Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

OrhūsaÅrhus - paziņojums preseipress release - tiesu jurisdikcijajurisdiction - koncesionārsconcessionaire - sociālekonomiskie apstākļisocioeconomic conditions - Muitas sadarbības padomeCouncil for Cultural Cooperation - CrestCREST - Eiropas Ražības aģentūraEuropean Productivity Agency - Kodolenerģijas aģentūraNuclear Energy Agency - audiovizuāls dokumentsaudiovisual document - DubaijaDubayy - saimniecību attīstības programmafarm development plan - printerisprinter - sālsūdenssaltwater - gruntsūdensgroundwater - notekūdeņiwastewater - sociālās un kultūras iestādessociocultural facilities - Amerikas Savienotās ValstisUnited States of America - Kopienas zvejniecībaCommunity fisheries - Starptautiskā enerģētikas aģentūraInternational Energy Agency - kazas piena siersgoats’ milk cheese - govs piena sierscows’ milk cheese - FudžeiraAl Fujayrah - trimdas valdībagovernment-in-exile - audiovizuālā rūpniecībaaudiovisual industry - tiesu praksecase-law - EK precedenta tiesībasEC case-law - federāla valstsFederation State - standartam neatbilstošas dzīvojamās ēkassubstandard housing - AustrummalaizijaEastern Malaysia - Bretonvudsas vienošanāsBretton Woods Agreement - mikroekonomikamicroeconomics - starppilsētu migrācijainterurban migration - pilsētas iekšējā svārstmigrācijaintraurban commuting - Lielā Belta austrumdaļaeast of the Great Belt - organizācijas shēmaorganisation chart - kokstree - medījumdzīvnieku gaļagame meat - Aarhus - uzticības laušanabreach of trust - adhezīvsadhesive - valsts tirdzniecībaState trading - pārdošana mazumāretail trade - vairumtirdzniecībawholesale trade - bruņojuma tirdzniecībaarms trade - austrumu un rietumu tirdzniecībaEast-West trade - ārējā tirdzniecībaforeign trade - iekšējā tirdzniecībadomestic trade - starptautiskā tirdzniecībainternational trade - pievienošanās Kopienaiaccession to the European Union - tirgdarbībamarketing - ad hoc komitejaad hoc committee - izmeklēšanas komitejacommittee of inquiry - Cilvēktiesību komisijaCommission on Human Rights - ANO komisijaUN Commission - parlamenta komitejaparliamentary committee - EP komitejaEP Committee - kvalitatīvā analīzequalitative analysis - līgumslēgšanas tiesību piešķiršanaaward of contract - pastāvīgā komitejastanding committee - speciālā komitejaspecialised committee - ANO tehniskā komisijaUN Technical Commission - komisionārscommission agent - SadraudzībaCommonwealth - Eiropas KopienasEuropean Communities - municipalitātemunicipality - palīgvielaadjuvant - plašsaziņamass communications - satelītkomunikācijasatellite communications - press communiqué - komunismscommunism - Komoru salasComoros - apdrošināšanas sabiedrībainsurance company - administratīvās pilnvarasadministrative powers - Kopienas kompetenceCommunity competence - piekritība pēc būtībasjurisdiction ratione materiae - centralizēta valdībacentral government - izpildinstitūciju kompetenceexecutive competence - dalībvalstu kompetencecompetence of the Member States - parlamenta pilnvaraspowers of parliament - jurisdiction of the courts - dalīta kompetencejoint competence - teritoriālā piekritībaterritorial jurisdiction - konkurētspējacompetitiveness, fight - tirdzniecības komplementaritātecomplementarity of trade - patērētāju uzvedībaconsumer behaviour - izglītības pārvaldeeducational administration - politiskā uzvedībapolitical behaviour - elektroniskais komponentselectronic component - minerālvielamineral compound - iedzīvotāju sastāvscomposition of the population - parlamenta sastāvscomposition of parliament - grāmatvedībaaccounting - finanšu pārskatifinancial accounting - valsts kontinational accounts - nodokļu iestādestax authorities - valsts budžeta pārskatspublic accounting - reģionālie kontiregional accounting - grāmatvedisaccountant - kontsaccount - konsolidētais pārskatsconsolidated account - tirdzniecības pārskatstrading account - firmas preču tirgotavatied sales outlet - county, shire - iedzīvotāju koncentrācijaconcentration of the population - varas koncentrācijaconcentration of powers - pašvaldībalocal government - ekonomikas koncentrācijaeconomic concentration - rūpniecības koncentrācijaindustrial concentration - ražojuma noformējumsproduct design - MaķedonijaMacedonia - concessionnaire - vidēja termiņa finanšu palīdzībamedium-term financial assistance - ilgtspējīga attīstībasustainable development - kopdzīvecohabitation - konkurencecompetition - starptautiska konkurenceinternational competition - valsts pārvaldepublic administration - rezumēšanasummarising - garšvielacondiment - palīdzības noteikumiterms for aid - sieviešu stāvoklisposition of women - darba apstākļiworking conditions - dzīves apstākļiliving conditions - saimnieciskie nosacījumieconomic conditions - sociālā situācijasocial situation - socio-economic conditions - sagatavošana pārdošanaipreparation for market - atļauja kārtot eksāmenusadmission to examinations - atmosfēras apstākļiatmospheric conditions - Pasaules darba konfederācijaWCL - ANO konferenceUN Conference - konfidencialitāteconfidentiality - konditorejas izstrādājumiconfectionery - piekritības strīdsconflict of jurisdiction - pilnvaru konfliktsconflict of powers - ļaunprātīga tiesību izmantošanamisuse of a right - atkritumu sadedzināšanawaste incineration - pagaidu ievešanatemporary admission - darba strīdslabour dispute - starptautisks konfliktsinternational conflict - rasu nesaskaņasracial conflict - sociālais konfliktssocial conflict - slimības atvaļinājumssick leave - dzemdību atvaļinājumsmaternity leave - mācību atvaļinājumstraining leave - bērna kopšanas atvaļinājumsparental leave - samaksāts atvaļinājumspaid leave - bezalgas atvaļinājumsunpaid leave - sociāli pamatots atvaļinājumsleave on social grounds - saldēšanafreezing - konglomerātsconglomerate - KongoCongo - īstermiņa ekonomiskās attīstības perspektīvasshort-term economic prospects - KonahtaConnacht - Eiropas Savienības PadomeCouncil of the European Union - direktoru padomeboard of directors - EK Asociācijas padomeEC Association Council - bērna adoptēšanaadoption of a child - CCC - Kultūras sadarbības padomeCCD - Āzijas un Klusā okeāna PadomeAspac - Eiropas PadomeCouncil of Europe - Eiropas Padomes valstisCouncil of Europe countries - ANO Drošības padomeUN Security Council - ANO Aizbildnības padomeUN Trusteeship Council - Eiropas Pašvaldību un reģionu padomeCouncil of European Municipalities and Regions - Ministru PadomeCouncil of Ministers - likuma pieņemšana balsojotadoption of a law by vote - EiropadomeEuropean Council - Ziemeļvalstu padomeNordic Council - Ziemeļvalstu Padomes valstisNordic Council countries - lauksaimniecības konsultantsagricultural adviser - pārtikas konservēšanafood preserving - zivju resursu saglabāšanaconservation of fish stocks - resursu saglabāšanaconservation of resources - konservatīvismsconservatism - konservu fabrikacannery - valsts parāda atmaksas grafika pārskatīšanarescheduling of public debt - patērētājsconsumer - patēriņšconsumption - pārtikas patēriņšfood consumption - ūdens patēriņšwater consumption - enerģijas patēriņšenergy consumption - mājsaimniecības patēriņšhousehold consumption - budžeta pieņemšanaadoption of the budget - galapatēriņšfinal consumption - iekšzemes patēriņšdomestic consumption - patēriņš uz vienu iedzīvotājuper capita consumption - konstitūcijaconstitution - partijas dibināšanaformation of a party - inkorporēšanaincorporation - konstitucionālisma kontrolecontrol of constitutionality - saimniecības ēkaagricultural building - ceļu būveroad building - metāla konstrukcijametal structure - kuģubūveshipbuilding - informācijas sniegšanaconsultation of information - darbinieku konsultēšanaworker consultation - konteinerscontainer - iebildumi pret vēlēšanu rezultātiemobjections to an election result - pieaugušaisadult - tarifu kvotatariff quota - kontracepcijacontraception - saīsināta darba nedēļashorter working week - līgumscontract - apdrošināšanas līgumsinsurance contract - darba līgumswork contract - rūpnieciskā viltošanaindustrial counterfeiting - Eiropas Attīstības pētniecības un izglītības iestāžu apvienībaEADI - saplāksnisplywood - nodokļa maksātājstaxpayer - administratīvā kontroleadministrative control - gaisa satiksmes vadībaair traffic control - budžeta kontrolebudgetary control - pārvaldības auditsmanagement audit - komunikācijas vadībacontrol of communications - EBTAEFTA - piesārņojuma kontrolepollution control - likviditātes kontroleliquidity control - ražošanas kontroleproduction control - rūpniecisko ražojumu kvalitātes kontrolequality control of industrial products - nestandarta nodarbinātībanon-standard employment - valūtas maiņas kontroleexchange control - uzņēmumu apvienošanās kontrolemerger control - novērtējumsassessment - migrācijas regulēšanamigration control - pilnvaru ļaunprātīga izmantošanaabuse of power - EBTA valstisEFTA countries - cenu kontroleprice control - finanšu kontrolefinancial control - parlamentārā kontroleparliamentary control - augu veselības kontroleplant health control - slimības profilaksehealth control - CIV konvencijaCIV Convention - koplīgumscollective agreement - lidostaairport - Arušas KonvencijaArusha Convention - Lomes KonvencijaLomé Convention - pirmā Lomes Konvencijafirst Lomé Convention - otrā Lomes Konvencijasecond Lomé Convention - Jaunde KonvencijaYaoundé Convention - ANO konvencijaUN convention - ekonomikas konverģenceeconomic convergence - enerģijas pārveideenergy conversion - valūtas konvertējamībacurrency convertibility - Kuka salasCook Islands - administratīvā sadarbībaadministrative cooperation - tirdzniecības sadarbībatrade cooperation - sadarbība kultūras jomācultural cooperation - ekonomiskā sadarbībaeconomic cooperation - Eiropas sadarbībaEuropean cooperation - finansiāla sadarbībafinancial cooperation - aerosolsaerosol - rūpnieciskā sadarbībaindustrial cooperation - iestāžu sadarbībainstitutional cooperation - uzņēmējsabiedrību savstarpējā sadarbībainter-company cooperation - starptautiskā sadarbībainternational cooperation - tiesu iestāžu sadarbībajudicial cooperation - militārā sadarbībamilitary cooperation - monetārā sadarbībamonetary cooperation - politiskā sadarbībapolitical cooperation - reģionālā sadarbībaregional cooperation - zemes piešķiršanaallocation of land - zinātniskā sadarbībascientific cooperation - dienvidvalstu sadarbībaSouth-South cooperation - tehniskā sadarbībatechnical cooperation - pārrobežu sadarbībacross-border cooperation - kooperatīvscooperative - lauksaimniecības kooperatīvsagricultural cooperative - patērētāju kooperatīvsconsumer cooperative - krājaizdevu sabiedrībacredit union - palīdzības saskaņošanacoordination of aid - KopenhāgenaCopenhagen - cenu publicēšanapublishing of prices - kopīpašuma tiesībasjoint ownership - DienvidkorejaSouth Korea - ZiemeļkorejaNorth Korea - CoreperCoreper - korporatīvismscorporatism - taukifats - dzīvnieku taukianimal fats - augu taukivegetable fats - sarakstecorrespondence - korozijacorrosion - politiskā piederībapolitical affiliation - korupcijacorruption - KorsikaCorsica - KostarikaCosta Rica - biržas sarakstsstock-exchange listing - KotdivuāraCôte d'Ivoire - sociālās nodrošināšanas iemaksasocial-security contribution - cukura nodoklissugar levy - kokvilnacotton - valsts apvērsumscoup d'état - fraktēšanachartering - EK TiesaEC Court of Justice - EK Revīzijas palātaEC Court of Auditors - Cilvēktiesību tiesaEuropean Court of Human Rights - Starptautiskā tiesaInternational Court of Justice - migrācijas kustībamigratory movement - ūdenstecewatercourse - AfganistānaAfghanistan - vērtspapīru cenaprice of securities - māklerisbroker - iekārtu izmaksasequipment cost - ieguldījumu izmaksasinvestment cost - kapitāla izmaksascost of capital - izplatīšanas izmaksasdistribution cost - darbības izmaksasoperating cost - izglītības izmaksaseducation costs - Āfrikas un Āzijas Ekonomiskās sadarbības organizācijaAfrasec - celtniecības izmaksasconstruction costs - piesārņojuma izmaksascost of pollution - veselības aizsardzības izmaksashealth costs - dzīves dārdzībacost of living - ražošanas izmaksasproduction cost - glabāšanas izmaksasstorage cost - tiešās izmaksasdirect cost - aizņēmuma izmaksascost of borrowing - algas izmaksaswage cost - izglītības pieejamībaaccess to education - ĀfrikaAfrica - sociālie zaudējumisocial cost - mākslinieciskā jaunradeartistic creation - darbvietu radīšanajob creation - kredītscredit - īstermiņa kredītsshort-term credit - eksporta kredītsexport credit - importa kredītsimport credit - patērētāja kredītsconsumer credit - ilgtermiņa kredītslong-term credit - anglofoniskā ĀfrikaEnglish-speaking Africa - vidēja termiņa kredītsmedium-term credit - tirdzniecības kredītstrade credit - mijmaiņas darījumu sistēmaswap arrangement - ieguldījumu aizdevumsinvestment loan - maksājumu apropriācijapayment appropriation - dokumentārais kredītsdocumentary credit - nekustama īpašuma aizdevumsreal estate credit - rūpniecības kreditēšanaindustrial credit - starptautisks kredītsinternational credit - krējumscream - Centrālā ĀfrikaCentral Africa - piena saldējumsdairy ice cream - Crest - KrētaCrete - kara noziegumswar crime - kriminoloģijacriminology - enerģētikas krīzeenergy crisis - politiskā krīzepolitical crisis - ekonomikas pieaugumseconomic growth - ZiemeļāfrikaNorth Africa - Starptautiskā Sarkanā Krusta KomitejaICRC - vēžveidīga-, vēžveidīgaiscrustacean, shellfish - KubaCuba - ādaleather - varšcopper - kultūraculture - labības audzēšanacereal-growing - terasveida laukkopībaterrace cropping - rupjās lopbarības audzēšanafodder-growing - DienvidāfrikaSouth Africa - augļkopībafruit-growing - tehnisko kultūru audzēšanaagro-industrial cropping - komerciāla dārzkopībamarket gardening - ilggadīgā kultūrapermanent crop - tautas kultūrapopular culture - hidroponikahydroponics - audzēšana siltumnīcāglasshouse cultivation - tropu lauksaimniecībatropical agriculture - naturālā saimniecībaself-sufficiency farming - pensijas uzkrāšanas tiesībascumulative pension entitlement - frankofoniskā ĀfrikaFrench-speaking Africa - KirasaoCuraçao - Cyclades - ekonomikas ciklseconomic cycle - DānijaDenmark - Dānijas reģioniregions of Denmark - parlamenta debatesparliamentary debate - mežu izciršanadeforestation - decentralizācijadecentralisation - budžeta izpildebudgetary discharge - Āfrikas dienviddaļaSouthern Africa - atkritumiwaste - lauksaimniecības atkritumiagricultural waste - rūpnieciskie atkritumiindustrial waste - nerekuperējami atkrituminon-recoverable waste - radioaktīvie atkritumiradioactive waste - lēmumsdecision - Kopienas lēmumsCommunity decision - EAEK lēmumsEAEC Decision - RietumāfrikaWest Africa - EOTK vispārīgs lēmumsECSC general Decision - EOTK individuāls lēmumsECSC individual Decision - paziņojums par konkurences ierobežošanas praksirestrictive-practice notification - kandidatūras izvirzīšanaannouncement of candidacy - balsojuma skaidrojumsexplanation of voting - AustrumāfrikaEast Africa - ekonomikas uzplaukumseconomic take-off - dekolonizācijadecolonisation - balsu skaitīšanacounting of the votes - dekoncentrācijadevolution - administratīvā vienībaadministrative unit - iedalījums vēlēšanu apgabalosdivision into constituencies - dekrētsdecree - nodokļa atvieglojumstax relief - raķešaizsardzībaanti-missile defence - zaudējumsloss - budžeta deficītsbudget deficit - deflācijadeflation - kultūrtehnikaclearing of land - vides kvalitātes pasliktināšanāsdegradation of the environment - darba pieejamībajob access - skolas vecumsschool age - likumpārkāpumsdelinquency - jauniešu likumpārkāpumijuvenile delinquency - pieteikums par pieņemšanu darbājob application - patērētāju pieprasījumsconsumer demand - enerģijas pieprasījumsenergy demand - valdības demisijaresignation of the government - ārvalsts pārstāvniecībaagency abroad - demokrātijademocracy - tautas demokrātijapeople's democracy - demokratizācijademocratisation - izglītības demokratizācijademocratisation of education - demogrāfijademography - denaturēšanadenaturing - ātrbojīgas precesperishable goods - EAEK Sagādes aģentūraEAEC Supply Agency - iedzīvotāju blīvumspopulation density - departamento (pt) - aizjūras departaments Francijā - izdevumiexpenditure - pārtikas izdevumifood expenditure - budžeta izdevumibudgetary expenditure - preses aģentūrapress agency - patēriņa izdevumiconsumption expenditure - administratīvie izdevumiadministrative expenditure - budžeta ārkārtas izdevumiextra-budgetary expenditure - valsts izdevuminational expenditure - izvēles izdevuminon-compulsory expenditure - obligātie izdevumicompulsory expenditure - darbības izdevumioperational expenditure - valsts sektora izdevumipublic expenditure - depolitizācijadepoliticisation - apdzīvotības sarukšanadepopulation - izraidīta personadeportee - tirdzniecības aģentssales agent - bankas noguldījumsbank deposit - kapitāla amortizācijacapital depreciation - regulējumu mazināšanāsderegulation - atbruņošanāsdisarmament - cilvēku izraisīta katastrofaman-made disaster - stihiska nelaimenatural disaster - darba aprakstsjob description - tuksnesisdesert - pārtuksnešošanāsdesertification - atūdeņošanadehydration - kandidatūras atsaukšanawithdrawal of candidacy - pilsoniska nepakļaušanāscivil disobedience - labības ražas iznīcināšanadestruction of crops - EPA - jūras šaurumsstrait - ārējais parādsexternal debt - valsts parādspublic debt - augšpalātaUpper House - devalvācijadevaluation - ekonomikas attīstībaeconomic development - NEA - rūpniecības attīstībaindustrial development - integrēta attīstībaintegrated development - reģionu attīstībaregional development - sociālā attīstībasocial development - ārvalstu valūtaforeign currency - cukurslimībadiabetes - ziemeļu un dienvidu attiecībasNorth-South relations - diktatūradictatorship - reģionālā aģentūraregional agency - leksikonsdictionary, lexicon - kultūru atšķirībacultural difference - starptautiskas domstarpībasinternational dispute - informācijas izplatīšanadissemination of information - kultūras izplatīšanadissemination of culture - ierobežota apritelimited circulation - informācijas izplatīšana izlases kārtāselective dissemination of information - uzņēmuma lielumssize of business - diplomsdiploma - uzņēmējsabiedrības pārvaldībacompany management - direktīvadirective - Kopienas direktīvaCommunity directive - balsošanas disciplīnavoting discipline - dokumentu bibliotēkarecord library - runaspeech - pieeja informācijaiaccess to information - diskriminācija dzimuma dēļsexual discrimination - ekonomiskā diskriminācijaeconomic discrimination - valodiskā diskriminācijalinguistic discrimination - politiskā diskriminācijapolitical discrimination - diskriminācija rases dēļracial discrimination - diskriminācija reliģiskās pārliecības dēļreligious discrimination - cenu starpībaprice disparity - ekonomiskās atšķirībaseconomic disparity - reģionu atšķirībasregional disparity - konservantspreservative - medicīnas centrsmedical centre - pārtikas resursifood resources - pieejamie energoresursiavailable energy resources - piedziņas mehānismsdriving mechanism - drošības ierīcesafety device - signālierīcesignalling device - nevienprātībadissidence - parlamenta atlaišanadissolution of parliament - preventīvs pasākumsdeterrent - pārtvaicedistillation - sadales tirdzniecībadistributive trades - enerģijas sadaleenergy distribution - ūdensapgādewater supply - elektroapgādeelectricity supply - īpašs izplatīšanas nolīgumsexclusive distribution agreement - ražojumu dažādošanaproduct diversification - eksporta diversifikācijadiversification of exports - uzraudzītājssupervisor - starptautiskā darba dalīšanainternational division of labour - laulības šķiršanadivorce - tiesību doktrīnalegal doctrine - dokumentsdocument - audio-visual document - personu apliecinošs dokumentsidentity document - sēdes apspriežu dokumentsdocument for discussion at a sitting - apbūvētā zonabuilt-up area - muitas dokumentscustoms document - oficiāls dokumentsofficial document - parlamenta dokumentsparliamentary document - dokumentācijadocumentation - Dodecanese - DominikaDominica - kaitējumsdamage - kara postījumiwar damage - kaitējuma atlīdzināšanadamages - ziedojumsdonation - dāvinājumsgift - muitacustoms - Dubai - nodokļu divkārša uzlikšanadouble taxation - dubultpilsonībadual nationality - divu darbu savienošanaholding of two jobs - lauku apdzīvotnerural settlement - provizoriskās divpadsmitdaļasprovisional twelfth - bagarēšanadredging - nosusināšanadrainage - DrenteDrenthe - tiesības uz izglītīburight to education - tiesības uz informācijuright to information - tiesības uz kultūruright to culture - pilsētas centrsurban centre - tiesības uz taisnīgu tiesuright to justice - administratīvās tiesībasadministrative law - gaisa tiesībasair law - antidempinga muitaanti-dumping duty - tiesības uz darburight to work - banku tiesībaslaw of banking - vekseļtiesībaslaw on negotiable instruments - civillikumscivil law - komerctiesībascommercial law - Kopienas tiesībasCommunity law - politiskā aģitācijapolitical unrest - konstitucionālais likumsconstitutional law - paražu tiesībascustomary law - autortiesībascopyright - reģistrācijas nodoklisregistration tax - tiesības nolaistiesright to stopover - tiesības veikt uzņēmējdarbīburight of establishment - tiesības streikotright to strike - enerģētikas likumsenergy law - vides tiesībasenvironmental law - ekonomikas kopumseconomic aggregate - tiesību akti par atklāto kosmosulaw of outer space - personas tiesībasrights of the individual - konkurences likumscompetition law - ģimenes tiesībasfamily law - kara likumslaw of war - jūras tiesībaslaw of the sea - tiesības uz demonstrācijāmright to demonstrate - zvejas tiesībasfishing rights - profesijas pieejamībaaccess to a profession - pirmpirkuma tiesībasright of pre-emption - valdījuma atjaunošanas tiesībasright of repossession - balsstiesībasright to vote - apdrošināšanas likumsinsurance law - patentu tiesībaspatent law - valstu tiesību aktilaw of nations - ārvalstnieku tiesībasrights of aliens - minoritāšu tiesībasrights of minorities - uzņēmējsabiedrības likumscompany law - pārvadājumu likumstransport law - mājokļa tiesībashousing law - darba tiesībaslabour law - vēlēšanu likumselectoral law - daļējas noslodzes lauksaimniecībapart-time farming - finanšu tiesību aktifinancial legislation - nodokļu likumstax law - starptautisks nodokļu likumsinternational tax law - mežsaimniecības tiesību aktiforestry legislation - starptautiskais cilvēktiesību likumsinternational human rights law - starptautisko tiesību aktiinternational law - starptautiskās privāttiesībasprivate international law - starptautiskās publiskās tiesībaspublic international law - bioloģiskā lauksaimniecībaorganic farming - jūrniecības likumsmaritime law - laulības un ģimenes tiesībasmatrimonial law - valsts tiesību aktinational law - kodoltiesībasnuclear law - krimināllikumscriminal law - nodarījums ekonomikas jomāeconomic offence - starptautiskās krimināltiesībasinternational criminal law - privāttiesībasprivate law - komerclauksaimniecībacommercial farming - publiskās tiesībaspublic law - agrārās tiesībasagrarian law - sociālo tiesību aktisocial legislation - teritoriālās tiesībasterritorial law - labējā partijapolitical right - civilās tiesībascivil rights - cilvēktiesībashuman rights - sieviešu tiesībaswomen's rights - līgumsaimniekošanacontract farming - īpašās aizņēmuma tiesībasspecial drawing rights - dempingsdumping - paredzamais dzīves ilgumslife expectancy - mācību ilgumslength of studies - nomas ilgumslength of lease - darba laiksworking time - likumā noteiktais darbalaikslegal working time - AAMS valstisAAMS countries - grupālā saimniekošanagroup farming - AustrumanglijaEast Anglia - ūdenswater - Kopienas ūdeņiCommunity waters - infiltrācijas ūdenspercolation water - peldvietabathing water - spirtispirits - iekšējie ūdeņiinland waters - lauksaimniecība kalnainos apvidoshill farming - starptautiskie ūdeņiinternational waters - salt water - ground water - virszemes ūdeņisurface water - teritoriālie ūdeņiterritorial waters - waste water - lauksaimniecības preču tirdzniecībaagricultural trade - tirdzniecības darbībastrading operation - pašnodrošinājuma saimniecībasubsistence farming - informācijas pārsūtīšanainformation transfer - publikāciju apmaiņaexchange of publications - Kopienas ārējā tirdzniecībaextra-Community trade - Kopienas iekšējā tirdzniecībaintra-Community trade - tirdzniecība pēc valstu grupāmtrade by group of countries - tirdzniecība pēc valstīmtrade by country - produkta tirdzniecībatrade by product - paraugu ņemšanasampling - ekstensīvā lauksaimniecībaextensive farming - atalgojuma skalapay scale - apgaismelighting - ārvalsts skolaschool abroad - Eiropas skolaEuropean school - starptautiska skolainternational school - pirmsskolas izglītības iestādenursery school - valsts dienesta skolanational school - ekoloģijaecology - ekoloģismsecologism - ekonometrijaeconometrics - piekļuve tirgummarket access - intensīvā zemkopībaintensive farming - ekonomikaeconomy - lauksaimniecības ekonomikaagricultural economics - kolektivizēta ekonomikacollectivised economy - saskaņota ekonomiska darbībaconcerted economic action - lielražošanas ietaupījumseconomies of scale - energotaupībaenergy saving - strukturāli pielāgojumistructural adjustment - kara ekonomikawar economy - uzņēmuma administrācijabusiness administration - Austrijas reģioniregions of Austria - Vidusjūras valstu lauksaimniecībaMediterranean agriculture - tirgus ekonomikamarket economy - naturālas saimniecības ekonomikasubsistence economy - pārvadājumu ekonomikatransport economics - kontrolēta ekonomikacontrolled economy - mājsaimniecību ekonomikahousekeeping economy - meža ekonomikaforestry economics - industriāla ekonomikaindustrial economy - pasaules ekonomikaworld economy - jauktā ekonomikamixed economy - tautsaimniecībanational economy - lauksaimniecības produktiagri-foodstuffs - plānotā ekonomikaplanned economy - postindustriāla ekonomikapost-industrial economy - valsts ekonomikapublic economy - reģionālā ekonomikaregional economy - ēnu ekonomikaunderground economy - pilsētas saimniecībaurban economy - SkotijaScotland - ekosistēmaecosystem - eiroeuro - agroindustrijaagro-industry - izdevējdarbībapublishing - izglītībaeducation - mājmācībahome education - mākslas izglītībaart education - salīdzināmā izglītībacomparative education - pamatizglītībabasic education - tautas izglītībamass education - pieaugušo izglītībaadult education - ārvalstnieku izglītībaeducation of foreigners - neformālā izglītībanon-formal education - turpināmizglītībacontinuing education - sporta izglītībaphysical education - pirmsskolas izglītībapre-school education - veselības izglītībahealth education - dzimumaudzināšanasex education - īpašā izglītībaspecial education - saldinātājssweetener - skolēnu skaitsnumber of pupils - agronomijaagronomy - radioaktīvie notekūdeņiradioactive effluent - vienāds atalgojumsequal pay - vienāda attieksmeequal treatment - vienlīdzība likuma priekšāequality before the law - ĒģipteArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalvadoraEl Salvador - tirgus paplašināšanāsmarket enlargement - citrusaugļicitrus fruit - balsotāju reģistrācijaregistration of voters - vēlēšanaselection - iepriekšējas vēlēšanasearly election - Eiropas vēlēšanasEuropean election - netiešās vēlēšanasindirect election - pašvaldību vēlēšanaslocal election - valsts vēlēšanasnational election - parlamenta vēlēšanasparliamentary election - papildvēlēšanasby-election - IDA - prezidenta vēlēšanaspresidential election - primārās vēlēšanasprimary election - elektorātselectorate - elektroķīmijaelectrochemistry - elektrometalurģijaelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotehnoloģijaelectrotechnology - lopkopībalivestock farming - ekonomiskais atbalstseconomic support - lauksaimniecība brīvās turēšanas apstākļosfree-range farming - vēžveidīgo audzēšanacrustacean farming - intensīvā lopkopībaintensive livestock farming - audzēknispupil - tiesības kandidēt vēlēšanāsright to stand for election - atkritumu noglabāšanawaste disposal - emancipācijaemancipation - iesaiņošanapackaging - nobarošana ganībāspasture fattening - iepildīšana