - dysk optycznysuporte óptico - nagraniesuporte gravado - aparatura wykorzystująca promieniowanieemissor de radiações - telekomunikacja radiowatelecomunicação sem fios - mikroelektronikamicroelectrónica - karasanção penal - budownictwoindústria da construção civil - płyta budowlanapainel de construção - roboty na wielką skalęgrandes obras - drewno przetworzonemadeira aglomerada - galanteria skórzanamarroquinaria e luvaria - przemysł futrzarskiindústria de peles - Wyspy św. Tomasza i KsiążęcaSão Tomé e Príncipe - Sarawak - pasmanteriaretrosaria - SardyniaSardenha - włókno sztucznetêxtil sintético - włókno naturalnetêxtil natural - różne gałęzie przemysłuindústrias diversas - wyroby jubilerskiejoalharia e ourivesaria - prawa socjalnedireitos sociais - prawa politycznedireitos políticos - prawa ekonomicznedireitos económicos - karta praw człowiekaCarta dos Direitos do Homem - SaaraSarre - ateizmateísmo - satelitasatélite - swoboda poruszania sięliberdade de circulação - satysfakcja z pracysatisfação no trabalho - walka z dyskryminacjąluta contra a discriminação - dyskryminacja etnicznadiscriminação étnica - wolność seksualnaliberdade sexual - ksenofobiaxenofobia - równość mężczyzn i kobietigualdade homem-mulher - wolność naukiliberdade de ensino - prawo do rozwojudireito ao desenvolvimento - prawa dzieckadireitos da criança - okrutne i poniżające traktowanietratamento cruel e degradante - Szlezwik-HolsztynSchleswig-Holstein - ochrona dzieckaprotecção da infância - retroaktywność ustawyretroactividade da lei - prawo porównawczedireito comparado - nauki administracyjneciência administrativa - ustawodawstwo lokalnelegislação local - informacja naukowaciência da informação - odpowiedzialność cywilnaresponsabilidade civil - odpowiedzialność kontraktowaresponsabilidade contratual - nauki behawiorystyczneciências do comportamento - własnośćpropriedade de bens - gleboznawstwociência dos solos - prywatyzacjaprivatização - ekonomiaciência económica - prawo spadkowedireito sucessório - timesharingregime de habitação periódica - służebnośćservidão - korzystanie z prawgozo dos direitos - miejsce stałego zamieszkaniadomicílio legal - nauki o życiuciências da vida - wypłacalność finansowasolvibilidade financeira - przestępstwo przeciwko osobiecrime contra as pessoas - przestępstwo przeciwko mieniucrime contra os bens - uprowadzenie osobysequestro de pessoas - nauki fizyczneciências físicas - przestępstwo celnefraude aduaneira - zniesławieniedifamação - wykroczenie podatkowedireito penal fiscal - nauki o ziemiciências da Terra - pozbawienie wolnościencarceramento - prawo penitencjarnedireito penitenciário - więzieńpreso - nauki społeczneciências sociais - kara zastępczapena de substituição - zwolnienie tymczasowesemiliberdade - konfiskata mieniaconfisco de bens - złagodzenie karydiminuição de pena - transfer więźniówtransferência de detidos - system penitencjarnyregime penitenciário - administracja więzieniaadministração penitenciária - rozłam politycznycisão política - przedawnienieprescrição de acção - rozprawa sądowaaudiência - pomoc prawnaassistência judiciária - aresztcaptura - dochodzenie sądoweinquérito judiciário - przeszukanieperquisição - prawo do obronydireitos da defesa - głosowanie w 2 turachescrutínio de duas voltas - głosowanie w 1 turzeescrutínio de uma volta - głosowanie na listęescrutínio por listas - skarga dotycząca odpowiedzialności WEacção por responsabilidade CE - skarga personelurecurso do pessoal - odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępnereenvio prejudicial CE - system większościowyescrutínio maioritário - głosowanie w okręgach jednomandatowychescrutínio uninominal - sądownictwo handlowejurisdição comercial - posiedzenie parlamentureunião parlamentar - sądownictwo polubownejurisdição de arbitragem - sądownictwo międzynarodowejurisdição internacional - sądownictwo skarbowejurisdição fiscal - suszaseca - ławnikmagistrado não profissional - obszar morskiespaço marítimo - zagrożenie bezpieczeństwa państwaatentado à segurança do Estado - tajemnica bankowasigilo bancário - nadzór morskivigilância marítima - wolność mórzliberdade dos mares - tajemnica przemysłowasegredo industrial - przestrzeń kosmicznaespaço extra-atmosférico - własność przestrzenipropriedade do espaço - tajemnica zawodowasegredo profissional - wykorzystanie przestrzeni kosmicznejutilização do espaço - Sekretariat ONZSecretariado da ONU - cudzoziemiecestrangeiro - prawo pobytudireito de residência - przyjmowanie cudzoziemcówentrada de estrangeiros - sektor gospodarczysector económico - małżeństwo mieszanecasamento misto - sektor pierwszysector primário - prawo międzynarodowe a prawo wewnętrznedireito internacional-direito interno - międzynarodowe prawo gospodarczedireito internacional económico - odpowiedzialność administracyjnaresponsabilidade administrativa - publiczne prawo gospodarczedireito público económico - sektor czwartysector quaternário - decyzja Komisji WEdecisão CEE - directiva CE - sektor drugisector secundário - porządek prawny WEordem jurídica comunitária - prawo wtórnedireito derivado - dyrektywa Euratomudirectiva CEEA - recomendação CE - sektor trzecisector terciário - regulamento CE - rozporządzenie wykonawczeregulamento de execução - opinia Euratomuparecer CEEA - bezpieczeństwo dostawsegurança de abastecimento - opinia EWWSparecer CECA - opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościparecer do Tribunal de Justiça CE - ujednolicenie ubezpieczeń społecznychharmonização da segurança social - bezpieczeństwo zatrudnieniasegurança do emprego - zewnętrzne kompetencje WEcompetência externa CE - protokół WEprotocolo CE - Traktat o Fuzji 1965Tratado de Fusão - bezpieczeństwo transportusegurança dos transportes - Jednolity Akt Europejski 1986Acto Único Europeu - traktat o przystąpieniu do WETratado de Adesão CE - bezpieczeństwo produktusegurança do produto - wspólne przedsięwzięcie Euratomuempresa comum CEEA - bezpieczeństwo pracysegurança no trabalho - stosunki Unii Europejskiejrelações da União Europeia - Rada Ministrów AKP-WEConselho de Ministros ACP-CE - bezpieczeństwo jądrowesegurança nuclear - członek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościmembro do Tribunal de Justiça CE - komisarz europejskicomissário europeu - bezpieczeństwo publicznesegurança pública - AEC - umowa o stowarzyszeniu WEacordo de associação CE - konwencja AKP-WEconvenção CE - ubezpieczenie społecznesegurança social - komitet ambasadorów AKP-WEComité dos Embaixadores ACP-CE - Wspólny Komitet AKP-WEComité Paritário ACP-CE - trzecia konwencja z Lomé 1984Convenção de Lomé III - EURESEURES - Europejski Fundusz RozwojuFED - Europejski Fundusz SocjalnyFSE - rozszerzanie Unii Europejskiejalargamento da União Europeia - przydział mieszkańatribuição de casa - historia Europyhistória da Europa - sól chemicznasal químico - członkostwo Unii Europejskiejpertença à União Europeia - SELASELA - wspólne stanowiskoposição comum - wspólne działanieacção comum - Traktat o Unii Europejskiej 1992Tratado da União Europeia - kraje SELApaíses SELA - europejska współpraca politycznacooperação política europeia - konkurs WEconcurso CE - dobór uczniówselecção de alunos - uzupełniający mechanizm handlowymecanismo complementar das trocas - zapobieganie zagrożeniomprevenção de riscos - zagrożenie naturalnerisco natural - zagrożenie przemysłowerisco industrial - liberalizm gospodarczyliberalismo económico - opłata celnadireitos aduaneiros - inspekcja celnacontrolo aduaneiro - cło handlowedireitos da pauta aduaneira comum - nasionasemente - miary i wagipesos e medidas - produkt konserwowanyproduto em conserva - półmetalsemimetal - obróbka radiacyjnairradiação dos alimentos - dochód socjalny minimumrendimento mínimo de subsistência - broń osobistaarma de uso pessoal - kaszkasêmola - mecenatmecenato - konkurs na stanowiskoconcurso administrativo - przesłuchanie w komisjachaudição pública - SenegalSenegal - podział władzseparação de poderes - jedwabnictwosericicultura - sztuka wizualnaartes visuais - wielokulturowośćpluralismo cultural - zwyczaje i tradycjeusos e costumes - usługiserviços - dziedzictwo architektonicznepatrimónio arquitectónico - obsługa posprzedażnaserviço após venda - własność literacka i artystycznapropriedade literária e artística - służba zastępczaserviço cívico - aerodynamikaaerodinâmica - termodynamikatermodinâmica - fizyka plazmyfísica do plasma - fizyka laserowafísica do laser - inżynieria genetycznaengenharia genética - malarstwopintura - pośrednictwo pracyserviço de emprego - podwyższenie kapitałuaumento de capital - sytuacja rolnictwasituação da agricultura - finansowe usługi pocztoweserviços financeiros dos correios - promulgacja ustawypromulgação da lei - korzyści finansowe parlamentarzystyinteresses financeiros dos parlamentares - współpraca arabsko-afrykańskacooperação afro-árabe - usługi bezpłatneserviço gratuito - współpraca europejsko-arabskacooperação euro-árabe - delegacja Komisji Europejskiejdelegação da Comissão - kontrola wspólnotowacontrolo comunitário - zasada dodatkowościprincípio da complementaridade - służba wojskowaserviço militar - region peryferyjnyregião periférica - region wyspiarskiregião insular - kraj największego uprzywilejowanianação mais favorecida - usługi płatneserviço remunerado - budżet subsydiarnyorçamento anexo - pocztaserviço postal - słownik wielojęzycznydicionário multilingue - słownik skrótówdicionário de abreviaturas - encyklopediaenciclopédia - tezaurusthesaurus - wydawnictwo periodycznepublicação periódica - tajne służbyserviço secreto - odpady komunalnelixo doméstico - monokulturamonocultura - służba socjalnaserviço social - sezamsésamo - wzrost cenaumento de preços - sesja parlamentarnasessão legislativa - SeszeleSeychelles - SFI - uniwersytetuniversidade - transport zwierząttransporte de animais - ruch stowarzyszeniowymovimento associativo - SzardżaSharjah - SycyliaSicília - stacjonowanie wojskestacionamento de forças - miejsce w parlamenciemandato parlamentar - mandat nieobsadzonyvacatura - AustraliaAustrália - Sierra LeoneSerra Leoa - znaki drogowesinalização - pokarm dla zwierząt domowychalimento para animal de companhia - SingapurSingapura - kwaśny deszczchuva ácida - urbanistaurbanista - narzędzia dokumentacyjneinstrumento documental - materiał nietkanyfalso têxtil - syropxarope - arquipélago do mar Egeu - Wyspy KanaryjskieIlhas Canárias - sizalsisal - Prezydium Parlamentu EuropejskiegoMesa do PE - sejsmologiasismologia - wiceprzewodniczącyvice-presidente - funkcjonowanie instytucjivida institucional - siedziba instytucjisede da instituição - reforma instytucjonalnareforma institucional - kompetencje instytucjicompetência institucional - sytuacja WEsituação CE - stan małżeńskisituação familiar - polityka przestrzeni kosmicznejpolítica espacial - samozaopatrzenieauto-abastecimento - sytuacja finansowasituação financeira - spółkasociedade - spółka cywilnasociedade civil - spółka partnerskasociedade civil profissional - spółka handlowasociedade comercial - spółka mieszanasociedade de economia mista - towarzystwo funduszy inwestycyjnychsociedade de investimento - spółka kapitałowasociedade de capitais - autobusautocarro - spółka osobowasociedade de pessoas - spółka komandytowasociedade em comandita - spółka cichasociedade em participação - spółka europejskasociedade europeia - organizacje niedochodoweassociação sem fins lucrativos - Jutlandia PołudniowaJutlândia do Sul - jedwabseda - opieka nad niepełnosprawnymassistência a inválidos - sojasoja - rozpuszczalniksolvente - SomaliaSomália - badanie opinii publicznejsondagem de opinião - sorgosorgo - samookreślenieautodeterminação - SudanSudão - siarkaenxofre - przetargapresentação de propostas a concurso - źródła pomocyorigem da ajuda - źródła prawafonte do direito - produkt ubocznysubproduto - uboczny produkt rolnysubproduto agrícola - samofinansowanieautofinanciamento - uboczny produkt mleczarskisubproduto do leite - uboczny produkt metalowysubproduto metalúrgico - lumpenproletariatsubproletariado - niedożywieniesubalimentação - niedostateczne zaludnieniesubpovoamento - samorządautogestão - główny żywicielamparo da família - podtrzymywanie cenmanutenção de preços - podtrzymywanie cen produktów rolnychmanutenção de preços agrícolas - wsparcie monetarneapoio monetário - suwerenność państwsoberania nacional - specjalizacja produkcjiespecialização da produção - specjalizacja w handluespecialização das trocas - szczegółowość budżetuclassificação orçamental - dobrowolne ograniczenieautolimitação - spekulacja nieruchomościamiespeculação imobiliária - Espórades Setentrionais - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - stabilizacja cenestabilização de preços - stabilizacja dochoduestabilização de rendimentos - stabilizacja gospodarczaestabilização económica - acordo interprofissional - stagnacja gospodarczaestagnação económica - gospodarstwo doświadczalneestação experimental - statystykaestatística - statystyka rolnictwaestatística agrícola - statystyka Unii Europejskiejestatísticas comunitárias - statystyka demograficznaestatísticas demográficas - statystyka rybołówstwaestatísticas das pescas - statystyka gospodarczaestatísticas económicas - statystyka finansowaestatísticas financeiras - statystyka przemysłuestatísticas industriais - statystyka międzynarodowaestatísticas internacionais - statystyka narodowaestatísticas nacionais - statystyka urzędowaestatísticas oficiais - statystyka regionalnaestatísticas regionais - status Berlinaestatuto de Berlim - status Jerozolimyestatuto de Jerusalém - status urzędnika państwowegoestatuto do funcionário - autonomiaautonomia - regulamin pracyestatuto do pessoal - status prawnyestatuto jurídico - status politycznyestatuto político - status zawodowyestatuto profissional - status społecznyestatuto social - sterylizacjaesterilização - bodźce podatkoweestímulo fiscal - składexistências - zapasy WEexistências comunitárias - autonomia finansowaautonomia financeira - zapasy koniunkturalneexistências conjunturais - zapasy interwencyjneexistências de intervenção - nadwyżka magazynowaexistências excedentárias - zapas minimalnyexistências mínimas - zapasy światoweexistências mundiais - skład prywatnyexistências privadas - skład publicznyexistências públicas - zapas buforowyreservas de estabilização - składowanie broniarmazenamento de armas - przechowywanie energiiarmazenagem de energia - przechowywanie żywnościarmazenagem de alimentos - przechowywanie dokumentówarmazenagem de documentos - Wielka KopenhagaStorkøbenhavn - Storstrøm - struktura rolnictwaestrutura agrícola - struktura zatrudnieniaestrutura do emprego - struktura przedsiębiorstwaestrutura da empresa - autoryzacja budżetuautorização orçamental - struktura gospodarczaestrutura económica - struktura przemysłuestrutura industrial - struktura instytucjiestrutura institucional - struktura społecznaestrutura social - substancja niebezpiecznasubstância perigosa - zezwolenie na kartelautorização de acordos e práticas concertadas - subwencja eksportowasubvenção à exportação - zamiennik żywnościsucedâneo de alimentos - przekazanie gospodarstwa rolnegosucessão da exploração agrícola - cukieraçúcar - cukier białyaçúcar branco - cukier surowyaçúcar bruto - cukier buraczanyaçúcar de beterraba - zezwolenie transportoweautorização de transporte - cukier trzcinowyaçúcar de cana - głosy oddanevoto expresso - wybory powszechnesufrágio universal - samobójstwosuicídio - SzwajcariaSuíça - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - powierzchnia uprawsuperfície agrícola utilizada - zastępca członkasuplente - nośnik informacjisuporte de informação - nośnik magnetycznysuporte magnético - ograniczanie zatrudnieniasupressão de posto de trabalho - zniesienie cełsupressão dos direitos aduaneiros - ponadpaństwowośćsupranacionalidade - nadmierna eksploatacja zasobówsobreexploração dos recursos - teren zalesionysuperfície arborizada - powierzchnia gospodarstwaárea de exploração - powierzchnia podstawowaárea agrícola principal - zamrażanie głębokieultracongelação - SurinamSuriname - przeludnienieexcesso de população - umowa walutowaacordo monetário - autostradaauto-estrada - nadprodukcjasuperprodução - kontrola rynkufiscalização do mercado - zawieszenie pomocysuspensão da ajuda - zawieszenie karysuspensão da execução da pena - zawieszenie cełsuspensão dos direitos aduaneiros - SuaziSuazilândia - leśnictwosilvicultura - AustriaÁustria - SyriaSíria - SysminSysmin - system bankowysistema bancário - system oświatysistema de ensino - ustrój rolnysistema de exploração agrícola - system informacyjnysistema de informação - informacyjny system zarządzaniasistema de informação de gestão - system komunikowaniasistema de comunicação - system rozliczeniowysistema contabilístico - system uprawysistema de cultivo - OwerniaAuvergne - agendy ONZsistema das Nações Unidas - system dokumentacyjnysistema documental - system wyborczysistema eleitoral - europejski system wyborczysistema eleitoral europeu - europejski system rozliczeniowySistema Europeu de Contabilidade - Europejski System WalutowySistema Monetário Europeu - międzynarodowy system walutowysistema monetário internacional - znormalizowany system rozliczeniowysistema normalizado de contabilidade - TajwanTaiwan - TanzaniaTanzânia - dywantapete - taryfa lotniczatarifa aérea - taryfa przewozowatarifa de transporte - wspólna taryfa celnaPauta Aduaneira Comum - taryfa kolejowatarifa ferroviária - zaliczka budżetowaadiantamento de tesouraria - taryfa pocztowatarifa postal - preferencyjna taryfa celnatarifa preferencial - taryfa pasażerskatarifa de passageiros - opłaty za korzystanie z infrastrukturytaxa de infra-estrutura - poziom samozaopatrzeniataxa de auto-abastecimento - kurs dewizowytaxa de câmbio - wstępny projekt budżetuanteprojecto de orçamento - stawka VATtaxa do IVA - kurs dewizowy zmiennytaxa flutuante - kurs centralnytaxa central - kurs reprezentatywnytaxa representativa - TawalTawal - określanie centributação de preços - opłata od liczby osiimposto por eixo - podatek eksportowydireitos de exportação - podatek importowydireitos de importação - opłata skarbowaimposto de selo - cło wyrównawczeimposto compensatório - opłata o skutku równoważnymencargo de efeito equivalente - współodpowiedzialność producentówco-responsabilidade dos produtores - opłata tranzytowataxa de trânsito - podatek od prowadzenia działalności gospodarczejimposto profissional - podatek paliwowyimposto sobre os combustíveis - lotnictwo cywilneaviação civil - podatek od środków transportowychimposto sobre veículos - CzadChade - CzechosłowacjaChecoslováquia - zabieg agrotechnicznytécnica de cultura - techniki zarządzaniatécnica de gestão - wyposażenie budynkówtécnicas de construção - technologiatecnologia - technologia żywnościtecnologia alimentar - lotnictwo wojskoweaviação militar - technologia materiałówtecnologia de materiais - technologia miękkatecnologia pouco poluente - technologia energetycznatecnologia energética - technologia pośredniatecnologia intermédia - technika jądrowatecnologia nuclear - technologia ropytecnologia petrolífera - telekomunikacjatelecomunicação - telefakstelecópia - teledetekcjateledetecção - drobiarstwoavicultura - telewizja kablowateledistribuição - telegraftelégrafo - telematykatelemática - jedenasta muza, mały ekran, srebrny ekran, szklany ekran, telewizjatelevisão, tevê, tv - telekstelex - czas wolny od pracytempo de descanso - tendencja politycznatendência política - Europejski Układ WalutowyAcordo Monetário Europeu - stresstress - terms of tradetermos comerciais - działka budowlanaterreno para construção - działka przemysłowaterreno industrial - ziemia leżąca odłogiemterra abandonada - ziemia rolniczaterra agrícola - grunty państwoweterras do domínio público - nieużytkiterra inculta - użytki orneterra cultivável - opiniaparecer - ziemia odzyskana pod uprawęterra recuperada - terytorium zamorskieterritório ultramarino - terroryzmterrorismo - TajlandiaTailândia - herbatachá - leczenieterapêutica - parecer CE - TesaliaTessália - Trácia Ocidental - TimorTimor - Timor WschodniRepública Democrática de Timor-Leste, Timor Leste, Timor-Leste - tytantitânio - wekseltítulo de crédito - bilettítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - torturytortura - ToskaniaToscana - turystyka masowaturismo de massas - słonecznikgirassol - opinia Parlamentu Europejskiegoparecer PE - toksykologiatoxicologia - traktortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - tłumaczenietradução - traktat Wspólnot EuropejskichTratado CE - Traktat o EWWS 1951Tratado CECA - Traktat o EWG 1957Tratado CEE - Traktat o EWEA 1957Tratado CEEA - kraje Układu Warszawskiegopaíses do Pacto de Varsóvia - dojarka mechanicznamáquina de ordenha - uzdatnianie wodytratamento da água - przetwarzanie tekstówtratamento de texto - przetwarzanie danychprocessamento de dados - przeróbka rudtratamento de minério - zabieg ochrony roślintratamento fitossanitário - transakcja finansowatransacção financeira - transfer przedsiębiorstwatransferência de empresa - transfer kapitałutransferência de capitais - przekazanie prawa do emeryturytransferência do direito à pensão - wysiedleniatransferência de população - transfer technologiitransferência de tecnologia - owiesaveia - przetwórstwo spożywczetransformação de alimentos - tranzyt WEtrânsito comunitário - tranzyt celnytrânsito aduaneiro - transmisja danychtransmissão de dados - przeniesienie własnościtransmissão da propriedade - aborcjaaborto - transport lotniczytransporte aéreo - transport kombinowanytransporte combinado - transport energiitransporte de energia - transport w głąb krajutransporte no hinterland - transport towarowytransporte de mercadorias - transport naziemnytransporte de superfície - transport pasażerskitransporte de passageiros - transport zbiorowytransporte colectivo - aborcja nielegalnaaborto ilegal - transport kolejowytransporte ferroviário - transport wodny śródlądowytransporte por via navegável - transport indywidualnytransporte individual - transport międzykontynentalnytransporte intercontinental - transport wewnętrznytransporte interior - transport międzynarodowytransporte internacional - międzynarodowy transport drogowytransporte rodoviário internacional - transport wewnętrzny WEtransporte intracomunitário - porozumienie tekstylneAcordo Multifibras - aborcja terapeutycznaaborto terapêutico - transport krajowytransporte nacional - transport linowytransporte por cabo - transport rurociągowytransporte por conduta - transport najemny lub za wynagrodzeniemtransporte por conta de terceiros - transport własnytransporte por conta própria - transport środkami publicznymitransporte público - transport regionalnytransporte regional - transport drogowytransporte rodoviário - transport szkolnytransporte escolar - transport semipublicznytransporte semicolectivo - transport pod zamknięciem celnymtransporte sob controlo aduaneiro - transport podziemnytransporte subterrâneo - transport podmiejskitransporte suburbano - transport lądowytransporte terrestre - transport transgranicznytransporte transfronteiriço - transport miejskitransporte urbano - przewoźniktransportador - pracatrabalho - praca w domutrabalho no domicílio - azotazoto - praca przy taśmietrabalho em cadeia - praca na pełnym etacietrabalho a tempo completo - praca w niepełnym wymiarzetrabalho a tempo parcial - praca dziecitrabalho infantil - praca zmianowatrabalho por turnos - pracownik starszytrabalhador idoso - pracownik nielegalnytrabalhador clandestino - pracownik z WEtrabalhador comunitário - pracownik przygranicznytrabalhador fronteiriço - pracownik niepełnosprawnytrabalhador deficiente - pracownik fizycznytrabalhador manual - pracownik migrującytrabalhador migrante - pracownik sezonowytrabalhador sazonal - pracownik socjalnytrabalhador social - roboty publiczneobras públicas - koniczynatrevo - BahamyBahamas - Trydent-Górna AdygaTrentino-Alto Adige - Skarb Państwatesouro - Trynidad i TobagoTrindade e Tobago - pszenżytotriticale - BahrajnBahrein - trusttrust - rura, rurowybisnaga, cachimbo, canais, canal, chaminés de fábrica, condutas, ducto, pipeline, tubagem, tubo - gruźlica zwierząttuberculose animal - wolframtungsténio - TunezjaTunísia - turbinaturbina - TurcjaTurquia - owoce jagodowebaga - TuwaluTuvalu - rurociągtubagem - VATIVA - UDEACUDEAC - kraje UDEACpaíses UDEAC - UEBLUEBL - UEDEUnião Europeia das Alfândegas - kraje Unii Zachodnioeuropejskiejpaíses UEO - ITUUIT - Umm al Quawain - UNCRDCNUDR - UNESCOUnesco - zjednoczenie narodoweunificação nacional - Unia ZachodnioeuropejskaUnião Europeia Ocidental - umowa najmucontrato de arrendamento - UEAUEA - unia celnaunião aduaneira - unia gospodarczaunião económica - Unia Gospodarcza i WalutowaUnião Económica e Monetária - Europejska Unia PłatniczaUnião Europeia de Pagamentos - Unia MiędzyparlamentarnaUnião Interparlamentar - umowa preferencyjnaacordo preferencial - najem na działalność gospodarcząarrendamento comercial - kraje WAEMUpaís da UEMAO - unia walutowaunião monetária - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - jednostka