Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

AarhusÅrhus - sajtóközleménypress release - bíróságok illetékességejurisdiction - engedményesconcessionaire - társadalmi-gazdasági körülményeksocioeconomic conditions - a Kulturális Együttműködés TanácsaCouncil for Cultural Cooperation - CRESTCREST - Európai Termelékenységi ÜgynökségEuropean Productivity Agency - Atomenergia-ügynökségNuclear Energy Agency - audiovizuális dokumentumaudiovisual document - DubaiDubayy - mezőgazdasági fejlesztési tervfarm development plan - nyomtatóprinter - sós vízsaltwater - talajvízgroundwater - szennyvízwastewater - szociokulturális létesítménysociocultural facilities - Amerikai Egyesült ÁllamokUnited States of America - közösségi halászatCommunity fisheries - Nemzetközi EnergiaügynökségInternational Energy Agency - kecskesajtgoats’ milk cheese - tehénsajtcows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - emigráns kormánygovernment-in-exile - audiovizuális szektoraudiovisual industry - esetjogcase-law - EK-esetjogEC case-law - szövetségi tagállamFederation State - komfort nélküli lakássubstandard housing - Kelet-MalajziaEastern Malaysia - Bretton Woods-i megállapodásBretton Woods Agreement - mikroökonómiamicroeconomics - városok közötti migrációinterurban migration - városon belüli ingázásintraurban commuting - a Storebaelttől keletre fekvő területeast of the Great Belt - szervezeti diagramorganisation chart - fatree - vadhúsgame meat - AarhusAarhus - hűtlen kezelésbreach of trust - ragasztóanyagadhesive - állami kereskedelemState trading - kiskereskedelemretail trade - nagykereskedelemwholesale trade - fegyverkereskedelemarms trade - Kelet-Nyugat kereskedelemEast-West trade - külkereskedelemforeign trade - belkereskedelemdomestic trade - nemzetközi kereskedeleminternational trade - csatlakozás az Európai Unióhozaccession to the European Union - forgalmazásmarketing - eseti bizottságad hoc committee - vizsgálóbizottságcommittee of inquiry - Emberi Jogok BizottságaCommission on Human Rights - ENSZ-bizottságUN Commission - parlamenti bizottságparliamentary committee - EP-bizottságEP Committee - minőségi elemzésqualitative analysis - közbeszerzési szerződés odaítéléseaward of contract - állandó bizottságstanding committee - szakbizottságspecialised committee - az ENSZ technikai bizottságaUN Technical Commission - bizományoscommission agent - NemzetközösségCommonwealth - Európai KözösségekEuropean Communities - községmunicipality - segédanyagadjuvant - tömegkommunikációmass communications - műholdas távközléssatellite communications - sajtóközleménypress communiqué - kommunizmuscommunism - Comore-szigetekComoros - biztosítótársaságinsurance company - közigazgatási hatásköradministrative powers - közösségi hatáskörCommunity competence - bírósági hatáskörjurisdiction ratione materiae - központi kormányzatcentral government - kormányzati jogkörexecutive competence - tagállami hatáskörcompetence of the Member States - a parlament hatáskörepowers of parliament - bíróságok illetékességejurisdiction of the courts - vegyes hatáskörjoint competence - helyi bíráskodásterritorial jurisdiction - versenyképességcompetitiveness, fight - kereskedelem egymást kiegészítő jellegecomplementarity of trade - fogyasztói magatartásconsumer behaviour - oktatási igazgatáseducational administration - politikai magatartáspolitical behaviour - elektromos alkatrészelectronic component - szervetlen vegyületmineral compound - a népesség összetételecomposition of the population - parlament összetételecomposition of parliament - számvitelaccounting - általános könyvelésfinancial accounting - nemzeti számláknational accounts - adóhatóságoktax authorities - állami számvitelpublic accounting - regionális számlákregional accounting - könyvelőaccountant - számlaaccount - konszolidált éves beszámolóconsolidated account - eredménykimutatástrading account - kötött árusítóhelytied sales outlet - megyecounty, shire - népesség összpontosulásaconcentration of the population - hatalomkoncentrációconcentration of powers - helyi önkormányzatlocal government - gazdasági koncentrációeconomic concentration - iparkoncentrációindustrial concentration - terméktervezésproduct design - Macedonia - engedményesconcessionnaire - középtávú pénzügyi támogatásmedium-term financial assistance - fenntartható fejlődéssustainable development - együttéléscohabitation - versenycompetition - nemzetközi versenyinternational competition - közigazgatáspublic administration - összefoglalássummarising - ízesítőcondiment - segély feltételeiterms for aid - nők helyzeteposition of women - munkakörülményekworking conditions - életkörülményekliving conditions - gazdasági feltételekeconomic conditions - társadalmi helyzetsocial situation - társadalmi-gazdasági körülményeksocio-economic conditions - termékcsomagolás és -kiszereléspreparation for market - vizsgára bocsátásadmission to examinations - légköri viszonyokatmospheric conditions - WCLWCL - ENSZ konferenciaUN Conference - titoktartásconfidentiality - édesiparconfectionery - joghatósági összeütközésconflict of jurisdiction - hatásköri összeütközésconflict of powers - joggal való visszaélésmisuse of a right - szemétégetéswaste incineration - ideiglenes behozataltemporary admission - munkaügyi vitalabour dispute - nemzetközi konfliktusinternational conflict - faji konfliktusracial conflict - társadalmi konfliktussocial conflict - betegszabadságsick leave - szülési szabadságmaternity leave - tanulmányi szabadságtraining leave - szülői szabadságparental leave - fizetett szabadságpaid leave - fizetés nélküli szabadságunpaid leave - szociális alapú munkahelyi távollétleave on social grounds - fagyasztásfreezing - konglomerátumconglomerate - KongóCongo - konjunktúrashort-term economic prospects - ConnaughtConnacht - az Európai Unió TanácsaCouncil of the European Union - igazgatótanácsboard of directors - EK Társulási TanácsEC Association Council - örökbefogadásadoption of a child - CCCCCC - CCDCCD - ASPACAspac - Európa TanácsCouncil of Europe - az Európa Tanács tagországaiCouncil of Europe countries - az ENSZ Biztonsági TanácsaUN Security Council - az ENSZ Gyámsági TanácsaUN Trusteeship Council - Európai Önkormányzatok és Régiók TanácsaCouncil of European Municipalities and Regions - miniszterek tanácsaCouncil of Ministers - törvény elfogadásaadoption of a law by vote - Európai TanácsEuropean Council - Skandináv TanácsNordic Council - az Északi Tanács országaiNordic Council countries - mezőgazdasági tanácsadóagricultural adviser - élelmiszer-tartósításfood preserving - halállomány védelmeconservation of fish stocks - forrásmegőrzésconservation of resources - onzervativizmusconservatism - tartósítóiparcannery - államadósság átütemezéserescheduling of public debt - fogyasztóconsumer - fogyasztásconsumption - élelmiszerfogyasztásfood consumption - vízfogyasztáswater consumption - energiafogyasztásenergy consumption - háztartások fogyasztásahousehold consumption - a költségvetés elfogadásaadoption of the budget - végső fogyasztásfinal consumption - hazai fogyasztásdomestic consumption - egy főre jutó fogyasztásper capita consumption - alkotmányconstitution - pártalapításformation of a party - társaság alapításaincorporation - alkotmányosság vizsgálatacontrol of constitutionality - mezőgazdasági épületagricultural building - útépítésroad building - fémszerkezetmetal structure - hajógyártásshipbuilding - információk megismeréseconsultation of information - munkavállalói konzultációworker consultation - konténercontainer - választási kifogásobjections to an election result - felnőttadult - vámkontingenstariff quota - fogamzásgátláscontraception - csökkentett heti munkaidőshorter working week - szerződéscontract - biztosítási szerződésinsurance contract - munkaszerződéswork contract - hamisításindustrial counterfeiting - EADIEADI - lemezelt fatáblaplywood - adófizetőtaxpayer - közigazgatási ellenőrzésadministrative control - légiforgalmi irányításair traffic control - költségvetési ellenőrzésbudgetary control - a menedzsment ellenőrzésemanagement audit - a kommunikáció ellenőrzésecontrol of communications - EFTAEFTA - környezetszennyezés ellenőrzésepollution control - likviditás védelmeliquidity control - gyártásellenőrzésproduction control - ipari termékek minőségellenőrzésequality control of industrial products - atipikus foglalkoztatásnon-standard employment - árfolyam-szabályozásexchange control - vállalkozások összefonódásának ellenőrzésemerger control - értékelésassessment - bevándorlási szabályozásmigration control - hatalommal való visszaélésabuse of power - EFTA-országokEFTA countries - árellenőrzésprice control - pénzügyi ellenőrzésfinancial control - parlamenti ellenőrzésparliamentary control - növény-egészségügyi ellenőrzésplant health control - egészségügyi ellenőrzéshealth control - CIV-egyezményCIV Convention - kollektív szerződéscollective agreement - repülőtérairport - Arushai EgyezményArusha Convention - Loméi EgyezményLomé Convention - I. Loméi Egyezményfirst Lomé Convention - II. Loméi Egyezménysecond Lomé Convention - Yaoundéi egyezményYaoundé Convention - ENSZ-egyezményUN convention - gazdasági konvergenciaeconomic convergence - energiaátalakításenergy conversion - valutakonvertibilitáscurrency convertibility - Cook-szigetekCook Islands - közigazgatási együttműködésadministrative cooperation - kereskedelmi együttműködéstrade cooperation - kulturális együttműködéscultural cooperation - gazdasági együttműködéseconomic cooperation - európai együttműködésEuropean cooperation - pénzügyi együttműködésfinancial cooperation - aeroszolaerosol - ipari együttműködésindustrial cooperation - intézményi együttműködésinstitutional cooperation - vállalatközi együttműködésinter-company cooperation - nemzetközi együttműködésinternational cooperation - igazságügyi együttműködésjudicial cooperation - katonai együttműködésmilitary cooperation - monetáris együttműködésmonetary cooperation - politikai együttműködéspolitical cooperation - regionális együttműködésregional cooperation - földhasználatallocation of land - tudományos együttműködésscientific cooperation - Dél-Dél együttműködésSouth-South cooperation - műszaki együttműködéstechnical cooperation - határokon átnyúló együttműködéscross-border cooperation - szövetkezetcooperative - mezőgazdasági szövetkezetagricultural cooperative - fogyasztói szövetkezetconsumer cooperative - hitelszövetkezetcredit union - segély koordinálásacoordination of aid - KoppenhágaCopenhagen - árak közzétételepublishing of prices - közös tulajdonjoint ownership - Dél-KoreaSouth Korea - Észak-KoreaNorth Korea - COREPERCoreper - korporativizmuscorporatism - zsírokfats - állati zsírokanimal fats - növényi zsiradékvegetable fats - levelezéscorrespondence - korróziócorrosion - párttagságpolitical affiliation - korrupciócorruption - KorzikaCorsica - Costa RicaCosta Rica - tőzsdei jegyzésstock-exchange listing - ElefántcsontpartCôte d'Ivoire - társadalombiztosítási járuléksocial-security contribution - cukorlefölözéssugar levy - gyapotcotton - államcsínycoup d'état - bérletbe adáschartering - Az Európai Közösségek BíróságaEC Court of Justice - EK SzámvevőszékEC Court of Auditors - Emberi Jogok Európai BíróságaEuropean Court of Human Rights - Nemzetközi BíróságInternational Court of Justice - migrációs mozgásmigratory movement - vízfolyáswatercourse - AfganisztánAfghanistan - értékpapír-árfolyamprice of securities - alkuszbroker - felszerelési költségequipment cost - beruházási költséginvestment cost - tőkeköltségcost of capital - forgalmazási költségdistribution cost - működési költségoperating cost - oktatási költségeducation costs - AfrasecAfrasec - építési költségekconstruction costs - környezetszennyezésből származó költségekcost of pollution - egészségügyi költségekhealth costs - megélhetési költségekcost of living - termelési költségproduction cost - raktározási költségstorage cost - közvetlen költségdirect cost - hitelfelvételi költségcost of borrowing - bérköltségwage cost - oktatásba való bejutásaccess to education - AfrikaAfrica - társadalmi költségsocial cost - művészeti alkotómunkaartistic creation - munkahelyteremtésjob creation - hitelcredit - rövid lejáratú hitelshort-term credit - exporthitelexport credit - importhitelimport credit - fogyasztói hitelconsumer credit - hosszú lejáratú hitellong-term credit - angol nyelvű AfrikaEnglish-speaking Africa - középtávú hitelmedium-term credit - kereskedelmi hiteltrade credit - swapswap arrangement - beruházási hitelinvestment loan - kifizetési előirányzatpayment appropriation - okmányos meghitelezésdocumentary credit - ingatlanhitelreal estate credit - ipari hitelindustrial credit - nemzetközi hitelinternational credit - tejszíncream - Közép-AfrikaCentral Africa - tejes jégkrémdairy ice cream - CRESTCrest - KrétaCrete - háborús bűncselekménywar crime - kriminológiacriminology - energiaválságenergy crisis - politikai válságpolitical crisis - gazdasági növekedéseconomic growth - Észak-AfrikaNorth Africa - ICRCICRC - héjas állat, rákfélecrustacean, shellfish - KubaCuba - bőrleather - rézcopper - kultúraculture - gabonatermesztéscereal-growing - teraszos művelésterrace cropping - takarmánynövény-termesztésfodder-growing - Dél-AfrikaSouth Africa - gyümölcstermesztésfruit-growing - ipari növénytermesztésagro-industrial cropping - zöldségkertészetmarket gardening - állókultúrapermanent crop - populáris kultúrapopular culture - hidrokultúrás termesztéshydroponics - üvegházi termesztésglasshouse cultivation - trópusi mezőgazdaságtropical agriculture - saját fogyasztásra történő termelésself-sufficiency farming - többszörös nyugdíjjogosultságcumulative pension entitlement - francia nyelvű AfrikaFrench-speaking Africa - CuraçaoCuraçao - KikládokCyclades - gazdasági cikluseconomic cycle - DániaDenmark - Dánia régióiregions of Denmark - parlamenti vitaparliamentary debate - erdőirtásdeforestation - decentralizációdecentralisation - költségvetési mentesítésbudgetary discharge - Afrika déli részeSouthern Africa - hulladékwaste - mezőgazdasági hulladékagricultural waste - ipari hulladékindustrial waste - nem hasznosítható hulladéknon-recoverable waste - radioaktív hulladékradioactive waste - határozatdecision - közösségi határozatCommunity decision - EAEK-határozatEAEC Decision - Nyugat-AfrikaWest Africa - ESZAK-általános határozatECSC general Decision - ESZAK egyedi határozatECSC individual Decision - versenykorlátozó magatartás bejelentéserestrictive-practice notification - jelöltállítás bejelentéseannouncement of candidacy - szavazás indoklásaexplanation of voting - Kelet-AfrikaEast Africa - a gazdaság élénküléseeconomic take-off - dekolonizációdecolonisation - szavazatszámláláscounting of the votes - dekoncentrációdevolution - közigazgatási egységadministrative unit - választókerületekre történő beosztásdivision into constituencies - egyedi rendeletdecree - adókedvezménytax relief - rakétaelhárításanti-missile defence - deficitloss - költségvetési hiánybudget deficit - deflációdeflation - földterület művelés alá vonásaclearing of land - a környezet romlásadegradation of the environment - munkavállalásjob access - iskolaköteles korschool age - bűnismétlésdelinquency - fiatalkori bűnözésjuvenile delinquency - álláskeresésjob application - fogyasztói keresletconsumer demand - energiaigényenergy demand - kormány lemondásaresignation of the government - külföldi képviseletagency abroad - demokráciademocracy - népi demokráciapeople's democracy - demokratizálódásdemocratisation - az oktatás demokratizálásademocratisation of education - demográfiademography - denaturálásdenaturing - romlandó árukperishable goods - Euratom Ellátási ÜgynökségEAEC Supply Agency - népsűrűségpopulation density - departamento (pt) - departamento ultramarino (pt) - kiadásexpenditure - élelmiszerköltségfood expenditure - költségvetési kiadásbudgetary expenditure - sajtóügynökségpress agency - fogyasztási kiadásconsumption expenditure - igazgatási kiadásokadministrative expenditure - költségvetésen kívüli kiadásokextra-budgetary expenditure - nemzeti kiadásnational expenditure - nem kötelező kiadásoknon-compulsory expenditure - kötelező kiadásokcompulsory expenditure - működési kiadásokoperational expenditure - állami kiadásokpublic expenditure - depolitizáltságdepoliticisation - népességcsökkenésdepopulation - deportáltdeportee - értékesítési ügynöksales agent - banki betétbank deposit - tőkeérték-csökkenéscapital depreciation - deregulációderegulation - leszerelésdisarmament - ember okozta katasztrófaman-made disaster - természeti csapásnatural disaster - munkakörjob description - sivatagdesert - elsivatagosodásdesertification - dehidratálásdehydration - jelölt visszalépésewithdrawal of candidacy - polgári engedetlenségcivil disobedience - növényi kultúrák megsemmisítésedestruction of crops - EPAEPA - tengerszorosstrait - külföldi adósságexternal debt - államadósságpublic debt - felsőházUpper House - leértékelésdevaluation - gazdasági fejlődéseconomic development - NEANEA - ipari fejlődésindustrial development - integrált fejlesztésintegrated development - területfejlesztésregional development - társadalmi fejlődéssocial development - devizaforeign currency - diabéteszdiabetes - Észak-Dél kapcsolatokNorth-South relations - diktatúradictatorship - regionális képviseletregional agency - lexikondictionary, lexicon - kulturális különbségcultural difference - nemzetközi vitainternational dispute - információterjesztésdissemination of information - kultúra terjesztésedissemination of culture - korlátozott terjesztéslimited circulation - szelektív információterjesztésselective dissemination of information - vállalkozás