pudelēsbottling - nodarbinātības atbalstsemployment aid - emigrācijaemigration - Emīlija RomanjaEmilia-Romagna - Apvienotie Arābu EmirātiUnited Arab Emirates - Apvienoto Arābu Emirātu valstisUnited Arab Emirates countries - vērtspapīru emisijaissue of securities - valūtas emisijaissuing of currency - ceļu satiksmes negadījumstransport accident - mērķnodarbinātībadesignated employment - pārvaldē strādājošaiswhite-collar worker - biroja darbinieksoffice worker - valsts civildienesta ierēdnispublic service employee - darba devējsemployer - aizdevums, aizņēmumsborrowing, loan, money loan - palīdzība ārvalstīmforeign aid - Kopienas aizņēmumsCommunity borrowing - starptautisks aizdevumsinternational loan - valsts aizņēmumspublic borrowing - pārtikas emulgantsfood emulsifier - parādsaistībasindebtedness - viļņu enerģijawave energy - ekoloģiski tīra enerģijasoft energy - atbalsts eksportamexport aid - ekoloģiski kaitīga enerģijahard energy - elektroenerģijaelectrical energy - vēja enerģijawind energy - ģeotermiskā enerģijageothermal energy - hidrauliskā enerģijahydraulic energy - hidroelektrostaciju elektroenerģijahydroelectric power - plūdmaiņu enerģijatidal energy - kodolenerģētikanuclear energy - atjaunīgā enerģijarenewable energy - atbalsts par hektāruaid per hectare - saules enerģijasolar energy - siltumenerģijathermal energy - bērnschild - bez vecāku gādības palicis bērnsabandoned child - migrantu bērnschild of migrant - ārlaulības bērnsnatural child - vienīgais bērnsonly child - izdevumu saistībascommitment of expenditure - mēslošanas līdzeklisfertiliser - minerālmēslojumschemical fertiliser - ieguldījumu atbalstsinvestment aid - organiskais mēslojumsorganic fertiliser - nobarošanafattening - politiskas personas nolaupīšanapolitical kidnapping - ekonomikas apskatseconomic survey - patērētāju apzināšanaconsumer survey - sociālā izpētesocial survey - datu ierakstsdata recording - dokumentu uzskaitedocumentary reference recording - subsīdija celtniecībaibuilding subsidy - degvielas bagātināšanafuel enrichment - pedagogsteacher - mācīšanateaching - tālmācībadistance learning - lauksaimniecības izglītībaagricultural education - programmētās mācībasprogrammed learning - konfesionālā izglītībadenominational education - valodas mācīšanalanguage teaching - vispārīgā izglītībageneral education - bezmaksas izglītībafree education - modernizācijas atbalstsmodernisation aid - laicīgā izglītībasecular education - medicīnas izglītībamedical training - obligātā izglītībacompulsory education - vidējā medicīnas personāla sagatavošanaparamedical training - vairākprofilu izglītībamultidisciplinary education - pēcdiploma studijaspostgraduate education - sākumizglītībaprimary education - privātizglītībaprivate education - profesionālā izglītībavocational education - valsts izglītībapublic education - ražošanas attīstības atbalstsproduction aid - eksaktā izglītībascientific education - vidējā izglītībasecondary education - augstākā izglītībahigher education - tehniskā izglītībatechnical education - ierobežojošas tirdzniecības prakserestrictive trade practice - horizontālais nolīgumshorizontal agreement - nelikumīga vienošanāsunlawful agreement - starptautisks kartelisinternational cartel - vertikālais nolīgumsvertical agreement - pārtikas palīdzībafood aid - lauksaimnieku savstarpējā palīdzībamutual assistance among farmers - beztarifu barjeranon-tariff barrier - tarifu barjeratariff barrier - tehnisks šķērslistechnical barrier - muitas noliktavacustoms warehouse - uzņēmējdarbības veidstype of business - amatniecības uzņēmumscraft business - izplatītājuzņēmumsdistribution business - kopuzņēmumsjoint venture - nomas uzņēmumsrental business - pārvadājumu sabiedrībatransport company - ārvalstu uzņēmumsforeign enterprise - Eiropas uzņēmumsEuropean undertaking - ģimenes uzņēmumsfamily business - trasta uzņēmumstrust company - nekustamā īpašuma uzņēmumsreal estate business - viena īpašnieka uzņēmumssole proprietorship - nelaimes gadījums darbāoccupational accident - atbalsts nelabvēlīgām grupāmaid to disadvantaged groups - rūpniecības uzņēmumsindustrial enterprise - daudznacionāls uzņēmumsmultinational enterprise - privātais sektorsprivate sector - sabiedriskais sektorspublic sector - uzturēšanamaintenance - laukaugu audzēšanacrop maintenance - fiziskā videphysical environment - ietaupījumisavings - atbalsts uzņēmumiemaid to undertakings - obligātie uzkrājumicompulsory saving - epidēmijaepidemic - epidemioloģijaepidemiology - ĒpeiraEpirus - resursu izsīkšanaexhaustion of resources - EkvadoraEcuador - zirgu dzimtas dzīvnieksequidae - budžeta līdzsvarsbudgetary equilibrium - ekoloģiskais līdzsvarsecological balance - divpusēja palīdzībabilateral aid - lauksaimniecības iekārtaagricultural equipment - komunālā saimniecībacommunity facilities - transportlīdzekļa daļasvehicle parts - elektroniskā iekārtaelectronic equipment - ražošanas iekārtaindustrial equipment - socio-cultural facilities - EOTK palīdzībaECSC aid - sporta aprīkojumssports facilities - diplomu līdzvērtībaequivalence of diplomas - ergonomikaergonomics - vulkāna izvirdumsvolcanic eruption - verdzībaslavery - diskontēšanadiscounting - gaisa telpaair space - Eiropas tiesiskā telpaEuropean legal area - zaļā zonagreen area - Kopienas palīdzībaCommunity aid - SpānijaSpain - Spānijas reģioniregions of Spain - aizsargājamās sugasprotected species - rūpnieciskā spiegošanaindustrial espionage - testēšanatesting - kodolizmēģinājumsnuclear test - EstremaduraExtremadura - papildu atbalsts produktiemsupplementary aid for products - uzņēmumsestablishment - īpaša statusa iestādespecial-status institution - izglītības iestādeeducational institution - komunālās saimniecības uzņēmumsinstitution of public utility - budžeta sastādīšanadrawing up of the budget - medicīnas iestādemedical institution - soda izciešanas iestādepenal institution - sabiedriska iestādepublic institution - alvatin - zelta valūtas standartsgold-exchange standard - ārkārtas palīdzībaemergency aid - zelta standartsgold standard - valstsState - civilstāvokliscivil status - izņēmuma stāvoklisrule under emergency powers - ārkārtas stāvoklisstate of emergency - labklājības valstsWelfare State - United States - valsts atbalstsState aid - etanolsethanol - EtiopijaEthiopia - etnoloģijaethnology - marķēšanalabelling - priekšizpētefeasibility study - tirgus izpētemarket research - darba organizācijas izpētework study - izglītojamaisstudent - ārvalsts studentsforeign student - ekonomiskā palīdzībaeconomic aid - eirokredītsEurocredit - eirovalūtaEurocurrency - eirodolārsEurodollar - eiroobligācijaEurobond - eirotirgusEuromarket - eirokomunismsEurocommunism - EirokontroleEurocontrol - Eiropas tiesībasEuroright - EirogrupaEurogroup - EiropaEurope - palīdzība graudāaid in kind - ZiemeļeiropaNorthern Europe - DienvideiropaSouthern Europe - RietumeiropaWestern Europe - AustrumeiropaEastern Europe - Europeche - mijiedarbībainteractivity - eitrofikācijaeutrophication - budžeta novērtējumsbudgetary assessment - projekta novērtējumsproject evaluation - resursu novērtējumsevaluation of resources - subproduktsoffal - kodolavārijanuclear accident - finansiāla palīdzībafinancial aid - tehnoloģijas novērtējumstechnology assessment - nodokļa apiešanatax avoidance - eksāmensexamination - lauksaimniecības produktu pārpalikumsagricultural surplus - atļauja atkāpei no EK režīmaexclusion from EC treatment - projekta pārvaldībaproject management - budžeta īstenošanaimplementation of the budget - nolēmuma piespiedu izpildeenforcement of ruling - atbrīvošana no konkurences ierobežojumu sankcionēšanasexemption from restrictive-practice authorisation - tarifa atbrīvojumstariff exemption - finanšu gadsfinancial year - intelektuālā darbaspēka emigrācijabrain drain - lauksaimnieksfarmer - lauku saimniecībaagricultural holding - valsts saimniecībaState farm - jaukta saimniecībamixed farm - jūru izmantošanaexploitation of the seas - resursu izmantošanaexploitation of resources - ģimenes saimniecībafamily farming - meža saimniecībaforestry holding - piena ražošanas saimniecībadairy farm - sprāgstvielaexplosive - eksportsexport - kapitāla eksportsexport of capital - ekspropriācijaexpropriation - daudzpusēja palīdzībamultilateral aid - izraidīšanadeportation - eksteritorialitāteextra-territoriality - iežguvemining extraction - izdošanaextradition - labējie radikāļiextreme right - kreisie radikāļiextreme left - AustrumāzijaFar East - faktūrrēķina izrakstīšanainvoicing - neatmaksājama palīdzībanon-refundable aid - mazs ienākumslow income - bankrotsbankruptcy - izsalkumshunger - zemes īpašuma lietošanas veidstype of tenure - īpašnieka apsaimniekojumsowner farming - jaukts valdījumsmixed tenure - ģimenefamily - daudzbērnu ģimenelarge family - ieprecētā ģimenefamily by marriage - Pārtikas un lauksaimniecības organizācijaFAO - privāta palīdzībaprivate aid - labības milticereal flour - fašismsFascism - faunaanimal life - EMSFEMCF - auglībafertility - mājsaimniecehousewife - reģionālais atbalstsregional aid - migrantefemale migrant - ELVGFEAGGF - ELVGF Garantiju nodaļaEAGGF Guarantee Section - ELVGF Virzības nodaļaEAGGF Guidance Section - dzelzsiron - nomas saimniecībatenant farming - kopsaimniecībacollective farm - paraugsaimniecībamodel farm - pārceltuves kuterisferryboat - medicīniskā palīdzībahealth aid - Starptautiskā bibliotēku apvienību un iestāžu federācijaIFLA - koksnes šķiedrawood fibre - stiklšķiedraglass fibre - tekstilšķiedratextile fibre - Starptautiskā dokumentācijas federācijaFID - Starptautiskais lauksaimniecības attīstības fondsIFAD - FidžiFiji, Republic of Fiji - mutes un nagu sērgafoot-and-mouth disease - nozares atbalstssectoral aid - stieplewire - zvejas tīklsfishing net - meitasuzņēmumssubsidiary - kopīgs meitasuzņēmumsjoint subsidiary - finansējumsfinancing - īstermiņa finansēšanashort-term financing - ilgtermiņa finansēšanalong-term financing - vidēja termiņa finansēšanamedium-term financing - labklājībawelfare - Kopienas finansējumsCommunity financing - kompensējošs finansējumscompensatory financing - papildu finansēšanasupplementary financing - palīdzības finansēšanafinancing of aid - rūpniecības finansēšanaindustrial financing - eksporta finansēšanaexport financing - partiju finansēšanaparty financing - budžeta finansēšanabudget financing - vēlēšanu finansējumselection financing - valsts finansējumsnational financing - akcīzes nodoklisexcise duty - starptautiskās finansesinternational finance - pašvaldību finansējumslocal authority finances - valsts finansespublic finance - SomijaFinland - FīnaFunen - nodokļu sistēmatax system - ANO Bērnu fondsUnicef - kodola skaldīšananuclear fission - IEA - cenu noteikšanafixing of prices - algas noteikšanawage determination - Rietumflandrijas provinceProvince of West Flanders - Austrumflandrijas provinceProvince of East Flanders - graudu pārslascereal flakes - augu valstsplant life - ziedkopībafloriculture - pludināšanarafting - gaisa kuģu parksaircraft fleet - Starptautiskā atomenerģijas aģentūraIAEA - zvejas flotefishing fleet - iekšzemes ūdensceļu floteinland waterway fleet - tirdzniecības flotemerchant fleet - cikliskās svārstībascyclical fluctuation - cenu svārstībasprice fluctuation - ekonomiskās svārstībaseconomic fluctuation - strukturālas svārstībasstructural fluctuation - fluorsfluorine - SVFIMF - Starptautiskā sociālo nodrošinātāju apvienībaIASS - ANO Iedzīvotāju fondsUNFPA - civildienestscivil service - civildienesta ierēdniscivil servant - Eiropas amatpersonaEuropean official - krasta zemūdens nogāzeinshore grounds - jūras dibenssea-bed - fondsfoundation - EK fondsEC fund - AdžmānaAjman - kopējs fondscommon fund - nemateriālā vērtībagoodwill - ERAFERDF - apgrozāmais kapitālsworking capital - Eiropas Monetārais fondsEuropean Monetary Fund - čugunscast-iron - urbumidrilling - urbšanas darbi atklātā jūrāoffshore drilling - atlikšanaadjournment - mežsforest - klasificēts mežsclassified forest - dižmežshigh forest - atvasājscoppiced woodland - dabiskais mežsnatural forest - meža stādījumsforest plantation - muitas formalitātescustoms formalities - vadībzinības mācībasmanagement training - pedagogu sagatavošanateacher training - cenu veidošanaprice formation - stažēšanāsin-service training - arodapmācībavocational training - valūtas vērtības izlīdzināšanacurrency adjustment - veidlapaform - krāsnsfurnace - piegādātājssupplier - dokumentu piegādesupplying of documents - tiesvedības izdevumilegal expenses - mācību maksaschool fees - vēlēšanu izdevumielection expenses - pieskaitāmās izmaksasoverheads - farmācijas izdevumipharmaceutical expenses - FrancijaFrance - Francijas aizjūras departamentiFrench Overseas Departments - Francijas aizjūras teritorijasFrench Overseas Territories - Francijas reģioniregions of France - FranškontēFranche-Comté - komercpilnvarošanafranchising - atbrīvojums no muitas nodokļiemexemption from customs duties - krāpšanafraud - nelikumības vēlēšanu laikāelectoral fraud - Latīņamerikas Integrācijas asociācijaLAIA - izvairīšanās no nodokļu maksāšanastax evasion - FrederiksbergaFrederiksberg - FrederiksborgaFrederiksborg - skolas apmeklētībaschool attendance - kravas pārvadājumu likmefreight rate - Friuli-Venēcija DžūlijaFriuli-Venezia Giulia - FrīzlandeFriesland - sierscheese - pusmīkstais sierssemi-soft cheese - cietais siershard cheese - LAFTA valstisLafta countries - mīkstais sierssoft cheese - zilais siersblue-veined cheese - aitas piena sierssheep's milk cheese - goat's milk cheese - cow's milk cheese - kausēts siersprocessed cheese - nenogatavināts siersfresh cheese - siera rūpnīcacheese factory - robežafrontier - augļifruit - riekstsnut - kauleņistone fruit - sēkleņipip fruit - svaigi augļifresh fruit - tropu auglistropical fruit - Fujairah - apvienošanamerger - kodolsintēzenuclear fusion - GabonaGabon - AlbānijaAlbania, Republic of Albania - Galapagu salasGalapagos - GalisijaGalicia - GambijaGambia - garantijaguarantee - kredītgarantijacredit guarantee - garantētais ienākumsguaranteed income - ieguldījumu aizsardzībainvestment protection - bērnu aprūpechild care - spirtsalcohol - atliekaswastage - Vispārējais tarifu un tirdzniecības nolīgumsGATT - kreisā partijapolitical left - kreisumsleftism - gāzegas - dūmgāzescombustion gases - dabasgāzenatural gas - gāzvadsgas pipeline - ķīmiskais spirtschemical alcohol - atmataset-aside - civilā būvniecībacivil engineering - teleheifer - ģeoķīmijageochemistry - ģeogrāfijageography - ekonomiskā ģeogrāfijaeconomic geography - politiskā ģeogrāfijapolitical geography - ģeoloģijageology - ģeofizikageophysics - gerontoloģijagerontology - pārvaldībamanagement - pārvaldības grāmatvedībamanagement accounting - uzņēmuma pārvaldībabusiness management - apvidus pārvaldībaarea management - atkritumu apsaimniekošanawaste management - zvejniecības pārvaldībafishery management - resursu pārvaldībamanagement of resources - loģistikalogistics - alkoholismsalcoholism - personāla pārvaldībapersonnel administration - finanšu pārvaldībafinancial management - pārvaldības plānošanamanagement planning - GanaGhana - medījumdzīvnieksgame animal - GibraltārsGibraltar - ledusice - glikozeglucose - līcisgulf - valdībagovernment - government in exile - dumpinieku valdībarebel government - pārtikas taukifood fat - tehniskie taukiindustrial fat - AlentežuAlentejo - liels uzņēmumslarge business - liela saimniecībalarge holding - Lielās Antiļu salasGreater Antilles - bezmaksas medicīniskā aprūpefree medical care - GrieķijaEllas, Greece, Hellenic Republic - VidusgrieķijaCentral Greece - Grieķijas reģioniregions of Greece - GrenādaGrenada - streiksstrike - AlgarviAlgarve - GrenlandeGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenaGroningen - Andu grupaAndean Group - Andu grupas valstisAndean Group countries - interešu grupainterest group - uzņēmumu grupagroup of companies - Desmit valstu grupaGroup of Ten - ADR nolīgumsADR agreement - AlžīrijaAlgeria - politiskā grupapolitical group - cilvēktiesību kustībahuman rights movement - pircēju grupabuying group - ekonomisko interešu grupējumsEconomic Interest Grouping - ražotāju grupaproducer group - etniskā grupaethnic group - aļģesalgae - lingvistiskā grupalinguistic group - putraimigroat - GvadelupaGuadeloupe - GvatemalaGuatemala - GelderlandeGelderland - karšwar - pilsoņu karšcivil war - neatkarības cīņaswar of independence - robežkonfliktsborder war - aukstais karšcold war - kodolkaršnuclear war - GvinejaGuinea - Gvineja-BisavaGuinea-Bissau - Ekvatoriālā GvinejaEquatorial Guinea - GajānaGuyana - Franču GviānaFrench Guiana - dzīvojamā videhabitat - lauku dzīvojamā viderural habitat - pilsētas dzīvojamā videurban habitat - dzīvnieku barībaanimal feedingstuffs - ēšanas paradumieating habits - pirkšanas paradumipurchasing habits - Eno provinceProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogēnshalogen - HamburgaHamburg - invalīdsdisabled person - muitas darbību saskaņošanacustoms harmonisation - rūpnieciski ražota barībamanufactured feedingstuffs - nodokļu saskaņošanatax harmonisation - AugšnormandijaUpper Normandy - BurkinafasoBurkina Faso - Havaju salasHawaii - helikoptershelicopter - HeseneHessen - zīdaiņu uztursbaby food - vasaras laikssummertime - jautājumu izskatīšanas laiksquestion time - virsstundasovertime - hinduismsHinduism - vēsturehistory - histoloģijahistology - kontrolakciju sabiedrībaholding company - DienvidholandeSouth Holland - ZiemeļholandeNorth Holland - pārtikas pusfabrikātiprepared foodstuff - nonāvēšanahomicide - apstiprināšanaapproval - HondurasaHonduras - HonkongaHong Kong - UngārijaHungary - psihiatriskā iestādepsychiatric institution - darba grafikswork schedule - pārstrādāta pārtikaprocessed foodstuff - elastīgs darbalaiksflexible working hours - dārzkopībahorticulture - apiņihops - dzīvniekizcelsmes eļļaanimal oil - zemesriekstu eļļagroundnut oil - olīveļļaolive oil - zivju eļļafish oil - smagā eļļaheavy oil - minerāleļļamineral oil - uztursnutrition - izlietotā naftaused oil - augu eļļaoil, vegetable oil - eļļas rūpnīcaoil mill - tiesu izpildītājsbailiff - darba humanizācijahumanisation of work - ogļūdeņradishydrocarbon - ūdeņradishydrogen - hidroģeoloģijahydrogeology - dzīvnieku ēdināšanaanimal nutrition - hidroloģijahydrology - pārtikas higiēnafood hygiene - arodveselībaoccupational health - hipotēkamortgage - politiskā ideoloģijapolitical ideology - AETR nolīgumsAETR agreement - cilvēku uzturshuman nutrition - saldie kartupeļiyam - Starptautiskais izglītības plānošanas institūtsIIEP - salaisland, isle - IldefransaIle-de-France - GuamaGuam - Normandijas salasChannel Islands - Kaimanu salasCayman Islands - Karolīnu salasCaroline Islands - Vējpuses salasWindward Islands - Farēru salasFaeroes - Jonijas salasIonian Islands - Marianas salasMariana Islands - Aizvēja salasLeeward Islands - Tērksas un Kaikosas salasTurks and Caicos Islands - Virdžīnu salasVirgin Islands - parādu samazināšanadebt reduction - uzņēmuma reģistrācijaregistration of a company - imigrācijaimmigration - parlamentārā neaizskaramībaparliamentary immunity - imunoloģijaimmunology - reklāmas ietekmeimpact of advertising - imperiālismsimperialism - uzņēmējdarbības vietabusiness location - Vācijas Demokrātiskā RepublikaGerman Democratic Republic - importsimport - nodoklistax - Kopienas nodoklisCommunity tax - personas ienākuma nodoklispersonal income tax - tiešais nodoklisdirect tax - nekustamā īpašuma nodoklisproperty tax - vienotas likmes nodoklisflat-rate tax - netiešais nodoklisindirect tax - vietējais nodoklislocal tax - valsts nodoklisnational tax - reālais nodoklisnon-personal tax - patēriņa nodoklistax on consumption - īpašuma nodokliswealth tax - kapitāla pieauguma nodokliscapital gains tax - kapitāla pārveduma nodokliscapital transfer tax - kapitāla nodoklistax on capital - ienākuma nodoklistax on income - pašnodarbinātu personu peļņas nodoklistax on profits of self-employment - ieguldījumu peļņas nodoklistax on investment income - Vācijas reģioniregions of Germany - algas nodoklistax on employment income - uzņēmuma peļņas nodokliscorporation tax - iespiešanaprinting - grāmatvedības ierakstsaccounting entry - darba invaliditāteincapacity for work - ugunsgrēksfire - nesavienojamībaincompatibility - Starptautiskie tirdzniecības noteikumiincoterms - IndijaIndia - atlīdzināšanaindemnification - sakausējumsalloy - apdrošināšanas atlīdzībainsurance indemnity - iekārtošanas pabalstsinstallation allowance - atlaišanas pabalstsseverance pay - parlamenta atalgojumsparliamentary allowance - ekonomiskā neatkarībaeconomic independence - valstiskā neatkarībanational independence - tehnoloģiskā neatkarībatechnological independence - cenu indeksācijaprice indexing - algas indeksācijawage indexing - dokumentu indeksēšanadocument indexing - novirzes rādītājsdivergence indicator - ekonomikas rādītājseconomic indicator - sociālais rādītājssocial indicator - cenu indekssprice index - IndonēzijaIndonesia - industrializācijaindustrialisation - aviācijas rūpniecībaaeronautical industry - aviācijas un kosmiskā rūpniecībaaerospace industry - partiju apvienībaelectoral alliance - pārtikas rūpniecībafood industry - mehānisko transportlīdzekļu rūpniecībamotor vehicle industry - ķīmijas rūpniecībachemical industry - filmu nozarefilm industry - kultūras industrijaculture industry - bruņojuma rūpniecībaarms industry - audio-visual industry - informācijas nozareinformation industry - apavu rūpniecībafootwear industry - papildpabalstsadditional benefit - komunikācijas nozarecommunications industry - darbgaldu rūpniecībamachine-tool industry - zivjrūpniecībafishing industry - sabiedriskās ēdināšanas industrijacatering industry - gaļas pārstrādes rūpniecībameat processing industry - celulozes un papīra rūpniecībapulp and paper industry - progresīvās tehnoloģijas rūpniecībaadvanced technology industry - pārstrādes rūpniecībaprocessing industry - dzērienu rūpniecībabeverage industry - pamatnolīgumsframework agreement - izglītības dotācijaeducation grant - krāsu rūpniecībadyestuffs industry - mēslošanas līdzekļu rūpniecībafertiliser industry - plastikas rūpniecībaplastics industry - pakalpojumu industrijaservice industry - telekomunikācijas industrijatelecommunications industry - mežrūpniecībawood industry - kaučuka rūpniecībarubber industry - ādas izstrādājumu rūpniecībaleather industry - piešķīrums nāves gadījumādeath grant - saldēšanas iekārtu rūpniecībarefrigeration industry - rotaļlietu rūpniecībatoy industry - grāmattirdzniecībabook trade - mēbeļrūpniecībafurniture industry - cukurrūpniecībasugar industry - tabakas rūpniecībatobacco industry - stikla rūpniecībaglass industry - apģērbu rūpniecībaclothing industry - vakuumiekārtu ražošanavacuum industry - maternitātes pabalstsmaternity benefit - elektronikas rūpniecībaelectronics industry - elektrotehnikaelectrical engineering - rūpniecība eksportamexport industry - pulksteņu rūpniecībaclock and watch industry - viesnīcu nozarehotel industry - informācijas tehnoloģijas nozareinformation technology industry - piena rūpniecībadairy industry - vieglā rūpniecībalight industry - smagā rūpniecībaheavy industry - resursu sadaleallocation of resources - mašīnbūvemechanical engineering - iežguves rūpniecībamining industry - kodolrūpniecībanuclear industry - optikas rūpniecībaoptical industry - naftas rūpniecībaoil industry - farmācijas rūpniecībapharmaceutical industry - fotorūpniecībaphotographic industry - dzelzs un tērauda rūpniecībairon and steel industry - tekstilrūpniecībatextile industry - analfabētisma likvidēšanaelimination of illiteracy - sociālā nevienlīdzībasocial inequality - inflācijainflation - informācijainformation - tirdzniecības informācijatrade information - darbinieku informēšanaworker information - patērētāju rīcībā esošā informācijaconsumer information - datoru sistēmascomputer systems - komercdatu apstrādebusiness data processing - informācijas uzkrāšana un izguveinformation storage and retrieval - industriāla datu apstrādeindustrial data processing - ElzasaAlsace - medicīnas informātikamedical computing - nodarījumsoffence - pārvadājumu infrastruktūratransport infrastructure - rūpniecības infrastruktūraindustrial infrastructure - inženierisengineer - iejaukšanāsinterference - politiskas pārmaiņaspolitical alternation - likumdošanas iniciatīvalegislative initiative - jaunievedumsinnovation - plūdiflood - neierašanās dienesta vietāfailure to report for duty - pārtikas pārbaudefood inspection - darba inspekcijalabour inspectorate - skolu inspekcijaschool inspection - veterinārā ekspertīzeveterinary inspection - alumīnijsaluminium - ostu iekārtaharbour installation - uzraudzības institūcijasupervisory body - Eiropas Arodbiedrību institūtsETUI - ĀAK un EK iestādeACP-EC institution - ES iestādeEU institution - finanšu iestādefinancial institution - politiska iestādepolitical institution - reliģiska iestādereligious institution - ANO specializētā iestādeUN specialist institution - mājokļu uzlabošanahousing improvements - tiesas izmeklēšanas processjudicial investigation - mūzikas instrumentsmusical instrument - finanšu instrumentsfinancial instrument - Kopienas finanšu instrumentsCommunity financial instrument - Latīņamerikas Integrācijas institūtsINTAL - migrantu integrācijaintegration of migrants - ekonomikas integrācijaeconomic integration - Eiropas integrācijaEuropean integration - ražošanas pilnīgošanaproduction improvement - monetārā integrācijamonetary integration - politiskā integrācijapolitical integration - reģionu integrācijaregional integration - sociālā integrācijasocial integration - inteliģentsintellectual - balsošanas mērķisvoting intentions - savstarpējā ekonomiskā atkarībaeconomic interdependence - aizliegums strādāt valsts sektorāexclusion from public-sector employment - EK nolīgumsEC agreement - augu selekcijaplant breeding - procentiinterest - tirdzniecības starpniekstrade intermediary - Strādnieku internacionāleWorkers International - Sociālistu internacionāleSocialist International - psihiatriskais ierobežojumspsychiatric confinement - interpelācijaquestion put to a minister - sinhronā tulkošanainterpreting - augsnes uzlabošanasoil improvement - tiesību aktu iztulkošanainterpretation of the law - finanšu intervencefinancial intervention - tirgus intervencemarket intervention - izgudrojumsinvention - ieguldījumiinvestment - ieguldījumi ārvalstīsinvestment abroad - Kopienas ieguldījumsCommunity investment - tiešie ieguldījumidirect investment - ārvalstu ieguldījumiforeign investment - ieguldījumi rūpniecībāindustrial investment - starptautiskie ieguldījumiinternational investment - privāti ieguldījumiprivate investment - valsts ieguldījumipublic investment - reģionālie ieguldījumiregional investment - dzīvesvietas neaizskaramībabreach of domicile - jodsiodine - IrākaIraq - IrānaIran - RietumirānaIrian Jaya - darbalaika izkārtojumsarrangement of working time - ĪrijaIreland - ZiemeļīrijaNorthern Ireland - Īrijas reģioniregions of Ireland - ANO Sociālās attīstības pētniecības institūtsUNRISD - islamsIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - izoglikozeisoglucose - izolācijas materiālsinsulator - mežsaimniecības attīstībaforestry development - būvizolācijabuilding insulation - skaņas izolācijasound insulation - siltumizolācijathermal insulation - izolacionismsisolationism - IzraēlaIsrael - ItālijaItaly - Itālijas reģioniregions of Italy - papuvefallow - JamaikaJamaica - ūdenssaimniecībahydraulic works - JapānaJapan - piemājas dārziņškitchen garden - JavaJava - azarta spēlesgame of chance - jaunietisyoung person - gados jauns strādājošaisyoung worker - olimpiskās spēlesOlympic games - kopīgais Eiropas torsJoint European Torus - JordānijaJordan - Oficiālais VēstnesisOfficial Journal - agrārā ūdenssaimniecībawater management in agriculture - nepārtraukta darba dienacontinuous working day - jūdaismsJudaism - tiesnesisjudge - nolēmumsruling - administratīvā tiesaadministrative court - civillietu tiesacourt of civil jurisdiction - speciālas piekritības tiesacourt having special jurisdiction - lauku attīstībarural development - vispārējas piekritības tiesaordinary court of law - kara tiesamilitary court - krimināltiesacriminal court - mazgadīgo tiesajuvenile