Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

AarhusOrhūsa - comunicado de imprensapaziņojums presei - competência jurisdicionaltiesu jurisdikcija - concessionáriokoncesionārs - condição socioeconómicasociālekonomiskie apstākļi - Conselho de Cooperação CulturalMuitas sadarbības padome - CRESTCrest - Agência Europeia para a ProdutividadeEiropas Ražības aģentūra - Agência para a Energia NuclearKodolenerģijas aģentūra - documento audiovisualaudiovizuāls dokuments - DubaiDubaija - plano de desenvolvimento agrícolasaimniecību attīstības programma - impressoraprinteris - água salgadasālsūdens - água subterrâneagruntsūdens - água residualnotekūdeņi - equipamento socioculturalsociālās un kultūras iestādes - Estados UnidosAmerikas Savienotās Valstis - pesca comunitáriaKopienas zvejniecība - Agência Internacional de EnergiaStarptautiskā enerģētikas aģentūra - queijo de cabrakazas piena siers - queijo de vacagovs piena siers - FujeirahFudžeira - governo no exíliotrimdas valdība - indústria audiovisualaudiovizuālā rūpniecība - jurisprudênciatiesu prakse - jurisprudência CEEK precedenta tiesības - Estado federadofederāla valsts - habitação insalubrestandartam neatbilstošas dzīvojamās ēkas - Malásia OrientalAustrummalaizija - acordo de Bretton WoodsBretonvudsas vienošanās - microeconomiamikroekonomika - migração interurbanastarppilsētu migrācija - migração intra-urbanapilsētas iekšējā svārstmigrācija - Leste de StorebæltLielā Belta austrumdaļa - organigramaorganizācijas shēma - árvorekoks - carne de caçamedījumdzīvnieku gaļa - Aarhus - abuso de confiançauzticības laušana - adesivoadhezīvs - comércio de Estadovalsts tirdzniecība - comércio de retalhopārdošana mazumā - comércio por grossovairumtirdzniecība - comércio de armasbruņojuma tirdzniecība - comércio Leste-Oesteaustrumu un rietumu tirdzniecība - comércio externoārējā tirdzniecība - comércio internoiekšējā tirdzniecība - comércio internacionalstarptautiskā tirdzniecība - adesão à União Europeiapievienošanās Kopienai - comercializaçãotirgdarbība - comissão eventualad hoc komiteja - comissão de inquéritoizmeklēšanas komiteja - Comissão dos Direitos do HomemCilvēktiesību komisija - Comissão ONUANO komisija - comissão parlamentarparlamenta komiteja - comissão PEEP komiteja - análise qualitativakvalitatīvā analīze - adjudicação por contratolīgumslēgšanas tiesību piešķiršana - comissão permanentepastāvīgā komiteja - comissão especializadaspeciālā komiteja - Comissão Técnica ONUANO tehniskā komisija - comissionistakomisionārs - CommonwealthSadraudzība - Comunidades EuropeiasEiropas Kopienas - comunamunicipalitāte - adjuvantepalīgviela - comunicação de massasplašsaziņa - comunicação por satélitesatelītkomunikācija - comunicado de imprensa - comunismokomunisms - ComoresKomoru salas - companhia de segurosapdrošināšanas sabiedrība - competência administrativaadministratīvās pilnvaras - competência comunitáriaKopienas kompetence - competência em razão da matériapiekritība pēc būtības - administração centralcentralizēta valdība - competência do executivoizpildinstitūciju kompetence - competência dos Estados-membrosdalībvalstu kompetence - competência da assembleiaparlamenta pilnvaras - competência jurisdicional - competência mistadalīta kompetence - competência territorialteritoriālā piekritība - competitividadekonkurētspēja - complementaridade das trocastirdzniecības komplementaritāte - comportamento do consumidorpatērētāju uzvedība - administração do ensinoizglītības pārvalde - comportamento políticopolitiskā uzvedība - componente electrónicoelektroniskais komponents - composto mineralminerālviela - composição da populaçãoiedzīvotāju sastāvs - composição da assembleiaparlamenta sastāvs - contabilidadegrāmatvedība - contabilidade geralfinanšu pārskati - contabilidade nacionalvalsts konti - administração fiscalnodokļu iestādes - contabilidade públicavalsts budžeta pārskats - contabilidade regionalreģionālie konti - contabilistagrāmatvedis - contakonts - activo consolidadokonsolidētais pārskats - conta de exploraçãotirdzniecības pārskats - posto de vendafirmas preču tirgotava - condado, distrito - concentração da populaçãoiedzīvotāju koncentrācija - concentração de poderesvaras koncentrācija - administração localpašvaldība - concentração económicaekonomikas koncentrācija - concentração industrialrūpniecības koncentrācija - concepção do produtoražojuma noformējums - Maķedonija - concessionário - contribuição financeiravidēja termiņa finanšu palīdzība - desenvolvimento sustentávelilgtspējīga attīstība - união livrekopdzīve - concorrênciakonkurence - concorrência internacionalstarptautiska konkurence - administração públicavalsts pārvalde - resumo de textosrezumēšana - condimentogaršviela - condições de ajudapalīdzības noteikumi - condição femininasieviešu stāvoklis - condições de trabalhodarba apstākļi - condições de vidadzīves apstākļi - condições económicassaimnieciskie nosacījumi - situação socialsociālā situācija - condição socioeconómica - acondicionamentosagatavošana pārdošanai - admissão a exameatļauja kārtot eksāmenus - condições atmosféricasatmosfēras apstākļi - CMTPasaules darba konfederācija - Conferência ONUANO konference - confidencialidadekonfidencialitāte - indústria de confeitariakonditorejas izstrādājumi - conflito de competênciaspiekritības strīds - conflito de poderespilnvaru konflikts - abuso de direitoļaunprātīga tiesību izmantošana - incineração de resíduosatkritumu sadedzināšana - admissão temporáriapagaidu ievešana - conflito laboraldarba strīds - conflito internacionalstarptautisks konflikts - conflito racialrasu nesaskaņas - conflito socialsociālais konflikts - licença por doençaslimības atvaļinājums - licença por maternidadedzemdību atvaļinājums - licença para formaçãomācību atvaļinājums - licença para assistência aos filhosbērna kopšanas atvaļinājums - férias pagassamaksāts atvaļinājums - licença sem vencimentobezalgas atvaļinājums - licença socialsociāli pamatots atvaļinājums - congelaçãosaldēšana - conglomerado de empresaskonglomerāts - CongoKongo - conjuntura económicaīstermiņa ekonomiskās attīstības perspektīvas - ConnachtKonahta - Conselho da União EuropeiaEiropas Savienības Padome - conselho de administraçãodirektoru padome - Conselho de Associação CEEK Asociācijas padome - adopçãobērna adoptēšana - Conselho de Cooperação Cultural - Conselho de Cooperação AduaneiraKultūras sadarbības padome - CAPĀzijas un Klusā okeāna Padome - Conselho da EuropaEiropas Padome - países do Conselho da EuropaEiropas Padomes valstis - Conselho de Segurança ONUANO Drošības padome - Conselho de Tutela ONUANO Aizbildnības padome - Conselho das Comunas e Regiões da EuropaEiropas Pašvaldību un reģionu padome - conselho de ministrosMinistru Padome - aprovação da leilikuma pieņemšana balsojot - Conselho EuropeuEiropadome - Conselho NórdicoZiemeļvalstu padome - países do Conselho NórdicoZiemeļvalstu Padomes valstis - conselheiro agrícolalauksaimniecības konsultants - conservação dos alimentospārtikas konservēšana - conservação dos recursos haliêuticoszivju resursu saglabāšana - conservação dos recursosresursu saglabāšana - conservadorismokonservatīvisms - indústria de conservaskonservu fabrika - consolidação da dívidavalsts parāda atmaksas grafika pārskatīšana - consumidorpatērētājs - consumopatēriņš - consumo alimentarpārtikas patēriņš - consumo de águaūdens patēriņš - consumo de energiaenerģijas patēriņš - consumo familiarmājsaimniecības patēriņš - aprovação do orçamentobudžeta pieņemšana - consumo finalgalapatēriņš - consumo internoiekšzemes patēriņš - consumo per capitapatēriņš uz vienu iedzīvotāju - Constituiçãokonstitūcija - formação de um partidopartijas dibināšana - constituição de sociedadeinkorporēšana - controlo de constitucionalidadekonstitucionālisma kontrole - edifício agrícolasaimniecības ēka - construção de estradasceļu būve - construção metálicametāla konstrukcija - construção navalkuģubūve - consulta da informaçãoinformācijas sniegšana - consulta dos trabalhadoresdarbinieku konsultēšana - contentorkonteiners - impugnação eleitoraliebildumi pret vēlēšanu rezultātiem - adultopieaugušais - contingente pautaltarifu kvota - contracepçãokontracepcija - redução da semanasaīsināta darba nedēļa - contratolīgums - apólice de segurosapdrošināšanas līgums - contrato de trabalhodarba līgums - contrafacçãorūpnieciskā viltošana - AEIDEiropas Attīstības pētniecības un izglītības iestāžu apvienība - contraplacadosaplāksnis - contribuintenodokļa maksātājs - controlo administrativoadministratīvā kontrole - controlo aéreogaisa satiksmes vadība - controlo orçamentalbudžeta kontrole - controlo de gestãopārvaldības audits - controlo da comunicaçãokomunikācijas vadība - EFTAEBTA - controlo da poluiçãopiesārņojuma kontrole - controlo de liquidezlikviditātes kontrole - controlo de produçãoražošanas kontrole - controlo de qualidade dos produtos industriaisrūpniecisko ražojumu kvalitātes kontrole - trabalho atípiconestandarta nodarbinātība - controlo cambialvalūtas maiņas kontrole - controlo das concentraçõesuzņēmumu apvienošanās kontrole - avaliaçãonovērtējums - controlo das migraçõesmigrācijas regulēšana - abuso de poderpilnvaru ļaunprātīga izmantošana - países EFTAEBTA valstis - controlo de preçoscenu kontrole - controlo financeirofinanšu kontrole - controlo parlamentarparlamentārā kontrole - controlo fitossanitárioaugu veselības kontrole - controlo sanitárioslimības profilakse - Convenção CIVCIV konvencija - contrato colectivokoplīgums - aeroportolidosta - Convenção de ArushaArušas Konvencija - Convenção de LoméLomes Konvencija - Convenção de Lomé Ipirmā Lomes Konvencija - Convenção de Lomé IIotrā Lomes Konvencija - Convenção de IaundéJaunde Konvencija - convenção ONUANO konvencija - convergência económicaekonomikas konverģence - conversão de energiaenerģijas pārveide - convertibilidade monetáriavalūtas konvertējamība - CookKuka salas - cooperação administrativaadministratīvā sadarbība - cooperação comercialtirdzniecības sadarbība - cooperação culturalsadarbība kultūras jomā - cooperação económicaekonomiskā sadarbība - cooperação europeiaEiropas sadarbība - cooperação financeirafinansiāla sadarbība - aerosolaerosols - cooperação industrialrūpnieciskā sadarbība - cooperação institucionaliestāžu sadarbība - cooperação entre empresasuzņēmējsabiedrību savstarpējā sadarbība - cooperação internacionalstarptautiskā sadarbība - cooperação judiciáriatiesu iestāžu sadarbība - cooperação militarmilitārā sadarbība - cooperação monetáriamonetārā sadarbība - cooperação políticapolitiskā sadarbība - cooperação regionalreģionālā sadarbība - afectação da terrazemes piešķiršana - cooperação científicazinātniskā sadarbība - cooperação Sul-Suldienvidvalstu sadarbība - cooperação técnicatehniskā sadarbība - cooperação transfronteiriçapārrobežu sadarbība - cooperativakooperatīvs - cooperativa agrícolalauksaimniecības kooperatīvs - cooperativa de consumopatērētāju kooperatīvs - cooperativa de créditokrājaizdevu sabiedrība - coordenação das ajudaspalīdzības saskaņošana - CopenhagaKopenhāgena - publicidade de preçoscenu publicēšana - co-propriedadekopīpašuma tiesības - Coreia do SulDienvidkoreja - Coreia do NorteZiemeļkoreja - CoreperCoreper - corporativismokorporatīvisms - gorduratauki - gordura animaldzīvnieku tauki - gordura vegetalaugu tauki - correspondênciasarakste - corrosãokorozija - filiação políticapolitiskā piederība - corrupçãokorupcija - CórsegaKorsika - Costa RicaKostarika - cotação na bolsabiržas saraksts - Costa do MarfimKotdivuāra - contribuição para a segurança socialsociālās nodrošināšanas iemaksa - quotização açúcarcukura nodoklis - algodãokokvilna - golpe de Estadovalsts apvērsums - fretamentofraktēšana - Tribunal de Justiça CEEK Tiesa - Tribunal de Contas CEEK Revīzijas palāta - Tribunal Europeu dos Direitos do HomemCilvēktiesību tiesa - Tribunal Internacional de JustiçaStarptautiskā tiesa - corrente migratóriamigrācijas kustība - curso de águaūdenstece - AfeganistãoAfganistāna - cotação dos títulos no mercadovērtspapīru cena - corretormākleris - custo de equipamentoiekārtu izmaksas - custo de investimentoieguldījumu izmaksas - custo de capitalkapitāla izmaksas - custo de distribuiçãoizplatīšanas izmaksas - custo de funcionamentodarbības izmaksas - custo da educaçãoizglītības izmaksas - AfrasecĀfrikas un Āzijas Ekonomiskās sadarbības organizācija - custo da construçãoceltniecības izmaksas - custo da poluiçãopiesārņojuma izmaksas - custo da saúdeveselības aizsardzības izmaksas - custo de vidadzīves dārdzība - custo de produçãoražošanas izmaksas - custo de armazenagemglabāšanas izmaksas - custo directotiešās izmaksas - custo do créditoaizņēmuma izmaksas - custo salarialalgas izmaksas - acesso à educaçãoizglītības pieejamība - ÁfricaĀfrika - custo socialsociālie zaudējumi - criação artísticamākslinieciskā jaunrade - criação de empregodarbvietu radīšana - créditokredīts - crédito a curto prazoīstermiņa kredīts - crédito à exportaçãoeksporta kredīts - crédito à importaçãoimporta kredīts - crédito ao consumopatērētāja kredīts - crédito a longo prazoilgtermiņa kredīts - África anglófonaanglofoniskā Āfrika - crédito a médio prazovidēja termiņa kredīts - crédito comercialtirdzniecības kredīts - crédito cruzadomijmaiņas darījumu sistēma - crédito ao investimentoieguldījumu aizdevums - crédito de pagamentomaksājumu apropriācija - crédito documentáriodokumentārais kredīts - crédito imobiliárionekustama īpašuma aizdevums - crédito industrialrūpniecības kreditēšana - crédito internacionalstarptautisks kredīts - nataskrējums - África CentralCentrālā Āfrika - gelado à base de leitepiena saldējums - CREST - CretaKrēta - crime de guerrakara noziegums - criminologiakriminoloģija - crise energéticaenerģētikas krīze - crise políticapolitiskā krīze - crescimento económicoekonomikas pieaugums - África do NorteZiemeļāfrika - Cruz VermelhaStarptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja - crustáceovēžveidīga-, vēžveidīgais - CubaKuba - couroāda - cobrevarš - culturakultūra - cultura de cereaislabības audzēšana - cultura em socalcosterasveida laukkopība - cultura forrageirarupjās lopbarības audzēšana - África do SulDienvidāfrika - fruticulturaaugļkopība - cultura industrialtehnisko kultūru audzēšana - cultura de legumes e hortaliçakomerciāla dārzkopība - cultura permanenteilggadīgā kultūra - cultura populartautas kultūra - cultura sem terrahidroponika - cultura em estufaaudzēšana siltumnīcā - cultura tropicaltropu lauksaimniecība - cultura alimentarnaturālā saimniecība - acumulação de pensõespensijas uzkrāšanas tiesības - África francófonafrankofoniskā Āfrika - CuraçauKirasao - Cíclades - ciclo económicoekonomikas cikls - DinamarcaDānija - regiões da DinamarcaDānijas reģioni - debate parlamentarparlamenta debates - desarborizaçãomežu izciršana - descentralizaçãodecentralizācija - descarga orçamentalbudžeta izpilde - África MeridionalĀfrikas dienviddaļa - resíduoatkritumi - resíduo agrícolalauksaimniecības atkritumi - resíduo industrialrūpnieciskie atkritumi - resíduo não recuperávelnerekuperējami atkritumi - resíduo radioactivoradioaktīvie atkritumi - decisãolēmums - decisão CEKopienas lēmums - decisão CEEAEAEK lēmums - África OcidentalRietumāfrika - decisão-geral CECAEOTK vispārīgs lēmums - decisão individual CECAEOTK individuāls lēmums - declaração de acordos e práticas concertadaspaziņojums par konkurences ierobežošanas praksi - apresentação de candidaturakandidatūras izvirzīšana - declaração de votobalsojuma skaidrojums - África OrientalAustrumāfrika - arranque económicoekonomikas uzplaukums - descolonizaçãodekolonizācija - escrutíniobalsu skaitīšana - desconcentraçãodekoncentrācija - divisão administrativaadministratīvā vienība - divisão em círculos eleitoraisiedalījums vēlēšanu apgabalos - decretodekrēts - dedução fiscalnodokļa atvieglojums - defesa antimíssilraķešaizsardzība - déficezaudējums - défice orçamentalbudžeta deficīts - deflaçãodeflācija - arroteamentokultūrtehnika - degradação do ambientevides kvalitātes pasliktināšanās - acesso ao empregodarba pieejamība - idade escolarskolas vecums - delinquêncialikumpārkāpums - delinquência juveniljauniešu likumpārkāpumi - procura de empregopieteikums par pieņemšanu darbā - procura de bens de consumopatērētāju pieprasījums - procura energéticaenerģijas pieprasījums - demissão do governovaldības demisija - agência no estrangeiroārvalsts pārstāvniecība - democraciademokrātija - democracia populartautas demokrātija - democratizaçãodemokratizācija - democratização da educaçãoizglītības demokratizācija - demografiademogrāfija - desnaturaçãodenaturēšana - produto deteriorávelātrbojīgas preces - Agência de Aprovisionamento CEEAEAEK Sagādes aģentūra - densidade populacionaliedzīvotāju blīvums - departamento - departamento ultramarinoaizjūras departaments Francijā - despesaizdevumi - despesas alimentarespārtikas izdevumi - despesa orçamentadabudžeta izdevumi - agência de notíciaspreses aģentūra - despesas de consumopatēriņa izdevumi - despesa de funcionamentoadministratīvie izdevumi - despesa não orçamentalbudžeta ārkārtas izdevumi - despesa nacionalvalsts izdevumi - despesa não obrigatóriaizvēles izdevumi - despesa obrigatóriaobligātie izdevumi - despesa operacionaldarbības izdevumi - despesas públicasvalsts sektora izdevumi - despolitizaçãodepolitizācija - despovoamentoapdzīvotības sarukšana - deportadoizraidīta persona - depositáriotirdzniecības aģents - depósito bancáriobankas noguldījums - depreciação do capitalkapitāla amortizācija - desregulamentaçãoregulējumu mazināšanās - desarmamentoatbruņošanās - desastre de origem humanacilvēku izraisīta katastrofa - desastre naturalstihiska nelaime - descrição de funçõesdarba apraksts - desertotuksnesis - desertificaçãopārtuksnešošanās - desidrataçãoatūdeņošana - desistência de candidaturakandidatūras atsaukšana - desobediência civilpilsoniska nepakļaušanās - destruição das culturaslabības ražas iznīcināšana - EPA (en) - estreitojūras šaurums - dívida externaārējais parāds - dívida públicavalsts parāds - segunda câmaraaugšpalāta - desvalorizaçãodevalvācija - desenvolvimento económicoekonomikas attīstība - NEA (en) - desenvolvimento industrialrūpniecības attīstība - desenvolvimento integradointegrēta attīstība - desenvolvimento regionalreģionu attīstība - desenvolvimento socialsociālā attīstība - divisaārvalstu valūta - diabetescukurslimība - relações Norte-Sulziemeļu un dienvidu attiecības - ditaduradiktatūra - agência regionalreģionālā aģentūra - léxicoleksikons - diferença culturalkultūru atšķirība - diferendo internacionalstarptautiskas domstarpības - difusão da informaçãoinformācijas izplatīšana - difusão da culturakultūras izplatīšana - difusão restritaierobežota aprite - difusão selectiva da informaçãoinformācijas izplatīšana izlases kārtā - dimensão da empresauzņēmuma lielums - diplomadiploms - direcção de empresauzņēmējsabiedrības pārvaldība - directivadirektīva - directiva comunitáriaKopienas direktīva - disciplina de votobalsošanas disciplīna - discotecadokumentu bibliotēka - discursoruna - acesso à informaçãopieeja informācijai - discriminação sexualdiskriminācija dzimuma dēļ - discriminação económicaekonomiskā diskriminācija - discriminação linguísticavalodiskā diskriminācija - discriminação políticapolitiskā diskriminācija - discriminação racialdiskriminācija rases dēļ - discriminação religiosadiskriminācija reliģiskās pārliecības dēļ - disparidade de preçoscenu starpība - disparidade económicaekonomiskās atšķirības - disparidade regionalreģionu atšķirības - conservantekonservants - centro de saúdemedicīnas centrs - recursos alimentarespārtikas resursi - disponibilidades energéticaspieejamie energoresursi - dispositivo de conduçãopiedziņas mehānisms - dispositivo de segurançadrošības ierīce - dispositivo de sinalizaçãosignālierīce - dissidêncianevienprātība - dissolução do parlamentoparlamenta atlaišana - dissuasãopreventīvs pasākums - destilaçãopārtvaice - distribuição comercialsadales tirdzniecība - distribuição de energiaenerģijas sadale - abastecimento de águaūdensapgāde - distribuição de electricidadeelektroapgāde - distribuição exclusivaīpašs izplatīšanas nolīgums - diversificação da produçãoražojumu dažādošana - diversificação das exportaçõeseksporta diversifikācija - capatazuzraudzītājs - divisão internacional do trabalhostarptautiskā darba dalīšana - divórciolaulības šķiršana - doutrina jurídicatiesību doktrīna - documentodokuments - documento audiovisual - documento de identidadepersonu apliecinošs dokuments - documento de sessãosēdes apspriežu dokuments - aglomerado populacionalapbūvētā zona - documento aduaneiromuitas dokuments - documento oficialoficiāls dokuments - documento parlamentarparlamenta dokuments - documentaçãodokumentācija - Dodecaneso - DomínicaDominika - danokaitējums - dano de guerrakara postījumi - perdas e danoskaitējuma atlīdzināšana - donativoziedojums - doaçãodāvinājums - alfândegamuita - Dubai - dupla tributaçãonodokļu divkārša uzlikšana - dupla nacionalidadedubultpilsonība - duplo empregodivu darbu savienošana - aglomerado rurallauku apdzīvotne - duodécimo provisórioprovizoriskās divpadsmitdaļas - dragagembagarēšana - drenagemnosusināšana - DrentheDrente - direito à educaçãotiesības uz izglītību - direito à informaçãotiesības uz informāciju - direito à culturatiesības uz kultūru - aglomerado urbanopilsētas centrs - direito à justiçatiesības uz taisnīgu tiesu - direito administrativoadministratīvās tiesības - direito aéreogaisa tiesības - direitos antidumpingantidempinga muita - direito ao trabalhotiesības uz darbu - direito bancáriobanku tiesības - direito cambialvekseļtiesības - direito civilcivillikums - direito comercialkomerctiesības - direito comunitárioKopienas tiesības - agitação políticapolitiskā aģitācija - direito constitucionalkonstitucionālais likums - direito consuetudinárioparažu tiesības - direito de autorautortiesības - taxas de registoreģistrācijas nodoklis - direito de escalatiesības nolaisties - direito de estabelecimentotiesības veikt uzņēmējdarbību - direito à grevetiesības streikot - direito da energiaenerģētikas likums - direito do ambientevides tiesības - agregado económicoekonomikas kopums - direito do espaçotiesību akti par atklāto kosmosu - direitos do indivíduopersonas tiesības - direito da concorrênciakonkurences likums - direito da famíliaģimenes tiesības - direito da guerrakara likums - direito do marjūras tiesības - direito de manifestaçãotiesības uz demonstrācijām - direitos de pescazvejas tiesības - acesso à profissãoprofesijas pieejamība - direito de preferênciapirmpirkuma tiesības - direito de resoluçãovaldījuma atjaunošanas tiesības - direito de votobalsstiesības - direito dos segurosapdrošināšanas likums - direito de patentespatentu tiesības - direito dos Estadosvalstu tiesību akti - direito dos estrangeirosārvalstnieku tiesības - direitos das minoriasminoritāšu tiesības - direito das sociedades comerciaisuzņēmējsabiedrības likums - direito dos transportespārvadājumu likums - direito da habitaçãomājokļa tiesības - direito do trabalhodarba tiesības - direito eleitoralvēlēšanu likums - agricultura a tempo parcialdaļējas noslodzes lauksaimniecība - regulamentação financeirafinanšu tiesību akti - direito fiscalnodokļu likums - direito fiscal internacionalstarptautisks nodokļu likums - legislação florestalmežsaimniecības tiesību akti - direito humanitário internacionalstarptautiskais cilvēktiesību likums - direito internacionalstarptautisko tiesību akti - direito internacional privadostarptautiskās privāttiesības - direito internacional públicostarptautiskās publiskās tiesības - agricultura biológicabioloģiskā lauksaimniecība - Direito Marítimojūrniecības likums - direito matrimoniallaulības un ģimenes tiesības - direito nacionalvalsts tiesību akti - direito nuclearkodoltiesības - direito penalkrimināllikums - delito económiconodarījums ekonomikas jomā - direito penal internacionalstarptautiskās krimināltiesības - direito privadoprivāttiesības - agricultura comercialkomerclauksaimniecība - direito públicopubliskās tiesības - direito ruralagrārās tiesības - direito socialsociālo tiesību akti - direito territorialteritoriālās tiesības - direita políticalabējā partija - direitos cívicoscivilās tiesības - direitos do Homemcilvēktiesības - direitos da mulhersieviešu tiesības - agricultura contratuallīgumsaimniekošana - Direitos Especiais de Saqueīpašās aizņēmuma tiesības - dumpingdempings - esperança de vidaparedzamais dzīves ilgums - duração dos estudosmācību ilgums - duração do arrendamentonomas ilgums - duração do trabalhodarba laiks - duração legal do trabalholikumā noteiktais darbalaiks - países EAMAAAMS valstis - agricultura de grupogrupālā saimniekošana - East AngliaAustrumanglija - águaūdens - águas comunitáriasKopienas ūdeņi - água de infiltraçãoinfiltrācijas ūdens - água termalpeldvieta - aguardentespirti - águas interioresiekšējie ūdeņi - agricultura de montanhalauksaimniecība kalnainos apvidos - mar altostarptautiskie ūdeņi - água salgada - água subterrânea - água superficialvirszemes ūdeņi - mar territorialteritoriālie ūdeņi - água residual - trocas agrícolaslauksaimniecības preču tirdzniecība - trocas comerciaistirdzniecības darbības - agricultura de subsistênciapašnodrošinājuma saimniecība - permuta de informaçãoinformācijas pārsūtīšana - permuta de publicaçõespublikāciju apmaiņa - comércio extracomunitárioKopienas ārējā tirdzniecība - comércio intracomunitárioKopienas iekšējā tirdzniecība - comércio por grupos de paísestirdzniecība pēc valstu grupām - comércio por paístirdzniecība pēc valstīm - comércio por produtosprodukta tirdzniecība - amostragemparaugu ņemšana - agricultura extensivaekstensīvā lauksaimniecība - escala de saláriosatalgojuma skala - iluminaçãoapgaisme - escola no estrangeiroārvalsts skola - escola europeiaEiropas skola - escola internacionalstarptautiska skola - escola infantilpirmsskolas izglītības iestāde - escola nacionalvalsts dienesta skola - ecologiaekoloģija - ecologismoekoloģisms - econometriaekonometrija - acesso ao mercadopiekļuve tirgum - agricultura intensivaintensīvā zemkopība - economiaekonomika - economia agrícolalauksaimniecības ekonomika - economia colectivakolektivizēta ekonomika - economia concertadasaskaņota ekonomiska darbība - economia de escalalielražošanas ietaupījums - economia de energiaenergotaupība - ajustamento estruturalstrukturāli pielāgojumi - economia de guerrakara ekonomika - economia da empresauzņēmuma administrācija - regiões da ÁustriaAustrijas reģioni - agricultura mediterrânicaVidusjūras valstu lauksaimniecība - economia de mercadotirgus ekonomika - economia de subsistêncianaturālas saimniecības ekonomika - economia dos transportespārvadājumu ekonomika - economia orientadakontrolēta ekonomika - economia familiarmājsaimniecību ekonomika - economia florestalmeža ekonomika - economia industrialindustriāla ekonomika - economia internacionalpasaules ekonomika - economia mistajauktā ekonomika - economia nacionaltautsaimniecība - agroalimentarlauksaimniecības produkti - economia planificadaplānotā ekonomika - economia pós-industrialpostindustriāla ekonomika - economia públicavalsts ekonomika - economia regionalreģionālā ekonomika - economia paralelaēnu ekonomika - economia urbanapilsētas saimniecība - EscóciaSkotija - ecossistemaekosistēma - euroeiro - agro-indústriaagroindustrija - ediçãoizdevējdarbība - educaçãoizglītība - educação ao domicíliomājmācība - educação artísticamākslas izglītība - educação comparadasalīdzināmā izglītība - educação de basepamatizglītība - educação de massastautas izglītība - educação de adultospieaugušo izglītība - educação de estrangeirosārvalstnieku izglītība - educação informalneformālā izglītība - educação permanenteturpināmizglītība - educação físicasporta izglītība - educação pré-escolarpirmsskolas izglītība - educação sanitáriaveselības izglītība - educação sexualdzimumaudzināšana - ensino especialīpašā izglītība - edulcorantesaldinātājs - efectivo escolarskolēnu skaits - agronomiaagronomija - efluente radiactivoradioaktīvie notekūdeņi - igualdade das remuneraçõesvienāds atalgojums - igualdade de tratamentovienāda attieksme - igualdade perante a leivienlīdzība likuma priekšā - Egipto, EgitoĒģipte - El SalvadorSalvadora - alargamento do mercadotirgus paplašināšanās - citrinocitrusaugļi - eleitor inscritobalsotāju reģistrācija - eleiçãovēlēšanas - eleição antecipadaiepriekšējas vēlēšanas - eleição europeiaEiropas vēlēšanas - eleição indirectanetiešās vēlēšanas - eleição localpašvaldību vēlēšanas - eleição nacionalvalsts vēlēšanas - eleição parlamentarparlamenta vēlēšanas - eleição parcialpapildvēlēšanas - AID - eleição presidencialprezidenta vēlēšanas - eleição primáriaprimārās vēlēšanas - eleitoradoelektorāts - electroquímicaelektroķīmija - electrometalurgiaelektrometalurģija - electrónicaelektronika - electrotecniaelektrotehnoloģija - pecuárialopkopība - apoio económicoekonomiskais atbalsts - criação animal em pastorícialauksaimniecība brīvās turēšanas apstākļos - cultura de crustáceosvēžveidīgo audzēšana - criação animal intensivaintensīvā lopkopība - alunoaudzēknis - elegibilidadetiesības kandidēt vēlēšanās - eliminação de resíduosatkritumu noglabāšana - emancipaçãoemancipācija - embalagemiesaiņošana - pastagem de engordanobarošana ganībās - engarrafamentoiepildīšana pudelēs - ajuda ao empregonodarbinātības atbalsts - emigraçãoemigrācija - Emília-RomanaEmīlija Romanja - Emiratos Árabes UnidosApvienotie Arābu Emirāti - territórios dos Emiratos Árabes UnidosApvienoto Arābu Emirātu valstis - emissão de títulosvērtspapīru emisija - emissão de moedavalūtas emisija - acidente de transporteceļu satiksmes negadījums - emprego reservadomērķnodarbinātība - empregadopārvaldē strādājošais - empregado de escritóriobiroja darbinieks - empregado dos serviços públicosvalsts civildienesta ierēdnis - empregadordarba devējs - empréstimo, empréstimo contraídoaizdevums, aizņēmums - ajuda ao estrangeiropalīdzība ārvalstīm - empréstimo comunitário contraídoKopienas aizņēmums - empréstimo internacionalstarptautisks aizdevums - empréstimo públicovalsts aizņēmums - emulsionante alimentarpārtikas emulgants - endividamentoparādsaistības - energia das ondasviļņu enerģija - energia não poluenteekoloģiski tīra enerģija - ajuda à exportaçãoatbalsts eksportam - energia poluenteekoloģiski kaitīga enerģija - energia eléctricaelektroenerģija - energia eólicavēja enerģija - energia geotérmicaģeotermiskā enerģija - energia hidráulicahidrauliskā enerģija - energia hidroeléctricahidroelektrostaciju elektroenerģija - energia maremotrizplūdmaiņu enerģija - energia nuclearkodolenerģētika - energia renovávelatjaunīgā enerģija - ajuda por hectareatbalsts par hektāru - energia solarsaules enerģija - energia térmicasiltumenerģija - criançabērns - criança abandonadabez vecāku gādības palicis bērns - filho de migrantemigrantu bērns - filho naturalārlaulības bērns - filho únicovienīgais bērns - afectação de despesasizdevumu saistības - fertilizantemēslošanas līdzeklis - fertilizante químicominerālmēslojums - ajuda ao investimentoieguldījumu atbalsts - fertilizante orgânicoorganiskais mēslojums - engordanobarošana - rapto políticopolitiskas personas nolaupīšana - inquérito económicoekonomikas apskats - inquérito ao consumopatērētāju apzināšana - inquérito socialsociālā izpēte - registo de dadosdatu ieraksts - registo de documentosdokumentu uzskaite - ajuda à construçãosubsīdija celtniecībai - enriquecimento de combustíveldegvielas bagātināšana - professorpedagogs - ensinomācīšana - ensino à distânciatālmācība - ensino agrícolalauksaimniecības izglītība - ensino informatizadoprogrammētās mācības - ensino confessionalkonfesionālā izglītība - ensino de línguasvalodas mācīšana - ensino geralvispārīgā izglītība - ensino gratuitobezmaksas izglītība - ajuda à modernizaçãomodernizācijas atbalsts - ensino secularlaicīgā izglītība - ensino médicomedicīnas izglītība - ensino obrigatórioobligātā izglītība - ensino paramédicovidējā medicīnas personāla sagatavošana - ensino pluridisciplinarvairākprofilu izglītība - ensino pós-universitáriopēcdiploma studijas - ensino primáriosākumizglītība - ensino privadoprivātizglītība - ensino profissionalprofesionālā izglītība - ensino oficialvalsts izglītība - ajuda à produçãoražošanas attīstības atbalsts - ensino na área de ciênciaseksaktā izglītība - ensino secundáriovidējā izglītība - ensino superioraugstākā izglītība - ensino técnicotehniskā izglītība - acordos e práticas concertadasierobežojošas tirdzniecības prakse - acordo horizontalhorizontālais nolīgums - acordos e práticas ilícitasnelikumīga vienošanās - acordos e práticas concertadas internacionaisstarptautisks kartelis - acordo verticalvertikālais nolīgums - ajuda alimentarpārtikas palīdzība - mutualidade agrícolalauksaimnieku savstarpējā palīdzība - entrave não pautalbeztarifu barjera - entrave pautaltarifu barjera - entrave técnicotehnisks šķērslis - entreposto aduaneiromuitas noliktava - empresauzņēmējdarbības veids - empresa artesanalamatniecības uzņēmums - empresa comercializplatītājuzņēmums - empresa comumkopuzņēmums - empresa de arrendamentonomas uzņēmums - empresa de transportepārvadājumu sabiedrība - empresa estrangeiraārvalstu uzņēmums - empresa europeiaEiropas uzņēmums - empresa familiarģimenes uzņēmums - empresa fiduciáriatrasta uzņēmums - empresa imobiliárianekustamā īpašuma uzņēmums - empresa individualviena īpašnieka uzņēmums - acidente de trabalhonelaimes gadījums darbā - ajuda aos desfavorecidosatbalsts nelabvēlīgām grupām - empresa industrialrūpniecības uzņēmums - empresa multinacionaldaudznacionāls uzņēmums - empresa privadaprivātais sektors - empresa públicasabiedriskais sektors - manutenção de equipamentosuzturēšana - manutenção das culturaslaukaugu audzēšana - ambiente físicofiziskā vide - poupançaietaupījumi - ajuda às empresasatbalsts uzņēmumiem - poupança forçadaobligātie uzkrājumi - epidemiaepidēmija - epidemiologiaepidemioloģija - EpiroĒpeira - esgotamento dos recursosresursu izsīkšana - EquadorEkvadora - equinozirgu dzimtas dzīvnieks - equilíbrio orçamentalbudžeta līdzsvars - equilíbrio ecológicoekoloģiskais līdzsvars - ajuda bilateraldivpusēja palīdzība - equipamento agrícolalauksaimniecības iekārta - equipamento colectivokomunālā saimniecība - equipamento do veículotransportlīdzekļa daļas - equipamento electrónicoelektroniskā iekārta - equipamento industrialražošanas iekārta - equipamento sociocultural - auxílio CECAEOTK palīdzība - equipamento desportivosporta aprīkojums - equivalência de diplomasdiplomu līdzvērtība - ergonomiaergonomika - erupção vulcânicavulkāna izvirdums - escravaturaverdzība - desconto bancáriodiskontēšana - espaço aéreogaisa telpa - espaço judiciário europeuEiropas tiesiskā telpa - área verdezaļā zona - ajuda comunitáriaKopienas palīdzība - EspanhaSpānija - regiões de EspanhaSpānijas reģioni - espécie protegidaaizsargājamās sugas - espionagem industrialrūpnieciskā spiegošana - ensaiotestēšana - experiência nuclearkodolizmēģinājums - Estremadura espanholaEstremadura - ajuda complementar aos produtospapildu atbalsts produktiem - estabelecimentouzņēmums - instituição especial de créditoīpaša statusa iestāde - estabelecimento de ensinoizglītības iestāde - organismo de utilidade públicakomunālās saimniecības uzņēmums - elaboração do orçamentobudžeta sastādīšana - estabelecimento hospitalarmedicīnas iestāde - estabelecimento prisionalsoda izciešanas iestāde - organismo públicosabiedriska iestāde - estanhoalva - padrão de câmbio-ourozelta valūtas standarts - ajuda de emergênciaārkārtas palīdzība - padrão-ourozelta standarts - Estadovalsts - estado civilcivilstāvoklis - estado de excepçãoizņēmuma stāvoklis - estado de emergênciaārkārtas stāvoklis - Estado-providêncialabklājības valsts - Estados Unidos - auxílio estatalvalsts atbalsts - etanoletanols - EtiópiaEtiopija - etnologiaetnoloģija - rotulagemmarķēšana - estudo de viabilidadepriekšizpēte - estudo de mercadotirgus izpēte - estudo do trabalhodarba organizācijas izpēte - estudanteizglītojamais - estudante estrangeiroārvalsts students - ajuda económicaekonomiskā palīdzība - eurocréditoeirokredīts - eurodivisaeirovalūta - eurodólareirodolārs - euro-emissãoeiroobligācija - euromercadoeirotirgus - eurocomunismoeirokomunisms - EurocontrolEirokontrole - eurodireitaEiropas tiesības - EurogrupoEirogrupa - EuropaEiropa - ajuda em génerospalīdzība graudā - Europa do NorteZiemeļeiropa - Europa MeridionalDienvideiropa - Europa OcidentalRietumeiropa - Europa OrientalAustrumeiropa - europesca - interactividademijiedarbība - eutrofizaçãoeitrofikācija - avaliação orçamentalbudžeta novērtējums - avaliação de projectoprojekta novērtējums - avaliação de recursosresursu novērtējums - miudezassubprodukts - acidente nuclearkodolavārija - ajuda financeirafinansiāla palīdzība - avaliação tecnológicatehnoloģijas novērtējums - evasão fiscalnodokļa apiešana - exameeksāmens - excedente agrícolalauksaimniecības produktu pārpalikums - exclusão do tratamento CEatļauja atkāpei no EK režīma - execução de projectoprojekta pārvaldība - execução do orçamentobudžeta īstenošana - execução de sentençanolēmuma piespiedu izpilde - isenção de autorização de acordos e práticas concertadasatbrīvošana no konkurences ierobežojumu sankcionēšanas - isenção pautaltarifa atbrīvojums - exercício orçamentalfinanšu gads - fuga de cérebrosintelektuālā darbaspēka emigrācija - agricultorlauksaimnieks - exploração agrícolalauku saimniecība - exploração agrícola estatalvalsts saimniecība - exploração agrícola mistajaukta saimniecība - exploração marítimajūru izmantošana - exploração dos recursosresursu izmantošana - exploração agrícola familiarģimenes saimniecība - exploração florestalmeža saimniecība - exploração leiteirapiena ražošanas saimniecība - explosivosprāgstviela - exportaçãoeksports - exportação de capitaiskapitāla eksports - expropriaçãoekspropriācija - ajuda multilateraldaudzpusēja palīdzība - expulsãoizraidīšana - exterritorialidadeeksteritorialitāte - extracção mineiraiežguve - extradiçãoizdošana - extrema-direitalabējie radikāļi - extrema-esquerdakreisie radikāļi - Extremo OrienteAustrumāzija - facturaçãofaktūrrēķina izrakstīšana - ajuda não reembolsávelneatmaksājama palīdzība - rendimento baixomazs ienākums - falênciabankrots - fomeizsalkums - regime de exploração agrícolazemes īpašuma lietošanas veids - exploração por conta própriaīpašnieka apsaimniekojums - exploração mistajaukts valdījums - famíliaģimene - família numerosadaudzbērnu ģimene - família por afinidadeieprecētā ģimene - FAOPārtikas un lauksaimniecības organizācija - ajuda privadaprivāta palīdzība - farinha de cereaislabības milti - fascismofašisms - faunafauna - FECOMEMSF - fecundidadeauglība - domésticamājsaimniece - ajuda regionalreģionālais atbalsts - mulher migrantemigrante - FEOGAELVGF - FEOGA garantiaELVGF Garantiju nodaļa - FEOGA orientaçãoELVGF Virzības nodaļa - ferrodzelzs - arrendamento ruralnomas saimniecība - exploração agrícola colectivakopsaimniecība - exploração-pilotoparaugsaimniecība - ferry-boatpārceltuves kuteris - ajuda sanitáriamedicīniskā palīdzība - FIABStarptautiskā bibliotēku apvienību un iestāžu federācija - fibra de madeirakoksnes šķiedra - fibra de vidrostiklšķiedra - fibra têxtiltekstilšķiedra - FIDStarptautiskā dokumentācijas federācija - FIDAStarptautiskais lauksaimniecības attīstības fonds - Fidji, FijiFidži - febre aftosamutes un nagu sērga - ajuda sectorialnozares atbalsts - fiostieple - rede de pescazvejas tīkls - filialmeitasuzņēmums - filial comumkopīgs meitasuzņēmums - financiamentofinansējums - financiamento a curto prazoīstermiņa finansēšana - financiamento a longo prazoilgtermiņa finansēšana - financiamento a médio prazovidēja termiņa finansēšana - ajuda sociallabklājība - financiamento comunitárioKopienas finansējums - financiamento compensatóriokompensējošs finansējums - financiamento complementarpapildu finansēšana - financiamento da ajudapalīdzības finansēšana - financiamento industrialrūpniecības finansēšana - financiamento das exportaçõeseksporta finansēšana - financiamento dos partidospartiju finansēšana - financiamento do orçamentobudžeta finansēšana - financiamento eleitoralvēlēšanu finansējums - financiamento nacionalvalsts finansējums - imposto sobre consumos específicosakcīzes nodoklis - finanças internacionaisstarptautiskās finanses - finanças locaispašvaldību finansējums - finanças públicasvalsts finanses - FinlândiaSomija - FióniaFīna - fiscalidadenodokļu sistēma - UnicefANO Bērnu fonds - fissão nuclearkodola skaldīšana - IEA (en) - fixação de preçoscenu noteikšana - fixação de salárioalgas noteikšana - Província da Flandres OcidentalRietumflandrijas province - Província da Flandres OrientalAustrumflandrijas province - flocos de cereaisgraudu pārslas - floraaugu valsts - floriculturaziedkopība - transporte por flutuaçãopludināšana - frota aéreagaisa kuģu parks - AIEAStarptautiskā atomenerģijas aģentūra - frota de pescazvejas flote - frota fluvialiekšzemes ūdensceļu flote - frota mercantetirdzniecības flote - flutuação conjunturalcikliskās svārstības - flutuação de preçoscenu svārstības - flutuação económicaekonomiskās svārstības - flutuação estruturalstrukturālas svārstības - flúorfluors - FMISVF - AISSStarptautiskā sociālo nodrošinātāju apvienība - FNUMPANO Iedzīvotāju fonds - função públicacivildienests - funcionário públicocivildienesta ierēdnis - funcionário europeuEiropas amatpersona - fundo costeirokrasta zemūdens nogāze - fundo oceânicojūras dibens - fundaçãofonds - fundos CEEK fonds - AjmanAdžmāna - fundo comumkopējs fonds - fundo de comércionemateriālā vērtība - FEDERERAF - fundo de maneioapgrozāmais kapitāls - Fundo Monetário EuropeuEiropas Monetārais fonds - ferro fundidočuguns - perfuraçãourbumi - perfuração no marurbšanas darbi atklātā jūrā - adiamentoatlikšana - florestamežs - reserva florestalklasificēts mežs - floresta de alto fustedižmežs - mataatvasājs - floresta naturaldabiskais mežs - floresta plantadameža stādījums - formalidade aduaneiramuitas formalitātes - formação para a gestãovadībzinības mācības - formação de professorespedagogu sagatavošana - formação de preçoscenu veidošana - formação em serviçostažēšanās - formação profissionalarodapmācība - ajustamento monetáriovalūtas vērtības izlīdzināšana - formulárioveidlapa - fornokrāsns - fornecedorpiegādātājs - fornecimento de documentosdokumentu piegāde - despesas judiciaistiesvedības izdevumi - despesas de escolaridademācību maksa - despesas eleitoraisvēlēšanu izdevumi - despesas geraispieskaitāmās izmaksas - despesas farmacêuticasfarmācijas izdevumi - FrançaFrancija - DU francesesFrancijas aizjūras departamenti - PTU francesesFrancijas aizjūras teritorijas - regiões de FrançaFrancijas reģioni - Franche-ComtéFranškontē - franchisingkomercpilnvarošana - franquia aduaneiraatbrīvojums no muitas nodokļiem - fraudekrāpšana - fraude eleitoralnelikumības vēlēšanu laikā - ALACLLatīņamerikas Integrācijas asociācija - fraude fiscalizvairīšanās no nodokļu maksāšanas - FrederiksbergFrederiksberga - FrederiksborgFrederiksborga - frequência escolarskolas apmeklētība - fretekravas pārvadājumu likme - Friuli-Venezia-GiuliaFriuli-Venēcija Džūlija - FrísiaFrīzlande - queijosiers - queijo de pasta semidurapusmīkstais siers - queijo de pasta duracietais siers - países ALACLLAFTA valstis - queijo de pasta molemīkstais siers - queijo curado com fungoszilais siers - queijo de ovelhaaitas piena siers - queijo de cabra - queijo de vaca - queijo fundidokausēts siers - queijo fresconenogatavināts siers - indústria queijeirasiera rūpnīca - fronteirarobeža - frutoaugļi - fruto secorieksts - fruto com caroçokauleņi - fruto de sementesēkleņi - fruto frescosvaigi augļi - fruto tropicaltropu auglis - Fujeirah - fusão de empresasapvienošana - fusão nuclearkodolsintēze - GabãoGabona - AlbâniaAlbānija - GalápagosGalapagu salas - GalizaGalisija - GâmbiaGambija - garantiagarantija - garantia de créditokredītgarantija - garantia de rendimentogarantētais ienākums - garantia do investimentoieguldījumu aizsardzība - guarda de criançasbērnu aprūpe - álcoolspirts - desperdícioatliekas - GATTVispārējais tarifu un tirdzniecības nolīgums - esquerda políticakreisā partija - esquerdismokreisums - gásgāze - gás de combustãodūmgāzes - gás naturaldabasgāze - gasodutogāzvads - álcool químicoķīmiskais spirts - suspensão de cultivoatmata - engenharia civilcivilā būvniecība - vitelatele - geoquímicaģeoķīmija - ģeogrāfija - geografia económicaekonomiskā ģeogrāfija - geografia políticapolitiskā ģeogrāfija - geologiaģeoloģija - geofísicaģeofizika - gerontologiagerontoloģija - gestãopārvaldība - gestão contabilísticapārvaldības grāmatvedība - gestão de empresasuzņēmuma pārvaldība - gestão do espaçoapvidus pārvaldība - gestão de resíduosatkritumu apsaimniekošana - gestão das pescaszvejniecības pārvaldība - gestão dos recursosresursu pārvaldība - gestão do materialloģistika - alcoolismoalkoholisms - administração do pessoalpersonāla pārvaldība - gestão financeirafinanšu pārvaldība - gestão previsionalpārvaldības plānošana - GanaGana - animal de caçamedījumdzīvnieks - GibraltarGibraltārs - geloledus - glucoseglikoze - golfolīcis - governovaldība - governo no exílio - governo insurreccionaldumpinieku valdība - gordura alimentarpārtikas tauki - gordura industrialtehniskie tauki - AlentejoAlentežu - grande empresaliels uzņēmums - grande exploração agrícolaliela saimniecība - Grandes AntilhasLielās Antiļu salas - cuidados médicos gratuitosbezmaksas medicīniskā aprūpe - GréciaGrieķija - Grécia CentralVidusgrieķija - regiões da GréciaGrieķijas reģioni - GranadaGrenāda - grevestreiks - AlgarveAlgarvi - GroenlândiaGrenlande - GroningenGroningena - Pacto AndinoAndu grupa - países do Pacto AndinoAndu grupas valstis - grupo de interessesinterešu grupa - grupo de empresasuzņēmumu grupa - Grupo dos DezDesmit valstu grupa - Acordo ADRADR nolīgums - ArgéliaAlžīrija - grupo políticopolitiskā grupa - movimento de defesa dos direitos do homemcilvēktiesību kustība - associação de compradorespircēju grupa - grupo de interesse económicoekonomisko interešu grupējums - agrupamento de produtoresražotāju grupa - grupo étnicoetniskā grupa - algaaļģes - grupo linguísticolingvistiskā grupa - sêmeaputraimi - GuadalupeGvadelupa - GuatemalaGvatemala - GelderlandGelderlande - guerrakarš - guerra civilpilsoņu karš - guerra de independêncianeatkarības cīņas - guerra de fronteirarobežkonflikts - guerra friaaukstais karš - guerra nuclearkodolkarš - GuinéGvineja - Guiné-BissauGvineja-Bisava - Guiné EquatorialEkvatoriālā Gvineja - GuianaGajāna - Guiana FrancesaFranču Gviāna - habitatdzīvojamā vide - meio rurallauku dzīvojamā vide - meio urbanopilsētas dzīvojamā vide - alimento para gadodzīvnieku barība - hábito alimentarēšanas paradumi - hábito de comprapirkšanas paradumi - Província do HainautEno province - HaitiHaiti - halogéneohalogēns - HamburgoHamburga - deficienteinvalīds - harmonização alfandegáriamuitas darbību saskaņošana - alimento industrialrūpnieciski ražota barība - harmonização fiscalnodokļu saskaņošana - Alta NormandiaAugšnormandija - Burkina FasoBurkinafaso - HawaiiHavaju salas - helicópterohelikopters - HesseHesene - alimento para criançaszīdaiņu uzturs - hora de Verãovasaras laiks - período de perguntasjautājumu izskatīšanas laiks - hora extraordináriavirsstundas - hinduísmohinduisms - Históriavēsture - histologiahistoloģija - holdingkontrolakciju sabiedrība - Holanda MeridionalDienvidholande - Holanda SetentrionalZiemeļholande - alimento preparadopārtikas pusfabrikāti - homicídiononāvēšana - homologaçãoapstiprināšana - HondurasHondurasa - Hong KongHonkonga - HungriaUngārija - estabelecimento psiquiátricopsihiatriskā iestāde - horário de trabalhodarba grafiks - alimento transformadopārstrādāta pārtika - horário flexívelelastīgs darbalaiks - jardinagemdārzkopība - lúpuloapiņi - óleo animaldzīvniekizcelsmes eļļa - óleo de amendoimzemesriekstu eļļa - azeiteolīveļļa - óleo de peixezivju eļļa - óleo pesadosmagā eļļa - óleo mineralminerāleļļa - nutriçãouzturs - óleo usadoizlietotā nafta - óleo vegetalaugu eļļa - fábrica de óleoseļļas rūpnīca - oficial de diligênciastiesu izpildītājs - humanização do trabalhodarba humanizācija - hidrocarbonetoogļūdeņradis - hidrogénioūdeņradis - hidrogeologiahidroģeoloģija - alimentação animaldzīvnieku ēdināšana - hidrologiahidroloģija - higiene alimentarpārtikas higiēna - saúde e higiene no trabalhoarodveselība - hipotecahipotēka - ideologia políticapolitiskā ideoloģija - Acordo AETRAETR nolīgums - alimentação humanacilvēku uzturs - inhamesaldie kartupeļi - IIPEStarptautiskais izglītības plānošanas institūts - ilhasala - Île-de-FranceIldefransa - Ilha de GuamGuama - Ilhas Anglo-NormandasNormandijas salas - Ilhas CaimãoKaimanu salas - Ilhas CarolinasKarolīnu salas - Ilhas do BarlaventoVējpuses salas - Ilhas FaroéFarēru salas - Ilhas JónicasJonijas salas - Ilhas MarianasMarianas salas - Ilhas do SotaventoAizvēja salas - Ilhas Turcas e CaicosTērksas un Kaikosas salas - ilhas VirgensVirdžīnu salas - redução da dívidaparādu samazināšana - registo de sociedadeuzņēmuma reģistrācija - imigraçãoimigrācija - imunidade parlamentarparlamentārā neaizskaramība - imunologiaimunoloģija - impacto publicitárioreklāmas ietekme - imperialismoimperiālisms - implantação de actividadeuzņēmējdarbības vieta - Alemanha RDVācijas Demokrātiskā Republika - importaçãoimports - impostonodoklis - imposto comunitárioKopienas nodoklis - imposto sobre o rendimento das pessoas singularespersonas ienākuma nodoklis - imposto directotiešais nodoklis - contribuição predialnekustamā īpašuma nodoklis - imposto forfetáriovienotas likmes nodoklis - imposto indirectonetiešais nodoklis - imposto localvietējais nodoklis - imposto nacionalvalsts nodoklis - imposto realreālais nodoklis - imposto sobre o consumopatēriņa nodoklis - imposto sobre a fortunaīpašuma nodoklis - imposto de mais-valiakapitāla pieauguma nodoklis - imposto sucessóriokapitāla pārveduma nodoklis - imposto de capitaiskapitāla nodoklis - imposto sobre os rendimentosienākuma nodoklis - imposto sobre os lucrospašnodarbinātu personu peļņas nodoklis - imposto sobre o rendimento de capitaisieguldījumu peļņas nodoklis - regiões da AlemanhaVācijas reģioni - imposto sobre os rendimentos do trabalhoalgas nodoklis - imposto sobre as sociedadesuzņēmuma peļņas nodoklis - impressão gráficaiespiešana - imputação contabilísticagrāmatvedības ieraksts - incapacidade para o trabalhodarba invaliditāte - incêndiougunsgrēks - incompatibilidadenesavienojamība - IncotermsStarptautiskie tirdzniecības noteikumi - ÍndiaIndija - indemnizaçãoatlīdzināšana - liga metálicasakausējums - indemnização de seguroapdrošināšanas atlīdzība - subsídio de instalaçãoiekārtošanas pabalsts - indemnização por despedimentoatlaišanas pabalsts - subsídio e abono parlamentaresparlamenta atalgojums - independência económicaekonomiskā neatkarība - independência nacionalvalstiskā neatkarība - independência tecnológicatehnoloģiskā neatkarība - indexação de preçoscenu indeksācija - indexação salarialalgas indeksācija - indexação de documentosdokumentu indeksēšana - indicador de divergêncianovirzes rādītājs - indicador económicoekonomikas rādītājs - indicador socialsociālais rādītājs - índice de preçoscenu indekss - IndonésiaIndonēzija - industrializaçãoindustrializācija - indústria aeronáuticaaviācijas rūpniecība - indústria aeroespacialaviācijas un kosmiskā rūpniecība - coligação eleitoralpartiju apvienība - indústria alimentarpārtikas rūpniecība - indústria automóvelmehānisko transportlīdzekļu rūpniecība - indústria químicaķīmijas rūpniecība - indústria cinematográficafilmu nozare - indústria culturalkultūras industrija - indústria de armamentobruņojuma rūpniecība - indústria audiovisual - indústria da informaçãoinformācijas nozare - indústria do calçadoapavu rūpniecība - abono complementarpapildpabalsts - indústria da comunicaçãokomunikācijas nozare - indústria de máquinas-ferramentasdarbgaldu rūpniecība - indústria pesqueirazivjrūpniecība - indústria dos restaurantes e similaressabiedriskās ēdināšanas industrija - indústria de carnegaļas pārstrādes rūpniecība - indústria da celulose e do papelcelulozes un papīra rūpniecība - indústria de pontaprogresīvās tehnoloģijas rūpniecība - indústria transformadorapārstrādes rūpniecība - indústria de bebidasdzērienu rūpniecība - acordo-quadropamatnolīgums - subsídio de estudosizglītības dotācija - indústria de coranteskrāsu rūpniecība - indústria de adubosmēslošanas līdzekļu rūpniecība - indústria de plásticosplastikas rūpniecība - indústria de serviçospakalpojumu industrija - indústria das telecomunicaçõestelekomunikācijas industrija - indústria da madeiramežrūpniecība - indústria da borrachakaučuka rūpniecība - indústria do couroādas izstrādājumu rūpniecība - subsídio por mortepiešķīrums nāves gadījumā - indústria do friosaldēšanas iekārtu rūpniecība - indústria de brinquedosrotaļlietu rūpniecība - indústria do livrogrāmattirdzniecība - indústria do mobiliáriomēbeļrūpniecība - indústria do açúcarcukurrūpniecība - indústria do tabacotabakas rūpniecība - indústria vidreirastikla rūpniecība - indústria do vestuárioapģērbu rūpniecība - indústria do vácuovakuumiekārtu ražošana - subsídio de maternidadematernitātes pabalsts - indústria electrónicaelektronikas rūpniecība - indústria electrotécnicaelektrotehnika - indústria para exportaçãorūpniecība eksportam - indústria relojoeirapulksteņu rūpniecība - indústria hoteleiraviesnīcu nozare - indústria informáticainformācijas tehnoloģijas nozare - indústria de lacticíniospiena rūpniecība - indústria ligeiravieglā rūpniecība - indústria pesadasmagā rūpniecība - afectação de recursosresursu sadale - indústria mecânicamašīnbūve - indústria mineiraiežguves rūpniecība - indústria nuclearkodolrūpniecība - indústria ópticaoptikas rūpniecība - indústria petrolíferanaftas rūpniecība - indústria farmacêuticafarmācijas rūpniecība - indústria fotográficafotorūpniecība - indústria siderúrgicadzelzs un tērauda rūpniecība - indústria têxtiltekstilrūpniecība - alfabetizaçãoanalfabētisma likvidēšana - desigualdade socialsociālā nevienlīdzība - inflaçãoinflācija - informaçãoinformācija - informação comercialtirdzniecības informācija - informação dos trabalhadoresdarbinieku informēšana - informação do consumidorpatērētāju rīcībā esošā informācija - informáticadatoru sistēmas - informática de gestãokomercdatu apstrāde - informática documentalinformācijas uzkrāšana un izguve - informática industrialindustriāla datu apstrāde - AlsáciaElzasa - informática médicamedicīnas informātika - infracçãonodarījums - infra-estrutura do transportepārvadājumu infrastruktūra - infra-estrutura industrialrūpniecības infrastruktūra - engenheiroinženieris - ingerênciaiejaukšanās - alternância políticapolitiskas pārmaiņas - iniciativa legislativalikumdošanas iniciatīva - inovaçãojaunievedums - inundaçãoplūdi - insubmissãoneierašanās dienesta vietā - inspecção de alimentospārtikas pārbaude - inspecção do trabalhodarba inspekcija - inspecção escolarskolu inspekcija - inspecção veterináriaveterinārā ekspertīze - alumínioalumīnijs - instalação portuáriaostu iekārta - instância de controlouzraudzības institūcija - Instituto Sindical EuropeuEiropas Arodbiedrību institūts - instituição ACP-CEEĀAK un EK iestāde - instituição comunitáriaES iestāde - instituição financeirafinanšu iestāde - instituição políticapolitiska iestāde - instituição religiosareliģiska iestāde - instituição especializada da ONUANO specializētā iestāde - melhoria do habitatmājokļu uzlabošana - instrução judicialtiesas izmeklēšanas process - instrumento musicalmūzikas instruments - instrumento financeirofinanšu instruments - instrumento financeiro comunitárioKopienas finanšu instruments - INTALLatīņamerikas Integrācijas institūts - integração de migrantesmigrantu integrācija - integração económicaekonomikas integrācija - integração europeiaEiropas integrācija - melhoria da produçãoražošanas pilnīgošana - integração monetáriamonetārā integrācija - integração políticapolitiskā integrācija - integração regionalreģionu integrācija - integração socialsociālā integrācija - intelectualinteliģents - intenção de votobalsošanas mērķis - interdependência económicasavstarpējā ekonomiskā atkarība - interdição profissionalaizliegums strādāt valsts sektorā - acordo CEEK nolīgums - melhoramento de plantasaugu selekcija - juroprocenti - intermediário comercialtirdzniecības starpnieks - Internacional OperáriaStrādnieku internacionāle - Internacional SocialistaSociālistu internacionāle - internamento psiquiátricopsihiatriskais ierobežojums - interpelação parlamentarinterpelācija - interpretaçãosinhronā tulkošana - melhoramento do soloaugsnes uzlabošana - interpretação do direitotiesību aktu iztulkošana - intervenção financeirafinanšu intervence - intervenção no mercadotirgus intervence - invençãoizgudrojums - investimentoieguldījumi - investimento no estrangeiroieguldījumi ārvalstīs - investimento comunitárioKopienas ieguldījums - investimento directotiešie ieguldījumi - investimento estrangeiroārvalstu ieguldījumi - investimento industrialieguldījumi rūpniecībā - investimento internacionalstarptautiskie ieguldījumi - investimento privadoprivāti ieguldījumi - investimento públicovalsts ieguldījumi - investimento regionalreģionālie ieguldījumi - inviolabilidade do domicíliodzīvesvietas neaizskaramība - iodojods - IraqueIrāka - IrãoIrāna - Irian JayaRietumirāna - organização do tempo de trabalhodarbalaika izkārtojums - IrlandaĪrija - Irlanda do NorteZiemeļīrija - regiões da IrlandaĪrijas reģioni - IINUANO Sociālās attīstības pētniecības institūts - islamismoislams - Islândia - ISOISO - isoglucoseizoglikoze - isolanteizolācijas materiāls - ordenamento florestalmežsaimniecības attīstība - isolamento de edifíciosbūvizolācija - isolamento acústicoskaņas izolācija - isolamento térmicosiltumizolācija - isolacionismoizolacionisms - IsraelIzraēla - ItáliaItālija - regiões de ItáliaItālijas reģioni - terra em pousiopapuve - JamaicaJamaika - ordenamento hídricoūdenssaimniecība - JapãoJapāna - horta familiarpiemājas dārziņš - JavaJava - jogo de azarazarta spēles - jovemjaunietis - jovem trabalhadorgados jauns strādājošais - jogos olímpicosolimpiskās spēles - Joint European Toruskopīgais Eiropas tors - JordâniaJordānija - jornal oficialOficiālais Vēstnesis - ordenamento hidroagrícolaagrārā ūdenssaimniecība - jornada contínuanepārtraukta darba diena - judaísmojūdaisms - juiztiesnesis - julgamentonolēmums - jurisdição administrativaadministratīvā tiesa - jurisdição civilcivillietu tiesa - jurisdição de excepçãospeciālas piekritības tiesa - desenvolvimento rurallauku attīstība - jurisdição comumvispārējas piekritības tiesa - jurisdição militarkara tiesa - jurisdição penalkrimināltiesa - jurisdição de menoresmazgadīgo tiesa - jurisdição socialsociālā tiesa - jurisdição superioraugstākā tiesa - multanaudas sods - jurisprudência - jurisprudência CE - sumo de frutaaugļu sula - sumo de legumedārzeņu sula - jutadžuta - CambojaKambodža - sumaúmakapoks - QuéniaKenija - emendagrozījums - KiribatiKiribati - KoweitKuveita - ReuniãoReinjona - certificado de qualidadekvalitātes marķējums - lactoselaktoze - vilna - leitepiens - leite-bebidadzeramais piens - acordo comercialtirdzniecības nolīgums - leite concentradoiebiezināts piens - leite crunepasterizēts piens - leite desnatadovājpiens - leite em pópiena pulveris - leite gordopilnpiens - leite fermentadorūgušpiens - leite homogeneizadohomogenizēts piens - leite pasteurizadopasterizēts piens - leite esterilizadosterilizēts piens - correcção do soloaugsnes ielabošana - lançamento de um produtoprodukta ieviešana - Estado federado - linguagemvaloda - língua estrangeirasvešvaloda - língua maternadzimtā valoda - Languedoc-RoussillonLangdoka-Rusijona - LaosLaosa - coelhotrusis - LácioLacio - AméricaAmerika - legalidadelikumība - legislaçãolikumdošana - legislação alimentartiesību akti pārtikas jomā - legislação antidumpingantidempinga tiesību akti - legislação antitrustprettrestu tiesību akti - autorização legislativadeleģētās likumdošanas pilnvaras - legislação farmacêuticatiesību akti farmācijas jomā - legislação fitossanitáriaaugu veselības tiesību akti - legislação sanitáriatiesību akti veselības aizsardzības jomā - legislação escolarskolu tiesību akti - legislação veterináriaveterinārijas tiesību akti - legislaturalikumdošanas periods - legítima defesapašaizstāvēšanās - legitimidadeleģitimitāte - legumedārzenis - legume de bolbosīpolaugs - legume de folhalapu dārzenis - legume de frutoaugļu dārzenis - América CentralCentrālamerika - legume de raizsakņu dārzeņi - legume frescosvaigi dārzeņi - leguminosapākšu dārzenis - LeinsterLenstera - LesotoLesoto - leucose animaldzīvnieku leikoze - LíbanoLibāna - liberalismoliberālisms - América do NorteZiemeļamerika - liberalização do comérciotirdzniecības liberalizācija - LibériaLibērija - liberdade de associaçãoapvienošanās tiesības - liberdade de expressãovārda brīvība - liberdade de opiniãouzskatu brīvība - liberdade da informaçãosaziņas brīvība - liberdade de imprensapreses brīvība - liberdade de navegaçãokuģošanas brīvība - América do SulDienvidamerika - liberdade de reuniãopulcēšanās brīvība - liberdade de comérciotirdzniecības brīvība - liberdade religiosareliģiskās pārliecības brīvība - livrariagrāmatnīca - livre circulação de capitaiskapitāla brīva kustība - livre circulação de mercadoriasbrīva preču kustība - América LatinaLatīņamerika - livre circulação de pessoaspersonu brīva kustība - livre circulação de trabalhadoresbrīva strādājošo kustība - livre-concorrênciabrīvā konkurence - liberdade de dispor de si mesmopašnoteikšanās tiesības - livre-práticabrīva apgrozība - livre prestação de serviçospakalpojumu sniegšanas brīvība - LíbiaLībija - licença de patentepatentlicence - licença comercialtirdzniecības licence - licença de exportaçãoeksporta licence - amiantoazbests - licença de importaçãoimporta licence - licença de transportepārvadājumu licence - despedimentoatlaišana - despedimento colectivokolektīva atlaišana - despedimento por motivos económicosštatu samazināšana - Liechtenstein, ListenstaineLihtenšteina - cortiçakorķis - província de LiègeLježas province - local de pescazvejas vietas - local de trabalhodarba vieta - amidociete - linha de transportepārvadājumu maršruti - lignitelignīts - Liga ÁrabeArābu līga - países da Liga ÁrabeArābu līgas valstis - LigúriaLigūrija - LimburgoLimburga - Província do LimburgoLimburgas province - limitação de comercializaçãotirdzniecības ierobežojums - acordo de associaçãoasociācijas nolīgums - Amnistia InternacionalAmnesty International - refrigerantegāzēts dzēriens - LimousinLimuzēna - linhošķiedras lini - linho oleaginososēklas lini - lingotelietnis - linguísticalingvistika - licorliķieris - liquidação de sociedade comerciallikvidēšana - amortizaçãoamortizācija - liquidação dos bensīpašuma tiesību nodošana - liquidação das despesasizdevumu apstiprināšana - liquidez monetárianaudas tirgus likviditāte - liquidez internacionalstarptautiska likviditāte - lista fechadaslēgtais partijas saraksts - caderno eleitoralvēlētāju reģistrs - literaturaliteratūra - documentação cinzentapelēkā literatūra - amortização da dívidavalsts parāda dzēšana - litoralpiekraste - entregapiegāde - localização das fontes de energiaenerģijas uzkrāšanās vieta - localização da produçãoražošanas vieta - arrendamentoīpašuma noma - leasingīrējumpirkšana - lockoutlokauts - habitaçãodzīvojamās ēkas - analfabetismoanalfabētisms - habitação colectivadaudzstāvu dzīvojamā ēka - habitação individualvienģimenes māja - habitação insalubre - habitação socialsubsidētas dzīvojamās ēkas - softwareprogrammatūra - leilikums - lei das finançasfinanšu akts - lei-quadronozares pamatu likums - tempos livresbrīvais laiks - LombardiaLombardija - LorenaLotringa - renda regulamentadazema īres maksa - lubrificanteeļļošanas līdzekļi - ludotecaludotēka - prevenção de incêndiosugunsaizsardzība - luta contra a poluiçãopiesārņojuma kontroles pasākumi - combate ao crimecīņa pret noziedzību - luta contra o desperdíciocīņa pret nesaimnieciskuma radītiem atkritumiem - luta de classesšķiru cīņa - análise de custos-benefíciosizmaksu un ieguvumu analīze - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - Província do LuxemburgoLuksemburgas province - luzernasējas lucerna - liofilizaçãožāvēšana ar sublimācijas metodi - MacauMakao - máquinamehānisms - maquinaria agrícolalauksaimniecības tehnika - máquina de escritóriobiroja iekārta - análise de custo-eficáciaizmaksu lietderības analīze - máquina de colheitakombains - máquina hidráulicahidrauliskais mehānisms - máquina-ferramentadarbgalds - máquina pneumáticapneimatiskais mehānisms - máquina têxtiltekstilmašīna - MacherequeMašrika - macroeconomiamakroekonomika - MadagáscarMadagaskara - MadeiraMadeira - análise de entradas-saídasieguldījuma un rezultāta analīze - grande superfícielielveikals - armazém de revendanocenoto preču veikals - MagrebeMagriba - magistradomaģistrāts - magnésiomagnijs - mão-de-obradarbaspēks - mão-de-obra agrícolalauksaimniecības darbaspēks - mão-de-obra familiarģimenē strādājošais - mão-de-obra femininastrādājoša sieviete - análise da águaūdens analīze - manutenção do empregodarbvietu saglabāšana - manutenção da pazmiera uzturēšana - cereal, milho, trigoamer.: kukurūza, labība - editoraizdevējs - maioria absolutaabsolūts balsu vairākums - maioridadepilngadība - maioria de votobalsu vairākums - maioria políticapolitiskais vairākums - maioria qualificadakvalificētais balsu vairākums - maioria silenciosaklusējošais vairākums - análise da informaçãoinformācijas analīze - maioria relativavienkāršs balsu vairākums - doençaslimība - doença animaldzīvnieku slimība - doença das vias respiratóriaselpošanas orgānu slimība - doença do coraçãosirds un asinsvadu slimība - doença endémicaendēmiskā slimība - doença infecciosalipīga slimība - doença mentalgarīgā slimība - doença profissionalarodslimība - doença tropicaltropiska slimība - doença vegetalaugu slimība - descontentamento da juventudejauniešu neapmierinātība - península da MalásiaMalaizijas pussala - MalawiMalāvija - MalásiaMalaizija - MaldivasMaldīvu salas - MaliMali - malnutriçãonepareizs uzturs - Ilhas FalklandFolklenda salas - malteiesals - análise demográficademogrāfiskā analīze - MaltaMalta - mamífero marinhojūras zīdītājs - Canal da ManchaLamanšs - mandatopilnvaras - mandato electivovēlēts amats - manganésiomangāns - manifestação culturalkultūras pasākums - mandiocamanioka - análise de balançosbilances analīze - serventenekvalificēts strādnieks - manual escolarmācību grāmata - maoísmomaoisms - mercadotirgus - mercado a prazostandartizētu termiņnoguldījumu tirgus - mercado agrícolalauksaimniecības tirgus - mercado agrícola comunitárioKopienas lauksaimniecības tirgus - mercado a pronto pagamentotūlītējas piegādes tirgus - análise de custosizmaksu analīze - mercado comumkopējais tirgus - Mercado Comum Árabearābu kopējais tirgus - países do Mercado Comum ÁrabeArābu kopējā tirgus valstis - mercado comunitárioKopienas tirgus - contrato de fornecimentospreču piegādes publiskā pasūtījuma līgums - ajuste directokonkursa kārtībā noslēgts līgums - contrato de obraslīgums par darbu izpildi - mercado cambialārvalstu valūtas tirgus - análise económicaekonomiskā analīze - mercado de produtos de basepreču tirgus - mercado do trabalhodarba tirgus - mercado externoārvalstu tirgus - mercado financeirofinanšu tirgus - mercado fundiárionekustamā īpašuma tirgus - mercado internovietējais tirgus - mercado internacionalstarptautiskais tirgus - mercado livrebrīvais tirgus - mercado monetárionaudas tirgus - contrato públicovalsts līgums - análise financeirafinanšu analīze - mercado regulamentadooficiālais tirgus - MarcheMarke - margarinamargarīns - margem comercialtirdzniecības robeža - margem de flutuaçãosvārstību robeža - exclusão socialsociālā atstumšana - casamentolaulība - MarrocosMaroka - análise socialsociālā analīze - marcaprečzīme - MartinicaMartinika - marxismomarksisms - massa orçamentalbudžeta apjoms - massa monetárianaudas piedāvājums - materiais de construçãobūvmateriāli - materiais refractárioskarstumizturīgie materiāli - material de iluminaçãoapgaismes ierīce - anarquismoanarhisms - equipamento de construçãobūviekārta - equipamento de perfuraçãourbšanas iekārta - equipamento de elevaçãopacelšanas iekārta - material eléctricoelektroiekārta - material mecânicomehāniskā iekārta - matemáticamatemātika - gordura do leitepiena tauki - matéria plásticaplastika - ASEANDienvidaustrumu Āzijas Valstu asociācija - matéria-primaizejviela - matéria radioactivaradioaktīvi materiāli - MauríciaMaurīcija - MauritâniaMauritānija - MayotteMajota - países MCACCACM valstis - mecânica de precisãoprecīzijas instrumentu rūpniecība - mecânica geralvispārējā mašīnbūve - países ASEANASEAN valstis - mecanizaçãomehanizācija - mecanização agrícolalauksaimniecības mehanizācija - mecanismo de intervenção monetáriavalūtas maiņas mehānisms - mecanismo de apoioatbalsta mehānisms - medicinazāles - medicina do trabalhoarodmedicīna - prevenção das doençasslimību profilakse - medicina escolarskolu medicīna - medicina veterináriaveterinārmedicīna - abate de animaisdzīvnieku kaušana - Acordo de Bretton Woods - anatomiaanatomija - Provedor de Justiçavidutājs - megapólispilsētu aglomerācija - MelanésiaMelanēzija - melaçomelase - agregado familiarsaime - agregado familiar agrícolazemnieku mājsaimniecība - mensalidademēneša izpeļņa - marcenariagaldniecība - marcenaria metálicametālrūpniecība - antigo combatentebijusī militārpersona - marjūra - Mar BálticoBaltijas jūra - Mar da IrlandaĪrijas jūra - AndaluziaAndalūzija - AndorraAndora - Mar da NoruegaNorvēģu jūra - Mar do NorteZiemeļjūra - anidridoanhidrīds - Mar MediterrâneoVidusjūra - mercúriodzīvsudrabs - medida de efeito equivalentepasākums ar līdzvērtīgu ietekmi - metalmetāli - metal ferrosomelnais metāls - metal pesadosmagais metāls - metal não ferrosokrāsainais metāls - metal preciosodārgmetāls - metalóidemetaloīds - animal para abatekaujams dzīvnieks - metalurgia dos póspulvermetalurģija - parceria agrícolapusgraudniecība - trigo e centeiokviešu un rudzu maisījums - meteorologiameteoroloģija - metanolmetanols - método de investigaçãopētījumu metode - método estatísticostatistikas metode - metrologiametroloģija - capital, metrópolegalvaspilsēta, metropole - animal de criaçãolauksaimniecības dzīvnieks - MéxicoMeksika - MezzogiornoDienviditālija - microeconomia - microformamikroforma - MicronésiaMikronēzija - Sud-PyrénéesViduspireneji - East MidlandsAustrummidlenda - West MidlandsRietummidlenda - melmedus - animal de tracçãovilcējdzīvnieks - migraçãomigrācija - migração alternantesvārstmigrācija - migração de regressoreemigrācija - migração familiarģimenes migrācija - migração forçadapiespiedu migrācija - migração fronteiriçapārrobežu migrācija - migração ilegalnelegālā migrācija - migração internaiekšējā migrācija - migração interurbana - acordo de compensaçãovienošanās par norēķiniem - animal domésticomājdzīvnieks - migração intra-urbana - migração comunitáriaKopienas iekšējā migrācija - migração profissionaldarba migrācija - migração rurallauku migrācija - migração rural urbanapilsēttieces migrācija - migração sazonalsezonas migrācija - ambiente de trabalhodarba vide - meio escolarskolas vide - militante políticopolitiskais aktīvists - animal reprodutorvaislas dzīvnieki - militarização do espaçokosmosa militarizācija - militarismomilitārisms - milho-painçoprosa - minério de ferrodzelzsrūda - minério não ferrosokrāsaino metālu rūda - minério não metáliconemetālu rūda - mineralogiamineraloģija - gado vivodzīvs dzīvnieks - ministério públicoprokuratūra - ministroministrs - menoridadenepilngadība - minoria nacionalmazākumtautība - minoria sexualseksuālā minoritāte - indústria de moagem, moenda, moinhodzirnavas - míssilraķete - mobiliário metálicometāla mēbeles - mobilidade da mão-de-obradarbaspēka mobilitāte - mobilidade fundiáriazemes mobilitāte - mobilidade geográficateritoriālā mobilitāte - mobilidade residencialdzīvesvietas maiņa - mobilidade escolarstudentu mobilitāte - mobilidade socialsociālā mobilitāte - modo de financiamentofinansēšanas metode - modo de escrutíniobalsošanas metode - modo de transportetransporta veids - modelo económicoekonomikas modelis - modernização da empresauzņēmējsabiedrības modernizācija - modernização industrialrūpniecības modernizācija - modernização da exploração agrícolazemnieku saimniecību modernizēšana - alteração orçamentalbudžeta grozījumi - MoliseMolize - moluscogliemis - anuáriogadagrāmata - MolucasMoluku salas - molibdéniomolibdēns - MónacoMonako - monarquia parlamentarkonstitucionālā monarhija - mundialismouniversālisms - MongóliaMongolija - moedanauda - moeda de reservarezerves valūta - moeda electrónicaelektroniskie naudas pārskaitījumi - moeda fiduciáriapapīrnauda - moeda internacionalstarptautiska valūta - moeda nacionalvalsts valūta - moeda bancárianoguldījumu nauda - assembleia unicamaralvienpalātas sistēma - monocraciavienvaldība - monografiamonogrāfija - monopóliomonopols - monopólio de compramonopsons - monopólio de Estadovalsts monopols - monopólio de importaçãoimporta monopols - AntárctidaAntarktika - monopólio da informaçãoinformācijas monopols - monopólio fiscalfiskālais monopols - MonserratMontserrata - montanhakalns - montante compensatório monetáriovalūtas kursu starpības kompensācija - éticaētika - moralidade públicasabiedrības morāle - mortalidademirstība - mortalidade infantilbērnu mirstība - mortalidade profissionalarodmirstība - motordzinējs - moção de censurapriekšlikums izteikt neuzticību - motivação do consumidorpatērētāju motivācija - antibióticoantibiotikas - motivação políticapolitiskā motivācija - movimento autonomistaautonomistu kustība - movimento contra o racismoantirasisma kustība - movimento de opiniãouzskatu virziens - movimento de capitaiskapitāla kustība - movimento de mulheressieviešu kustība - movimento de jovensjaunatnes kustība - movimento de libertação nacionalnacionālās atbrīvošanās kustība - acordo de complementaridadepapildnolīgums - movimento ecologistaekoloģijas kustība - movimento europeuEiropas Kustība - movimento operáriostrādnieku kustība - movimento campesinozemnieku kustība - movimento socialsabiedriska kustība - meios de comunicaçãosakaru līdzekļi - meios de comunicação de massasplašsaziņas līdzekļi - meios de produção agrícolalauksaimnieciskās ražošanas līdzekļi - meio de transportetransporta līdzekļi - média empresavidēja lieluma uzņēmums - média exploração agrícolavidēji liela saimniecība - MoçambiqueMozambika - multilinguismodaudzvalodība - multipartidarismodaudzpartiju sistēma - MunsterMinstere - museumuzejs - músicamūzika - Antilhas InglesasBritu Rietumindijas salas - cultura de cogumelossēņu audzēšana - NAFOZiemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācija - NamíbiaNamībija - província de NamurNamīras province - natalidadedzimstība - nacional-socialismonacionālsociālisms - nacionalizaçãonacionalizācija - Antilhas FrancesasFranču Rietumindijas salas - nacionalismonacionālisms - nacionalidadevalstspiederība - nacionalidade de pessoa colectivajuridisko personu valstspiederība - naturalizaçãonaturalizācija - NauruNauru - NavarraNavarra - tráfego aéreogaisa satiksme - navegação fluvialiekšzemes ūdensceļu kuģu satiksme - navegação marítimajūras kuģniecība - Antilhas HolandesasNīderlandes Antiļas - navio de cargakravas kuģis - navio porta-barcaçasliellaivu pārvadāšanas kuģis - negociantelieltirgotājs - negociação colectivasarunas par darba koplīguma slēgšanu - Tóquio RoundTokijas raunds - Dillon RoundDilonas raunds - Kennedy RoundKenedija raunds - negociação pautalsarunas par tarifiem - anti-semitismoantisemītisms - NepalNepāla - neutralidadeneitralitāte - NICjauns Kopienas instruments - NicaráguaNikaragva - níquelniķelis - NígerNigēra - nível de ensinoizglītotība - nível de poluiçãopiesārņojuma pakāpe - província de AntuérpiaAntverpenes province - nível de vidadzīves līmenis - nível sonorotrokšņa līmenis - coconotepalmu rieksts - nomadismonomadisms - nomenclaturanomenklatūra - nomenclatura orçamentalbudžetu iedalījums - nomenclatura dos produtos agrícolaslauksaimniecības produktu nomenklatūra - nomenclatura pautaltarifu nomenklatūra - ANZUSANZUS - não-alinhamentonepievienošanās - não-inscritoārpusfrakciju loceklis - não-violêncianevardarbība - Jutlândia do NorteZiemeļjitlande - Nord-Pas-de-CalaisZiemeļfrancija-Padekalē - normalizaçãostandartizācija - normastandarts - norma alimentarpārtikas standarts - países ANZUSANZUS valstis - norma biológicabioloģiskais standarts - norma de comercializaçãotirgdarbības standarts - norma sobre o trabalhodarba normatīvi - norma socialsociālā norma - notárionotārs - apartheidaparteīds - nova ordem económicajaunā ekonomiskā kārtība - Nova CaledóniaJaunkaledonija - Nova ZelândiaJaunzēlande - nocividadetraucējums - anulação de um acto eleitoralvēlēšanu rezultātu spēkā neesība - nupcialidadelaulātības koeficients - OIACStarptautiskā civilās aviācijas organizācija - OAPĀzijas Ražības organizācija - acordo de cooperaçãosadarbības nolīgums - apátridabezvalstnieks - objecção de consciênciaatteikšanās dienēt idejiskas pārliecības dēļ - obrigação financeiraparādzīme - obrigação alimentaruzturēšanas pienākums - obrigação de não-concorrênciapretkonkurences klauzula - obstáculo ao desenvolvimentoattīstības šķērslis - OCAMĀfrikas un Mauritānijas kopīgā organizācija - países OCAM - aperitivoaperitīvs - OCDEEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija - países OCDEESAO valstis - oceanookeāns - Oceano AntárcticoAntarktiskais okeāns - Oceano ÁrcticoZiemeļu ledus okeāns - Oceano AtlânticoAtlantijas okeāns - Oceano ÍndicoIndijas okeāns - Oceano PacíficoKlusais okeāns - OceâniaOkeānija - oceanografiaokeanogrāfija - apiculturabiškopība - ODECAVidusamerikas valstu organizācija - países ODECAOCAS valstis - OEAAmerikas Valstu organizācija - países OEAOAS valstis - Leste de Storebælt - ovoola - obra de artemākslas darbs - SEPEiropas Patentu birojs - funcionário de justiçavalsts tieslietu amatpersona - aparelho de gravaçãoieraksta aparatūra - oferta de empregobrīva darbvieta - oferta energéticapieejamā enerģija - oferta e procurapiedāvājums un pieprasījums - oferta pública de aquisiçãouzņēmuma pārņemšanas izsole - OITStarptautiskā darba organizācija - oleiculturaolīvu audzēšana - oleodutonaftas vads - oligoelementomikroelements - oligopóliooligopols - oligopsóniooligopsons - azeitonaolīva - OLPPAO - OmãOmāna - ÚmbriaUmbrija - Provedor de Justiça EuropeuEK ombuds - OMIStarptautiskā jūras organizācija - OMMPasaules meteoroloģijas organizācija - OMPIPasaules intelektuālā īpašuma organizācija - OMSPasaules veselības organizācija - ONUDIANO Industriālās attīstības organizācija - OPAEPArābu Naftas eksportētāju valstu organizācija - OPEPNaftas eksportētāju valstu organizācija - países OPEPOPEC valstis - actividade bancáriabanku darbība - operação na bolsabiržas darījums - operação cambialvalūtas maiņas darījums - opinião públicasabiedriskā doma - SPOCEOOPEC - opositor de opiniãoopozīcija - oposição políticapolitiskā opozīcija - ourozelts - computadordators - portariavaldības rīkojums - aparelho de mediçãomēraparatūra - ordem do diadarba kārtība - ordem profissionalprofesionālā biedrība - ordem públicasabiedriskā kārtība - órgão comunitário - organigrama - organização administrativaadministratīvā struktūra - organização africanaĀfrikas organizācija - organização afro-asiáticaĀfrikas un Āzijas organizācijas - aparelho de precisãoprecīzijas instruments - organização americanaAmerikas organizācija - organização árabearābu organizācija - organização asiáticaĀzijas organizācija - organização comum de mercadokopēja tirgus organizācija - organização culturalkultūras organizācija - organização do ensinomācību organizēšana - aparelho de rádioradioiekārta - organização da produçãoražošanas organizēšana - organização profissionalprofesiju organizācija - Organização das Nações UnidasANO - organização dos partidospartiju organizācija - organização dos transportespārvadājumu organizēšana - organização do mercadotirgus organizācija - Pacto de VarsóviaVaršavas Līguma organizācija - organização do trabalhodarba organizācija - aparelho de televisãotelevīzijas iekārta - organização eleitoralvēlēšanu rīkošana - organização europeiaEiropas organizācija - organização intergovernamentalvaldību organizācija - organização internacionalstarptautiska organizācija - organização latino-americanaLatīņamerikas organizācija - organização não governamentalnevalstiska organizācija - aparelho electrónicoelektroniskā ierīce - cevadamieži - orientação agrícolalauksaimniecības virzība - orientação profissionalprofesionālā orientācija - orientação escolarskolēnu orientācija - órfãobārenis - EurostatSOEC - NATONATO - países NATONATO valstis - OTASEDienvidaustrumu Āzijas Līguma organizācija - União AfricanaĀfrikas Savienība - UgandaUganda - utensílio agrícolalauksaimniecības agregāts - ferramenta domésticarokas darbarīks - obras de engenharia civilcivilā inženierbūve - operáriofiziska darba strādnieks - operário qualificadokvalificēts strādnieks - operário especializadodaļēji kvalificēts strādnieks - OverijsselOvereisela - ovinoaita - produto à base de ovoolu produkts - óxidooksīds - oxigénioskābeklis - ozonoozons - pagamentomaksājums - pagamento adiantadoavansa izmaksa - concurso públicouzaicinājums uz konkursu - pagamento internacionalstarptautisks maksājums - pagamento intracomunitárioKopienas iekšējais maksājums - pãomaize - PaquistãoPakistāna - lista compostabrīvo sarakstu balsošanas sistēma - PanamáPanama - cabaz de moedasvalūtu grozs - panificaçãomaizes cepšana - aplicabilidade directatieša piemērojamība - papel - Papua-Nova GuinéPapua-Jaungvineja - parafiscalidadekvazifiskāls maksājums - ParaguaiParagvaja - parasitologiaparazitoloģija - parque automóveltransportlīdzekļu parks - parque ferroviárioritošais sastāvs - parque nacionalnacionālais parks - aplicação da leitiesību aktu piemērošana - parcelazemes gabals - pais solteirosvientuļais vecāks - paisradniecība - paridade cambialvalūtas maiņas paritāte - paridade do poder de comprapirktspējas paritāte - assembleiaparlaments - Parlamento EuropeuEiropas Parlaments - assembleia nacionalvalsts parlaments - assembleia regionalreģiona parlaments - parlamentarparlamenta loceklis - aplicação do direito comunitárioKopienas tiesību aktu īstenošana valstīs - parlamentar europeuEiropas Parlamenta loceklis - divisão da propriedademantas sadale - partido comunistakomunistiskā partija - partido conservadorkonservatīvo partija - partido democráticodemokrātiskā partija - partido democrata-cristãokristīgi demokrātiskā partija - partido ecologistaekoloģijas partija - partido europeuEiropas partija - utilização de energia solarsaules enerģijas izmantošana - partido liberalliberālā partija - partido políticopolitiska partija - partido republicanorepublikāniskā partija - partido social-democratasociāldemokrātiskā partija - partido socialistasociālistiskā partija - partido trabalhistaleiboristu partija - regime de partido únicovienpartijas sistēma - participaçãoakciju pakete - participação das mulheressieviešu līdzdalība - participação dos trabalhadoresdarbinieku līdzdalība - avaliação do pessoalpersonāla novērtējums - participação eleitoralbalsotāju kopskaits - participação políticapolitiskā līdzdalība - participação socialsociālā līdzdalība - passaportepase - passaporte europeuEiropas pase - pasteurizaçãopasterizācija - massa alimentíciamakaroni - acordo de comércio livrebrīvās tirdzniecības līgums - aprendizmāceklis - indústria pasteleiramīklas izstrādājumu ražošana - património culturalkultūras mantojums - organização patronaldarba devēju organizācija - empobrecimentonabadzības izplatīšanās - pobrezanabadzība - pavilhão de naviokuģa karogs - pavilhão de conveniênciaizdevīgais karogs - aprendizagem profissionalmācekļa darbs - país associadoasociēta valsts - Países BaixosNīderlande - PTU dos Países BaixosNīderlandes AZT - regiões dos Países BaixosNīderlandes reģioni - País BascoBasku zeme - País de GalesVelsa - países de LesteAustrumu bloka valstis - abastecimentoapgāde - Pays de la LoireLuāras apgabals - país dadordonorvalsts - país em desenvolvimentoattīstības valstis - países e territórios ultramarinosaizjūras zemes un teritorijas - país industrializadoindustriāla valsts - Estado-membrodalībvalsts - país menos desenvolvidovismazāk attīstīta valsts - país terceirotrešā valsts - portagemceļa nodokļa maksa - pele de animaldzīvnieka āda - abastecimento de armasbruņojumapgāde - pesca costeirapiekrastes zveja - pesca de água docesaldūdens zveja - pesca de alto mardziļjūras zvejniecība - pesca industrialrūpnieciskā zveja - pesca marítimajūras zveja - pescado rejeitadoizbrāķētais loms - pesca tradicionaltradicionālā zvejniecība - pescadorzvejnieks - aprovisionamento energéticoenergoapgāde - pedagogia modernajaunas mācību metodes - pena de mortenāves sods - PeloponesoPeloponēsa - batelãoliellaiva - penúriadeficīts - penúria alimentarpārtikas trūkums - perequação financeirafinanšu izlīdzināšana - aquiculturaakvakultūra - aperfeiçoamento activoievedumapstrāde - aperfeiçoamento passivoizvedumapstrāde - campanha de pescazvejas sezona - período de transição CEEK pārejas laiks - carta de conduçãovadītāja apliecība - carta de condução europeiaEiropas vadītāja apliecība - licença de construçãobūvatļauja - AquitâniaAkvitānija - autorização de pescazvejas atļauja - licença de trabalhodarba atļauja - PeruPeru - personalização do podervaras uzurpācija - pessoa idosavecs cilvēks - pessoa divorciadašķirtenis - pessoa casadalaulībā esoša persona - Arábia SauditaSaūda Arābija - pessoa colectivajuridiska persona - pessoa singularfiziska persona - pessoa separadaatšķirta persona - pessoa sóvienpersonas saime - pessoa viúvaatraitnis - pessoalpersonāls - pessoal de terrapamatpersonāls - pessoal CE de categoria AEK A kategorijas personāls - amendoimzemesrieksti - pessoal CE de categoria BEK B kategorijas personāls - pessoal CE de categoria CEK C kategorijas personāls - pessoal CE de categoria DEK D kategorijas personāls - condutortransportlīdzekļa vadītājs - pessoal dos transportespārvadājumu personāls - pessoal judiciárioadvokatūra - tripulaçãoapkalpe - pessoal