méretesize of business - oklevéldiploma - vállalatvezetéscompany management - irányelvdirective - közösségi irányelvCommunity directive - szavazási fegyelemvoting discipline - zeneműtárrecord library - beszédspeech - információkhoz való hozzáférésaccess to information - nemi megkülönböztetéssexual discrimination - gazdasági megkülönböztetéseconomic discrimination - nyelvi megkülönböztetéslinguistic discrimination - politikai megkülönböztetéspolitical discrimination - faji megkülönböztetésracial discrimination - vallási megkülönböztetésreligious discrimination - árkülönbségprice disparity - gazdasági egyenlőtlenségeconomic disparity - regionális egyenlőtlenségregional disparity - tartósítószerpreservative - egészségügyi központmedical centre - élelmiszerforrásokfood resources - rendelkezésre álló energiaforrásokavailable energy resources - kormányberendezésdriving mechanism - biztonsági berendezéssafety device - jelzőkészüléksignalling device - máskéntgondolkodásdissidence - parlament feloszlatásadissolution of parliament - elrettentésdeterrent - lepárlásdistillation - elosztó kereskedelemdistributive trades - energiaelosztásenergy distribution - vízellátáswater supply - áramellátáselectricity supply - kizárólagos forgalmazási megállapodásexclusive distribution agreement - a termelés diverzifikációjaproduct diversification - a kivitel diverzifikálásadiversification of exports - művezetősupervisor - nemzetközi munkamegosztásinternational division of labour - házasság felbontásadivorce - jogi doktrínalegal doctrine - dokumentumdocument - audiovizuális dokumentumaudio-visual document - személyazonossági okmányidentity document - ülésanyagokdocument for discussion at a sitting - agglomerációbuilt-up area - vámokmánycustoms document - hivatalos dokumentumofficial document - parlamenti dokumentumparliamentary document - dokumentációdocumentation - DodekániszoszDodecanese - DominikaDominica - kárdamage - háborús kárwar damage - kártérítésdamages - adománydonation - ajándékgift - vámcustoms - DubaiDubai - kettős adóztatásdouble taxation - kettős állampolgárságdual nationality - két munkahely fenntartásaholding of two jobs - vidéki településrural settlement - ideiglenes tizenkettedekprovisional twelfth - kotrásdredging - alagcsövezésdrainage - DrentheDrenthe - oktatáshoz való jogright to education - információs szabadságright to information - művelődéshez való jogright to culture - városi agglomerációurban centre - igazságszolgáltatáshoz való jogright to justice - közigazgatási jogadministrative law - légijogair law - dömpingellenes vámanti-dumping duty - munkához való jogright to work - bankjoglaw of banking - értékpapírjoglaw on negotiable instruments - polgári jogcivil law - kereskedelmi jogcommercial law - közösségi jogCommunity law - politikai izgatáspolitical unrest - alkotmányjogconstitutional law - szokásjogcustomary law - szerzői jogcopyright - regisztrációs adóregistration tax - útmegszakításhoz való jogosultságright to stopover - letelepedési jogright of establishment - sztrájkjogright to strike - energiajogenergy law - környezetvédelmi jogenvironmental law - gazdasági aggregátumeconomic aggregate - világűrjoglaw of outer space - egyének jogairights of the individual - versenyjogcompetition law - családjogfamily law - a háború jogalaw of war - tengerjoglaw of the sea - tüntetéshez való jogright to demonstrate - halászati jogfishing rights - szakmába történő bejutásaccess to a profession - elővásárlási jogright of pre-emption - bérbeadó felmondási jogaright of repossession - aktív választójogright to vote - biztosítási joginsurance law - szabadalmi jogpatent law - nemzetek jogalaw of nations - idegenjogrights of aliens - kisebbségek jogairights of minorities - társasági jogcompany law - közlekedési jogtransport law - lakásügyi jogszabályokhousing law - munkajoglabour law - választójogelectoral law - részidős műveléspart-time farming - pénzügyi szabályozásfinancial legislation - adójogtax law - nemzetközi adójoginternational tax law - erdészeti jogszabályokforestry legislation - nemzetközi emberi jogokinternational human rights law - nemzetközi joginternational law - nemzetközi magánjogprivate international law - nemzetközi közjogpublic international law - biogazdálkodásorganic farming - tengerjogi szabályozásmaritime law - házassági jogmatrimonial law - nemzeti jognational law - nukleáris jognuclear law - büntetőjogcriminal law - gazdasági bűncselekményeconomic offence - nemzetközi büntetőjoginternational criminal law - magánjogprivate law - kereskedelmi célú gazdálkodáscommercial farming - közjogpublic law - agrárjogagrarian law - szociális jogszabályoksocial legislation - felségjogterritorial law - politikai jobboldalpolitical right - polgári jogokcivil rights - emberi jogokhuman rights - nők jogaiwomen's rights - szerződéses gazdálkodáscontract farming - különleges lehívási jogokspecial drawing rights - dömpingdumping - születéskor várható élettartamlife expectancy - tanulmányok időtartamalength of studies - bérlet időtartamalength of lease - munkaidőworking time - jogszabályban meghatározott munkaidőlegal working time - AASM-országokAAMS countries - közös gazdálkodásgroup farming - Kelet-AngliaEast Anglia - vízwater - közösségi vizekCommunity waters - csurgalékvízpercolation water - fürdésre alkalmas vízbathing water - szeszekspirits - belvizekinland waters - hegyvidéki gazdálkodáshill farming - nemzetközi vizekinternational waters - sós vízsalt water - talajvízground water - felszíni vizeksurface water - felségvizekterritorial waters - szennyvízwaste water - mezőgazdasági kereskedelemagricultural trade - kereskedelmi forgalomtrading operation - önfenntartó gazdálkodássubsistence farming - információcsereinformation transfer - kiadványcsereexchange of publications - Közösségen kívüli kereskedelemextra-Community trade - Közösségen belüli kereskedelemintra-Community trade - országcsoportok szerinti kereskedelemtrade by group of countries - országok szerinti kereskedelemtrade by country - termékek szerinti kereskedelemtrade by product - mintavételsampling - külterjes gazdálkodásextensive farming - bértáblapay scale - világításlighting - külföldön működő iskolaschool abroad - európai iskolaEuropean school - nemzetközi iskolainternational school - óvodanursery school - rendészeti iskolanational school - ökológiaecology - ökologizmusecologism - ökonometriaeconometrics - piacra jutásmarket access - belterjes gazdálkodásintensive farming - gazdaságeconomy - agrárgazdaságtanagricultural economics - kollektivizált gazdaságcollectivised economy - összehangolt gazdasági cselekvésconcerted economic action - méretgazdaságosságeconomies of scale - energiamegtakarításenergy saving - strukturális kiigazításstructural adjustment - háborús gazdálkodáswar economy - vállalati gazdálkodásbusiness administration - Ausztria régióiregions of Austria - mediterrán mezőgazdaságMediterranean agriculture - piacgazdaságmarket economy - önellátó gazdálkodássubsistence economy - közlekedésgazdaságtransport economics - irányított gazdaságcontrolled economy - családi gazdasághousekeeping economy - erdőgazdálkodásforestry economics - ipari gazdaságindustrial economy - világgazdaságworld economy - vegyes gazdaságmixed economy - nemzetgazdaságnational economy - agrárélelmiszer-iparagri-foodstuffs - tervgazdaságplanned economy - posztindusztriális gazdaságpost-industrial economy - állami gazdálkodáspublic economy - regionális gazdaságregional economy - feketegazdaságunderground economy - városgazdálkodásurban economy - SkóciaScotland - ökoszisztémaecosystem - euróeuro - agroiparagro-industry - könyvkiadáspublishing - oktatáseducation - otthoni tanuláshome education - művészeti oktatásart education - összehasonlító oktatáscomparative education - alapoktatásbasic education - tömegoktatásmass education - felnőttoktatásadult education - külföldiek oktatásaeducation of foreigners - iskolarendszeren kívüli oktatásnon-formal education - folyamatos tanuláscontinuing education - testnevelésphysical education - óvodai neveléspre-school education - egészségneveléshealth education - szexuális neveléssex education - speciális oktatásspecial education - édesítőszersweetener - tanulólétszámnumber of pupils - agronómiaagronomy - radioaktív szennyvízradioactive effluent - egyenlő díjazásequal pay - egyenlő bánásmódequal treatment - törvény előtti egyenlőségequality before the law - EgyiptomArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalvadorEl Salvador - piacbővítésmarket enlargement - citrusfélékcitrus fruit - választók nyilvántartásba vételeregistration of voters - választáselection - előrehozott választásearly election - európai választásEuropean election - közvetett választásindirect election - helyi választásoklocal election - nemzeti választásnational election - parlamenti választásparliamentary election - időközi választásby-election - IDAIDA - elnökválasztáspresidential election - előválasztásprimary election - elektori testületelectorate - elektrokémiaelectrochemistry - elektrometallurgiaelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotechnikaelectrotechnology - állattartáslivestock farming - gazdasági támogatáseconomic support - külterjes állattartásfree-range farming - ráktenyésztéscrustacean farming - belterjes állattenyésztésintensive livestock farming - tanulópupil - passzív választójogright to stand for election - hulladék ártalmatlanításawaste disposal - emancipációemancipation - csomagoláspackaging - legeltetéses állattartáspasture fattening - palackozásbottling - foglalkoztatási támogatásemployment aid - kivándorlásemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Egyesült Arab EmírségekUnited Arab Emirates - az Egyesült Arab Emírségek országaiUnited Arab Emirates countries - értékpapír-kibocsátásissue of securities - pénzkibocsátásissuing of currency - közlekedési balesettransport accident - védett munkahelydesignated employment - fehérgalléros munkavállalówhite-collar worker - irodai alkalmazottoffice worker - közalkalmazottpublic service employee - munkaadóemployer - kölcsön, kölcsönfelvételborrowing, loan, money loan - külföldi segélyforeign aid - közösségi hitelfelvételCommunity borrowing - nemzetközi kölcsöninternational loan - állami kölcsönfelvételpublic borrowing - emulgeátorfood emulsifier - eladósodásindebtedness - hullámenergiawave energy - környezetkímélő energiasoft energy - exporttámogatásexport aid - kemény energiahard energy - elektromos energiaelectrical energy - szélenergiawind energy - geotermikus energiageothermal energy - hidraulikus energiahydraulic energy - hidroelektromos energiahydroelectric power - árapály-energiatidal energy - nukleáris energianuclear energy - megújuló energiarenewable energy - hektáronkénti támogatásaid per hectare - napenergiasolar energy - hőenergiathermal energy - gyermekchild - elhagyott gyermekabandoned child - migráns szülő gyermekechild of migrant - házasságon kívül született gyermeknatural child - egyetlen gyermekonly child - kötelezettségvállalás kiadásokracommitment of expenditure - trágyafertiliser - műtrágyachemical fertiliser - befektetési támogatásinvestment aid - szerves trágyaorganic fertiliser - hizlalásfattening - politikai emberrabláspolitical kidnapping - gazdasági felméréseconomic survey - a fogyasztás felméréseconsumer survey - társadalomstatisztikai felméréssocial survey - adatrögzítésdata recording - dokumentum adatrögzítésedocumentary reference recording - építési támogatásbuilding subsidy - tüzelőanyag-dúsításfuel enrichment - tanárteacher - tanításteaching - távoktatásdistance learning - mezőgazdasági oktatásagricultural education - számítógépes oktatásprogrammed learning - felekezeti oktatásdenominational education - nyelvoktatáslanguage teaching - általános oktatásgeneral education - ingyenes oktatásfree education - modernizációs támogatásmodernisation aid - nem felekezeti iskolasecular education - orvosképzésmedical training - kötelező oktatáscompulsory education - paramedicinai képzésparamedical training - multidiszciplináris oktatásmultidisciplinary education - posztgraduális oktatáspostgraduate education - alapfokú oktatásprimary education - magánoktatásprivate education - szakoktatásvocational education - közoktatáspublic education - termelési támogatásproduction aid - tudományos oktatásscientific education - középfokú oktatássecondary education - felsőoktatáshigher education - műszaki oktatástechnical education - versenykorlátozó megállapodásrestrictive trade practice - horizontális megállapodáshorizontal agreement - tiltott megállapodásunlawful agreement - nemzetközi kartellinternational cartel - vertikális megállapodásvertical agreement - élelmiszersegélyfood aid - gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtásamutual assistance among farmers - nem tarifális akadálynon-tariff barrier - tarifális akadálytariff barrier - technikai akadálytechnical barrier - vámraktárcustoms warehouse - vállalkozástype of business - kézműves vállalkozáscraft business - kereskedelmi vállalkozásdistribution business - közös vállalatjoint venture - lízingvállalkozásrental business - közlekedési vállalattransport company - külföldi vállalkozásforeign enterprise - európai vállalkozásEuropean undertaking - családi vállalkozásfamily business - vagyonkezelő társaságtrust company - ingatlanvállalkozásreal estate business - egyszemélyes társaságsole proprietorship - munkahelyi balesetoccupational accident - hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatásaid to disadvantaged groups - ipari vállalkozásindustrial enterprise - multinacionális vállalatmultinational enterprise - magánvállalkozásprivate sector - közvállalkozáspublic sector - karbantartásmaintenance - növényi kultúra megőrzésecrop maintenance - fizikai környezetphysical environment - megtakarításoksavings - vállalkozásoknak nyújtott támogatásaid to undertakings - kényszerű takarékosságcompulsory saving - epidémiaepidemic - epidemiológiaepidemiology - EpíroszEpirus - források kimerüléseexhaustion of resources - EcuadorEcuador - lófélékequidae - költségvetési egyensúlybudgetary equilibrium - ökológiai egyensúlyecological balance - kétoldalú segélybilateral aid - mezőgazdasági felszerelésagricultural equipment - közösségi létesítményekcommunity facilities - járműrészekvehicle parts - elektromos felszereléselectronic equipment - ipari berendezésindustrial equipment - szociokulturális létesítménysocio-cultural facilities - ESZAK-segélyECSC aid - sportlétesítménysports facilities - oklevelek egyenértékűségeequivalence of diplomas - ergonómiaergonomics - vulkánkitörésvolcanic eruption - rabszolgaságslavery - leszámítolásdiscounting - légtérair space - európai jogi térségEuropean legal area - zöldterületgreen area - közösségi támogatásCommunity aid - SpanyolországSpain - Spanyolország régióiregions of Spain - védett fajokprotected species - ipari kémkedésindustrial espionage - vizsgálattesting - nukleáris kísérletnuclear test - ExtremaduraExtremadura - kiegészítő terméktámogatássupplementary aid for products - telephelyestablishment - különleges feladattal megbízott pénzügyi intézményekspecial-status institution - oktatási intézményeducational institution - közüzeminstitution of public utility - a költségvetés megállapításadrawing up of the budget - egészségügyi intézménymedical institution - büntetés-végrehajtási intézetpenal institution - közjogi intézménypublic institution - óntin - arany-deviza standardgold-exchange standard - sürgősségi segélyemergency aid - aranystandardgold standard - államState - személyi állapotcivil status - kormányzás rendkívüli állapot eseténrule under emergency powers - rendkívüli állapotstate of emergency - jóléti államWelfare State - Amerikai Egyesült ÁllamokUnited States - állami támogatásState aid - etanolethanol - EtiópiaEthiopia - etnológiaethnology - címkézéslabelling - megvalósíthatósági tanulmányfeasibility study - piackutatásmarket research - munkatanulmánywork study - hallgatóstudent - külföldi hallgatóforeign student - gazdasági segélyeconomic aid - euróhitelEurocredit - euródevizaEurocurrency - euró-dollárEurodollar - eurókötvényEurobond - európiacEuromarket - eurokommunizmusEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - európai jobboldalEuroright - EurogroupEurogroup - EurópaEurope - természetbeni segélyaid in kind - Észak-EurópaNorthern Europe - Dél-EurópaSouthern Europe - Nyugat-EurópaWestern Europe - Közép- és Kelet-EurópaEastern Europe - EuropecheEuropeche - interaktivitásinteractivity - eutrofizációeutrophication - költségvetési javaslatbudgetary assessment - projektelemzésproject evaluation - a források értékeléseevaluation of resources - vágási melléktermék és belsőségoffal - nukleáris balesetnuclear accident - pénzügyi segélyfinancial aid - technológiaértékeléstechnology assessment - adókikerüléstax avoidance - vizsgaexamination - mezőgazdasági többletagricultural surplus - EK-elbánásból való kizárásexclusion from EC treatment - projektmenedzsmentproject management - költségvetés végrehajtásaimplementation of the budget - ítélet végrehajtásaenforcement of ruling - versenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli mentesítésexemption from restrictive-practice authorisation - tarifális mentességtariff exemption - költségvetési évfinancial year - agyelszívásbrain drain - mezőgazdasági gazdálkodófarmer - mezőgazdasági üzemagricultural holding - állami gazdaságState farm - vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemmixed farm - tengerek kihasználásaexploitation of the seas - források kiaknázásaexploitation of resources - családi gazdálkodásfamily farming - erdőgazdaságforestry holding - tejgazdaságdairy farm - robbanóanyagexplosive - kivitelexport - tőkekivitelexport of capital - kisajátításexpropriation - multilaterális segélymultilateral aid - kiutasításdeportation - extraterritorialitásextra-territoriality - bányakitermelésmining extraction - kiadatásextradition - szélsőjobbextreme right - szélsőbalextreme left - Távol-KeletFar East - számlázásinvoicing - vissza nem térintendő segélynon-refundable aid - alacsony jövedelemlow income - csődbankruptcy - éhséghunger - használati viszonytype of tenure - tulajdonosi művelésowner farming - részesművelésmixed tenure - családfamily - nagycsaládlarge family - sógorságfamily by marriage - FAOFAO - magánsegélyprivate aid - gabonalisztcereal flour - fasizmusFascism - állatviláganimal life - EMEAEMCF - termékenységfertility - háztartásbelihousewife - regionális támogatásregional aid - migráns nőfemale migrant - EMOGAEAGGF - EMOGA GaranciarészlegEAGGF Guarantee Section - EMOGA Orientációs RészlegEAGGF Guidance Section - vasiron - haszonbérlői gazdálkodástenant farming - szövetkezeti gazdaságcollective farm - mintagazdaságmodel farm - komphajóferryboat - egészségügyi segélyhealth aid - IFLAIFLA - farostwood fibre - üvegrostglass fibre - textilrosttextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - Fidzsi-szigetekFiji, Republic of Fiji - ragadós száj- és körömfájásfoot-and-mouth disease - ágazati támogatássectoral aid - huzalwire - halászhálófishing net - leányvállalatsubsidiary - közös leányvállalatjoint subsidiary - finanszírozásfinancing - rövid távú finanszírozásshort-term financing - hosszú távú finanszírozáslong-term financing - középtávú finanszírozásmedium-term financing - szociális segélywelfare - közösségi finanszírozásCommunity financing - kompenzációs finanszírozáscompensatory financing - kiegészítő finanszírozássupplementary financing - segély finanszírozásafinancing of aid - ipar finanszírozásaindustrial financing - exportfinanszírozásexport financing - pártok finanszírozásaparty financing - a költségvetés finanszírozásabudget financing - kampányfinanszírozáselection financing - nemzeti finanszírozásnational financing - jövedéki adóexcise duty - nemzetközi pénzügyekinternational finance - helyi pénzügyeklocal authority finances - államháztartáspublic finance - FinnországFinland - FunenFunen - adórendszertax system - UnicefUnicef - atommaghasadásnuclear fission - IEAIEA - árrögzítésfixing of prices - bérmegállapításwage determination - Nyugat-Flandria tartományProvince of West Flanders - Kelet-Flandria tartományProvince of East Flanders - gabonapehelycereal flakes - növényvilágplant life - virágkertészetfloriculture - faúsztatásrafting - légiflottaaircraft fleet - NAÜIAEA - halászflottafishing fleet - belvízi hajóflottainland waterway fleet - kereskedelmi flottamerchant fleet - ciklikus ingadozáscyclical fluctuation - áringadozásprice fluctuation - gazdasági ingadozáseconomic fluctuation - strukturális változásokstructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - közszolgálatcivil service - köztisztviselőcivil servant - európai tisztviselőEuropean official - parthoz közeli tengerfenékinshore grounds - tengerfenéksea-bed - alapítványfoundation - EK-alapEC fund - AdzsmánAjman - közös alapcommon fund - cégértékgoodwill - ERFAERDF - működő tőkeworking capital - Európai Monetáris AlapEuropean Monetary Fund - öntöttvascast-iron - fúrásdrilling - tengeri fúrásoffshore drilling - elnapolásadjournment - erdőforest - védett erdőclassified forest - szálerdőhigh forest - csemeteerdőcoppiced woodland - természetes erdőnatural forest - erdőültetvényforest plantation - vámalakiságokcustoms formalities - vezetőképzésmanagement training - tanárképzésteacher training - árképzésprice formation - munkahelyi képzésin-service training - szakképzésvocational training - valutakiigazításcurrency adjustment - formanyomtatványform - kemencefurnace - szállítósupplier - dokumentumellátássupplying of documents - eljárási költségeklegal expenses - tandíjschool fees - választási költségekelection expenses - rezsiköltségekoverheads - gyógyszerköltségekpharmaceutical expenses - FranciaországFrance - Franciaország tengerentúli megyéiFrench Overseas Departments - francia TOTFrench Overseas Territories - Franciaország régióiregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisefranchising - vámmentességexemption from customs duties - csalásfraud - választási csaláselectoral fraud - LAFTALAIA - adókijátszástax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - iskolalátogatásschool attendance - fuvardíjfreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - sajtcheese - féllágy sajtsemi-soft cheese - kemény sajthard cheese - LAFTA-országokLafta countries - lágy sajtsoft cheese - kéksajtblue-veined cheese - juhsajtsheep's milk cheese - kecskesajtgoat's milk cheese - tehénsajtcow's milk cheese - ömlesztett sajtprocessed cheese - friss sajtfresh cheese - sajtgyárcheese factory - határfrontier - gyümölcsfruit - dióféléknut - csonthéjasokstone fruit - maggyümölcspip fruit - friss gyümölcsfresh fruit - trópusi gyümölcstropical fruit - FujairahFujairah - vállalkozás egyesülésemerger - magfúziónuclear fusion - GabonGabon - AlbániaAlbania, Republic of Albania - Galápagos-szigetekGalapagos - GalíciaGalicia - GambiaGambia - biztosítékguarantee - hitelgaranciacredit guarantee - garantált jövedelemguaranteed income - beruházásvédeleminvestment protection - gyermekgondozáschild care - alkoholalcohol - pazarláswastage - GATTGATT - politikai baloldalpolitical left - baloldali radikalizmusleftism - gázgas - füstgázcombustion gases - földgáznatural gas - gázvezetékgas pipeline - kémiai alkoholchemical alcohol - területpihentetésset-aside - magas- és mélyépítéscivil engineering - üszőheifer - geokémiageochemistry - geography - gazdaságföldrajzeconomic geography - politikai földrajzpolitical geography - geológiageology - geofizikageophysics - gerontológiagerontology - menedzsmentmanagement - vállalati számvitelmanagement accounting - vállalkozás igazgatásabusiness management - területrendezésarea management - hulladékgazdálkodáswaste management - halgazdálkodásfishery management - erőforrás-gazdálkodásmanagement of resources - logisztikalogistics - alkoholizmusalcoholism - személyzetgazdálkodáspersonnel administration - pénzügyi irányításfinancial management - menedzsment-stratégiamanagement planning - GhánaGhana - vadgame animal - GibraltárGibraltar - jégice - glükózglucose - tengeröbölgulf - kormánygovernment - emigráns kormánygovernment in exile - forradalmi kormányrebel government - étkezési zsírfood fat - ipari zsírindustrial fat - AlentejoAlentejo - nagyvállalkozáslarge business - nagy méretű mezőgazdasági üzemlarge holding - Nagy-AntillákGreater Antilles - ingyenes orvosi ellátásfree medical care - GörögországEllas, Greece, Hellenic Republic - Közép-GörögországCentral Greece - Görögország régióiregions of Greece - GrenadaGrenada - sztrájkstrike - AlgarveAlgarve - GrönlandGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andok-csoportAndean Group - Andok-csoport országaiAndean Group countries - érdekcsoportinterest group - vállalkozások csoportjagroup of companies - Tízek CsoportjaGroup of Ten - ADR-megállapodásADR agreement - AlgériaAlgeria - képviselőcsoportpolitical group - emberi jogi mozgalomhuman rights movement - beszerzői csoportbuying group - gazdasági egyesülésEconomic Interest Grouping - termelői csoportproducer group - etnikai csoportethnic group - algaalgae - nyelvi csoportlinguistic group - daragroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GeldernGelderland - háborúwar - polgárháborúcivil war - függetlenségi háborúwar of independence - határháborúborder war - hidegháborúcold war - atomháborúnuclear war - GuineaGuinea - Bissau-GuineaGuinea-Bissau - Egyenlítői-GuineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Francia GuyanaFrench Guiana - élőhelyhabitat - vidéki lakóhelyrural habitat - városi lakóhelyurban habitat - állati takarmányanimal feedingstuffs - táplálkozási szokásokeating habits - vásárlói szokásokpurchasing habits - Hainaut tartományProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogénhalogen - HamburgHamburg - fogyatékkal élő személydisabled person - vámharmonizációcustoms harmonisation - ipari takarmánymanufactured feedingstuffs - adóharmonizációtax harmonisation - Felső-NormandiaUpper Normandy - Burkina Fasói KöztársaságBurkina Faso - HawaiiHawaii - helikopterhelicopter - HessenHessen - bébiételbaby food - nyári időszámítássummertime - kérdések órájaquestion time - túlóraovertime - hinduizmusHinduism - történettudományhistory - hisztológiahistology - holdingtársaságholding company - Dél-HollandiaSouth Holland - Észak-HollandiaNorth Holland - előkészített élelmiszerprepared foodstuff - emberöléshomicide - jóváhagyásapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - MagyarországHungary - pszichiátriai intézménypsychiatric institution - munkarendwork schedule - feldolgozott élelmiszerprocessed foodstuff - rugalmas munkaidőflexible working hours - kertészethorticulture - komlóhops - állati olajanimal oil - mogyoróolajgroundnut oil - olívaolajolive oil - halolajfish oil - nehézolajheavy oil - ásványolajmineral oil - táplálkozásnutrition - fáradt olajused oil - növényi olajoil, vegetable oil - olajmalomoil mill - bírósági végrehajtóbailiff - munkakörülmények humanizálásahumanisation of work - szénhidrogénhydrocarbon - hidrogénhydrogen - hidrogeológiahydrogeology - takarmányozásanimal nutrition - hidrológiahydrology - élelmiszer-higiéniafood hygiene - munkahelyi egészségvédelemoccupational health - jelzálogmortgage - politikai ideológiapolitical ideology - AETR-megállapodásAETR agreement - emberi táplálkozáshuman nutrition - yamgyökéryam - IIEPIIEP - szigetisland, isle - Ile de FranceIle-de-France - GuamGuam - Csatorna-szigetekChannel Islands - Kajmán-szigetekCayman Islands - Karolina-szigetekCaroline Islands - Szél felőli szigetekWindward Islands - Feröer-szigetekFaeroes - Ión-szigetekIonian Islands - Mariana-szigetekMariana Islands - Szélcsendes-szigetekLeeward Islands - Turks- és Caicos-szigetekTurks and Caicos Islands - Virgin-szigetekVirgin Islands - adósságelengedésdebt reduction - társaság bejegyzéseregistration of a company - bevándorlásimmigration - parlamenti mentességparliamentary immunity - immunológiaimmunology - reklámhatásimpact of advertising - imperializmusimperialism - új tevékenység meghonosításabusiness location - Német Demokratikus KöztársaságGerman Democratic Republic - behozatalimport - adótax - közösségi adóCommunity tax - személyi jövedelemadópersonal income tax - közvetlen adódirect tax - ingatlanadóproperty tax - átalányadóflat-rate tax - közvetett adóindirect tax - helyi adólocal tax - nemzeti adónational tax - tárgyi dónon-personal tax - fogyasztási adótax on consumption - magánszemélyt terhelő vagyonadówealth tax - értéknövekedési adócapital gains tax - vagyonszerzési illetékcapital transfer tax - vállalkozást terhelő vagyonadótax on capital - jövedelemadótax on income - önálló vállalkozók jövedelemadójatax on profits of self-employment - tőkenyereség-adótax on investment income - Németország régióiregions of Germany - bértömegadótax on employment income - társasági adócorporation tax - nyomtatásprinting - könyvelési tételaccounting entry - keresőképtelenségincapacity for work - tűzfire - összeférhetetlenségincompatibility - incotermsincoterms - IndiaIndia - kártalanításindemnification - ötvözetalloy - biztosítási összeginsurance indemnity - indulási támogatásinstallation allowance - végkielégítésseverance pay - képviselői tiszteletdíjparliamentary allowance - gazdasági függetlenségeconomic independence - nemzeti függetlenségnational independence - technológiai függetlenségtechnological independence - árindexálásprice indexing - munkabérek indexálásawage indexing - dokumentumindexelésdocument indexing - eltérési indikátordivergence indicator - gazdasági mutatóeconomic indicator - szociális indikátorsocial indicator - árindexprice index - IndonéziaIndonesia - iparosításindustrialisation - repülőgépiparaeronautical industry - űrrepülőgép-iparaerospace industry - választási koalícióelectoral alliance - élelmiszeriparfood industry - gépjárműiparmotor vehicle industry - vegyiparchemical industry - filmiparfilm industry - kulturális iparculture industry - fegyvergyártásarms industry - audiovizuális szektoraudio-visual industry - információs ágazatinformation industry - cipőiparfootwear industry - kiegészítő juttatásadditional benefit - kommunikációs iparcommunications industry - szerszámgépiparmachine-tool industry - halászati ágazatfishing industry - vendéglátóiparcatering industry - húsfeldolgozó iparmeat processing industry - cellulóz- és papíriparpulp and paper industry - csúcstechnológiás iparadvanced technology industry - feldolgozóiparprocessing industry - italgyártásbeverage industry - keretmegállapodásframework agreement - ösztöndíjeducation grant - festékipardyestuffs industry - műtrágyaiparfertiliser industry - műanyagiparplastics industry - szolgáltatóiparservice industry - telekommunikációs szektortelecommunications industry - faiparwood industry - gumiiparrubber industry - bőriparleather industry - haláleseti juttatásdeath grant - hűtőiparrefrigeration industry - játékipartoy industry - könyvkereskedelembook trade - bútoriparfurniture industry - cukoriparsugar industry - dohányipartobacco industry - üvegiparglass industry - ruhaiparclothing industry - szivattyúiparvacuum industry - anyasági ellátásmaternity benefit - elektronikai iparelectronics industry - elektrotechnikai iparelectrical engineering - exportiparexport industry - óraiparclock and watch industry - szállodaiparhotel industry - informatikai ágazatinformation technology industry - tejipardairy industry - könnyűiparlight industry - nehéziparheavy industry - erőforrások elosztásaallocation of resources - gépészetmechanical engineering - bányászatmining industry - nukleáris iparnuclear industry - optikai iparoptical industry - olajiparoil industry - gyógyszeriparpharmaceutical industry - fotóiparphotographic industry - vas- és acélipariron and steel industry - textilipartextile industry - alfabetizációelimination of illiteracy - társadalmi egyenlőtlenségsocial inequality - inflációinflation - információinformation - kereskedelmi adattrade information - munkavállalók tájékoztatásaworker information - fogyasztói tájékoztatásconsumer information - informatikacomputer systems - üzleti informatikabusiness data processing - számítógépes dokumentációinformation storage and retrieval - ipari informatikaindustrial data processing - ElzászAlsace - orvosi informatikamedical computing - büntetendő cselekményoffence - közlekedési infrastruktúratransport infrastructure - ipari infrastruktúraindustrial infrastructure - mérnökengineer - beavatkozásinterference - politikai változáspolitical alternation - törvénykezdeményezéslegislative initiative - innovációinnovation - árvízflood - önkényes eltávozásfailure to report for duty - élelmiszer-felügyeletfood inspection - munkafelügyeletlabour inspectorate - szakfelügyeletschool inspection - állat-egészségügyi vizsgálatveterinary inspection - alumíniumaluminium - kikötőberendezésharbour installation - ellenőrző szervsupervisory body - ETUIETUI - AKCS-EK intézményACP-EC institution - EU-intézményEU institution - pénzügyi intézményfinancial institution - politikai intézménypolitical institution - vallási intézményreligious institution - az ENSZ szakosított intézményeUN specialist institution - lakásfelújításhousing improvements - vizsgálóbírói eljárásjudicial investigation - hangszermusical instrument - pénzügyi instrumentumfinancial instrument - közösségi pénzügyi eszközCommunity financial instrument - INTALINTAL - migránsok beilleszkedéseintegration of migrants - gazdasági integrációeconomic integration - európai integrációEuropean integration - a termelés javításaproduction improvement - monetáris integrációmonetary integration - politikai integrációpolitical integration - regionális integrációregional integration - társadalmi beilleszkedéssocial integration - értelmiségintellectual - választópolgárok akaratavoting intentions - kölcsönös gazdasági függőségeconomic interdependence - közhivataloktól való elzárásexclusion from public-sector employment - EK-megállapodásEC agreement - növénynemesítésplant breeding - kamatinterest - közvetítő kereskedőtrade intermediary - munkásinternacionáléWorkers International - szocialista internacionáléSocialist International - elmegyógyintézetbe utaláspsychiatric confinement - interpellációquestion put to a minister - tolmácsolásinterpreting - talajjavítássoil improvement - jogértelmezésinterpretation of the law - pénzügyi intervenciófinancial intervention - piaci intervenciómarket intervention - találmányinvention - beruházásinvestment - külföldön történő befektetésinvestment abroad - közösségi beruházásCommunity investment - közvetlen beruházásdirect investment - külföldi befektetésforeign investment - ipari befektetésindustrial investment - nemzetközi beruházásinternational investment - magánberuházásprivate investment - állami beruházáspublic investment - regionális beruházásregional investment - magánlakás sérthetetlenségebreach of domicile - jódiodine - IrakIraq - IránIran - Irian JayaIrian Jaya - munkaidő beosztásaarrangement of working time - ÍrországIreland - Észak-ÍrországNorthern Ireland - Írország régióiregions of Ireland - UNRISDUNRISD - iszlámIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - izoglükózisoglucose - szigetelőanyaginsulator - erdőfejlesztésforestry development - épületszigetelésbuilding insulation - hangszigeteléssound insulation - hőszigetelésthermal