court - sociālā tiesasocial court - augstākā tiesahigher court - naudas sodsfine - case law - EC case law - augļu sulafruit juice - dārzeņu sulavegetable juice - džutajute - KambodžaCambodia - kapokskapok - KenijaKenya - grozījumsamendment - KiribatiKiribati - KuveitaKuwait - ReinjonaRéunion - kvalitātes marķējumsquality label - laktozelactose - vilnawool - piensmilk - dzeramais piensdrinking milk - tirdzniecības nolīgumstrade agreement - iebiezināts piensconcentrated milk - nepasterizēts piensraw milk - vājpiensskimmed milk - piena pulverispowdered milk - pilnpienswhole milk - rūgušpiensfermented milk - homogenizēts pienshomogenised milk - pasterizēts pienspasteurised milk - sterilizēts pienssterilised milk - augsnes ielabošanasoil conditioning - produkta ieviešanalaunching of a product - State of a Federation - valodalanguage - svešvalodaforeign language - dzimtā valodamother tongue - Langdoka-RusijonaLanguedoc-Roussillon - LaosaLaos - trusisrabbit - LacioLatium - AmerikaAmerica - likumībalegality - likumdošanalegislation - tiesību akti pārtikas jomāfoodstuffs legislation - antidempinga tiesību aktianti-dumping legislation - prettrestu tiesību aktianti-trust legislation - deleģētās likumdošanas pilnvarasdelegated legislation - tiesību akti farmācijas jomāpharmaceutical legislation - augu veselības tiesību aktiplant health legislation - tiesību akti veselības aizsardzības jomāhealth legislation - skolu tiesību aktischool legislation - veterinārijas tiesību aktiveterinary legislation - likumdošanas periodslegislative period - pašaizstāvēšanāsself-defence - leģitimitātelegitimacy - dārzenisvegetable - sīpolaugsbulb vegetable - lapu dārzenisleaf vegetable - augļu dārzenisfruit vegetable - CentrālamerikaCentral America - sakņu dārzeņiroot vegetable - svaigi dārzeņifresh vegetable - pākšu dārzenisleguminous vegetable - LensteraLeinster - LesotoLesotho - dzīvnieku leikozeanimal leucosis - LibānaLebanon - liberālismsliberalism - ZiemeļamerikaNorth America - tirdzniecības liberalizācijaliberalisation of trade - LibērijaLiberia - apvienošanās tiesībasfreedom of association - vārda brīvībafreedom of expression - uzskatu brīvībafreedom of opinion - saziņas brīvībafreedom of communication - preses brīvībafreedom of the press - kuģošanas brīvībafreedom of navigation - DienvidamerikaSouth America - pulcēšanās brīvībafreedom of assembly - tirdzniecības brīvībafreedom of trade - reliģiskās pārliecības brīvībafreedom of religious beliefs - grāmatnīcabookshop - kapitāla brīva kustībafree movement of capital - brīva preču kustībafree movement of goods - LatīņamerikaLatin America - personu brīva kustībafree movement of persons - brīva strādājošo kustībafree movement of workers - brīvā konkurencefree competition - pašnoteikšanās tiesībasfreedom of self-determination - brīva apgrozībafree circulation - pakalpojumu sniegšanas brīvībafreedom to provide services - LībijaLibya - patentlicencepatents licence - tirdzniecības licencetrade licence - eksporta licenceexport licence - azbestsasbestos - importa licenceimport licence - pārvadājumu licencetransport licence - atlaišanadismissal - kolektīva atlaišanacollective dismissal - štatu samazināšanaredundancy - LihtenšteinaLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korķiscork - Lježas provinceProvince of Liège - zvejas vietasfishing grounds - darba vietaworkplace - cietestarch - pārvadājumu maršrutitransport lines - lignītslignite - Arābu līgaArab League - Arābu līgas valstisArab League countries - LigūrijaLiguria - LimburgaLimburg - Limburgas provinceProvince of Limbourg - tirdzniecības ierobežojumsmarketing restriction - asociācijas nolīgumsassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - gāzēts dzēriensaerated drink - LimuzēnaLimousin - šķiedras liniflax - sēklas liniseed flax - lietnisingot - lingvistikalinguistics - liķierisliqueur - likvidēšanaliquidation - amortizācijaamortisation - īpašuma tiesību nodošanareceivership - izdevumu apstiprināšanavalidation of expenditure - naudas tirgus likviditātemoney-market liquidity - starptautiska likviditāteinternational liquidity - slēgtais partijas sarakstsfixed party list - vēlētāju reģistrselectoral register - literatūraliterature - pelēkā literatūragrey literature - valsts parāda dzēšanaredemption of public debt - piekrastelittoral - piegādedelivery - enerģijas uzkrāšanās vietaenergy site - ražošanas vietalocation of production - īpašuma nomaproperty leasing - īrējumpirkšanahire purchase - lokautslockout - dzīvojamās ēkashousing - analfabētismsilliteracy - daudzstāvu dzīvojamā ēkamulti-storey dwelling - vienģimenes mājasingle-family housing - sub-standard housing - subsidētas dzīvojamās ēkassubsidised housing - programmatūrasoftware - likumslaw - finanšu aktsfinance act - nozares pamatu likumsoutline law - brīvais laiksleisure - LombardijaLombardy - LotringaLorraine - zema īres maksalow rent - eļļošanas līdzekļilubricants - ludotēkatoy library - ugunsaizsardzībafire protection - piesārņojuma kontroles pasākumipollution control measures - cīņa pret noziedzībufight against crime - cīņa pret nesaimnieciskuma radītiem atkritumiemfight against wastage - šķiru cīņaclass struggle - izmaksu un ieguvumu analīzecost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Luksemburgas provinceProvince of Luxembourg - sējas lucernalucerne - žāvēšana ar sublimācijas metodifreeze-drying - MakaoMacao, Macau - mehānismsmachinery - lauksaimniecības tehnikaagricultural machinery - biroja iekārtaoffice equipment - izmaksu lietderības analīzecost-effectiveness analysis - kombainsharvester - hidrauliskais mehānismshydraulic machinery - darbgaldsmachine tool - pneimatiskais mehānismspneumatic machinery - tekstilmašīnatextile machine - MašrikaMashreq - makroekonomikamacroeconomics - MadagaskaraMadagascar - MadeiraMadeira - ieguldījuma un rezultāta analīzeinput-output analysis - lielveikalssupermarket - nocenoto preču veikalsdiscount store - MagribaMaghreb - maģistrātsmagistrate - magnijsmagnesium - darbaspēkslabour force - lauksaimniecības darbaspēksagricultural labour force - ģimenē strādājošaisfamily worker - strādājoša sievietefemale worker - ūdens analīzewater analysis - darbvietu saglabāšanajob preservation - miera uzturēšanapeacekeeping - amer.: kukurūza, labībacorn, Indian corn, maize, Zea mays - izdevējspublisher - absolūts balsu vairākumsabsolute majority - pilngadībaage of majority - balsu vairākumsmajority voting - politiskais vairākumspolitical majority - kvalificētais balsu vairākumsqualified majority - klusējošais vairākumssilent majority - informācijas analīzeinformation analysis - vienkāršs balsu vairākumssimple majority - slimībaillness - dzīvnieku slimībaanimal disease - elpošanas orgānu slimībarespiratory disease - sirds un asinsvadu slimībacardiovascular disease - endēmiskā slimībaendemic disease - lipīga slimībacontagious disease - garīgā slimībamental illness - arodslimībaoccupational disease - tropiska slimībatropical disease - augu slimībaplant disease - jauniešu neapmierinātībadisaffection of young people - Malaizijas pussalaPeninsular Malaysia - MalāvijaMalawi - MalaizijaMalaysia - Maldīvu salasMaldives - MaliMali - nepareizs uztursmalnutrition - Folklenda salasFalkland Islands - iesalsmalt - demogrāfiskā analīzedemographic analysis - MaltaMalta - jūras zīdītājsmarine mammal - LamanšsEnglish Channel - pilnvaraspower of attorney - vēlēts amatselective office - mangānsmanganese - kultūras pasākumscultural event - maniokacassava - bilances analīzebalance-sheet analysis - nekvalificēts strādnieksunskilled worker - mācību grāmataschool textbook - maoismsMaoism - tirgusmarket - standartizētu termiņnoguldījumu tirgusfutures market - lauksaimniecības tirgusagricultural market - Kopienas lauksaimniecības tirgusCommunity agricultural market - tūlītējas piegādes tirgusspot market - izmaksu analīzecost analysis - kopējais tirguscommon market - arābu kopējais tirgusArab Common Market - Arābu kopējā tirgus valstisArab Common Market countries - Kopienas tirgusCommunity market - preču piegādes publiskā pasūtījuma līgumssupplies contract - konkursa kārtībā noslēgts līgumsnegotiated contract - līgums par darbu izpildiworks contract - ārvalstu valūtas tirgusforeign exchange market - ekonomiskā analīzeeconomic analysis - preču tirguscommodities market - darba tirguslabour market - ārvalstu tirgusforeign market - finanšu tirgusfinancial market - nekustamā īpašuma tirgusreal estate market - vietējais tirgusdomestic market - starptautiskais tirgusinternational market - brīvais tirgusopen market - naudas tirgusmoney market - valsts līgumspublic contract - finanšu analīzefinancial analysis - oficiālais tirgusofficial market - MarkeMarches - margarīnsmargarine - tirdzniecības robežatrading margin - svārstību robežafluctuation margin - sociālā atstumšanamarginalisation - laulībamarriage - MarokaMorocco - sociālā analīzesocial analysis - prečzīmetrademark - MartinikaMartinique - marksismsMarxism - budžeta apjomsbudget volume - naudas piedāvājumsmoney supply - būvmateriālibuilding materials - karstumizturīgie materiāliheat-resisting materials - apgaismes ierīcelighting equipment - anarhismsanarchism - būviekārtaconstruction equipment - urbšanas iekārtadrilling equipment - pacelšanas iekārtahoisting equipment - elektroiekārtaelectrical equipment - mehāniskā iekārtamechanical equipment - matemātikamathematics - piena taukimilk fat - plastikaplastics - Dienvidaustrumu Āzijas Valstu asociācijaAsean - izejvielaraw material - radioaktīvi materiāliradioactive materials - MaurīcijaMauritius - MauritānijaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MajotaMayotte - CACM valstisCACM countries - precīzijas instrumentu rūpniecībaprecision engineering - vispārējā mašīnbūvegeneral mechanical engineering - ASEAN valstisAsean countries - mehanizācijamechanisation - lauksaimniecības mehanizācijamechanisation of agriculture - valūtas maiņas mehānismsexchange-rate mechanism - atbalsta mehānismssupport mechanism - zālesmedicine - arodmedicīnaoccupational medicine - slimību profilaksedisease prevention - skolu medicīnaschool medicine - veterinārmedicīnaveterinary medicine - dzīvnieku kaušanaslaughter of animals - Bretton Woods agreement - anatomijaanatomy - vidutājsmediator - pilsētu aglomerācijamegalopolis - MelanēzijaMelanesia - melasemolasses - saimehousehold - zemnieku mājsaimniecībafarm household - mēneša izpeļņamonthly pay - galdniecībajoinery - metālrūpniecībametalwork - bijusī militārpersonaex-serviceman - jūrasea - Baltijas jūraBaltic Sea - Īrijas jūraIrish Sea - AndalūzijaAndalusia - AndoraAndorra - Norvēģu jūraNorwegian Sea - ZiemeļjūraNorth Sea - anhidrīdsanhydride - VidusjūraMediterranean Sea - dzīvsudrabsmercury - pasākums ar līdzvērtīgu ietekmimeasure having equivalent effect - metālimetals - melnais metālsferrous metal - smagais metālsheavy metal - krāsainais metālsnon-ferrous metal - dārgmetālsprecious metal - metaloīdsmetalloid - kaujams dzīvnieksslaughter animal - pulvermetalurģijapowder metallurgy - pusgraudniecībashare farming - kviešu un rudzu maisījumsmeslin - meteoroloģijameteorology - metanolsmethanol - pētījumu metoderesearch method - statistikas metodestatistical method - metroloģijametrology - galvaspilsēta, metropolecapital, city, metropolis, urban center - lauksaimniecības dzīvnieksfarm animal - MeksikaMexico - DienviditālijaMezzogiorno - micro-economics - mikroformamicroform - MikronēzijaMicronesia - ViduspirenejiMidi-Pyrenees - AustrummidlendaEast Midlands - RietummidlendaWest Midlands - medushoney - vilcējdzīvnieksdraught animal - migrācijamigration - svārstmigrācijacommuting - reemigrācijareturn migration - ģimenes migrācijafamily migration - piespiedu migrācijaenforced migration - pārrobežu migrācijafrontier migration - nelegālā migrācijaillegal migration - iekšējā migrācijainternal migration - inter-urban migration - vienošanās par norēķiniemclearing agreement - mājdzīvnieksdomestic animal - intra-urban commuting - Kopienas iekšējā migrācijaCommunity migration - darba migrācijaoccupational migration - lauku migrācijarural migration - pilsēttieces migrācijamigration from the countryside to the town - sezonas migrācijaseasonal migration - darba videworking environment - skolas videschool environment - politiskais aktīvistspolitical militant - vaislas dzīvniekibreeding animal - kosmosa militarizācijamilitarisation of space - militārismsmilitarism - prosamillet - dzelzsrūdairon ore - krāsaino metālu rūdanon-ferrous ore - nemetālu rūdanon-metallic ore - mineraloģijamineralogy - dzīvs dzīvniekslive animal - prokuratūrapublic prosecutor's department - ministrsminister - nepilngadībainfancy - mazākumtautībanational minority - seksuālā minoritātesexual minority - dzirnavasflour milling, mill - raķetemissile - metāla mēbelesmetal furniture - darbaspēka mobilitātelabour mobility - zemes mobilitāteland mobility - teritoriālā mobilitātegeographical mobility - dzīvesvietas maiņaresidential mobility - studentu mobilitātestudent mobility - sociālā mobilitātesocial mobility - finansēšanas metodefinancing method - balsošanas metodevoting method - transporta veidsmode of transport - ekonomikas modeliseconomic model - uzņēmējsabiedrības modernizācijacompany modernisation - rūpniecības modernizācijamodernisation of industry - zemnieku saimniecību modernizēšanafarm modernisation - budžeta grozījumibudgetary amendment - MolizeMolise - gliemismollusc - gadagrāmatayearbook - Moluku salasMoluccas - molibdēnsmolybdenum - MonakoMonaco - konstitucionālā monarhijaconstitutional monarchy - universālismsUniversalism - MongolijaMongolia - naudamoney - rezerves valūtareserve currency - elektroniskie naudas pārskaitījumielectronic funds transfer - papīrnaudapaper money - starptautiska valūtainternational currency - valsts valūtanational currency - noguldījumu naudadeposit money - vienpalātas sistēmaunicameral system - vienvaldībamonocracy - monogrāfijamonograph - monopolsmonopoly - monopsonsmonopsony - valsts monopolsState monopoly - importa monopolsimport monopoly - AntarktikaAntarctica - informācijas monopolsmonopoly of information - fiskālais monopolsfiscal monopoly - MontserrataMontserrat - kalnsmountain - valūtas kursu starpības kompensācijamonetary compensatory amount - ētikaethics - sabiedrības morālepublic morality - mirstībamortality - bērnu mirstībainfant mortality - arodmirstībaoccupational mortality - dzinējsengine - priekšlikums izteikt neuzticībumotion of censure - patērētāju motivācijaconsumer motivation - antibiotikasantibiotic - politiskā motivācijapolitical motivation - autonomistu kustībaautonomous movement - antirasisma kustībaanti-racist movement - uzskatu virzienstrends of opinion - kapitāla kustībacapital movement - sieviešu kustībawomen's movement - jaunatnes kustībayouth movement - nacionālās atbrīvošanās kustībanational liberation movement - papildnolīgumscomplementarity agreement - ekoloģijas kustībaecology movement - Eiropas KustībaEuropean Movement - strādnieku kustībaworkers' movement - zemnieku kustībafarmers' movement - sabiedriska kustībasocial movement - sakaru līdzekļimeans of communication - plašsaziņas līdzekļimass media - lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļimeans of agricultural production - transporta līdzekļimeans of transport - vidēja lieluma uzņēmumsmedium-sized business - vidēji liela saimniecībamedium-sized holding - MozambikaMozambique - daudzvalodībamultilingualism - daudzpartiju sistēmamultiparty system - MinstereMunster - muzejsmuseum - mūzikamusic - Britu Rietumindijas salasBritish West Indies - sēņu audzēšanamushroom-growing - Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijaNAFO - NamībijaNamibia - Namīras provinceProvince of Namur - dzimstībabirths - nacionālsociālismsNational Socialism - nacionalizācijanationalisation - Franču Rietumindijas salasFrench West Indies - nacionālismsnationalism - valstspiederībanationality - juridisko personu valstspiederībanationality of legal persons - naturalizācijanaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - gaisa satiksmeair traffic - iekšzemes ūdensceļu kuģu satiksmeinland waterway shipping - jūras kuģniecībamaritime shipping - Nīderlandes AntiļasNetherlands Antilles - kravas kuģiscargo vessel - liellaivu pārvadāšanas kuģisbarge carrier ship - lieltirgotājsmerchant - sarunas par darba koplīguma slēgšanucollective bargaining - Tokijas raundsTokyo Round - Dilonas raundsDillon Round - Kenedija raundsKennedy Round - sarunas par tarifiemtariff negotiations - antisemītismsanti-semitism - NepālaNepal - neitralitāteneutrality - jauns Kopienas instrumentsNew Community Instrument - NikaragvaNicaragua - niķelisnickel - NigēraNiger - izglītotībalevel of education - piesārņojuma pakāpedegree of pollution - Antverpenes provinceProvince of Antwerp - dzīves līmenisstandard of living - trokšņa līmenisnoise level - palmu riekstspalm nut - nomadismsnomadism - nomenklatūranomenclature - budžetu iedalījumsbudgetary classification - lauksaimniecības produktu nomenklatūraagricultural product nomenclature - tarifu nomenklatūratariff nomenclature - ANZUSAnzus - nepievienošanāsnon-alignment - ārpusfrakciju loceklisnon-attached member - nevardarbībanon-violence - ZiemeļjitlandeNorth Jutland - Ziemeļfrancija-PadekalēNord-Pas-de-Calais - standartizācijastandardisation - standartsstandard - pārtikas standartsfood standard - ANZUS valstisAnzus countries - bioloģiskais standartsbiological standard - tirgdarbības standartsmarketing standard - darba normatīvilabour standard - sociālā normasocial norm - notārsnotary - aparteīdsapartheid - jaunā ekonomiskā kārtībanew economic order - JaunkaledonijaNew Caledonia - JaunzēlandeNew Zealand - traucējumsnuisance - vēlēšanu rezultātu spēkā neesībainvalidity of an election - laulātības koeficientsmarriage rate - Starptautiskā civilās aviācijas organizācijaICAO - Āzijas Ražības organizācijaAPO - sadarbības nolīgumscooperation agreement - bezvalstnieksstateless person - atteikšanās dienēt idejiskas pārliecības dēļconscientious objection - parādzīmebond - uzturēšanas pienākumsmaintenance obligation - pretkonkurences klauzulanon-competition clause - attīstības šķērslisobstacle to development - Āfrikas un Mauritānijas kopīgā organizācijaAMCO - CCAM countries - aperitīvsaperitif - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijaOECD - ESAO valstisOECD countries - okeānsocean - Antarktiskais okeānsAntarctic Ocean - Ziemeļu ledus okeānsArctic Ocean - Atlantijas okeānsAtlantic Ocean - Indijas okeānsIndian Ocean - Klusais okeānsPacific Ocean - OkeānijaOceania - okeanogrāfijaoceanography - biškopībaapiculture - Vidusamerikas valstu organizācijaOCAS - OCAS valstisOCAS countries - Amerikas Valstu organizācijaOAS - OAS valstisOAS countries - East of the Great Belt - olaegg - mākslas darbswork of art - Eiropas Patentu birojsEPO - valsts tieslietu amatpersonapublic legal official - ieraksta aparatūrarecording equipment - brīva darbvietajob vacancy - pieejamā enerģijaavailable energy - piedāvājums un pieprasījumssupply and demand - uzņēmuma pārņemšanas izsoletakeover bid - Starptautiskā darba organizācijaILO - olīvu audzēšanaolive-growing - naftas vadsoil pipeline - mikroelementstrace element - oligopolsoligopoly - oligopsonsoligopsony - olīvaolive - PAOPLO - OmānaOman - UmbrijaUmbria - EK ombudsEC Ombudsman - Starptautiskā jūras organizācijaIMO - Pasaules meteoroloģijas organizācijaWMO - Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijaWIPO - Pasaules veselības organizācijaWHO - ANO Industriālās attīstības organizācijaUnido - Arābu Naftas eksportētāju valstu organizācijaOAPEC - Naftas eksportētāju valstu organizācijaOPEC - OPEC valstisOPEC countries - banku darbībabanking - biržas darījumsstock-exchange transaction - valūtas maiņas darījumsexchange transaction - sabiedriskā domapublic opinion - OOPECOOPEC - opozīcijaopposition - politiskā opozīcijapolitical opposition - zeltsgold - datorscomputer - valdības rīkojumsordinance - mēraparatūrameasuring equipment - darba kārtībaagenda - profesionālā biedrībaprofessional society - sabiedriskā kārtībapublic order - órgão comunitário (pt) - organization chart - administratīvā struktūraadministrative structures - Āfrikas organizācijaAfrican organisation - Āfrikas un Āzijas organizācijasAfro-Asian organisations - precīzijas instrumentsprecision instrument - Amerikas organizācijaAmerican organisation - arābu organizācijaArab organisation - Āzijas organizācijaAsian organisation - kopēja tirgus organizācijacommon organisation of markets - kultūras organizācijacultural organisation - mācību organizēšanaorganisation of teaching - radioiekārtaradio equipment - ražošanas organizēšanaorganisation of production - profesiju organizācijaorganisation of professions - ANOUNO - partiju organizācijaparty organisation - pārvadājumu organizēšanaorganisation of transport - tirgus organizācijamarket organisation - Varšavas Līguma organizācijaWarsaw Pact Organisation - darba organizācijaorganisation of work - televīzijas iekārtatelevision equipment - vēlēšanu rīkošanaorganisation of elections - Eiropas organizācijaEuropean organisation - valdību organizācijaintergovernmental organisation - starptautiska organizācijainternational organisation - Latīņamerikas organizācijaLatin American organisation - nevalstiska organizācijanon-governmental organisation - elektroniskā ierīceelectronic device - miežibarley - lauksaimniecības virzībaagricultural guidance - profesionālā orientācijavocational guidance - skolēnu orientācijaeducational guidance - bārenisorphan - SOECSOEC - NATONATO - NATO valstisNATO countries - Dienvidaustrumu Āzijas Līguma organizācijaSEATO - Āfrikas SavienībaAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - lauksaimniecības agregātsagricultural implement - rokas darbarīkshand tool - civilā inženierbūvestructure - fiziska darba strādnieksblue-collar worker - kvalificēts strādnieksskilled worker - daļēji kvalificēts strādniekssemi-skilled worker - OvereiselaOverijssel - aitasheep - olu produktsegg product - oksīdsoxide - skābeklisoxygen - ozonsozone - maksājumspayment - avansa izmaksaadvance payment - uzaicinājums uz konkursuinvitation to tender - starptautisks maksājumsinternational payment - Kopienas iekšējais maksājumsintra-Community payment - maizebread - PakistānaPakistan - brīvo sarakstu balsošanas sistēmacross voting - PanamaPanama - valūtu grozsbasket of currencies - maizes cepšanabread-making - tieša piemērojamībadirect applicability - paper - Papua-JaungvinejaPapua New Guinea - kvazifiskāls maksājumsquasi-fiscal charge - ParagvajaParaguay - parazitoloģijaparasitology - transportlīdzekļu parksvehicle fleet - ritošais sastāvsrolling stock - nacionālais parksnational park - tiesību aktu piemērošanaapplication of legislation - zemes gabalsplot - vientuļais vecākssingle parent - radniecībarelationship - valūtas maiņas paritāteexchange parity - pirktspējas paritātepurchasing power parity - parlamentsparliament - Eiropas ParlamentsEuropean Parliament - valsts parlamentsnational parliament - reģiona parlamentsregional parliament - parlamenta loceklisMember of Parliament - Kopienas tiesību aktu īstenošana valstīsnational implementation of Community law - Eiropas Parlamenta loceklisMember of the European Parliament - mantas sadaledivision of property - komunistiskā partijaCommunist Party - konservatīvo partijaConservative Party - demokrātiskā partijaDemocratic Party - kristīgi demokrātiskā partijaChristian Democratic Party - ekoloģijas partijaEcology Party - Eiropas partijaEuropean party - saules enerģijas izmantošanasolar energy end-use applications - liberālā partijaLiberal Party - politiska partijapolitical party - republikāniskā partijaRepublican Party - sociāldemokrātiskā partijaSocial Democratic Party - sociālistiskā partijaSocialist Party - leiboristu partijaLabour Party - vienpartijas sistēmaone-party system - akciju paketeshareholding - sieviešu līdzdalībaparticipation of women - darbinieku līdzdalībaworker participation - personāla novērtējumsstaff assessment - balsotāju kopskaitsturnout of voters - politiskā līdzdalībapolitical involvement - sociālā līdzdalībasocial participation - pasepassport - Eiropas paseEuropean passport - pasterizācijapasteurisation - makaronipasta - brīvās tirdzniecības līgumsfree-trade agreement - māceklisapprentice - mīklas izstrādājumu ražošanapastry-making - kultūras mantojumscultural heritage - darba devēju organizācijaemployers' organisation - nabadzības izplatīšanāspauperisation - nabadzībapoverty - kuģa karogsship's flag - izdevīgais karogsflag of convenience - mācekļa darbsapprenticeship - asociēta valstsassociated country - NīderlandeNetherlands - Nīderlandes AZTNetherlands OCT - Nīderlandes reģioniregions of the Netherlands - Basku zemeBasque Country - VelsaCambria, Cymru, Wales - Austrumu bloka valstisEastern Bloc countries - apgādesupply - Luāras apgabalsLoire Region - donorvalstsdonor country - attīstības valstisdeveloping countries - aizjūras zemes un teritorijasoverseas countries and territories - industriāla valstsindustrialised country - dalībvalstsmember country - vismazāk attīstīta valstsleast-developed country - trešā valststhird country - ceļa nodokļa maksatoll - dzīvnieka ādaanimal skin - bruņojumapgādearms supply - piekrastes zvejainshore fishing - saldūdens zvejafreshwater fishing - dziļjūras zvejniecībadeep-sea fishing - rūpnieciskā zvejaindustrial fishing - jūras zvejasea fishing - izbrāķētais lomsdiscarded fish - tradicionālā zvejniecībatraditional fishing - zvejnieksfisherman - energoapgādeenergy supply - jaunas mācību metodesnew educational methods - nāves sodsdeath penalty - PeloponēsaPeloponnese - liellaivabarge - deficītsshortage - pārtikas trūkumsfood shortage - finanšu izlīdzināšanafinancial equalisation - akvakultūraaquaculture, aquiculture - ievedumapstrādeinward processing - izvedumapstrādeoutward processing - zvejas sezonafishing season - EK pārejas laiksEC transitional period - vadītāja apliecībadriving licence - Eiropas vadītāja apliecībaEuropean driving licence - būvatļaujabuilding permit - AkvitānijaAquitaine - zvejas atļaujafishing permit - darba atļaujawork permit - PeruPeru - varas uzurpācijapersonalisation of power - vecs cilvēkselderly person - šķirtenisdivorced person - laulībā esoša personamarried person - Saūda ArābijaSaudi Arabia - juridiska personalegal person - fiziska personanatural person - atšķirta personaseparated person - vienpersonas saimeone person household - atraitniswidowed person - personālsstaff - pamatpersonālsground staff - EK A kategorijas personālsEC category A staff - zemesriekstigroundnut - EK B kategorijas personālsEC category B staff - EK C kategorijas personālsEC category C staff - EK D kategorijas personālsEC category D staff - transportlīdzekļa vadītājsdrivers - pārvadājumu personālstransport staff - advokatūralegal profession - apkalpecrew - brīvības atņemšanas iestādes personālspenitentiary staff - AragonaAragon - finansiāls zaudējumsfinancial loss - dzīvnieku mērisanimal plague - pesticīdspesticide - mazs uzņēmumssmall business - mazie un vidējie uzņēmumismall and medium-sized enterprises - sīksaimniecībasmallholding - mazpilsētasmall town - Mazās Antiļu salasLesser Antilles - lūgumrakstspetition - petroķīmijas produktipetrochemicals - naftas dolāripetrodollar - naftapetroleum - farmakoloģijapharmacology - FilipīnasPhilippines - filozofijaphilosophy - politikas filozofijapolitical philosophy - arbitrāžaarbitrage - fosforsphosphorus - fotoķīmijaphotochemistry - fotoelementsphotovoltaic cell - arodfizioloģijaoccupational physiology - kodolfizikanuclear physics - PikardijaPicardy - rezerves detaļaspare part - PjemontaPiedmont - starptautiskā šķīrējtiesainternational arbitration - dārgakmeņiprecious stones - kurināmā elementsfuel cell - pirātismspiracy - zivkopībafish farming - velosipēdu ceļšcycle track - ieguldījumu darījumsinvestment transaction - tarifu griestitariff ceiling - politiskā arbitrāžapolitical arbitration - līdzenumsplain - krīzes atrisināšanas plānsanti-crisis plan - pilsētplānošanas projektstown-planning scheme - Kolombo plānsColombo Plan - attīstības plānsdevelopment plan - finansēšanas plānsfinancing plan - planktonsplankton - kokaudzēšanaarboriculture - izglītības plānošanaeducational planning - ģimenes plānošanafamily planning - ražošanas plānošanaproduction planning - pārvadājumu plānošanatransport planning - tirgus plānošanamarket planning - ekonomikas plānošanaeconomic planning - finanšu plānošanafinancial planning - kokssapling, tree - rūpniecības plānošanaindustrial planning - valsts plānošananational planning - reģionālā plānošanaregional planning - nozares plānošanasectoral planning - sējenisseedling - stādījumsplantation - ūdensaugsaquatic plant - rupjās lopbarības augifodder plant - tehniskās kultūrasindustrial plant - eļļas augsoleaginous plant - skuju koksconifer - sakņaugiroot crop - šķiedraugstextile plant - tropu augstropical plant - audzēšana zem plēvescultivation under plastic - plastifikatorsplasticiser - plātneplate - politiskā programmapolitical programme - kontinentālais šelfscontinental shelf - platīnsplatinum - ģipsisplaster, plaster of Paris - lapu koksdeciduous tree - pilna nodarbinātībafull employment - svinslead - plutonijsplutonium - pneimatiskā riepapneumatic tyre - ANO Attīstības programmaUNDP - ANO Vides programmaUNEP - svars un lielumsweight and size - mazumtirdzniecības preču tirgusmercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - zivisfish - saldūdens zivisfreshwater fish - jūras zivissea fish - svaigas zivisfresh fish - Puatū-ŠarantaPoitou-Charentes - policijapolice - kriminālizmeklēšanas departamentscriminal investigation department - lauksaimniecības politikaagricultural policy - kopējā lauksaimniecības politikacommon agricultural policy - valsts lauksaimniecības politikanational agricultural policy - reģionālā lauksaimniecības politikaregional farm policy - pārtikas politikafood policy - banku politikabanking policy - budžeta politikabudget policy - tirdzniecības politikatrade policy - kopēja tirdzniecības politikacommon commercial policy - Kopienas politikaCommunity policy - brīvprātīgās tirdzniecības ierobežošanas nolīgumsvoluntary restraint agreement - arheoloģijaarchaeology, archeology - Kopienas nodarbinātības politikaCommunity employment policy - kopējā zivsaimniecības politikacommon fisheries policy - kopēja cenu politikacommon price policy - kopējā transporta politikacommon transport policy - īstermiņa ekonomikas politikashort-term economic policy - kultūrpolitikacultural policy - palīdzības politikaaid policy - taupības politikaausterity policy - intervences politikaintervention policy - ieguldījumu politikainvestment policy - aizsardzības politikadefence policy - attīstības politikadevelopment policy - finansēšanas politikafinancing policy - izglītības politikaeducation policy - nodarbinātības politikaemployment policy - uzņēmējdarbības politikabusiness policy - vides politikaenvironmental policy - arhitektūraarchitecture - informācijas politikainformation policy - komunikācijas politikacommunications policy - konkurences politikacompetition policy - celtniecības politikaconstruction policy - zivsaimniecības politikafisheries policy - lauksaimnieciskās ražošanas politikaagricultural production policy - pētniecības politikaresearch policy - veselības aizsardzības politikahealth policy - dzimstības regulēšanas politikabirth policy - ražošanas politikaproduction policy - solārarhitektūrasolar architecture - atbalsta politikasupport policy - demogrāfiskā politikapopulation policy - austrumu un rietumu politikaEast-West policy - valūtas maiņas politikaexchange policy - eksporta politikaexport policy - importa politikaimport policy - cenu politikaprices policy - ienākumu politikaincomes policy - atalgojuma politikapay policy - arhīva materiāliarchives - lauksaimniecības struktūrpolitikapolicy on agricultural structures - pārvadājumu politikatransport policy - kredītpolitikacredit policy - mājokļu politikahousing policy - ekonomikas politikaeconomic policy - enerģētikas politikaenergy policy - Eiropas aizsardzības politikaEuropean defence policy - ārpolitikaforeign policy - ģimenes atbalsta politikafamily policy - finanšu politikafinancial policy - ArktikaArctic - fiskālā politikafiscal policy - mežsaimniecības politikaforestry policy - valdības politikagovernment policy - rūpniecības politikaindustrial policy - iekšpolitikadomestic policy - migrācijas politikamigration policy - monetārā politikamonetary policy - agromonetārā politikaagri-monetary policy - ostu politikaports policy - kopēja ostu politikacommon ports policy - sudrabssilver - reģionālā politikaregional policy - Kopienas reģionālā politikaCommunity regional policy - sociālā politikasocial policy - struktūrpolitikastructural policy - tarifu politikatariff policy - kopējo tarifu politikacommon tariff policy - piesārņotājspollutant - atmosfēras piesārņotājsatmospheric pollutant - ūdens piesārņotājswater pollutant - piesārņojumspollution - ArgentīnaArgentina - trokšņa radītais piesārņojumsnoise pollution - atmosfēras piesārņojumsatmospheric pollution - ķīmiskais piesārņojumschemical pollution - piesārņojums no krasta darbībāmpollution from land-based sources - ūdens piesārņojumswater pollution - pārtikas piesārņojumsfood contamination - piekrastes piesārņojumscoastal pollution - ūdensceļu piesārņošanapollution of waterways - augsnes piesārņojumssoil pollution - jūras piesārņošanamarine pollution - lauksaimniecība sausa klimata apstākļosdry farming - organiskais piesārņojumsorganic pollution - piesārņojums no lauksaimniecības avotiempollution from agricultural sources - radioaktīvais piesārņojumsradioactive pollution - stratosfēras piesārņojumsstratospheric pollution - termālais piesārņojumsthermal pollution - pārrobežu piesārņojumstransfrontier pollution - PolijaPoland - jaukta augkopībamixed cropping - polimērspolymer - PolinēzijaPolynesia - Franču PolinēzijaFrench Polynesia - kartupelispotato - siltumsūknisheat pump - nodarbinātie iedzīvotājiworking population - lauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotājiworking population engaged in agriculture - strādājošiepersons in work - darbspējīgā vecuma iedzīvotājipopulation of working age - pasaules iedzīvotājiworld population - nestrādājošie iedzīvotājinon-working population - zvejas nolīgumsfishing agreement - ķīmiskais ierocischemical weapon - lauku iedzīvotājirural population - pilsētas iedzīvotājiurban population - cūkaswine - zvejas ostafishing port - PuertorikoPuerto Rico - PortugālePortugal - Portugāles reģioniregions of Portugal - dominancedominant position - pasta un telekomunikāciju pakalpojumipostal and telecommunications services - parastais bruņojumsconventional weapon - kālijspotassium - attīstības potenciālsdevelopment potential - ApūlijaApulia - stumšanapush towing - putekļidust - politiskā varapolitical power - budžeta pilnvarasbudgetary power - pirktspējapurchasing power - tiesības izvērtētpower of assessment - izpildes pilnvarapower of implementation - ierosināšanas tiesībaspower of initiative - uzraudzības pilnvarassupervisory power - lēmējtiesībaspower of decision - tiesības piedalīties sarunāspower to negotiate - ratificēšanas tiesībaspower of ratification - diskrēcijadiscretionary power - izpildvaraexecutive power - tiesu varajudicial power - likumdevējvaralegislative power - likumā paredzētās pilnvarasstatutory power - valsts iestādespublic authorities - fasējumspre-packaging - vispārīgi atvieglojumigeneralised preferences - lauksaimniecības nodoklisagricultural levy - EOTK nodoklisECSC levy - pirmā darba vietafirst job - agrīnā bērnībaearly childhood - kodolierocisnuclear weapon - augsnes sagatavošanasoil preparation - atbrīvošana no soda noilguma dēļbarring of penalties by limitation - parlamenta priekšsēdētājsSpeaker of Parliament - prese, preses-, žurnālistipress, public press - politiskā presepolitical press - pabalsts apgādnieka nāves gadījumāsurvivor's benefit - pakalpojumu nodrošināšanaprovision of services - taktiskie kodolieročitactical nuclear weapon - ģimenes pabalstsfamily benefit - sociālās nodrošināšanas pabalstssocial-security benefit - aizdevumsloan - EIB aizdevumsEIB loan - EOTK aizdevumsECSC loan - Kopienas aizdevumsCommunity loan - Euratom aizdevumsEuratom loan - piesārņojuma novēršanaprevention of pollution - īstermiņa prognozeshort-term forecast - ilgtermiņa prognozelong-term forecast - vidēja termiņa prognozemedium-term forecast - budžeta tāmebudget estimate - ekonomikas prognozēšanaeconomic forecasting - likuma augstākais spēksprimacy of the law - Kopienas tiesību aktu prioritāteprecedence of Community law - prēmiju izmaksabonus payment - nokaušanas piemaksaslaughter premium - izaršanas piemaksagrubbing premium - nepārdevuma piemaksanon-marketing premium - apdrošināšanas prēmijainsurance premium - uzglabāšanas piemaksastorage premium - agrie augļi un dārzeņiearly fruit and vegetables - princips maksā piesārņotājspolluter pays principle - ekonomikas prioritāteeconomic priority - bruņotie spēkiarmed forces - lēmuma pieņemšanadecision-making - politieslodzītaispolitical prisoner - tiesību atņemšanadeprivation of rights - cenasprices - robežcenabracket price - eksporta cenaexport price - importa cenaimport price - patēriņa cenaconsumer price - profesionālā armijaprofessional army - ražotāja cenaproducer price - ražotājsaimniecību cenasfarm prices - pārtikas cenafood price - CIF cenacif price - iepirkuma cenapurchase price - slūžu cenasluice-gate price - intervences cenaintervention price - standartcenanorm price - vienošanās par cenāmprice agreement - militārais aprīkojumsmilitary equipment - piedāvājuma cenaoffer price - orientējošā cenaguide price - bāzes cenabasic price - aktivācijas cenaactivating price - mazumtirdzniecības cenaretail price - vairumtirdzniecības cenawholesale price - elektroenerģijas cenaprice of energy - lauksaimniecības zemes cenaprice of farm land - tirgus cenamarket prices - salīdzināmā cenareference price - aromatizētājsflavouring - atpirkšanas cenawithdrawal price - pašizmaksacost price - sliekšņa cenathreshold price - atbalsta cenasupport price - maksa par autostāvvietustandage - pārdošanas cenaselling price - preču cenacommodity price - diskriminējoša cenadiscriminatory price - saimniecības rentefarm rent - pasaules tirgus cenaworld market price - administrācijas rīkojumsadministrative order - iepriekš noteikta cenaprice fixed in advance - brīvas klājpiegādes cenafree-on-board price - brīvas robežpiegādes cenafree-at-frontier price - sprūda cenatrigger price - garantētā cenaguaranteed price - noteiktā cenaimposed price - mērķa cenatarget price - rūpnieciskā cenaindustrial price - brīvā cenafree price - maksimālā cenamaximum price - apūdeņošanairrigation - minimālā cenaminimum price - garantētā minimālā cenaguaranteed minimum price - vidējā cenaaverage price - priekšrokas cenapreferential price - pazemināta cenareduced price - pirkšanas cenadelivered price - raksturīgā cenarepresentative price - mākslaarts - raksturīgā tirgus cenarepresentative market price - sociālā problēmasocial problem - pilsētas grūtībasurban problem - ķīmiskais processchemical process - elektrisks processelectrical process - fizikāls processphysical process - administratīvā procedūraadministrative procedure - pretsubsīdiju procedūraanti-subsidy proceeding - tautas daiļradepopular art - budžeta procedūrabudgetary procedure - civilprocesscivil procedure - disciplinārlietadisciplinary proceedings - tiesas procedūrajudicial proceedings - likumdošanas kārtībalegislative procedure - parlamenta procedūraparliamentary procedure - kriminālprocesscriminal procedure - Tuvie un Vidējie AustrumiMiddle East - dāvanagift item - ražošanaproduction - konveijerražošanaassembly line production - lauksaimnieciskā ražošanaagricultural production - pārtikas ražošanafood production - dzīvnieku audzēšanaanimal production - amatniecībacraft production - Kopienas produkcijaCommunity production - nepārtraukta ražošanacontinuous production - enerģijas ražošanaenergy production - ūdeņraža ražošanahydrogen production - plašražošanamass production - zvejniecības produktsfishery product - nepietiekama ražošanaunderproduction - rūpniecības produkcijaindustrial production - pasaules produkcijaworld production - nacionālā produkcijanational production - augkopībacrop production - produktivitāteproductivity - lauksaimniecības produktivitāteagricultural productivity - dekoratīvs izstrādājumsdecorative item - zemes produktivitāteland productivity - darba ražīgumswork productivity - labības produktscereal product - augļu produktsfruit product - dārzeņu produktsvegetable product - zivju produktsfish product - cukura produktssugar product - lauksaimniecības produktsagricultural product - pārtikas produktsfoodstuff - pārtikas pārstrādes produktsprocessed food product - dzīvniekizcelsmes produktsanimal product - gaļas produktsmeat product - ķīmijas produktschemical product - neorganiskās ķīmijas produktsinorganic chemical product - koncentrātsconcentrated product - iesaiņots produktspackaged product - saldēts produktsfrozen product - kosmētikas līdzekliscosmetic product - sporta piederumisports equipment - iesaiņojumspackaging product - pulēšanas un tīrīšanas līdzekļipolishing and scouring preparations - pirmapstrādes produktsprimary product - konditorejas izstrādājumsconfectionery product - plaša patēriņa precesmass-consumption product - aizstājējproduktssubstitute product - kaltēts produktsdesiccated product - diētisks produktsdietary product - mežmateriālswood product - tualetes piederumstoilet article - nepakots produktsbulk product - kūpināts produktssmoked product - rūpniecības produktsindustrial product - viegli uzliesmojošs produktsinflammable product - šķīstošais produktsinstant product - iekšzemes kopproduktsgross domestic product - apstarots produktsirradiated product - piena produktsmilk product - sublimēts produktsfreeze-dried product - rūpniecības precesmanufactured goods - metāla izstrādājumsmetal product - iežguves produktsmining product - vietējā produkcijadomestic product - nacionālais kopproduktsgross national product - jauns produktsnew product - noteiktas izcelsmes produktsoriginating product - naftas produktspetroleum product - farmaceitisks produktspharmaceutical product - mājturības izstrādājumshousehold article - olbaltumvielu produktiprotein products - atjaunots produktsreconstituted product - atdzesēts produktsrefrigerated product - reģiona kopproduktsgross regional product - sālīts produktssalted product - pusfabrikātisemi-manufactured goods - paaugstināta riska ražojumssensitive product - sasaldēts produktsdeep-frozen product - tekstilizstrādājumstextile product - amatniekscraftsman - veterinārfarmaceitiskie produktiveterinary product - pārdevēja profesijasales occupation - finanšu profesijafinancial occupation - brīvā profesijaliberal profession - veselības aprūpes profesijahealth care profession - vidējā medicīnas personāla profesijaparamedical profession - Pasaules pārtikas programmaWFP - rīcības programmaaction programme - palīdzības programmaaid programme - izglītības programmateaching curriculum - pētniecības programmaresearch programme - vēlēšanu programmaelection programme - zinātnes attīstībascientific progress - ieguldījumu projektsinvestment project - budžeta projektsdraft budget - valdības likumprojektsgovernment bill - pētniecības projektsresearch project - rūpniecisks projektsindustrial project - pārdošanas veicināšanasales promotion - tirdzniecības veicināšanatrade promotion - ieguldījumu veicināšanainvestment promotion - zemes īpašuma apbūveproperty development - paaugstinājumspromotion - vēlēšanu kampaņas atklātībaelection campaign publicity - EK priekšlikumsEC proposal - izpildītājmākslaperforming arts - likumprojekts, ko neiesniedz valdībanon-government bill - valsts īpašumspublic property - zeme un ēkasland and buildings - lauksaimniecības nekustamais īpašumsagricultural real estate - nekustamais īpašumsreal property - rūpnieciskais īpašumsindustrial property - intelektuālais īpašumsintellectual property - personisks īpašumspersonal property - privāts īpašumsprivate property - ArubaAruba - izrakteņu izlūkošanamineral prospecting - ilgtermiņa prognozēšanaforward studies - prostitūcijaprostitution - aizsardzība pret troksninoise protection - vides aizsardzībaenvironmental protection - faunas aizsardzībaprotection of animal life - floras aizsardzībaprotection of plant life - privātās dzīves aizsardzībaprotection of privacy - Eiropas Kosmosa aģentūraESA - dzīvnieku aizsardzībaprotection of animals - akcionāru aizsardzībaprotection of shareholders - saziņas aizsardzībaprotection of communications - brīvību aizsardzībaprotection of freedoms - mazākumtautību aizsardzībaprotection of minorities - diplomātiskā aizsardzībadiplomatic protection - patērētāju tiesību aizsardzībaconsumer protection - specializācijas nolīgumsspecialisation agreement - ĀzijaAsia - tirgus aizsardzībamarket protection - kultūras mantojuma aizsardzībaheritage protection - lauku ainavas saglabāšanacountryside conservation - augsnes aizsardzībasoil protection - mātes un zīdaiņa aprūpecare of mothers and infants - protekcionismsprotectionism - dzīvnieku olbaltumvielaanimal protein - sintētiskā olbaltumvielasynthetic protein - piena olbaltumvielamilk protein - DienvidāzijaSouth Asia - augu olbaltumvielavegetable protein - nolīguma protokolsprotocol to an agreement - cukura protokolsprotocol on sugar - prototipsprototype - Provansa-Alpi-Azūra krastsProvence-Alpes-Côte d'Azur - provinceprovince - psihiatrijapsychiatry - psiholoģijapsychology - arodpsiholoģijaoccupational psychology - publikācijapublication - Kopienas publikācijaCommunity publication - likuma publicēšanapublication of a law - reklāmaadvertising - neatļauta reklāmaadvertising malpractice - pārskatu publicēšanapublication of accounts - tarifu publicēšanapublication of tariffs - KataraQatar - politiskais patvērumspolitical asylum - profesionālā kvalifikācijaprofessional qualifications - vides kvalitātequality of the environment - dzīves kvalitātequality of life - produkta kvalitāteproduct quality - izkrauto zivju daudzumsquantity of fish landed - sociāli mazaizsargāta šķirasocially disadvantaged class - rakstisks jautājumswritten question - mutisks jautājumsoral question - parlamenta jautājumsparliamentary question - kanalizācijadecontamination - kvorumsquorum - nozvejas kvotacatch quota - vēlēšanu kvotaelectoral quota - radioaktivitāteradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radioraidījums, televīzijas pārraide, translācijabroadcasting, broadcast medium - radiācijaizsardzībaradiation protection - ANO Ģenerālā asamblejaUN General Assembly - naftas rafinēšanaoil refining - cukura rafinēšanasugar refining - vīnogagrape - uzņēmuma nosaukumsbusiness name - kapitāla repatriācijarepatriation of capital - ziņojumsreport - lauksaimniecības un tirgus attiecībasagriculture-trade relationship - lauksaimniecības un rūpniecības attiecībasagriculture-industry relationship - gada pārskatsannual report - komitejas ziņojumscommittee report - pētniecības darba pārskatsresearch report - likumu tuvināšanaapproximation of laws - politikas tuvināšanaapproximation of policies - RāselhaimaRas Al Khaimah - nodokļu summas noteikšanas pamatsbasis of tax assessment - nolīguma ratifikācijaratification of an agreement - attiecībaratio - kodolreaktorsnuclear reactor - pārkvalifikācijavocational retraining - jauna bruņojuma iegāderearmament - pārapdrošināšanareinsurance - skaitīšanacensus - tautas skaitīšanapopulation census - mācību palīdzībaassistance in training - ekonomikas lejupslīdeeconomic recession - ieņēmumirevenue - eksporta ieņēmumiexport revenue - pieņemamībaadmissibility - pētniecībaresearch - agronomijas pētniecībaagronomic research - lietišķie pētījumiapplied research - enerģētikas pētniecībaenergy research - dokumentu izguvedocument retrieval - vides izpēteenvironmental research - mežzinātneforestry research - pētniecības zvejafishery research - rūpnieciskie pētījumiindustrial research - medicīnas pētniecībamedical research - zinātniskā pētniecībascientific research - ražaharvest - ieteikumsrecommendation - Kopienas ieteikumsCommunity recommendation - ekonomikas nolīgumseconomic agreement - savstarpējās palīdzības sistēmamutual assistance scheme - EOTK ieteikumsECSC recommendation - EAEK ieteikumsEAEC recommendation - diplomu atzīšanarecognition of diplomas - ekonomikas pārveideeconomic reconstruction - pāreja uz dārzkopībuconversion to horticulture - ganāmpulka pārveidošanaherd conversion - rūpniecības pārveideindustrial conversion - pāreja uz liellopu gaļas ražošanuconversion to beef production - ražošanas pārprofilēšanaredirection of production - pārvaldes iestādei iesniegta sūdzībaappeal to an administrative authority - prasība atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas brīžaaction for annulment - prasība sakarā ar bezdarbībuaction for failure to act - prasība sakarā ar saistību neizpildiaction for failure to fulfil an obligation - vervēšanarecruitment - apvienībaassociation - enerģijas rekuperācijaenergy recovery - kapitāla apgrozībarecycling of capital - atkritumu pārstrādewaste recycling - smaržīgais augsaromatic plant - bruņoto spēku skaitliskā samazināšanaforce reduction - ārstniecības augsmedical plant - sojas pupu eļļasoya bean oil - saulgriežu eļļasunflower seed oil - darbalaika saīsināšanareduction of working time - meat from game - truša gaļarabbit meat - kukurūzas eļļamaize oil - tarifu samazinājumstariff reduction - vājpiena pulverisskimmed milk powder - atkārtota diskontēšanarediscounting - revalvācijarevaluation - atkārtota izvešanare-export - žāvēts produktsdried product - struktūras stabilizētājstexture agent - saīsinātā tiesāšanas kārtībasummary procedure - lauksaimniecības atbalstsaid to agriculture - tautas nobalsošanareferendum - Kopienas priekšrocībasCommunity preference - pārvaldes reformaadministrative reform - KLP reformareform of the CAP - agrārā reformaagrarian reform - lauksaimnieciskās ražošanas regulēšanaregulation of agricultural production - izglītības reformaeducational reform - lauksaimniecības kvotaagricultural quota - garantijas slieksnisguarantee threshold - alternatīvā lauksaimnieciskā ražošanaalternative agricultural production - eļļas un tauku nodoklistax on oils and fats - zemes reformaland reform - lauksaimniecībai mazāk labvēlīgs apvidusless-favoured agricultural area - lauksaimniecewoman farmer - jaunais lauksaimnieksyoung farmer - tiesu reformajudicial reform - saimniecību grupējumsgrouping of farms - saimniecības ieņēmumsfarm return - augu aizsardzības līdzeklisplant health product - bēglisrefugee - herbicīdsherbicide - trakumsērgarabies - piena produktu ražošanadairy production - labības aizstājējscereal substitute - politiskais bēglispolitical refugee - mežsaimniecības grupaforestry group - atteikums izsolītrefusal to bid - koksnes ražošanawood production - meža īpašumsforestry property - valsts mežspublicly-owned forest - privāts mežsprivate forest - atteikums piegādātrefusal to sell - gliemeņu audzēšanashellfish farming - zvejniecības produkcijafishery produce - zvejas licencefishing licence - autoritārais režīmsauthoritarian regime - palīdzības sistēmaaid system - šķelšanāsdemerger - transnacionāla korporācijatransnational corporation - īpašs pirkšanas nolīgumsexclusive purchasing agreement - daļēji nacionalizēts uzņēmumspartly nationalised undertaking - selektīvās izplatīšanas nolīgumsselective distribution agreement - zemes īpašumu sistēmalandholding system - elektroniskais pastselectronic mail - pārrobežu datu plūsmacross-frontier data flow - komerciālie saziņas līdzekļicommercial media - ekonomiskā sistēmaeconomic system - vietējie saziņas līdzekļilocal media - privāti saziņas līdzekļiprivate media - militārais režīmsmilitary regime - pārraides tīklstransmission network - videokonferencevideophone conference - Eiropas televīzijaEuropean television - parlamentārā sistēmaparliamentary system - maksas televīzijapay television - videotekssVideotex - sadzīves datorshome computing - informācijas uzkrāšanainformation storage - politiskā sistēmapolitical system - datora lietojumprogrammascomputer applications - datornoziegumscomputer crime - datu apstrādes likumsdata-processing law - mākslīgais intelektsartificial intelligence - reģionsregion - Eiropas Kopienu Oficiālais VēstnesisEU Official Journal - datorpirātismscomputer piracy - lauksaimniecības reģionsagricultural region - vēlēšanu uzraudzībaelection monitoring - amatu savienošanamultiple office holding - vēlēšanu rezultātselection result - pilnvaru deleģēšanadelegation of power - Briseles apgabalsBrussels region - parlamentārā delegācijaparliamentary delegation - vēlētāju vecumsvoting age - federālismsfederalism - piekrastes reģionscoastal region - plebiscītsplebiscite - balsu sadalījumsdistribution of votes - padomdevēja pilnvarasadvisory power - attīstības reģionsdevelopment region - tiesības iecelt amatāpower to appoint - privilēģijaprivilege - radikālā partijaradical party - kalnu reģionsmountain region - mazāk labvēlīgs reģionsless-favoured region - piespiedu pazušanaforced disappearance - politiskais mazākumspolitical minority - policijas kontrolepolice checks - pacifismspacifism - civilā aizsardzībacivil defence - ekonomiskais reģionseconomic region - deleģēta balsošanavote by delegation - konsorcijsconsortium - FlandrijaFlanders - izpildinstitūcijaexecutive body - valdības programmagovernment programme - pierobežas reģionsfrontier region - tirgus atbalstīšanamarket support - ekonomikas konversijaeconomic conversion - rūpniecības reģionsindustrial region - tālākas attīstības atbalstsredevelopment aid - pārstrukturizācijas atbalstsaid for restructuring - tirdzniecības atbalstssales aid - atbalsts rūpniecībaiaid to industry - ienākumu pārdaleredistribution of income - EK Vidusjūras reģionsEC Mediterranean region - humānā palīdzībahumanitarian aid - palīdzība bēgļiemaid to refugees - palīdzība dabas katastrofas upuriemaid to disaster victims - palīdzība attīstības jomādevelopment aid - prioritārs reģionspriority region - lauku reģionsrural region - jaunās industriālās valstisnewly industrialised country - tūrisma reģionstourist region - sociālā ekonomikasocial economy - lauksaimniecības ekonomikas kontieconomic accounts for agriculture - Valoņu apgabalsWalloon region - ietekmes izpēteimpact study - ekonomiskās sekaseconomic consequence - samierināšanas procedūraconciliation procedure - reģionalizācijaregionalisation - metrounderground railway - smagsvara transportlīdzeklislarge vehicle - kosmosa transportsspace transport - kosmosa kuģisspace vehicle - tirdzniecības reģionalizācijaregionalisation of trade - kosmosa stacijaspace station - reģionālismsregionalism - transportlīdzekļa nomas maksavehicle rental - pārvadājuma galamērķisdestination of transport - noteikumiregulation - kuģa paseship's passport - pārvadājuma cenatransport price - Kopienas regulaCommunity regulation - tarifu apstiprināšanaapproval of tariffs - ostas satiksmeport traffic - EAEK regulaEAEC Regulation - satiksmes kontroletraffic control - pārvadājumu kvotatransport quota - pārvadājumu tirgustransport market - transportlīdzekļa reģistrēšanavehicle registration - transportlīdzekļa dokumentivehicle documents - domstarpību izšķiršanasettlement of disputes - brauciena ilgumslength of journey - ātrgaitas transportshigh-speed transport - pārvadājuma dokumentstransport document - transportlīdzekļa vadīšanas periodsdriving period - tehniskā apskateroadworthiness tests - ceļojumu aģentūratravel agency - finanšu regulafinancial regulation - pārvadājuma līgumscontract of carriage - uzņēmēmējsabiedrības biedrscompany member - mierizlīgumscomposition - tirdzniecības noteikumitrade regulations - pilsētplānošanas noteikumitown-planning regulations - gaisa satiksmes līnijaairline - ceļu satiksmeroad traffic - medību noteikumihunting regulations - kuģniecības politikashipping policy - piejūras konferencemaritime conference - satiksmes regulēšanatraffic regulations - atkritumu izgāšanadumping of waste - atkritumu glabāšanastorage of waste - būvnoteikumibuilding regulations - toksiska vielatoxic substance - nesārņojošs transportlīdzeklisnon-polluting vehicle - jūras dzīļu izmantošanaexploitation of the sea-bed - resursu aizstāšanareplacement