penitenciáriobrīvības atņemšanas iestādes personāls - AragãoAragona - prejuízo financeirofinansiāls zaudējums - peste animaldzīvnieku mēris - pesticidapesticīds - pequena empresamazs uzņēmums - pequenas e médias empresasmazie un vidējie uzņēmumi - pequena exploração agrícolasīksaimniecība - vilamazpilsēta - Pequenas AntilhasMazās Antiļu salas - petiçãolūgumraksts - petroquímicapetroķīmijas produkti - petrodólarnaftas dolāri - petróleonafta - farmacologiafarmakoloģija - FilipinasFilipīnas - filosofiafilozofija - filosofia políticapolitikas filozofija - arbitragem financeiraarbitrāža - fósforofosfors - fotoquímicafotoķīmija - pilha fotovoltaicafotoelements - fisiologia do trabalhoarodfizioloģija - física nuclearkodolfizika - PicardiaPikardija - peça avulsarezerves detaļa - PiemontePjemonta - arbitragem internacionalstarptautiskā šķīrējtiesa - pedra preciosadārgakmeņi - pilha a combustívelkurināmā elements - piratariapirātisms - pisciculturazivkopība - pista para ciclistasvelosipēdu ceļš - aplicação de capitaisieguldījumu darījums - máximo tarifáriotarifu griesti - arbitragem políticapolitiskā arbitrāža - planícielīdzenums - plano anticrisekrīzes atrisināšanas plāns - plano de urbanizaçãopilsētplānošanas projekts - Plano de ColomboKolombo plāns - plano de desenvolvimentoattīstības plāns - plano de financiamentofinansēšanas plāns - plânctonplanktons - arboriculturakokaudzēšana - planeamento da educaçãoizglītības plānošana - planeamento familiarģimenes plānošana - planeamento da produçãoražošanas plānošana - planeamento dos transportespārvadājumu plānošana - planeamento do mercadotirgus plānošana - planeamento económicoekonomikas plānošana - planeamento financeirofinanšu plānošana - árvorekoks - planeamento industrialrūpniecības plānošana - planeamento nacionalvalsts plānošana - planeamento regionalreģionālā plānošana - planeamento sectorialnozares plānošana - plântulasējenis - plantaçãostādījums - planta aquáticaūdensaugs - planta forrageirarupjās lopbarības augi - planta industrialtehniskās kultūras - planta oleaginosaeļļas augs - coníferaskuju koks - planta tuberosasakņaugi - planta têxtilšķiedraugs - planta tropicaltropu augs - cultura sob plásticoaudzēšana zem plēves - plastificanteplastifikators - pranchaplātne - programa políticopolitiskā programma - plataforma continentalkontinentālais šelfs - platinaplatīns - gessoģipsis - árvore folhosalapu koks - pleno empregopilna nodarbinātība - chumbosvins - plutónioplutonijs - pneupneimatiskā riepa - PNUDIANO Attīstības programma - PNUAANO Vides programma - pesos e dimensõessvars un lielums - ponto de vendamazumtirdzniecības preču tirgus - peixezivis - peixe de água docesaldūdens zivis - peixe de água salgadajūras zivis - peixe frescosvaigas zivis - Poitou-CharentesPuatū-Šaranta - políciapolicija - polícia judiciáriakriminālizmeklēšanas departaments - política agrícolalauksaimniecības politika - Política Agrícola Comumkopējā lauksaimniecības politika - política agrícola nacionalvalsts lauksaimniecības politika - política agrícola regionalreģionālā lauksaimniecības politika - política alimentarpārtikas politika - política bancáriabanku politika - política orçamentalbudžeta politika - política comercialtirdzniecības politika - política comercial comumkopēja tirdzniecības politika - política comunitáriaKopienas politika - acordo de limitaçãobrīvprātīgās tirdzniecības ierobežošanas nolīgums - arqueologiaarheoloģija - política comunitária do empregoKopienas nodarbinātības politika - política comum da pescakopējā zivsaimniecības politika - política comum de preçoskopēja cenu politika - política comum dos transporteskopējā transporta politika - política conjunturalīstermiņa ekonomikas politika - política culturalkultūrpolitika - política de ajudapalīdzības politika - política de austeridadetaupības politika - política de intervençãointervences politika - política de investimentoieguldījumu politika - política de defesaaizsardzības politika - política de desenvolvimentoattīstības politika - política de financiamentofinansēšanas politika - política da educaçãoizglītības politika - política do empregonodarbinātības politika - política da empresauzņēmējdarbības politika - política do ambientevides politika - arquitecturaarhitektūra - política de informaçãoinformācijas politika - política da comunicaçãokomunikācijas politika - política da concorrênciakonkurences politika - política da construçãoceltniecības politika - política da pescazivsaimniecības politika - política da produção agrícolalauksaimnieciskās ražošanas politika - política de investigaçãopētniecības politika - política de saúdeveselības aizsardzības politika - política de natalidadedzimstības regulēšanas politika - política de produçãoražošanas politika - arquitectura solarsolārarhitektūra - política de apoioatbalsta politika - política demográficademogrāfiskā politika - política de blocosaustrumu un rietumu politika - política cambialvalūtas maiņas politika - política das exportaçõeseksporta politika - política das importaçõesimporta politika - política de preçoscenu politika - política de rendimentosienākumu politika - política salarialatalgojuma politika - arquivoarhīva materiāli - política das estruturas agrícolaslauksaimniecības struktūrpolitika - política dos transportespārvadājumu politika - política de créditokredītpolitika - política da habitaçãomājokļu politika - política económicaekonomikas politika - política energéticaenerģētikas politika - política europeia de defesaEiropas aizsardzības politika - política externaārpolitika - política familiarģimenes atbalsta politika - política financeirafinanšu politika - ÁrcticoArktika - política fiscalfiskālā politika - política florestalmežsaimniecības politika - política governamentalvaldības politika - política industrialrūpniecības politika - política internaiekšpolitika - política migratóriamigrācijas politika - política monetáriamonetārā politika - política monetária agrícolaagromonetārā politika - política portuáriaostu politika - política portuária comumkopēja ostu politika - pratasudrabs - política regionalreģionālā politika - política regional comunitáriaKopienas reģionālā politika - política socialsociālā politika - política estruturalstruktūrpolitika - política pautaltarifu politika - política pautal comumkopējo tarifu politika - poluentepiesārņotājs - poluente atmosféricoatmosfēras piesārņotājs - poluente da águaūdens piesārņotājs - poluiçãopiesārņojums - ArgentinaArgentīna - poluição sonoratrokšņa radītais piesārņojums - poluição atmosféricaatmosfēras piesārņojums - poluição químicaķīmiskais piesārņojums - poluição de origem telúricapiesārņojums no krasta darbībām - poluição da águaūdens piesārņojums - poluição dos alimentospārtikas piesārņojums - poluição costeirapiekrastes piesārņojums - poluição dos cursos de águaūdensceļu piesārņošana - poluição do soloaugsnes piesārņojums - poluição marítimajūras piesārņošana - cultura em zonas áridaslauksaimniecība sausa klimata apstākļos - poluição orgânicaorganiskais piesārņojums - poluição pela agriculturapiesārņojums no lauksaimniecības avotiem - poluição radioactivaradioaktīvais piesārņojums - poluição estratosféricastratosfēras piesārņojums - poluição térmicatermālais piesārņojums - poluição transfronteiriçapārrobežu piesārņojums - PolóniaPolija - policulturajaukta augkopība - polímeropolimērs - PolinésiaPolinēzija - Polinésia FrancesaFranču Polinēzija - batatakartupelis - bomba de calorsiltumsūknis - população activanodarbinātie iedzīvotāji - população activa agrícolalauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotāji - população activa ocupadastrādājošie - população em idade de trabalhardarbspējīgā vecuma iedzīvotāji - população mundialpasaules iedzīvotāji - população não-activanestrādājošie iedzīvotāji - acordo de pescazvejas nolīgums - arma químicaķīmiskais ierocis - população rurallauku iedzīvotāji - população urbanapilsētas iedzīvotāji - suínocūka - porto de pescazvejas osta - Porto RicoPuertoriko - PortugalPortugāle - regiões de PortugalPortugāles reģioni - posição dominantedominance - correios e telecomunicaçõespasta un telekomunikāciju pakalpojumi - arma convencionalparastais bruņojums - potássiokālijs - potencial de desenvolvimentoattīstības potenciāls - PúgliaApūlija - sirgagemstumšana - poeiraputekļi - poder políticopolitiskā vara - poder orçamentalbudžeta pilnvaras - poder de comprapirktspēja - poder de apreciaçãotiesības izvērtēt - poder de execuçãoizpildes pilnvara - poder de iniciativaierosināšanas tiesības - poder de controlouzraudzības pilnvaras - poder de decisãolēmējtiesības - poder de negociaçãotiesības piedalīties sarunās - poder de ratificaçãoratificēšanas tiesības - poder discricionáriodiskrēcija - poder executivoizpildvara - poder judicialtiesu vara - poder legislativolikumdevējvara - poder regulamentarlikumā paredzētās pilnvaras - poderes públicosvalsts iestādes - pré-embalagemfasējums - preferências generalizadasvispārīgi atvieglojumi - direito nivelador agrícolalauksaimniecības nodoklis - direito nivelador CECAEOTK nodoklis - primeiro empregopirmā darba vieta - primeira infânciaagrīnā bērnība - arma nuclearkodolierocis - mobilização do soloaugsnes sagatavošana - prescrição da penaatbrīvošana no soda noilguma dēļ - presidente da assembleiaparlamenta priekšsēdētājs - imprensaprese, preses-, žurnālisti - imprensa políticapolitiskā prese - pensão de sobrevivênciapabalsts apgādnieka nāves gadījumā - prestação de serviçospakalpojumu nodrošināšana - arma nuclear tácticataktiskie kodolieroči - prestação familiarģimenes pabalsts - prestação socialsociālās nodrošināšanas pabalsts - empréstimo concedidoaizdevums - empréstimo BEIEIB aizdevums - empréstimo CECAEOTK aizdevums - empréstimo comunitário concedidoKopienas aizdevums - empréstimo EuratomEuratom aizdevums - prevenção da poluiçãopiesārņojuma novēršana - previsão a curto prazoīstermiņa prognoze - previsão a longo prazoilgtermiņa prognoze - previsão a médio prazovidēja termiņa prognoze - estimativa orçamentalbudžeta tāme - previsão económicaekonomikas prognozēšana - primado do direitolikuma augstākais spēks - primado do direito comunitárioKopienas tiesību aktu prioritāte - prémio salarialprēmiju izmaksa - prémio de abatenokaušanas piemaksa - subsídio de arranqueizaršanas piemaksa - prémio de não-comercializaçãonepārdevuma piemaksa - prémio de seguroapdrošināšanas prēmija - prémio de armazenagemuzglabāšanas piemaksa - legumes e frutos temporãosagrie augļi un dārzeņi - princípio do poluidor-pagadorprincips maksā piesārņotājs - prioridade económicaekonomikas prioritāte - forças armadasbruņotie spēki - tomada de decisãolēmuma pieņemšana - preso políticopolitieslodzītais - privação de direitostiesību atņemšana - preçoscenas - preço dentro do intervalo de variaçãorobežcena - preço à exportaçãoeksporta cena - preço à importaçãoimporta cena - preço de consumopatēriņa cena - forças armadas profissionaisprofesionālā armija - preço no produtorražotāja cena - preço agrícolaražotājsaimniecību cenas - preço alimentarpārtikas cena - preço CIFCIF cena - preço de compraiepirkuma cena - preço-comportaslūžu cena - preço de intervençãointervences cena - preço de objectivostandartcena - acordo de preçosvienošanās par cenām - armamentomilitārais aprīkojums - preço de ofertapiedāvājuma cena - preço de orientaçãoorientējošā cena - preço de basebāzes cena - preço de desencadeamentoaktivācijas cena - preço de retalhomazumtirdzniecības cena - preço por grossovairumtirdzniecības cena - preço da energiaelektroenerģijas cena - preço da terralauksaimniecības zemes cena - preço de mercadotirgus cena - preço de referênciasalīdzināmā cena - aromatizantearomatizētājs - preço de retirada do mercadoatpirkšanas cena - preço de custopašizmaksa - preço-limiarsliekšņa cena - preço de sustentaçãoatbalsta cena - preço de estacionamentomaksa par autostāvvietu - preço de vendapārdošanas cena - preço dos produtos de basepreču cena - preço discriminatóriodiskriminējoša cena - preço do arrendamento ruralsaimniecības rente - preço no mercado mundialpasaules tirgus cena - despachoadministrācijas rīkojums - preço preestabelecidoiepriekš noteikta cena - preço FOBbrīvas klājpiegādes cena - preço franco-fronteirabrīvas robežpiegādes cena - preço gatilhosprūda cena - preço garantidogarantētā cena - preço fixadonoteiktā cena - preço indicativomērķa cena - preço de fábricarūpnieciskā cena - preço livrebrīvā cena - preço máximomaksimālā cena - irrigaçãoapūdeņošana - preço mínimominimālā cena - preço mínimo garantidogarantētā minimālā cena - preço médiovidējā cena - preço preferencialpriekšrokas cena - preço reduzidopazemināta cena - preço incluindo portespirkšanas cena - preço representativoraksturīgā cena - artesmāksla - preço representativo de mercadoraksturīgā tirgus cena - problema socialsociālā problēma - problema urbanopilsētas grūtības - processo químicoķīmiskais process - processo eléctricoelektrisks process - processo físicofizikāls process - processo administrativoadministratīvā procedūra - processo anti-subvençãopretsubsīdiju procedūra - arte populartautas daiļrade - tramitação orçamentalbudžeta procedūra - processo civilcivilprocess - processo disciplinardisciplinārlieta - processo judicialtiesas procedūra - processo legislativolikumdošanas kārtība - processo parlamentarparlamenta procedūra - processo penalkriminālprocess - Médio OrienteTuvie un Vidējie Austrumi - artigo para ofertadāvana - produçãoražošana - produção em cadeiakonveijerražošana - produção agrícolalauksaimnieciskā ražošana - produção alimentarpārtikas ražošana - produção animaldzīvnieku audzēšana - produção artesanalamatniecība - produção comunitáriaKopienas produkcija - produção contínuanepārtraukta ražošana - produção de energiaenerģijas ražošana - produção de hidrogénioūdeņraža ražošana - produção em massaplašražošana - produção pesqueirazvejniecības produkts - produção deficitárianepietiekama ražošana - produção industrialrūpniecības produkcija - produção mundialpasaules produkcija - produção nacionalnacionālā produkcija - produção vegetalaugkopība - produtividadeproduktivitāte - produtividade agrícolalauksaimniecības produktivitāte - artigo de decoraçãodekoratīvs izstrādājums - produtividade da terrazemes produktivitāte - produtividade do trabalhodarba ražīgums - produto à base de cereaislabības produkts - produto à base de frutosaugļu produkts - produto à base de legumesdārzeņu produkts - produto à base de peixezivju produkts - produto à base de açúcarcukura produkts - produto agrícolalauksaimniecības produkts - produto alimentarpārtikas produkts - produto alimentar complexopārtikas pārstrādes produkts - produto animaldzīvniekizcelsmes produkts - produto à base de carnegaļas produkts - produto químicoķīmijas produkts - produto químico inorgâniconeorganiskās ķīmijas produkts - produto concentradokoncentrāts - produto embaladoiesaiņots produkts - produto congeladosaldēts produkts - produto cosméticokosmētikas līdzeklis - artigo desportivosporta piederumi - material de embalagemiesaiņojums - produto de limpezapulēšanas un tīrīšanas līdzekļi - produto de basepirmapstrādes produkts - produto de confeitariakonditorejas izstrādājums - produto de grande consumoplaša patēriņa preces - produto de substituiçãoaizstājējprodukts - produto desidratadokaltēts produkts - produto dietéticodiētisks produkts - produto em madeiramežmateriāls - artigo de toucadortualetes piederums - produto a granelnepakots produkts - produto fumadokūpināts produkts - produto industrialrūpniecības produkts - produto inflamávelviegli uzliesmojošs produkts - produto instantâneošķīstošais produkts - produto interno brutoiekšzemes kopprodukts - produto irradiadoapstarots produkts - lacticíniopiena produkts - produto liofilizadosublimēts produkts - produto manufacturadorūpniecības preces - produto metálicometāla izstrādājums - produto mineiroiežguves produkts - produto nacionalvietējā produkcija - produto nacional brutonacionālais kopprodukts - produto novojauns produkts - produto originárionoteiktas izcelsmes produkts - produto petrolíferonaftas produkts - produto farmacêuticofarmaceitisks produkts - artigo domésticomājturības izstrādājums - produto proteicoolbaltumvielu produkti - produto reconstituídoatjaunots produkts - produto refrigeradoatdzesēts produkts - produto regional brutoreģiona kopprodukts - produto salgadosālīts produkts - produto semimanufacturadopusfabrikāti - produto sensívelpaaugstināta riska ražojums - produto ultracongeladosasaldēts produkts - produto têxtiltekstilizstrādājums - artesãoamatnieks - produto veterinárioveterinārfarmaceitiskie produkti - profissão comercialpārdevēja profesija - profissão financeirafinanšu profesija - profissão liberalbrīvā profesija - profissão médicaveselības aprūpes profesija - profissão paramédicavidējā medicīnas personāla profesija - PAMPasaules pārtikas programma - programa de acçãorīcības programma - programa de ajudapalīdzības programma - programa de ensinoizglītības programma - programa de investigaçãopētniecības programma - programa eleitoralvēlēšanu programma - progresso científicozinātnes attīstība - projecto de investimentoieguldījumu projekts - projecto de orçamentobudžeta projekts - projecto de leivaldības likumprojekts - projecto de investigaçãopētniecības projekts - projecto industrialrūpniecisks projekts - promoção comercialpārdošanas veicināšana - promoção das trocastirdzniecības veicināšana - promoção do investimentoieguldījumu veicināšana - promoção imobiliáriazemes īpašuma apbūve - promoção profissionalpaaugstinājums - propaganda eleitoralvēlēšanu kampaņas atklātība - proposta CEEK priekšlikums - artes do espectáculoizpildītājmāksla - proposta de leilikumprojekts, ko neiesniedz valdība - propriedade públicavalsts īpašums - propriedade fundiáriazeme un ēkas - propriedade rústicalauksaimniecības nekustamais īpašums - propriedade imobiliárianekustamais īpašums - propriedade industrialrūpnieciskais īpašums - propriedade intelectualintelektuālais īpašums - propriedade mobiliáriapersonisks īpašums - propriedade privadaprivāts īpašums - ArubaAruba - prospecção mineiraizrakteņu izlūkošana - prospectivailgtermiņa prognozēšana - prostituiçãoprostitūcija - protecção contra o ruídoaizsardzība pret troksni - protecção do ambientevides aizsardzība - protecção da faunafaunas aizsardzība - protecção da florafloras aizsardzība - protecção da vida privadaprivātās dzīves aizsardzība - AEEEiropas Kosmosa aģentūra - protecção dos animaisdzīvnieku aizsardzība - protecção dos sóciosakcionāru aizsardzība - protecção das comunicaçõessaziņas aizsardzība - protecção das liberdadesbrīvību aizsardzība - protecção das minoriasmazākumtautību aizsardzība - protecção diplomáticadiplomātiskā aizsardzība - protecção do consumidorpatērētāju tiesību aizsardzība - acordo de especializaçãospecializācijas nolīgums - ÁsiaĀzija - protecção do mercadotirgus aizsardzība - protecção do patrimóniokultūras mantojuma aizsardzība - protecção da paisagemlauku ainavas saglabāšana - protecção do soloaugsnes aizsardzība - protecção materno-infantilmātes un zīdaiņa aprūpe - proteccionismoprotekcionisms - proteína animaldzīvnieku olbaltumviela - proteína de síntesesintētiskā olbaltumviela - proteína do leitepiena olbaltumviela - Ásia do SulDienvidāzija - proteína vegetalaugu olbaltumviela - protocolo de acordonolīguma protokols - Protocolo do Açúcarcukura protokols - protótipoprototips - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvansa-Alpi-Azūra krasts - provínciaprovince - psiquiatriapsihiatrija - psicologiapsiholoģija - psicologia do trabalhoarodpsiholoģija - publicaçãopublikācija - publicação comunitáriaKopienas publikācija - publicação da leilikuma publicēšana - publicidadereklāma - publicidade abusivaneatļauta reklāma - publicidade das contaspārskatu publicēšana - publicidade das tarifastarifu publicēšana - QatarKatara - asilo políticopolitiskais patvērums - qualificação profissionalprofesionālā kvalifikācija - qualidade do ambientevides kvalitāte - qualidade de vidadzīves kvalitāte - qualidade do produtoprodukta kvalitāte - quantidade de pescado desembarcadoizkrauto zivju daudzums - categoria social desfavorecidasociāli mazaizsargāta šķira - pergunta escritarakstisks jautājums - pergunta oralmutisks jautājums - pergunta parlamentarparlamenta jautājums - saneamentokanalizācija - quórumkvorums - quota de pescanozvejas kvota - quociente eleitoralvēlēšanu kvota - radioactividaderadioaktivitāte - radiodifusão, transmissãoradioraidījums, televīzijas pārraide, translācija - radioprotecçãoradiācijaizsardzība - Assembleia Geral ONUANO Ģenerālā asambleja - refinação de petróleonaftas rafinēšana - refinação de açúcarcukura rafinēšana - uvavīnoga - firma comercialuzņēmuma nosaukums - repatriação de capitaiskapitāla repatriācija - relatórioziņojums - relação agricultura-comérciolauksaimniecības un tirgus attiecības - relação agricultura-indústrialauksaimniecības un rūpniecības attiecības - relatório de actividadegada pārskats - relatório de comissão parlamentarkomitejas ziņojums - relatório de investigaçãopētniecības darba pārskats - aproximação das legislaçõeslikumu tuvināšana - aproximação de políticaspolitikas tuvināšana - Ras al KhaimahRāselhaima - matéria colectávelnodokļu summas noteikšanas pamats - ratificação de acordonolīguma ratifikācija - rácioattiecība - reactor nuclearkodolreaktors - reconversão profissionalpārkvalifikācija - rearmamentojauna bruņojuma iegāde - resseguropārapdrošināšana - recenseamentoskaitīšana - recenseamento da populaçãotautas skaitīšana - assistência em formaçãomācību palīdzība - recessão económicaekonomikas lejupslīde - receitaieņēmumi - receita de exportaçãoeksporta ieņēmumi - admissibilidadepieņemamība - investigaçãopētniecība - investigação agronómicaagronomijas pētniecība - investigação aplicadalietišķie pētījumi - investigação energéticaenerģētikas pētniecība - pesquisa documentaldokumentu izguve - investigação ecológicavides izpēte - investigação florestalmežzinātne - investigação haliêuticapētniecības zveja - investigação industrialrūpnieciskie pētījumi - investigação médicamedicīnas pētniecība - investigação científicazinātniskā pētniecība - colheitaraža - recomendaçãoieteikums - recomendação comunitáriaKopienas ieteikums - acordo económicoekonomikas nolīgums - mutualidade socialsavstarpējās palīdzības sistēma - recomendação CECAEOTK ieteikums - recomendação CEEAEAEK ieteikums - reconhecimento dos diplomasdiplomu atzīšana - reconstrução económicaekonomikas pārveide - reconversão para horticulturapāreja uz dārzkopību - reconversão de gadoganāmpulka pārveidošana - reconversão industrialrūpniecības pārveide - reconversão leite-carnepāreja uz liellopu gaļas ražošanu - reconversão da produçãoražošanas pārprofilēšana - acções e recursospārvaldes iestādei iesniegta sūdzība - recurso de anulaçãoprasība atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža - acção por omissãoprasība sakarā ar bezdarbību - acção por incumprimentoprasība sakarā ar saistību neizpildi - recrutamentovervēšana - associaçãoapvienība - recuperação de energiaenerģijas rekuperācija - reciclagem de capitaiskapitāla apgrozība - reciclagem de resíduosatkritumu pārstrāde - planta aromáticasmaržīgais augs - redução de forçasbruņoto spēku skaitliskā samazināšana - planta medicinalārstniecības augs - óleo de sojasojas pupu eļļa - óleo de girassolsaulgriežu eļļa - redução do tempo de trabalhodarbalaika saīsināšana - carne de caça - carne de coelhotruša gaļa - óleo de milhokukurūzas eļļa - redução pautaltarifu samazinājums - leite em pó desnatadovājpiena pulveris - redescontoatkārtota diskontēšana - revalorizaçãorevalvācija - reexportaçãoatkārtota izvešana - produto secožāvēts produkts - agente de texturastruktūras stabilizētājs - procedimento cautelarsaīsinātā tiesāšanas kārtība - ajuda à agriculturalauksaimniecības atbalsts - referendotautas nobalsošana - preferência comunitáriaKopienas priekšrocības - reforma administrativapārvaldes reforma - reforma da PACKLP reforma - reforma agráriaagrārā reforma - regulamentação da produção agrícolalauksaimnieciskās ražošanas regulēšana - reforma do ensinoizglītības reforma - quota agrícolalauksaimniecības kvota - limiar de garantiagarantijas slieksnis - produção agrícola alternativaalternatīvā lauksaimnieciskā ražošana - taxa sobre as matérias gordaseļļas un tauku nodoklis - reforma fundiáriazemes reforma - zona agrícola desfavorecidalauksaimniecībai mazāk labvēlīgs apvidus - agricultoralauksaimniece - jovem agricultorjaunais lauksaimnieks - reforma judiciáriatiesu reforma - agrupamento de explorações agrícolassaimniecību grupējums - ficha de exploração agrícolasaimniecības ieņēmums - produto fitossanitárioaugu aizsardzības līdzeklis - refugiadobēglis - herbicidaherbicīds - raivatrakumsērga - produção leiteirapiena produktu ražošana - substituto cerealíferolabības aizstājējs - refugiado políticopolitiskais bēglis - grupo florestalmežsaimniecības grupa - recusa de ofertaatteikums izsolīt - produção de madeirakoksnes ražošana - propriedade florestalmeža īpašums - floresta estatalvalsts mežs - floresta privadaprivāts mežs - recusa de vendaatteikums piegādāt - conquiculturagliemeņu audzēšana - produção aquícolazvejniecības produkcija - licença de pescazvejas licence - regime autoritárioautoritārais režīms - regime de ajudapalīdzības sistēma - cisão de empresasšķelšanās - empresa transnacionaltransnacionāla korporācija - compra em exclusividadeīpašs pirkšanas nolīgums - empresa de interesse públicodaļēji nacionalizēts uzņēmums - distribuição selectivaselektīvās izplatīšanas nolīgums - regime de propriedade do solozemes īpašumu sistēma - correio electrónicoelektroniskais pasts - fluxo de dados transfronteiriçopārrobežu datu plūsma - meios de comunicação comerciaiskomerciālie saziņas līdzekļi - regime económicoekonomiskā sistēma - meios de comunicação locaisvietējie saziņas līdzekļi - meios de comunicação privadosprivāti saziņas līdzekļi - regime militarmilitārais režīms - rede de transmissãopārraides tīkls - teleconferênciavideokonference - televisão europeiaEiropas televīzija - regime parlamentarparlamentārā sistēma - televisão sujeita a pagamentomaksas televīzija - videotextovideotekss - informática domésticasadzīves dators - memorização de dadosinformācijas uzkrāšana - regime políticopolitiskā sistēma - informática aplicadadatora lietojumprogrammas - criminalidade informáticadatornoziegums - direito da informáticadatu apstrādes likums - inteligência artificialmākslīgais intelekts - regiãoreģions - Jornal Oficial UEEiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis - pirataria informáticadatorpirātisms - região agrícolalauksaimniecības reģions - controlo do escrutíniovēlēšanu uzraudzība - acumulação de mandatosamatu savienošana - resultado eleitoralvēlēšanu rezultāts - delegação de poderespilnvaru deleģēšana - região de Bruxelas-CapitalBriseles apgabals - delegação parlamentarparlamentārā delegācija - maioridade eleitoralvēlētāju vecums - federalismofederālisms - região litoralpiekrastes reģions - plebiscitoplebiscīts - repartição dos votosbalsu sadalījums - poder consultivopadomdevēja pilnvaras - região de desenvolvimentoattīstības reģions - poder de nomeaçãotiesības iecelt amatā - privilégio parlamentarprivilēģija - partido radicalradikālā partija - região montanhosakalnu reģions - região desfavorecidamazāk labvēlīgs reģions - desaparecimento forçadopiespiedu pazušana - minoria políticapolitiskais mazākums - controlo de políciapolicijas kontrole - pacifismopacifisms - protecção civilcivilā aizsardzība - região económicaekonomiskais reģions - voto por delegaçãodeleģēta balsošana - joint venturekonsorcijs - região flamengaFlandrija - executivoizpildinstitūcija - programa de governovaldības programma - região fronteiriçapierobežas reģions - apoio do mercadotirgus atbalstīšana - reconversão económicaekonomikas konversija - região industrialrūpniecības reģions - ajuda à reconversãotālākas attīstības atbalsts - ajuda à reestruturaçãopārstrukturizācijas atbalsts - ajuda ao escoamentotirdzniecības atbalsts - ajuda à indústriaatbalsts rūpniecībai - redistribuição do rendimentoienākumu pārdale - região mediterrânica CEEK Vidusjūras reģions - ajuda humanitáriahumānā palīdzība - ajuda aos refugiadospalīdzība bēgļiem - ajuda aos sinistradospalīdzība dabas katastrofas upuriem - ajuda ao desenvolvimentopalīdzība attīstības jomā - região prioritáriaprioritārs reģions - região rurallauku reģions - novo país industrializadojaunās industriālās valstis - região turísticatūrisma reģions - economia socialsociālā ekonomika - contabilidade económica agrícolalauksaimniecības ekonomikas konti - região da ValóniaValoņu apgabals - estudo de impactoietekmes izpēte - consequências económicasekonomiskās sekas - processo de concertaçãosamierināšanas