insulation - elszigetelődési politikaisolationism - IzraelIsrael - OlaszországItaly - Olaszország régióiregions of Italy - ugarfallow - Jamaicai KöztársaságJamaica - vízépítéshydraulic works - JapánJapan - konyhakertkitchen garden - JávaJava - szerencsejátékgame of chance - fiatal személyyoung person - fiatal munkavállalóyoung worker - olimpiaOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordániaJordan - hivatalos lapOfficial Journal - mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodáswater management in agriculture - folyamatos munkarendcontinuous working day - judaizmusJudaism - bírójudge - ítéletruling - közigazgatási bíróságadministrative court - polgári ügyekben eljáró bíróságcourt of civil jurisdiction - különbíróságcourt having special jurisdiction - vidékfejlesztésrural development - rendes bíráskodásordinary court of law - katonai bíróságmilitary court - büntetőbíróságcriminal court - fiatalkorúak bíróságajuvenile court - társadalombiztosítási bíráskodássocial court - fellebbviteli bírósághigher court - pénzbüntetésfine - esetjogcase law - EK-esetjogEC case law - gyümölcsléfruit juice - zöldséglévegetable juice - jutajute - KambodzsaCambodia - kapokkapok - KenyaKenya - módosításamendment - KiribatiKiribati - KuvaitKuwait - RéunionRéunion - minőséget igazoló címkequality label - laktózlactose - gyapjúwool - tejmilk - fogyasztási tejdrinking milk - kereskedelmi megállapodástrade agreement - sűrített tejconcentrated milk - nyerstejraw milk - fölözött tejskimmed milk - tejporpowdered milk - teljes tejwhole milk - fermentált tejfermented milk - homogenizált tejhomogenised milk - pasztőrözött tejpasteurised milk - sterilizált tejsterilised milk - talaj kondicionálásasoil conditioning - termékbevezetéslaunching of a product - szövetségi tagállamState of a Federation - nyelvlanguage - idegen nyelvforeign language - anyanyelvmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaoszLaos - házinyúlrabbit - LazioLatium - AmerikaAmerica - törvényességlegality - törvényalkotáslegislation - élelmiszerjogfoodstuffs legislation - dömpingellenes jogszabályokanti-dumping legislation - trösztellenes jogszabályokanti-trust legislation - felhatalmazáson alapuló jogalkotásdelegated legislation - gyógyszerjogpharmaceutical legislation - növény-egészségügyi jogszabályokplant health legislation - egészségügyi jogszabályokhealth legislation - oktatási jogszabályokschool legislation - állat-egészségügyi jogszabályokveterinary legislation - törvényhozási időszaklegislative period - jogos védelemself-defence - legitimitáslegitimacy - zöldségvegetable - gumós zöldségbulb vegetable - leveles zöldségleaf vegetable - gyümölcszöldségfruit vegetable - Közép-AmerikaCentral America - gyökérzöldségroot vegetable - friss zöldségfresh vegetable - hüvelyes zöldségekleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - állati leukózisanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalizmusliberalism - Észak-AmerikaNorth America - a kereskedelem liberalizálásaliberalisation of trade - LibériaLiberia - egyesülési szabadságfreedom of association - szólásszabadságfreedom of expression - gondolatszabadságfreedom of opinion - véleménynyilvánítási szabadságfreedom of communication - sajtószabadságfreedom of the press - hajózás szabadságafreedom of navigation - Dél-AmerikaSouth America - gyülekezési jogfreedom of assembly - iparűzési szabadságfreedom of trade - vallásszabadságfreedom of religious beliefs - könyvesboltbookshop - tőke szabad mozgásafree movement of capital - áruk szabad mozgásafree movement of goods - Latin-AmerikaLatin America - személyek szabad mozgásafree movement of persons - munkavállalók szabad mozgásafree movement of workers - szabad versenyfree competition - önrendelkezési jogfreedom of self-determination - szabad forgalomfree circulation - szolgáltatásnyújtás szabadságafreedom to provide services - LíbiaLibya - szabadalmi engedélypatents licence - iparűzési engedélytrade licence - kiviteli engedélyexport licence - azbesztasbestos - behozatali engedélyimport licence - szállítói engedélytransport licence - elbocsátásdismissal - kollektív elbocsátáscollective dismissal - létszámcsökkentés gazdasági okokbólredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - parafacork - Liège tartományProvince of Liège - halászterületfishing grounds - munkahelyworkplace - keményítőstarch - közlekedési útvonaltransport lines - barnaszénlignite - Arab LigaArab League - az Arab Liga országaiArab League countries - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Belga-Limburg tartományProvince of Limbourg - értékesítési korlátozásmarketing restriction - társulási megállapodásassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - szénsavas italaerated drink - LimousinLimousin - lenflax - olajlenseed flax - fémrúdingot - nyelvészetlinguistics - likőrliqueur - végelszámolásliquidation - amortizációamortisation - vagyon felszámolásareceivership - kiadások érvényesítésevalidation of expenditure - likviditásmoney-market liquidity - nemzetközi likviditásinternational liquidity - zárt listafixed party list - választói névjegyzékelectoral register - szépirodalomliterature - szürke irodalomgrey literature - államadósság törlesztéseredemption of public debt - partvidéklittoral - fuvarozásdelivery - energia-lelőhelyenergy site - a termelés helyelocation of production - ingatlan-bérbeadásproperty leasing - lízinghire purchase - munkáskizáráslockout - lakásügyhousing - írástudatlanságilliteracy - többszintes házmulti-storey dwelling - családi házsingle-family housing - komfort nélküli lakássub-standard housing - szociális lakássubsidised housing - szoftversoftware - törvénylaw - költségvetési törvényfinance act - kerettörvényoutline law - szabadidőleisure - LombardiaLombardy - LotaringiaLorraine - alacsony lakbérlow rent - kenőanyaglubricants - játéktártoy library - tűzvédelemfire protection - környezetszennyezés elleni küzdelempollution control measures - bűnüldözésfight against crime - pazarlás elleni küzdelemfight against wastage - osztályharcclass struggle - költség-haszon elemzéscost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Luxembourg tartományProvince of Luxembourg - lucernalucerne - liofilizálásfreeze-drying - MakaóMacao, Macau - munkagépmachinery - mezőgazdasági gépagricultural machinery - irodai berendezésoffice equipment - költséghatékonysági elemzéscost-effectiveness analysis - aratógépharvester - hidraulikus gépi berendezéshydraulic machinery - szerszámgépmachine tool - pneumatikus munkagéppneumatic machinery - textilgéptextile machine - MashreqMashreq - makroökonómiamacroeconomics - MadagaszkárMadagascar - MadeiraMadeira - input-output elemzésinput-output analysis - szupermarketsupermarket - diszkontáruházdiscount store - MaghrebMaghreb - bíró/ügyészmagistrate - magnéziummagnesium - munkaerőlabour force - mezőgazdasági munkaerőagricultural labour force - kisegítő családtagfamily worker - női munkavállalófemale worker - vízelemzéswater analysis - munkahelyek megtartásajob preservation - békefenntartáspeacekeeping - gabonacorn, Indian corn, maize, Zea mays - kiadópublisher - abszolút többségabsolute majority - nagykorúságage of majority - többségi szavazásmajority voting - politikai többségpolitical majority - minősített többségqualified majority - csendes többségsilent majority - információelemzésinformation analysis - egyszerű többségsimple majority - betegségillness - állatbetegséganimal disease - légzőszervi betegségrespiratory disease - kardiovaszkuláris betegségcardiovascular disease - endemikus betegségendemic disease - járványos betegségcontagious disease - elmebetegségmental illness - foglalkozási betegségoccupational disease - trópusi betegségtropical disease - növénybetegségplant disease - fiatalok elégedetlenségedisaffection of young people - Malajziai-félszigetPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalajziaMalaysia - Maldív-szigetekMaldives - MaliMali - rosszul tápláltságmalnutrition - Falkland-szigetekFalkland Islands - malátamalt - demográfiai elemzésdemographic analysis - MáltaMalta - tengeri emlősökmarine mammal - La Manche csatornaEnglish Channel - meghatalmazáspower of attorney - képviselői mandátumelective office - mangánmanganese - kulturális eseménycultural event - maniókacassava - mérlegelemzésbalance-sheet analysis - szakképzetlen munkásunskilled worker - tankönyvschool textbook - maoizmusMaoism - piacmarket - határidős piacfutures market - mezőgazdasági piacagricultural market - közösségi mezőgazdasági piacCommunity agricultural market - azonnali piacspot market - költségelemzéscost analysis - közös piaccommon market - Arab Közös PiacArab Common Market - az Arab Közös Piac országaiArab Common Market countries - közösségi piacCommunity market - árubeszerzési szerződéssupplies contract - szabadkézi vételnegotiated contract - építési beruházásra irányuló szerződésworks contract - devizapiacforeign exchange market - közgazdasági elemzéseconomic analysis - árupiaccommodities market - munkaerőpiaclabour market - külső piacforeign market - pénzügyi piacfinancial market - földpiacreal estate market - hazai piacdomestic market - nemzetközi piacinternational market - szabadpiacopen market - pénzpiacmoney market - közbeszerzési szerződéspublic contract - pénzügyi elemzésfinancial analysis - szabályozott piacofficial market - MarcheMarches - margarinmargarine - kereskedelmi árréstrading margin - ingadozási sávfluctuation margin - szociális kirekesztésmarginalisation - házasságmarriage - MarokkóMorocco - társadalmi elemzéssocial analysis - védjegytrademark - MartiniqueMartinique - marxizmusMarxism - költségvetési volumenbudget volume - pénzmennyiségmoney supply - építőanyagokbuilding materials - hőálló anyagokheat-resisting materials - világítási berendezéslighting equipment - anarchizmusanarchism - építési munkagépconstruction equipment - fúróberendezésdrilling equipment - emelőszerkezethoisting equipment - elektromos berendezésekelectrical equipment - gépi berendezésmechanical equipment - matematikamathematics - tejzsírmilk fat - műanyagokplastics - ASEANAsean - nyersanyagraw material - radioaktív anyagokradioactive materials - MauritiusMauritius - MauritániaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-országokCACM countries - precíziós gépgyártásprecision engineering - általános gépgyártásgeneral mechanical engineering - ASEAN-országokAsean countries - gépesítésmechanisation - mezőgazdaság gépesítésemechanisation of agriculture - monetáris intervenciós mechanizmusexchange-rate mechanism - támogatási mechanizmussupport mechanism - orvoslásmedicine - foglalkozás-egészségügyoccupational medicine - betegségmegelőzésdisease prevention - iskolaorvosschool medicine - állatorvos-tudományveterinary medicine - állatok levágásaslaughter of animals - Bretton Woods-i megállapodásBretton Woods agreement - anatómiaanatomy - közvetítőmediator - megalopoliszmegalopolis - MelanéziaMelanesia - melaszmolasses - háztartáshousehold - mezőgazdasági háztartásfarm household - havi munkabérmonthly pay - asztalosmunkajoinery - lakatosmunkametalwork - katonaviseltex-serviceman - tengersea - Balti-tengerBaltic Sea - Ír-tengerIrish Sea - AndalúziaAndalusia - AndorraAndorra - Norvég-tengerNorwegian Sea - Északi-tengerNorth Sea - anhidridanhydride - Földközi-tengerMediterranean Sea - higanymercury - azonos hatású intézkedésekmeasure having equivalent effect - fémmetals - vasfémferrous metal - nehézfémheavy metal - nemvasfémnon-ferrous metal - nemesfémprecious metal - metalloidmetalloid - vágóállatslaughter animal - porkohászatpowder metallurgy - feles bérletshare farming - kétszeresmeslin - meteorológiameteorology - metanolmethanol - kutatási módszerresearch method - statisztikai módszerstatistical method - metrológiametrology - főváros, metropoliszcapital, city, metropolis, urban center - haszonállatfarm animal - MexikóMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroökonómiamicro-economics - mikroformamicroform - MikronéziaMicronesia - Midi-PyrénéesMidi-Pyrenees - Kelet-MidlandsEast Midlands - Nyugat-MidlandsWest Midlands - mézhoney - igavonó állatdraught animal - migrációmigration - ingázáscommuting - hazatelepülésreturn migration - családi migrációfamily migration - kényszermigrációenforced migration - határmenti migrációfrontier migration - illegális migrációillegal migration - belső migrációinternal migration - városok közötti migrációinter-urban migration - klíringmegállapodásclearing agreement - háziállatdomestic animal - városon belüli ingázásintra-urban commuting - közösségi migrációCommunity migration - szakmai migrációoccupational migration - vidéki migrációrural migration - vidékről városba történő migrációmigration from the countryside to the town - időszakos migrációseasonal migration - munkakörnyezetworking environment - iskolai környezetschool environment - politikai aktivistapolitical militant - tenyészállatbreeding animal - a világűr militarizálásamilitarisation of space - militarizmusmilitarism - kölesmillet - vasérciron ore - nem vas fémércnon-ferrous ore - nem fémes ércnon-metallic ore - ásványtanmineralogy - élő állatlive animal - ügyészségpublic prosecutor's department - miniszterminister - kiskorúságinfancy - nemzeti kisebbségnational minority - nemi kisebbségsexual minority - malom, malomiparflour milling, mill - rakétamissile - fémbútormetal furniture - munkaerő mobilitásalabour mobility - földmobilitásland mobility - földrajzi mobilitásgeographical mobility - lakóhelyi mobilitásresidential mobility - iskolai mobilitásstudent mobility - társadalmi mobilitássocial mobility - finanszírozási módszerfinancing method - választási módszervoting method - közlekedési módmode of transport - gazdasági modelleconomic model - a vállalkozás korszerűsítésecompany modernisation - az ipar modernizálásamodernisation of industry - mezőgazdasági üzemek modernizációjafarm modernisation - költségvetési módosításbudgetary amendment - MoliseMolise - puhatestűekmollusc - évkönyvyearbook - Molukka-szigetekMoluccas - molibdénmolybdenum - MonacoMonaco - alkotmányos monarchiaconstitutional monarchy - univerzalizmusUniversalism - MongóliaMongolia - pénzmoney - tartalékvalutareserve currency - elektronikus pénzelectronic funds transfer - papírpénzpaper money - nemzetközi devizainternational currency - nemzeti valutanational currency - bankszámlapénzdeposit money - egykamarás rendszerunicameral system - monarchiamonocracy - monográfiamonograph - monopóliummonopoly - monopszóniamonopsony - állami monopóliumState monopoly - importmonopóliumimport monopoly - Déli-sarkAntarctica - információs monopóliummonopoly of information - adókivetési monopóliumfiscal monopoly - MontserratMontserrat - hegységmountain - pénzügyi kompenzációs összegmonetary compensatory amount - etikaethics - közerkölcspublic morality - halandóságmortality - csecsemőhalandóságinfant mortality - foglalkozási halandóságoccupational mortality - motorengine - bizalmatlansági indítványmotion of censure - fogyasztók motivációjaconsumer motivation - antibiotikumantibiotic - politikai motivációpolitical motivation - függetlenségi mozgalomautonomous movement - antirasszista mozgalomanti-racist movement - politikai mozgalomtrends of opinion - tőkemozgáscapital movement - nőmozgalomwomen's movement - ifjúsági mozgalomyouth movement - nemzeti felszabadító mozgalomnational liberation movement - gazdasági együttműködési megállapodáscomplementarity agreement - környezetvédelmi mozgalomecology movement - európai mozgalomEuropean Movement - munkásmozgalomworkers' movement - parasztmozgalomfarmers' movement - társadalmi mozgalomsocial movement - kommunikációs eszközmeans of communication - tömegmédiamass media - mezőgazdasági termelési eszközökmeans of agricultural production - szállítóeszközmeans of transport - középvállalkozásmedium-sized business - közepes méretű gazdaságmedium-sized holding - MozambikMozambique - többnyelvűségmultilingualism - többpártrendszermultiparty system - MünsterMunster - múzeummuseum - zenemusic - Brit Nyugat-IndiaBritish West Indies - gombatermesztésmushroom-growing - NAFONAFO - NamíbiaNamibia - Namur tartományProvince of Namur - születési aránybirths - nemzetiszocializmusNational Socialism - államosításnationalisation - Francia Nyugat-IndiaFrench West Indies - nacionalizmusnationalism - állampolgárságnationality - jogi személyek honosságanationality of legal persons - honosításnaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - légi forgalomair traffic - belvízi hajózásinland waterway shipping - tengeri hajózásmaritime shipping - Holland AntillákNetherlands Antilles - teherszállító hajócargo vessel - hajón szállítható bárkabarge carrier ship - kereskedőmerchant - kollektív tárgyalásokcollective bargaining - Tokiói FordulóTokyo Round - Dillon-fordulóDillon Round - Kennedy FordulóKennedy Round - vámtarifa-tárgyalástariff negotiations - antiszemitizmusanti-semitism - NepálNepal - semlegességneutrality - Új közösségi eszközNew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nikkelnickel - NigerNiger - oktatási szintlevel of education - a szennyezés mértékedegree of pollution - Antwerpen tartományProvince of Antwerp - életszínvonalstandard of living - zajszintnoise level - pálmadiópalm nut - nomadizálásnomadism - nómenklatúranomenclature - költségvetési nómenklatúrabudgetary classification - mezőgazdasági terméknómenklatúraagricultural product nomenclature - vámtarifa-nómenklatúratariff nomenclature - ANZUSAnzus - el nem kötelezettségnon-alignment - független képviselőnon-attached member - erőszakmentességnon-violence - Észak-JütlandNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - szabványosításstandardisation - szabványstandard - élelmiszer-előírásfood standard - ANZUS-országokAnzus countries - biológiai előírásokbiological standard - forgalmazási előírásmarketing standard - munkaügyi előírásoklabour standard - társadalmi normasocial norm - közjegyzőnotary - apartheidapartheid - új gazdasági rendnew economic order - Új-KaledóniaNew Caledonia - Új-ZélandNew Zealand - ártalomnuisance - választás érvénytelenségeinvalidity of an election - házasodási aránymarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - együttműködési megállapodáscooperation agreement - hontalanstateless person - szolgálat megtagadásaconscientious objection - kötvénybond - tartási kötelezettségmaintenance obligation - versenytilalomnon-competition clause - fejlődési akadályobstacle to development - AMCOAMCO - OCAM-országokCCAM countries - aperitifaperitif - OECDOECD - OECD-országokOECD countries - óceánocean - Déli-Jeges-tengerAntarctic Ocean - Jeges-tengerArctic Ocean - Atlanti-óceánAtlantic Ocean - Indiai-óceánIndian Ocean - Csendes-óceánPacific Ocean - ÓceániaOceania - oceanográfiaoceanography - méhészetapiculture - OCASOCAS - ODECA-országokOCAS countries - OASOAS - OAS-országokOAS countries - a Storebaelttől keletre fekvő területEast of the Great Belt - tojásegg - műalkotáswork of art - EPOEPO - igazságszolgáltatási alkalmazottpublic legal official - felvevőkészülékrecording equipment - munkahelyi üresedésjob vacancy - energiakínálatavailable energy - kínálat és keresletsupply and demand - nyilvános vételi ajánlattakeover bid - ILOILO - olívatermesztésolive-growing - olajvezetékoil pipeline - nyomelemtrace element - oligopóliumoligopoly - oligopszóniaoligopsony - olívaolive - PFSZPLO - OmánOman - UmbriaUmbria - EK ombudsmanEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UNIDOUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC-országokOPEC countries - banki tevékenységbanking - tőzsdei ügyletstock-exchange transaction - devizaügyletexchange transaction - közvéleménypublic opinion - OPOCEOOPEC - másképp gondolkodóopposition - politikai ellenzékpolitical opposition - aranygold - számítógépcomputer - különrendeletordinance - mérőberendezésmeasuring equipment - napirendagenda - szakmai kamaraprofessional society - közrendpublic order - közösségi szerv - szervezeti diagramorganization chart - közigazgatás szervezeteadministrative structures - afrikai szervezetAfrican organisation - afroázsiai szervezetekAfro-Asian organisations - finommechanikai műszerprecision instrument - amerikai szervezetAmerican organisation - arab szervezetArab organisation - ázsiai szervezetAsian organisation - közös piacszervezéscommon organisation of markets - kulturális szervezetcultural organisation - oktatásszervezésorganisation of teaching - rádiókészülékradio equipment - a termelés szervezéseorganisation of production - szakmai szerveződésorganisation of professions - ENSZUNO - pártszervezetparty organisation - közlekedésszervezésorganisation of transport - piaci rendtartásmarket organisation - a Varsói Szerződés SzervezeteWarsaw Pact Organisation - munkaszervezésorganisation of work - televíziókészüléktelevision equipment - választások megszervezéseorganisation of elections - európai szervezetEuropean organisation - kormányközi szervezetintergovernmental organisation - nemzetközi szervezetinternational organisation - Latin-amerikai SzervezetLatin American organisation - nem kormányzati szervezetnon-governmental organisation - elektromos eszközelectronic device - árpabarley - mezőgazdasági orientációagricultural guidance - pályaválasztási tanácsadásvocational guidance - oktatási tanácsadáseducational guidance - árvaorphan - EurostatSOEC - NATONATO - NATO-országokNATO countries - SEATOSEATO - Afrikai UnióAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - mezőgazdasági eszközagricultural implement - kéziszerszámhand tool - szerkezetstructure - kékgalléros munkavállalóblue-collar worker - szakmunkásskilled worker - betanított munkássemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - juhsheep - tojástermékegg product - oxidoxide - oxigénoxygen - ózonozone - fizetéspayment - előlegfizetésadvance payment - pályázati felhívásinvitation to tender - nemzetközi fizetési műveletekinternational payment - Közösségen belüli fizetési műveletekintra-Community payment - kenyérbread - PakisztánPakistan - vegyes jelöltlista állításacross voting - PanamaPanama - valutakosárbasket of currencies - kenyérgyártásbread-making - közvetlen alkalmazhatóságdirect applicability - paper - Pápua Új-GuineaPapua New Guinea - adó jellegű közteherquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parazitológiaparasitology - tehergépjárműparkvehicle fleet - vasúti járműparkrolling stock - nemzeti parknational park - törvények alkalmazásaapplication of legislation - parcellaplot - nem házas szülősingle parent - hozzátartozói viszonyrelationship - árfolyamparitásexchange parity - vásárlóerő-paritáspurchasing power parity - parlamentparliament - Európai ParlamentEuropean Parliament - nemzeti parlamentnational parliament - regionális parlamentregional parliament - parlamenti képviselőMember of Parliament - közösségi jog végrehajtásanational implementation of Community law - az Európai Parlament képviselőjeMember of the European Parliament - tulajdonmegosztásdivision of property - kommunista pártCommunist Party - konzervatív pártConservative Party - demokrata pártDemocratic Party - kereszténydemokrata pártChristian Democratic Party - zöldpártEcology Party - európai pártEuropean party - napenergia-felhasználássolar energy end-use applications - liberális pártLiberal Party - politikai pártpolitical party - republikánus pártRepublican Party - szociáldemokrata pártSocial Democratic Party - szocialista pártSocialist Party - munkáspártLabour Party - egypártrendszerone-party system - részesedésshareholding - nők részvételeparticipation of women - munkavállalói részvételworker participation - alkalmazottak értékelésestaff assessment - választói részvételturnout of voters - politikai részvételpolitical involvement - társadalmi részvételsocial participation - útlevélpassport - európai útlevélEuropean passport - pasztőrözéspasteurisation - száraztésztapasta - szabadkereskedelmi megállapodásfree-trade agreement - szakmunkástanulóapprentice - cukrászatpastry-making - kulturális örökségcultural heritage - munkaadói szervezetemployers' organisation - elszegényedéspauperisation - szegénységpoverty - lobogóship's flag - olcsó lobogóflag of convenience - szakmai képzésapprenticeship - társult országassociated country - HollandiaNetherlands - holland TOTNetherlands OCT - Hollandia régióiregions of the Netherlands - BaszkföldBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - a keleti blokk országaiEastern Bloc countries - ellátássupply - Loire-vidékLoire Region - adományozó országdonor country - fejlődő országokdeveloping countries - tengerentúli országok és területekoverseas countries and territories - ipari országindustrialised country - tagországmember country - legkevésbé fejlett országokleast-developed country - harmadik országthird country - autópályadíjtoll - állati bőranimal skin - fegyverellátásarms supply - part menti halászatinshore fishing - édesvízi halászatfreshwater fishing - mélytengeri halászatdeep-sea fishing - ipari halászatindustrial fishing - tengeri halászatsea fishing - visszaengedett haldiscarded fish - hagyományos halászattraditional fishing - halászfisherman - energiaellátásenergy supply - új pedagógianew educational methods - halálbüntetésdeath penalty - PeloponnészoszPeloponnese - bárkabarge - áruhiányshortage - élelmiszer-hiányfood shortage - pénzügyi kiegyenlítésfinancial equalisation - akvakultúraaquaculture, aquiculture - aktív feldolgozásinward processing - passzív feldolgozásoutward processing - halászati idényfishing season - EK átmeneti időszakEC transitional period - vezetői engedélydriving licence - európai vezetői engedélyEuropean driving licence - építési engedélybuilding permit - AquitániaAquitaine - halászati engedélyfishing permit - munkavállalási engedélywork permit - PeruPeru - hatalom megszemélyesítésepersonalisation of power - idős személyelderly person - elvált személydivorced person - házas személymarried person - Szaúd-ArábiaSaudi Arabia - jogi személylegal person - természetes személynatural person - külön élő személyseparated person - egyszemélyes háztartásone person household - özvegywidowed person - személyzetstaff - földi személyzetground staff - A besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category A staff - földimogyorógroundnut - B besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category B staff - C besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category C staff - D besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category D staff - vezetőszemélyzetdrivers - szállító személyzettransport staff - jogi szakmalegal profession - a hajó és repülőgép személyzetecrew - büntetés-végrehajtási személyzetpenitentiary staff - AragóniaAragon - pénzügyi veszteségfinancial loss - állatjárványanimal plague - peszticidpesticide - kisvállalkozássmall business - kis- és középvállalkozásoksmall and medium-sized enterprises - kis méretű mezőgazdasági üzemsmallholding - kisvárossmall town - Kis-AntillákLesser Antilles - petíciópetition - petrolkémiapetrochemicals - olajdollárpetrodollar - nyersolajpetroleum - farmakológiapharmacology - Fülöp-szigetekPhilippines - életfilozófiaphilosophy - politikai filozófiapolitical philosophy - arbitrázsarbitrage - foszforphosphorus - fotokémiaphotochemistry - napelemphotovoltaic cell - munkaélettanoccupational physiology - magfizikanuclear physics - PicardiePicardy - tartalék alkatrészspare part - PiemontePiedmont - nemzetközi választottbíráskodásinternational arbitration - drágakőprecious stones - tüzelőanyag-cellafuel cell - kalózkodáspiracy - haltenyésztésfish farming - kerékpárútcycle track - tőkebefektetésinvestment transaction - vámplafontariff ceiling - politikai egyeztetéspolitical arbitration - síkságplain - válságrendezési tervanti-crisis plan - városrendezési tervtown-planning scheme - Colombo-tervColombo Plan - fejlesztési tervdevelopment plan - finanszírozási tervfinancing plan - planktonplankton - fatermesztésarboriculture - oktatástervezéseducational planning - családtervezésfamily planning - a termelés tervezéseproduction planning - a szállítás tervezésetransport planning - piactervezésmarket planning - gazdasági tervezéseconomic planning - pénzügyi tervezésfinancial planning - fasapling, tree - ipari tervezésindustrial planning - állami tervezésnational planning - regionális tervezésregional planning - ágazati tervezéssectoral planning - magról nevelt növényseedling - ültetvényplantation - vízinövényaquatic plant - takarmánynövényfodder plant - ipari növényindustrial plant - olajnövényoleaginous plant - tűlevelűekconifer - kapásnövényroot crop - textilnövénytextile plant - trópusi növénytropical plant - fóliás növénytermesztéscultivation under plastic - plasztizálószerplasticiser - lemezplate - politikai programpolitical programme - kontinentális talapzatcontinental shelf - platinaplatinum - gipszplaster, plaster of Paris - lombhullató fadeciduous tree - teljes foglalkoztatottságfull employment - ólomlead - plutóniumplutonium - gumiabroncspneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - súly és méretweight and size - árusítóhelymercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - halfish - édesvízi halfreshwater fish - tengeri halsea fish - friss halfresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - rendőrségpolice - bűnügyi rendőrségcriminal investigation department - agrárpolitikaagricultural policy - közös agrárpolitikacommon agricultural policy - nemzeti agrárpolitikanational agricultural policy - regionális agrárpolitikaregional farm policy - élelmiszer-politikafood policy - bankpolitikabanking policy - költségvetési politikabudget policy - kereskedelempolitikatrade policy - közös kereskedelempolitikacommon commercial policy - közösségi politikaCommunity policy - önkorlátozási megállapodásvoluntary restraint agreement - régészetarchaeology, archeology - közösségi foglalkoztatáspolitikaCommunity employment policy - közös halászati politikacommon fisheries policy - közös árpolitikacommon price policy - közös közlekedéspolitikacommon transport policy - konjunktúrapolitikashort-term economic policy - kultúrpolitikacultural policy - segélypolitikaaid policy - megszorító politikaausterity policy - intervenciós politikaintervention policy - befektetési politikainvestment policy - védelmi politikadefence policy - fejlesztési politikadevelopment policy - finanszírozási politikafinancing policy - oktatáspolitikaeducation policy - foglalkoztatáspolitikaemployment policy - üzletpolitikabusiness policy - környezetvédelmi politikaenvironmental policy - építészetarchitecture - információs politikainformation policy - kommunikációs politikacommunications policy - versenypolitikacompetition policy - építési politikaconstruction policy - halászati politikafisheries policy - mezőgazdasági termelési politikaagricultural production policy - kutatáspolitikaresearch policy - egészségügyi politikahealth policy - születésszabályozási politikabirth policy - termeléspolitikaproduction policy - szoláris építészetsolar architecture - támogatási politikasupport policy - népesedési politikapopulation policy - tömbpolitikaEast-West policy - devizapolitikaexchange policy - exportpolitikaexport policy - importpolitikaimport policy - árpolitikaprices policy - jövedelempolitikaincomes policy - bérpolitikapay policy - levéltárarchives - agrárstruktúra-politikapolicy on agricultural structures - közlekedéspolitikatransport policy - hitelezési politikacredit policy - lakáspolitikahousing policy - gazdaságpolitikaeconomic policy - energiapolitikaenergy policy - európai védelmi politikaEuropean defence policy - külpolitikaforeign policy - családpolitikafamily policy - pénzügyi politikafinancial policy - Északi-sarkArctic - fiskális politikafiscal policy - erdészeti politikaforestry policy - kormányzati politikagovernment policy - iparpolitikaindustrial policy - belpolitikadomestic policy - migrációs politikamigration policy - monetáris politikamonetary policy - agrimonetáris politikaagri-monetary policy - kikötőpolitikaports policy - közös kikötőpolitikacommon ports policy - ezüstsilver - regionális politikaregional policy - közösségi regionális politikaCommunity regional policy - szociálpolitikasocial policy - strukturális politikastructural policy - vámtarifa-politikatariff policy - közös vámtarifa-politikacommon tariff policy - szennyező anyagpollutant - légszennyező anyagatmospheric pollutant - vízszennyező anyagwater pollutant - környezetszennyezéspollution - ArgentínaArgentina - zajszennyezésnoise pollution - légszennyezésatmospheric pollution - vegyi szennyezéschemical pollution - szárazföldi eredetű szennyezéspollution from land-based sources - vízszennyezéswater pollution - élelmiszerszennyezésfood contamination - partszennyezéscoastal pollution - vízfolyások szennyezésepollution of waterways - talajszennyezéssoil pollution - tengerszennyezésmarine pollution - szárazgazdálkodásdry farming - szerves szennyezésorganic pollution - mezőgazdaság okozta szennyezéspollution from agricultural sources - radioaktív szennyezésradioactive pollution - sztratoszferikus szennyezésstratospheric pollution - hőszennyezésthermal pollution - határon átnyúló környezetszennyezéstransfrontier pollution - LengyelországPoland - vegyesművelésmixed cropping - polimerpolymer - PolinéziaPolynesia - Francia PolinéziaFrench Polynesia - burgonyapotato - hőszivattyúheat pump - aktív népességworking population - aktív mezőgazdasági népességworking population engaged in agriculture - aktív foglalkoztatott népességpersons in work - munkaképes korú népességpopulation of working age - a világ népességeworld population - inaktív népességnon-working population - halászati megállapodásfishing agreement - vegyi fegyverchemical weapon - agrárnépességrural population - városi népességurban population - sertésswine - halászati kikötőfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugáliaPortugal - Portugália régióiregions of Portugal - erőfölénydominant position - postai és távközlési szolgáltatásokpostal and telecommunications services - hagyományos fegyverconventional weapon - káliumpotassium - fejlődési potenciáldevelopment potential - ApuliaApulia - tolóhajózáspush towing - szilárd szennyezőanyagdust - politikai hatalompolitical power - költségvetési hatáskörbudgetary power - vásárlóerőpurchasing power - mérlegelési jogpower of assessment - végrehajtási jogkörpower of implementation - kezdeményezési jogpower of initiative - felügyeleti jogkörsupervisory power - döntéshozatali hatáskörpower of decision - tárgyalási felhatalmazáspower to negotiate - megerősítési jogkörpower of ratification - diszkrecionális jogkördiscretionary power - végrehajtó hatalomexecutive power - bírói hatalomjudicial power - jogalkotói hatalomlegislative power - rendeletalkotási jogstatutory power - hatóságokpublic authorities - előrecsomagoláspre-packaging - általános preferenciákgeneralised preferences - mezőgazdasági lefölözésagricultural levy - ESZAK-járulékECSC levy - első munkahelyfirst job - korai gyermekkorearly childhood - nukleáris fegyvernuclear weapon - talaj-előkészítéssoil preparation - büntetés elévülésebarring of penalties by limitation - parlament elnökeSpeaker of Parliament - sajtópress, public press - politikai sajtópolitical press - hozzátartozói nyugellátássurvivor's benefit - szolgáltatásnyújtásprovision