of resources - ietekme uz vidienvironmental impact - vides monitoringsenvironmental monitoring - seismiskā novērošanaseismic monitoring - piekrastes aizsardzībashore protection - ātruma kontrolespeed control - ūdens resursu apsaimniekošanawater management - konkurences ierobežošanas kontrolecontrol of restrictive practices - ģeofiziskā videgeophysical environment - stāvošs ūdensstagnant water - ieguldījumu regulēšanaregulation of investments - jūras flora un faunamarine life - savvaļas dzīvniekiwildlife - apdrošināšanainsurance - cenu regulēšanaprice regulations - augu resursiplant resources - estuārsestuary - lauksaimniecības postījumiagricultural disaster - muitas noteikumicustoms regulations - defoliācijadefoliation - erozijaerosion - transportlīdzekļu piesārņojumsmotor vehicle pollution - pārvadājumu noteikumitransport regulations - naftas piesārņojumsoil pollution - metālu piesārņojumsmetal pollution - piesārņojums no kuģiempollution from ships - rūpnieciskais piesārņojumsindustrial pollution - tirgus stabilizācijamarket stabilisation - izvedmuitaexport levy - ievedmuitaimport levy - dzimstības regulēšanabirth control - nelikumīga tirdzniecībaillicit trade - intervences aģentūraintervention agency - NimexeNimexe - darījumu regulēšanaregulation of transactions - izcelsmes norādedesignation of origin - nodokļu atlikšanas muitacustoms procedure suspending duties - atpakaļievešanare-import - muitas nodokļa kompensācijacustoms drawback - reintegrācija skolāre-integration into school - EK muitas teritorijaEC customs territory - sociālā rehabilitācijasocial rehabilitation - vienots dokumentssingle document - formalitāšu vienkāršošanasimplification of formalities - budžeta noraidīšanarejection of the budget - tarifu pozīcijas specifikācijaspecification of tariff heading - tirdzniecības attiecībastrade relations - finanšu nolīgumsfinancial agreement - eksporta kredītu apdrošināšanaexport credit insurance - termiskie izmešithermal discharge - preču maiņacountertrade - Kopienas eksportsCommunity export - Kopienas importsCommunity import - preces un pakalpojumigoods and services - reflācijareflation - starppatēriņa precesintermediate goods - divpusējas attiecībasbilateral relations - ražošanas līdzekļicapital goods - lietotas precesused goods - integrētā tirdzniecībaintegrated trade - kultūras sakaricultural relations - starppatēriņšintermediate consumption - patēriņš pasaulēworld consumption - produkta virzīšana tirgūmerchandising - tirgzinības teorijatheory of marketing - diplomātiskās attiecībasdiplomatic relations - tirdzniecības pasākumstrade event - cena bez nodokļaprice net of tax - darba attiecībaslabour relations - pārdošana ar zaudējumiemselling at a loss - pašapkalpošanās veikalsself-service store - saistītā mazumtirdzniecībaaffiliated retailing - izbraukumtirdzniecībaitinerant trade - neatkarīgais mazumtirgotājsindependent retailer - vienas firmas vienveida veikalichain store - skolas un rūpniecības attiecībasschool-industry relations - vairumtirdzniecības centrswholesale trading centre - izplatītājsdistributor - ekonomiskās attiecībaseconomic relations - privātā sektora likviditāteprivate-sector liquidity - baznīcas un valsts attiecībaschurch-State relations - apdrošināšana nelaimes gadījumiempersonal accident insurance - austrumu un rietumu attiecībasEast-West relations - savstarpējās rūpniecības nozaru attiecībasinter-industrial relations - valūtas krīzemonetary crisis - iestāžu savstarpējās attiecībasinterinstitutional relations - valūtas maiņas ierobežojumiexchange restriction - starptautiskās attiecībasinternational relations - bezprocentu kredītsfree credit - diskonta likmediscount rate - kredītu kontrolecredit control - parlamentu attiecībasinterparliamentary relations - biržastock exchange - Kopienas iekšējās attiecībasintra-Community relations - kapitāla aizplūdeoutflow of capital - iekšējo cenu noteikšanatransfer pricing - likumdevēju un izpildvaras attiecībaslegislative-executive relations - ļoti īsa termiņa finansēšanavery short-term financing - monetārās attiecībasmonetary relations - uzņēmuma finansescorporate finance - daudzpusējas attiecībasmultilateral relations - īpašuma apdrošināšanaproperty insurance - personas apdrošināšanapersonal insurance - kopapdrošināšanaco-insurance - pilsētas un lauku attiecībastown-country relationship - kredītiestādecredit institution - industriālā bankafinance house - elektroniskie banku pakalpojumielectronic banking - apdrošināšana nelaimes gadījumam darbāoccupational accident insurance - cilvēku attiecībashuman relations - banku uzraudzībabanking supervision - maksājumi par banku pakalpojumiembank charges - budžeta apropriācijabudget appropriation - kopbudžetsgeneral budget - sabiedriskās attiecībaspublic relations - reģionālās finansesregional finances - reliģijareligion - Kopienas budžeta finansēšanafinancing of the Community budget - dalībvalsts iemaksasMember State's contribution - ministru kabineta pārveidecabinet reshuffle - nodokļu konvencijatax convention - nodokļu inspekcijatax inspection - izpirkšanaredemption - īpašais nodoklisspecial tax - zemes pārdalīšanareparcelling - iekavu tarifsbracket rate - atbrīvojums no izvedmuitasremission of export duties - vienības cenaunit price - atbalsta tarifssupport tariff - jauktā cenamixed price - importa aizstāšanaimport substitution - lauksaimniecības produkcijas cenaprice of agricultural produce - atlīdzība par darburemuneration of work - lauksaimniecības apdrošināšanaagricultural insurance - ražībacrop yield - pilsoniskā audzināšanacivics - komercizglītībacommercial education - mācību vielateaching materials - mācību programmatūrateaching software - skolas un darba attiecībasschool-working life relations - pilsētas atjaunošanaurban renewal - neirobioloģijaneurobiology - rentabilitāteprofitability - ginekoloģijagynaecology - neiroloģijaneurology - pediatrijapaediatrics - zobārstniecībadental medicine - pirmā palīdzībafirst aid - alternatīvā medicīnaalternative medicine - rūpniecības reorganizācijaindustrial reorganisation - akustikaacoustics - optikaoptics - kibernētikacybernetics - petroloģijapetrology - palīdzības sadaledistribution of aid - reliģiska sektareligious sect - teoloģijatheology - nodokļu nastas sadaledistribution of the tax burden - vienotais tirgussingle market - iedzīvotāju teritoriālais sadalījumsgeographical distribution of the population - vienvecāka ģimeneone-parent family - adoptēts bērnsadopted child - mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanamotor vehicle insurance - produkcijas sadaledistribution of production - ģimenes aizsardzībafamily protection - vienošanās par tirgus sadalimarket-sharing agreement - mākslīgās ataudzes metodesartificial reproductive techniques - mākslīgā apsēklošanaartificial insemination - apaugļošana mēģenē ar barotnitest tube fertilisation - bagātības sadaledistribution of wealth - augļa iznēsātājasurrogate mother - vecāku varaparental authority - vietu sadalīšanaallocation of seats - pēcnācējsdescendant - uzvārdssurname - vecāku atbildībaparental responsibility - tiesiska atšķiršanajudicial separation - iedzīvotāju skaita dinamikapopulation dynamics - ienākumu sadaledistribution of income - migrantsmigrant - darba sadaleallocation of work - neatgriezeniskā migrācijamigration for settlement purposes - repatriācijas pabalstsrepatriation grant - iedzīvotāju populācijas novecošanaageing of the population - darba mobilitātejob mobility - ģeogrāfiskais sadalījumsgeographical distribution - vecumsastāvsdistribution by age - sadale uz vienu iedzīvotājuper capita distribution - godalgahonour - brīvprātīgs darbsvoluntary work - brīvprātīga organizācijavoluntary organisation - apdrošināšana bezdarba gadījumamunemployment insurance - sadale uz nodarbinātu personudistribution per employed person - totalizatorsgaming - azartspēļu uzņēmumsgaming establishment - spēļu automātsautomatic game - dzimumsastāvsdistribution by sex - sporta zvejasport fishing - tūristu apmaiņatourist exchange - ārzemju tūrismsforeign tourism - lauku tūrismsrural tourism - direktorijsdirectory - tūrisma infrastruktūratourist infrastructure - sociālais budžetssocial budget - pārstādīšanareplanting - Eiropas sociālā politikaEuropean social policy - likumpārkāpumu novēršanaprevention of delinquency - noziedzībacrime - persona ar fizisko spēju traucējumiemphysically disabled - apropriējumu pārgrāmatošanacarry-over of appropriations - persona ar garīgo spēju traucējumiemmentally disabled - bezpajumtniecībahomelessness - dzimumorgānu kropļojumssexual mutilation - iknedēļas atpūtas laiksweekly rest period - narkotiku tirdzniecībadrug traffic - vispārīgā medicīnageneral medicine - sociālā palīdzībasocial assistance - sociālā labierīcībasocial facilities - sociālās nodrošināšanas likumu kopumssocial security legislation - sociālais darbssocial work - mājas izpalīgshome help - papildpensijasupplementary pension - apvienības pārstāvisunion representative - veselības apdrošināšanas polisehealth card - izdevumi veselības aizsardzībaihealth expenditure - slimnīcas izdevumihospital expenses - diplomātiskā pārstāvniecībadiplomatic representation - hospitalizēšanahospitalisation - mājaprūpehome care - pacienta tiesībaspatient's rights - sabiedrības higiēnapublic hygiene - sociālā medicīnasocial medicine - kredītu apdrošināšanacredit insurance - darbinieku pārstāvniecībaworkers' representation - privātā medicīniskā ārstēšanaprivate medical treatment - pilsētbūvniecībaurban construction - pilsētas infrastruktūraurban infrastructure - īpašuma tirgusproperty market - politiskā pārstāvībapolitical representation - īres noteikumirent regulations - Menas salaIsle of Man - Kastīlija-LeonaCastile-Leon - proporcionālā vēlēšanu sistēmaproportional representation - Kastīlija-LamančaCastile-La Mancha - KantabrijaCantabria - Baleāru salasBalearic Islands - LarjohaRioja - Seūta un MeliljaCeuta and Melilla - represijarepression - Madrides kopienaCommunity of Madrid - Valensijas kopienaCommunity of Valencia - Mursijas apgabalsRegion of Murcia - ZiemeļportugāleNorthern Portugal - Centrālā PortugāleCentral Portugal - Lisabona un Taho ielejaLisbon and the Tagus Valley - ZiemeļanglijaNorthern England - Ziemeļrietumu AnglijaNorth-West England - Dienvidaustrumu AnglijaSouth-East England - Dienvidrietumu AnglijaSouth-West England - ekonomikas atveseļošanāseconomic recovery - Antigva un BarbudaAntigua and Barbuda - AngiljaAnguilla - Sentkristofera un NevisaSaint Christopher and Nevis - pavairošanaduplicating - Sentvinsenta un GrenadīnasSaint Vincent and the Grenadines - Amerikāņu Virdžīnu salasUS Virgin Islands - Lielā MagribaGreat Maghreb - dzīvnieku selekcijaanimal breeding - augu pavairošanaplant propagation - Māršala salasMarshall Islands - Amerikāņu SamoaAmerican Samoa - apdrošināšana darbnespējas gadījumiemdisability insurance - republikarepublic - polārais reģionspolar region - Dominikānas RepublikaDominican Republic - PitkērnaPitcairn Islands - strādājošajiem izvirzītās prasībasrequisitioning of workers - bioloģiskais ierocisbiological weapon - masu iznīcināšanas ierocisweapon of mass destruction - stratēģiskie kodolieročistrategic nuclear weapon - informācijas tīklsinformation network - atomic bomb - saimniecību uzskaites datu tīklsfarm accountancy data network - ballistiskā raķeteballistic missile - vadāma raķeteguided missile - starpkontinentāla raķeteintercontinental missile - transporta tīklstransport network - karakuģiwarships - dzelzceļu tīklsrail network - kosmosā izvietoti ieročispace-based weapons - lāzerierocislaser weapon - aizdedzinātājierocisincendiary weapon - šaujamieroči un munīcijafirearms and munitions - kuģu satiksmes ceļu tīklsnetwork of navigable waterways - sauszemes karaspēksland forces - paramilitārie formējumiparamilitary force - ceļu tīklsroad network - gaisa spēkiair force - rezervereserve army - ārvalstīs izvietots karaspēksforces abroad - flotenavy - rezervesreserves - sieviešu militārais dienestswomen's military service - brīvprātīgais militārais dienestsvoluntary military service - uzkrājumiprovision - aizsardzības izdevumidefence expenditure - stratēģiskā aizsardzībastrategic defence - ārvalstu valūtas rezervesforeign-exchange reserves - starptautiskā drošībainternational security - bruņojuma politikaarms policy - Eiropas bruņojuma politikaEuropean arms policy - Eiropas drošībaEuropean security - kodolieroču neizplatīšananuclear non-proliferation - bruņojuma ierobežošanaarms limitation - kodolbrīvu zonu izveidecreation of nuclear-free zones - dabas rezervātsnature reserve - bruņojuma saskaņošanaharmonisation of weapons - pastāvīgā dzīvesvietaresidence - starptautisks nolīgumsinternational agreement - divpusējs nolīgumsbilateral agreement - daudzpusējs nolīgumsmultilateral agreement - otrā dzīvesvietasecondary residence - starptautiskas sarunasinternational negotiations - nolīguma parakstīšanasignature of an agreement - starptautisks dokumentsinternational instrument - starptautiska konvencijainternational convention - pesticīdu atliekaspesticide residue - rezolūcijaresolution - koksnes atliekaswood residue - Eiropas konvencijaEuropean convention - starptautisks ANO paktsUN international covenant - starptautiski jautājumiinternational affairs - līguma termiņa beigšanāstermination of a contract - starptautisks jautājumsinternational issue - atlīdzības apdrošināšanaindemnity insurance - sveķiresin - attiecības starp abām Vācijas valstīmrelations between the two German States - oficiāla vizīteofficial visit - starptautiska palīdzībainternational aid - rīcības kodeksscode of conduct - starptautiskas sankcijasinternational sanctions - Kopienas rezolūcijaCommunity resolution - reliģiskā grupareligious group - socio-cultural group - pārtikas produktu pietiekamībaself-sufficiency in food - sadarbības politikacooperation policy - ANO rezolūcijaUN resolution - tiesiskā sadarbībalegal cooperation - militāra okupācijamilitary occupation - EP rezolūcijaEP resolution - okupēta teritorijaoccupied territory - starpvalstu karaspēksmultinational force - atbildībaliability - karagūsteknisprisoner of war - Armēnijas jautājumsArmenian question - Kurdistānas jautājumsKurdistan question - Palestīnas jautājumsPalestinian question - Vācijas apvienošanāsunification of Germany - starptautiska atbildībainternational responsibility - Eiropas atbruņošanās konferenceCDE - Eiropas darbības rādiusa raķeteEuro-missile - bruņojuma kontrolearms control - ministru atbildībaministerial responsibility - Stratēģiskā bruņojuma samazināšanas sarunasSTART agreement - Raķešaizsardzības nolīgumsABM Agreement - miera zonapeace zone - veselības apdrošināšanahealth insurance - kriminālatbildībacriminal liability - EDSOOSCE - ilgstošs bezdarbslong-term unemployment - reintegrācija darba dzīvēreintegration into working life - politiskā atbildībapolitical responsibility - cīņa ar bezdarbufight against unemployment - darbaspēka resursu plānošanamanpower planning - darbvietas dalīšanajob sharing - valstspiederīgaisnational - darba attiecību izbeigšanatermination of employment - darba vietas maiņachange of job - vietējā nodarbinātības iniciatīvalocal employment initiative - darbs bez atlīdzībasunpaid work - Kopienas pilsonisCommunity national - pagaidu darbstemporary employment - dzīvnieku resursianimal resources - jaunatnes nodarbinātībayouth employment - sieviešu darbsfemale work - jūras resursiresources of the sea - prasmju apguve atbilstoši mūsdienu prasībāmupdating of skills - ekonomikas resursieconomic resources - ražošanas praksetraineeship - ūdens resursiwater resources - augsnes resursisoil resources - nodarbinātības statistikaemployment statistics - energoresursienergy resources - palīgstrādnieksauxiliary worker - ārzemēs strādājošaisexpatriate worker - jūras apdrošināšanamarine insurance - uzņēmējsentrepreneur - rīkotājdirektorsmanaging director - zvejas resursifishery resources - pašnodarbināta personaself-employed person - minerālu resursimineral resources - oficiāla svinamā dienapublic holiday - darbs svētdienāsSunday working - dabas resursinatural resources - darba tempsrate of work - atjaunīgie resursirenewable resources - attālināts darbsteleworking - atalgojuma iesaldēšanapay freeze - papildu resursiadditional resources - atalgojuma samazināšanapay cut - papildatvieglojumifringe benefit - kompensācijas un izdevumiallowances and expenses - budžeta resursibudgetary resources - darbinieku iecelšana amatāappointment of staff - pašu resursiown resources - reglamentsrules of procedure - pārbaudes laiksprobationary period - pārtikas līdzekļu piegādāšanacatering - arodbiedrību tiesībastrade union rights - arodbiedrību brīvībatrade union freedom - profesionālā ētikaprofessional ethics - obligātā apdrošināšanacompulsory insurance - eksporta kompensācijaexport refund - peļņas sadaleprofit sharing - importa kompensācijaimport refund - arodbiedrības vēlēšanastrade union election - sociālie partnerisocial partners - union of civil servants - profesionālā apvienībaprofessional association - arodbiedrībatrade union - ražošanas kompensācijaproduction refund - izdevuma ierobežojumsexport restriction - diplomāta profesijadiplomatic profession - ieveduma ierobežojumsimport restriction - ar komunikāciju saistīta profesijacommunications profession - konkurences ierobežojumsrestriction on competition - administratīvais personālsadministrative personnel - sekretariāta personālssecretarial staff - tirdzniecības ierobežojumitrade restriction - ar informāciju saistīta profesijainformation profession - zinātnieka profesijascientific profession - tehniska profesijatechnical profession - brīvības ierobežošanarestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - profesija apdrošināšanas jomāinsurance occupation - daudzuma ierobežojumsquantitative restriction - nelielais mazumtirgotājssmall retailer - zobārstsdentist - ārstsdoctor - veterinārsveterinarian - farmaceitspharmacist - vecmātemidwife - radoša profesijaartistic profession - privātpersonu apdrošināšanaprivate insurance - rūpniecības pārstrukturēšanaindustrial restructuring - literātsliterary profession - darbības rezultātsoperating result - tirdzniecības personālssales staff - tirdzniecības pārstāvissales representative - lauksaimniecības rādītājiagricultural performance - mācību sekmesschool results - informācijas tehnoloģijas profesijainformation technology profession - tūrisma profesijatourist profession - profesija viesnīcu nozarēhotel profession - pakalpojumu sfēras profesijaservice occupation - muitas nodokļu atjaunošanarestoration of customs duties - banku profesijabanking profession - profesionālais sportsprofessional sport - tranzītstransit - skolēna atpalicība mācībāsbackwardness at school - Eiropas rūpniecības zonaEuropean industrial area - Kopienas rūpniecības politikaCommunity industrial policy - izņemšana no tirguswithdrawal from the market - amatprasmehandicrafts - sīkrūpniecībasmall industry - vidēji liela rūpniecībamedium-sized industry - sīkrūpniecība un vidēji liela rūpniecībasmall and medium industries - nestrādājošs pensionārsretired person - rūpniecības izvietojumslocation of industry - industrial free zone - pirmstermiņa pensionēšanāsearly retirement - tehnoloģijas parkstechnology park - virsprodukcijaproduction surplus - pārkraušanahandling - valsts apdrošināšanapublic insurance - degvielas pārstrādefuel reprocessing - rūpnieciskā ražošanaindustrial manufacturing - ražošanas kvotaproduction quota - ražošanas statistikaproduction statistics - ražotāja atbildībaproducer's liability - jauna tehnoloģijanew technology - augstākā līmeņa tikšanāssummit meeting - tīra tehnoloģijaclean technology - tradicionālā tehnoloģijatraditional technology - tehnoloģiskais processtechnological process - tehniskie noteikumitechnical regulations - produkta dzīves ciklsproduct life - bojāts produktsdefective product - ministru tikšanāsministerial meeting - tehniskais raksturojumstechnical specification - Eiropas standartsEuropean standard - starptautisks standartsinternational standard - standartu saskaņošanaharmonisation of standards - tehniskā instrukcijatechnical rule - starptautiska sanāksmeinternational meeting - otrreizējās pārstrādes tehnoloģijarecycling technology - pētījumu budžetsresearch budget - atalgojuma palielināšanapay rise - EurekaEureka - pētnieciskais personālsresearch staff - Kopienas pētniecības politikaCommunity research policy - rūpniecības un pētniecības sakariindustry-research relations - preču izplatītājsdealer - ienākumsincome - pētniecības organizācijaresearch body - tirdzniecības nosaukumsbrand name - reģistrēta prečzīmeregistered trademark - projekti un paraugidesigns and models - papildienākumisupplementary income - prečzīmju tiesībastrademark law - Eiropas prečzīmeEuropean trademark - eksperiments ar dzīvniekiemexperiment on animals - eksperiments ar cilvēkiemexperiment on humans - uzņēmējsabiedrības pētījumicompany research - fundamentālie pētījumibasic research - militārie pētījumimilitary research - augstskolu zinātniskais darbsuniversity research - apdrošināšana trešās personas prettiesiskas rīcības gadījumamthird-party insurance - ienākumi no ieguldījumieminvestment income - 77 valstu grupaGroup of 77 - Kontadoras grupaContadora Group - pakļautā teritorijadependent territory - patērētāju kustībaconsumer movement - lauksaimnieka ienākumifarmers' income - sekretariāta atalgojumssecretarial allowance - bīstamo preču pārvadājumitransport of dangerous goods - saimniecības ienākumsfarm income - mācību metodeteaching method - mājsaimniecības ienākumshousehold income - ar nodokli apliekams ienākumstaxable income - nacionālais ienākumsnational income - zemūdens minerālu resursiunderwater mineral resources - ienākumi virs parastās samaksasincome in addition to normal pay - progresīvie materiāliadvanced materials - grīdas segumifloor coverings - supravadošs sakausējumssuperconducting alloy - kompozītmateriālicomposite materials - tehniskā keramikatechnical ceramics - speciālais polimērsspecial polymer - amorfie materiāliamorphous materials - ultrasmalkas daļiņasultra-fine particle - biomateriālibiomaterials - sakausējums ar formas atmiņushape-memory alloy - konstitūcijas pārskatīšanaconstitutional revision - ADN nolīgumsADN agreement - perifērijas vienībaperipheral - slīdošais atvaļinājumu grafiksstaggering of holidays - likuma grozījumsamendment of a law - mikrodatorsmicro-computer - tūrisma politikatourism policy - transporta apdrošināšanatransport insurance - rūpniecības revolūcijaindustrial revolution - Starptautiskās darba organizācijas birojsInternational Labour Office - Ekonomikas un sociālā padomeEcosoc - ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvaldeUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Ziemeļreina-VestfāleneNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Reinzeme-PfalcaRhineland-Palatinate - Rona-AlpiRhône-Alpes - EAEBEAES - Eiropas Atomenerģijas aģentūraENEA - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondsEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Florences Eiropas Universitātes institūtsEuropean University Institute of Florence - RībeRibe - Eiropas RadiosavienībaEBU - bagātībawealth - Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienībaWAEMU - dzīvības apdrošināšanalife assurance - rīcinauga sēklascastor bean - Āzijas Attīstības centrsADC - Ringkoebing - Centrālamerikas kopējais tirgusCACM - apdrošinātais risksinsured risk - Attīstības palīdzības komitejaDAC - veselības apdraudējumshealth risk - kodolenerģētikas politikanuclear policy - rīsirice - naftas politikapetroleum policy - ogļūdeņražu uzglabāšanastorage of hydrocarbons - spēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanadecommissioning of power stations - agroenerģijaagro-energy - enerģētikaenergy industry - gazoholsgasohol - motorbenzīnsmotor spirit - robotikarobotics - energoproduktsenergy-generating product - akmeņogļu rūpniecībacoal industry - robotizācijarobotisation - ogļrūpniecības politikacoalmining policy - ogļu apstrādecoal processing - rūdas iegulaore deposit - sociālā lomasocial role - raktuvju izmantošanamining operation - iežguves produkcijamining production - pensiju shēmapension scheme - RoskildeRoskilde - rūdu ieguvemining of ore - metāla rūdametallic ore - boksītsbauxite - bitumena materiālibituminous materials - augsnes un akmeņiearths and stones - sālssalt - gultnisbearing - fosfātsphosphate - potašspotash - RumēnijaRomania, Roumania, Rumania - naftas meklēšanapetroleum exploration - naftas ieguveextraction of oil - iekārtas atklātā jūrāoffshore structure - naftas produkcijapetroleum production - butānsbutane - parafīnsalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - jēlnaftacrude oil - benzīnspetrol - dīzeļdegvieladiesel fuel - kurināmais mazutsfuel oil - Apvienotā KaralisteUnited Kingdom - propāna gāzepropane gas - aviācijas degvielaaviation fuel - bezsvina benzīnslead-free petrol - Apvienotās Karalistes AZTUnited Kingdom OCT - šelfa naftaoffshore oil - Apvienotās Karalistes reģioniregions of the United Kingdom - spēkstacijapower plant - elektrotehniskā rūpniecībaelectrical industry - RuandaRwanda - spēkstaciju atrašanās vietasiting of power stations - hidroelektrostacijas ierīkošanahydroelectric development - SabaSaba - reaktora dzesēšanas sistēmareactor cooling system - kodolķīmijanuclear chemistry - astronomijaastronomy - Sabah - apstarota degvielairradiated fuel - saharozesucrose - bioprocessbioprocess - bioindustrijabio-industry - biotehnoloģijabiotechnology - speciālās ķimikālijasspecial chemicals - RietumsahāraWestern Sahara - telpisks izstrādājumsnon-flat product - plakanizstrādājumsflat product - loksnesheet - profiltēraudssection - SāhelaSahel - plāna loksnethin sheet - kausēti cūku taukilard - ķīmisko izejvielu rūpniecībaraw chemical industry - ķīmisks elementschemical element, element - ķīmisks savienojumschemical compound, compound - krāsas un lakaspaints and varnishes - SintestatiusaSaint Eustatius - medikamentsmedicament - SanmarīnoSan Marino - hormonihormone - SenmartēnaSaint Martin - organiska vielaorganic chemical - pesticīdu rūpniecībapesticides industry - metalurģijametallurgical industry - uzņēmējsabiedrību savstarpējā vienošanāsinter-company agreement - Astūrijas firstistePrincipality of Asturias - Senpjēra un MikelonaSaint Pierre and Miquelon - dzelzs un tērauda izstrādājumsiron and steel product - uzgriežņu un skrūvju rūpniecībabolt and screw industry - skārda un sadzīves metālizstrādājumu rūpniecībatinplate and cutlery industry - būvapkalumu ražošanaironmongery - dzelzs izstrādājumsiron product - metāla pārklāšanametal coating - Sv. Helēnas salaSaint Helena - dzelzs un tērauda rūpniecības iekārtasiron and steel-working machinery - speciālie tēraudispecial steels - SentlūsijaSaint Lucia - antimonsantimony - berilijsberyllium - kadmijscadmium - dzelzs sakausējumsferro-alloy - tantalstantalum - mantas apķīlāšanaseizure of goods - velosipēdu un motociklu rūpniecībacycle and motorcycle industry - instrumentu rūpniecībatool industry - zinātniskā iekārtascientific apparatus - atalgojumspay - medicīnas un ķirurģijas instrumentimedical and surgical instruments - gabaldarba samaksapiece work pay - saldētavacold store - stundas algahourly wage - rūpniecības robotsindustrial robot - alga par darbu mājāswages for housework - minimālais atalgojumsminimum pay - sūknispump - Starptautiskā gaisa satiksmes apvienībaIATA - algots strādniekswage earner - audio-visual equipment - atskaņotājierīcesound reproduction equipment - Zālamana SalasSolomon Islands - RietumsamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektriskais kabeliselectric cable - telekomunikācijas iekārtatelecommunications equipment - mājsaimniecības elektroierīcehousehold electrical appliance - administratīvā sankcijaadministrative penalty - rūpnieciskā elektroiekārtaindustrial electric machinery - elektriskais mehānismselectric machinery - elektromagnētiskā iekārtaelectro-magnetic equipment - Kopienas sankcijaCommunity sanction - videodisksvideo disc - videokasetevideo cassette - ieraksta nesējsrecording medium - ekonomiskās sankcijaseconomic sanctions - ierakstsrecord - optiskais nesējsoptical medium - ierakstīšanarecording - aparatūra, kurā izmanto starojumuapparatus based on the use of rays - radiotelekomunikācijaradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - sodspenalty - būvindustrijabuilding industry - konstruktīvo elementu montāžaprefabrication - būvpanelisbuilding slab - liela mēroga būvniecībalarge-scale construction - kartonspaperboard - sapresēta koksnebonded wood - veselības aizsardzībapublic health - smalkādas izstrādājumu un cimdu rūpniecībafancy leather goods and glove-making industry - kažokādu rūpniecībahides and furskins industry - Santome un PrinsipiSão Tomé and Príncipe - Sarawak - galantērijas preceshaberdashery - SardīnijaSardinia - ķīmiskā šķiedraman-made fibre - dabiskā šķiedranatural fibre - dažādas rūpniecības nozaresmiscellaneous industries - privātā ierobežotas atbildības sabiedrībaprivate limited company - juvelierizstrādājumi un zeltlietasjewellery and goldsmith's articles - griķibuckwheat - sociālās tiesībassocial rights - politiskās tiesībaspolitical rights - mantiskās tiesībaseconomic rights - cilvēktiesību hartacharter on human rights - ZāraSaarland - ateismsatheism - pavadonissatellite - pārvietošanās brīvībafreedom of movement - gandarījums par darbujob satisfaction - diskriminācijas novēršanas pasākumsanti-discriminatory measure - zinātībaknow-how - diskriminācija etniskās piederības dēļethnic discrimination - seksuālā brīvībasexual freedom - ksenofobijaxenophobia - vīriešu un sieviešu līdztiesībaequality between men and women - akadēmiskā brīvībaacademic freedom - tiesības uz attīstīburight to development - bērnu tiesībaschildren's rights - rupja un pazemojoša izturēšanāscruel and degrading treatment - Šlēsviga-HolšteinaSchleswig-Holstein - bērnu aizsardzībachild protection - noziegums pret cilvēcicrime against humanity - likuma atpakaļejošais spēksretroactivity of a law - salīdzinošās tiesībascomparative law - administrācijas zinātneadministrative science - vietējie tiesību aktilocal legislation - informātikainformation science - civiltiesiskā atbildībacivil liability - līgumiska atbildībacontractual liability - uzvedības zinātnesbehavioural sciences - īpašuma tiesībasownership - atlantsatlas - augsnes zinātnesoil science - privatizācijaprivatisation - ekonomikas zinātneeconomics - mantošanainheritance - tiesību zinātnelegal science - mantojuma tiesībaslaw of succession - daļlaika īpašuma tiesībastime-sharing - servitūtseasement - tiesību esībaenjoyment of rights - juridiskā dzīvesvietalegal domicile - zinātnes par dzīvībulife sciences - maksātspējafinancial solvency - noziegums pret personāmcrime against individuals - noziedzīgs nodarījums pret īpašumucrime against property - nelikumīga brīvības atņemšanaillegal restraint - eksaktās dabaszinātnesphysical sciences - politikas zinātnepolitical science - muitas pārkāpumscustoms fraud - lietišķās zinātnesapplied sciences - goda aizskaršanadefamation - nodarījums nodokļu jomātax offence - Zemes zinātnesearth sciences - ieslodzījumsimprisonment - cietumu likumslaw relating to prisons - ieslodzītaisprisoner - sociālās zinātnessocial sciences - alternatīvs sodsalternative sentence - nosacīta atbrīvošana no sodaconditional discharge - mantas konfiskācijaconfiscation of property - soda samazināšanareduction of sentence - ieslodzīto personu pārvietošanatransfer of prisoners - cietumu sistēmaprison system - cietuma administrācijaprison administration - politiskā šķelšanāspolitical split - tiesvedības noilgumslimitation of legal proceedings - tiesas sēdelegal hearing - atmosfēraatmosphere - izglītošanaschooling - juridiskā palīdzībalegal aid - arestsarrest - tiesas izmeklēšanajudicial inquiry - kratīšanasearch - pirmstiesas apcietinājumsdetention before trial - aizstāvības tiesībasrights of the defence - divkāršas balsošanas sistēmadouble-ballot voting system - vienota balsošanas sistēmasingle-ballot system - sarakstbalsošanas sistēmalist voting system - EK prasījums noteikt atbildībuEC action to establish liability - darbinieku prasījumsaction by staff - griešanās EK Tiesā prejudiciāla nolēmuma pieņemšanaireference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - balsu vairākuma sistēmamajority voting system - vienmandāta balsošanas sistēmauninominal voting system - komerctiesacommercial court - parlamenta sēdeparliamentary sitting - šķīrējtiesacourt of arbitration - starptautiska tiesainternational court - nodokļu tiesafiscal court - sausumsdrought - juridiskais padomniekslegal adviser - tiesas piesēdētājslay magistrate - kuģojama teritorijamaritime area - valsts drošības apdraudējumsthreat to national security - bankas noslēpumsbanking secrecy - kuģošanas uzraudzībamaritime surveillance - jūru brīva pieejamībafreedom of the seas - rūpnieciskais noslēpumsindustrial secret - ārpusatmosfēras telpaextra-atmospheric space - tiesības uz īpašumu kosmosāspace property right - profesionāls noslēpumsprofessional secret - atklātā kosmosa izmantošanause of outer space - ANO SekretariātsUN Secretariat - ārvalstnieksforeign national - uzturēšanās atļaujaresidence permit - ārvalstnieku uzņemšanaadmission of aliens - ekonomikas sektorseconomic sector - jaukta laulībamixed marriage - primārais sektorsprimary sector - starptautisko tiesību akti un valsts tiesību aktiinternational law - national law - starptautisko tiesību akti ekonomikas jomāinternational economic law - administratīvā atbildībaadministrative responsibility - publiskās ekonomiskās tiesībaspublic economic law - kvartārais sektorsquaternary sector - EK lēmumsEC Decision - EK direktīvaEC Directive - sekundārais sektorssecondary sector - Kopienas tiesību sistēmaCommunity legal system - sekundārie tiesību aktisecondary legislation - EAEK direktīvaEAEC Directive - EK ieteikumsEC recommendation - terciālais sektorstertiary sector - EK regulaEC Regulation - īstenošanas regulaimplementing Regulation - EAEK atzinumsEAEC opinion - piegādes pasūtījumu drošumssecurity of supply - EOTK atzinumsECSC opinion - EK Tiesas atzinumsopinion of the EC Court of Justice - sociālās nodrošināšanas saskaņošanasocial-security harmonisation - darbvietas drošībajob security - EK pilnvaras starptautiskās attiecībāsEC external competence - EK ProtokolsEC Protocol - Apvienošanas līgumsMerger Treaty - transporta drošībatransport safety - Vienotais Eiropas aktsSingle European Act - EK Pievienošanās līgumsEC Accession Treaty - produkta drošībaproduct safety - EAEK kopuzņēmumsEAEC Joint Undertaking - EK KomisijaEC Commission - darba drošībaoccupational safety - ES attiecībasEU relations - ĀAK un EK Ministru padomeACP-EC Council of Ministers - kodoldrošībanuclear safety - EK Tiesas loceklismember of the EC Court of Justice - Eiropas Komisijas loceklisEuropean Commissioner - sabiedrības drošībapublic safety - EAC - ceļu satiksmes drošībaroad safety - EK asociācijas nolīgumsEC association agreement - ĀKK un EK konvencijaACP-EC Convention - sociālā nodrošinātībasocial security - ĀKK un EK Vēstnieku komitejaACP-EC Committee of Ambassadors - ĀAK un EK Apvienotā komitejaACP-EC Joint Committee - trešā Lomes konvencijathird Lomé Convention - EURESEURES - EAFEDF - ESFESF - Savienības paplašināšanaenlargement of the Union - dzīvokļu piešķiršanahousing allocation - rudzirye - Eiropas SavienībaEuropean Union - Eiropas vēsturehistory of Europe - ķīmiskais sālschemical salt - dalība Eiropas SavienībāEuropean Union membership - Latīņamerikas Ekonomikas sistēmaLAES - kopēja nostājajoint position - vienota rīcībajoint action - Līgums par Eiropas SavienībuTreaty on European Union - SELA valstisLAES countries - Eiropas politiskā sadarbībaEuropean political cooperation - EK konkurenceEC competition - skolēnu uzņemšanaselection of pupils - tirdzniecības papildu mehānismssupplementary trade mechanism - risku novēršanarisk prevention - dabas apdraudējumsnatural hazard - rūpnieciskais risksindustrial hazard - ekonomiskais liberālismseconomic liberalism - muitas nodokļicustoms duties - muitas pārbaudecustoms inspection - KMT nodokļiCCT duties - sēklaseed - svari un mēriweights and measures - konservēts produktspreserved product - pārejas elementssemi-metal - apstarošanairradiation - iztikas minimumssubsistence level income - personiskais ierocispersonal weapon - rupjmaluma miltimeal - patronāžapatronage - pieņemšana darbā konkursa kārtībāadministrative competition - atklāta izskatīšanapublic hearing - SenegālaSenegal - varas dalīšanaseparation of powers - psihoanalīzepsychoanalysis - zīdtārpiņu audzēšanasericulture - vizuālā mākslavisual arts - kultūru daudzveidīgumscultural pluralism - paražas un tradīcijascustoms and traditions - pakalpojumsservice - arhitektūras mantojumsarchitectural heritage - baznīcachurch - himnaanthem - karogsflag - garantijas remontsafter-sales service - literāro un mākslas darbu īpašumsliterary and artistic property - alternatīvais dienestsalternative service - aerodinamikaaerodynamics - termodinamikathermodynamics - plazmas fizikaplasma physics - lāzerfizikalaser physics - gēnu inženierijagenetic engineering - glezniecībapainting - nodarbinātības dienestsemployment service - nosacīta atbrīvošanarelease on licence - kapitāla palielināšanacapital increase - veselības aizsardzības dienestshealth service - situācija lauksaimniecībāagricultural situation - pasta iestāžu finanšu dienestipost office financial services - likuma izsludināšanapromulgation of a law - locekļu finansiālās interesesfinancial interests of members - arābu un Āfrikas valstu sadarbībaArab-African cooperation - bezmaksas pakalpojumsfree service - Eiropas un arābu valstu sadarbībaEuro-Arab cooperation - Komisijas delegācijaCommission Delegation - Kopienas uzraudzībaCommunity control - papildinājuma principsprinciple of additionality - valsts dienestsnational service - nomaļš reģionsperipheral region - salu reģionsisland region - vislielākās labvēlības režīmsmost-favoured nation - maksas pakalpojumspayable service - palīgbudžetssubsidiary budget - pasta pakalpojumipostal service - daudzvalodu vārdnīcamultilingual dictionary - saīsinājumu vārdnīcadictionary of abbreviations - valsts civildienestspublic service - enciklopēdijaencyclopaedia - tēzaursthesaurus - periodisks izdevumsperiodical publication - izlūkdienestssecret service - mājsaimniecības atkritumidomestic waste - vienkultūras lauksaimniecībasingle-crop farming - sociālie pakalpojumisocial services - laikrakstsnewspaper - sezamssesame - cenu paaugstinājumsprice increase - parlamenta sesijaparliamentary session - Seišeļu SalasSeychelles - IFC - akadēmiskā augstskolauniversity - dzīvnieku transportēšanatransport of animals - kooperatīvā kustībaassociative movement - ŠārdžaSharjah - SicīlijaSicily - karaspēka izvietošanastationing of forces - vieta parlamentāparliamentary seat - galvenais birojscentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - vakancevacant seat - AustrālijaAustralia - SjerraleoneSierra Leone - ceļa zīmestraffic signs - lolojumdzīvnieku barībapet food - SingapūraSingapore - skābais lietusacid rain - apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumsinsurance claim - pilsētplānotāja profesijatown-planning profession - dokumentācijas līdzeklisdocumentary tool - neausts materiālsnon-woven fabric - sīrupssyrup - Aegean Islands - Kanāriju salasCanary Islands - sizalssisal - EP birojsBureau of the EP - priekšsēdētājsPresident - seismoloģijaseismology - priekšsēdētāja vietnieksVice-President - ģenerālsekretārsSecretary General - iestādes darbībainstitutional activity - Kopienas iestādes mītneseat of Community institution - institucionālā reformainstitutional reform - iestādes kompetencecompetence of the institution - stāvoklis EKEC situation - ģimenes stāvoklismarital status - kosmosa politikaspace policy - saimnieciskā patstāvībaself-supply - finanšu stāvoklisfinancial situation - sociālismssocialism - organizācijaorganisation - publiska ierobežotas atbildības sabiedrībapublic limited company - civiltiesību asociācijacivil-law association - profesionāla asociācijaprofessional partnership - uzņēmums, kurš darbojas saskaņā ar komerclikumufirm governed by commercial law - jaukta īpašuma sabiedrībamixed-ownership company - ieguldījumu sabiedrībainvestment company - akciju kapitāla sabiedrībacompany with share capital - autobussbus - patērētāju sabiedrībaconsumer society - līdzdalībapartnership - komandītsabiedrībalimited partnership - klusā sabiedrībaundisclosed partnership - Eiropas sabiedrībaEuropean company - mātesuzņēmumsparent company - bezpeļņas organizācijanon-profit organisation - socioloģijasociology - DienvidjitlandeSouth Jutland - zīdssilk - pašpatēriņšown consumption - invalīdu aprūpecare of the disabled - sojas pupassoya bean - šķīdinātājssolvent - SomālijaSomalia - izlases apskatssample survey - sabiedriskās domas aptaujaopinion poll - sorgosorghum - pašnoteikšanāsself-determination - SudānaSudan - sērssulphur - piedāvājumu konkursstendering - informācijas avotssource of information - palīdzības avotssource of aid - tiesību avotssource of law - nepietiekama attīstībaunderdevelopment - blakusproduktsby-product - lauksaimniecības blakusproduktsagricultural by-product - pašfinansēšanāsself-financing - piena blakusproduktsmilk by-product - metālrūpniecības blakusproduktsmetal by-product - subproletariātssub-proletariat - nepietiekams uztursundernourishment - nepietiekama apdzīvotībaunderpopulation - sub-contracting - savas saimniecības vadīšanaself-management - ģimenes apgādnieksbreadwinner - cenu atbalstsprice support - lauksaimniecības cenu atbalstsfarm price support - monetārais atbalstsmonetary support - valsts suverenitātenational sovereignty - ražojumu specializācijaproduct specialisation - tirdzniecības specializācijaspecialisation of trade - budžeta precizēšanabudgetary specification - brīvprātīga tirdzniecības ierobežošanavoluntary restraint - spekulācija celtniecības jomābuilding speculation - Sporades - sportssport - ŠrilankaSri Lanka - eksporta stabilizēšanaStabex - cenu stabilitāteprice stability - ienākumu stabilizācijaincome stabilisation - ekonomikas stabilizēšanāseconomic stabilisation - lopkopība iekštelpu novietnēsindoor livestock farming - inter-professional agreement - automatizācijaautomation - ekonomikas sastingumseconomic stagnation - izmēģinājuma saimniecībaexperimental farm - statistikastatistics - lauksaimniecības statistikaagricultural statistics - Kopienas statistikaCommunity statistics - demogrāfiskā statistikapopulation statistics - zvejas statistikafishing statistics - automobilismotor car - ekonomikas statistikaeconomic statistics - finanšu statistikafinancial statistics - rūpniecības statistikaindustrial statistics - starptautiskā statistikainternational statistics - valsts statistikanational statistics - oficiālā statistikaofficial statistics - reģionu statistikaregional statistics - Berlīnes statussstatus of Berlin - Jeruzalemes statussstatus of Jerusalem - ierēdņu dienesta nolikumsregulations for civil servants - autonomijaautonomy - personāla nolikumsstaff regulations - juridiskais statusslegal status - politiskais statusspolitical status - profesionālais statussoccupational status - sociālais statusssocial status - sterilizācijasterilisation - nodokļu stimulitax incentive - krājumsstock - Kopienas krājumiCommunity stock - finansiāla patstāvībafinancial autonomy - no ekonomikas konjunktūras atkarīgi krājumieconomic contingency stock - intervences krājumiintervention stock - virsprodukcijas krājumssurplus stock - minimālie krājumiminimum stock - pasaules krājumiworld stock - privātie krājumiprivate stock - valsts rezervepublic stock - izlīdzinošie krājumibuffer stock - uzglabāšanastorage - bruņojuma uzkrāšanastockpiling of weapons - enerģijas uzkrāšanaenergy storage - pārtikas uzglabāšanastorage of food - dokumentu glabāšanadocument storage - Lielā KopenhāgenaGreater Copenhagen - Storstroem - lauksaimniecības struktūraagricultural structure - nodarbinātības struktūraemployment structure - uzņēmējsabiedrības struktūracompany structure - budžeta apstiprināšanabudget authorisation - ekonomikas struktūraeconomic structure - rūpniecības struktūrasindustrial structures - institucionāla struktūrainstitutional structure - sociālā struktūrasocial structure - narkotikanarcotic - kancerogēna vielacarcinogenic substance - bīstamā vieladangerous substance - konkurences ierobežojumu sankcionēšanarestrictive-practice authorisation - izvedsubsīdijaexport subsidy - pārtikas aizstājējsfood substitute - saimniecību pāreja citu īpašnieku rokāstransfer of farms - filiālebranch - cukurssugar - baltais cukurswhite sugar - jēlcukursraw sugar - cukurbiešu cukursbeet sugar - transportlīdzekļa autorizācijatransport authorisation - cukurniedru cukurscane sugar - ZviedrijaSweden - derīgās balsisvotes cast - vispārējas vēlēšanu tiesībasuniversal suffrage - pašnāvībasuicide - ŠveiceSwitzerland - SulavesiSulawesi - SumatraSumatra - lauksaimniecībā izmantotā zemeutilised agricultural area - aizstājējsalternate - papildu nodoklisadditional duty - informācijas nesējsinformation medium - magnētiskais nesējsmagnetic medium - darbvietu skaita samazināšanajob cuts - muitas nodokļu atcelšanaabolition of customs duties - pārvalstiskumssupranationality - resursu pārtēriņšover-exploitation of resources - mežu zemewooded area - lauku saimniecības platībaarea of holding - zālaugu platībasgrassland - pamatplatībamain acreage - sasaldēšanadeep-freezing - reģenerētājreaktorsbreeder reactor - SurinamaSurinam - pārapdzīvotībaoverpopulation - monetārais nolīgumsmonetary agreement - autoceļšmotorway - pārprodukcijaover-production - tirgus uzraudzībamarket supervision - palīdzības pārtraukšanasuspension of aid - soda izpildes atlikšanasuspension of sentence - muitas nodokļu atlikšanasuspension of customs duties - SvazilendaSwaziland - mežkopībasilviculture - AustrijaAustria - SīrijaSyria - minerālproduktu sistēmaSysmin - banku sistēmabanking system - izglītības sistēmaeducational system - lauksaimniecības sistēmafarming system - informācijas sistēmainformation system - pārvaldības informācijas sistēmamanagement information system - komunikācijas sistēmascommunications systems - kontu sistēmaaccounting system - audzēšanas sistēmacultivation system - OverņaAuvergne - ANO sistēmaUnited Nations system - informācijas pakalpojumiinformation service - vēlēšanu sistēmaelectoral system - Eiropas vēlēšanu sistēmaEuropean electoral system - Eiropas kontu sistēmaEuropean accounting system - Eiropas Monetārā sistēmaEuropean Monetary System - starptautiskā monetārā sistēmainternational monetary system - standartizēta kontu sistēmastandardised accounting system - tabakatobacco - smēķēšanasmoking - TaivānaTaiwan - TanzānijaTanzania - paklājscarpet - kravas aviopārvadājumu likmeair freight rate - pārvadāšanas tarifstransportation tariff - muitas tarifscustoms tariff - kopējais muitas tarifscommon customs tariff - dzelzceļa tarifsrailway tariff - avanssadvance - pasta izdevumipostal charges - tarifu atvieglojumstariff preference - pasažieru tarifspassenger tariff - infrastruktūras izmantošanas maksascharges for use of infrastructure - bullisbull - saimnieciskās patstāvības rādītājsself-sufficiency rate - valūtas maiņas kurssexchange rate - provizorisks budžeta projektspreliminary draft budget - PVN likmeVAT rate - brīvi svārstīgs valūtas kurssfloating rate - centralizētais maiņas kursscentral rate - reprezentatīvais kurssrepresentative rate - TavalaTawal - cenu novērtējumsassessment of prices - ass nodoklisaxle tax - eksporta nodoklisexport tax - importa nodoklisimport tax - zīmognodevastamp duty - kompensācijas maksacountervailing charge - līdzvērtīgas iedarbības maksacharge having equivalent effect - ražotāja līdzatbildībaproducer co-responsibility - tranzīta maksatransit charge - uzņēmējdarbības nodoklisbusiness tax - degvielas nodoklisfuel tax - civilā aviācijacivil aviation - transportlīdzekļa nodoklisvehicle tax - ČadaChad - ČehoslovākijaCzechoslovakia - audzēšanas metodescultivation techniques - pārvaldības paņēmienimanagement techniques - komunālie pakalpojumibuilding services - tehnoloģijatechnology - pārtikas tehnoloģijafood technology - militārs gaisa kuģismilitary aircraft - materiālu tehnoloģijamaterials technology - bezpiesārņojuma tehnoloģijasoft technology - energotehnoloģijaenergy technology - vidējā līmeņa tehnoloģijaintermediate technology - kodoltehnoloģijanuclear technology - naftas pārstrādes tehnoloģijaoil technology - telekomunikācijatelecommunications - faksimilsfacsimile - attālā uzrāderemote sensing - putnkopībapoultry farming - izplatīšana pa kabeļiemcable distribution - telegrāfstelegraph - telemātikatelematics - telefonsphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - teleksstelex - pierādījumsevidence - atpūtas laiksrest period - politiskais virzienspolitical tendency - Eiropas Monetārais nolīgumsEuropean Monetary Agreement - lidaparāts, lidmašīnaaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - psiholoģiskais stressmental stress - tirdzniecības cenu indekssterms of trade - terminoloģijaterminology - būvlaukumsbuilding plot - industriālās apbūves zemesgabalsindustrial plot - pamesta zemeabandoned land - lauksaimniecības zemeagricultural land - valsts zemeState-owned land - neapstrādāta zemeuncultivated land - aramzemearable land - atzinumsopinion - meliorēta zemereclaimed land - aizjūras teritorijaoverseas territory - terorismsterrorism - TaizemeThailand - tējatea - terapijatherapeutics - tēzethesis - EK atzinumsEC opinion - TesālijaThessaly - Western Thrace - TimoraTimor - AustrumtimoraEast Timor - titānstitanium - tirgojams vērtspapīrsnegotiable instrument - biļeteticket - TogoTogo - TongaTonga - spīdzināšanatorture - ToskānaTuscany - kūdrapeat - tautas tūrismsmass tourism - saulgriezesunflower - EP atzinumsEP opinion - toksikoloģijatoxicology - atkarība no narkotiskām vielāmdrug addiction - traktorstractor - Tirdzniecības paplašināšanas aktsTrade Expansion Act - tulkošanatranslation - EK LīgumsEC Treaty - EOTK līgumsECSC Treaty - EEK līgumsEEC Treaty - EAEK līgumsEAEC Treaty - Varšavas līguma valstisWarsaw Pact countries - slaukšanas aparātsmilking machine - ūdens attīrīšanawater treatment - informācijas apstrādeinformation processing - tekstapstrādeword processing - datu apstrādedataprocessing - rūdu pārstrādeore processing - fitosanitārā apstrādeplant health treatment - finanšu darījumsfinancial transaction - uzņēmējdarbības nodošanatransfer of businesses - kapitāla pārvedumscapital transfer - pensijas tiesību nodošanatransfer of pension rights - iedzīvotāju pārvietošanatransfer of population - tehnoloģijas nodošanatechnology transfer - auzasoats - pārtikas pārstrādefood processing - Kopienas tranzītsCommunity transit - muitas tranzītscustoms transit - transliterācijatransliteration - datu pārraidedata transmission - īpašuma nodošanatransfer of property - abortsabortion - gaisa transportsair transport - kombinētais transportscombined transport - enerģijas transportsenergy transport - nomales pārvadājumihinterland transport - preču pārvadājumicarriage of goods - virszemes transportssurface transport - pasažieru pārvadājumicarriage of passengers - sabiedriskais transportspublic transport - nelikumīgs abortsillegal abortion - dzelzceļa transportsrail transport - iekšzemes ūdensceļu transportsinland waterway transport - privātie transporta līdzekļiprivate means of transport - starpkontinentālie pārvadājumiintercontinental transport - iekšzemes pārvadājumiinland transport - starptautiskie pārvadājumiinternational transport - starptautiskais autotransportsinternational road transport - Kopienas iekšējie pārvadājumiintra-Community transport - jūras transportsmaritime transport - Abū DabīAbu Dhabi - Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgumsmultifibre agreement - grūtniecības pārtraukšanatherapeutic abortion - valsts transportsnational transport - kabeļtransportscable transport - cauruļvadu transportspipeline transport - komercpārvadājumicarriage for hire or reward - pārvadājumi uz pašu rēķinaown-account transport - sabiedriskie transportlīdzekļimeans of public conveyance - reģionālais transportsregional transport - autotransportsroad transport - skolas transportsschool transport - daļēji sabiedrisks transportssemi-public transport - pārvadājumi muitas kontrolētransport under customs control - pazemes transportsunderground transport - priekšpilsētas transportssuburban transport - sauszemes transportsland transport - pārrobežu transportstransfrontier transport - pilsētas transportsurban transport - pārvadātājscarrier - darbswork - darbs mājāshome working - slāpeklisnitrogen - darbs pie konveijeraassembly line work - pilnslodzes nodarbinātībafull-time employment - daļslodzes nodarbinātībapart-time employment - neoficiāls darbsmoonlighting - komandas darbsteam work - naktsdarbsnight work - bērnu darbschild labour - maiņu darbsshift work - mācību darbsschoolwork - gados vecāks strādājošaisolder worker - nelegāli strādājošaisclandestine worker - Kopienas strādājošaisCommunity worker - pārrobežas strādājošaisfrontier worker - strādājošais ar ierobežotu darbspējuworker with disabilities - Bādene-VirtembergaBaden-Württemberg - roku darba strādnieksmanual worker - migrējošais strādājošaismigrant worker - sezonas strādnieksseasonal worker - sociālais darbiniekssocial worker - valsts būvdarbipublic works - āboliņšclover - Bahamu salasBahamas - Trentīno-Alto AdidžeTrentino-Alto Adige - Valsts kaseTreasury - Trinidāda un TobāgoTrinidad and Tobago - tritikāletriticale - BahreinaBahrain - maiņas līgumsbarter - uzticības darījumstrust - cauruļvads, tūbiņaconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - dzīvnieku tuberkulozeanimal tuberculosis - volframstungsten - TunisijaTunisia - turbīnaturbine - TurcijaTurkey - aizbildniecībaguardianship - mīkstie augļisoft fruit - TuvaluTuvalu - cauruļvadu sistēmapiping - PVNVAT - Centrālāfrikas Muitas un ekonomikas savienībaCAEEU - CAEEU valstisCAEEU countries - Beļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienībaBLEU - Eiropas Ekonomiskās muitas savienībaEECU - RES valstisWEU countries - Starptautiskā elektrosakaru savienībaITU - Umm Al Qaiwain - vienprātībaunanimity - ANO Reģionālās attīstības centrsUNCRD - ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijaUnesco - valstiskā apvienošanāsnational unification - Rietumeiropas SavienībaWEU - nomalease - Āfrikas Valstu savienībaUAS - muitas savienībacustoms union - ekonomikas savienībaeconomic union - ekonomikas un monetārā savienībaEconomic and Monetary Union - Eiropas Maksājumu savienībaEuropean Payments Union - Parlamentāriešu savienībaInterparliamentary Union - atvieglojumu nolīgumspreferential agreement - noma uzņēmējdarbības veikšanaibusiness lease - WAEMU valstisWAEMU countries - monetārā savienībamonetary union - Starptautiskā Reinas kuģotāju savienībaUNIR - UNISISTUnisist - ANO Izglītības un zinātniskās pētniecības institūtsUnitar - mājlopu vienībalivestock unit - saimniecības nomafarm lease - ANO bēgļu nodarbinātības un atbalsta aģentūraUNRWA - Āzijas un Klusā okeāna Parlamentāriešu savienībaAPPU - Pasaules pasta ūnijaUPU - urānsuranium - urbanizācijaurbanisation - pilsētplānošanatown planning - PSRSUSSR - UrugvajaUruguay - pārvadājumu izmantotājstransport user - cenu samazinājumsprice reduction - nodošanai gatava rūpnīcaturnkey factory - lietojumsusufruct - informācijas lietotājsinformation user - palīdzības izmantošanause of aid - ūdens izmantošanause of water - enerģijas izmantošanaenergy use - zemes izmantošanaland use - mierīga enerģijas izmantošanapeaceful use of energy - UtrehtaUtrecht - tirdzniecības bilancetrade balance - brīvdienaholiday - vakcīnavaccine - vakcinācijavaccination - govscow - zīdītājgovssuckler cow - piena govsdairy cow - Aostas ielejaValle d'Aosta - pievienotā vērtībaadded value - tirgus kapitalizācijamarket capitalisation - tirdzniecības vērtībavalue of trade - maksājumu bilances deficītsbalance-of-payments deficit - muitas vērtējumscustoms valuation - vērtspapīrisecurities - vanādijsvanadium - VanuatuVanuatu - VatikānsVatican - teļšcalf - transportlīdzeklisvehicle - gaisa spilvena transportlīdzeklisair-cushion vehicle - divriteņu transportlīdzeklistwo-wheeled vehicle - mehāniskais