żywego inwentarzacabeça de gado - umowa dzierżawycontrato de arrendamento rural - UNRWAUNRWA - APPUUPA - UPUUPU - uranurânio - urbanizacjaurbanização - urbanistykaurbanismo - ZSRRURSS - UrugwajUruguai - użytkownik transportuutente dos transportes - spadek cenbaixa de preços - fabryka gotowa pod kluczfábrica pronta - użytkowanieusufruto - użytkownik informacjiutilizador da informação - wykorzystanie pomocyutilização da ajuda - użycie wodyutilização da água - wykorzystanie energiiutilização da energia - użytkowanie gruntówutilização da terra - pokojowe wykorzystanie energiiutilização pacífica da energia - UtrechtUtrecht, Utreque - bilans handlowybalança comercial - szczepionkavacina - szczepienievacinação - krowa mamkavaca reprodutora - krowa mlecznavaca leiteira - Dolina Aostyvale de Aosta - wartość dodanavalor acrescentado - wartość giełdowavalores cotados na bolsa - wartość obrotuvalor de troca comercial - deficyt bilansu płatniczegobalança deficitária - wartość celnavalor aduaneiro - wanadvanádio - WanuatuVanuatu - WatykanVaticano - cielęnovilho - pojazd na poduszce powietrznejveículo sobre almofada de ar - pojazd dwukołowyveículo de duas rodas - pojazd mechanicznyveículo motorizado - pojazd rolniczyveículo agrícola - pojazd elektrycznyveículo eléctrico - pojazd szynowyveículo sobre carris - VejleVejle - Wenecja EuganejskaVenécia - bilans niewidocznybalança de invisíveis - WenezuelaVenezuela - sprzedażvenda - sprzedaż na kredytvenda a crédito - sprzedaż z rabatemvenda com desconto - aukcjavenda em hasta pública - sprzedaż bezpośredniavenda directa - bilans płatniczybalança de pagamentos - sprzedaż bezcłowavenda isenta de impostos - sprzedaż wysyłkowavenda à distância - rewizja ksiągverificação de contas - Oeste de Storebælt - Vestsjælland - BaliBali, Báli - mięsocarne - mięso wołowecarne de vaca - mięso koziecarne de caprino - mięso końskiecarne de cavalo - mięso bawolecarne de búfalo - mięso cielęcecarne de vitela - mięso drobiowecarne de aves de capoeira - mięso odkostnionecarne limpa - mięso świeżecarne verde - Bałkany, Półwysep BałkańskiBalcãs - mięso baraniecarne de ovino - mięso wieprzowecarne de suíno - ViborgViburgo - wiceprzewodniczący parlamentuvice-presidente da assembleia - ofiary cywilnevítima civil - ofiary wojnyvítima de guerra - teletekstemissão de videotexto - wideotekst interakcyjnyvideotexto interactivo - włączenie się w życie zawodoweinserção profissional - balotażsegunda volta - działalność społecznavida associativa - działalność spółkivida da empresa - życie szkolnevida escolar - życie społecznevida social - WietnamVietnã, Vietnã; Vietname, Vietname - winnicavinha - miasto średniej wielkościcidade média - nowe miastocidade nova - miasto satelitacidade-satélite - wino aromatyzowanevinho aromatizado - wino białevinho branco - wino miejscowevinho regional - wino wysokiej jakościvinho de qualidade superior - wino stołowevinho de mesa - wino butelkowevinho engarrafado - wino alkoholizowanevinho reforçado - taśmatira - wino musującevinho espumante - wino różowevinho rosé - wino czerwonevinho tinto - wino cichevinho não espumante - wyrób winavinificação - przemoc seksualnaviolência sexual - przemocviolência - przemoc państwowaviolência de Estado - przemoc politycznaviolência política - BangladeszBangladesh - uprawa winorośliviticultura - droga wodna śródlądowavia navegável interior - międzynarodowa droga wodnavia fluvial internacional - droga ekspresowavia rápida - droga wiejskavia rural - droga miejskavia urbana - Afrykański Bank RozwojuBanco Africano de Desenvolvimento - drób ubityaves mortas - drób nieśnyaves poedeiras - drób żywyaves vivas - wolumen handluvolume de comércio - wolumen transakcjivolume de transacções - niewypełniona karta do głosowaniavoto em branco - bank rolnycaixa agrícola - głosowanie nad całościąvoto bloqueado - uchwalenie projektu ustawyvotação da lei - głosowanie elektronicznevoto electrónico - głosowanie imiennevotação nominal - głos nieważnyvoto nulo - głosowanie obowiązkowevoto obrigatório - głosowanie przedterminowevoto antecipado - głosowanie korespondencyjnevoto por correspondência - głosowanie per procuravoto por procuração - głosowanie parlamentarnevotação parlamentar - bank centralnybanco central - głosowanie preferencyjnelista aberta - głosowanie jawnevoto público - podróż za cenę zryczałtowanąviagem com tudo incluído - podróż grupowaviagem em grupo - wulkanologiavulcanologia - doradztwo rolniczedivulgação agrícola - Wallis i FutunaWallis e Fortuna - jogurtiogurte - bank handlowybanco comercial - JemenIémen - były Jemen Południowyantiga República Democrática e Popular do Iémen - Yorkshire and HumbersideYorkshire and Humberside - Demokratyczna Republika KongaRepública Democrática do Congo - ZambiaZâmbia - Zelândia - bank spółdzielczybanco cooperativo - strefa suchazona árida - strefy klimatycznezona climática - dzielnica mieszkaniowazona habitacional - strefa połowówzona de captura - strefa wolnego handluzona de comércio livre - strefa rybołówstwazona de pesca - wyłączna strefa ekonomicznazona económica exclusiva - strefa równikowazona equatorial - strefa wolnocłowazona franca - układ SALTAcordo SALT - bank inwestycyjnybanco de investimento - strefa zimnazona fria - strefa wilgotnazona húmida - obszar walutowyzona monetária - deptak, pasaż handlowy, strefa dla pieszychárea reservada a peOes, zona para peões - obszar skażonyzona poluída - obszar chronionyzona protegida - obszar klęskizona sinistrada - strefa podzwrotnikowazona subtropical - przedmieściezona suburbana - strefa taryfowazona tarifária - bank rozwojubanco de desenvolvimento - strefa umiarkowanazona temperada - strefa tropikalnazona tropical - obszar miejskizona urbana - zoologiazoologia - bank ziemskibanco predial - bank ludowybanco popular - bank prywatnybanco privado - bank publicznybanco público - BarbadosBarbados - umowa resortowaacordo sectorial - tabela centabela de preços - prętbarra - niska płacasalário baixo - baza danychbase de dados - baza wojskowabase militar - BasilicataBasilicata - Normandia DolnaBaixa Normandia - Saksonia DolnaBaixa Saxónia, Baixa Saxônia, Baixo Saxe, Niedersachsen - jednostka pływającabarco - umowa towarowaacordo relativo aos produtos de base - zbiornikowiecbarco-cisterna - budowlaedifício - łódź rekreacyjnaembarcação de recreio - budynek przemysłowyedifício industrial - budynek publicznyedifício público - BawariaBaviera - umowa celnaacordo pautal - sztuki pięknebelas-artes - Europejski Bank InwestycyjnyBEI - BelgiaBélgica - regiony Belgiiregiões e comunidades da Bélgica - BelizeBelize - zysklucro - otrzymujący pomocbeneficiário da ajuda - BeneluxBENELUX - kraje Beneluksupaíses Benelux - BeninBenim - BerlinBerlim - BermudyBermudas - zapotrzebowanie pokarmowenecessidades alimentares - potrzeby mieszkaniowenecessidade de alojamento - zapotrzebowanie na siłę robocząnecessidade de mão-de-obra - przyrost ludnościcrescimento da população - zapotrzebowanie na wodęnecessidade de água - pasza roślinnaforragem - zapotrzebowanie finansowenecessidades financeiras - burak pastewnybeterraba forrageira - burak cukrowybeterraba sacarina - BEUCBEUC - masłomanteiga - masło roślinnemanteiga vegetal - BhutanButão - wzrost produkcjiaumento de produção - bibliografiabibliografia - bibliotekabiblioteca - biblioteka dziecięcabiblioteca juvenil - biblioteka narodowabiblioteca nacional - biblioteka publicznabiblioteca pública - biblioteka naukowabiblioteca científica - biblioteka uniwersyteckabiblioteca universitária - dwuizbowośćassembleia bicamaral - IDBBID - dzielnica ruderbairro de lata - IBEBIE - grunty komunalnebaldio - zasoby kulturybem cultural - towar trwałego użytkubens duradouros - towar nietrwałego użytkubens não duradouros - dobrobyt społecznybem-estar social - oskarżenieacusação - bilans zaopatrzeniabalanço de abastecimento - bilans energetycznybalanço energético - bilans społecznybalanço social - biochemiabioquímica - biokonwersjabioconversão - rozkład biologicznybiodegradabilidade - bioenergiabioenergia - biografiabiografia - system dwupartyjnybipartidarismo - bipolaryzacjabipolarização - MyanmarMyanmar - kupnocompra - bizmutbismuto - pszenica twardatrigo duro - pszenica zwyczajnatrigo mole - zamrożenie cenbloqueio de preços - drewno budowlanemadeira para construção - kupno na kredytcompra a crédito - napój bezalkoholowybebida não alcoólica - bon skarbowytítulo do tesouro - BonaireBonaire - bonificação de juro - dziewiarstwomalhas - zakup interwencyjnycompra de intervenção - BornholmBornholm - botanika, nauka o roślinachBotanica, Botânica - BotswanaBotsuana - piekarstwoindústria de panificação - BurgundiaBorgonha - giełda towarowabolsa de mercadorias - bydłobovino - Brabancja flamandzkaProvíncia do Brabante flamengo - Brabancja PółnocnaBrabante Setentrional - Brabancja walońskaProvíncia do Brabante valão - BremaBrema - Brazylia, Federacyjna Republika BrazyliiBrasil, carioca, fluminense, paulista, paulistano - patentpatente - patent europejskipatente europeia - BISBRI - kwas nieorganicznyácido inorgânico - brombromo - brucelozabrucelose - BruneiBrunei - budżet WEorçamento comunitário - budżet obronnyorçamento para a defesa - budżet nadzwyczajnyorçamento extraordinário - kwas organicznyácido orgânico - budżet rodzinnyorçamento familiar - budżet funkcjonalny EWWSorçamento operacional CECA - budżet na reklamęorçamento publicitário - poprawka budżetowaorçamento rectificativo - europejski budżet socjalnyOrçamento Social Europeu - budżet dodatkowyorçamento suplementar - umieszczenie w budżecieinscrição orçamental - BułgariaBulgária - karta do głosowaniaboletim de voto - ośrodek informacjicentro de informação - lokal wyborczymesa de voto - prezydium parlamentumesa da assembleia - formalności administracyjneformalidade administrativa - automatyzacja biuraburótica - olej maślanybutteroil - gabinet cienigoverno-sombra - AbruzjaAbruzos - AzoryAçores - transport przybrzeżnycabotagem marítima - kakaocacau - katastercadastro - kadra kierowniczaquadro - menedżerquadro administrativo - służba językowa WEquadro de linguistas CE - kraje AKPpaíses ACP - kadra średniego szczeblaquadro médio - kadra wyższego szczeblaquadro superior - RWPGComecon - kraje RWPGpaíses Comecon - kawacafé - kasa oszczędnościowacaixa de depósitos - KalabriaCalábria - rachunek kosztówcálculo de custos - nabycie własnościaquisição de propriedade - rok szkolnycalendário lectivo - KamerunCamarões - rok gospodarczy w rolnictwiecampanha agrícola - KampaniaCampânia - campingcampismo - KanadaCanadá - Kanał Panamskicanal do Panamá - uczenie sięaquisição de conhecimentos - nowotwórcancro - kandydatcandidato - trzcina cukrowacana-de-açúcar - CAOCAO - Zielony PrzylądekCabo Verde - gromadzenie dokumentówaquisição de documentos - zdolność do czynności prawnychcapacidade de exercício - nośnośćcapacidade de carga - zdolność do zawierania umówcapacidade contratual - zdolność do korzystania z prawcapacidade de gozo dos direitos - wetoveto - procedura konsultacjiprocesso de consulta - ministerstwoministério - wybieralne władze lokalneeleito local - autonomiczna jednostka terytorialnaregião autónoma - administracja regionalnaadministração regional - wymiana naukowaintercâmbio científico - zdolność produkcyjnacapacidade de produção - sankcje militarnesanção militar - wolontariusz międzynarodowyvoluntário internacional - problem Cisjordaniiquestão da Cisjordânia - prawo wspólnotowe-prawo krajowedireito comunitário-direito nacional - delegacja Parlamentu Europejskiegodelegação PE - opinia ESCparecer CES - europejska służba cywilnafunção pública europeia - zgoda PEparecer favorável PE - Wspólne Zgromadzenie AKP-WEAssembleia Paritária ACP-CE - przewodniczący Parlamentu Europejskiegopresidente PE - wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiegovice-presidente PE - kwestor Parlamentu Europejskiegoquestor PE - orzecznictwo sądu WEacórdão do Tribunal CE - ruch antyeuropejskimovimento contra a Europa - fundusze strukturalnefundos estruturais - sądownictwo pracyjurisdição do trabalho - pojemność magazynucapacidade de armazenamento - świadek koronnyarrependido - strefa przyległazona contígua - skarga indywidualnarecurso dos particulares - sytuacja gospodarczasituação económica - czynnik produkcjifactor de produção - punkt wzrostupólo de crescimento - zintegrowany program rozwojuprograma de desenvolvimento integrado - IMPPIM - handel Północ-Południecomércio Norte-Sul - zdolność przewozowacapacidade de transporte - kapitał spekulacyjnycapital especulativo - finansowanie publicznefinanciamento