of services - harcászati nukleáris fegyvertactical nuclear weapon - családi ellátásfamily benefit - társadalombiztosítási juttatássocial-security benefit - kölcsönloan - EBB-kölcsönEIB loan - ESZAK-kölcsönECSC loan - közösségi kölcsönCommunity loan - Euratom-kölcsönEuratom loan - környezetszennyezés megelőzéseprevention of pollution - rövid távú előrejelzésshort-term forecast - hosszú távú előrejelzéslong-term forecast - középtávú előrejelzésmedium-term forecast - költségvetési becslésbudget estimate - gazdasági előrejelzéseconomic forecasting - a jog szupremáciájaprimacy of the law - közösségi jog elsőbbségeprecedence of Community law - jutalombonus payment - vágási támogatásslaughter premium - kivágási támogatásgrubbing premium - értékesítés megszüntetésére nyújtott jövedelemtámogatásnon-marketing premium - biztosítási díjinsurance premium - tárolási támogatásstorage premium - korai zöldség és gyümölcsearly fruit and vegetables - a szennyező fizet elvepolluter pays principle - gazdasági prioritáseconomic priority - fegyveres erőkarmed forces - határozathozataldecision-making - politikai fogolypolitical prisoner - jogfosztásdeprivation of rights - árprices - árrésbracket price - exportárexport price - importárimport price - fogyasztói árconsumer price - hivatásos hadseregprofessional army - termelői árproducer price - mezőgazdasági árfarm prices - élelmiszerárfood price - cif-árcif price - vételárpurchase price - zsilipársluice-gate price - intervenciós árintervention price - szabványárnorm price - ármegállapodásprice agreement - fegyverzetmilitary equipment - ajánlati ároffer price - irányadó árguide price - alapárbasic price - aktiválási áractivating price - kiskereskedelmi árretail price - nagykereskedelmi árwholesale price - energiaárprice of energy - földárprice of farm land - piaci ármarket prices - referenciaárreference price - aromaflavouring - kivonási árwithdrawal price - önköltségi árcost price - küszöbárthreshold price - támogatott ársupport price - parkolási díjstandage - eladási árselling price - nyersanyagárcommodity price - diszkriminatív árdiscriminatory price - haszonbérfarm rent - világpiaci árworld market price - közigazgatási határozatadministrative order - előre meghatározott árprice fixed in advance - költségmentesen a hajó fedélzetérefree-on-board price - határparitásos árfree-at-frontier price - triggerártrigger price - garantált árguaranteed price - rögzített árimposed price - irányártarget price - ipari árindustrial price - szabad árfree price - maximálármaximum price - öntözésirrigation - minimálárminimum price - garantált minimálárguaranteed minimum price - átlagáraverage price - preferenciális árpreferential price - kedvezményes árreduced price - beszerzési árdelivered price - reprezentatív árrepresentative price - művészetekarts - irányadó piaci árrepresentative market price - társadalmi problémasocial problem - várostervezési problémaurban problem - kémiai eljáráschemical process - elektromos eljáráselectrical process - fizikai eljárásphysical process - közigazgatási eljárásadministrative procedure - szubvencióellenes eljárásanti-subsidy proceeding - populáris művészetpopular art - költségvetési eljárásbudgetary procedure - polgári eljáráscivil procedure - fegyelmi eljárásdisciplinary proceedings - bírósági eljárásjudicial proceedings - törvényalkotási eljáráslegislative procedure - parlamenti eljárásparliamentary procedure - büntetőeljáráscriminal procedure - Közel-KeletMiddle East - ajándéktárgygift item - termelésproduction - szalagon gyártásassembly line production - mezőgazdasági termelésagricultural production - élelmiszergyártásfood production - állattenyésztésanimal production - kézműipari termeléscraft production - közösségi termelésCommunity production - folyamatos termeléscontinuous production - energiatermelésenergy production - hidrogéngyártáshydrogen production - tömegtermelésmass production - halászati termékfishery product - elégtelen termelésunderproduction - ipari termelésindustrial production - világtermelésworld production - nemzeti termelésnational production - növénytermesztéscrop production - termelékenységproductivity - mezőgazdasági termelékenységagricultural productivity - dekorációs árucikkdecorative item - földterület termelékenységeland productivity - munkahatékonyságwork productivity - gabonakészítménycereal product - gyümölcstermékfruit product - zöldségtermékvegetable product - haltermékfish product - cukorterméksugar product - mezőgazdasági termékagricultural product - élelmiszerfoodstuff - élelmiszerkészítményprocessed food product - állati termékanimal product - húskészítménymeat product - vegyipari termékchemical product - szervetlen vegyi anyaginorganic chemical product - sűrített élelmiszerconcentrated product - csomagolt termékpackaged product - fagyasztott termékfrozen product - kozmetikai termékcosmetic product - sportfelszereléssports equipment - csomagolóanyagpackaging product - tisztítószerpolishing and scouring preparations - alaptermékprimary product - édesipari termékconfectionery product - tömegfogyasztási cikkekmass-consumption product - helyettesítő terméksubstitute product - dehidratált termékdesiccated product - diétás élelmiszerdietary product - fatermékwood product - piperecikktoilet article - ömlesztett árubulk product - füstölt terméksmoked product - ipari termékindustrial product - gyúlékony termékinflammable product - instant termékinstant product - bruttó hazai termékgross domestic product - besugárzott élelmiszerirradiated product - tejtermékmilk product - liofilizált termékfreeze-dried product - előállított termékmanufactured goods - fémtermékmetal product - bányászati termékmining product - hazai termékdomestic product - bruttó nemzeti termékgross national product - új terméknew product - származó termékoriginating product - kőolajtermékpetroleum product - gyógyszerkészítménypharmaceutical product - háztartási cikkhousehold article - fehérjetermékekprotein products - sűrített alapanyagból készült termékreconstituted product - hűtött termékrefrigerated product - bruttó regionális termékgross regional product - sózott terméksalted product - félkész áruksemi-manufactured goods - érzékeny terméksensitive product - mélyfagyasztott termékdeep-frozen product - textilterméktextile product - kézművescraftsman - állatorvosi termékveterinary product - kereskedelmi szakmáksales occupation - pénzügyi szakmafinancial occupation - szabadfoglalkozásúliberal profession - egészségügyi szakmahealth care profession - paramedicinális szakmaparamedical profession - WFPWFP - cselekvési programaction programme - segélyprogramaid programme - tantervteaching curriculum - kutatási programresearch programme - választási programelection programme - tudományos fejlődésscientific progress - beruházási projektinvestment project - költségvetési tervezetdraft budget - kormány által előterjesztett törvényjavaslatgovernment bill - kutatási projektresearch project - ipari projektindustrial project - eladásösztönzéssales promotion - kereskedelem ösztönzésetrade promotion - beruházásösztönzésinvestment promotion - ingatlanfejlesztésproperty development - szakmai előmenetelpromotion - választási propagandaelection campaign publicity - EK-javaslatEC proposal - előadó-művészetperforming arts - képviselői törvényjavaslatnon-government bill - állami tulajdonpublic property - földtulajdonland and buildings - mezőgazdasági ingatlanagricultural real estate - ingatlantulajdonreal property - ipari tulajdonindustrial property - szellemi tulajdonintellectual property - személyes vagyontárgypersonal property - magántulajdonprivate property - ArubaAruba - bányászati kutatásmineral prospecting - jövőtanulmányokforward studies - prostitúcióprostitution - zajvédelemnoise protection - környezetvédelemenvironmental protection - az állatvilág védelmeprotection of animal life - a növényvilág védelmeprotection of plant life - a magánélet védelmeprotection of privacy - ESAESA - állatvédelemprotection of animals - társasági tagok védelmeprotection of shareholders - kapcsolattartás védelmeprotection of communications - szabadságok védelmeprotection of freedoms - kissebségek védelmeprotection of minorities - diplomáciai védelemdiplomatic protection - fogyasztóvédelemconsumer protection - szakosítási megállapodásspecialisation agreement - ÁzsiaAsia - piacvédelemmarket protection - nemzeti örökségvédelemheritage protection - természeti környezet megőrzésecountryside conservation - talajvédelemsoil protection - anya- és gyermekvédelemcare of mothers and infants - protekcionizmusprotectionism - állati fehérjeanimal protein - szintetikus fehérjesynthetic protein - tejfehérjemilk protein - Dél-ÁzsiaSouth Asia - növényi fehérjevegetable protein - megállapodás jegyzőkönyveprotocol to an agreement - cukorjegyzőkönyvprotocol on sugar - prototípusprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - tartományprovince - pszichiátriapsychiatry - pszichológiapsychology - munkapszichológiaoccupational psychology - közzétételpublication - közösségi kiadványCommunity publication - jogszabály kihirdetésepublication of a law - reklámadvertising - tisztességtelen reklámadvertising malpractice - elszámolások nyilvánosságapublication of accounts - a díjszabás közzétételepublication of tariffs - KatarQatar - politikai menedékjogpolitical asylum - szakképesítésprofessional qualifications - környezetminőségquality of the environment - életminőségquality of life - termékminőségproduct quality - kifogott hal mennyiségequantity of fish landed - hátrányos társadalmi helyzetű osztálysocially disadvantaged class - írásbeli kérdéswritten question - szóbeli kérdésoral question - parlamenti kérdésparliamentary question - szennyeződésmentesítésdecontamination - határozatképességquorum - fogási kvótacatch quota - szükséges szavazatarányelectoral quota - radioaktivitásradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - műsorszórás, sugárzásbroadcasting, broadcast medium - sugárvédelemradiation protection - ENSZ-közgyűlésUN General Assembly - kőolaj-finomításoil refining - cukorfinomítássugar refining - szőlőgrape - cégnévbusiness name - tőke hazatelepítéserepatriation of capital - jelentésreport - a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolataagriculture-trade relationship - a mezőgazdaság és az ipar kapcsolataagriculture-industry relationship - éves jelentésannual report - bizottsági jelentéscommittee report - kutatási jelentésresearch report - jogszabályok közelítéseapproximation of laws - politikák közelítéseapproximation of policies - Rasz el-HajmaRas Al Khaimah - adóalapbasis of tax assessment - megállapodás megerősítéseratification of an agreement - viszonyszámratio - atomreaktornuclear reactor - szakmai átképzésvocational retraining - újrafelfegyverkezésrearmament - viszontbiztosításreinsurance - teljes körű felméréscensus - népszámláláspopulation census - képzési támogatásassistance in training - gazdasági recesszióeconomic recession - bevételrevenue - exportbevételexport revenue - megengedhetőségadmissibility - kutatásresearch - agrárkutatásagronomic research - alkalmazott kutatásapplied research - energiakutatásenergy research - dokumentumok visszakeresésedocument retrieval - környezetvédelmi kutatásenvironmental research - erdészeti kutatásforestry research - halászati kutatásfishery research - ipari kutatásindustrial research - orvosi kutatásmedical research - tudományos kutatásscientific research - betakarításharvest - ajánlásrecommendation - közösségi ajánlásCommunity recommendation - gazdasági megállapodáseconomic agreement - kölcsönös biztosítómutual assistance scheme - ESZAK-ajánlásECSC recommendation - EAEK-ajánlásEAEC recommendation - oklevelek elismeréserecognition of diplomas - gazdasági újjáépítéseconomic reconstruction - kertészetre való áttérésconversion to horticulture - állatállomány átállításaherd conversion - ipari átállásindustrial conversion - húsmarha-tenyésztésre való áttérésconversion to beef production - termelési áttérésredirection of production - fellebbezés közigazgatási szervnélappeal to an administrative authority - megsemmisítési keresetaction for annulment - mulasztás megállapítása iránti keresetaction for failure to act - tagállami mulasztás megállapítása iránti keresetaction for failure to fulfil an obligation - személyzetfelvételrecruitment - egyesületassociation - energetikai hasznosításenergy recovery - tőke visszaforgatásarecycling of capital - a hulladék anyagában történő hasznosításawaste recycling - aromanövényaromatic plant - haderőcsökkentésforce reduction - gyógynövénymedical plant - szójaolajsoya bean oil - napraforgóolajsunflower seed oil - munkaidő-csökkentésreduction of working time - vadhúsmeat from game - nyúlhúsrabbit meat - kukoricaolajmaize oil - vámcsökkentéstariff reduction - sovány tejporskimmed milk powder - viszontleszámítolásrediscounting - átértékelésrevaluation - újrakivitelre-export - szárított termékdried product - stabilizátortexture agent - gyorsított eljárássummary procedure - mezőgazdasági támogatásaid to agriculture - népszavazásreferendum - közösségi preferenciaCommunity preference - közigazgatási reformadministrative reform - KAP-reformreform of the CAP - agrárreformagrarian reform - a mezőgazdasági termelés szabályozásaregulation of agricultural production - oktatási reformeducational reform - mezőgazdasági kvótaagricultural quota - garanciaküszöbguarantee threshold - alternatív mezőgazdasági termelésalternative agricultural production - olaj- és zsírilletéktax on oils and fats - földreformland reform - hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségless-favoured agricultural area - női gazdálkodówoman farmer - fiatal gazdálkodóyoung farmer - igazságszolgáltatási reformjudicial reform - mezőgazdasági üzemek összefogásagrouping of farms - mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapfarm return - növény-egészségügyi termékplant health product - menekültrefugee - gyomirtó szerherbicide - veszettségrabies - tejtermelésdairy production - gabonapótlócereal substitute - politikai menekültpolitical refugee - erdészeti érdekcsoportforestry group - ajánlat elutasításarefusal to bid - fakitermeléswood production - erdészeti tulajdonforestry property - állami erdőpublicly-owned forest - magánerdőprivate forest - értékesítés megtagadásarefusal to sell - kagylótenyésztésshellfish farming - halászati termelésfishery produce - halászati jogosítványfishing licence - autoritárius rendszerauthoritarian regime - segélyrendszeraid system - vállalkozás szétválásademerger - transznacionális vállalkozástransnational corporation - kizárólagos beszerzési megállapodásexclusive purchasing agreement - közhasznú vállalkozáspartly nationalised undertaking - szelektív forgalmazási megállapodásselective distribution agreement - földtulajdoni rendszerlandholding system - elektronikus levélelectronic mail - határon átnyúló adatáramláscross-frontier data flow - kereskedelmi médiacommercial media - gazdasági rendszereconomic system - helyi médialocal media - magánmédiaprivate media - katonai diktatúramilitary regime - adatátviteli hálózattransmission network - videokonferenciavideophone conference - európai televízióEuropean television - parlamentáris rendszerparliamentary system - előfizetéses televíziópay television - videotexVideotex - otthoni számítástechnikahome computing - információtárolásinformation storage - politikai rendszerpolitical system - alkalmazott számítástechnikacomputer applications - számítógépes bűnözéscomputer crime - adatvédelmi jogdata-processing law - mesterséges intelligenciaartificial intelligence - régióregion - az EU Hivatalos LapjaEU Official Journal - számítógépes kalózkodáscomputer piracy - mezőgazdasági régióagricultural region - választási monitoringelection monitoring - mandátumok halmozásamultiple office holding - választási eredményelection result - hatáskör delegálásadelegation of power - brüsszeli régióBrussels region - parlamenti küldöttségparliamentary delegation - választójogi korhatárvoting age - föderalizmusfederalism - tengerparti régiócoastal region - plebiszcitumplebiscite - szavazateloszlásdistribution of votes - véleményezési jogadvisory power - fejlődő régiódevelopment region - kinevezési jogpower to appoint - kiváltságprivilege - radikális pártradical party - hegyvidéki térségmountain region - kevésbé fejlett térségless-favoured region - eltűnés erőszakos körülmények közöttforced disappearance - politikai kisebbségpolitical minority - rendőrségi ellenőrzéspolice checks - pacifizmuspacifism - polgári védelemcivil defence - gazdasági régióeconomic region - szavazás képviselő útjánvote by delegation - konzorciumconsortium - flamand régióFlanders - végrehajtó szervexecutive body - kormányprogramgovernment programme - határ menti régiófrontier region - piactámogatásmarket support - gazdasági átalakuláseconomic conversion - ipari térségindustrial region - átalakulási támogatásredevelopment aid - szerkezetátalakítási támogatásaid for restructuring - értékesítési támogatássales aid - ipari támogatásaid to industry - jövedelem-újraelosztásredistribution of income - EK mediterrán térségEC Mediterranean region - humanitárius segítségnyújtáshumanitarian aid - segély menekültek részéreaid to refugees - katasztrófa áldozatainak segélyezéseaid to disaster victims - fejlesztési segélydevelopment aid - kiemelt régiópriority region - vidéki térségrural region - újonnan iparosodott országnewly industrialised country - idegenforgalmi régiótourist region - szociális gazdaságsocial economy - mezőgazdasági számlákeconomic accounts for agriculture - vallon régióWalloon region - hatástanulmányimpact