procedūra - regionalizaçãoreģionalizācija - metropolitanometro - veículo pesadosmagsvara transportlīdzeklis - transporte espacialkosmosa transports - veículo espacialkosmosa kuģis - regionalização das trocastirdzniecības reģionalizācija - instalação espacialkosmosa stacija - regionalismoreģionālisms - aluguer de veículostransportlīdzekļa nomas maksa - localização dos transportespārvadājuma galamērķis - regulamentonoteikumi - licença de navegaçãokuģa pase - custo do transportepārvadājuma cena - regulamento comunitárioKopienas regula - homologação das tarifastarifu apstiprināšana - tráfego portuárioostas satiksme - regulamento CEEAEAEK regula - controlo da circulaçãosatiksmes kontrole - quota de transportepārvadājumu kvota - mercado dos transportespārvadājumu tirgus - matrícula do veículotransportlīdzekļa reģistrēšana - documentação do veículotransportlīdzekļa dokumenti - resolução de diferendosdomstarpību izšķiršana - duração do transportebrauciena ilgums - transporte a grande velocidadeātrgaitas transports - documento de transportepārvadājuma dokuments - tempo de conduçãotransportlīdzekļa vadīšanas periods - controlo técnicotehniskā apskate - agência de viagensceļojumu aģentūra - regulamento financeirofinanšu regula - contrato de transportepārvadājuma līgums - sóciouzņēmēmējsabiedrības biedrs - liquidação judicialmierizlīgums - regulamentação comercialtirdzniecības noteikumi - regulamentação urbanísticapilsētplānošanas noteikumi - linha aéreagaisa satiksmes līnija - trânsito por estradaceļu satiksme - regulamentação da caçamedību noteikumi - política marítimakuģniecības politika - conferência marítimapiejūras konference - regulamentação da circulaçãosatiksmes regulēšana - imersão de resíduosatkritumu izgāšana - armazenamento de resíduosatkritumu glabāšana - regulamentação da construçãobūvnoteikumi - substância tóxicatoksiska viela - veículo não poluentenesārņojošs transportlīdzeklis - exploração dos fundos marinhosjūras dzīļu izmantošana - substituição dos recursosresursu aizstāšana - impacto ambientalietekme uz vidi - vigilância do ambientevides monitorings - prevenção anti-sísmicaseismiskā novērošana - protecção do litoralpiekrastes aizsardzība - regulamentação da velocidadeātruma kontrole - gestão das águasūdens resursu apsaimniekošana - regulamentação de acordos e práticas concertadaskonkurences ierobežošanas kontrole - meio geofísicoģeofiziskā vide - água estagnadastāvošs ūdens - regulamentação do investimentoieguldījumu regulēšana - espécie marinhajūras flora un fauna - vida selvagemsavvaļas dzīvnieki - seguroapdrošināšana - regulamentação de preçoscenu regulēšana - recursos vegetaisaugu resursi - estuárioestuārs - calamidade agrícolalauksaimniecības postījumi - regulamentação aduaneiramuitas noteikumi - desfolhamentodefoliācija - erosãoerozija - poluição automóveltransportlīdzekļu piesārņojums - regulamentação dos transportespārvadājumu noteikumi - poluição pelos hidrocarbonetosnaftas piesārņojums - poluição pelos metaismetālu piesārņojums - poluição pelos naviospiesārņojums no kuģiem - poluição industrialrūpnieciskais piesārņojums - regularização do mercadotirgus stabilizācija - direito nivelador à exportaçãoizvedmuita - direito nivelador à importaçãoievedmuita - controlo da natalidadedzimstības regulēšana - tráfico ilícitonelikumīga tirdzniecība - organismo de intervençãointervences aģentūra - NimexeNimexe - controlo de transacçõesdarījumu regulēšana - denominação de origemizcelsmes norāde - regime aduaneiro suspensivonodokļu atlikšanas muita - reimportaçãoatpakaļievešana - reembolso dos direitos aduaneirosmuitas nodokļa kompensācija - reinserção escolarreintegrācija skolā - território aduaneiro CEEK muitas teritorija - reinserção socialsociālā rehabilitācija - documento únicovienots dokuments - simplificação das formalidadesformalitāšu vienkāršošana - rejeição do orçamentobudžeta noraidīšana - especialização pautaltarifu pozīcijas specifikācija - relações comerciaistirdzniecības attiecības - acordo financeirofinanšu nolīgums - seguro à exportaçãoeksporta kredītu apdrošināšana - poluente térmicotermiskie izmeši - trocas compensadaspreču maiņa - exportação comunitáriaKopienas eksports - importação comunitáriaKopienas imports - bens e serviçospreces un pakalpojumi - relançamento económicoreflācija - bens de produçãostarppatēriņa preces - relações bilateraisdivpusējas attiecības - bens de equipamentoražošanas līdzekļi - material usadolietotas preces - comércio integradointegrētā tirdzniecība - relações culturaiskultūras sakari - consumo industrialstarppatēriņš - consumo mundialpatēriņš pasaulē - merchandisingprodukta virzīšana tirgū - marketingtirgzinības teorija - relações diplomáticasdiplomātiskās attiecības - manifestação comercialtirdzniecības pasākums - preço sem taxas incluídascena bez nodokļa - relações do trabalhodarba attiecības - venda com prejuízopārdošana ar zaudējumiem - self-servicepašapkalpošanās veikals - comércio associadosaistītā mazumtirdzniecība - comércio ambulanteizbraukumtirdzniecība - comércio independenteneatkarīgais mazumtirgotājs - cadeia de lojasvienas firmas vienveida veikali - relação escola-indústriaskolas un rūpniecības attiecības - mercado grossista nacionalvairumtirdzniecības centrs - distribuidor comercializplatītājs - relações económicasekonomiskās attiecības - disponibilidade monetáriaprivātā sektora likviditāte - relação Igreja-Estadobaznīcas un valsts attiecības - seguro de acidentesapdrošināšana nelaimes gadījumiem - relações Leste-Oesteaustrumu un rietumu attiecības - relações interindustriaissavstarpējās rūpniecības nozaru attiecības - crise monetáriavalūtas krīze - relações interinstitucionaisiestāžu savstarpējās attiecības - restrição cambialvalūtas maiņas ierobežojumi - relações internacionaisstarptautiskās attiecības - crédito gratuitobezprocentu kredīts - taxa de descontodiskonta likme - controlo do créditokredītu kontrole - relações interparlamentaresparlamentu attiecības - bolsa de valoresbirža - relações intracomunitáriasKopienas iekšējās attiecības - fuga de capitaiskapitāla aizplūde - custo de transferênciaiekšējo cenu noteikšana - relação legislativo-executivolikumdevēju un izpildvaras attiecības - financiamento a muito curto prazoļoti īsa termiņa finansēšana - relações monetáriasmonetārās attiecības - financiamento da empresauzņēmuma finanses - relações multilateraisdaudzpusējas attiecības - seguro de bensīpašuma apdrošināšana - seguro de pessoaspersonas apdrošināšana - co-responsabilidade de segurokopapdrošināšana - relação cidade-campopilsētas un lauku attiecības - instituição de créditokredītiestāde - banco industrialindustriālā banka - banca electrónicaelektroniskie banku pakalpojumi - seguro de acidente de trabalhoapdrošināšana nelaimes gadījumam darbā - relações humanascilvēku attiecības - controlo bancáriobanku uzraudzība - custos bancáriosmaksājumi par banku pakalpojumiem - crédito orçamentalbudžeta apropriācija - orçamento geral do Estadokopbudžets - relações públicassabiedriskās attiecības - finanças regionaisreģionālās finanses - religiãoreliģija - financiamento do orçamento comunitárioKopienas budžeta finansēšana - contribuição dos Estados-membrosdalībvalsts iemaksas - remodelação ministerialministru kabineta pārveide - convenção fiscalnodokļu konvencija - controlo fiscalnodokļu inspekcija - reembolsoizpirkšana - imposto extraordinárioīpašais nodoklis - emparcelamentozemes pārdalīšana - tarifa com margens fixas de variaçãoiekavu tarifs - isenção de imposições nas exportaçõesatbrīvojums no izvedmuitas - preço unitáriovienības cena - tarifa de apoioatbalsta tarifs - preço mistojauktā cena - substituição das importaçõesimporta aizstāšana - preços dos produtos agrícolaslauksaimniecības produkcijas cena - remuneração do trabalhoatlīdzība par darbu - seguro agrícolalauksaimniecības apdrošināšana - rendimento agrícolaražība - educação cívicapilsoniskā audzināšana - ensino comercialkomercizglītība - material de ensinomācību viela - software didácticomācību programmatūra - relação escola-vida profissionalskolas un darba attiecības - renovação urbanapilsētas atjaunošana - neurobiologianeirobioloģija - rentabilidaderentabilitāte - ginecologiaginekoloģija - neurologianeiroloģija - pediatriapediatrija - medicina dentáriazobārstniecība - primeiros socorrospirmā palīdzība - medicina paralelaalternatīvā medicīna - reorganização industrialrūpniecības reorganizācija - acústicaakustika - ópticaoptika - cibernéticakibernētika - petrologiapetroloģija - repartição da ajudapalīdzības sadale - seita religiosareliģiska sekta - teologiateoloģija - distribuição da carga fiscalnodokļu nastas sadale - mercado únicovienotais tirgus - distribuição geográfica da populaçãoiedzīvotāju teritoriālais sadalījums - família monoparentalvienvecāka ģimene - criança adoptadaadoptēts bērns - seguro automóvelmehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana - repartição da produçãoprodukcijas sadale - protecção da famíliaģimenes aizsardzība - repartição do mercadovienošanās par tirgus sadali - reprodução artificialmākslīgās ataudzes metodes - inseminação artificialmākslīgā apsēklošana - fecundação in vitroapaugļošana mēģenē ar barotni - distribuição da riquezabagātības sadale - mãe portadoraaugļa iznēsātāja - poder paternalvecāku vara - repartição dos mandatosvietu sadalīšana - filiaçãopēcnācējs - apelidouzvārds - responsabilidade paternalvecāku atbildība - separação judicialtiesiska atšķiršana - dinâmica da populaçãoiedzīvotāju skaita dinamika - distribuição do rendimentoienākumu sadale - migrantemigrants - distribuição do trabalhodarba sadale - migração de povoamentoneatgriezeniskā migrācija - ajuda ao regressorepatriācijas pabalsts - envelhecimento demográficoiedzīvotāju populācijas novecošana - mobilidade profissionaldarba mobilitāte - distribuição geográficaģeogrāfiskais sadalījums - distribuição etáriavecumsastāvs - produto per capitasadale uz vienu iedzīvotāju - distinção honoríficagodalga - solidariedade socialbrīvprātīgs darbs - organização de beneficênciabrīvprātīga organizācija - seguro de desempregoapdrošināšana bezdarba gadījumam - produto por pessoa activasadale uz nodarbinātu personu - jogostotalizators - estabelecimento de jogosazartspēļu uzņēmums - jogo automáticospēļu automāts - distribuição por sexosdzimumsastāvs - pesca desportivasporta zveja - intercâmbio turísticotūristu apmaiņa - turismo estrangeiroārzemju tūrisms - turismo rurallauku tūrisms - repertóriodirektorijs - infra-estrutura turísticatūrisma infrastruktūra - orçamento socialsociālais budžets - replantaçãopārstādīšana - política social europeiaEiropas sociālā politika - combate à delinquêncialikumpārkāpumu novēršana - criminalidadenoziedzība - deficiente físicopersona ar fizisko spēju traucējumiem - transferência de verbaapropriējumu pārgrāmatošana - deficiente mentalpersona ar garīgo spēju traucējumiem - sem-abrigobezpajumtniecība - mutilação sexualdzimumorgānu kropļojums - descanso semanaliknedēļas atpūtas laiks - tráfico de estupefacientesnarkotiku tirdzniecība - clínica geralvispārīgā medicīna - assistência socialsociālā palīdzība - equipamento socialsociālā labierīcība - direito à segurança socialsociālās nodrošināšanas likumu kopums - trabalho socialsociālais darbs - ajuda domésticamājas izpalīgs - pensão complementarpapildpensija - representante sindicalapvienības pārstāvis - cartão sanitárioveselības apdrošināšanas polise - despesas de saúdeizdevumi veselības aizsardzībai - despesas de hospitalizaçãoslimnīcas izdevumi - representação diplomáticadiplomātiskā pārstāvniecība - internamento hospitalarhospitalizēšana - cuidados médicos ao domicíliomājaprūpe - direitos do doentepacienta tiesības - higiene públicasabiedrības higiēna - medicina socialsociālā medicīna - seguro de créditokredītu apdrošināšana - representação do pessoaldarbinieku pārstāvniecība - medicina privadaprivātā medicīniskā ārstēšana - construção urbanapilsētbūvniecība - infra-estrutura urbanapilsētas infrastruktūra - mercado imobiliárioīpašuma tirgus - representação políticapolitiskā pārstāvība - lei das rendasīres noteikumi - Ilha de ManMenas sala - Castela e LeãoKastīlija-Leona - representação proporcionalproporcionālā vēlēšanu sistēma - Castela e ManchaKastīlija-Lamanča - CantábriaKantabrija - Ilhas BalearesBaleāru salas - La RiojaLarjoha - Ceuta e MelilhaSeūta un Melilja - repressãorepresija - Comunidade de MadridMadrides kopiena - Comunidade de ValençaValensijas kopiena - Região de MúrciaMursijas apgabals - região do NorteZiemeļportugāle - Centrālā Portugāle - Lisboa e vale do TejoLisabona un Taho ieleja - Inglaterra do NorteZiemeļanglija - Inglaterra do NoroesteZiemeļrietumu Anglija - Inglaterra do SudesteDienvidaustrumu Anglija - Inglaterra do SudoesteDienvidrietumu Anglija - retoma económicaekonomikas atveseļošanās - Antígua e BarbudaAntigva un Barbuda - AnguilaAngilja - São Cristóvão e NevisSentkristofera un Nevisa - reprografiapavairošana - São Vicente e GranadinasSentvinsenta un Grenadīnas - Ilhas Virgens americanasAmerikāņu Virdžīnu salas - Grande MagrebeLielā Magriba - reprodução animaldzīvnieku selekcija - reprodução vegetalaugu pavairošana - Ilhas MarshallMāršala salas - Samoa Americana, Samoa OrientaisAmerikāņu Samoa - seguro de invalidezapdrošināšana darbnespējas gadījumiem - repúblicarepublika - região polarpolārais reģions - República DominicanaDominikānas Republika - PitcairnPitkērna - requisição de trabalhadoresstrādājošajiem izvirzītās prasības - arma biológicabioloģiskais ierocis - arma de destruição maciçamasu iznīcināšanas ierocis - arma nuclear estratégicastratēģiskie kodolieroči - rede de informaçãoinformācijas tīkls - bomba atómica - rede de informação contabilísticasaimniecību uzskaites datu tīkls - míssil balísticoballistiskā raķete - míssil guiadovadāma raķete - míssil intercontinentalstarpkontinentāla raķete - rede de transportetransporta tīkls - força navalkarakuģi - rede ferroviáriadzelzceļu tīkls - arma espacialkosmosā izvietoti ieroči - arma de laserlāzerierocis - arma incendiáriaaizdedzinātājierocis - arma de fogo e muniçõesšaujamieroči un munīcija - rede de vias navegáveiskuģu satiksmes ceļu tīkls - exércitosauszemes karaspēks - força paramilitarparamilitārie formējumi - rede de estradasceļu tīkls - força aéreagaisa spēki - reservistasrezerve - forças armadas no estrangeiroārvalstīs izvietots karaspēks - marinha de guerraflote - reservasrezerves - serviço militar femininosieviešu militārais dienests - serviço voluntáriobrīvprātīgais militārais dienests - reserva contabilísticauzkrājumi - despesas de defesaaizsardzības izdevumi - defesa estratégicastratēģiskā aizsardzība - reservas cambiaisārvalstu valūtas rezerves - segurança internacionalstarptautiskā drošība - política de armamentobruņojuma politika - política europeia de armamentoEiropas bruņojuma politika - segurança europeiaEiropas drošība - não-proliferação nuclearkodolieroču neizplatīšana - limitação de armamentobruņojuma ierobežošana - desnuclearizaçãokodolbrīvu zonu izveide - reserva naturaldabas rezervāts - harmonização do armamentobruņojuma saskaņošana - residênciapastāvīgā dzīvesvieta - acordo internacionalstarptautisks nolīgums - acordo bilateraldivpusējs nolīgums - acordo multilateraldaudzpusējs nolīgums - segunda residênciaotrā dzīvesvieta - negociação internacionalstarptautiskas sarunas - assinatura de acordonolīguma parakstīšana - instrumento internacionalstarptautisks dokuments - convenção internacionalstarptautiska konvencija - resíduo de pesticidapesticīdu atliekas - resoluçãorezolūcija - resíduo de madeirakoksnes atliekas - convenção europeiaEiropas konvencija - pacto internacional ONUstarptautisks ANO pakts - política internacionalstarptautiski jautājumi - rescisão de contratolīguma termiņa beigšanās - questão internacionalstarptautisks jautājums - seguro contra danosatlīdzības apdrošināšana - resinasveķi - relações interalemãsattiecības starp abām Vācijas valstīm - visita oficialoficiāla vizīte - ajuda internacionalstarptautiska palīdzība - código de condutarīcības kodekss - sanção internacionalstarptautiskas sankcijas - resolução comunitáriaKopienas rezolūcija - grupo religiosoreliģiskā grupa - grupo sociocultural - independência alimentarpārtikas produktu pietiekamība - política de cooperaçãosadarbības politika - resolução ONUANO rezolūcija - cooperação jurídicatiesiskā sadarbība - ocupação militarmilitāra okupācija - resolução PEEP rezolūcija - território ocupadookupēta teritorija - força multinacionalstarpvalstu karaspēks - responsabilidadeatbildība - prisioneiro de guerrakaragūsteknis - questão arméniaArmēnijas jautājums - questão do CurdistãoKurdistānas jautājums - questão da PalestinaPalestīnas jautājums - unificação da AlemanhaVācijas apvienošanās - responsabilidade internacionalstarptautiska atbildība - CDEEiropas atbruņošanās konference - euromísseisEiropas darbības rādiusa raķete - controlo de armamentobruņojuma kontrole - responsabilidade governamentalministru atbildība - acordo STARTStratēģiskā bruņojuma samazināšanas sarunas - Acordo ABMRaķešaizsardzības nolīgums - zona de pazmiera zona - seguro de doençaveselības apdrošināšana - responsabilidade penalkriminālatbildība - OSCEEDSO - desemprego de longa duraçãoilgstošs bezdarbs - reinserção profissionalreintegrācija darba dzīvē - responsabilidade políticapolitiskā atbildība - combate ao desempregocīņa ar bezdarbu - planificação da mão-de-obradarbaspēka resursu plānošana - trabalho partilhadodarbvietas dalīšana - cidadãovalstspiederīgais - cessação de empregodarba attiecību izbeigšana - conversão de empregodarba vietas maiņa - iniciativa local para o empregovietējā nodarbinātības iniciatīva - trabalho voluntáriodarbs bez atlīdzības - cidadão da Comunidade EuropeiaKopienas pilsonis - trabalho temporáriopagaidu darbs - recursos animaisdzīvnieku resursi - trabalho dos jovensjaunatnes nodarbinātība - trabalho femininosieviešu darbs - recursos marítimosjūras resursi - reciclagem profissionalprasmju apguve atbilstoši mūsdienu prasībām - recurso económicoekonomikas resursi - estágio de formaçãoražošanas prakse - recursos hídricosūdens resursi - recursos do soloaugsnes resursi - estatística do empregonodarbinātības statistika - recursos energéticosenergoresursi - trabalhador auxiliarpalīgstrādnieks - trabalhador expatriadoārzemēs strādājošais - seguro marítimojūras apdrošināšana - empresáriouzņēmējs - director de empresarīkotājdirektors - recurso haliêuticozvejas resursi - profissão independentepašnodarbināta persona - recurso mineralminerālu resursi - dia feriadooficiāla svinamā diena - trabalho extraordináriodarbs svētdienās - recursos naturaisdabas resursi - cadência do trabalhodarba temps - recurso renovávelatjaunīgie resursi - teletrabalhoattālināts darbs - bloqueio dos saláriosatalgojuma iesaldēšana - recursos adicionaispapildu resursi - redução dos saláriosatalgojuma samazināšana - vantagem acessóriapapildatvieglojumi - ajudas de custokompensācijas un izdevumi - recursos orçamentaisbudžeta resursi - nomeação do pessoaldarbinieku iecelšana amatā - recursos própriospašu resursi - regulamento internoreglaments - período de estágiopārbaudes laiks - restaurantes e afinspārtikas līdzekļu piegādāšana - direitos sindicaisarodbiedrību tiesības - liberdade sindicalarodbiedrību brīvība - deontologia profissionalprofesionālā ētika - seguro obrigatórioobligātā apdrošināšana - restituição à exportaçãoeksporta kompensācija - participação dos trabalhadores nos lucros da empresapeļņas sadale - restituição à importaçãoimporta kompensācija - eleição sindicalarodbiedrības vēlēšanas - parceiro socialsociālie partneri - sindicato de funcionários públicos - associação profissionalprofesionālā apvienība - sindicatoarodbiedrība - restituição à produçãoražošanas kompensācija - restrição à exportaçãoizdevuma ierobežojums - profissão diplomáticadiplomāta profesija - restrição à importaçãoieveduma ierobežojums - profissional da comunicaçãoar komunikāciju saistīta profesija - restrição de concorrênciakonkurences ierobežojums - profissão administrativaadministratīvais personāls - pessoal de secretariadosekretariāta personāls - restrição ao comérciotirdzniecības ierobežojumi - profissional da informaçãoar informāciju saistīta profesija - profissão científicazinātnieka profesija - profissão técnicatehniska profesija - restrição da liberdadebrīvības ierobežošana - homem político, política - profissional de segurosprofesija apdrošināšanas jomā - restrição quantitativadaudzuma ierobežojums - pequeno comércionelielais mazumtirgotājs - dentistazobārsts - médicoārsts - veterinárioveterinārs - farmacêuticofarmaceits - parteiravecmāte - profissão artísticaradoša profesija - seguro privadoprivātpersonu apdrošināšana - reestruturação industrialrūpniecības pārstrukturēšana - profissão literárialiterāts - resultado de exploraçãodarbības rezultāts - vendedorestirdzniecības personāls - representante de comérciotirdzniecības pārstāvis - resultado da exploração agrícolalauksaimniecības rādītāji - sucesso escolarmācību sekmes - profissional da informáticainformācijas tehnoloģijas profesija - profissional de turismotūrisma profesija - profissão hoteleiraprofesija viesnīcu nozarē - pessoal dos serviçospakalpojumu sfēras profesija - restabelecimento dos direitos aduaneirosmuitas nodokļu atjaunošana - profissão bancáriabanku profesija - desporto profissionalprofesionālais sports - trânsitotranzīts - atraso escolarskolēna atpalicība mācībās - espaço industrial europeuEiropas rūpniecības zona - política industrial comunitáriaKopienas rūpniecības politika - retirada do mercadoizņemšana no tirgus - artesanatoamatprasme - pequena indústriasīkrūpniecība - indústria médiavidēji liela rūpniecība - pequenas e médias indústriassīkrūpniecība un vidēji liela rūpniecība - reformadonestrādājošs pensionārs - implantação industrialrūpniecības izvietojums - zona franca industrial - reforma antecipadapirmstermiņa pensionēšanās - parque tecnológicotehnoloģijas parks - excedente de produçãovirsprodukcija - operação de manutençãopārkraušana - seguro públicovalsts apdrošināšana - reprocessamento do combustíveldegvielas pārstrāde - fabrico industrialrūpnieciskā ražošana - quota de produçãoražošanas kvota - estatísticas de produçãoražošanas statistika - responsabilidade do produtorražotāja atbildība - nova tecnologiajauna tehnoloģija - cimeiraaugstākā līmeņa tikšanās - tecnologia limpatīra tehnoloģija - tecnologia tradicionaltradicionālā tehnoloģija - processo tecnológicotehnoloģiskais process - regulamentação técnicatehniskie noteikumi - duração de vida do produtoprodukta dzīves cikls - produto defeituosobojāts produkts - reunião ministerialministru tikšanās - especificação técnicatehniskais raksturojums - norma europeiaEiropas standarts - norma internacionalstarptautisks standarts - harmonização das normasstandartu saskaņošana - regulamento técnicotehniskā instrukcija - reunião internacionalstarptautiska sanāksme - tecnologia de reciclagemotrreizējās pārstrādes tehnoloģija - orçamento consagrado à investigaçãopētījumu budžets - ajustamento salarialatalgojuma palielināšana - EurekaEureka - pessoal de investigaçãopētnieciskais personāls - política comunitária da investigaçãoKopienas pētniecības politika - relação indústria-investigaçãorūpniecības un pētniecības sakari - revendedorpreču izplatītājs - rendimentoienākums - organismo de investigaçãopētniecības organizācija - marca comercialtirdzniecības nosaukums - marca registadareģistrēta prečzīme - desenho e modeloprojekti un paraugi - rendimento complementarpapildienākumi - direito de marcasprečzīmju tiesības - marca europeiaEiropas prečzīme - experimentação com animaiseksperiments ar dzīvniekiem - experimentação com seres humanoseksperiments ar cilvēkiem - investigação na empresauzņēmējsabiedrības pētījumi - investigação de basefundamentālie pētījumi - investigação militarmilitārie pētījumi - investigação universitáriaaugstskolu zinātniskais darbs - seguro de responsabilidade civilapdrošināšana trešās personas prettiesiskas rīcības gadījumam - rendimento do investimentoienākumi no ieguldījumiem - Grupo dos 7777 valstu grupa - Grupo ContadoraKontadoras grupa - território não autónomopakļautā teritorija - movimento de consumidorespatērētāju kustība - rendimento do agricultorlauksaimnieka ienākumi - subsídio e abono de secretariadosekretariāta atalgojums - transporte de mercadorias perigosasbīstamo preču pārvadājumi - rendimento da exploração agrícolasaimniecības ienākums - método pedagógicomācību metode - rendimento familiarmājsaimniecības ienākums - rendimento tributávelar nodokli apliekams ienākums - rendimento nacionalnacionālais ienākums - recursos minerais submarinoszemūdens minerālu resursi - rendimento não salarialienākumi virs parastās samaksas - novos materiaisprogresīvie materiāli - revestimento de superfíciegrīdas segumi - liga supercondutorasupravadošs sakausējums - material compósitokompozītmateriāli - cerâmica técnicatehniskā keramika - polímero especialspeciālais polimērs - material amorfoamorfie materiāli - partícula ultrafinaultrasmalkas daļiņas - biomaterialbiomateriāli - liga com memóriasakausējums ar formas atmiņu - revisão da Constituiçãokonstitūcijas pārskatīšana - Acordo ADNADN nolīgums - periféricoperifērijas vienība - planeamento dos períodos de fériasslīdošais atvaļinājumu grafiks - revisão da leilikuma grozījums - microcomputadormikrodators - política de turismotūrisma politika - seguro de transportestransporta apdrošināšana - revolução industrialrūpniecības revolūcija - BITStarptautiskās darba organizācijas birojs - ECOSOCEkonomikas un sociālā padome - ACNURANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvalde - Renânia do Norte-VestefáliaZiemeļreina-Vestfālene - BEEEEB - Renânia-PalatinadoReinzeme-Pfalca - Rhône-AlpesRona-Alpi - SEEAEAEB - AEENEiropas Atomenerģijas aģentūra - Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de TrabalhoEiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds - Instituto Europeu de FlorençaFlorences Eiropas Universitātes institūts - RibeRībe - UEREiropas Radiosavienība - riquezabagātība - UEMAORietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība - seguro de vidadzīvības apdrošināšana - rícinorīcinauga sēklas - CDAĀzijas Attīstības centrs - Ringkøbing - MCCACentrālamerikas kopējais tirgus - risco cobertoapdrošinātais risks - CADAttīstības palīdzības komiteja - risco sanitárioveselības apdraudējums - política nuclearkodolenerģētikas politika - arrozrīsi - política petrolíferanaftas politika - armazenagem de hidrocarbonetosogļūdeņražu uzglabāšana - central desactivadaspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšana - agro-energiaagroenerģija - indústria energéticaenerģētika - carburolgazohols - álcool combustívelmotorbenzīns - robóticarobotika - produto energéticoenergoprodukts - indústria carboníferaakmeņogļu rūpniecība - robotizaçãorobotizācija - política carboníferaogļrūpniecības politika - tratamento do carvãoogļu apstrāde - jazigo de minériorūdas iegula - papel socialsociālā loma - exploração mineiraraktuvju izmantošana - produção mineiraiežguves produkcija - seguro de velhicepensiju shēma - RoskildeRoskilde - exploração de minériorūdu ieguve - minério metálicometāla rūda - bauxiteboksīts - material betuminosobitumena materiāli - terras e pedrasaugsnes un akmeņi - salsāls - rolamentogultnis - fosfatofosfāts - potassapotašs - RoméniaRumēnija - exploração petrolíferanaftas meklēšana - extracção de petróleonaftas ieguve - instalação marítimaiekārtas atklātā jūrā - produção de petróleonaftas produkcija - butanobutāns - alcano, parafinaparafīns - petróleo brutojēlnafta - gasolinabenzīns - gasóleodīzeļdegviela - fuelóleokurināmais mazuts - Reino UnidoApvienotā Karaliste - propanopropāna gāze - carburante para aviõesaviācijas degviela - gasolina sem chumbobezsvina benzīns - PTU do Reino UnidoApvienotās Karalistes AZT - petróleo marítimošelfa nafta - regiões do Reino UnidoApvienotās Karalistes reģioni - central energéticaspēkstacija - indústria eléctricaelektrotehniskā rūpniecība - RuandaRuanda - implantação de central energéticaspēkstaciju atrašanās vieta - planeamento hidroeléctricohidroelektrostacijas ierīkošana - SabáSaba - arrefecimento do reactorreaktora dzesēšanas sistēma - química nuclearkodolķīmija - astronomiaastronomija - Sabah (en) - combustível irradiadoapstarota degviela - sacarosesaharoze - bioprocessobioprocess - bio-indústriabioindustrija - biotecnologiabiotehnoloģija - paraquímicaspeciālās ķimikālijas - Sara OcidentalRietumsahāra - produto não planotelpisks izstrādājums - produto planoplakanizstrādājums - chapaloksne - perfilprofiltērauds - SahelSāhela - chapa finaplāna loksne - banhakausēti cūku tauki - indústria química de baseķīmisko izejvielu rūpniecība - elemento químicoķīmisks elements - composto químicoķīmisks savienojums - tintas e vernizeskrāsas un lakas - Santo EustáquioSintestatiusa - medicamentomedikaments - São MarinhoSanmarīno - hormonahormoni - São MartinhoSenmartēna - produto químico orgânicoorganiska viela - indústria de pesticidaspesticīdu rūpniecība - indústria metalúrgicametalurģija - acordo empresarialuzņēmējsabiedrību savstarpējā vienošanās - Principado das AstúriasAstūrijas firstiste - São Pedro e MiquelonSenpjēra un Mikelona - produto siderúrgicodzelzs un tērauda izstrādājums - rebites e parafusosuzgriežņu un skrūvju rūpniecība - latoaria e cutelariaskārda un sadzīves metālizstrādājumu rūpniecība - ferragensbūvapkalumu ražošana - serralhariadzelzs izstrādājums - revestimento de metaismetāla pārklāšana - Santa HelenaSv. Helēnas sala - equipamento siderúrgicodzelzs un tērauda rūpniecības iekārtas - aços especiaisspeciālie tēraudi - Santa LúciaSentlūsija - antimónioantimons - berílioberilijs - cádmiokadmijs - liga de ferrodzelzs sakausējums - tântalotantals - execução por dívidasmantas apķīlāšana - velocípedes e motociclosvelosipēdu un motociklu rūpniecība - ferramentainstrumentu rūpniecība - aparelho científicozinātniskā iekārta - salárioatalgojums - material médico-cirúrgicomedicīnas un ķirurģijas instrumenti - salário à peçagabaldarba samaksa - instalação frigoríficasaldētava - salário horáriostundas alga - robot industrialrūpniecības robots - salário domésticoalga par darbu mājās - salário mínimominimālais atalgojums - bombasūknis - IATAStarptautiskā gaisa satiksmes apvienība - assalariadoalgots strādnieks - material audiovisual - aparelho reprodutor de somatskaņotājierīce - SalomãoZālamana Salas - Rietumsamoa - cabo eléctricoelektriskais kabelis - material de telecomunicaçõestelekomunikācijas iekārta - electrodomésticomājsaimniecības elektroierīce - sanção administrativaadministratīvā sankcija - máquina industrialrūpnieciskā elektroiekārta - máquina eléctricaelektriskais mehānisms - material electromagnéticoelektromagnētiskā iekārta - sanção comunitáriaKopienas sankcija - videodiscovideodisks - videocassetevideokasete - suporte de gravaçãoieraksta nesējs - sanção económicaekonomiskās sankcijas - discoieraksts - suporte ópticooptiskais nesējs - suporte gravadoierakstīšana - emissor de radiaçõesaparatūra, kurā izmanto starojumu - telecomunicação sem fiosradiotelekomunikācija - microelectrónicamikroelektronika - sanção penalsods - indústria da construção civilbūvindustrija - construção pré-fabricadakonstruktīvo elementu montāža - painel de construçãobūvpanelis - grandes obrasliela mēroga būvniecība - cartãokartons - madeira aglomeradasapresēta koksne - saúde públicaveselības aizsardzība - marroquinaria e luvariasmalkādas izstrādājumu un cimdu rūpniecība - indústria de peleskažokādu rūpniecība - São Tomé e PríncipeSantome un Prinsipi - Sarawak - retrosariagalantērijas preces - SardenhaSardīnija - têxtil sintéticoķīmiskā šķiedra - têxtil naturaldabiskā šķiedra - indústrias diversasdažādas rūpniecības nozares - SAprivātā ierobežotas atbildības sabiedrība - joalharia e ourivesariajuvelierizstrādājumi un zeltlietas - trigo-sarracenogriķi - direitos sociaissociālās tiesības - direitos políticospolitiskās tiesības - direitos económicosmantiskās tiesības - Carta dos Direitos do Homemcilvēktiesību harta - SarreZāra - ateísmoateisms - satélitepavadonis - liberdade de circulaçãopārvietošanās brīvība - satisfação no trabalhogandarījums par darbu - luta contra a discriminaçãodiskriminācijas novēršanas pasākums - know-howzinātība - discriminação étnicadiskriminācija etniskās piederības dēļ - liberdade sexualseksuālā brīvība - xenofobiaksenofobija - igualdade homem-mulhervīriešu un sieviešu līdztiesība - liberdade de ensinoakadēmiskā brīvība - direito ao desenvolvimentotiesības uz attīstību - direitos da criançabērnu tiesības - tratamento cruel e degradanterupja un pazemojoša izturēšanās - Schleswig-HolsteinŠlēsviga-Holšteina - protecção da infânciabērnu aizsardzība - crime contra a humanidadenoziegums pret cilvēci - retroactividade da leilikuma atpakaļejošais spēks - direito comparadosalīdzinošās tiesības - ciência administrativaadministrācijas zinātne - legislação localvietējie tiesību akti - ciência da informaçãoinformātika - responsabilidade civilciviltiesiskā atbildība - responsabilidade contratuallīgumiska atbildība - ciências do comportamentouzvedības zinātnes - propriedade de bensīpašuma tiesības - atlasatlants - ciência dos solosaugsnes zinātne - privatizaçãoprivatizācija - ciência económicaekonomikas zinātne - herançamantošana - ciência jurídicatiesību zinātne - direito sucessóriomantojuma tiesības - regime de habitação periódicadaļlaika īpašuma tiesības - servidãoservitūts - gozo dos direitostiesību esība - domicílio legaljuridiskā dzīvesvieta - ciências da vidazinātnes par dzīvību - solvibilidade financeiramaksātspēja - crime contra as pessoasnoziegums pret personām - crime contra os bensnoziedzīgs nodarījums pret īpašumu - sequestro de pessoasnelikumīga brīvības atņemšana - ciências físicaseksaktās dabaszinātnes - ciência políticapolitikas zinātne - fraude aduaneiramuitas pārkāpums - ciências aplicadaslietišķās zinātnes - difamaçãogoda aizskaršana - direito penal fiscalnodarījums nodokļu jomā - ciências da TerraZemes zinātnes - encarceramentoieslodzījums - direito penitenciáriocietumu likums - presoieslodzītais - ciências sociaissociālās zinātnes - pena de substituiçãoalternatīvs sods - semiliberdadenosacīta atbrīvošana no soda - confisco de bensmantas konfiskācija - diminuição de penasoda samazināšana - transferência de detidosieslodzīto personu pārvietošana - regime penitenciáriocietumu sistēma - administração penitenciáriacietuma administrācija - cisão políticapolitiskā šķelšanās - prescrição de acçãotiesvedības noilgums - audiênciatiesas sēde - atmosferaatmosfēra - escolarizaçãoizglītošana - assistência judiciáriajuridiskā palīdzība - capturaarests - inquérito judiciáriotiesas izmeklēšana - perquisiçãokratīšana - detenção provisóriapirmstiesas apcietinājums - direitos da defesaaizstāvības tiesības - escrutínio de duas voltasdivkāršas balsošanas sistēma - escrutínio de uma voltavienota balsošanas sistēma - escrutínio por listassarakstbalsošanas sistēma - acção por responsabilidade CEEK prasījums noteikt atbildību - recurso do pessoaldarbinieku prasījums - reenvio prejudicial CEgriešanās EK Tiesā prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai - escrutínio maioritáriobalsu vairākuma sistēma - escrutínio uninominalvienmandāta balsošanas sistēma - jurisdição comercialkomerctiesa - reunião parlamentarparlamenta sēde - jurisdição de arbitragemšķīrējtiesa - jurisdição internacionalstarptautiska tiesa - jurisdição fiscalnodokļu tiesa - secasausums - conselheiro jurídicojuridiskais padomnieks - magistrado não profissionaltiesas piesēdētājs - espaço marítimokuģojama teritorija - atentado à segurança do Estadovalsts drošības apdraudējums - sigilo bancáriobankas noslēpums - vigilância marítimakuģošanas uzraudzība - liberdade dos maresjūru brīva pieejamība - segredo industrialrūpnieciskais noslēpums - espaço extra-atmosféricoārpusatmosfēras telpa - propriedade do espaçotiesības uz īpašumu kosmosā - segredo profissionalprofesionāls noslēpums - utilização do espaçoatklātā kosmosa izmantošana - Secretariado da ONUANO Sekretariāts - estrangeiroārvalstnieks - direito de residênciauzturēšanās atļauja - entrada de estrangeirosārvalstnieku uzņemšana - sector económicoekonomikas sektors - casamento mistojaukta laulība - sector primárioprimārais sektors - direito internacional-direito internostarptautisko tiesību akti un valsts tiesību akti - direito internacional económicostarptautisko tiesību akti ekonomikas jomā - responsabilidade administrativaadministratīvā atbildība - direito público económicopubliskās ekonomiskās tiesības - sector quaternáriokvartārais sektors - decisão CEEEK lēmums - directiva CEEK direktīva - sector secundáriosekundārais sektors - ordem jurídica comunitáriaKopienas tiesību sistēma - direito derivadosekundārie tiesību akti - directiva CEEAEAEK direktīva - recomendação CEEK ieteikums - sector terciárioterciālais sektors - regulamento CEEK regula - regulamento de execuçãoīstenošanas regula - parecer CEEAEAEK atzinums - segurança de abastecimentopiegādes pasūtījumu drošums - parecer CECAEOTK atzinums - parecer do Tribunal de Justiça CEEK Tiesas atzinums - harmonização da segurança socialsociālās nodrošināšanas saskaņošana - segurança do empregodarbvietas drošība - competência externa CEEK pilnvaras starptautiskās attiecībās - protocolo CEEK Protokols - Tratado de FusãoApvienošanas līgums - segurança dos transportestransporta drošība - Acto Único EuropeuVienotais Eiropas akts - Tratado de Adesão CEEK Pievienošanās līgums - segurança do produtoprodukta drošība - empresa comum CEEAEAEK kopuzņēmums - Comissão CEEK Komisija - segurança no trabalhodarba drošība - relações da União EuropeiaES attiecības - Conselho de Ministros ACP-CEĀAK un EK Ministru padome - segurança nuclearkodoldrošība - membro do Tribunal de Justiça CEEK Tiesas loceklis - comissário europeuEiropas Komisijas loceklis - segurança públicasabiedrības drošība - AEC - segurança rodoviáriaceļu satiksmes drošība - acordo de associação CEEK asociācijas nolīgums - convenção CEĀKK un EK konvencija - segurança socialsociālā nodrošinātība - Comité dos Embaixadores ACP-CEĀKK un EK Vēstnieku komiteja - Comité Paritário ACP-CEĀAK un EK Apvienotā komiteja - Convenção de Lomé IIItrešā Lomes konvencija - EURESEURES - FEDEAF - FSEESF - alargamento da União EuropeiaSavienības paplašināšana - atribuição de casadzīvokļu piešķiršana - centeiorudzi - União EuropeiaEiropas Savienība - história da EuropaEiropas vēsture - sal químicoķīmiskais sāls - pertença à União Europeiadalība Eiropas Savienībā - SELALatīņamerikas Ekonomikas sistēma - posição comumkopēja nostāja - acção comumvienota rīcība - Tratado da União EuropeiaLīgums par Eiropas Savienību - países SELASELA valstis - cooperação política europeiaEiropas politiskā sadarbība - concurso CEEK konkurence - selecção de alunosskolēnu uzņemšana - mecanismo complementar das trocastirdzniecības papildu mehānisms - prevenção de riscosrisku novēršana - risco naturaldabas apdraudējums - risco industrialrūpnieciskais risks - liberalismo económicoekonomiskais liberālisms - direitos aduaneirosmuitas nodokļi - controlo aduaneiromuitas pārbaude - direitos da pauta aduaneira comumKMT nodokļi - sementesēkla - pesos e medidassvari un mēri - produto em conservakonservēts produkts - semimetalpārejas elements - irradiação dos alimentosapstarošana - rendimento mínimo de subsistênciaiztikas minimums - arma de uso pessoalpersoniskais ierocis - sêmolarupjmaluma milti - mecenatopatronāža - concurso administrativopieņemšana darbā konkursa kārtībā - audição públicaatklāta izskatīšana - SenegalSenegāla - separação de poderesvaras dalīšana - psicanálisepsihoanalīze - sericiculturazīdtārpiņu audzēšana - artes visuaisvizuālā māksla - pluralismo culturalkultūru daudzveidīgums - usos e costumesparažas un tradīcijas - serviçospakalpojums - património arquitectónicoarhitektūras mantojums - igrejabaznīca - hinohimna - bandeirakarogs - serviço após vendagarantijas remonts - propriedade literária e artísticaliterāro un mākslas darbu īpašums - serviço cívicoalternatīvais dienests - aerodinâmicaaerodinamika - termodinâmicatermodinamika - física do plasmaplazmas fizika - física do laserlāzerfizika - engenharia genéticagēnu inženierija - pinturaglezniecība - serviço de empregonodarbinātības dienests - liberdade condicionalnosacīta atbrīvošana - aumento de capitalkapitāla palielināšana - serviço de saúdeveselības aizsardzības dienests - situação da agriculturasituācija lauksaimniecībā - serviços financeiros dos correiospasta iestāžu finanšu dienesti - promulgação da leilikuma izsludināšana - interesses financeiros dos parlamentareslocekļu finansiālās intereses - cooperação afro-árabearābu un Āfrikas valstu sadarbība - serviço gratuitobezmaksas pakalpojums - cooperação euro-árabeEiropas un arābu valstu sadarbība - delegação da ComissãoKomisijas delegācija - controlo comunitárioKopienas uzraudzība - princípio da complementaridadepapildinājuma princips - serviço militarvalsts dienests - região periféricanomaļš reģions - região insularsalu reģions - nação mais favorecidavislielākās labvēlības režīms - serviço remuneradomaksas pakalpojums - orçamento anexopalīgbudžets - serviço postalpasta pakalpojumi - dicionário multilinguedaudzvalodu vārdnīca - dicionário de abreviaturassaīsinājumu vārdnīca - serviço públicovalsts civildienests - enciclopédiaenciklopēdija - thesaurustēzaurs - publicação periódicaperiodisks izdevums - serviço secretoizlūkdienests - lixo domésticomājsaimniecības atkritumi - monoculturavienkultūras lauksaimniecība - serviço socialsociālie pakalpojumi - jornallaikraksts - sésamosezams - aumento de preçoscenu paaugstinājums - sessão legislativaparlamenta sesija - SeychellesSeišeļu Salas - SFI - universidadeakadēmiskā augstskola - transporte de animaisdzīvnieku transportēšana - movimento associativokooperatīvā kustība - SharjahŠārdža - SicíliaSicīlija - estacionamento de forçaskaraspēka izvietošana - mandato parlamentarvieta parlamentā - sede, sede principal, sede socialgalvenais birojs - vacaturavakance - AustráliaAustrālija - Serra LeoaSjerraleone - sinalizaçãoceļa zīmes - alimento para animal de companhialolojumdzīvnieku barība - SingapuraSingapūra - chuva ácidaskābais lietus - sinistroapdrošināšanas atlīdzības pieprasījums - urbanistapilsētplānotāja profesija - instrumento documentaldokumentācijas līdzeklis - falso têxtilneausts materiāls - xaropesīrups - arquipélago do mar Egeu - Ilhas CanáriasKanāriju salas - sisalsizals - Mesa do PEEP birojs - presidentepriekšsēdētājs - sismologiaseismoloģija - vice-presidentepriekšsēdētāja vietnieks - secretário-geralģenerālsekretārs - vida institucionaliestādes darbība - sede da instituiçãoKopienas iestādes mītne - reforma institucionalinstitucionālā reforma - competência institucionaliestādes kompetence - situação CEstāvoklis EK - situação familiarģimenes stāvoklis - política espacialkosmosa politika - auto-abastecimentosaimnieciskā patstāvība - situação financeirafinanšu stāvoklis - socialismosociālisms - sociedadeorganizācija - sociedade anónimapubliska ierobežotas atbildības sabiedrība - sociedade civilciviltiesību asociācija - sociedade civil profissionalprofesionāla asociācija - sociedade comercialuzņēmums, kurš darbojas saskaņā ar komerclikumu - sociedade de economia mistajaukta īpašuma sabiedrība - sociedade de investimentoieguldījumu sabiedrība - sociedade de capitaisakciju kapitāla sabiedrība - autocarroautobuss - sociedade de consumopatērētāju sabiedrība - sociedade de pessoaslīdzdalība - sociedade em comanditakomandītsabiedrība - sociedade em participaçãoklusā sabiedrība - sociedade europeiaEiropas sabiedrība - sociedade-mãemātesuzņēmums - associação sem fins lucrativosbezpeļņas organizācija - sociologiasocioloģija - Jutlândia do SulDienvidjitlande - sedazīds - autoconsumopašpatēriņš - assistência a inválidosinvalīdu aprūpe - sojasojas pupas - solventešķīdinātājs - SomáliaSomālija - sondagemizlases apskats - sondagem de opiniãosabiedriskās domas aptauja - sorgosorgo - autodeterminaçãopašnoteikšanās - SudãoSudāna - enxofresērs - apresentação de propostas a concursopiedāvājumu konkurss - fonte de informaçãoinformācijas avots - origem da ajudapalīdzības avots - fonte do direitotiesību avots - subdesenvolvimentonepietiekama attīstība - subprodutoblakusprodukts - subproduto agrícolalauksaimniecības blakusprodukts - autofinanciamentopašfinansēšanās - subproduto do leitepiena blakusprodukts - subproduto metalúrgicometālrūpniecības blakusprodukts - subproletariadosubproletariāts - subalimentaçãonepietiekams uzturs - subpovoamentonepietiekama apdzīvotība - subcontratação - autogestãosavas saimniecības vadīšana - amparo da famíliaģimenes apgādnieks - manutenção de preçoscenu atbalsts - manutenção de preços agrícolaslauksaimniecības cenu atbalsts - apoio monetáriomonetārais atbalsts - soberania nacionalvalsts suverenitāte - especialização da produçãoražojumu specializācija - especialização das trocastirdzniecības specializācija - classificação orçamentalbudžeta precizēšana - autolimitaçãobrīvprātīga tirdzniecības ierobežošana - especulação imobiliáriaspekulācija celtniecības jomā - Espórades Setentrionais - desportosports - Sri LankaŠrilanka - Stabexeksporta stabilizēšana - estabilização de preçoscenu stabilitāte - estabilização de rendimentosienākumu stabilizācija - estabilização económicaekonomikas stabilizēšanās - estabulaçãolopkopība iekštelpu novietnēs - acordo interprofissional - automatizaçãoautomatizācija - estagnação económicaekonomikas sastingums - estação experimentalizmēģinājuma saimniecība - estatísticastatistika - estatística agrícolalauksaimniecības statistika - estatísticas comunitáriasKopienas statistika - estatísticas demográficasdemogrāfiskā statistika - estatísticas das pescaszvejas statistika - automóvelautomobilis - estatísticas económicasekonomikas statistika - estatísticas financeirasfinanšu statistika - estatísticas industriaisrūpniecības statistika - estatísticas internacionaisstarptautiskā statistika - estatísticas nacionaisvalsts statistika - estatísticas oficiaisoficiālā statistika - estatísticas regionaisreģionu statistika - estatuto de BerlimBerlīnes statuss - estatuto de JerusalémJeruzalemes statuss - estatuto do funcionárioierēdņu dienesta nolikums - autonomiaautonomija - estatuto do pessoalpersonāla nolikums - estatuto jurídicojuridiskais statuss - estatuto políticopolitiskais statuss - estatuto profissionalprofesionālais statuss - estatuto socialsociālais statuss - esterilizaçãosterilizācija - estímulo fiscalnodokļu stimuli - existênciaskrājums - existências comunitáriasKopienas krājumi - autonomia financeirafinansiāla patstāvība - existências conjunturaisno ekonomikas konjunktūras atkarīgi krājumi - existências de intervençãointervences krājumi - existências excedentáriasvirsprodukcijas krājums - existências mínimasminimālie krājumi - existências mundiaispasaules krājumi - existências privadasprivātie krājumi - existências públicasvalsts rezerve - reservas de estabilizaçãoizlīdzinošie krājumi - armazenagemuzglabāšana - armazenamento de armasbruņojuma uzkrāšana - armazenagem de energiaenerģijas uzkrāšana - armazenagem de alimentospārtikas uzglabāšana - armazenagem de documentosdokumentu glabāšana - StorkøbenhavnLielā Kopenhāgena - Storstrøm - estrutura agrícolalauksaimniecības struktūra - estrutura do empregonodarbinātības struktūra - estrutura da empresauzņēmējsabiedrības struktūra - autorização orçamentalbudžeta apstiprināšana - estrutura económicaekonomikas struktūra - estrutura industrialrūpniecības struktūras - estrutura institucionalinstitucionāla struktūra - estrutura socialsociālā struktūra - estupefacientenarkotika - substância cancerígenakancerogēna viela - substância perigosabīstamā viela - autorização de acordos e práticas concertadaskonkurences ierobežojumu sankcionēšana - subvenção à exportaçãoizvedsubsīdija - sucedâneo de alimentospārtikas aizstājējs - sucessão da exploração agrícolasaimniecību pāreja citu īpašnieku rokās - sucursalfiliāle - açúcarcukurs - açúcar brancobaltais cukurs - açúcar brutojēlcukurs - açúcar de beterrabacukurbiešu cukurs - autorização de transportetransportlīdzekļa autorizācija - açúcar de canacukurniedru cukurs - SuéciaZviedrija - voto expressoderīgās balsis - sufrágio universalvispārējas vēlēšanu tiesības - suicídiopašnāvība - SuíçaŠveice - SulawesiSulavesi - SumatraSumatra - superfície agrícola utilizadalauksaimniecībā izmantotā zeme - suplenteaizstājējs - suplemento tarifáriopapildu nodoklis - suporte de informaçãoinformācijas nesējs - suporte magnéticomagnētiskais nesējs - supressão de posto de trabalhodarbvietu skaita samazināšana - supressão dos direitos aduaneirosmuitas nodokļu atcelšana - supranacionalidadepārvalstiskums - sobreexploração dos recursosresursu pārtēriņš - superfície arborizadamežu zeme - área de exploraçãolauku saimniecības platība - pradozālaugu platības - área agrícola principalpamatplatība - ultracongelaçãosasaldēšana - ultra-regeneradorreģenerētājreaktors - SurinameSurinama - excesso de populaçãopārapdzīvotība - acordo monetáriomonetārais nolīgums - auto-estradaautoceļš - superproduçãopārprodukcija - fiscalização do mercadotirgus uzraudzība - suspensão da ajudapalīdzības pārtraukšana - suspensão da execução da penasoda izpildes atlikšana - suspensão dos direitos aduaneirosmuitas nodokļu atlikšana - SuazilândiaSvazilenda - silviculturamežkopība - ÁustriaAustrija - SíriaSīrija - Sysminminerālproduktu sistēma - sistema bancáriobanku sistēma - sistema de ensinoizglītības sistēma - sistema de exploração agrícolalauksaimniecības sistēma - sistema de informaçãoinformācijas sistēma - sistema de informação de gestãopārvaldības informācijas sistēma - sistema de comunicaçãokomunikācijas sistēmas - sistema contabilísticokontu sistēma - sistema de cultivoaudzēšanas sistēma - AuvergneOverņa - sistema das Nações UnidasANO sistēma - sistema documentalinformācijas pakalpojumi - sistema eleitoralvēlēšanu sistēma - sistema eleitoral europeuEiropas vēlēšanu sistēma - Sistema Europeu de ContabilidadeEiropas kontu sistēma - Sistema Monetário EuropeuEiropas Monetārā sistēma - sistema monetário internacionalstarptautiskā monetārā sistēma - sistema normalizado de contabilidadestandartizēta kontu sistēma - tabacotabaka - tabagismosmēķēšana - TaiwanTaivāna - TanzâniaTanzānija - tapetepaklājs - tarifa aéreakravas aviopārvadājumu likme - tarifa de transportepārvadāšanas tarifs - pauta aduaneiramuitas tarifs - Pauta Aduaneira Comumkopējais muitas tarifs - tarifa ferroviáriadzelzceļa tarifs - adiantamento de tesourariaavanss - tarifa postalpasta izdevumi - tarifa preferencialtarifu atvieglojums - tarifa de passageirospasažieru tarifs - taxa de infra-estruturainfrastruktūras izmantošanas maksas - tourobullis - taxa de auto-abastecimentosaimnieciskās patstāvības rādītājs - taxa de câmbiovalūtas maiņas kurss - anteprojecto de orçamentoprovizorisks budžeta projekts - taxa do IVAPVN likme - taxa flutuantebrīvi svārstīgs valūtas kurss - taxa centralcentralizētais maiņas kurss - taxa representativareprezentatīvais kurss - TawalTavala - tributação de preçoscenu novērtējums - imposto por eixoass nodoklis - direitos de exportaçãoeksporta nodoklis - direitos de importaçãoimporta nodoklis - imposto de selozīmognodeva - imposto compensatóriokompensācijas maksa - encargo de efeito equivalentelīdzvērtīgas iedarbības maksa - co-responsabilidade dos produtoresražotāja līdzatbildība - taxa de trânsitotranzīta maksa - imposto profissionaluzņēmējdarbības nodoklis - imposto sobre os combustíveisdegvielas nodoklis - aviação civilcivilā aviācija - imposto sobre veículostransportlīdzekļa nodoklis - ChadeČada - ChecoslováquiaČehoslovākija - técnica de culturaaudzēšanas metodes - técnica de gestãopārvaldības paņēmieni - técnicas de construçãokomunālie pakalpojumi - tecnologiatehnoloģija - tecnologia alimentarpārtikas tehnoloģija - aviação militarmilitārs gaisa kuģis - tecnologia de materiaismateriālu tehnoloģija - tecnologia pouco poluentebezpiesārņojuma tehnoloģija - tecnologia energéticaenergotehnoloģija - tecnologia intermédiavidējā līmeņa tehnoloģija - tecnologia nuclearkodoltehnoloģija - tecnologia petrolíferanaftas pārstrādes tehnoloģija - telecomunicaçãotelekomunikācija - telecópiafaksimils - teledetecçãoattālā uzrāde - aviculturaputnkopība - teledistribuiçãoizplatīšana pa kabeļiem - telégrafotelegrāfs - telemáticatelemātika - telefonetelefons - televisão - telextelekss - testemunhopierādījums - tempo de descansoatpūtas laiks - tendência políticapolitiskais virziens - Acordo Monetário EuropeuEiropas Monetārais nolīgums - aeronave, aeroplano, aviãolidaparāts, lidmašīna - stresspsiholoģiskais stress - termos comerciaistirdzniecības cenu indekss - terminologiaterminoloģija - terreno para construçãobūvlaukums - terreno industrialindustriālās apbūves zemesgabals - terra abandonadapamesta zeme - terra agrícolalauksaimniecības zeme - terras do domínio públicovalsts zeme - terra incultaneapstrādāta zeme - terra cultivávelaramzeme - pareceratzinums - terra recuperadameliorēta zeme - território ultramarinoaizjūras teritorija - terrorismoterorisms - TailândiaTaizeme - chátēja - terapêuticaterapija - tesetēze - parecer CEEK atzinums - TessáliaTesālija - Trácia Ocidental - TimorTimora - Timor LesteAustrumtimora - titâniotitāns - título de créditotirgojams vērtspapīrs - título de transportebiļete - TogoTogo - TongaTonga - torturaspīdzināšana - ToscanaToskāna - turfakūdra - turismo de massastautas tūrisms - girassolsaulgrieze - parecer PEEP atzinums - toxicologiatoksikoloģija - toxicomaniaatkarība no narkotiskām vielām - tractortraktors - Trade Expansion ActTirdzniecības paplašināšanas akts - traduçãotulkošana - Tratado CEEK Līgums - Tratado CECAEOTK līgums - Tratado CEEEEK līgums - Tratado CEEAEAEK līgums - países do Pacto de VarsóviaVaršavas līguma valstis - máquina de ordenhaslaukšanas aparāts - tratamento da águaūdens attīrīšana - tratamento da informaçãoinformācijas apstrāde - tratamento de textotekstapstrāde - processamento de dadosdatu apstrāde - tratamento de minériorūdu pārstrāde - tratamento fitossanitáriofitosanitārā apstrāde - transacção financeirafinanšu darījums - transferência de empresauzņēmējdarbības nodošana - transferência de capitaiskapitāla pārvedums - transferência do direito à pensãopensijas tiesību nodošana - transferência de populaçãoiedzīvotāju pārvietošana - transferência de tecnologiatehnoloģijas nodošana - aveiaauzas - transformação de alimentospārtikas pārstrāde - trânsito comunitárioKopienas tranzīts - trânsito aduaneiromuitas tranzīts - transliteraçãotransliterācija - transmissão de dadosdatu pārraide - transmissão da propriedadeīpašuma nodošana - abortoaborts - transporte aéreogaisa transports - transporte combinadokombinētais transports - transporte de energiaenerģijas transports - transporte no hinterlandnomales pārvadājumi - transporte de mercadoriaspreču pārvadājumi - transporte de superfícievirszemes transports - transporte de passageirospasažieru pārvadājumi - transporte colectivosabiedriskais transports - aborto ilegalnelikumīgs aborts - transporte ferroviáriodzelzceļa transports - transporte por via navegáveliekšzemes ūdensceļu transports - transporte individualprivātie transporta līdzekļi - transporte intercontinentalstarpkontinentālie pārvadājumi - transporte interioriekšzemes pārvadājumi - transporte internacionalstarptautiskie pārvadājumi - transporte rodoviário internacionalstarptautiskais autotransports - transporte intracomunitárioKopienas iekšējie pārvadājumi - transporte marítimojūras transports - Abu DhabiAbū Dabī - Acordo MultifibrasTekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgums - aborto terapêuticogrūtniecības pārtraukšana - transporte nacionalvalsts transports - transporte por cabokabeļtransports - transporte por condutacauruļvadu transports - transporte por conta de terceiroskomercpārvadājumi - transporte por conta própriapārvadājumi uz pašu rēķina - transporte públicosabiedriskie transportlīdzekļi - transporte regionalreģionālais transports - transporte rodoviárioautotransports - transporte escolarskolas transports - transporte semicolectivodaļēji sabiedrisks transports - transporte sob controlo aduaneiropārvadājumi muitas kontrolē - transporte subterrâneopazemes transports - transporte suburbanopriekšpilsētas transports - transporte terrestresauszemes transports - transporte transfronteiriçopārrobežu transports - transporte urbanopilsētas transports - transportadorpārvadātājs - trabalhodarbs - trabalho no domicíliodarbs mājās - azotoslāpeklis - trabalho em cadeiadarbs pie konveijera - trabalho a tempo completopilnslodzes nodarbinātība - trabalho a tempo parcialdaļslodzes nodarbinātība - trabalho ilegalneoficiāls darbs - trabalho de equipakomandas darbs - trabalho nocturnonaktsdarbs - trabalho infantilbērnu darbs - trabalho por turnosmaiņu darbs - actividade escolarmācību darbs - trabalhador idosogados vecāks strādājošais - trabalhador clandestinonelegāli strādājošais - trabalhador comunitárioKopienas strādājošais - trabalhador fronteiriçopārrobežas strādājošais - trabalhador deficientestrādājošais ar ierobežotu darbspēju - Baden-WürttembergBādene-Virtemberga - trabalhador manualroku darba strādnieks - trabalhador migrantemigrējošais strādājošais - trabalhador sazonalsezonas strādnieks - trabalhador socialsociālais darbinieks - obras públicasvalsts būvdarbi - trevoāboliņš - BahamasBahamu salas - Trentino-Alto AdigeTrentīno-Alto Adidže - tesouroValsts kase - Trindade e TobagoTrinidāda