público - ujednolicanie cenharmonização de preços - rynek kapitałowymercado de capitais - venture capitalcapital de risco - budżet ogólny WEorçamento geral CE - nagroda kulturalnaprémio cultural - anglikanizmanglicanismo - katolicyzmcatolicismo - prawosławieortodoxia - protestantyzmprotestantismo - park rekreacyjnyparque de diversões - pracownik gastronomiiprofissional da indústria de restaurantes e similares - mafiamáfia - bioetykabioética - organizacje tajnesociedade secreta - kultura regionalnacultura regional - AIDSSIDA - cena terenupreço do terreno - uniwersytet otwartyuniversidade aberta - budżet oświatyorçamento para a educação - wymiana edukacyjnaintercâmbio escolar - EurydiceEurydice - uznawanie studiówreconhecimento dos estudos - przedsiębiorstwo prasoweempresa jornalística - Teletexteletexto - ochrona danychprotecção dos dados - sieć interakcyjnarede interactiva - produkcja kinematograficznaprodução cinematográfica - przemysł programówindústria dos programas - co-produção audiovisual - programa audiovisual - produção audiovisual - telewizja wysokiej rozdzielczościtelevisão de grande definição - wideokomunikacjavideocomunicação - política do audiovisual - pirataria audiovisual - espaço audiovisual europeu - swobodny przepływ programówlivre circulação de programas - taryfa telekomunikacyjnatarifa das comunicações - prawo informacyjnedireito da informação - informatyka prawniczainformática jurídica - ładowanie zdalnetelecarregamento - tłumaczenie automatycznetradução automática - niezależność energetycznaindependência energética - kapitał przemysłowycapital industrial - procedura współpracyprocesso de cooperação - przekazywanie kompetencjitransferência de competências - założenie firmycriação de empresas - przedsiębiorstwo usługowesociedade de serviços - agencja pracy czasowejempresa de trabalho temporário - praca przy komputerzetrabalho ao ecrã - kabotaż drogowycabotagem rodoviária - transport wodnybarcaça - kanał morskicanal marítimo - eurotunelligação através do Canal da Mancha - taryfa wewnętrznatarifa interior - taryfa międzynarodowatarifa internacional - taryfa drogowatarifa rodoviária - akt administracyjnyacto administrativo - kapitał spółkicapital social - ochrona lasówprotecção da floresta - Morze TyrreńskieMar Tirreno - Morze AdriatyckieMar Adriático - Morze LiguryjskieMar da Ligúria - Morze EgejskieMar Egeu - Morze JońskieMar Jónico - zwalczanie szkodnikówluta contra os insectos - restrukturyzacja gruntówordenamento fundiário - przepisy rybackieregulamentação da pesca - kontrola rybołówstwacontrolo da pesca - roślina warzywna wieloletnialegume perene - produkt świeżyproduto fresco - norma jakościnorma de qualidade - norma bezpieczeństwanorma de segurança - norma technicznanorma técnica - COSTCOST - badania i rozwójinvestigação e desenvolvimento - badanie kosmosuinvestigação espacial - technologia kosmicznatécnica espacial - kapitał obcycapital estrangeiro - kauczuk syntetycznyborracha sintética - kauczuk naturalnyborracha natural - przemysł kolejowyindústria ferroviária - węgiel drzewnycarvão de madeira - przemysł produktów luksusowychindústria de produtos de luxo - autonomiczna prowincja Bolzanoprovíncia autónoma de Bolzano - autonomiczna prowincja Trydentprovíncia autónoma de Trento - CEPTCEACT - INCBOICE - Habitat ONZHabitat ONU - pracownik WEagente CE - kozacaprino - połów dodatkowycaptura acessória - połów dopuszczalnycaptura autorizada - połów rybcaptura de peixe - połów według gatunkówcaptura por espécie - połów całkowitycaptura total - akt wspólnotowyacto comunitário - KaraibyCaraíbas - karbochemiacarboquímica - carbono - paliwo silnikowecarburante - carcaça - CaricomCaricom - kraje Caricompaíses Caricom - lokalizacja szkółrede escolar - kartelcartel - transakcja handlowaacto de comércio - kartografiacartografia - cash flowfluxo de tesouraria - katalogowaniecatalogação - KataloniaCatalunha - katalogcatálogo - categoria socioprofissional - kaucja wyborczacaução eleitoral - materiały konferencyjneacta de reunião - SPCCCPE - CDICDI - países UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - promieniowanie jonizująceradiação ionizante - sódsódio - obróbka metalitrabalho dos metais - gaz szlachetnygás raro - przeszczepianie narządówtransplantação de orgãos - przetaczanie krwitransfusão de sangue - odpady metalowedetrito metálico - wspólnotowa oś komunikacyjnaeixo comunitário - wymiana młodzieżyintercâmbio de jovens - cząstka elementarnapartícula elementar - chemia analitycznaquímica analítica - spektrometriaespectrometria - kraje CEAOpaíses CEAO - cytologiacitologia - wapńcálcio - diagnoza medycznadiagnóstico médico - medycyna nuklearnamedicina nuclear - członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowegomembro do Tribunal de Contas CE - bezpieczeństwo budynkówsegurança dos edifícios - Europejska Agencja Ochrony ŚrodowiskaAgência Europeia para o Ambiente - poradnikguia de informação - symbole europejskiesímbolo europeu - język państwowylíngua oficial - wypadek w domuacidente doméstico - program wspólnotowyprograma comunitário - las tropikalnyfloresta tropical - czwarta konwencja z Lomé 1989Convenção de Lomé IV - promieniowanie elektromagnetyczneperturbação electromagnética - wojsko najemnemercenário - obchodycomemoração - szkolenie kierowcówensino da condução - dopinguso de estimulantes - Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950Convenção Europeia dos Direitos do Homem - EWWSCECA - Sąd Pierwszej Instancji WETribunal de Primeira Instância CE - warunki przejścia na emeryturęcondição de reforma - granica wewnętrzna WEfronteira intracomunitária - pojazd campingowyveículo de campismo - środki antydumpingowemedida antidumping - wpływ informatykiimpacto da informática - udostępnianie danychcomunicação de dados - interwencja militarnaintervenção militar - eksport odpadówexportação de resíduos - pracownik do spraw rozwojucooperante - radiobiologiaradiobiologia - absencjaabsentismo - dokument papieskiacto pontifício - ECOWASCEDEAO - CedefopCedefop - EURATOMCEEA - osoba stanu wolnegopessoa solteira - ECMTCEMT - cenzuracensura - Republika ŚrodkowoafrykańskaRepública Centro-Africana - centralizacja informacjicentralização da informação - Centreregião do Centro - Centro Comum de Investigação - centrum komputerowecentro de cálculo - ośrodek dokumentacjicentro de documentação - centrum politycznecentro político - dystrybutor baz danychcentro distribuidor de bases de dados - zboża konsumpcyjnecereal alimentar - akcjeacção financeira - zboża paszowecereal forrageiro - zboża chlebowecereal panificável - CERNCERN - ESROCERS - świadectwo pochodzenia produktucertificado de origem - świadectwo przewozoweguia de trânsito - świadectwo zdrowiacertificado sanitário - ETUCConfederação Europeia dos Sindicatos - skargaacção judicial - zakończenie działalnościcessação de actividade - zakończenie działalności rolniczejabandono de exploração agrícola - wstrzymanie płatnościcessação de pagamentos - izba handlowa i przemysłowacâmara de comércio e indústria - izba niższaassembleia directamente eleita - izba federalnaassembleia federal - izba parlamentuassembleia parlamentar - szampanchampanhe - przemiany społecznemudança social - rozwój technologiimudança tecnológica - scukrzanie winachaptalização - górnictwo węgloweextracção de carvão - nacisk na oścarga por eixo - osoba na utrzymaniuencargo familiar - ładunek użytecznycarga útil - ładunekcarga - Karta HawańskaCarta de Havana - Karta Narodów Zjednoczonych 1945Carta das Nações Unidas - Europejska Karta SocjalnaCarta Social Europeia - dostęp do informacji WEacesso à informação comunitária - dostęp do wymiaru sprawiedliwościacesso à justiça - Umowa ATP 1970acordo ATP - umowa handlowa WEacordo comercial CE - umowa o współpracy WEacordo de cooperação CE - Układ z SchengenAcordo de Schengen - układ europejski o stowarzyszeniuacordo europeu de associação - umowa tymczasowa WEacordo provisório CE - porozumienie międzyinstytucjonalneacordo interinstitucional - umowa mieszanaacordo misto - akumulator elektrycznyacumulador eléctrico - dorobek prawny WEacervo comunitário - powództwo cywilne o roszczeniaacção civil - akcja WEacção comunitária - powództwo w sprawie cywilnejacção em matéria civil - powództwo w sprawie karnejacção em matéria penal - powództwo w sprawie odpowiedzialnościacção de responsabilidade civil - oskarżenie publiczneacção penal - działalność WEactividade comunitária - dostosowanie prognoz finansowychadaptação das perspectivas financeiras - przystąpienie do umowyadesão a um acordo - administracja instytucjiadministração da instituição - Afryka portugalskojęzycznaÁfrica lusófona - Afryka subsaharyjskaÁfrica negra - Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w PracyAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - agresja fizycznaagressão física - NAFTANAFTA - alergiaalergia - ambasadaembaixada - planowanie przestrzenneordenamento do território - była NRDex-RDA - kraje byłego ZSRRex-URSS - staż pracyantiguidade - kraje postkomunistyczneantigos países socialistas - urządzenie gazoweaparelho a gás - stosowanie technologii informatycznychinformatização - dalszy rozwój UEaprofundamento da União Europeia - Łuk atlantyckiArco Atlântico - archipelagarquipélago - ArmeniaArménia - SAARCSAARC - windaelevador - Azja ŚrodkowaÁsia Central - zgromadzenie parlamentarneassembleia parlamentar internacional - autonomia administracyjnaautonomia administrativa - zezwolenie na sprzedażautorização de venda - wstępny projekt budżetu WEanteprojecto de orçamento das CE - samolot bojowyavião de combate - AzerbejdżanAzerbaijão - podstawy prawnebase jurídica - dolina RenuBacia do Reno - BiałoruśBielorrússia - beneficjent nettobeneficiário líquido - EBRDBERD - produkt podwójnego zastosowaniaproduto dual - dobro zwierzątbem-estar dos animais - biotopbiótopo - pralnialavandaria - drewno tropikalnemadeira tropical - Bósnia-Herzegovina - BrandenburgiaBrandeburgo - kabotaż lotniczycabotagem aérea - podstawy wsparcia WspólnotyQuadro Comunitário de Apoio - obliczenia naukowecálculo científico - kalendarz UGWcalendário da UEM - kariera zawodowacarreira profissional - karta rozszerzeniaplaca de extensão - kaseta audiocassete audio - Północnoatlantycka Rada WspółpracyCCAN - Wspólnota Niepodległych PaństwCEI - koło jakościcírculo de qualidade - certyfikacja wspólnotowacertificado comunitário - przeobrażenia ustrojowemudança de regime político - Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - karta europejskacarta europeia - karta międzynarodowacarta internacional - chirurgcirurgião - okoliczności obciążającecircunstância agravante - okoliczności łagodzącecircunstância atenuante - obywatelstwo europejskiecidadania europeia - klauzula abuzywnacláusula abusiva - warunki umowycláusula contratual - klauzula opt-outcláusula de saída - CoComCOCOM - kodeks karnyCódigo Penal - kodyfikacja prawa wspólnotowegocodificação do direito comunitário - spójność ekonomiczna i społecznacoesão económica e social - fryzjerstwo i kosmetykacabeleireiro e estética - samorząd lokalnyautarquia local - samorząd regionalnyorganismo regional - Wspólny Komitet EOGComité Conjunto EEE - Wspólny Komitet Konsultacyjny EOGComité Consultivo Conjunto do EEE - komitet zarządzający WEcomité de gestão CE - komitet regulacyjny WEcomité de regulamentação CE - Komitet RegionówComité das Regiões - wspólny komitet WEcomité misto CE - wspólny komitet parlamentarny EOGComité Parlamentar Misto do EEE - komitologiacomitologia - handel narządamicomércio de órgãos - handel dziełami sztukicomércio de arte - wspólnota flamandzkaComunidade flamenga - wspólnota francuskojęzycznaComunidade francófona - wspólnota niemieckojęzycznaComunidade germanófona - comunidades da Bélgica - kompetencje Parlamentu Europejskiegocompetência do PE - kompetencje instytucji WEcompetência institucional CE - projektowanie wspomagane komputerowoconcepção assistida por computador - konfederacja pracodawcówconfederação patronal - konfederacja związków zawodowychconfederação sindical - konferencja europejskaconferência europeia - konferencja międzyrządowa WEconferência intergovernamental CE - konferencja międzynarodowaconferência internacional - Międzynarodowa Konferencja PracyConferência Internacional do Trabalho - konferencja trójstronnaconferência tripartida - konflikt etnicznyconflito étnico - urlop na działalność politycznąlicença para actividade política - Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki PerskiejConselho de Cooperação do Golfo - Rada EOGConselho do EEE - doradztwoconsultadoria e aconselhamento - depozyt ekologicznyconsignação de produto poluente - konsolidacja prawa wspólnotowegoconsolidação do direito comunitário - konsulatconsulado - umowa administracyjnacontrato de direito administrativo - rekompensata finansowa za umowęcontrapartida de acordo - płatnik nettocontribuinte líquido - wkład od dochodu narodowego bruttocontribuição PNB - kontrola granicznacontrolo fronteiriço - kontrola pomocy państwowejcontrolo dos auxílios estatais - controlo das exportações - konwencja międzyrządowa WEconvenção intergovernamental CE - współpraca w sprawach wewnętrznychcooperação no âmbito das questões internas - współpraca celnacooperação aduaneira - współpraca w zakresie ochrony środowiskacooperação ambiental - współpraca międzyrządowa UEcooperação intergovernamental UE - współpraca międzyinstytucjonalna WEcooperação interinstitucional CE - współpraca międzyparlamentarnacooperação interparlamentar - współpraca sądowa UEcooperação judiciária UE - współpraca policyjnacooperação policial - współpraca policyjna UEcooperação policial UE - spółdzielnia mieszkaniowacooperativa de habitação - koordynacja finansowaniacoordenação de financiamentos - koordynacja polityk UGWcoordenação das políticas UEM - Róg AfrykiCorno de África - EurokorpusEurocorpo - COSACCOSAC - przestępczość zorganizowanacrime organizado - kryteria wymaganecritério de elegibilidade - kryteria konwergencjicritério de convergência - kumulowanie dochodówacumulação de rendimentos - huraganciclone - deklaracja interesu wspólnotowegodeclaração de interesse comunitário - termin wydaniaprazo de edição - insider tradingoperações de iniciados - przestępstwo przeciwko środowiskudelito ambiental - przestępstwo seksualnedelito sexual - opis produktudenominação do produto - wypowiedzenie umowy międzynarodowejdenúncia de um acordo - wydatki na rolnictwodespesa agrícola - wydatki WEdespesa comunitária - wydatki administracyjne WEdespesa de funcionamento CE - wydatki na badania WEdespesa de investigação CE - wydatki operacyjne WEdespesa operacional CE - wydatki strukturalnedespesa estrutural - derogacja prawa wspólnotowegoderrogação ao direito comunitário - dług celnydívida aduaneira - druga faza UGWsegunda fase da UEM - obowiązki urzędnika państwowegodeveres do funcionário - dialog społecznydiálogo social - dialog społeczny we Wspólnociediálogo social comunitário - rozpowszechnianie informacji WEdifusão da informação comunitária - dyscyplina budżetowa WEdisciplina orçamental CE - dyscyplina wojskowadisciplina militar - dyskryminacja cudzoziemcówdiscriminação em razão da nacionalidade - środki do zmniejszania zanieczyszczeńdispositivo antipoluição - dane medycznedados médicos - dane osobowedados pessoais - prawo petycjicapacidade processual - prawo azyludireito de asilo - prawo zobowiązańdireito de obrigações - ustawodawstwo regionalnedireito regional - prawa urzędnika państwowegodireitos do funcionário - monitorecrã - ECU prywatneECU privado - pedagogika resocjalizacyjnaensino correccional - akcjonariat pracowniczyaccionariato operário - efekt cieplarnianyefeito de estufa - stanowienie prawa wspólnotowegoelaboração do direito comunitário - wybory regionalneeleição regional - embrion i płódembrião e feto - użycie językówutilização das línguas - szkoła wojskowatreino militar - równowaga instytucjonalna WEequilíbrio institucional CE - sprzęt ochronnyequipamento de protecção - sprzęt komputerowyequipamento informático - urządzenie ciśnienioweequipamento de pressão - urządzenie ciepłowniczeequipamento térmico - ErytreaEritreia - Europejski Obszar GospodarczyEspaço Económico Europeu - planowanie budżetu WEelaboração do orçamento comunitário - państwo wyznanioweEstado confessional - państwo prawneEstado de Direito - państwo federalneEstado federal - kraje muzułmańskieEstado islâmico - państwo laickieEstado laico - państwo unitarneEstado unitário - studia porównawczeestudo comparativo - studia przypadkówestudo de casos - Europa obywateliEuropa dos cidadãos - EuropolEuropol - wykonanie karyexecução da pena - doświadczenie zawodoweexperiência profissional - ekspertyza sądowaperitagem judiciária - skrajnośćextremismo - wytwarzanie wspomagane komputerowoprodução assistida por computador - urządzenia dla niepełnosprawnychfacilidades para deficientes - FlevolandFlevoland - międzynarodowa służba cywilnafunção pública internacional - urzędnik międzynarodowej służby cywilnejfuncionário internacional - funkcjonowanie instytucji WEfuncionamento institucional - Europejska Fundacja KształceniaFundação Europeia para a Formação - Fundusz SpójnościFundo de Coesão - fundusz Rady Europyfundo do Conselho da Europa - Europejski Fundusz InwestycyjnyFundo Europeu de Investimento - artykuły biurowematerial de escritório - kwota wolna od podatkufranquia fiscal - fraude contra a Comunidade - fronteira externa da Comunidade - genetykagenética - strajk głodowygreve de fome - kraje Grupy WyszehradzkiejGrupo de Visegrado - Grupa Dwudziestu CzterechGrupo dos 24 - związek gminassociação de autarquias - Europejskie Zgrupowanie Interesów GospodarczychAgrupamento Europeu de Interesse Económico - śmigłowiec bojowyhelicóptero de combate - historia starożytnaHistória Antiga - historia współczesnaHistória Contemporânea - historia średniowiecznaHistória Medieval - historia nowożytnaHistória Moderna - godziny otwarcia sklepówhorário de abertura do comércio - tożsamość kulturowaidentidade cultural - Instrument Finansowy Ukierunkowania RybołówstwaIFOP - wizerunekimagem de marca - immunitet dyplomatycznyimunidade diplomática - infrastruktura gospodarczainfra-estrutura económica - inicjatywa wspólnotowainiciativa comunitária - europejska inicjatywa wzrostuiniciativa para o crescimento europeu - owadinsecto - platforma startowainstalação de lançamento - urządzenie sanitarneinstalação sanitária - Europejski Instytut Administracji PublicznejInstituto Europeu de Administração Pública - Europejski Instytut WalutowyInstituto Monetário Europeu - wspólna instytucja EOGinstituição comum EEE - instrument ekonomiczny ochrony środowiskainstrumento económico para o ambiente - zła pogodaintempérie - połączenie między systemamiinterligação de sistemas - interes publicznyinteresse colectivo - interes w ochronie prawnejinteresse em agir - internatinternato escolar - InterpolInterpol - zatrucie żywnościintoxicação alimentar - Żydzijudeu - sądownictwojurisdição - sądownictwo konstytucyjnejurisdição constitucional - KazachstanCazaquistão - KirgistanQuirguizistão - KosowoKosovo - ekologiczny znak jakościrótulo ecológico - jeziorolago - mleko matkileite materno - rakieta nośnalançador espacial - język europejskilíngua europeia - język mniejszościlíngua minoritária - język pozaeuropejskilíngua não-europeia - język regionalnylíngua regional - urządzenia odczytująceleitor de discos - ŁotwaLetónia - liberalizacja rynkuliberalização do mercado - wolność przestrzeniliberdade aérea - LitwaLituânia - ustawa organicznalei orgânica - podział gruntówloteamento - Macedoniaantiga República jugoslava da Macedónia - choroba wrodzonadoença congénita - choroba żywieniowadoença da nutrição - choroby skórydoença da pele - choroby krwidoença do sangue - choroby układu pokarmowegodoença do sistema digestivo - choroby układu nerwowegodoença do sistema nervoso - choroby endokrynologicznedoença endócrina - choroby przenoszone drogą płciowądoença transmissível sexualmente - ssak dzikimamífero selvagem - wydarzenie sportowemanifestação desportiva - ćwiczenia wojskowemanobras militares - umowa o świadczenie usługcontrato de prestação de serviços - znak zgodności CEmarca de conformidade CE - materiał pochodzenia zwierzęcegomatéria de origem animal - mechanizm kursowy ESWMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Meklemburgia-Pomorze PrzednieMecklemburg-Vorpommern - gwarantowane świadczenia medyczneassistência médica convencionada - medycyna sądowamedicina legal - lek ogólnodostępnymedicamento de venda livre - lek weterynaryjnymedicamento para uso veterinário - Morze KaspijskieMar Cáspio - Morze CzarneMar Negro - Morze CzerwoneMar Vermelho - MercosurMercosul - narodowe środki implementacyjnemedida nacional de execução - mikroorganizmmicrorganismo - środowisko wodnemeio aquático - środowisko morskiemeio marinho - misja międzynarodowamissão de inquérito - modemmodem - Czarnogóra, Republika CzarnogóryMontenegro - moralność politycznamoralidade da vida política - negocjowanie umowy WEnegociação de um acordo CE - Runda UrugwajskaUruguai Round - Scalona Nomenklaturanomenclatura combinada - spis lekównomenclatura farmacêutica - nierozprzestrzenianie broninão-proliferação de armamentos - norma ekologicznanorma ambiental - nowe formy zatrudnienianovas formas de emprego - Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Gabinete Comunitário de Marcas Registadas - organ współpracy UEórgão de cooperação da UE - organ decyzyjnyórgão decisor - wspólny organ WEórgão misto CE - organizacja ochrony zdrowiaorganização da saúde - Światowa Organizacja HandluOrganização Mundial do Comércio - organizacje sportoweorganização desportiva - organy Wspólnot Europejskichorganismo comunitário - organismo e agência CE - UzbekistanUsbequistão - poparcie finansowe, sponsoringapadrinhamento, patrocínio, patrocínios - sponsoring WEpatrocínio comunitário - Partnerstwo dla PokojuParceria para a Paz - kraje bałtyckiepaíses bálticos - kraje WNPpaíses CEI - Kraje GCCpaíses CCG - kraje Mercosurpaís do Mercosul - kraj niestowarzyszonypaís não-associado - kraje trzecie śródziemnomorskiepaíses terceiros mediterrânicos - Europa Środkowo-WschodniaPECO - zbywalne pozwolenie na emisjęautorização de poluir negociável - personel cywilnypessoal civil - pracownik kontraktowypessoal contratual - personel pielęgniarskipessoal de enfermagem - kadra wojskowapessoal militar - prognoza finansowaperspectivas financeiras - WPZBPESC - filozofia prawafilosofia do Direito - skarga do Komisjiqueixa à Comissão - chwastplanta daninha - roślina żywaplanta viva - pluralizm mediówpluralismo dos media - polityka ochrony środowiska WEpolítica comunitária do ambiente - jednolita polityka kursów walutpolítica cambial única - polityka wizowapolítica de vistos - jednolita polityka walutowapolítica monetária única - środki zanieczyszczające stratosferępoluente estratosférico - ludność tubylczapopulação autóctone - pornografiapornografia - lotniskowiecporta-aviões - ściganie sądoweprocedimento penal - prehistoriaPré-História - pierwsza faza UGWprimeira fase da UEM - przewodnictwo Radzie UEpresidência do Conselho da União Europeia - przewodniczący Komisji EuropejskiejPresidente da Comissão - prasa naukowaimprensa científica - dowódprova - zapobieganie wypadkomprevenção de acidentes - zasada wzajemnego uznawaniaprincípio de reconhecimento mútuo - zasada subsydiarnościprincípio da subsidiariedade - ogólna zasada prawaprincípio geral de Direito - procedura sankcji WEprocesso CE de infracção - procedura współdecydowaniaprocesso de co-decisão - procedura koncyliacyjnaprocesso de conciliação - postępowanie szczególneprocesso especial - produkt homeopatycznyproduto homeopático - produkt wtórnyproduto reciclado - służba celnaprofissão aduaneira - praktyk medycyny alternatywnejprofissão médica paralela - program legislacyjny WEprograma legislativo comunitário - program operacyjnyprograma operacional - projekt będący przedmiotem zainteresowania WEprojecto de interesse comunitário - projekt budżetu WEprojecto de orçamento CE - promocja idei europejskiejpromoção da ideia europeia - protokół finansowyprotocolo financeiro - automatyzacja prac wydawniczychpublicação assistida por computador - jawność obradpublicidade dos debates - wniosek o wotum zaufaniamoção de confiança - problem Tybetuquestão do Tibete - zagadnienie wstępnequestão prejudicial - przedłużenie umowyrecondução de acordo - skarga do Ombudsmana WErecurso ao Provedor de Justiça Europeu - skarga do sądu administracyjnegorecurso contencioso administrativo - skarga w sprawach spornych WErecurso contencioso comunitário - skarga o unieważnienie aktu WErecurso de anulação CE - skarga w sprawie odpowiedzialności administracyjnejrecurso de responsabilidade administrativa - podatek ekologicznyimposto ambiental - reforma gospodarczareforma económica - reforma politycznareforma política - procedura celna WEregime aduaneiro comunitário - procedura celna wywozowaregime aduaneiro de exportação - system finansowania WEregime de financiamento comunitário - region alpejskiregião alpina - region zależny od rybołówstwaregião dependente