study - gazdasági következményeconomic consequence - egyeztető eljárásconciliation procedure - regionalizációregionalisation - metróunderground railway - tehergépjárműlarge vehicle - űrközlekedésspace transport - űrjárműspace vehicle - a kereskedelem regionalizálásaregionalisation of trade - űrállomásspace station - regionalizmusregionalism - járműkölcsönzésvehicle rental - közlekedési területdestination of transport - rendeletregulation - hajóvezetői engedélyship's passport - fuvarozási díjtransport price - közösségi rendeletCommunity regulation - a fuvardíjszabás engedélyezéseapproval of tariffs - kikötőforgalomport traffic - EAEK-rendeletEAEC Regulation - forgalomirányítástraffic control - szállítási kontingenstransport quota - közlekedési piactransport market - járműnyilvántartásvehicle registration - járműokmányvehicle documents - vitarendezéssettlement of disputes - az utazás időtartamalength of journey - nagy sebességű közlekedéshigh-speed transport - fuvarokmánytransport document - vezetési idődriving period - időszakos műszaki vizsgálatroadworthiness tests - utazási ügynökségtravel agency - költségvetési rendeletfinancial regulation - szállítási szerződéscontract of carriage - társasági tagcompany member - csődeljáráscomposition - kereskedelmi rendelkezésektrade regulations - várostervezési szabályozástown-planning regulations - légitársaságairline - közúti forgalomroad traffic - vadászati jogszabályokhunting regulations - tengeriközlekedés-politikashipping policy - tengeri konferenciamaritime conference - közlekedési szabályoktraffic regulations - hulladéklerakásdumping of waste - hulladék tárolásastorage of waste - építési jogszabályokbuilding regulations - toxikus anyagtoxic substance - környezetbarát járműnon-polluting vehicle - a tengerfenék hasznosításaexploitation of the sea-bed - források pótlásareplacement of resources - környezeti hatásenvironmental impact - környezetvédelmi ellenőrzésenvironmental monitoring - földrengés-monitoringseismic monitoring - partvédelemshore protection - sebességszabályozásspeed control - vízgazdálkodáswater management - kartelljogcontrol of restrictive practices - geofizikai környezetgeophysical environment - állóvízstagnant water - befektetési szabályokregulation of investments - a tenger élővilágamarine life - vadvilágwildlife - biztosításinsurance - árszabályozásprice regulations - növényállományplant resources - torkolatestuary - mezőgazdasági katasztrófaagricultural disaster - vámszabályokcustoms regulations - levélvesztésdefoliation - erózióerosion - gépjárművek okozta szennyezésmotor vehicle pollution - közlekedéspolitikai szabályoktransport regulations - olajszennyezésoil pollution - fémek okozta szennyezésmetal pollution - hajók okozta szennyezéspollution from ships - ipari szennyezésindustrial pollution - piacszabályozásmarket stabilisation - exportlefölözésexport levy - importilletékimport levy - születésszabályozásbirth control - tiltott kereskedelemillicit trade - intervenciós hivatalintervention agency - NimexeNimexe - kereskedelemi szabályozásregulation of transactions - eredetmegjelölésdesignation of origin - vámfelfüggesztéses eljáráscustoms procedure suspending duties - újrabehozatalre-import - vámvisszatérítéscustoms drawback - iskolai újrabeilleszkedésre-integration into school - EK vámterületEC customs territory - társadalmi rehabilitációsocial rehabilitation - egységes vámokmánysingle document - vámalakiságok egyszerűsítésesimplification of formalities - a költségvetési tervezet elutasításarejection of the budget - tarifális besorolásspecification of tariff heading - kereskedelmi kapcsolatoktrade relations - pénzügyi megállapodásfinancial agreement - exportbiztosításaexport credit insurance - hulladékhőthermal discharge - cserekereskedelemcountertrade - közösségi kivitelCommunity export - közösségi behozatalCommunity import - áruk és szolgáltatásokgoods and services - a gazdaság élénkítésereflation - termelési javakintermediate goods - kétoldalú kapcsolatokbilateral relations - tőkejavakcapital goods - használt áruused goods - integrált kereskedelemintegrated trade - kulturális kapcsolatokcultural relations - ipari fogyasztásintermediate consumption - világfogyasztásworld consumption - merchandisingmerchandising - marketingtheory of marketing - diplomáciai kapcsolatokdiplomatic relations - kereskedelmi rendezvénytrade event - nettó árprice net of tax - munkaügyi kapcsolatoklabour relations - veszteséges eladásselling at a loss - önkiszolgálóself-service store - társulásos kiskereskedelemaffiliated retailing - vándorkereskedelemitinerant trade - önálló kiskereskedésindependent retailer - üzletláncchain store - az iskola és a gazdasági élet kapcsolataischool-industry relations - nagybani piacwholesale trading centre - terjesztődistributor - gazdasági kapcsolatokeconomic relations - pénzügyi likviditásprivate-sector liquidity - állam és egyház kapcsolatachurch-State relations - balesetbiztosításpersonal accident insurance - Kelet-Nyugat kapcsolatokEast-West relations - iparközi kapcsolatokinter-industrial relations - monetáris válságmonetary crisis - intézményközi kapcsolatokinterinstitutional relations - devizakorlátozásexchange restriction - nemzetközi kapcsolatokinternational relations - kamatmentes hitelfree credit - leszámítolási kamatlábdiscount rate - hitelkorlátozáscredit control - interparlamentáris kapcsolatokinterparliamentary relations - értékpapírtőzsdestock exchange - Közösségen belüli kapcsolatokintra-Community relations - tőkekiáramlásoutflow of capital - transzferártransfer pricing - a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolatalegislative-executive relations - nagyon rövid távú finanszírozásvery short-term financing - monetáris kapcsolatokmonetary relations - vállalati pénzügyekcorporate finance - többoldalú kapcsolatokmultilateral relations - vagyonbiztosításproperty insurance - személybiztosításpersonal insurance - együttbiztosításco-insurance - kapcsolatok a város és a vidék közötttown-country relationship - hitelintézetcredit institution - iparbankfinance house - elektronikus banki szolgáltatáselectronic banking - munkahelyi baleset-biztosításoccupational accident insurance - emberi kapcsolatokhuman relations - bankfelügyeletbanking supervision - banki díjakbank charges - költségvetési előirányzatbudget appropriation - általános költségvetésgeneral budget - közönségkapcsolatokpublic relations - regionális pénzügyekregional finances - vallásreligion - a közösségi költségvetés finanszírozásafinancing of the Community budget - tagállami hozzájárulásMember State's contribution - kormányátalakításcabinet reshuffle - adóegyezménytax convention - adóellenőrzéstax inspection - törlesztésredemption - különadóspecial tax - birtokrendezésreparcelling - tarifatáblázatbracket rate - kiviteli vámok elengedéseremission of export duties - egységárunit price - támogatott díjszabássupport tariff - vegyes ármixed price - importhelyettesítésimport substitution - mezőgazdasági termékek áraprice of agricultural produce - munkaviszonyból származó jövedelemremuneration of work - mezőgazdasági biztosításagricultural insurance - terméshozamcrop yield - állampolgári neveléscivics - kereskedelmi oktatáscommercial education - oktatási anyagteaching materials - oktatóprogramteaching software - kapcsolat az iskola és a munka világa közöttschool-working life relations - városrekonstrukcióurban renewal - neurobiológianeurobiology - jövedelmezőségprofitability - nőgyógyászatgynaecology - ideggyógyászatneurology - gyermekgyógyászatpaediatrics - fogorvostandental medicine - elsősegélyfirst aid - alternatív gyógyászatalternative medicine - ipari reorganizációindustrial reorganisation - akusztikaacoustics - optikaoptics - kibernetikacybernetics - kőzettanpetrology - segély szétosztásadistribution of aid - vallási szektareligious sect - teológiatheology - adóterhek megoszlásadistribution of the tax burden - egységes piacsingle market - a népesség földrajzi megoszlásageographical distribution of the population - egyszülős családone-parent family - örökbefogadott gyermekadopted child - gépjármű-biztosításmotor vehicle insurance - a termelés elosztásadistribution of production - családvédelemfamily protection - piacfelosztási megállapodásmarket-sharing agreement - mesterséges megtermékenyítésartificial reproductive techniques - mesterséges termékenyítésartificial insemination - in vitro megtermékenyítéstest tube fertilisation - javak elosztásadistribution of wealth - dajkaanyasurrogate mother - szülői jogparental authority - mandátumok elosztásaallocation of seats - leszármazásdescendant - vezetéknévsurname - szülői felelősségparental responsibility - különválásjudicial separation - népességdinamikapopulation dynamics - jövedelemelosztásdistribution of income - migránsmigrant - munkaelosztásallocation of work - letelepedési célú migrációmigration for settlement purposes - hazatelepülési támogatásrepatriation grant - népességelöregedésageing of the population - szakmai mobilitásjob mobility - földrajzi eloszlásgeographical distribution - kormegoszlásdistribution by age - egy főre jutó elosztásper capita distribution - kitüntetéshonour - önkéntes munkavoluntary work - önkéntes szervezetvoluntary organisation - munkanélküliségi biztosításunemployment insurance - foglalkoztatottak szerinti elosztásdistribution per employed person - játékgaming - játék-szervezésgaming establishment - elektronikus játékautomatic game - nemi megoszlásdistribution by sex - sporthorgászatsport fishing - turistaforgalomtourist exchange - idegenforgalomforeign tourism - falusi turizmusrural tourism - repertóriumdirectory - idegenforgalmi infrastruktúratourist infrastructure - szociális költségvetéssocial budget - újraültetésreplanting - európai szociálpolitikaEuropean social policy - bűnözés elleni küzdelemprevention of delinquency - bűnözéscrime - testi fogyatékosphysically disabled - előirányzatok átcsoportosításacarry-over of appropriations - szellemi fogyatékosmentally disabled - hajléktalansághomelessness - szexuális csonkítássexual mutilation - heti pihenőidőweekly rest period - visszaélés kábítószerreldrug traffic - általános orvostangeneral medicine - szociális támogatássocial assistance - szociális létesítménysocial facilities - társadalombiztosítási jogsocial security legislation - szociális munkasocial work - otthoni segítségnyújtáshome help - kiegészítő nyugdíjsupplementary pension - szakszervezeti képviselőunion representative - egészségbiztosítási kártyahealth card - egészségügyi kiadásokhealth expenditure - kórházi költségekhospital expenses - diplomáciai képviseletdiplomatic representation - hospitalizációhospitalisation - otthoni ápoláshome care - betegjogokpatient's rights - közegészségügypublic hygiene - társadalom-orvostansocial medicine - hitelbiztosításcredit insurance - munkavállalói képviseletworkers' representation - magánorvoslásprivate medical treatment - városépítészeturban construction - városi infrastruktúraurban infrastructure - ingatlanpiacproperty market - politikai képviseletpolitical representation - bérleti szabályozásrent regulations - Man szigetIsle of Man - Kasztília és LeónCastile-Leon - arányos képviseletproportional representation - Kasztília-La ManchaCastile-La Mancha - KantábriaCantabria - Baleár-szigetekBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta és MelillaCeuta and Melilla - elnyomásrepression - madridi közösségCommunity of Madrid - valenciai közösségCommunity of Valencia - Murciai RégióRegion of Murcia - Észak-PortugáliaNorthern Portugal - Közép-PortugáliaCentral Portugal - Lisszabon és a Tejo völgyeLisbon and the Tagus Valley - Észak-AngliaNorthern England - Északnyugat-AngliaNorth-West England - Délkelet-AngliaSouth-East England - Délnyugat-AngliaSouth-West England - gazdasági fellendüléseconomic recovery - Antigua és BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher és NevisSaint Christopher and Nevis - sokszorosításduplicating - Saint Vincent és Grenadine-szigetekSaint Vincent and the Grenadines - Amerikai Virgin-szigetekUS Virgin Islands - Nagy-MaghrebGreat Maghreb - állatnemesítésanimal breeding - növényszaporításplant propagation - Marshall-szigetekMarshall Islands - Amerikai SzamoaAmerican Samoa - fogyatékkal élők biztosításadisability insurance - köztársaságrepublic - sarkvidékpolar region - Dominikai KöztársaságDominican Republic - Pitcairn-szigetekPitcairn Islands - munkavállalók igénybe vételerequisitioning of workers - biológiai fegyverbiological weapon - tömegpusztító fegyverweapon of mass destruction - stratégiai atomfegyverstrategic nuclear weapon - információs hálózatinformation network - atombombaatomic bomb - mezőgazdasági számviteli információs hálózatfarm accountancy data network - ballisztikus rakétaballistic missile - irányított lövedékguided missile - interkontinentális rakétaintercontinental missile - közlekedési hálózattransport network - hadiflottawarships - vasúthálózatrail network - űrfegyverspace-based weapons - lézerfegyverlaser weapon - gyújtófegyverincendiary weapon - lőfegyverek és lőszerekfirearms and munitions - hajóúthálózatnetwork of navigable waterways - szárazföldi hadseregland forces - félkatonai erőkparamilitary force - közúthálózatroad network - légierőair force - tartalékos hadseregreserve army - külföldön állomásozó haderőkforces abroad - haditengerészetnavy - tartalékokreserves - női katonai szolgálatwomen's military service - önkéntes katonai szolgálatvoluntary military service - céltartalékprovision - védelmi kiadásokdefence expenditure - stratégiai védelemstrategic defence - devizatartalékforeign-exchange reserves - nemzetközi biztonságinternational security - fegyverzeti politikaarms policy - európai fegyverzetpolitikaEuropean arms policy - európai biztonságEuropean security - nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásanuclear non-proliferation - fegyverzetkorlátozásarms limitation - atomfegyvermentes övezet létrehozásacreation of nuclear-free zones - természetvédelmi területnature reserve - fegyverrendszerek összehangolásaharmonisation of weapons - lakóhelyresidence - nemzetközi megállapodásinternational agreement - kétoldalú megállapodásbilateral agreement - többoldalú megállapodásmultilateral agreement - másodlagos lakóhelysecondary residence - nemzetközi tárgyalásokinternational negotiations - megállapodás aláírásasignature of an agreement - nemzetközi jogi okmányinternational instrument - nemzetközi egyezményinternational convention - peszticid-szermaradékpesticide residue - nemzetközi szervezet határozataresolution - fahulladékwood residue - európai egyezményEuropean convention - ENSZ nemzetközi egyezségokmányUN international covenant - nemzetközi ügyekinternational affairs - szerződés megszüntetésetermination of a contract - nemzetközi kérdésinternational issue - kárbiztosításindemnity insurance - gyantaresin - a két német állam közötti kapcsolatokrelations between the two German States - hivatalos látogatásofficial visit - nemzetközi segítségnyújtásinternational aid - magatartási kódexcode of conduct - nemzetközi szankciókinternational sanctions - közösségi állásfoglalásCommunity resolution - vallási csoportreligious group - szociokulturális csoportsocio-cultural group - élelmiszer-önellátásself-sufficiency in food - együttműködési politikacooperation policy - ENSZ határozatUN resolution - jogi együttműködéslegal cooperation - katonai megszállásmilitary occupation - EP-állásfoglalásEP resolution - megszállt területoccupied territory - többnemzetiségű erőkmultinational force - felelősségliability - hadifogolyprisoner of war - örmény-kérdésArmenian question - kurdisztáni kérdésKurdistan question - palesztin-kérdésPalestinian question - Németország egyesüléseunification of Germany - nemzetközi felelősséginternational responsibility - CDECDE - euromissileEuro-missile - fegyverzetellenőrzésarms control - miniszteri felelősségministerial responsibility - START-megállapodásSTART agreement - ABM-szerződésABM Agreement - békés övezetpeace zone - egészségbiztosításhealth insurance - büntetőjogi felelősségcriminal liability - EBESZOSCE - tartós munkanélküliséglong-term unemployment - munkába történő visszailleszkedésreintegration into working life - politikai felelősségpolitical responsibility - küzdelem a munkanélküliség ellenfight against unemployment - humánerőforrás-tervezésmanpower planning - megosztott munkavállalásjob sharing - állampolgárnational - munkaviszony megszűnésetermination of employment - munkahelyváltáschange of job - helyi foglalkoztatási kezdeményezéslocal employment initiative - nem fizetett munkaunpaid work - EK-tagállam állampolgáraCommunity national - ideiglenes foglalkoztatástemporary employment - vadállományanimal resources - fiatalkorúak foglalkoztatásayouth employment - női munkafemale work - tengeri forrásokresources of the sea - szakmai továbbképzésupdating of skills - gazdasági forrásokeconomic resources - szakmai gyakorlattraineeship - vízkészletwater resources - földi erőforrássoil resources - foglalkoztatási statisztikaemployment statistics - energiaforrásokenergy resources - segédmunkásauxiliary worker - külföldre kirendelt munkavállalóexpatriate worker - tengeri szállítási biztosításmarine insurance - vállalkozóentrepreneur - ügyvezető igazgatómanaging director - halászati erőforrásokfishery resources - önálló foglalkozásself-employed person - ásványi nyersanyagokmineral resources - munkaszüneti nappublic holiday - vasárnapi munkaSunday working - természeti erőforrásoknatural resources - munkavégzés ütemerate of work - megújuló forrásokrenewable resources - távmunkateleworking - fizetések befagyasztásapay