transportlīdzeklismotor vehicle - lauksaimniecības transportlīdzeklisagricultural vehicle - elektriskais transportlīdzekliselectric vehicle - sliežu ceļu transportlīdzeklisvehicle on rails - komerciāls transportlīdzekliscommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - neredzamā tirdzniecības bilanceinvisible trade balance - VenecuēlaVenezuela - pārdošanasale - pārdošana ar kredītucredit sale - iznēsājumtirdzniecība TKFdoor-to-door selling - mazumtirdzniecībaretail selling - pārdošana ar atlaididiscount sale - izsoles pārdošanaauction sale - tiešā pārdošanadirect selling - pārdošana vairumāwholesale selling - maksājumu bilancebalance of payments - beznodokļa pārdošanaduty-free sale - tālpārdošanadistance selling - augļu dārzsorchard - auditēšanaauditing - stiklsglass - West of the Great Belt - RietumzēlandeWest Zealand - BaliBali - apģērbsclothing - gaļameat - liellopu gaļabeef - kazas gaļagoatmeat - zirga gaļahorsemeat - bifeļa gaļabuffalo meat - teļa gaļaveal - mājputnu gaļapoultrymeat - atkaulota gaļaboned meat - svaiga gaļafresh meat - BalkāniBalkan Peninsula, Balkans - aitas gaļasheepmeat - cūkgaļapigmeat - VīborgaViborg - parlamenta priekšsēdētāja vietnieksDeputy Speaker of Parliament - cietušaisvictim - civiliedzīvotāju upuricivilian victim - kara upuriswar victim - apraides videogrāfijabroadcast videography - mijdarbīgais videotekssinteractive videotex - iekļaušana darbāintegration into employment - vēlēšanu otrā kārtasecond ballot - sabiedriskās aktivitātescollective activities - darījumu aktivitātebusiness activity - politikapolitics - skolas dzīveschool life - sabiedriskā dzīvesocial life - VjetnamaAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vīna dārzsvineyard - pilsētatown - vidēja pilsētamedium-sized town - jauna pilsētanew town - pavadoņpilsētasatellite town - vīnswine - aromatizēts vīnsflavoured wine - baltvīnswhite wine - vietējā ražojuma vīnslocal wine - īpaši augstas kvalitātes vīnswine of superior quality - galda vīnstable wine - pudelēs iepildīts vīnsbottled wine - stiprinātais vīnsfortified wine - sloksnestrip - dzirkstošais vīnssparkling wine - sārtvīnsrosé wine - sarkanvīnsred wine - negāzētais vīnsstill wine - vinifikācijavinification - seksuāla vardarbībasexual violence - vardarbībaviolence - valsts vardarbībagovernment violence - politiskā vardarbībapolitical violence - kredīta pārskaitījumscredit transfer - BangladešaBangladesh - vitamīnsvitamin - vīnkopībaviticulture - iekšzemes ūdensceļiinland waterway - starptautiskie ūdensceļiinternational waterway - ātrgaitas automaģistrāleexpressway - bankabank - lauku ceļšcountry road - pilsētas ceļšurban road - ceļu ekspluatācijas departamentsroad services department - zādzībatheft - mājputnipoultry - Āfrikas Attīstības bankaAfrican Development Bank - nokauti mājputnislaughtered poultry - dējējšķirņu mājputnilaying poultry - dzīvi mājputnilive poultry - tirdzniecības apjomstrade volume - tirdzniecības darījumu apjomstrading volume - balssvote - vēlēšanu zīmes veidlapablank ballot paper - lauksaimniecības bankaagricultural bank - balsošana par tekstu kopumāvote on a text as a whole - likumprojekta pieņemšanapassage of a bill - elektroniskā balsošanaelectronic voting - balsošana pēc sarakstaroll-call vote - nederīga vēlēšanu zīmeinvalid ballot paper - obligātā balsošanacompulsory voting - iepriekšēja balsošanaadvance voting - balsošana pa pastupostal vote - deleģētā balsošanaproxy vote - parlamenta balsošanaparliamentary vote - centrālā bankacentral bank - atvērto sarakstu balsošanas sistēmapreferential voting - atklāta balsošanaopen ballot - aizklāta balsošanasecret ballot - ceļojumstravel - kompleksais ceļojumsinclusive tour - grupu ceļojumigroup travel - vulkanoloģijavolcanology - lauksaimniecības konsultāciju dienestiagricultural advisory services - Volisa un FutunaWallis and Futuna - jogurtsyoghourt - komercbankacommercial bank - JemenaYemen - bijusī Dienvidjemenaformer South Yemen - Jorkšīra un HambersaidaYorkshire and Humberside - DienvidslāvijaYugoslavia - Kongo Demokrātiskā RepublikaDemocratic Republic of Congo - ZambijaZambia - ZēlandeZeeland - ZimbabveZimbabwe - cinkszinc - kooperatīvā bankacooperative bank - sauss apvidusarid zone - klimatiskā zonaclimatic zone - dzīvojamā zonaresidential area - nozvejas teritorijacatch area - brīvās tirdzniecības zonafree-trade area - zvejas apgabalsfishing area - ekskluzīva ekonomiskā zonaexclusive economic zone - ekvatoriālā joslaequatorial zone - brīvā zonafree zone - Stratēģiskā bruņojuma ierobežošanas nolīgumsSALT Agreement - investīciju bankainvestment bank - polārā joslafrigid zone - mitrā zonahumid zone - valūtas zonacurrency area - gājēju zonapedestrian zone - piesārņotais rajonspolluted area - aizsargāta teritorijaprotected area - nelaimes piemeklētais apgabalsdisaster area - subtropu joslasubtropical zone - piepilsētas zonasuburban area - tarifa zonatariff zone - attīstības bankadevelopment bank - mērenā joslatemperate zone - tropu joslatropical zone - pilsētas teritorijaurban area - zooloģijazoology - zemes bankaland bank - Pasaules bankaWorld Bank - tautas bankapeople's bank - privātbankaprivate bank - valsts bankapublic bank - BarbadosaBarbados - sektorālais nolīgumssectoral agreement - cenrādisprice list - dārgmetāla stienisbar - zems atalgojumslow pay - datu bāzedatabase - militārā bāzemilitary base - BazilikataBasilicata - LejasnormandijaLower Normandy - LejassaksijaLower Saxony - Tehniskās palīdzības birojsTAB - kuģisvessel - patēriņa preču nolīgumscommodity agreement - zvejas kuģisfishing vessel - tankkuģistanker - būvniecībabuilding - izpriecceļojumu kuģispleasure craft - rūpnieciskās ražošanas ēkaindustrial building - sabiedriskā ēkapublic building - BavārijaBavaria - vienošanās par tarifiemtariff agreement - tēlotājmākslafine arts - EIBEIB - BeļģijaBelgium - Beļģijas apgabali un kopienasregions and communities of Belgium - BelizaBelize - peļņaprofit - palīdzības saņēmējsaid recipient - BenilukssBenelux, Benelux countries - Beniluksa valstisBenelux countries - BeninaBenin - BerlīneBerlin - Bermudu salasBermuda - uztura vajadzībasnutritional needs - pieprasījums pēc mājokļiemhousing need - pieprasījums pēc darbaspēkamanpower needs - iedzīvotāju skaita pieaugumspopulation growth - ūdens nekaitīguma prasībaswater requirements - rupjā lopbarībafodder - finanšu prasībasfinancial requirements - betonsconcrete - lopbarības bietesfodder beet - cukurbietesugar beet - Eiropas Patērētāju savienību birojsBEUC - sviestsbutter - augu tauku sviestsvegetable butter - ButānaBhutan - ražošanas pieaugumsincrease in production - bibliogrāfijabibliography - bibliotēkalibrary - bērnu bibliotēkachildren's library - valsts bibliotēkanational library - publiskā bibliotēkapublic library - zinātniskā bibliotēkascientific library - augstskolas bibliotēkauniversity library - divpalātu sistēmabicameral system - Amerikas attīstības bankaIDB - akulturācijaacculturation - graustsslum - Starptautiskais izglītības birojsIBE - koplietošanas zemecommon land - kultūras pieminekliscultural object - patēriņa precesconsumer goods - ilglietojamās precesdurable goods - īslaiklietojamās precesnon-durable goods - sociālā labklājībasocial well-being - apsūdzībacharge - alusbeer - bilancebalance sheet - piegādes bilancesupply balance sheet - energobilanceenergy audit - organizācijas sociālās ietekmes novērtējumssocial audit - bioķīmijabiochemistry - biokonversijabioconversion - biosadalīšanāsbiodegradability - bioenerģijabioenergy - biogāzebiogas - biogrāfijabiography - bioloģijabiology - biomasabiomass - biosfērabiosphere - divpartiju sistēmatwo-party system - bipolāra partiju sistēmabipolarisation - MjanmaMyanmar - pirkšanapurchase - konditorejas ražotnebiscuit factory - bismutsbismuth - kviešiwheat - cietie kviešidurum wheat - mīkstie kviešicommon wheat - cenu iesaldēšanaprice freeze - gaļas šķirnes dzīvnieksbeef animal - malkafuel wood - būvkokswood for construction - pirkšana ar kredītucredit purchase - apmežošanaafforestation - dzēriensbeverage - alkoholisks dzēriensalcoholic beverage - bezalkoholisks dzēriensnon-alcoholic beverage - BolīvijaBolivia - valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmetreasury bill - BonaireBonaire - interest-rate subsidy - trikotāžas izstrādājumiknitted and crocheted goods - intervences iepirkumsintervention buying - KalimantānaBorneo - BornholmaBornholm - botānikabotany, phytology - BotsvānaBotswana - budismsBuddhism - maizes ceptuvebakery - BurgundijaBurgundy - preču biržacommodities exchange - liellopscattle - skābeacid - Flāmu Brabantes provinceProvince of Flemish Brabant - ZiemeļbrabanteNorth Brabant - Valoņu Brabantes provinceProvince of Walloon Brabant - BrēmeneBremen - BrazīlijaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretaņaBrittany - patentspatent - Eiropas patentsEuropean patent - Starptautisko norēķinu bankaBIS - neorganiska skābeinorganic acid - bromsbromine - brucelozebrucellosis - troksnisnoise - BrunejaBrunei - budžetsbudget - Kopienas budžetsCommunity budget - valsts budžetsnational budget - aizsardzības budžetsdefence budget - ārkārtas budžetsextraordinary budget - organiskā skābeorganic acid - mājsaimniecības budžetshousehold budget - EOTK darbības budžetsECSC operating budget - reklāmas budžetsadvertising budget - budžeta labojumiamending budget - Eiropas sociālais budžetsEuropean social budget - budžeta papildinājumisupplementary budget - iekļaušana budžetāinclusion in the budget - BulgārijaBulgaria - vēlēšanu zīmeballot paper - tēraudssteel - informācijas centrsinformation centre - vēlēšanu iecirknispolling station - parlamenta prezidijsbureau of parliament - politiskā izpildvarapolitical executive - administratīvās formalitātesadministrative formalities - biroja automatizācijaoffice automation - sviesta eļļabutter oil - ēnu kabinetsshadow cabinet - AbruciAbruzzi - Azoru salasAzores - piekrastes kuģniecībamaritime cabotage - kakaococoa - zemes reģistrsland register - vadošs darbinieksexecutive - izpilddirektorsmanager - EK valodu dienestsEC language service - ĀKK valstisACP countries - vidējā pārvaldībamiddle management - galvenā pārvaldībasenior management - SEPPCMEA - SEPP valstisCMEA countries - kafijacoffee - krājbankasavings bank - hipotēku bankamortgage bank - KalabrijaCalabria - izmaksu aprēķināšanacosting - īpašuma iegūšanaacquisition of property - mācību gada plānošanaplanning of the school year - KamerūnaCameroon - tirdzniecības gadsmarketing year - vēlēšanu kampaņaelection campaign - KampānijaCampania - tūrisms ar atpūtu telšu nometnēscamping - KanādaCanada - Panamas kanālsPanama Canal - mācīšanāslearning - vēziscancer - kandidātscandidate - cukurniedresugar cane - Austrumāfrikas KopienaCAO - Zaļā Raga salasCape Verde - dokumentu iegūšanadocument acquisition - rīcībspējacapacity to exercise rights - kravnesībacarrying capacity - līgumslēgšanas spējacapacity to contract - spēja iegūt tiesības un uzņemties saistībascapacity to have rights and obligations - vetoveto - konsultāciju procedūraconsultation procedure - ministrijaministry - finanšu rīkotājstreasurer - vietējās vēlēšanās ievēlēts pārstāvislocally elected representative - autonomais apgabalsautonomous community - reģiona pašvaldībaregional government - koloniālismscolonialism - zinātniskā apmaiņascientific exchange - ražošanas jaudaproduction capacity - militāras sankcijasmilitary sanctions - starptautisks brīvprātīgais strādājošaisinternational voluntary worker - Rietumkrasta jautājumsWest Bank question - Kopienas tiesības un valstu tiesībasCommunity law - national law - EP delegācijaEP delegation - ESK atzinumsESC opinion - Eiropas civildienestsEuropean civil service - EP piekrišanaEP assent - ĀAK un EK Apvienotā asamblejaACP-EC Joint Assembly - EP priekšsēdētājsPresident of the EP - EP priekšsēdētāja vietnieksVice-President of the EP - EP kvestorsQuaestor of the EP - EK Tiesas nolēmumsjudgment of the EC Court - kustība pret Eiropas Savienībuanti-European movement - struktūrfondiStructural Funds - darba strīdu tribunālslabour tribunal - noliktavietilpībastorage capacity - advokātsbarrister - nožēlošanarepentance - piekrastes ūdeņicontiguous zone - policijas uzraudzībasurveillance - privātpersonu iesniegtas pārsūdzībasappeals by private individuals - ekonomikas stāvokliseconomic situation - ražošanas faktorsfactor of production - attīstības punktsgrowth point - integrētā attīstības programmaintegrated development programme - SVPIMP - ziemeļu un dienvidu tirdzniecībaNorth-South trade - pārvadājumu jaudatransport capacity - spekulatīvie līdzekļispeculative funds - publiskais finansējumspublic financing - cenu saskaņošanaharmonisation of prices - kapitāla tirguscapital market - riska kapitālsventure capital - EK budžetsEC general budget - grūtnieces apģērbs, mātes stāvoklismaternity, motherhood - kultūras balvacultural prize - tiesībspējalegal capacity - anglikānismsAnglicanism - katolicismsCatholicism - ortodoksijaOrthodoxy - protestantismsProtestantism - atpūtas parksleisure park - sabiedriskās ēdināšanas profesijacatering profession - mafijaMafia - bioētikabio-ethics - slepena apvienībasecret society - reģionālā kultūraregional culture - AIDSAIDS - zemes cenaprice of land - atklātā universitāteopen university - izglītības budžetseducation budget - mācību apmaiņaeducational exchange - EurydiceEurydice - studiju atzīšanarecognition of studies - preses uzņēmumspress undertaking - teletekssTeletex - datu aizsardzībadata protection - mijdarbīgais tīklsinteractive network - filmu ražošanafilm production - programmindustrijaprogrammes industry - audio-visual co-production - audio-visual programme - audio-visual production - informācijas tehnoloģijainformation technology - augstas izšķirtspējas televīzijahigh-definition television - videosakarivideo communications - audio-visual communications policy - audio-visual piracy - European audio-visual area - programmu brīva apritefree movement of programmes - komunikāciju tarifscommunications tariff - tiesību akti, kas attiecas uz informācijulaw relating to information - likumīga datu apstrādelegal data processing - lejupielādedownloading - programmēšanas valodaprogramming language - mašīntulkošanamachine translation - enerģētiskā neatkarībaself-sufficiency in energy - rūpniecības kapitālsindustrial capital - sadarbības procedūracooperation procedure - kompetences nodošanatransfer of competence - uzņēmuma dibināšanabusiness start-up - pakalpojumu uzņēmumsservices company - pagaidu nodarbinātības aģentūratemporary employment agency - darbs pie videodisplejavideo display unit work - ceļu kabotāžaroad cabotage - ūdensceļu transportswaterway transport - kuģojams kanālsship canal - kanāla šķērsošana pa tunelicross-channel connection - iekšzemes tarifsnational tariff - starptautiskais tarifsinternational tariff - ceļu pārvadājumu tarifsroad transport tariff - kosmosa navigācijaspace navigation - administratīvs pasākumsadministrative measure - akciju kapitālsshare capital - mežu aizsardzībaforest conservation - Tirēnu jūraTyrrhenian Sea - Adrijas jūraAdriatic Sea - Ligūrijas jūraLigurian Sea - Egejas jūraAegean Sea - Jonijas jūraIonian Sea - cīņa pret insektiemfight against insects - zemes pārstrukturēšanaland restructuring - insekticīdsinsecticide - zvejas noteikumifishing regulations - zvejas kontroles pasākumifishing controls - galvaspilsētacapital city - daudzgadīgais dārzenisperennial vegetable - svaigs produktsfresh product - kvalitātes standartsquality standard - drošības standartssafety standard - tehniskais standartstechnical standard - sadarbība zinātnisko un tehnisko pētījumu jomāCOST - pētniecība un attīstībaresearch and development - kosmosa pētījumispace research - kosmosa tehnoloģijaspace technology - ārvalstu kapitālsforeign capital - sintētiskais kaučukssynthetic rubber - dabiskais kaučuksnatural rubber - dzelzceļa rūpniecībarailway industry - kokoglecharcoal - luksuspreču rūpniecībaluxury products industry - Bolcāno autonomā provinceAutonomous Province of Bolzano - Trento autonomā provinceAutonomous Province of Trento - Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konferenceCEPT - Starptautiskā narkotiku kontroles pārvaldeINCB - ANO Cilvēku apmetņu centrsUN Habitat - EK darbiniekiEC servants - kazagoat - piezvejaby-catch - atļautā nozvejaauthorised catch - nozvejacatch of fish - nozveja pa sugāmcatch by species - kopējā nozvejatotal catch - Kopienas tiesību aktsCommunity act - Rietumindijas salasCaribbean Islands - ogļu blakusproduktu rūpniecībacoal by-products industry - oglekliscarbon - dzinēja degvielamotor fuel - carcass - Karību KopienaCaricom - CARICOM valstisCaricom countries - skolu izvietojumsdistribution of schools - karteliscartel - tirdzniecības darījumscommercial transaction - kartogrāfijacartography - naudas plūsmacash flow - sodāmībacriminal record - kataloģizēšanacataloguing - KatalonijaCatalonia - katalogscatalogue - socio-professional category - vēlēšanu drošības naudaelectoral deposit - konferences darbsconference proceedings - Starptautiskais tirdzniecības centrsITC - Dienvidu Klusā okeāna komisijaSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - vīrietisman - Rūpniecības attīstības centrsCID - EU country - Eiropas Civilās aviācijas konferenceECAC - Austrumāfrikas Ekonomikas kopienaCEAE - Rietumāfrikas Muitas savienībaCEAO - jonizējošā radiācijaionising radiation - nātrijssodium - metālapstrādemetalworking - cēlgāzerare gas - nāvedeath - orgānu transplantācijaorgan transplant - asins pārliešanablood transfusion - metālu atkritumimetal waste - Kopienas maģistrālā traseCommunity trunk route - aizbildnībacustody - jauniešu apmaiņas sistēmayouth exchange scheme - elementārdaļiņafundamental particle - atomsatom - analītiskā ķīmijaanalytical chemistry - spektrometrijaspectrometry - CEAO valstisCEAO countries - citoloģijacytology - kalcijscalcium - slimības diagnozemedical diagnosis - kodolmedicīnanuclear medicine - ārsta apskatemedical examination - EK Revīzijas palātas loceklismember of the EC Court of Auditors - ēku drošībabuilding safety - Eiropas Vides aģentūraEuropean Environment Agency - metodisks līdzeklisguide - Eiropas simbolsEuropean symbol - oficiālā valodaofficial language - sadzīves nelaimes gadījumsaccident in the home - Kopienas programmaCommunity programme - tropu mežstropical forest - personiskaslietošanas priekšmetipersonal effects - ceturtā Lomes Konvencijafourth Lomé Convention - elektromagnētiskā interferenceelectromagnetic interference - frekvences joslawaveband - algotņimercenary - aizlūgumscommemoration - mērķsadarbībatwinning - transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanadriving instruction - dopingsperformance drugs - Eiropas Cilvēktiesību konvencijaEuropean Convention on Human Rights - EOTKECSC - EK Pirmās instances tiesaEC Court of First Instance - pensionēšanās nosacījumiretirement conditions - Kopienas iekšējā robežainternal Community frontier - dzīvojamais transportlīdzekliscamping vehicle - antidempinga pasākumianti-dumping measure - informācijas tehnoloģijas ietekmeimpact of information technology - datu izpaušanadisclosure of information - militāra iejaukšanāsmilitary intervention - atkritumu eksportsexport of waste - darbinieks attīstības jomādevelopment worker - radiobioloģijaradiobiology - darba kavēšanaabsenteeism - pāvesta vēstījumspapal act - Rietumāfrikas Ekonomikas kopienaECOWAS - CedefopCedefop - Eiropas KopienaEuropean Community - EAEKEAEC - laulībā neesoša personaunmarried person - celulozecellulose - Eiropas Satiksmes ministru konferenceECMT - cenzūracensorship - Centrālāfrikas RepublikaCentral African Republic - kodolelektrostacijanuclear power station - informācijas centralizēšanacentralisation of information - CentrsCentre - tirdzniecības centrsshopping centre - EAEC Joint Research Centre - datorcentrscomputer centre - dokumentācijas centrsdocumentation centre - politiskais centrspolitical centre - līnijdatu pakalpojumson line data service - keramikaceramics - labībacereals - pārtikas labībafood cereals - akcijashare - lopbarības graudzālesfodder cereals - maizes labībacereals of bread-making quality - Eiropas Kodolpētījumu organizācijaCERN - Eiropas Kosmosa pētījumu organizācijaESRO - izcelsmes sertifikātscertificate of origin - pārvadājumu sertifikātsmovement certificate - veterinārais sertifikātshealth certificate - Eiropas Arodbiedrību konfederācijaETUC - tiesiska darbībalegal action - tirdzniecības pārtraukšanacessation of trading - lauksaimnieciskās darbības izbeigšanacessation of farming - maksājumu pārtraukšanasuspension of payments - uguns pārtraukšanacease-fire - tirdzniecības un rūpniecības palātachamber of commerce and industry - tieši vēlēta palātadirectly-elected chamber - federālā palātafederal chamber - parlamenta palātaparliamentary chamber - šampanietischampagne - Šampaņa-ArdēniChampagne-Ardenne - sociālās pārmaiņassocial change - tehnoloģijas maiņatechnological change - kaņepeshemp - vīna saldināšanachaptalisation - akmeņoglescoal - ogļu ieguvecoal mining - svars uz asiaxle weight - akcionārsshareholder - apgādājamaisdependant - derīgā kravapayload - kravaload - Havannas hartaHavana Charter - Apvienoto Nāciju Organizācijas hartaUnited Nations Charter - Eiropas Sociālā hartaEuropean Social Charter - medībashunting - apkures katlsboiler - piekļūšana Kopienas informācijaiaccess to Community information - iespēja griezties tiesāaccess to the courts - ATP nolīgumsATP Agreement - EK tirdzniecības nolīgumsEC trade agreement - EK sadarbības nolīgumsEC cooperation agreement - Šengenas NolīgumsSchengen Agreement - Eiropas Asociācijas nolīgumsEuropean Association Agreement - EK pagaidu nolīgumsEC interim agreement - iestāžu koplīgumsinterinstitutional agreement - jaukts nolīgumsmixed agreement - elektroakumulatorselectricity storage device - Kopienas acquisCommunity acquis - krimināllietā pieteikta civilprasībaassociated action for damages - Kopienas rīcībaCommunity action - civiltiesvedībacivil proceedings - krimināltiesvedībacriminal proceedings - tiesvedība civiltiesiskās atbildības lietācivil liability proceedings - valsts apsūdzībapublic prosecution - Kopienas darbībaCommunity activity - finanšu plānu pielāgošanaadaptation of financial perspectives - pievienošanāsaccession to an agreement - iestāžu vadībaadministration of the Institutions - displejsdisplay - portugalofoniskā ĀfrikaPortuguese-speaking Africa - Melnā Āfrikasub-Saharan Africa - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūraEuropean Agency for Safety and Health at Work - uzbrukumsphysical aggression - transportlīdzekļu novietošanas zonaparking area - Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgumsNAFTA - alerģijaallergy - vēstniecībaembassy - pilsētu un lauku plānojumstown and country planning - bijusī VDRformer GDR - bijusī PSRSformer USSR - darba stāžsseniority - bijušās sociālistiskās valstisformer socialist countries - AnglijaEngland - kažokzvērsfur-bearing animal - gāzes aparātsgas appliance - informācijas tehnoloģijas lietojumsinformation technology applications - Eiropas Savienības padziļināšanadeepening of the European Union - Atlantijas loksAtlantic Arc - arhipelāgsarchipelago - ArmēnijaArmenia - Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācijaSAARC - liftslift - CentrālāzijaCentral Asia - parlamentārā asamblejaparliamentary assembly - administratīvā autonomijaadministrative autonomy - tirgus atļaujamarket approval - provizorisks EK budžeta projektspreliminary draft EC budget - kaujas lidmašīnacombat aircraft - AzerbaidžānaAzerbaijan - Eiropas Centrālā bankaEuropean Central Bank - juridiskais pamatojumslegal basis - Reinas ielejaRhine Valley - BaltkrievijaBelarus - faktiskais saņēmējsnet recipient - ERABEBRD - dubultā lietojuma precesdual-use good - dzīvnieku labturībaanimal welfare - bioloģiskā daudzveidībabiodiversity - biotopsbiotope - naudas atmazgāšanamoney laundering - tīrīšanas līdzekļu rūpniecībacleaning industry - tropu kokstropical wood - bumbvedējsbomber - Bosnia-Herzegovina - BrandenburgaBrandenburg - gaisa kabotāžaair cabotage - Kopienas atbalsta shēmaCommunity support framework - zinātniskais aprēķinsscientific calculation - EMS izveides grafikstimetable for EMU - profesionālā karjeraprofessional career - izvērses karteexpansion card - audiokaseteaudio cassette - Ziemeļatlantijas Sadarbības padomeNACC - Neatkarīgo valstu sadraudzībaCIS - kvalitātes kontroles ciklsquality control circle - Kopienas sertifikācijaCommunity certification - klimata maiņaclimate change - politiskās sistēmas maiņachange of political system - EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Eiropas HartaEuropean charter - starptautiska hartainternational charter - ķirurgssurgeon - kapicemetery - atbildību pastiprinoši apstākļiaggravating circumstances - atbildību mīkstinoši apstākļimitigating circumstances - Eiropas pilsonībaEuropean citizenship - negodīgi līguma noteikumiunfair terms of contract - līguma noteikumicontract terms - izvēles klauzulaopt-out clause - Daudzpusējas eksporta kontroles koordinācijas komitejaCOCOM - civilkodeksscivil code - sodu kodeksspenal code - Kopienas tiesību kodifikācijacodification of Community law - ekonomiska un sociāla kohēzijaeconomic and social cohesion - matu un skaistumkopšanas līdzeklishairdressing and beauty care - vietējā varas iestādelocal authority - reģionāla varas iestāderegional authority - apsildeheating - EEZ Apvienotā komitejaEEA Joint Committee - EEZ Apvienotā padomdevēja komitejaEEA Joint Consultative Committee - EK Nozares pārvaldības komitejaEC management committee - EK Regulatīvā komitejaEC regulatory committee - Reģionu komitejaCommittee of the Regions - EK apvienotā komitejaEC joint committee - EEZ apvienotā parlamentārā komitejaEEA joint parliamentary committee - komitoloģijacomitology - cilvēka orgānu tirdzniecībatrade in organs - mākslas priekšmetu tirdzniecībaart trade - Flāmu kopienaFlemish Community - Franču kopienaFrench-speaking Community - Vācu kopienaGerman-speaking Community - communities of Belgium - EP pilnvaraspowers of the EP - EK iestāžu pilnvaraspowers of the EC Institutions - datorizētā projektēšanacomputer assisted design - darba devēju konfederācijaemployers' confederation - arodbiedrību konfederācijatrade union confederation - Eiropas konferenceEuropean conference - EK valdību konferenceEC Intergovernmental Conference - starptautiska konferenceinternational conference - Starptautiskā darba konferenceInternational Labour Conference - trīspusēja apspriedetripartite conference - etniskais konfliktsethnic conflict - atvaļinājums politiskai darbībaileave for political activities - Persijas līča Sadarbības padomeGulf Cooperation Council - EEZ PadomeEEA Council - konsultācijaconsultancy - maksa par piesārņojošu produktudeposit on a polluting product - Kopienas tiesību konsolidācijaconsolidation of Community law - konsulātsconsulate - administratīvais līgumsadministrative contract - nolīguma finansiāla kompensācijafinancial compensation of an agreement - faktiskais maksātājsnet contributor - iemaksas no NKPGNP contribution - robežkontroleborder control - valsts atbalsta kontrolecontrol of State aid - monitoring of exports - EK valdību konvencijaEC Intergovernmental Convention - sadarbība iekšlietāscooperation in home affairs - muitas sadarbībacustoms cooperation - sadarbība vides aizsardzības jomāenvironmental cooperation - EK valdību savstarpēja sadarbībaEC intergovernmental cooperation - EK iestāžu savstarpēja sadarbībaEC interinstitutional cooperation - parlamentu sadarbībainter-parliamentary cooperation - ES tiesu iestāžu sadarbībaEU judicial cooperation - policijas sadarbībapolice cooperation - ES policijas sadarbībaEU police cooperation - dzīvokļu kooperatīvshousing cooperative - finansējuma koordinēšanacoordination of financing - EMS politikas koordinēšanacoordination of EMU policies - Somālijas pussalaHorn of Africa - EirokorpussEuropean army corps - COSACCOSAC - prasībaclaim - organizētā noziedzībaorganised crime - atbilstības kritērijieligibility criteria - konverģences kritērijiconvergence criteria - HorvātijaCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - ienākumu pārklāšanāsoverlapping of income - ciklonscyclone - nodokļu deklarācijatax