un Tobāgo - triticaletritikāle - BahreinBahreina - troca directamaiņas līgums - trustuzticības darījums - bisnaga, cano, conduta, duto, tubagem, tubocauruļvads, tūbiņa - tuberculose animaldzīvnieku tuberkuloze - tungsténiovolframs - TunísiaTunisija - turbinaturbīna - TurquiaTurcija - tutelaaizbildniecība - bagamīkstie augļi - TuvaluTuvalu - tubagemcauruļvadu sistēma - IVAPVN - UDEACCentrālāfrikas Muitas un ekonomikas savienība - países UDEACCAEEU valstis - UEBLBeļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienība - União Europeia das AlfândegasEiropas Ekonomiskās muitas savienība - países UEORES valstis - UITStarptautiskā elektrosakaru savienība - Umm al Quawain - unanimidadevienprātība - CNUDRANO Reģionālās attīstības centrs - UnescoANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija - unificação nacionalvalstiskā apvienošanās - União Europeia OcidentalRietumeiropas Savienība - contrato de arrendamentonoma - UEAĀfrikas Valstu savienība - união aduaneiramuitas savienība - união económicaekonomikas savienība - União Económica e Monetáriaekonomikas un monetārā savienība - União Europeia de PagamentosEiropas Maksājumu savienība - União InterparlamentarParlamentāriešu savienība - acordo preferencialatvieglojumu nolīgums - arrendamento comercialnoma uzņēmējdarbības veikšanai - país da UEMAOWAEMU valstis - união monetáriamonetārā savienība - UNIRStarptautiskā Reinas kuģotāju savienība - UnisistUNISIST - UnitarANO Izglītības un zinātniskās pētniecības institūts - cabeça de gadomājlopu vienība - contrato de arrendamento ruralsaimniecības noma - UNRWAANO bēgļu nodarbinātības un atbalsta aģentūra - UPAĀzijas un Klusā okeāna Parlamentāriešu savienība - UPUPasaules pasta ūnija - urâniourāns - urbanizaçãourbanizācija - urbanismopilsētplānošana - URSSPSRS - UruguaiUrugvaja - utente dos transportespārvadājumu izmantotājs - baixa de preçoscenu samazinājums - fábrica prontanodošanai gatava rūpnīca - usufrutolietojums - utilizador da informaçãoinformācijas lietotājs - utilização da ajudapalīdzības izmantošana - utilização da águaūdens izmantošana - utilização da energiaenerģijas izmantošana - utilização da terrazemes izmantošana - utilização pacífica da energiamierīga enerģijas izmantošana - UtrequeUtrehta - balança comercialtirdzniecības bilance - fériasbrīvdiena - vacinavakcīna - vacinaçãovakcinācija - vacagovs - vaca reprodutorazīdītājgovs - vaca leiteirapiena govs - vale de AostaAostas ieleja - valor acrescentadopievienotā vērtība - valores cotados na bolsatirgus kapitalizācija - valor de troca comercialtirdzniecības vērtība - balança deficitáriamaksājumu bilances deficīts - valor aduaneiromuitas vērtējums - valores mobiliáriosvērtspapīri - vanádiovanādijs - VanuatuVanuatu - VaticanoVatikāns - novilhoteļš - veículotransportlīdzeklis - veículo sobre almofada de argaisa spilvena transportlīdzeklis - veículo de duas rodasdivriteņu transportlīdzeklis - veículo motorizadomehāniskais transportlīdzeklis - veículo agrícolalauksaimniecības transportlīdzeklis - veículo eléctricoelektriskais transportlīdzeklis - veículo sobre carrissliežu ceļu transportlīdzeklis - veículo de cargakomerciāls transportlīdzeklis - VejleVejle - VenéciaVeneto - balança de invisíveisneredzamā tirdzniecības bilance - VenezuelaVenecuēla - vendapārdošana - venda a créditopārdošana ar kredītu - venda a domicílioiznēsājumtirdzniecība TKF - venda a retalhomazumtirdzniecība - venda com descontopārdošana ar atlaidi - venda em hasta públicaizsoles pārdošana - venda directatiešā pārdošana - venda por grossopārdošana vairumā - balança de pagamentosmaksājumu bilance - venda isenta de impostosbeznodokļa pārdošana - venda à distânciatālpārdošana - pomaraugļu dārzs - verificação de contasauditēšana - vidrostikls - Oeste de Storebælt - VestsjællandRietumzēlande - BaliBali - vestuárioapģērbs - carnegaļa - carne de vacaliellopu gaļa - carne de caprinokazas gaļa - carne de cavalozirga gaļa - carne de búfalobifeļa gaļa - carne de vitelateļa gaļa - carne de aves de capoeiramājputnu gaļa - carne limpaatkaulota gaļa - carne verdesvaiga gaļa - BalcãsBalkāni - carne de ovinoaitas gaļa - carne de suínocūkgaļa - ViburgoVīborga - vice-presidente da assembleiaparlamenta priekšsēdētāja vietnieks - vítimacietušais - vítima civilciviliedzīvotāju upuri - vítima de guerrakara upuris - emissão de videotextoapraides videogrāfija - videotexto interactivomijdarbīgais videotekss - inserção profissionaliekļaušana darbā - segunda voltavēlēšanu otrā kārta - vida associativasabiedriskās aktivitātes - vida da empresadarījumu aktivitāte - vida políticapolitika - vida escolarskolas dzīve - vida socialsabiedriskā dzīve - VietnameVjetnama - vinhavīna dārzs - cidadepilsēta - cidade médiavidēja pilsēta - cidade novajauna pilsēta - cidade-satélitepavadoņpilsēta - vinhovīns - vinho aromatizadoaromatizēts vīns - vinho brancobaltvīns - vinho regionalvietējā ražojuma vīns - vinho de qualidade superiorīpaši augstas kvalitātes vīns - vinho de mesagalda vīns - vinho engarrafadopudelēs iepildīts vīns - vinho reforçadostiprinātais vīns - tirasloksne - vinho espumantedzirkstošais vīns - vinho rosésārtvīns - vinho tintosarkanvīns - vinho não espumantenegāzētais vīns - vinificaçãovinifikācija - violência sexualseksuāla vardarbība - violênciavardarbība - violência de Estadovalsts vardarbība - violência políticapolitiskā vardarbība - transferência bancáriakredīta pārskaitījums - BangladeshBangladeša - vitaminavitamīns - viticulturavīnkopība - via navegável interioriekšzemes ūdensceļi - via fluvial internacionalstarptautiskie ūdensceļi - via rápidaātrgaitas automaģistrāle - bancobanka - via rurallauku ceļš - via urbanapilsētas ceļš - via pública e saneamentoceļu ekspluatācijas departaments - furtozādzība - aves de capoeiramājputni - Banco Africano de DesenvolvimentoĀfrikas Attīstības banka - aves mortasnokauti mājputni - aves poedeirasdējējšķirņu mājputni - aves vivasdzīvi mājputni - volume de comérciotirdzniecības apjoms - volume de transacçõestirdzniecības darījumu apjoms - votaçãobalss - voto em brancovēlēšanu zīmes veidlapa - caixa agrícolalauksaimniecības banka - voto bloqueadobalsošana par tekstu kopumā - votação da leilikumprojekta pieņemšana - voto electrónicoelektroniskā balsošana - votação nominalbalsošana pēc saraksta - voto nulonederīga vēlēšanu zīme - voto obrigatórioobligātā balsošana - voto antecipadoiepriekšēja balsošana - voto por correspondênciabalsošana pa pastu - voto por procuraçãodeleģētā balsošana - votação parlamentarparlamenta balsošana - banco centralcentrālā banka - lista abertaatvērto sarakstu balsošanas sistēma - voto públicoatklāta balsošana - voto secretoaizklāta balsošana - viagemceļojums - viagem com tudo incluídokompleksais ceļojums - viagem em grupogrupu ceļojumi - vulcanologiavulkanoloģija - divulgação agrícolalauksaimniecības konsultāciju dienesti - Wallis e FortunaVolisa un Futuna - iogurtejogurts - banco comercialkomercbanka - IémenJemena - antiga República Democrática e Popular do Iémenbijusī Dienvidjemena - Yorkshire and HumbersideJorkšīra un Hambersaida - JugosláviaDienvidslāvija - República Democrática do CongoKongo Demokrātiskā Republika - ZâmbiaZambija - ZelândiaZēlande - ZimbabuéZimbabve - zincocinks - banco cooperativokooperatīvā banka - zona áridasauss apvidus - zona climáticaklimatiskā zona - zona habitacionaldzīvojamā zona - zona de capturanozvejas teritorija - zona de comércio livrebrīvās tirdzniecības zona - zona de pescazvejas apgabals - zona económica exclusivaekskluzīva ekonomiskā zona - zona equatorialekvatoriālā josla - zona francabrīvā zona - Acordo SALTStratēģiskā bruņojuma ierobežošanas nolīgums - banco de investimentoinvestīciju banka - zona friapolārā josla - zona húmidamitrā zona - zona monetáriavalūtas zona - zona para peõesgājēju zona - zona poluídapiesārņotais rajons - zona protegidaaizsargāta teritorija - zona sinistradanelaimes piemeklētais apgabals - zona subtropicalsubtropu josla - zona suburbanapiepilsētas zona - zona tarifáriatarifa zona - banco de desenvolvimentoattīstības banka - zona temperadamērenā josla - zona tropicaltropu josla - zona urbanapilsētas teritorija - zoologiazooloģija - banco predialzemes banka - Banco MundialPasaules banka - banco populartautas banka - banco privadoprivātbanka - banco públicovalsts banka - BarbadosBarbadosa - acordo sectorialsektorālais nolīgums - tabela de preçoscenrādis - barradārgmetāla stienis - salário baixozems atalgojums - base de dadosdatu bāze - base militarmilitārā bāze - BasilicataBazilikata - Baixa NormandiaLejasnormandija - NiedersachsenLejassaksija - GATTehniskās palīdzības birojs - barcokuģis - acordo relativo aos produtos de basepatēriņa preču nolīgums - embarcação de pescazvejas kuģis - barco-cisternatankkuģis - edifíciobūvniecība - embarcação de recreioizpriecceļojumu kuģis - edifício industrialrūpnieciskās ražošanas ēka - edifício públicosabiedriskā ēka - BavieraBavārija - acordo pautalvienošanās par tarifiem - belas-artestēlotājmāksla - BEIEIB - BélgicaBeļģija - regiões e comunidades da BélgicaBeļģijas apgabali un kopienas - BelizeBeliza - lucropeļņa - beneficiário da ajudapalīdzības saņēmējs - BeneluxBenilukss - países BeneluxBeniluksa valstis - BenimBenina - BerlimBerlīne - BermudasBermudu salas - necessidades alimentaresuztura vajadzības - necessidade de alojamentopieprasījums pēc mājokļiem - necessidade de mão-de-obrapieprasījums pēc darbaspēka - crescimento da populaçãoiedzīvotāju skaita pieaugums - necessidade de águaūdens nekaitīguma prasības - forragemrupjā lopbarība - necessidades financeirasfinanšu prasības - betãobetons - beterraba forrageiralopbarības bietes - beterraba sacarinacukurbiete - BEUCEiropas Patērētāju savienību birojs - manteigasviests - manteiga vegetalaugu tauku sviests - ButãoButāna - aumento de produçãoražošanas pieaugums - bibliografiabibliogrāfija - bibliotecabibliotēka - biblioteca juvenilbērnu bibliotēka - biblioteca nacionalvalsts bibliotēka - biblioteca públicapubliskā bibliotēka - biblioteca científicazinātniskā bibliotēka - biblioteca universitáriaaugstskolas bibliotēka - assembleia bicamaraldivpalātu sistēma - BIDAmerikas attīstības banka - aculturaçãoakulturācija - bairro de latagrausts - BIEStarptautiskais izglītības birojs - baldiokoplietošanas zeme - bem culturalkultūras piemineklis - bens de consumopatēriņa preces - bens duradourosilglietojamās preces - bens não duradourosīslaiklietojamās preces - bem-estar socialsociālā labklājība - acusaçãoapsūdzība - cervejaalus - balançobilance - balanço de abastecimentopiegādes bilance - balanço energéticoenergobilance - balanço socialorganizācijas sociālās ietekmes novērtējums - bioquímicabioķīmija - bioconversãobiokonversija - biodegradabilidadebiosadalīšanās - bioenergiabioenerģija - biogásbiogāze - biografiabiogrāfija - biologiabioloģija - biomassabiomasa - biosferabiosfēra - bipartidarismodivpartiju sistēma - bipolarizaçãobipolāra partiju sistēma - MyanmarMjanma - comprapirkšana - indústria de bolachaskonditorejas ražotne - bismutobismuts - trigokvieši - trigo durocietie kvieši - trigo molemīkstie kvieši - bloqueio de preçoscenu iesaldēšana - boigaļas šķirnes dzīvnieks - madeira para combustãomalka - madeira para construçãobūvkoks - compra a créditopirkšana ar kredītu - arborizaçãoapmežošana - bebidadzēriens - bebida alcoólicaalkoholisks dzēriens - bebida não alcoólicabezalkoholisks dzēriens - BolíviaBolīvija - título do tesourovalsts iekšējā aizņēmuma parādzīme - BonaireBonaire - bonificação de juro - malhastrikotāžas izstrādājumi - compra de intervençãointervences iepirkums - BornéuKalimantāna - BornholmBornholma - botânicabotānika - BotsuanaBotsvāna - budismobudisms - indústria de panificaçãomaizes ceptuve - BorgonhaBurgundija - bolsa de mercadoriaspreču birža - bovinoliellops - ácidoskābe - Província do Brabante flamengoFlāmu Brabantes province - Brabante SetentrionalZiemeļbrabante - Província do Brabante valãoValoņu Brabantes province - BremaBrēmene - BrasilBrazīlija - BretanhaBretaņa - patentepatents - patente europeiaEiropas patents - BRIStarptautisko norēķinu banka - ácido inorgâniconeorganiska skābe - bromobroms - brucelosebruceloze - ruídotroksnis - BruneiBruneja - orçamentobudžets - orçamento comunitárioKopienas budžets - orçamento do Estadovalsts budžets - orçamento para a defesaaizsardzības budžets - orçamento extraordinárioārkārtas budžets - ácido orgânicoorganiskā skābe - orçamento familiarmājsaimniecības budžets - orçamento operacional CECAEOTK darbības budžets - orçamento publicitárioreklāmas budžets - orçamento rectificativobudžeta labojumi - Orçamento Social EuropeuEiropas sociālais budžets - orçamento suplementarbudžeta papildinājumi - inscrição orçamentaliekļaušana budžetā - BulgáriaBulgārija - boletim de votovēlēšanu zīme - açotērauds - centro de informaçãoinformācijas centrs - mesa de votovēlēšanu iecirknis - mesa da assembleiaparlamenta prezidijs - secretariado políticopolitiskā izpildvara - formalidade administrativaadministratīvās formalitātes - buróticabiroja automatizācija - butteroilsviesta eļļa - governo-sombraēnu kabinets - AbruzosAbruci - AçoresAzoru salas - cabotagem marítimapiekrastes kuģniecība - cacaukakao - cadastrozemes reģistrs - quadrovadošs darbinieks - quadro administrativoizpilddirektors - quadro de linguistas CEEK valodu dienests - países ACPĀKK valstis - quadro médiovidējā pārvaldība - quadro superiorgalvenā pārvaldība - ComeconSEPP - países ComeconSEPP valstis - cafékafija - caixa de depósitoskrājbanka - caixa hipotecáriahipotēku banka - CalábriaKalabrija - cálculo de custosizmaksu aprēķināšana - aquisição de propriedadeīpašuma iegūšana - calendário lectivomācību gada plānošana - CamarõesKamerūna - campanha agrícolatirdzniecības gads - campanha eleitoralvēlēšanu kampaņa - CampâniaKampānija - campismotūrisms ar atpūtu telšu nometnēs - CanadáKanāda - canal do PanamáPanamas kanāls - aquisição de conhecimentosmācīšanās - cancrovēzis - candidatokandidāts - cana-de-açúcarcukurniedre - CAOAustrumāfrikas Kopiena - Cabo VerdeZaļā Raga salas - aquisição de documentosdokumentu iegūšana - capacidade de exercíciorīcībspēja - capacidade de cargakravnesība - capacidade contratuallīgumslēgšanas spēja - capacidade de gozo dos direitosspēja iegūt tiesības un uzņemties saistības - vetoveto - processo de consultakonsultāciju procedūra - ministérioministrija - questorfinanšu rīkotājs - eleito localvietējās vēlēšanās ievēlēts pārstāvis - região autónomaautonomais apgabals - administração regionalreģiona pašvaldība - colonialismokoloniālisms - intercâmbio científicozinātniskā apmaiņa - capacidade de produçãoražošanas jauda - sanção militarmilitāras sankcijas - voluntário internacionalstarptautisks brīvprātīgais strādājošais - questão da CisjordâniaRietumkrasta jautājums - direito comunitário-direito nacionalKopienas tiesības un valstu tiesības - delegação PEEP delegācija - parecer CESESK atzinums - função pública europeiaEiropas civildienests - parecer favorável PEEP piekrišana - Assembleia Paritária ACP-CEĀAK un EK Apvienotā asambleja - presidente PEEP priekšsēdētājs - vice-presidente PEEP priekšsēdētāja vietnieks - questor PEEP kvestors - acórdão do Tribunal CEEK Tiesas nolēmums - movimento contra a Europakustība pret Eiropas Savienību - fundos estruturaisstruktūrfondi - jurisdição do trabalhodarba strīdu tribunāls - capacidade de armazenamentonoliktavietilpība - advogadoadvokāts - arrependidonožēlošana - zona contíguapiekrastes ūdeņi - guarda à vistapolicijas uzraudzība - recurso dos particularesprivātpersonu iesniegtas pārsūdzības - situação económicaekonomikas stāvoklis - factor de produçãoražošanas faktors - pólo de crescimentoattīstības punkts - programa de desenvolvimento integradointegrētā attīstības programma - PIMSVP - comércio Norte-Sulziemeļu un dienvidu tirdzniecība - capacidade de transportepārvadājumu jauda - capital especulativospekulatīvie līdzekļi - financiamento públicopubliskais finansējums - harmonização de preçoscenu saskaņošana - mercado de capitaiskapitāla tirgus - capital de riscoriska kapitāls - orçamento geral CEEK budžets - maternidadegrūtnieces apģērbs, mātes stāvoklis - prémio culturalkultūras balva - capacidade jurídicatiesībspēja - anglicanismoanglikānisms - catolicismokatolicisms - ortodoxiaortodoksija - protestantismoprotestantisms - parque de diversõesatpūtas parks - profissional da indústria de restaurantes e similaressabiedriskās ēdināšanas profesija - máfiamafija - bioéticabioētika - sociedade secretaslepena apvienība - cultura regionalreģionālā kultūra - SIDAAIDS - preço do terrenozemes cena - universidade abertaatklātā universitāte - orçamento para a educaçãoizglītības budžets - intercâmbio escolarmācību apmaiņa - EurydiceEurydice - reconhecimento dos estudosstudiju atzīšana - empresa jornalísticapreses uzņēmums - teletextoteletekss - protecção dos dadosdatu aizsardzība - rede interactivamijdarbīgais tīkls - produção cinematográficafilmu ražošana - indústria dos programasprogrammindustrija - co-produção audiovisual - programa audiovisual - produção audiovisual - tecnologia da informaçãoinformācijas tehnoloģija - televisão de grande definiçãoaugstas izšķirtspējas televīzija - videocomunicaçãovideosakari - política do audiovisual - pirataria audiovisual - espaço audiovisual europeu - livre circulação de programasprogrammu brīva aprite - tarifa das comunicaçõeskomunikāciju tarifs - direito da informaçãotiesību akti, kas attiecas uz informāciju - informática jurídicalikumīga datu apstrāde - telecarregamentolejupielāde - linguagem de programaçãoprogrammēšanas valoda - tradução automáticamašīntulkošana - independência energéticaenerģētiskā neatkarība - capital industrialrūpniecības kapitāls - processo de cooperaçãosadarbības procedūra - transferência de competênciaskompetences nodošana - criação de empresasuzņēmuma dibināšana - sociedade de serviçospakalpojumu uzņēmums - empresa de trabalho temporáriopagaidu nodarbinātības aģentūra - trabalho ao ecrãdarbs pie videodispleja - cabotagem rodoviáriaceļu kabotāža - barcaçaūdensceļu transports - canal marítimokuģojams kanāls - ligação através do Canal da Manchakanāla šķērsošana pa tuneli - tarifa interioriekšzemes tarifs - tarifa internacionalstarptautiskais tarifs - tarifa rodoviáriaceļu pārvadājumu tarifs - navegação espacialkosmosa navigācija - acto administrativoadministratīvs pasākums - capital socialakciju kapitāls - protecção da florestamežu aizsardzība - Mar TirrenoTirēnu jūra - Mar AdriáticoAdrijas jūra - Mar da LigúriaLigūrijas jūra - Mar EgeuEgejas jūra - Mar JónicoJonijas jūra - luta contra os insectoscīņa pret insektiem - ordenamento fundiáriozemes pārstrukturēšana - insecticidainsekticīds - regulamentação da pescazvejas noteikumi - controlo da pescazvejas kontroles pasākumi - capitalgalvaspilsēta - legume perenedaudzgadīgais dārzenis - produto frescosvaigs produkts - norma de qualidadekvalitātes standarts - norma de segurançadrošības standarts - norma técnicatehniskais standarts - COSTsadarbība zinātnisko un tehnisko pētījumu jomā - investigação e desenvolvimentopētniecība un attīstība - investigação espacialkosmosa pētījumi - técnica espacialkosmosa tehnoloģija - capital estrangeiroārvalstu kapitāls - borracha sintéticasintētiskais kaučuks - borracha naturaldabiskais kaučuks - indústria ferroviáriadzelzceļa rūpniecība - carvão de madeirakokogle - indústria de produtos de luxoluksuspreču rūpniecība - província autónoma de BolzanoBolcāno autonomā province - província autónoma de TrentoTrento autonomā province - CEACTEiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konference - OICEStarptautiskā narkotiku kontroles pārvalde - Habitat ONUANO Cilvēku apmetņu centrs - agente CEEK darbinieki - caprinokaza - captura acessóriapiezveja - captura autorizadaatļautā nozveja - captura de peixenozveja - captura por espécienozveja pa sugām - captura totalkopējā nozveja - acto comunitárioKopienas tiesību akts - CaraíbasRietumindijas salas - carboquímicaogļu blakusproduktu rūpniecība - carbonoogleklis - carburantedzinēja degviela - carcaça - CaricomKarību Kopiena - países CaricomCARICOM valstis - rede escolarskolu izvietojums - cartelkartelis - acto de comérciotirdzniecības darījums - cartografiakartogrāfija - fluxo de tesourarianaudas plūsma - registo criminalsodāmība - catalogaçãokataloģizēšana - CatalunhaKatalonija - catálogokatalogs - categoria socioprofissional - caução eleitoralvēlēšanu drošības nauda - acta de reuniãokonferences darbs - Centro de Comércio InternacionalStarptautiskais tirdzniecības centrs - CCPEDienvidu Klusā okeāna komisija - mulher - homemvīrietis - CDIRūpniecības attīstības centrs - países UE - CEACEiropas Civilās aviācijas konference - CEAEAustrumāfrikas Ekonomikas kopiena - CEAORietumāfrikas Muitas savienība - radiação ionizantejonizējošā radiācija - sódionātrijs - trabalho dos metaismetālapstrāde - gás rarocēlgāze - mortenāve - transplantação de orgãosorgānu transplantācija - transfusão de sangueasins pārliešana - detrito metálicometālu atkritumi - eixo comunitárioKopienas maģistrālā trase - direito de custódiaaizbildnība - intercâmbio de jovensjauniešu apmaiņas sistēma - partícula elementarelementārdaļiņa - átomoatoms - química analíticaanalītiskā ķīmija - espectrometriaspektrometrija - países CEAOCEAO valstis - citologiacitoloģija - cálciokalcijs - diagnóstico médicoslimības diagnoze - medicina nuclearkodolmedicīna - exame médicoārsta apskate - membro do Tribunal de Contas CEEK Revīzijas palātas loceklis - segurança dos edifíciosēku drošība - Agência Europeia para o AmbienteEiropas Vides aģentūra - guia de informaçãometodisks līdzeklis - símbolo europeuEiropas simbols - língua oficialoficiālā valoda - acidente domésticosadzīves nelaimes gadījums - programa comunitárioKopienas programma - floresta tropicaltropu mežs - objecto pessoalpersoniskaslietošanas priekšmeti - Convenção de Lomé IVceturtā Lomes Konvencija - perturbação electromagnéticaelektromagnētiskā interference - banda de frequênciasfrekvences josla - mercenárioalgotņi - comemoraçãoaizlūgums - geminaçãomērķsadarbība - ensino da conduçãotransportlīdzekļu vadītāju sagatavošana - uso de estimulantesdopings - Convenção Europeia dos Direitos do HomemEiropas Cilvēktiesību konvencija - CECAEOTK - Tribunal de Primeira Instância CEEK Pirmās instances tiesa - condição de reformapensionēšanās nosacījumi - fronteira intracomunitáriaKopienas iekšējā robeža - veículo de campismodzīvojamais transportlīdzeklis - medida antidumpingantidempinga pasākumi - impacto da informáticainformācijas tehnoloģijas ietekme - comunicação de dadosdatu izpaušana - intervenção militarmilitāra iejaukšanās - exportação de resíduosatkritumu eksports - cooperantedarbinieks attīstības jomā - radiobiologiaradiobioloģija - absentismodarba kavēšana - acto pontifíciopāvesta vēstījums - CEDEAORietumāfrikas Ekonomikas kopiena - CedefopCedefop - Comunidade EuropeiaEiropas Kopiena - CEEAEAEK - pessoa solteiralaulībā neesoša persona - celuloseceluloze - CEMTEiropas Satiksmes ministru konference - censuracenzūra - República Centro-AfricanaCentrālāfrikas Republika - central nuclearkodolelektrostacija - centralização da informaçãoinformācijas centralizēšana - região do CentroCentrs - centro comercialtirdzniecības centrs - Centro Comum de Investigação - centro de cálculodatorcentrs - centro de documentaçãodokumentācijas centrs - centro políticopolitiskais centrs - centro distribuidor de bases de dadoslīnijdatu pakalpojums - cerâmicakeramika - cereallabība - cereal alimentarpārtikas labība - acção financeiraakcija - cereal forrageirolopbarības graudzāles - cereal panificávelmaizes labība - CERNEiropas Kodolpētījumu organizācija - CERSEiropas Kosmosa pētījumu organizācija - certificado de origemizcelsmes sertifikāts - guia de trânsitopārvadājumu sertifikāts - certificado sanitárioveterinārais sertifikāts - Confederação Europeia dos SindicatosEiropas Arodbiedrību konfederācija - acção judicialtiesiska darbība - cessação de actividadetirdzniecības pārtraukšana - abandono de exploração agrícolalauksaimnieciskās darbības izbeigšana - cessação de pagamentosmaksājumu pārtraukšana - cessar-fogouguns pārtraukšana - câmara de comércio e indústriatirdzniecības un rūpniecības palāta - assembleia directamente eleitatieši vēlēta palāta - assembleia federalfederālā palāta - assembleia parlamentarparlamenta palāta - champanhešampanietis - Champagne-ArdenneŠampaņa-Ardēni - mudança socialsociālās pārmaiņas - mudança tecnológicatehnoloģijas maiņa - cânhamokaņepes - chaptalizaçãovīna saldināšana - carvãoakmeņogles - extracção de carvãoogļu ieguve - carga por eixosvars uz asi - accionistaakcionārs - encargo familiarapgādājamais - carga útilderīgā krava - cargakrava - Carta de HavanaHavannas harta - Carta das Nações UnidasApvienoto Nāciju Organizācijas harta - Carta Social EuropeiaEiropas Sociālā harta - caçamedības - caldeiraapkures katls - acesso à informação comunitáriapiekļūšana Kopienas informācijai - acesso à justiçaiespēja griezties tiesā - acordo ATPATP nolīgums - acordo comercial CEEK tirdzniecības nolīgums - acordo de cooperação CEEK sadarbības nolīgums - Acordo de SchengenŠengenas Nolīgums - acordo europeu de associaçãoEiropas Asociācijas nolīgums - acordo provisório CEEK pagaidu nolīgums - acordo interinstitucionaliestāžu koplīgums - acordo mistojaukts nolīgums - acumulador eléctricoelektroakumulators - acervo comunitárioKopienas acquis - acção civilkrimināllietā pieteikta civilprasība - acção comunitáriaKopienas rīcība - acção em matéria civilciviltiesvedība - acção em matéria penalkrimināltiesvedība - acção de responsabilidade civiltiesvedība civiltiesiskās atbildības lietā - acção penalvalsts apsūdzība - actividade comunitáriaKopienas darbība - adaptação das perspectivas financeirasfinanšu plānu pielāgošana - adesão a um acordopievienošanās - administração da instituiçãoiestāžu vadība - afixaçãodisplejs - África lusófonaportugalofoniskā Āfrika - África negraMelnā Āfrika - Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no TrabalhoEiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra - agressão físicauzbrukums - área de estacionamentotransportlīdzekļu novietošanas zona - NAFTAZiemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgums - alergiaalerģija - embaixadavēstniecība - ordenamento do territóriopilsētu un lauku plānojums - ex-RDAbijusī VDR - ex-URSSbijusī PSRS - antiguidadedarba stāžs - antigos países socialistasbijušās sociālistiskās valstis - InglaterraAnglija - animal para curtumeskažokzvērs - aparelho a gásgāzes aparāts - informatizaçãoinformācijas tehnoloģijas lietojums - aprofundamento da União EuropeiaEiropas Savienības padziļināšana - Arco AtlânticoAtlantijas loks - arquipélagoarhipelāgs - ArméniaArmēnija - SAARCDienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācija - elevadorlifts - Ásia CentralCentrālāzija - assembleia parlamentar internacionalparlamentārā asambleja - autonomia administrativaadministratīvā autonomija - autorização de vendatirgus atļauja - anteprojecto de orçamento das CEprovizorisks EK budžeta projekts - avião de combatekaujas lidmašīna - AzerbaijãoAzerbaidžāna - Banco Central EuropeuEiropas Centrālā banka - base jurídicajuridiskais pamatojums - Bacia do RenoReinas ieleja - BielorrússiaBaltkrievija - beneficiário líquidofaktiskais saņēmējs - BERDERAB - produto dualdubultā lietojuma preces - bem-estar dos animaisdzīvnieku labturība - biodiversidadebioloģiskā daudzveidība - biótopobiotops - branqueamento de capitaisnaudas atmazgāšana - lavandariatīrīšanas līdzekļu rūpniecība - madeira tropicaltropu koks - bombardeirobumbvedējs - Bósnia-Herzegovina - BrandeburgoBrandenburga - cabotagem aéreagaisa kabotāža - Quadro Comunitário de ApoioKopienas atbalsta shēma - cálculo científicozinātniskais aprēķins - calendário da UEMEMS izveides grafiks - carreira profissionalprofesionālā karjera - placa de extensãoizvērses karte - cassete audioaudiokasete - CCANZiemeļatlantijas Sadarbības padome - CEINeatkarīgo valstu sadraudzība - círculo de qualidadekvalitātes kontroles cikls - certificado comunitárioKopienas sertifikācija - alteração climáticaklimata maiņa - mudança de regime políticopolitiskās sistēmas maiņa - Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - carta europeiaEiropas Harta - carta internacionalstarptautiska harta - cirurgiãoķirurgs - cemitériokapi - circunstância agravanteatbildību pastiprinoši apstākļi - circunstância atenuanteatbildību mīkstinoši apstākļi - cidadania europeiaEiropas pilsonība - cláusula abusivanegodīgi līguma noteikumi - cláusula contratuallīguma noteikumi - cláusula de saídaizvēles klauzula - COCOMDaudzpusējas eksporta kontroles koordinācijas komiteja - Código Civilcivilkodekss - Código Penalsodu kodekss - codificação do direito comunitárioKopienas tiesību kodifikācija - coesão económica e socialekonomiska un