da pesca - region spełniający kryteriaregião elegível - region europejskiregião europeia - upadający region przemysłowyregião industrial em declínio - akta stanu cywilnegoregisto civil - regulamin parlamenturegimento da assembleia - stosunki administracja-obywatelrelação administração-administrado - stosunki Państwo-regionrelações Estado-região - stosunki międzyinstytucjonalne WErelações interinstitucionais CE - podział kompetencjidivisão de competências - rozkład finansów wspólnotowychdistribuição do financiamento comunitário - MołdowaRepública da Moldova - República Eslovaca - sieć energetycznarede energética - sieć informatycznarede informática - sieć lokalnarede local - sieć ogólnoeuropejskarede transeuropeia - rezerwacjareserva - rezerwa budżetowa WEreserva orçamental CE - rezolucja parlamenturesolução do Parlamento - dochody z VATrecursos IVA - potrącenie z wynagrodzeniaretenção na fonte - rewizja umowyrevisão de um acordo - rewizja traktatu WErevisão de tratado CE - rewizja prognoz finansowychrevisão das perspectivas financeiras - międzynarodowa rola UEpapel internacional da União Europeia - gryzońroedor - monarchizmrealismo - zdrowie zwierzątsaúde animal - SaksoniaSaxónia - Saksonia-AnhaltSachsen-Anhalt - nauki medyczneciências médicas - rzeźbaescultura - Europejski System Banków CentralnychSEBC - tajemnica państwowasegredo de Estado - sekretariat instytucjisecretariado da instituição - rolnictwosector agrícola - bezpieczeństwo lotniczesegurança aérea - usługi ochrony osób i mieniasegurança e vigilância - bezpieczeństwo morskiesegurança marítima - trzęsienie ziemisismo - uwrażliwienie opinii publicznejsensibilização do público - serwer sieciowyservidor da rede - państwowa służba zdrowiaserviço nacional de saúde - miejsce historycznelocal de interesse histórico - sytuacja politycznasituação política - Republika Słowenii, SłoweniaEslovenia, Eslovénia, Eslovênia - ochrona zdrowiacuidados de saúde - opieka nad chorymcuidados de enfermagem - specjalności medyczneespecialidade médica - pokaz zwierzątespectáculo com animais - stabilizator budżetowyestabilizador orçamental - statystyka oświatyestatísticas da educação - kierownik gospodarstwa rolnegochefe de exploração agrícola - statystyka zdrowiaestatísticas da saúde - statystyka transportuestatísticas dos transportes - statystyka turystykiestatísticas do turismo - europejski status prawnyestatuto jurídico europeu - środek pobudzającyestimulante - podziemne przechowywanie odpadówarmazenamento subterrâneo de resíduos - struktura rybołówstwaestrutura de pesca - substancja psychotropowasubstância psicotrópica - wspomaganie użytkownikaapoio ao utilizador - kontrola lekówcontrolo dos medicamentos - nadzór wielostronnysupervisão multilateral - komunalny związek celowyassociação de municípios - system operacyjnysistema operativo - system zarządzania bazą danychsistema de gestão de base de dados - system ochrony zdrowiasistema de saúde - ustrój sądówsistema judiciário - TadżykistanTajiquistão - poziom finansowaniataxa de intervenção - technologia podwójnego zastosowaniatecnologia dual - terminal komputerowyterminal - autonomiczne terytorium Palestynyterritórios autónomos da Palestina - kraje byłej Jugosławiiterritórios da antiga Jugoslávia - TuryngiaTuríngia - handel ludźmitráfico de pessoas - środek uspokajającytranquilizante - przetwarzanie pod kontrolą celnątransformação sob controlo aduaneiro - jawność administracyjnatransparência administrativa - jawność procesów decyzyjnychtransparência do processo de decisão - transport pacjentówtransporte de doentes - uraztraumatismo - praca sezonowatrabalho sazonal - Trojka WETroika Comunitária - trzecia faza UGWterceira fase da UEM - TurkmenistanTurquemenistão - nadzór administracyjnytutela administrativa - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europejska Unia PolitycznaUnião Política Europeia - użytkownik technologii informatycznejutilizador informático - alternatywne wykorzystanie produktów rolnychutilização alternativa de produtos agrícolas - nosiciel chorobyvector de doenças - pojazd bojowyveículo de combate - naruszenie prawa wspólnotowegoviolação do direito comunitário - środki odwoławczeinstância de recurso - podróżnyviajante - obszar zagrożeniazona sensível - przywódca opozycjilíder da oposição - głowa rodzinychefe de família - żywy inwentarzgado - ChileChile - chemia spożywczaquímica dos alimentos - chemia przemysłowaquímica industrial - chirurgiacirurgia - chlorcloro - system budżetowyescolha orçamental - wybór technologiiescolha de tecnologia - bezrobocie, bezrobotnośćdesemprego - bezrobocie cyklicznedesemprego conjuntural - bezrobocie ukrytedesemprego disfarçado - bezrobocie kobietdesemprego de mulheres - bezrobocie młodychdesemprego de jovens - krótki okres zatrudnieniadesemprego parcial - bezrobocie sezonowedesemprego sazonal - bezrobocie strukturalnedesemprego estrutural - zawieszenie stosunku pracydesemprego técnico - bezrobocie spowodowane postępem technicznymdesemprego tecnológico - powstrzymanie się od głosuabstencionismo - działalność przedsiębiorstwaactividade da empresa - bezrobotnydesempregado - chromcromo - CyprChipre - wino jabłkowecidra - IOMOIM - cementcimento - kinocinema - biuletyn, newsletter, okólnikboletim informativo, circular, newsletter - klasa rządzącaclasse dirigente - klasa niższaclasse inferior - klasa średniaclasse média - klasa robotniczaclasse operária - chłopiclasse rural - klasa wyższaclasse alta - klasyfikacjaclassificação - klauzula arbitrażowacláusula compromissória - zasada progu wyborczegosistema de repartição - klauzula ochronnacláusula de protecção - samozatrudnienieactividade não assalariada - duchowieństwoclero - klimatclima - klimatyzacjaclimatização - zamknięcie ksiąg rachunkowychfecho de contas - klub politycznygrupo de reflexão política - WFCCMA - UNCTADCNUCED - koalicja politycznacoligação política - kobaltcobalto - kodowaniecodificação - kodeks drogowycódigo da estrada - kodeks nawigacyjnycódigo de navegação - kodeks pracycódigo do trabalho - pokojowe współistnieniecoexistência pacífica - współfinansowanieco-financiamento - współdecydowaniecogestão - współpraca budżetowacolaboração orçamental - ściąganie podatkówcobrança de impostos - gromadzenie danychrecolha de dados - kolektor słonecznycolector solar - kolektywizmcolectivismo - gmina wiejskacolectividade rural - gmina miejskacolectividade urbana - adaptacja szkolnaadaptação escolar - barwnik spożywczycorante alimentar - syntetyczny barwnik spożywczycorante alimentar artificial - naturalny barwnik spożywczycorante alimentar natural - rzepakcolza - napęd, opał, paliwocarburante, carburantes, Combustíveis, combustível, material com que se aquece - paliwo zastępczecombustível de substituição - paliwo kopalnecombustível fóssil - adaptacja społecznaadaptação social - paliwo jądrowecombustível nuclear - komitet rolny WEComité Agrícola CE - komitet WEComité CE - komitet doradczy WEComité Consultivo CE - rada pracowniczacomissão de trabalhadores - komitet Rady UEComité do Conselho da União Europeia - Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyComité Económico e Social Europeu - komitet Walutowy WEComité Monetário CE - komitet wspólny WEComité Paritário CE - komitet stały WEComité Permanente CE - komitety ONZComité Permanente ONU - komitet naukowy WEComité Científico CE - komitet techniczny WEComité Técnico CE - arbitraż handlowyarbitragem comercial - biblioteka wirtualnabiblioteca virtual - Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii EuropejskiejCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Wspólnotowy Urząd Odmian RoślinInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Europejska Karta Energetyczna 1991Carta Europeia da Energia - klauzula socjalnacláusula social - UNCEDCNUAD - europejska rada zakładowaComité de Empresa Europeu - handel elektronicznycomércio electrónico - Europejski Instytut NormalizacyjnyInstituto Europeu de Normalização - CENCEN - CENELEC - ETSIETSI - uznawanie kwalifikacji zawodowychreconhecimento das qualificações profissionais - kontrola jakości produktów rolnychcontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - Trybunał EFTATribunal da AECL - odpady niebezpiecznedetrito perigoso - egzemplarz obowiązkowydepósito legal - dumping socjalnydumping social - prawo nabytedireito adquirido - gospodarka w okresie transformacjieconomia em transição - publikacja elektronicznaedição electrónica - enzymenzima - europejski obszar społecznyespaço social europeu - grupa krajów najbardziej uprzemysłowionychgrupo dos países mais industrializados - GATSGATS - Grupa z RioGrupo do Rio - zaprowadzenie pokojuinstauração da paz - informacja gospodarczainteligência económica - zoojardim zoológico - choroba rybdoença dos peixes - globalizacjaglobalização - multimediamultimédia - Instituto de Harmonização do Mercado Interno - Światowa Organizacja CelnaOrganização Mundial das Alfândegas - Organ Rozstrzygania SporówÓrgão de resolução de litígios - APECAPEC - pedofiliapedofilia - zasada proporcjonalnościprincípio da proporcionalidade - reklama porównawczapublicidade comparativa - regiony Finlandiiregiões da Finlândia - regiony Szwecjiregiões da Suécia - prawo telekomunikacyjneregulamentação das telecomunicações - społeczeństwo informacyjnesociedade da informação - Traktat Amsterdamski 1997Tratado de Amesterdão - transformacja gospodarkitransição económica - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - życie zawodowevida profissional - obszar eurozona do euro - Taric - ICFTUCISL - CEEACCEEAC - EUTELSAT - ELECLECE - klonowanieclonagem - konflikt handlowydiferendo comercial - przedsiębiorstwo w trudnej sytuacjiempresa em dificuldade - autostrada informacyjnaauto-estrada da informação - intranetintranet - ekstranetextranet - przeglądarka, wyszukiwarkabrowser, Navegador, Navegadores WWW - zarządzanie dokumentamigestão de documento - elektroniczne zarządzanie dokumentamiGED - OCROCR - digitalizacjadigitalização - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenland - KaryntiaKärnten - SalzburgSalzburgo - StyriaEstìria - TyrolTirol - VorarlbergVorarlberg - WiedeńViena - kraje APECpaís da APEC - CEEPCEEP - termin płatnościprazo de pagamento - pakt stabilnościpacto de estabilidade - polityka młodzieżowapolítica da juventude - polityka konsumenckapolítica dos consumidores - polityka wspólnotowa-polityka krajowapolítica comunitária-política nacional - Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i KsenofobiiObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - WSSWJAI - dyskryminacja ze względu na wiekdiscriminação com base na idade - dyskryminacja ze względu na orientację seksualnądiscriminação baseada na orientação sexual - opieka nad osobami starszymiassistência aos idosos - bezpodstawne zwolnienie z pracydespedimento abusivo - SztokholmEstocolmo - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - porozumienie o polityce społecznejAcordo Social CE - dyskryminacja niepełnosprawnychdiscriminação fundada na deficiência - OLAFOLAF - uproszczenie przepisów prawnychsimplificação legislativa - DNAADN - synteza obrazuimagem de síntese - metoda ocenymétodo de avaliação - obserwacjaobservação - zasada uwspólnotowieniaprincípio de comunitarização - responsabilidade do Estado - symulacjasimulação - kontrola importufiscalização das importações - analiza porównawczaanálise comparativa - analiza przyczynanálise de causas - analiza ilościowaanálise quantitativa - urlop szczególnylicença especial - ściślejsza współpracacooperação reforçada - hipermediahipermédia - hiperteksthipertexto - eutanazjaeutanásia - PalauPalau - Norfolk, Wyspa NorfolkIlha norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - opinia wspólnotowaparecer comunitário - parecer do Tribunal de Contas - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - deficyt demokratycznydéfice democrático - Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBAlto-Representante para a PESC - rezolucja Rady Unii Europejskiejresolução do Conselho da União Europeia - rezolucja Rady Europejskiejresolução do Conselho Europeu - sposób produkcjimodo de produção - cel produkcjiobjectivo de produção - technika produkcjitécnica de produção - zwierzę transgeniczneanimal transgénico - roślina transgenicznaplanta transgénica - dyfuzja innowacjidifusão das inovações - norma produkcyjnanorma de produção - technologia przestarzałatecnologia obsoleta - prognozowanie technologiczneprospectiva tecnológica - organizacja badańorganização da investigação - odkrycie naukowedescoberta científica - zasada przezornościprincípio da precaução - badania terenoweinvestigação de campo - wyniki badańresultado da investigação - identyfikacja pochodzeniarastreabilidade - rolnictwo zrównoważoneagricultura sustentável - europejski model rolnictwamodelo agrícola europeu - plan rolnośrodowiskowyplano agro-ambiental - polityka gruntowapolítica agrária - projekt rolniczyprojecto agrícola - obszar rolniczy z ograniczeniami środowiskowymizona agrícola com condicionantes ambientais - szkody w rolnictwieperda de colheita - spis rolnyrecenseamento agrícola - uprawa nawadnianacultivo irrigado - płodozmianrotação de culturas - silossilo - uprawa roślin energetycznychcultura energética - uprawa roślin oleistychcultura oleaginosa - zootechnikazootecnia - las północnyfloresta boreal - zrównoważona gospodarka leśnasilvicultura sustentável - certyfikacja lasówcertificação florestal - europejska polityka leśnapolítica florestal europeia - EFICSEFICS - las śródziemnomorskifloresta mediterrânica - las strefy umiarkowanejfloresta temperada - statystyka leśnictwaestatísticas florestais - waluta europejskamoeda europeia - EURIBOR - kurs przeliczeniowytaxa de conversão - Azjatycki Bank RozwojuBAD - CABEIBCIE - CDBBDC - kredyt rolnycrédito agrícola - program stabilizacjiprograma de estabilidade - europejska współpraca podatkowacooperação fiscal europeia - reforma podatkowareforma fiscal - bezrobocie migrantówdesemprego dos trabalhadores migrantes - ustawiczne szkolenie zawodoweformação profissional contínua - Komitet Zatrudnienia WEComité do Emprego - europejska strategia zatrudnieniaestratégia europeia de emprego - zdolność adaptacyjna siły roboczejadaptabilidade do trabalhador - elastyczność pracyflexibilidade do trabalho - kwalifikacje przestarzałequalificação obsoleta - brak siły roboczejescassez de mão-de-obra - trabalhador polivalente - headhuntingrecrutamento de trabalhadores de empresas concorrentes - degradacjaretrogradação profissional - EcofinEcofin - kraj nienależący do strefy europaís não participante - kraj strefy europaís participante - wytrzymałość materiałówresistência dos materiais - benchmarkingavaliação comparativa - sprawiedliwy handelcomércio equitativo - koncesja na usługiconcessão de serviços - umowa w obrocie handlowymcontrato comercial - międzynarodowy arbitraż handlowyarbitragem comercial internacional - podpis elektronicznyassinatura electrónica - statystyka handluestatísticas comerciais - wykluczenie z organizacji międzynarodowejexclusão de uma organização internacional - partnerstwo eurośródziemnomorskieparceria euro-mediterrânica - ocena pomocyavaliação da ajuda - zapobieganie konfliktomprevenção de conflitos - czystka etnicznapurificação étnica - broń przeciwpiechotnaarma antipessoal - szpiegostwoespionagem - tajemnica wojskowasegredo militar - statystyka obronnościestatísticas de defesa - analiza glebyanálise do solo - nauka o przestrzeni kosmicznejciência do espaço - bioklimatologiabioclimatologia - chemia glebyquímica do solo - geografia kulturowageografia cultural - antropogeografiageografia humana - geografia regionalnageografia regional - geomorfologiageomorfologia - sedymentologiasedimentologia - typ glebytipo de solo - etnografiaetnografia - socjologia pracysociologia do trabalho - ekonomia środowiskaeconomia do ambiente - edukacja ekologicznaeducação ambiental - ochrona wódprotecção das águas - ograniczenie emisji gazówredução das emissões de gases - odpowiedzialność za szkody środowiskoweresponsabilidade por danos ambientais - statystyka ochrony środowiskaestatísticas do ambiente - ekosystem morskiecossistema marinho - ekosystem ziemskiecossistema terrestre - zakwaszenieacidificação - osad ściekowylama de depuração - odpady chemiczneresíduo químico - odpady elektroniczneresíduo electrónico - odpady szpitalneresíduo hospitalar - zanieczyszczenie spowodowane wypadkiempoluição acidental - zanieczyszczenie lokalnepoluição local - adopcja międzynarodowaadopção internacional - konflikt pokoleń, różnica pokoleńconflito de gerações - prawo adopcyjnedireito de adopção - rodzina zrekonstruowanafamília recomposta - poligamiapoligamia - solidarność rodzinnasolidariedade familiar - polityka migracyjna WEpolítica migratória comunitária - uzależnienie osób starszychdependência das pessoas idosas - prognoza demograficznaprevisão demográfica - zastępowalność pokoleńsubstituição das gerações - chrześcijaniecristão - muzułmaniemuçulmano - stowarzyszenie europejskieassociação europeia - niezależność niepełnosprawnychautonomia dos deficientes - zachowanie społecznecomportamento social - integracja niepełnosprawnychintegração dos deficientes - pakt społecznypacto social - pornografia dziecięcapornografia infantil - turystyka religijnaturismo religioso - przemoc wśród młodzieżyviolência juvenil - przemoc w szkoleviolência na escola - przemoc w rodzinieviolência doméstica - wyjątek kulturalnyexcepção cultural - tożsamość europejskaidentidade europeia - fundamentalizm religijnyintegrismo religioso - nowa religianova religião - europejskie wydarzenie kulturalnemanifestação cultural europeia - promocja kulturypromoção cultural - powszechne ubezpieczenie zdrowotnecobertura universal de doença - prawo ochrony zdrowiadireito médico - błąd medycznyerro médico - choroba przewlekładoença crónica - lek generycznymedicamento genérico - bezpieczeństwo żywnościsegurança dos alimentos - opieka paliatywnacuidados paliativos - samoregulacjaauto-regulamentação - kodeks administracyjnyCódigo Administrativo - historia prawaHistória do Direito - przestępstwo nieumyślnedelito não-intencional - dręczenie psychiczneassédio moral - bezkarnośćimpunidade - odpowiedzialność karna nieletnichresponsabilidade penal dos menores - turystyka seksualnaturismo sexual - zaległości sądoweprocessos judiciais em atraso - nieważnośćrevogação - jurysdykcja eksterytorialnacompetência extraterritorial - niezawisłość sędziowskaindependência da justiça - sądownictwo morskiejurisdição marítima - małżeństwo fikcyjnecasamento de conveniência - System Informacyjny SchengenSistema de Informação de Schengen - konflikt religijnyconflito religioso - prawo do ochrony zdrowiadireito à saúde - dywersyfikacja energetycznadiversificação energética - złoże gazujazigo de gás - sprawność energetycznarendimento energético - rezerwy strategicznereserva estratégica - złoże ropyjazigo de petróleo - badania jądroweinvestigação nuclear - rozszerzenie organizacji międzynarodowejalargamento de uma organização internacional - integracja przemysłowaintegração industrial - kryteria akcesyjnecritério de adesão - negocjacje akcesyjnenegociação de adesão - wspólna polityka obronnapolítica de defesa comum - strategia przedakcesyjnaestratégia de pré-adesão - europejska agencja informacji konsumenckiejAgência Europeia de Informação dos Consumidores - mikrokredytmicrocrédito - mikrofinansemicrofinança - cyndynikacindínica - kosmologiacosmologia - małżonek współpracującycônjuge auxiliar - praca dorywczatrabalho ocasional - wibracja mechanicznavibração mecânica - straż leśnaguarda-florestal - EurojustEurojust - europejski nakaz aresztowaniamandado de captura europeu - traktat akcesyjny UEtratado de adesão à UE - Traktat Nicejski 2000Tratado de Nice - pomoc ofiaromajuda às vítimas - zakład poprawczycentro educativo - prawo religijnedireito das religiões - prawo buddyjskiedireito budista - prawo kanonicznedireito canónico - prawo kościelne protestanckiedireito eclesiástico protestante - prawo hebrajskiedireito hebraico - prawo hinduistycznedireito hindu - prawo muzułmańskiedireito muçulmano - umorzenie zaległości podatkowychperdão fiscal - budowa bez pozwoleniaconstrução clandestina - dziecko ulicycriança da rua - chuligaństwoholiganismo - dzielnica zaniedbanazona urbana desfavorecida - medycyna ratunkowamedicina de urgência - wandalizmvandalismo - eugenikaeugenia - biedny pracującytrabalhador pobre - promieniowanie niejonizująceradiação não ionizante - rozwój przedsiębiorstwacrescimento da empresa - fuzja międzynarodowafusão internacional - nadzór korporacyjnygoverno das sociedades - znak jakości socjalnejrótulo social - przejęcie przedsiębiorstwaaquisição de empresa - przedsiębiorstwo reintegracyjneempresa de inserção - przedsiębiorstwo początkującenova empresa - spółdzielnia europejskacooperativa europeia - jakość kształceniaqualidade do ensino - biblioteka parlamentarnabiblioteca parlamentar - komentarz do ustawycomentário da lei - dokument elektronicznydocumento electrónico - przewodnikguia turístico - mediatekamediateca - dezinformacjadesinformação - dostawca usług internetowychfornecedor de acesso - internautainternauta - wyszukiwarkamotor de pesquisa - polityka telekomunikacyjnapolítica das telecomunicações - nadzór wideovideovigilância - kryptografia, kryptologiaCriptoanalise, criptoanálise, Cripto análise, Cripto-análise, criptografia - wirus komputerowyvírus informático - potrzeby podstawowenecessidades fundamentais - stosunki region-UErelação regiões-União Europeia - sektor nierynkowysector não comercial - transfery społecznetransferências sociais - żelatynagelatina - suplement żywnościowycomplemento alimentar - produkt organicznyproduto biológico - cegłatijolo - kamieńpedra - metal specjalnymetal especial - silnik wysokoprężnymotor diesel - tartakserração - urządzenie do nawigacjiajuda à navegação - ruch miejskicirculação urbana - mobilność zrównoważonamobilidade sustentável - inteligentny system transportowysistema de transporte inteligente - nawigacja satelitarnanavegação por satélite - usługi naziemneassistência em escala - państwo konfederacyjneEstado confederado - państwo regionalneEstado regional - protokółprotocolo - symbole narodowesímbolos do Estado - partia nacjonalistycznapartido nacionalista - partia autonomistycznapartido autonomista - partia ekstremistycznapartido extremista - reforma wyborczareforma eleitoral - śledztwo parlamentarneinquérito parlamentar - technika prawodawczaredacção legislativa - status parlamentarzystyestatuto do eleito - administracja elektronicznaadministração electrónica - oświadczenie rządowedeclaração do governo - rządzeniegovernança - dyplomacja parlamentarnadiplomacia parlamentar - okresowa kara pieniężnasanção pecuniária obrigatória - eksmisjadespejo - automat do sprzedaży towarówdistribuidor automático - kapitał wyjściowycapital de arranque - chirurgia estetycznacirurgia estética - raport medycznyperícia médica - odpad szkolnyabandono escolar - antena parabolicznaantena parabólica - popularyzacja wiedzyvulgarização científica - zarządzanie wiedzągestão dos conhecimentos - administracja portowaadministração portuária - outsourcingexternalização - wypadek chemicznyacidente químico - przemysł kosmetycznyindústria cosmética - technika budowlanatécnicas da construção - współpraca w rolnictwiecooperação agrícola - zniszczenie bronidestruição de armas - współpraca oświatowacooperação em matéria de educação - przemysł gazowniczyindústria do gás - międzynarodowe prawo pracydireito internacional do trabalho - międzynarodowe prawo handlowedireito comercial internacional - urlop ojcowskilicença por paternidade - praca więźniówtrabalho do recluso - rynek regionalnymercado regional - bezpieczeństwo regionalnesegurança regional - reniferrena - telemedycynatelemedicina - spór terytorialnycontencioso territorial - Europejski Urząd Bezpieczeństwa ŻywnościAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - konstytucja europejskaConstituição Europeia - wspólnotowe corpus juriscorpus juris comunitário - droit de suitedireito de sequência - ekspertyza naukowaperitagem científica - wpływ społecznyimpacto social - ISPAISPA - odmiana roślinyobtenção vegetal - postkomunizmpós-comunismo - zdrowie prokreacyjnesaúde genésica - usługi uniwersalneserviço universal - Międzynarodowy Trybunał Zbrodni Wojennych - wizja Europyvisão da Europa - porozumienie instytucjonalneacordo institucional - CEFTACEFTA - CCNRCCNR - urząd publicznycargo público - klauzula sumieniacláusula de consciência - kohabitacja politycznacoabitação política - skład komisji parlamentarnejcomposição de uma comissão parlamentar - prowadzenie obradcondução de reuniões - Międzyamerykański Trybunał Praw CzłowiekaTribunal Interamericano dos Direitos do Homem - Międzynarodowy Trybunał KarnyTribunal Penal Internacional - decyzja ramowadecisão-quadro - rozwój osobistydesenvolvimento pessoal - państwo wielonarodoweEstado multiétnico - Sfederowane Stany MikronezjiEstados Federados da Micronésia - ewakuacja ludnościevacuação da população - prawo bliższe obywatelowijustiça de proximidade - etyka w biznesieética económica - OPCWOPAQ - OMT - organ reprezentujący sektor rolnyorganismo de representação agrícola - Parlament AndyjskiParlamento Andino - Parlament ŚrodkowoamerykańskiParlamento Centro-americano - kraje NAFTApaíses da NAFTA - kraje kaukaskiepaíses do Cáucaso - umiejętność komunikacjiprática da comunicação - praktyki negocjacyjneprática da negociação - Parlament LatynoamerykańskiParlamento Latino-americano - umiejętność redagowania pismprática da redacção - wyniki głosowaniaresultado da votação - socjaldemokracjasocial-democracia - statut członka PEestatuto dos membros do Parlamento - system informacji geograficznejsistema de informação geográfica - technologia cyfrowatecnologia digital - FTAAALCA - Europejska Agencja OdbudowyAgência Europeia de Reconstrução - Biuro ds. Żywności i WeterynariiServiço Alimentar e Veterinário - policja bliższa obywatelowipolícia de proximidade - delegacja międzyparlamentarnadelegação interparlamentar - budista [V4.1] - ciência militar [V4.1] - cantina escolar [V4.1] - concílio [V4.1] - congresso de um partido [V4.1] - CPLRE [V4.1] - deveres do cidadão [V4.1] - direito à integridade física [V4.1] - direito penal militar [V4.1] - direito romano [V4.1] - reembolso de imposto [V4.1] - direito de visita [V4.1] - enclave territorial [V4.1] - doença renal [V4.1] - farmácia [V4.1] - estação de caminho-de-ferro [V4.1] - estação rodoviária [V4.1] - geografia histórica [V4.1] - hinduísta [V4.1] - história universal [V4.1] - ilustração gráfica [V4.1] - incunábulo [V4.1] - infracção administrativa [V4.1] - lei de harmonização [V4.1] - manifesto [V4.1] - manuscrito [V4.1] - metodologia jurídica [V4.1] - mitologia [V4.1] - movimento antiglobalização [V4.1] - movimento cultural [V4.1] - partido charneira [V4.1] - partido extraparlamentar [V4.1] - partido monárquico [V4.1] - partido regionalista [V4.1] - plano [V4.1] - polícia regional [V4.1] - polícia local [V4.1] - prestação não contributiva [V4.1] - orçamento local [V4.1] - orçamento regional [V4.1] - propaganda política [V4.1] - regime presidencial [V4.1] - religião primitiva [V4.1] - residência de estudantes [V4.1] - sexualidade [V4.1] - sociologia do direito [V4.1] - sociologia rural [V4.1] - sociologia urbana [V4.1] - sociologia da educação [V4.1] - sociologia política [V4.1] - distribuição de gás [V4.1] - testamento vital [V4.1] - texto sagrado [V4.1] - videoteca [V4.1] - direito natural [V4.1] - biometria [V4.1] - direito à habitação [V4.1] - força de reacção rápida [V4.1] - populismo [V4.1] - união civil [V4.1] - Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] - movimento patriótico [V4.1] - representação permanente junto da União Europeia [V4.1] - grupa społeczno-kulturowagrupo sociocultural - związek zawodowy pracowników służb publicznychsindicato de funcionários públicos - strefa wolnocłowa przemysłowazona franca industrial - RingkoebingRingkøbing - sprzęt audiowizualnymaterial audiovisual - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz WspółpracyAssociação Europeia para a Cooperação - porozumienie branżoweacordo interprofissional - StorstroemStorstrøm - Umm al-KajwajnUmm al Quawain - Zachód Wielkiego Bełtuoeste de Storebælt - dotacja na spłatę odsetekbonificação de juro - koprodukcja audiowizualnaco-produção audiovisual - program audiowizualnyprograma audiovisual - produkcja audiowizualnaprodução audiovisual - polityka audiowizualnapolítica do audiovisual - piractwo audiowizualnepirataria audiovisual - europejska przestrzeń audiowizualnaespaço audiovisual europeu - tusza zwierzątcarcaça - kategoria socjo-zawodowacategoria socioprofissional - Państwo Członkowskie UEEstado-Membro UE - Wspólnotowe Centrum BadawczeCentro Comum de Investigação - Europejska Agencja ds. LekówAgência Europeia de Medicamentos - Bośnia-HercegowinaBósnia-Herzegovina - Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych PracownikówCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - wspólnoty Belgiicomunidades da Bélgica - monitoring eksportucontrolo das exportações - nadużycia finansowe na szkodę UEfraude contra a União Europeia - zewnętrzna granica Unii Europejskiejfronteira externa da União Europeia - Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i NarkomaniiObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - organy i agencje UEórgão e agência UE - SłowacjaEslováquia - CENELECCENELEC - Urząd Harmonizacji w ramach Rynku WewnętrznegoInstituto de Harmonização no Mercado Interno - TARICTaric - EUTELSATEUTELSAT - Dolna AustriaBaixa Áustria - Górna AustriaAlta Áustria - Östra MellansverigeCentro-Este da Suécia - SydsverigeSul da Suécia - Norra MellansverigeCentro-Norte da Suécia - Mellersta NorrlandNorrland Central - Övre NorrlandAlta Norrland - Smaland med öarnaSmåland e Ilhas - VästsverigeOeste da Suécia - Finlandia WschodniaFinlândia Oriental - LaponiaLapónia - Finlandia PołudniowaFinlândia Meridional - Wyspy Alandzkieilhas Åland - odpowiedzialność państwaresponsabilidade do Estado - opinia Trybunału Obrachunkowegoparecer do Tribunal de Contas - EURIBOREURIBOR - pracownik poliwalentnytrabalhador polivalente - Światowa Organizacja TurystykiOMT - buddyścibudista - sztuka wojennaciência militar - stołówka szkolnacantina escolar - Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych EuropyCPLRE - obowiązki obywateladeveres do cidadão - prawo do integralności fizycznejdireito à integridade física - prawo karne wojskowedireito penal militar - prawo rzymskiedireito romano - zwrot podatkureembolso de imposto - prawo do kontaktówdireito de visita - choroba nerekdoença renal - aptekafarmácia - dworzec kolejowyestação de caminho-de-ferro - dworzec autobusowyestação rodoviária - geografia historycznageografia histórica - hinduiścihinduísta - historia światahistória universal - ilustracjailustração gráfica - inkunabułincunábulo - wykroczenie administracyjneinfracção administrativa - ustawa harmonizującalei de harmonização - manifestmanifesto - rękopismanuscrito - metodologia prawoznawstwametodologia jurídica - mitologiamitologia - ruch antyglobalistycznymovimento antiglobalização - ruch kulturalnymovimento cultural - partia środkapartido charneira - partia pozaparlamentarnapartido extraparlamentar - partia monarchistycznapartido monárquico - partia regionalnapartido regionalista - policja regionalnapolícia regional - policja lokalnapolícia local - świadczenia nieskładkoweprestação não contributiva - budżet gminyorçamento local - budżet regionalnyorçamento regional - propaganda politycznapropaganda política - system prezydenckiregime presidencial - religia pierwotnareligião primitiva - dom studenckiresidência de estudantes - seksualizmsexualidade - socjologia prawasociologia do direito - socjologia wsisociologia rural - socjologia miastasociologia urbana - socjologia edukacjisociologia da educação - socjologia politykisociologia política - zaopatrzenie w gazdistribuição de gás - testament życiatestamento vital - księga świętatexto sagrado - wideotekavideoteca - prawo naturydireito natural - prawo do mieszkaniadireito à habitação - siły szybkiego reagowaniaforça de reacção rápida - populizmpopulismo - Stowarzyszenie Państw KaraibskichAssociação dos Estados das Caraíbas - patriotyzmmovimento patriótico - stałe przedstawicielstwo przy UErepresentação permanente junto da União Europeia - sąd wojskowydireito militar - technika uczenia sięmétodo de aprendizagem - mnemonikamétodo mnemotécnico - test psychometrycznyteste psicométrico - Porozumienie z Cotonouacordo de Cotonu - województwa polskieregiões da Polónia - regiony słoweńskieregiões da Eslovénia - regiony czeskieregiões da República Checa - regiony słowackieregiões da Eslováquia - Górna KrainaGorenjska - GoriškaGoriška - Słowenia Południowo-WschodniaEslovénia Sudeste - KoroškaKoroška - Wewnętrzna KrainaNotranjsko-kraška - Obalno-kraškaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Słowenia ŚrodkowaEslovénia Central - region bratysławskiregião de Bratislava - region tarnawskiregião de Trnava - region trenciańskiregião de Trenčín - region nitriańskiregião de Nitra - region bańskobystrzyckiregião de Banská Bystrica - region preszkowskiregião de Prešov - region koszyckiregião de Košice - Południowa BohemiaBoémia do Sul - Hradec KrólowejHradec Králové - Karlowe WaryKarlovy Vary - LiberecLiberec - Południowe MorawyMorávia do Sul - Morawy i Śląsk CzeskiMorávia-Silésia - OłomuniecOlomouc - PardubicePardubice - PilznoPilsen - PragaPraga - UstiUstí - VysocinaVysočina - ŻlinZlín - Bohemia ŚrodkowaBoémia Central - region żylińskiregião de Žilina - regiony estońskieregiões da Estónia - Estonia PółnocnaEstónia do Norte - Estonia ZachodniaEstónia Ocidental - Estonia ŚrodkowaEstónia Central - Estonia Północno-WschodniaEstónia Nordeste - Estonia PołudniowaEstónia do Sul - regiony łotweskieregiões da Letónia - ŁatgaliaLatgale - RygaRiga - VidzemeVidzeme - KurlandiaKurzeme - SemigaliaZemgale - regiony litewskieregiões da Lituânia - OlitaAlytus - KownoKaunas - KłajpedaKlaipėda - MariampolMarijampolė - PoniewieżPanevėžys - SzawleŠiauliai - TaurogiTauragė - TelszeTelšiai - UcianaUtena - WilnoVilnius - regiony węgierskieregiões da Hungria - OuluOulu - Finlandia ZachodniaFinlândia Ocidental - AttykaÁtica - Grecja ZachodniaGrécia Ocidental - Macedonia ŚrodkowaMacedónia Central - Macedonia Wschodnia i TracjaMacedónia Oriental e Trácia - Macedonia ZachodniaMacedónia Ocidental - Północne Wyspy EgejskieEgeu do Norte - Południowe Wyspy EgejskieEgeu do Sul - Wielka Równina PołudniowaAlfold do Sul - Wielka Równina PółnocnaAlfold do Norte - Węgry ŚrodkoweHungria Central - Węgry PółnocneHungria do Norte - region Transdunajski ŚrodkowyTransdanúbia Central - region Transdunajski PołudniowyTransdanúbia do Sul - region Transdunajski ZachodniTransdanúbia Ocidental - kapitał intelektualnycapital intelectual - Europejski Inspektor Ochrony DanychAutoridade Europeia para a Protecção de Dados - EPSOEPSO - rewizjacontrolo jurisdicional - otwarta metoda koordynacjimétodo aberto de coordenação - nanotechnologiananotecnologia - Europejska Polityka Sąsiedztwapolítica europeia de vizinhança - UNIDCPPNUCID - partnerstwo publiczno-prywatneparceria público-privado - protokół dyplomatycznyprotocolo diplomático - Europejska Agencja Bezpieczeństwa MorskiegoAgência Europeia da Segurança Marítima - Europejska Agencja Bezpieczeństwa LotniczegoAgência Europeia para a Segurança da Aviação - ENISAENISA - luka cyfrowafosso digital - polityka językowapolítica linguística - społeczna odpowiedzialność w biznesieresponsabilidade social das empresas - szybkie czytaniemétodo de leitura rápida - wykroczenie drogoweinfracção ao código da estrada - lodołamaczquebra-gelo - zasiłek opiekuńczysubsídio de assistência - niepożądana reklama elektronicznapublicidade electrónica não solicitada - kultura organizacyjnacultura organizacional - outplacementajuda à reintegração profissional - adres internetowyendereço internet - gospodarka oparta na wiedzyeconomia do conhecimento - konferencja prezydentówconferência dos presidentes - Instytut Unii Europesjkiej Studiów nad BezpieczeństwemInstituto de Estudos de Segurança da União Europeia - Centrum Satelitarne Unii EuropejskiejCentro de Satélites da União Europeia - komórka macierzystacélula estaminal - delokalizacjadeslocalização - cmentarz wojskowycemitério militar - województwo mazowieckieMazóvia - województwo małopolskiePequena Polónia - województwo śląskieSilésia - województwo lubelskieregião de Lublin - województwo podkarpackieSubcarpácia - województwo zachodniopomorskiePomerânia Ocidental - województwo świętokrzyskieSanta Cruz - województwo łódzkieregião de Lodz - województwo lubuskieLubúsquia - wojwództwo dolnośląskieBaixa Silésia - województwo podlaskiePodláquia - województwo wielkopolskieGrande Polónia - województwo pomorskiePomerânia - województwo opolskieOpole - województwo kujawsko-pomorskieCujávia-Pomerânia - województwo warmińsko-mazurskieVármia-Masúria - dodatek rodzicielskisubsídio parental - Europejska Agencja ObronyAgência Europeia de Defesa - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli ChoróbCentro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças - Europejska Agencja ds. ChemikaliówAgência Europeia dos Produtos Químicos - Europejska Agencja KolejowaAgência Ferroviária Europeia - Europejskie Kolegium PolicyjneAcademia Europeia de Polícia - broń zakazanaarma proibida - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandiaGotland - BlekingeBlekinge - SkaniaSkåne - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-