return - Kopienas interešu deklarācijadeclaration of Community interest - publisks paziņojumspublic statement - izdošanas termiņšpublishing deadline - iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumosinsider trading - nodarījums pret dabas vidienvironmental offence - nodarījums pret dzimumneaizskaramībusexual offence - produkta apzīmējumsproduct designation - atkāpšanās no nolīgumawithdrawal from an agreement - lauksaimniecības izdevumiagricultural expenditure - Kopienas izdevumiCommunity expenditure - EK administratīvie izdevumiEC administrative expenditure - EK pētniecības izdevumiEC research expenditure - EK darbības izdevumiEC operational expenditure - strukturāli izdevumistructural expenditure - atkāpe no Kopienas tiesību aktaderogation from Community law - parādsdebt - muitas parādscustoms debt - EMS otrā stadijasecond stage of EMU - civildienesta ierēdņu pienākumiduties of civil servants - sociālais dialogssocial dialogue - Kopienas sociālais dialogsCommunity social dialogue - Kopienas informācijas izplatīšanadissemination of Community information - EK budžeta disciplīnaEC budgetary discipline - militārā disciplīnamilitary discipline - diskriminācija tautības dēļdiscrimination on the basis of nationality - piesārņojuma samazināšanas ierīceanti-pollution device - medicīniskie datimedical data - personas datipersonal data - rīcības tiesībasright of action - patvēruma tiesībasright of asylum - saistību tiesībaslaw of obligations - reģionālās tiesībasregional law - civildienesta ierēdņu tiesībasrights of civil servants - ekrānsscreen - privātā sektora rīcībā esošie ECUprivate ECU - nepilngadīgo likumpārkāpēju izglītībaeducation of young offenders - darbinieku akciju īpašumtiesībasworkers' stock ownership - siltumnīcefektsgreenhouse effect - Kopienas tiesību aktu izstrādedrafting of Community law - reģionālās vēlēšanasregional election - embrijs un auglisembryo and foetus - valodu lietošanause of languages - militārās mācībasmilitary training - EK iestāžu līdzsvarsEC Institutional balance - aizsarglīdzekļiprotective equipment - datoriekārtacomputer equipment - spiedieniekārtapressure equipment - siltumtehniska iekārtathermal equipment - tiesas kļūdamiscarriage of justice - EritrejaEritrea - Eiropas ekonomikas zonaEuropean Economic Area - IgaunijaEstonia - Kopienas budžeta izstrādedrawing up of the Community budget - valsts ar valsts reliģijunon-secular State - tiesiskumsrule of law - federatīva valstsfederal State - islāma valstsIslamic State - laicīga valstssecular State - unitāra valstsunitarian State - salīdzināmā pētniecībacomparative study - gadījumu izpētecase study - pilsoņu Eiropacitizens' Europe - EiropolsEuropol - sprieduma īstenošanacarrying out of sentence - profesionālā pieredzeprofessional experience - tiesas pieprasīts eksperta atzinumsexpert's report ordered by a court - ekstrēmismsextremism - datorizētā ražošanacomputer assisted manufacturing - aprīkojums invalīdiemfacilities for the disabled - FlevolandeFlevoland - starptautiskais civildienestsinternational civil service - starptautiskā civildienesta darbinieksinternational civil servant - iestāžu darbībaoperation of the Institutions - Eiropas Arodizglītības fondsEuropean Training Foundation - Kohēzijas fondsCohesion Fund - Eiropas Padomes fondsCouncil of Europe fund - Eiropas Investīciju fondsEuropean Investment Fund - biroju tehnikaoffice supplies - nodokļa atlaidetax-free allowance - fraud against the Community - external frontier of the Community - siltumnīcefekta gāzegreenhouse gas - ģenētikagenetics - GruzijaGeorgia - čigānsgypsy - bada streikshunger strike - Višegradas valstisVisegrad countries - Divdesmit četru valstu grupaGroup of Twenty-Four - pašvaldību apvienībaassociation of local authorities - Eiropas ekonomisko interešu grupējumsEuropean Economic Interest Grouping - seksuāla uzmākšanāssexual harassment - kaujas helikopterscombat helicopter - seno laiku vēstureancient history - jauno laiku vēsturecontemporary history - viduslaiku vēsturemedieval history - jaunāko laiku vēsturemodern history - hronoloģisks pārskatshistorical account - tirdzniecības laikstrading hours - kultūras identitātecultural identity - ZVFIFIFG - tēlsimage - diplomātiskā imunitātediplomatic immunity - ekonomikas infrastruktūraeconomic infrastructure - Kopienas iniciatīvaCommunity initiative - Eiropas izaugsmes iniciatīvaEuropean growth initiative - kukainisinsect - starta iekārtalaunch facility - sanitāri tehniskā ierīceplumbing equipment - Eiropas Valsts pārvaldes institūtsEuropean Institute of Public Administration - Eiropas Monetārais institūtsEuropean Monetary Institute - EEZ apvienotā iestādeEEA joint institution - ekonomiskais vides saudzēšanas mehānismseconomic instrument for the environment - slikti laika apstākļibad weather - sistēmu sadarbībasystems interconnection - kolektīvās interesescollective interest - prasījuma tiesībasinterest in bringing an action - internātskolaboarding school - InterpolsInterpol - saindēšanās ar pārtikufood poisoning - ebrejsJew - tiesascourts and tribunals - konstitucionālā tiesaconstitutional court - KazahstānaKazakhstan - KirgizstānaKyrgyzstan - KosovaKosovo - ekomarķējumseco-label - ezerslake - mātes piensmother's milk - nesējraķetelaunch vehicle - Eiropas valodaEuropean language - mazākumtautības valodaminority language - valoda, kas nav Eiropas valodanon-European language - reģionālā valodaregional language - dzīva valodaliving language - diskdzinisdisc drive - LatvijaLatvia - tirgus liberalizācijaliberalisation of the market - gaisa telpas brīva pieejamībafreedom of the skies - LietuvaLithuania - nomāšanahiring - konstitutīvs likumsorganic law - zemes dalīšanadividing up of land - Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas RepublikaFormer Yugoslav Republic of Macedonia - iedzimta slimībacongenital disease - vielmaiņas slimībanutritional disease - ādas slimībaskin disease - asins slimībasblood disease - gastroenteroloģiska slimībagastrointestinal disease - neiroloģiska slimībaneurological disease - endokrīnā slimībaendocrine disease - seksuāli transmisīva slimībasexually transmitted disease - savvaļas zīdītājswild mammal - sporta pasākumssporting event - militārie manevrimilitary manoeuvres - pakalpojumu līgumsservices contract - EK marķējumsEC conformity marking - somainismarsupial - dzīvniekizcelsmes materiālsmaterial of animal origin - EMS valūtas maiņas mehānismsEMS exchange-rate mechanism - Meklenburga-PriekšpomerānijaMecklenburg-West Pomerania - standartlīguma veselības aprūpestandard agreement health care - tiesu medicīnaforensic medicine - bezrecepšu zālesover-the-counter drug - veterinārās zālesveterinary drug - Kaspijas jūraCaspian Sea - Melnā jūraBlack Sea - Sarkanā jūraRed Sea - MercosurMercosur - valsts izraudzītais īstenošanas pasākumsnational implementing measure - mikroorganismsmicroorganism - ūdens videaquatic environment - jūras videmarine environment - kalnracisminer - izpētes misijafact-finding mission - modemsmodem - MelnkalneCrna Gora, Montenegro - piemineklismonument - politiskā ētikapolitical morality - EK nolīguma slēgšanas sarunasnegotiation of an EC agreement - Urugvajas raundsUruguay Round - Kombinētā nomenklatūraCombined Nomenclature - zāļu klasifikācijadrugs classification - ieroču neizplatīšananon-proliferation of arms - vides standartsenvironmental standard - jauns nodarbinātības veidsnew type of employment - novērotājsobserver - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Community Trademark Office - putnsbird - ES sadarbības struktūrvienībaEU cooperation body - lēmējinstancedecision-making body - EK apvienotā struktūrvienībaEC joint body - veselības aprūpes organizēšanaorganisation of health care - Pasaules tirdzniecības organizācijaWorld Trade Organisation - sporta organizācijasports body - Kopienas struktūrvienībaCommunity body - ģenētiski pārveidots organismsgenetically modified organism - EC body and agency - UzbekistānaUzbekistan - finansiālais atbalstssponsorship - Kopienas atbalstsCommunity sponsorship - Partnerība mieramPartnership for Peace - Baltijas valstisBaltic States - NVS valstisCIS countries - GCC valstisGCC countries - Persijas līča valstisGulf States - MERCOSUR valstisMercosur countries - neasociēta valstsnon-associated country - trešās valstis pie Vidusjūrasthird countries in the Mediterranean - VAEZCEEC - tirgojama emisijas atļaujatradeable emission permit - civilais personālscivilian personnel - līgumdarbiniekicontract staff - aprūpes personālsnursing staff - militārais personālsmilitary personnel - finanšu plānifinancial perspectives - KĀDPCFSP - tiesību filozofijaphilosophy of law - sūdzība Komisijaicomplaint to the Commission - kaitīgs augsharmful plant - augošs augsliving plant - plašsaziņas līdzekļu plurālismspluralism in the media - Kopienas vides politikaCommunity environmental policy - vienota valūtas kursa politikasingle exchange-rate policy - vīzu politikavisa policy - vienota monetārā politikasingle monetary policy - stratosfēras piesārņotājsstratospheric pollutant - pamatiedzīvotājiindigenous population - pornogrāfijapornography - aviācijas bāzes kuģisaircraft carrier - tiesvedībalegal process - aizvēstureprehistory - EMS pirmā stadijafirst stage of EMU - valsts vadītājshead of State - ES Padomes prezidentūraEU Council Presidency - Komisijas priekšsēdētājsPresident of the Commission - zinātniskā presescientific press - pierādīšanaproof - nelaimes gadījumu novēršanaaccident prevention - savstarpējas atzīšanas principsmutual recognition principle - subsidiaritātes principsprinciple of subsidiarity - vispārējs tiesību principsgeneral legal principle - EK pārkāpuma gadījuma procedūraEC infringement procedure - koplēmuma procedūracodecision procedure - processo de conciliação (pt) - speciālais kriminālprocessspecial procedure - homeopātiskie produktihomeopathic product - pārstrādāts produktsrecycled product - muitas profesijacustoms profession - praktizējošs alternatīvās medicīnas ārstspractitioner of alternative medicine - Kopienas likumdošanas programmaCommunity legislative programme - darbības programmaoperational programme - Kopienas interešu projektsproject of Community interest - EK budžeta projektsdraft EC budget - Eiropas idejas popularizēšanapromotion of the European idea - finanšu protokolsfinancial protocol - datorizētā izdevējdarbībacomputer assisted publishing - atklātas debatespublic conduct of debates - uzticības balsojumsconfidence motion - Tibetas jautājumsTibetan question - prejudiciāls jautājumspreliminary issue - nolīguma atjaunošanarenewal of an agreement - pārsūdzības iesniegšana EK ombudamappeal to the EC Ombudsman - griešanās administratīvā tiesāaction brought before an administrative court - griešanās EK Tiesāaction brought before the EC Court of Justice - prasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīžaaction for annulment of an EC decision - prasība atzīt pārvaldes iestādes vainuaction to establish liability on the part of an administration - vides nodoklisenvironmental tax - ekonomikas reformaseconomic reform - politiskā reformapolitical reform - Kopienas muitas procedūraCommunity customs procedure - izvedmuitas procedūraexport customs procedure - Kopienas finansējuma kārtībaCommunity financing arrangements - Alpu reģionsAlpine Region - no zvejniecības atkarīgs reģionsregion dependent on fishing - atbalsttiesīgs reģionseligible region - Eiropas reģionsEuropean Region - rūpniecības lejupslīdes reģionsdeclining industrial region - iedzīvotāju reģistrscivil register - parlamenta reglamentsparliamentary rules of procedure - pilsoņa un iestādes attiecībascitizen-authority relations - valsts un reģionu attiecībasrelations between the State and the regions - EK iestāžu savstarpējās attiecībasEC interinstitutional relations - pilnvaru sadaledivision of powers - Kopienas līdzekļu sadaledistribution of Community funding - rāpulisreptile - MoldovaRepublic of Moldova - Slovak Republic - ČehijaCzech Republic - energosistēmaenergy grid - datoru tīklscomputer network - lokālais tīklslocal area network - Eiropas komunikāciju tīklitrans-European network - rezervēšanareservation - EK budžeta rezerveEC budgetary reserve - parlamenta rezolūcijaresolution of parliament - PVN resursiVAT resource - nodokļa atskaitīšana no pirmavotadeduction at source - nolīguma pārskatīšanarevision of an agreement - EK Līguma pārskatīšanarevision of the EC Treaty - finanšu plānu pārskatīšanarevision of financial perspectives - ES starptautiskā lomathe EU's international role - grauzējsrodent - rojālismsroyalism - KrievijaRussia - dzīvnieku veselībaanimal health - garīgā veselībamental health - SaksijaSaxony - Saksija-AnhalteSaxony-Anhalt - medicīnas zinātnemedical science - skulptūrasculpture - ECBSESCB - valsts noslēpumsState secret - iestādes sekretariātssecretariat of an Institution - lauksaimniecības sektorsfarming sector - gaisa satiksmes drošībaair safety - apsardzes dienestisecurity services - jūras satiksmes drošībamaritime safety - zemestrīceearthquake - sabiedrības informēšanas kampaņapublic awareness campaign - Serbija, Serbija un MelnkalneSerbia, Serbia and Montenegro - tīkla serverisnetwork server - valsts veselības aizsardzības dienestsState health service - pērtiķismonkey - vēsturiska vietahistoric site - politiskais stāvoklispolitical situation - SlovēnijaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - veselības aprūpehealth care - kopšana un aprūpenursing care - zemūdenesubmarine - medicīniskā specializācijamedical specialisation - dzīvnieku izstādeanimal show - budžeta stabilizatorsbudgetary stabiliser - izglītības statistikaeducation statistics - lauku saimniecības vadītājshead of agricultural holding - veselības aizsardzības statistikahealth statistics - pārvadājumu statistikatransport statistics - tūrisma statistikatourism statistics - Eiropas tiesiskais statussEuropean legal status - stimulantsstimulant - atkritumu glabāšana pazemēunderground storage of waste - zivsaimniecības struktūrafisheries structure - psihotropa vielapsychotropic substance - palīdzības dienestshelp desk - zāļu uzraudzībadrug surveillance - daudzpusēja uzraudzībamultilateral surveillance - apvienota iestādejoint authority - operētājsistēmaoperating system - datu bāzes pārvaldības sistēmadatabase management system - veselības aprūpes sistēmahealth care system - datorsistēmacomputer system - tiesību sistēmalegal system - izklājlapaspreadsheet - TadžikistānaTajikistan - finansējuma līmenisfinancing level - dubultā lietojuma tehnoloģijadual-use technology - datora termināliscomputer terminal - Palestīnas arābu autonomā teritorijaautonomous territories of Palestine - bijušās Dienvidslāvijas teritorijasterritories of the former Yugoslavia - TīringeneThuringia - cilvēku tirdzniecībatrafficking in persons - trankvilizatorstranquiliser - muitas kontrolēta apstrādeprocessing under customs control - administratīvā caurredzamībaadministrative transparency - lēmumu pieņemšanas pārredzamībatransparency in decision-making - pacientu transportēšanatransport of patients - traumatrauma - sezonāla nodarbinātībaseasonal employment - Kopienas 'troika'Community Troika - EMS trešā stadijathird stage of EMU - TurkmenistānaTurkmenistan - administratīvā uzraudzībaadministrative supervision - UkrainaUkraine - DonegolaUlster-Donegal - Eiropas politiskā savienībaEuropean Political Union - informācijas tehnoloģijas lietotājsinformation technology user - alternatīvs lauksaimniecības produktu izmantojumsalternative use of agricultural products - slimības pārnēsātājsdisease vector - bruņota kaujas tehnikacombat vehicle - Kopienas tiesību pārkāpumsinfringement of Community law - pārsūdzībaappeal - VojvodinaVojvodina - ceļotājstraveller - demilitarizēta zonademilitarised zone - jutīgs rajonssensitive area - valdības galvahead of government - opozīcijas līderisleader of the opposition - ģimenes saimniecības vadītājshead of household - mājlopilivestock - čekscheque - apgrozījumsturnover - ČīleChile - ķīmijachemistry - pārtikas ķīmijafood chemistry - rūpnieciskā ķīmijaindustrial chemistry - ĶīnaChina - ķirurģijasurgery - hlorschlorine - budžeta izstrādes programmaprogramme budgeting - tehnoloģijas izvēlechoice of technology - bezdarbnieku skaits, bezdarbsunemployment - cikliskais bezdarbscyclical unemployment - slēptais bezdarbshidden unemployment - sieviešu bezdarbsfemale unemployment - jaunatnes bezdarbsyouth unemployment - darbs nepilnu darba nedēļushort-time working - sezonas bezdarbsseasonal unemployment - strukturāls bezdarbsstructural unemployment - pagaidu atlaišana no darbatemporary layoff - tehnikas progresa radīts bezdarbsunemployment due to technical progress - atturēšanāsabstentionism - darbības jomabranch of activity - bezdarbnieksunemployed person - kristiānismsChristianity - hromschromium - KipraCyprus - sidrscider - Eiropas Migrācijas lietu Valdību komitejaIOM - saimnieciskā darbībaeconomic activity - cementscement - kinematogrāfijacinema - apkārtrakstscircular - civilizācijacivilisation - valdošā šķiraruling class - zemākā šķiralower class - vidusšķiramiddle class - strādnieku šķiraworking class - zemnieku šķirapeasant class - šķira, slānisclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - augstākā šķiraupper class - klasifikācijaclassification - šķīrējklauzulaarbitration clause - barjeras klauzulaallocation clause - aizsardzības klauzulaprotective clause - pašnodarbinātībaself-employment - garīdzniecībaclergy - klienticustomers - klimatsclimate - gaisa kondicionēšanaair conditioning - kontu slēgšanaclosing of accounts - politiskais klubspolitical club - Pasaules pārtikas padomeWFC - ANO Tirdzniecības un attīstības konferenceUnctad - politiskā koalīcijapolitical coalition - kobaltscobalt - kodēšanacoding - automaģistrāļu kodeksshighway code - navigācijas kodekssnavigational code - darba kodeksswork code - tiesību kodeksslegal code - mierīga līdzāspastāvēšanapeaceful co-existence - līdzfinansējumsco-financing - kopīga lēmumu pieņemšanaco-determination - koksscoke - sadarbība budžeta jomābudgetary cooperation - nodokļu iekasēšanatax collection - datu vākšanadata collection - saules kolektorssolar collector - kolektīvismscollectivism - lauku pašvaldības teritorijarural community - reģionālās un vietējās varas iestādesregional and local authorities - pilsētas pašvaldības teritorijaurban community - KolumbijaColombia - pielāgošanās skolaiadjustment to school - krāsvieladyestuff - pārtikas krāsvielafood colouring - mākslīga pārtikas krāsvielaartificial food colouring - dabiskā pārtikas krāsvielanatural food colouring - eļļas rapšioil seed rape - degviela, kurināmaisfuel - biodegvielasubstitute fuel - degizraktenisfossil fuel - sociālā adaptācijasocial adjustment - kodoldegvielanuclear fuel - EK Lauksaimniecības komitejaEC agriculture committee - EK komitejaEC committee - EK Padomdevēja komitejaEC advisory committee - uzņēmuma padomeworks council - pārtikas piedevafood additive - ES Padomes komitejaEU Council committee - EK Ekonomikas un sociālo lietu komitejaEuropean Economic and Social Committee - EK Monetārā komitejaEC Monetary Committee - apvienotā EK lietu komitejajoint committee on EC matters - EK pastāvīgā komitejaEC standing committee - ANO pastāvīgā komitejaUN Standing Committee - EK Zinātniskā komitejaEC scientific committee - EK tehniskā komitejaEC technical committee - tirdzniecības arbitrāžacommercial arbitration - auditsaudit - virtuālā bibliotēkavirtual library - Eiropas Savienības institūciju Tulkošanas centrsTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Kopienas Augu šķirņu birojsCommunity Plant Variety Office - Āfrikas Cilvēktiesību hartaAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Eiropas Enerģētikas HartaEuropean Energy Charter - sociālā klauzulasocial clause - ANO Vides un attīstības konferenceUNCED - Eiropas Uzņēmumu padomeEuropean Works Council - internetsInternet - elektroniskā tirdzniecībaelectronic commerce - Eiropas Standartu institūtsEuropean Standards Institute - Eiropas Standartizācijas komitejaCEN - CENELEC - Eiropas Elektrosakaru standartu institūtsETSI - profesionālās kvalifikācijas dokumentu atzīšanarecognition of vocational training qualifications - lauksaimniecības produktu kvalitātes kontrolequality control of agricultural products - EBTA TiesaEFTA Court - bīstamie atkritumihazardous waste - obligātais eksemplārslegal deposit - sociālais dempingssocial dumping - tiesību aktā noteiktās tiesībasestablished right - pārejas ekonomikatransition economy - elektroniskā publicēšanaelectronic publishing - fermentsenzyme - GSEBSE - Eiropas sociālā zonaEuropean social area - vadošo industriāli attīstīto valstu grupagroup of leading industrialised countries - Vispārējais pakalpojumu tirdzniecības nolīgumsGATS - Rio grupaRio Group - miera nodibināšanaestablishment of peace - ekonomikas informācijaeconomic intelligence - zooloģiskais dārzszoo - zivju slimībafish disease - globalizācijaglobalisation - multividemultimedia - Office for Harmonisation in the Internal Market - Pasaules muitas organizācijaWorld Customs Organisation - Strīdu izšķiršanas organizācijaDispute Settlement Body - Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbībaAPEC - pedofīlijapaedophilia - proporcionalitātes principsprinciple of proportionality - salīdzinājumreklāmacomparative advertising - Somijas reģioniregions of Finland - Zviedrijas reģioniregions of Sweden - telekomunikācijas noteikumiregulation of telecommunications - informācijas sabiedrībainformation society - Amsterdamas LīgumsTreaty of Amsterdam - ekonomikas pārejaeconomic transition - tirdznieciskie ieguldījumu pasākumiTRIMS - tirdznieciskie intelektuālā īpašuma tiesību aspektiTRIPS - Eiropas Rūpniecības un darba devēju konfederāciju savienībaUNICE - darbmūžsworking life - eiro zonaeuro area - zoonozezoonosis - TARIC - Starptautiskā brīvo arodbiedrību konfederācijaICFTU - Centrālāfrikas Ekonomikas kopienaECCAS - EUTELSAT - Eiropas Ekonomiskās sadarbības līgaELEC - Starptautiskais epizootiju birojsIOE - klonēšanacloning - tirdzniecības strīdstrade dispute - uzņēmējsabiedrība, kas nonākusi grūtībāscompany in difficulties - informācijas lielceļšinformation highway - iekštīklsintranet - ārtīklsextranet - pārlūkprogrammabrowser - dokumentvedībadocument management - elektroniska datu pārvaldībaEDM - rakstzīmju optiskā pazīšanaOCR - ciparošanadigitisation - skenerisscanner - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandeBurgenland - KarintijaCarinthia - ZalcburgaSalzburg - ŠtīrijaSteiermark - TiroleTyrol - ForarlbergaVorarlberg - VīneVienna - APEC valstisAPEC countries - Valsts kapitāldaļas uzņēmumu Eiropas centrsCEEP - maksāšanas termiņšdeadline for payment - stabilitātes paktsstability pact - jaunatnes politikayouth policy - patērētāju aizsardzības politikaconsumer policy - Kopienas politika un valsts politikaCommunity policy-national policy - Eiropas Rasisma un ksenofobijas pāraudzības centrsEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - tieslietas un iekšlietasJHA - diskriminācija vecuma dēļage discrimination - diskriminācija dzimumorientācijas dēļdiscrimination on the basis of sexual orientation - vecu cilvēku aprūpecare for the elderly - netaisna atlaišana no darbaunfair dismissal - StokholmaStockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - Sociālās politikas nolīgumsSocial Policy Agreement - diskriminācija invaliditātes dēļdiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - tiesību aktu vienkāršošanasimplification of legislation - DNSDNA - virtuālā realitātevirtual reality - attēla sintēzepicture synthesis - novērtēšanas metodeevaluation method - novērošanaobservation - 'kopieniskošanas' principsprinciple of communitisation - liability of the state - modelēšanasimulation - importa uzraudzībasurveillance concerning imports - salīdzinošā analīzecomparative analysis - cēloņu analīzeanalysis of causes - kvantitatīvā analīzequantitative analysis - īpašs atvaļinājumsspecial leave - ciešāka sadarbībacloser cooperation - hipervidehypermedia - hipertekstshypertext - eitanāzijaeuthanasia - PalauPalau - NorfolkaNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - SeūtaCeuta - MeliljaMelilla - Kopienas atzinumsCommunity opinion - Court of Auditors opinion - ES Pamattiesību hartaEU Charter of Fundamental Rights - demokrātijas deficītsdemocratic deficit - Augstais pārstāvis KĀDP jautājumosHigh Representative for the CFSP - Eiropas Savienības Padomes rezolūcijaResolution of the Council of the European Union - Eiropadomes rezolūcijaresolution of the European Council - ražošanas veidsmode of production - ražošanas mērķisproduction target - ražošanas metodeproduction technique - transgēns dzīvniekstransgenic animal - transgēns augstransgenic plant - jauninājumu izplatībadiffusion of innovations - ražošanas normaproduction standard - novecojusi tehnoloģijaobsolete technology - tehnoloģijas perspektīvu izpēteprospective technological studies - izpētes organizēšanaorganisation of research - zinātnisks atklājumsscientific discovery - piesardzības principsprecautionary principle - izpēte lauka apstākļosfield research - pētījuma rezultātiresearch results - izsekojamībatraceability - ilgtspējīga lauksaimniecībasustainable agriculture - Eiropas lauksaimniecības modelisEuropean agricultural model - videi draudzīgas lauksaimniecības plānsagri-environmental plan - zemes politikaland policies - lauksaimniecības projektsfarming project - lauksaimniecības zeme ar vides ierobežojumiemagricultural area with environmental restrictions - agromežsaimniecībaagroforestry - ražas zudumicrop losses - lauksaimniecības skaitīšanaagricultural census - lauksaimniecība, kurā izmanto apūdeņošanuirrigated agriculture - augsekacrop rotation - silosssilo - enerģijas kultūraenergy crop - eļļas kultūraoil crop - zootehnikazootechnics - boreālie mežiboreal forest - meža ilgtspējīga apsaimniekošanasustainable forest management - mežu sertifikācijaforest certification - Eiropas mežsaimniecības politikaEuropean forestry policy - EFICS - Vidusjūras mežiMediterranean forest - mērenās joslas mežstemperate forest - mežu statistikaforestry statistics - Eiropas valūtaEuropean currency - ECUEcu - EURIBOR - konversijas kurssconversion rate - ĀABADB - VEIBCABEI - KAB, Karību jūras baseina valstu attīstības bankaCaribank - lauksaimniecības kredītsagricultural credit - stabilitātes programmastability programme - Eiropas nodokļu līdzdalībaEuropean tax cooperation - nodokļu reformatax reform - migrantu bezdarbsmigrant unemployment - tālākā profesionālā izglītībacontinuing vocational training - Nodarbinātības komitejaEmployment Committee - Eiropas nodarbinātības stratēģijaEuropean Employment Strategy - darbinieku piemērošanās spējaworker adaptability - darba elastīgumslabour flexibility - novecojušas prasmesskill obsolescence - darbaspēka trūkumslabour shortage - multi-skilled worker - darbinieku pārvilināšanahead-hunting - pārcelšana amatāreassignment - pazemināšana amatādemotion - EcofinEcofin - nepievienojusies valstsnon-participating country - iesaistītā valstsparticipating country - materiālu pretestībaresistance of materials - salīdzinošā novērtēšanabenchmarking - nenāvējoši ieročinon-lethal weapon - godīga tirdzniecībafair trade - pakalpojumu koncesijaservice concession - tirdzniecības līgumscommercial contract - starptautiskā tirdzniecības arbitrāžainternational commercial arbitration - sabiedriskie pakalpojumiservices of general interest - elektroniskais parakstselectronic signature - tirdzniecības statistikatrade statistics - izslēgšana no starptautiskas organizācijasexclusion from an international organisation - Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerībaEuro-Mediterranean partnership - atbalsta novērtēšanaaid evaluation - konfliktu novēršanaconflict prevention - etniskā tīrīšanaethnic cleansing - pretkājnieku ieročianti-personnel weapon - spiegošanaespionage - militārais noslēpumsmilitary secret - aizsardzības statistikadefence statistics - augsnes analīzesoil analysis - kosmosa zinātnespace science - astronautikaastronautics - klimatoloģijaclimatology - bioklimatoloģijabioclimatology - augsnes ķīmijasoil chemistry - kultūras ģeogrāfijacultural geography - cil