sociāla kohēzija - cabeleireiro e estéticamatu un skaistumkopšanas līdzeklis - autarquia localvietējā varas iestāde - organismo regionalreģionāla varas iestāde - aquecimentoapsilde - Comité Conjunto EEEEEZ Apvienotā komiteja - Comité Consultivo Conjunto do EEEEEZ Apvienotā padomdevēja komiteja - comité de gestão CEEK Nozares pārvaldības komiteja - comité de regulamentação CEEK Regulatīvā komiteja - Comité das RegiõesReģionu komiteja - comité misto CEEK apvienotā komiteja - Comité Parlamentar Misto do EEEEEZ apvienotā parlamentārā komiteja - comitologiakomitoloģija - comércio de órgãoscilvēka orgānu tirdzniecība - comércio de artemākslas priekšmetu tirdzniecība - Comunidade flamengaFlāmu kopiena - Comunidade francófonaFranču kopiena - Comunidade germanófonaVācu kopiena - comunidades da Bélgica - competência do PEEP pilnvaras - competência institucional CEEK iestāžu pilnvaras - concepção assistida por computadordatorizētā projektēšana - confederação patronaldarba devēju konfederācija - confederação sindicalarodbiedrību konfederācija - conferência europeiaEiropas konference - conferência intergovernamental CEEK valdību konference - conferência internacionalstarptautiska konference - Conferência Internacional do TrabalhoStarptautiskā darba konference - conferência tripartidatrīspusēja apspriede - conflito étnicoetniskais konflikts - licença para actividade políticaatvaļinājums politiskai darbībai - Conselho de Cooperação do GolfoPersijas līča Sadarbības padome - Conselho do EEEEEZ Padome - consultadoria e aconselhamentokonsultācija - consignação de produto poluentemaksa par piesārņojošu produktu - consolidação do direito comunitárioKopienas tiesību konsolidācija - consuladokonsulāts - contrato de direito administrativoadministratīvais līgums - contrapartida de acordonolīguma finansiāla kompensācija - contribuinte líquidofaktiskais maksātājs - contribuição PNBiemaksas no NKP - controlo fronteiriçorobežkontrole - controlo dos auxílios estataisvalsts atbalsta kontrole - controlo das exportações - convenção intergovernamental CEEK valdību konvencija - cooperação no âmbito das questões internassadarbība iekšlietās - cooperação aduaneiramuitas sadarbība - cooperação ambientalsadarbība vides aizsardzības jomā - cooperação intergovernamental UEEK valdību savstarpēja sadarbība - cooperação interinstitucional CEEK iestāžu savstarpēja sadarbība - cooperação interparlamentarparlamentu sadarbība - cooperação judiciária UEES tiesu iestāžu sadarbība - cooperação policialpolicijas sadarbība - cooperação policial UEES policijas sadarbība - cooperativa de habitaçãodzīvokļu kooperatīvs - coordenação de financiamentosfinansējuma koordinēšana - coordenação das políticas UEMEMS politikas koordinēšana - Corno de ÁfricaSomālijas pussala - EurocorpoEirokorpuss - COSACCOSAC - créditosprasība - crime organizadoorganizētā noziedzība - critério de elegibilidadeatbilstības kritēriji - critério de convergênciakonverģences kritēriji - CroáciaHorvātija - acumulação de rendimentosienākumu pārklāšanās - cicloneciklons - declaração de impostosnodokļu deklarācija - declaração de interesse comunitárioKopienas interešu deklarācija - declaração públicapublisks paziņojums - prazo de ediçãoizdošanas termiņš - operações de iniciadosiekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos - delito ambientalnodarījums pret dabas vidi - delito sexualnodarījums pret dzimumneaizskaramību - denominação do produtoprodukta apzīmējums - denúncia de um acordoatkāpšanās no nolīguma - despesa agrícolalauksaimniecības izdevumi - despesa comunitáriaKopienas izdevumi - despesa de funcionamento CEEK administratīvie izdevumi - despesa de investigação CEEK pētniecības izdevumi - despesa operacional CEEK darbības izdevumi - despesa estruturalstrukturāli izdevumi - derrogação ao direito comunitárioatkāpe no Kopienas tiesību akta - dívidaparāds - dívida aduaneiramuitas parāds - segunda fase da UEMEMS otrā stadija - deveres do funcionáriocivildienesta ierēdņu pienākumi - diálogo socialsociālais dialogs - diálogo social comunitárioKopienas sociālais dialogs - difusão da informação comunitáriaKopienas informācijas izplatīšana - disciplina orçamental CEEK budžeta disciplīna - disciplina militarmilitārā disciplīna - discriminação em razão da nacionalidadediskriminācija tautības dēļ - dispositivo antipoluiçãopiesārņojuma samazināšanas ierīce - dados médicosmedicīniskie dati - dados pessoaispersonas dati - capacidade processualrīcības tiesības - direito de asilopatvēruma tiesības - direito de obrigaçõessaistību tiesības - direito regionalreģionālās tiesības - direitos do funcionáriocivildienesta ierēdņu tiesības - ecrãekrāns - ECU privadoprivātā sektora rīcībā esošie ECU - ensino correccionalnepilngadīgo likumpārkāpēju izglītība - accionariato operáriodarbinieku akciju īpašumtiesības - efeito de estufasiltumnīcefekts - elaboração do direito comunitárioKopienas tiesību aktu izstrāde - eleição regionalreģionālās vēlēšanas - embrião e fetoembrijs un auglis - utilização das línguasvalodu lietošana - treino militarmilitārās mācības - equilíbrio institucional CEEK iestāžu līdzsvars - equipamento de protecçãoaizsarglīdzekļi - equipamento informáticodatoriekārta - equipamento de pressãospiedieniekārta - equipamento térmicosiltumtehniska iekārta - erro judicialtiesas kļūda - EritreiaEritreja - Espaço Económico EuropeuEiropas ekonomikas zona - EstóniaIgaunija - elaboração do orçamento comunitárioKopienas budžeta izstrāde - Estado confessionalvalsts ar valsts reliģiju - Estado de Direitotiesiskums - Estado federalfederatīva valsts - Estado islâmicoislāma valsts - Estado laicolaicīga valsts - Estado unitáriounitāra valsts - estudo comparativosalīdzināmā pētniecība - estudo de casosgadījumu izpēte - Europa dos cidadãospilsoņu Eiropa - EuropolEiropols - execução da penasprieduma īstenošana - experiência profissionalprofesionālā pieredze - peritagem judiciáriatiesas pieprasīts eksperta atzinums - extremismoekstrēmisms - produção assistida por computadordatorizētā ražošana - facilidades para deficientesaprīkojums invalīdiem - FlevolandFlevolande - função pública internacionalstarptautiskais civildienests - funcionário internacionalstarptautiskā civildienesta darbinieks - funcionamento institucionaliestāžu darbība - Fundação Europeia para a FormaçãoEiropas Arodizglītības fonds - Fundo de CoesãoKohēzijas fonds - fundo do Conselho da EuropaEiropas Padomes fonds - Fundo Europeu de InvestimentoEiropas Investīciju fonds - material de escritóriobiroju tehnika - franquia fiscalnodokļa atlaide - fraude contra a Comunidade - fronteira externa da Comunidade - gás de efeito de estufasiltumnīcefekta gāze - genéticaģenētika - GeórgiaGruzija - ciganočigāns - greve de fomebada streiks - Grupo de VisegradoVišegradas valstis - Grupo dos 24Divdesmit četru valstu grupa - associação de autarquiaspašvaldību apvienība - Agrupamento Europeu de Interesse EconómicoEiropas ekonomisko interešu grupējums - assédio sexualseksuāla uzmākšanās - helicóptero de combatekaujas helikopters - História Antigaseno laiku vēsture - História Contemporâneajauno laiku vēsture - História Medievalviduslaiku vēsture - História Modernajaunāko laiku vēsture - cronologiahronoloģisks pārskats - horário de abertura do comérciotirdzniecības laiks - identidade culturalkultūras identitāte - IFOPZVFI - imagem de marcatēls - imunidade diplomáticadiplomātiskā imunitāte - infra-estrutura económicaekonomikas infrastruktūra - iniciativa comunitáriaKopienas iniciatīva - iniciativa para o crescimento europeuEiropas izaugsmes iniciatīva - insectokukainis - instalação de lançamentostarta iekārta - instalação sanitáriasanitāri tehniskā ierīce - Instituto Europeu de Administração PúblicaEiropas Valsts pārvaldes institūts - Instituto Monetário EuropeuEiropas Monetārais institūts - instituição comum EEEEEZ apvienotā iestāde - instrumento económico para o ambienteekonomiskais vides saudzēšanas mehānisms - intempérieslikti laika apstākļi - interligação de sistemassistēmu sadarbība - interesse colectivokolektīvās intereses - interesse em agirprasījuma tiesības - internato escolarinternātskola - InterpolInterpols - intoxicação alimentarsaindēšanās ar pārtiku - judeuebrejs - jurisdiçãotiesas - jurisdição constitucionalkonstitucionālā tiesa - CazaquistãoKazahstāna - QuirguizistãoKirgizstāna - KosovoKosova - rótulo ecológicoekomarķējums - lagoezers - leite maternomātes piens - lançador espacialnesējraķete - língua europeiaEiropas valoda - língua minoritáriamazākumtautības valoda - língua não-europeiavaloda, kas nav Eiropas valoda - língua regionalreģionālā valoda - língua vivadzīva valoda - leitor de discosdiskdzinis - LetóniaLatvija - liberalização do mercadotirgus liberalizācija - liberdade aéreagaisa telpas brīva pieejamība - LituâniaLietuva - aluguernomāšana - lei orgânicakonstitutīvs likums - loteamentozemes dalīšana - antiga República jugoslava da MacedóniaBijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika - doença congénitaiedzimta slimība - doença da nutriçãovielmaiņas slimība - doença da peleādas slimība - doença do sangueasins slimības - doença do sistema digestivogastroenteroloģiska slimība - doença do sistema nervosoneiroloģiska slimība - doença endócrinaendokrīnā slimība - doença transmissível sexualmenteseksuāli transmisīva slimība - mamífero selvagemsavvaļas zīdītājs - manifestação desportivasporta pasākums - manobras militaresmilitārie manevri - contrato de prestação de serviçospakalpojumu līgums - marca de conformidade CEEK marķējums - marsupialsomainis - matéria de origem animaldzīvniekizcelsmes materiāls - Mecanismo de Taxas de Câmbio do SMEEMS valūtas maiņas mehānisms - Mecklemburg-VorpommernMeklenburga-Priekšpomerānija - assistência médica convencionadastandartlīguma veselības aprūpe - medicina legaltiesu medicīna - medicamento de venda livrebezrecepšu zāles - medicamento para uso veterinárioveterinārās zāles - Mar CáspioKaspijas jūra - Mar NegroMelnā jūra - Mar VermelhoSarkanā jūra - MercosulMercosur - medida nacional de execuçãovalsts izraudzītais īstenošanas pasākums - microrganismomikroorganisms - meio aquáticoūdens vide - meio marinhojūras vide - mineirokalnracis - missão de inquéritoizpētes misija - modemmodems - MontenegroMelnkalne - monumentopiemineklis - moralidade da vida políticapolitiskā ētika - negociação de um acordo CEEK nolīguma slēgšanas sarunas - Uruguai RoundUrugvajas raunds - nomenclatura combinadaKombinētā nomenklatūra - nomenclatura farmacêuticazāļu klasifikācija - não-proliferação de armamentosieroču neizplatīšana - norma ambientalvides standarts - novas formas de empregojauns nodarbinātības veids - observadornovērotājs - Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Gabinete Comunitário de Marcas Registadas - aveputns - órgão de cooperação da UEES sadarbības struktūrvienība - órgão decisorlēmējinstance - órgão misto CEEK apvienotā struktūrvienība - organização da saúdeveselības aprūpes organizēšana - Organização Mundial do ComércioPasaules tirdzniecības organizācija - organização desportivasporta organizācija - organismo comunitárioKopienas struktūrvienība - organismo geneticamente modificadoģenētiski pārveidots organisms - organismo e agência CE - UsbequistãoUzbekistāna - patrocíniofinansiālais atbalsts - patrocínio comunitárioKopienas atbalsts - Parceria para a PazPartnerība mieram - países bálticosBaltijas valstis - países CEINVS valstis - países CCGGCC valstis - países do GolfoPersijas līča valstis - país do MercosulMERCOSUR valstis - país não-associadoneasociēta valsts - países terceiros mediterrânicostrešās valstis pie Vidusjūras - PECOVAEZ - autorização de poluir negociáveltirgojama emisijas atļauja - pessoal civilcivilais personāls - pessoal contratuallīgumdarbinieki - pessoal de enfermagemaprūpes personāls - pessoal militarmilitārais personāls - perspectivas financeirasfinanšu plāni - PESCKĀDP - filosofia do Direitotiesību filozofija - queixa à Comissãosūdzība Komisijai - planta daninhakaitīgs augs - planta vivaaugošs augs - pluralismo dos mediaplašsaziņas līdzekļu plurālisms - política comunitária do ambienteKopienas vides politika - política cambial únicavienota valūtas kursa politika - política de vistosvīzu politika - política monetária únicavienota monetārā politika - poluente estratosféricostratosfēras piesārņotājs - população autóctonepamatiedzīvotāji - pornografiapornogrāfija - porta-aviõesaviācijas bāzes kuģis - procedimento penaltiesvedība - Pré-Históriaaizvēsture - primeira fase da UEMEMS pirmā stadija - chefe de Estadovalsts vadītājs - presidência do Conselho da União EuropeiaES Padomes prezidentūra - Presidente da ComissãoKomisijas priekšsēdētājs - imprensa científicazinātniskā prese - provapierādīšana - prevenção de acidentesnelaimes gadījumu novēršana - princípio de reconhecimento mútuosavstarpējas atzīšanas princips - princípio da subsidiariedadesubsidiaritātes princips - princípio geral de Direitovispārējs tiesību princips - processo CE de infracçãoEK pārkāpuma gadījuma procedūra - processo de co-decisãokoplēmuma procedūra - processo de conciliação - processo especialspeciālais kriminālprocess - produto homeopáticohomeopātiskie produkti - produto recicladopārstrādāts produkts - profissão aduaneiramuitas profesija - profissão médica paralelapraktizējošs alternatīvās medicīnas ārsts - programa legislativo comunitárioKopienas likumdošanas programma - programa operacionaldarbības programma - projecto de interesse comunitárioKopienas interešu projekts - projecto de orçamento CEEK budžeta projekts - promoção da ideia europeiaEiropas idejas popularizēšana - protocolo financeirofinanšu protokols - publicação assistida por computadordatorizētā izdevējdarbība - publicidade dos debatesatklātas debates - moção de confiançauzticības balsojums - questão do TibeteTibetas jautājums - questão prejudicialprejudiciāls jautājums - recondução de acordonolīguma atjaunošana - recurso ao Provedor de Justiça Europeupārsūdzības iesniegšana EK ombudam - recurso contencioso administrativogriešanās administratīvā tiesā - recurso contencioso comunitáriogriešanās EK Tiesā - recurso de anulação CEprasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža - recurso de responsabilidade administrativaprasība atzīt pārvaldes iestādes vainu - imposto ambientalvides nodoklis - reforma económicaekonomikas reformas - reforma políticapolitiskā reforma - regime aduaneiro comunitárioKopienas muitas procedūra - regime aduaneiro de exportaçãoizvedmuitas procedūra - regime de financiamento comunitárioKopienas finansējuma kārtība - região alpinaAlpu reģions - região dependente da pescano zvejniecības atkarīgs reģions - região elegívelatbalsttiesīgs reģions - região europeiaEiropas reģions - região industrial em declíniorūpniecības lejupslīdes reģions - registo civiliedzīvotāju reģistrs - regimento da assembleiaparlamenta reglaments - relação administração-administradopilsoņa un iestādes attiecības - relações Estado-regiãovalsts un reģionu attiecības - relações interinstitucionais CEEK iestāžu savstarpējās attiecības - divisão de competênciaspilnvaru sadale - distribuição do financiamento comunitárioKopienas līdzekļu sadale - réptilrāpulis - República da MoldovaMoldova - República Eslovaca - República ChecaČehija - rede energéticaenergosistēma - rede informáticadatoru tīkls - rede locallokālais tīkls - rede transeuropeiaEiropas komunikāciju tīkli - reservarezervēšana - reserva orçamental CEEK budžeta rezerve - resolução do Parlamentoparlamenta rezolūcija - recursos IVAPVN resursi - retenção na fontenodokļa atskaitīšana no pirmavota - revisão de um acordonolīguma pārskatīšana - revisão de tratado CEEK Līguma pārskatīšana - revisão das perspectivas financeirasfinanšu plānu pārskatīšana - papel internacional da União EuropeiaES starptautiskā loma - roedorgrauzējs - realismorojālisms - RússiaKrievija - saúde animaldzīvnieku veselība - saúde mentalgarīgā veselība - SaxóniaSaksija - Sachsen-AnhaltSaksija-Anhalte - ciências médicasmedicīnas zinātne - esculturaskulptūra - SEBCECBS - segredo de Estadovalsts noslēpums - secretariado da instituiçãoiestādes sekretariāts - sector agrícolalauksaimniecības sektors - segurança aéreagaisa satiksmes drošība - segurança e vigilânciaapsardzes dienesti - segurança marítimajūras satiksmes drošība - sismozemestrīce - sensibilização do públicosabiedrības informēšanas kampaņa - Sérvia, Sérvia e MontenegroSerbija, Serbija un Melnkalne - servidor da redetīkla serveris - serviço nacional de saúdevalsts veselības aizsardzības dienests - símiopērtiķis - local de interesse históricovēsturiska vieta - situação políticapolitiskais stāvoklis - EslovéniaSlovēnija - cuidados de saúdeveselības aprūpe - cuidados de enfermagemkopšana un aprūpe - submarinozemūdene - especialidade médicamedicīniskā specializācija - espectáculo com animaisdzīvnieku izstāde - estabilizador orçamentalbudžeta stabilizators - estatísticas da educaçãoizglītības statistika - chefe de exploração agrícolalauku saimniecības vadītājs - estatísticas da saúdeveselības aizsardzības statistika - estatísticas dos transportespārvadājumu statistika - estatísticas do turismotūrisma statistika - estatuto jurídico europeuEiropas tiesiskais statuss - estimulantestimulants - armazenamento subterrâneo de resíduosatkritumu glabāšana pazemē - estrutura de pescazivsaimniecības struktūra - substância psicotrópicapsihotropa viela - apoio ao utilizadorpalīdzības dienests - controlo dos medicamentoszāļu uzraudzība - supervisão multilateraldaudzpusēja uzraudzība - associação de municípiosapvienota iestāde - sistema operativooperētājsistēma - sistema de gestão de base de dadosdatu bāzes pārvaldības sistēma - sistema de saúdeveselības aprūpes sistēma - sistema informáticodatorsistēma - sistema judiciáriotiesību sistēma - folha de cálculoizklājlapa - TajiquistãoTadžikistāna - taxa de intervençãofinansējuma līmenis - tecnologia dualdubultā lietojuma tehnoloģija - terminaldatora terminālis - territórios autónomos da PalestinaPalestīnas arābu autonomā teritorija - territórios da antiga Jugosláviabijušās Dienvidslāvijas teritorijas - TuríngiaTīringene - tráfico de pessoascilvēku tirdzniecība - tranquilizantetrankvilizators - transformação sob controlo aduaneiromuitas kontrolēta apstrāde - transparência administrativaadministratīvā caurredzamība - transparência do processo de decisãolēmumu pieņemšanas pārredzamība - transporte de doentespacientu transportēšana - traumatismotrauma - trabalho sazonalsezonāla nodarbinātība - Troika ComunitáriaKopienas 'troika' - terceira fase da UEMEMS trešā stadija - TurquemenistãoTurkmenistāna - tutela administrativaadministratīvā uzraudzība - UcrâniaUkraina - Ulster-DonegalDonegola - União Política EuropeiaEiropas politiskā savienība - utilizador informáticoinformācijas tehnoloģijas lietotājs - utilização alternativa de produtos agrícolasalternatīvs lauksaimniecības produktu izmantojums - vector de doençasslimības pārnēsātājs - veículo de combatebruņota kaujas tehnika - violação do direito comunitárioKopienas tiesību pārkāpums - instância de recursopārsūdzība - VoivodinaVojvodina - viajanteceļotājs - zona desmilitarizadademilitarizēta zona - zona sensíveljutīgs rajons - chefe de governovaldības galva - líder da oposiçãoopozīcijas līderis - chefe de famíliaģimenes saimniecības vadītājs - gadomājlopi - chequečeks - volume de negóciosapgrozījums - ChileČīle - químicaķīmija - química dos alimentospārtikas ķīmija - química industrialrūpnieciskā ķīmija - ChinaĶīna - cirurgiaķirurģija - clorohlors - escolha orçamentalbudžeta izstrādes programma - escolha de tecnologiatehnoloģijas izvēle - desempregobezdarbnieku skaits, bezdarbs - desemprego conjunturalcikliskais bezdarbs - desemprego disfarçadoslēptais bezdarbs - desemprego de mulheressieviešu bezdarbs - desemprego de jovensjaunatnes bezdarbs - desemprego parcialdarbs nepilnu darba nedēļu - desemprego sazonalsezonas bezdarbs - desemprego estruturalstrukturāls bezdarbs - desemprego técnicopagaidu atlaišana no darba - desemprego tecnológicotehnikas progresa radīts bezdarbs - abstencionismoatturēšanās - actividade da empresadarbības joma - desempregadobezdarbnieks - cristianismokristiānisms - cromohroms - ChipreKipra - cidrasidrs - OIMEiropas Migrācijas lietu Valdību komiteja - actividade económicasaimnieciskā darbība - cimentocements - cinemakinematogrāfija - circularapkārtraksts - civilizaçãocivilizācija - classe dirigentevaldošā šķira - classe inferiorzemākā šķira - classe médiavidusšķira - classe operáriastrādnieku šķira - classe ruralzemnieku šķira - aula, classe, classe socialšķira, slānis - classe altaaugstākā šķira - classificaçãoklasifikācija - cláusula compromissóriašķīrējklauzula - sistema de repartiçãobarjeras klauzula - cláusula de protecçãoaizsardzības klauzula - actividade não assalariadapašnodarbinātība - clerogarīdzniecība - clientelaklienti - climaklimats - climatizaçãogaisa kondicionēšana - fecho de contaskontu slēgšana - grupo de reflexão políticapolitiskais klubs - CMAPasaules pārtikas padome - CNUCEDANO Tirdzniecības un attīstības konference - coligação políticapolitiskā koalīcija - cobaltokobalts - codificaçãokodēšana - código da estradaautomaģistrāļu kodekss - código de navegaçãonavigācijas kodekss - código do trabalhodarba kodekss - código jurídicotiesību kodekss - coexistência pacíficamierīga līdzāspastāvēšana - co-financiamentolīdzfinansējums - cogestãokopīga lēmumu pieņemšana - coquekokss - colaboração orçamentalsadarbība budžeta jomā - cobrança de impostosnodokļu iekasēšana - recolha de dadosdatu vākšana - colector solarsaules kolektors - colectivismokolektīvisms - colectividade rurallauku pašvaldības teritorija - comunidade territorialreģionālās un vietējās varas iestādes - colectividade urbanapilsētas pašvaldības teritorija - ColômbiaKolumbija - adaptação escolarpielāgošanās skolai - corantekrāsviela - corante alimentarpārtikas krāsviela - corante alimentar artificialmākslīga pārtikas krāsviela - corante alimentar naturaldabiskā pārtikas krāsviela - colzaeļļas rapši - carburante, combustíveldegviela, kurināmais - combustível de substituiçãobiodegviela - combustível fóssildegizraktenis - adaptação socialsociālā adaptācija - combustível nuclearkodoldegviela - Comité Agrícola CEEK Lauksaimniecības komiteja - Comité CEEK komiteja - Comité Consultivo CEEK Padomdevēja komiteja - comissão de trabalhadoresuzņēmuma padome - aditivo alimentarpārtikas piedeva - Comité do Conselho da União EuropeiaES Padomes komiteja - Comité Económico e Social EuropeuEK Ekonomikas un sociālo lietu komiteja - Comité Monetário CEEK Monetārā komiteja - Comité Paritário CEapvienotā EK lietu komiteja - Comité Permanente CEEK pastāvīgā komiteja - Comité Permanente ONUANO pastāvīgā komiteja - Comité Científico CEEK Zinātniskā komiteja - Comité Técnico CEEK tehniskā komiteja - arbitragem comercialtirdzniecības arbitrāža - auditoriaaudits - biblioteca virtualvirtuālā bibliotēka - Centro de Tradução dos Órgãos da União EuropeiaEiropas Savienības institūciju Tulkošanas centrs - Instituto Comunitário das Variedades VegetaisKopienas Augu šķirņu birojs - Carta Africana dos Direitos do Homem e dos PovosĀfrikas Cilvēktiesību harta - Carta Europeia da EnergiaEiropas Enerģētikas Harta - cláusula socialsociālā klauzula - CNUADANO Vides un attīstības konference - Comité de Empresa EuropeuEiropas Uzņēmumu padome - Internetinternets - comércio electrónicoelektroniskā tirdzniecība - Instituto Europeu de NormalizaçãoEiropas Standartu institūts - CENEiropas Standartizācijas komiteja - CENELEC - ETSIEiropas Elektrosakaru standartu institūts - reconhecimento das qualificações profissionaisprofesionālās kvalifikācijas dokumentu atzīšana - controlos de qualidade dos produtos agrícolaslauksaimniecības produktu kvalitātes kontrole - Tribunal da AECLEBTA Tiesa - detrito perigosobīstamie atkritumi - depósito legalobligātais eksemplārs - dumping socialsociālais dempings - direito adquiridotiesību aktā noteiktās tiesības - economia em transiçãopārejas ekonomika - edição electrónicaelektroniskā publicēšana - enzimaferments - BSEGSE - espaço social europeuEiropas sociālā zona - grupo dos países mais industrializadosvadošo industriāli attīstīto valstu grupa - GATSVispārējais pakalpojumu tirdzniecības nolīgums - Grupo do RioRio grupa - instauração da pazmiera nodibināšana - inteligência económicaekonomikas informācija - jardim zoológicozooloģiskais dārzs - doença dos peixeszivju slimība - globalizaçãoglobalizācija - multimédiamultivide - Instituto de Harmonização do Mercado Interno - Organização Mundial das AlfândegasPasaules muitas organizācija - Órgão de resolução de litígiosStrīdu izšķiršanas organizācija - APECĀzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbība - pedofiliapedofīlija - princípio da proporcionalidadeproporcionalitātes princips - publicidade comparativasalīdzinājumreklāma - regiões da FinlândiaSomijas reģioni - regiões da SuéciaZviedrijas reģioni - regulamentação das telecomunicaçõestelekomunikācijas noteikumi - sociedade da informaçãoinformācijas sabiedrība - Tratado de AmesterdãoAmsterdamas Līgums - transição económicaekonomikas pāreja - TRIMStirdznieciskie ieguldījumu pasākumi - TRIPStirdznieciskie intelektuālā īpašuma tiesību aspekti - UNICEEiropas Rūpniecības un darba devēju konfederāciju savienība - vida profissionaldarbmūžs - zona do euroeiro zona - zoonosezoonoze - Taric - CISLStarptautiskā brīvo arodbiedrību konfederācija - CEEACCentrālāfrikas Ekonomikas kopiena - EUTELSAT - LECEEiropas Ekonomiskās sadarbības līga - OIEStarptautiskais epizootiju birojs - clonagemklonēšana - diferendo comercialtirdzniecības strīds - empresa em dificuldadeuzņēmējsabiedrība, kas nonākusi grūtībās - auto-estrada da informaçãoinformācijas lielceļš - intranetiekštīkls - extranetārtīkls - browserpārlūkprogramma - gestão de documentodokumentvedība - GEDelektroniska datu pārvaldība - OCRrakstzīmju optiskā pazīšana - digitalizaçãociparošana - scannerskeneris - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenlande - KärntenKarintija - SalzburgoZalcburga - EstìriaŠtīrija - TirolTirole - VorarlbergForarlberga - VienaVīne - país da APECAPEC valstis - CEEPValsts kapitāldaļas uzņēmumu Eiropas centrs - prazo de pagamentomaksāšanas termiņš - pacto de estabilidadestabilitātes pakts - política da juventudejaunatnes politika - política dos consumidorespatērētāju aizsardzības politika - política comunitária-política nacionalKopienas politika un valsts politika - Observatório Europeu do Racismo e da XenofobiaEiropas Rasisma un ksenofobijas pāraudzības centrs - JAItieslietas un iekšlietas - discriminação com base na idadediskriminācija vecuma dēļ - discriminação baseada na orientação sexualdiskriminācija dzimumorientācijas dēļ - assistência aos idososvecu cilvēku aprūpe - despedimento abusivonetaisna atlaišana no darba - EstocolmoStokholma - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - Acordo Social CESociālās politikas nolīgums - discriminação fundada na deficiênciadiskriminācija invaliditātes dēļ - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplificação legislativatiesību aktu vienkāršošana - ADNDNS - realidade virtualvirtuālā realitāte - imagem de sínteseattēla sintēze - método de avaliaçãonovērtēšanas metode - observaçãonovērošana - princípio de comunitarização'kopieniskošanas' princips - responsabilidade do Estado - simulaçãomodelēšana - fiscalização das importaçõesimporta uzraudzība - análise comparativasalīdzinošā analīze - análise de causascēloņu analīze - análise quantitativakvantitatīvā analīze - licença especialīpašs atvaļinājums - cooperação reforçadaciešāka sadarbība - hipermédiahipervide - hipertextohiperteksts - eutanásiaeitanāzija - PalauPalau - Ilha NorfolkNorfolka - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaSeūta - MelillaMelilja - parecer comunitárioKopienas atzinums - parecer do Tribunal de Contas - Carta dos Direitos Fundamentais da União EuropeiaES Pamattiesību harta - défice democráticodemokrātijas deficīts - Alto-Representante para a PESCAugstais pārstāvis KĀDP jautājumos - resolução do Conselho da União EuropeiaEiropas Savienības Padomes rezolūcija - resolução do Conselho EuropeuEiropadomes rezolūcija - modo de produçãoražošanas veids - objectivo de produçãoražošanas mērķis - técnica de produçãoražošanas metode - animal transgénicotransgēns dzīvnieks - planta transgénicatransgēns augs - difusão das inovaçõesjauninājumu izplatība - norma de produçãoražošanas norma - tecnologia obsoletanovecojusi tehnoloģija - prospectiva tecnológicatehnoloģijas perspektīvu izpēte - organização da investigaçãoizpētes organizēšana - descoberta científicazinātnisks atklājums - princípio da precauçãopiesardzības princips - investigação de campoizpēte lauka apstākļos - resultado da investigaçãopētījuma rezultāti - rastreabilidadeizsekojamība -