freeze - kiegészítő forrásokadditional resources - bércsökkentéspay cut - természetbeni juttatásfringe benefit - juttatások és költségtérítésekallowances and expenses - költségvetési forrásokbudgetary resources - kinevezésappointment of staff - saját forrásokown resources - eljárási szabályzatrules of procedure - próbaidőprobationary period - étkeztetéscatering - szakszervezeti jogoktrade union rights - szakszervezeti szabadságtrade union freedom - szakmai etikaprofessional ethics - kötelező biztosításcompulsory insurance - export-visszatérítésexport refund - nyereségrészesedésprofit sharing - import-visszatérítésimport refund - szakszervezeti választástrade union election - szociális partnereksocial partners - közalkalmazotti szervezetunion of civil servants - szakmai szövetségprofessional association - szakszervezettrade union - termelési visszatérítésproduction refund - kiviteli korlátozásexport restriction - diplomáciai hivataldiplomatic profession - behozatali korlátozásimport restriction - kommunikációs szakmacommunications profession - versenykorlátozásrestriction on competition - igazgatási személyzetadministrative personnel - titkársági személyzetsecretarial staff - kereskedelmi korlátozástrade restriction - információs szakmainformation profession - tudományos hivatásscientific profession - műszaki szakmatechnical profession - szabadságkorlátozásrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - biztosítási szakmainsurance occupation - mennyiségi korlátozásquantitative restriction - kiskereskedéssmall retailer - fogorvosdentist - orvosdoctor - állatorvosveterinarian - gyógyszerészpharmacist - szülésznőmidwife - művészpályaartistic profession - magánbiztosításprivate insurance - ipari szerkezetátalakításindustrial restructuring - irodalmi pályaliterary profession - működési eredményoperating result - kereskedelmi személyzetsales staff - kereskedelmi képviselősales representative - mezőgazdasági teljesítményagricultural performance - iskolai eredményekschool results - informatikai szakmainformation technology profession - idegenforgalmi szakmatourist profession - szállodai szakmahotel profession - kiszolgálószemélyzetservice occupation - a vámtételek visszaállításarestoration of customs duties - bankszakmabanking profession - profi sportprofessional sport - átszállítástransit - tanulási zavarokbackwardness at school - európai ipari térségEuropean industrial area - közösségi iparpolitikaCommunity industrial policy - piacról történő visszavonáswithdrawal from the market - kézműiparhandicrafts - kisiparsmall industry - középiparmedium-sized industry - kis- és középiparsmall and medium industries - nyugdíjasretired person - ipartelepítéslocation of industry - ipari szabadövezetindustrial free zone - előnyugdíjazásearly retirement - műszaki parktechnology park - termelési többletproduction surplus - áruátrakodáshandling - állami biztosításpublic insurance - üzemanyag újrafeldolgozásafuel reprocessing - ipari feldolgozásindustrial manufacturing - termelési kvótaproduction quota - termelési statisztikákproduction statistics - termékfelelősségproducer's liability - új technológianew technology - csúcstalálkozósummit meeting - tiszta technológiaclean technology - hagyományos technológiatraditional technology - technológiai folyamattechnological process - műszaki szabályoktechnical regulations - termék élettartalmaproduct life - hibás termékdefective product - miniszteri találkozóministerial meeting - műszaki előírástechnical specification - európai szabványEuropean standard - nemzetközi szabványinternational standard - a szabványok harmonizációjaharmonisation of standards - műszaki szabálytechnical rule - nemzetközi találkozóinternational meeting - újrafelhasználási technológiarecycling technology - kutatási költségvetésresearch budget - béremeléspay rise - EurekaEureka - kutató személyzetresearch staff - közösségi kutatási politikaCommunity research policy - ipari és kutatási kapcsolatokindustry-research relations - viszonteladódealer - jövedelemincome - kutatóintézetresearch body - márkanévbrand name - bejegyzett védjegyregistered trademark - formatervezési minták és modellekdesigns and models - kiegészítő jövedelemsupplementary income - védjegyjogtrademark law - európai védjegyEuropean trademark - állatkísérletexperiment on animals - emberen végzett kísérletexperiment on humans - vállalaton belül végzett kutatáscompany research - alapkutatásbasic research - katonai kutatásmilitary research - egyetemi kutatásuniversity research - felelősségbiztosításthird-party insurance - befektetési jövedeleminvestment income - 77-ek csoportjaGroup of 77 - Contadora-csoportContadora Group - függő területdependent territory - fogyasztói mozgalomconsumer movement - gazdálkodásból származó jövedelemfarmers' income - képviselői költségtérítéssecretarial allowance - veszélyes anyagok szállításatransport of dangerous goods - mezőgazdasági jövedelemfarm income - oktatási módszerteaching method - háztartások jövedelmehousehold income - adóköteles jövedelemtaxable income - nemzeti jövedelemnational income - a tengerfenék természeti kincseiunderwater mineral resources - nem bér jellegű jövedelemincome in addition to normal pay - korszerű anyagokadvanced materials - padlóburkoló anyagokfloor coverings - szupravezető ötvözetsuperconducting alloy - kompozit anyagcomposite materials - műszaki kerámiatechnical ceramics - speciális polimerspecial polymer - amorf anyagokamorphous materials - ultrafinom részecskeultra-fine particle - bioanyagokbiomaterials - alakemlékező ötvözetshape-memory alloy - alkotmány felülvizsgálataconstitutional revision - ADN-megállapodásADN agreement - perifériaperipheral - szabadnapok elosztásastaggering of holidays - törvénymódosításamendment of a law - személyi számítógépmicro-computer - idegenforgalmi politikatourism policy - fuvarbiztosítástransport insurance - ipari forradalomindustrial revolution - Nemzetközi Munkaügyi HivatalInternational Labour Office - ECOSOCEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Észak-Rajna–VesztfáliaNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rajna-PfalzRhineland-Palatinate - Rajna-AlpokRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények JavításáértEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - firenzei Európai Egyetemi IntézetEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - jólétwealth - WAEMUWAEMU - életbiztosításlife assurance - ricinuscastor bean - ADCADC - RingköbingRingkoebing - CACMCACM - kockázati fedezetinsured risk - DACDAC - egészségügyi kockázathealth risk - nukleáris politikanuclear policy - rizsrice - kőolaj-politikapetroleum policy - szénhidrogének raktározásastorage of hydrocarbons - erőművek leszerelésedecommissioning of power stations - agrárenergiaagro-energy - energiaiparenergy industry - gasoholgasohol - bioalkoholmotor spirit - robottechnológiarobotics - energiahordozóenergy-generating product - széniparcoal industry - robotizálásrobotisation - szénbányászati politikacoalmining policy - szénfeldolgozáscoal processing - érclelőhelyore deposit - társadalmi szerepsocial role - bányászati tevékenységmining operation - bányászati termelésmining production - nyugdíjrendszerpension scheme - RoskildeRoskilde - ércbányászatmining of ore - fémércmetallic ore - bauxitbauxite - bitumenes anyagokbituminous materials - talajok és kőzetekearths and stones - salt - csapágyazásbearing - foszfátphosphate - kálisókpotash - RomániaRomania, Roumania, Rumania - kőolajkutatáspetroleum exploration - olajkitermelésextraction of oil - tengeri létesítményoffshore structure - kőolajtermeléspetroleum production - butánbutane - paraffinalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - kőolajcrude oil - benzinpetrol - dízelüzemanyagdiesel fuel - fűtőolajfuel oil - Egyesült KirályságUnited Kingdom - propángázpropane gas - repülőbenzinaviation fuel - ólmozatlan benzinlead-free petrol - brit TOTUnited Kingdom OCT - tengeri olajoffshore oil - az Egyesült Királyság régióiregions of the United Kingdom - erőműpower plant - villamosenergia-iparelectrical industry - RuandaRwanda - erőmű telephelyesiting of power stations - hidroelektromos fejlesztéshydroelectric development - SabaSaba - reaktorhűtésreactor cooling system - nukleáris kémianuclear chemistry - asztronómiaastronomy - SabahSabah - besugárzott tüzelőanyagirradiated fuel - szacharózsucrose - bioeljárásbioprocess - bioiparbio-industry - biotechnológiabiotechnology - speciális kémiaspecial chemicals - Nyugat-SzaharaWestern Sahara - nem lapos terméknon-flat product - lapos termékflat product - pléhsheet - profilvassection - SzahelSahel - vékony fóliathin sheet - szalonnalard - kémiai alapanyagiparraw chemical industry - kémiai elemchemical element, element - kémiai vegyületchemical compound, compound - festékek és lakkokpaints and varnishes - Saint EustatiusSaint Eustatius - gyógyszermedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Saint MartinSaint Martin - szerves vegyi anyagorganic chemical - peszticidiparpesticides industry - fémiparmetallurgical industry - vállalatközi megállapodásinter-company agreement - Asztúriai HercegségPrincipality of Asturias - Saint Pierre és MiquelonSaint Pierre and Miquelon - vas- és acéltermékekiron and steel product - csavargyártásbolt and screw industry - bádogipar és késgyártástinplate and cutlery industry - vasáruironmongery - vastermékiron product - fémbevonásmetal coating - Szent IlonaSaint Helena - vas- és acélipari munkagépiron and steel-working machinery - különleges acélspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimonantimony - berilliumberyllium - kadmiumcadmium - ferroötvözetferro-alloy - tantáltantalum - lefoglalásseizure of goods - kerékpár- és motorkerékpár-gyártáscycle and motorcycle industry - gépszerszámtool industry - tudományos berendezésscientific apparatus - díjazáspay - orvosi és sebészeti műszerekmedical and surgical instruments - teljesítménybérpiece work pay - hűtőházcold store - órabérhourly wage - ipari robotindustrial robot - háztartási munka díjazásawages for housework - minimálbérminimum pay - pumpapump - IATAIATA - alkalmazottwage earner - audiovizuális eszközaudio-visual equipment - hangreprodukciós berendezéssound reproduction equipment - Salamon-szigetekSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektromos vezetékelectric cable - távközlési eszköztelecommunications equipment - háztartási elektromos készülékhousehold electrical appliance - fegyelmi büntetésadministrative penalty - ipari elektromos gépekindustrial electric machinery - elektromos gépezetelectric machinery - elektromágneses berendezéselectro-magnetic equipment - közösségi szankcióCommunity sanction - videolemezvideo disc - videokazettavideo cassette - adatrögzítőrecording medium - gazdasági szankcióeconomic sanctions - hanglemezrecord - optikai adathordozóoptical medium - felvételrecording - sugárforrásapparatus based on the use of rays - rádiós távközlésradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - büntetéspenalty - építőiparbuilding industry - előregyártásprefabrication - építőlapbuilding slab - nagyszabású építkezéslarge-scale construction - kartonpaperboard - préselt fabonded wood - közegészségpublic health - bőrdíszmű- és kesztyűiparfancy leather goods and glove-making industry - szőrme- és szűcsiparhides and furskins industry - São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - rövidáru-kereskedéshaberdashery - SzardíniaSardinia - szintetikus rostszálman-made fibre - természetes rostnatural fibre - vegyesiparmiscellaneous industries - korlátolt felelősségű társaságprivate limited company - ékszer- és aranyárujewellery and goldsmith's articles - hajdinabuckwheat - szociális jogoksocial rights - politikai jogokpolitical rights - gazdasági jogokeconomic rights - emberi jogi chartacharter on human rights - Saar-vidékSaarland - ateizmusatheism - szatellitsatellite - mozgás szabadságafreedom of movement - munkával való elégedettségjob satisfaction - megkülönböztetés-ellenes intézkedésekanti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnikai megkülönböztetésethnic discrimination - nemi szabadságsexual freedom - xenofóbiaxenophobia - nők és férfiak közötti egyenlőségequality between men and women - oktatás szabadságaacademic freedom - fejlődéshez való jogright to development - gyermek jogaichildren's rights - kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódcruel and degrading treatment - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - gyermekvédelemchild protection - emberiség elleni bűncselekménycrime against humanity - visszaható hatályretroactivity of a law - összehasonlító jogcomparative law - igazgatástudományadministrative science - helyi jogalkotáslocal legislation - információtudományinformation science - polgári jogi felelősségcivil liability - szerződéses felelősségcontractual liability - viselkedéstudománybehavioural sciences - tulajdonjogownership - atlaszatlas - talajtansoil science - privatizációprivatisation - közgazdaságtaneconomics - öröklésinheritance - jogtudománylegal science - öröklési joglaw of succession - időben megosztott használattime-sharing - szolgalmi jogeasement - jogok élvezeteenjoyment of rights - állandó lakóhelylegal domicile - élettudományoklife sciences - fizetőképességfinancial solvency - személy elleni bűncselekménycrime against individuals - vagyon elleni bűncselekménycrime against property - a személyi szabadság megsértéseillegal restraint - fizikai tudományokphysical sciences - politológiapolitical science - vámcsaláscustoms fraud - alkalmazott tudományokapplied sciences - rágalmazásdefamation - adóbűncselekménytax offence - földtudományokearth sciences - szabadságelvonásimprisonment - büntetés-végrehajtási joglaw relating to prisons - fogvatartottprisoner - társadalomtudományoksocial sciences - alternatív büntetésalternative sentence - feltételes elítélésconditional discharge - vagyonelkobzásconfiscation of property - büntetés enyhítésereduction of sentence - fogvatartottak átszállításatransfer of prisoners - börtönrendszerprison system - börtönigazgatásprison administration - politikai megosztottságpolitical split - elévüléslimitation of legal proceedings - bírósági tárgyaláslegal hearing - atmoszféraatmosphere - iskoláztatásschooling - költségmentességlegal aid - letartóztatásarrest - bírósági vizsgálatjudicial inquiry - házkutatássearch - előzetes letartóztatásdetention before trial - védelemhez való jogrights of the defence - kétfordulós választási rendszerdouble-ballot voting system - egyfordulós választási rendszersingle-ballot system - listás választási rendszerlist voting system - közösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti keresetEC action to establish liability - alkalmazotti keresetaction by staff - reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - többségi szavazási rendszermajority voting system - egyéni választókerületi rendszeruninominal voting system - kereskedelmi bíróságcommercial court - parlamenti ülésparliamentary sitting - választottbíróságcourt of arbitration - nemzetközi igazságszolgáltatásinternational court - pénzügyi bíráskodásfiscal court - aszálydrought - jogtanácsoslegal adviser - ülnöklay magistrate - tengeri területmaritime area - az állam biztonságának veszélyeztetésethreat to national security - banktitokbanking secrecy - tengeri felügyeletmaritime surveillance - tengerek szabadságafreedom of the seas - ipari titokindustrial secret - világűrextra-atmospheric space - tulajdonjog az űrbenspace property right - szakmai titokprofessional secret - világűr használatause of outer space - az ENSZ TitkárságaUN Secretariat - külföldi állampolgárforeign national - tartózkodási engedélyresidence permit - külföldiek beutazásaadmission of aliens - gazdasági szektoreconomic sector - vegyes házasságmixed marriage - elsődleges szektorprimary sector - nemzetközi jog-nemzeti joginternational law - national law - nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogainternational economic law - közigazgatási felelősségadministrative responsibility - gazdaságirányítás jogapublic economic law - információs szektorquaternary sector - EK-határozatEC Decision - EK-irányelvEC Directive - ipari szektorsecondary sector - közösségi jogrendszerCommunity legal system - másodlagos jogsecondary legislation - EAEK-irányelvEAEC Directive - EK-ajánlásEC recommendation - szolgáltatási szektortertiary sector - EK-rendeletEC Regulation - végrehajtási rendeletimplementing Regulation - Euratom-véleményEAEC opinion - ellátás biztonságasecurity of supply - ESZAK-véleményECSC opinion - az Európai Bíróság véleményeopinion of the EC Court of Justice - társadalombiztosítás harmonizálásasocial-security harmonisation - biztos munkahelyjob security - az EK külső hatásköreEC external competence - EK-jegyzőkönyvEC Protocol - Egyesülési szerződésMerger Treaty - közlekedésbiztonságtransport safety - Egységes Európai OkmánySingle European Act - EK-csatlakozási szerződésEC Accession Treaty - termékbiztonságproduct safety - Euratom közös vállalkozásEAEC Joint Undertaking - Európai BizottságEC Commission - munkahelyi biztonságoccupational safety - EU-kapcsolatokEU relations - AKCS-EK Miniszterek TanácsaACP-EC Council of Ministers - nukleáris biztonságnuclear safety - Az Európai Közösségek Bíróságának tagjamember of the EC Court of Justice - európai biztosEuropean Commissioner - közbiztonságpublic safety - EACEAC - közúti közlekedésbiztonságroad safety - EK-társulási megállapodásEC association agreement - AKCS–EK-egyezményACP-EC Convention - szociális biztonságsocial security - AKCS-EK nagykövetek bizottságaACP-EC Committee of Ambassadors - AKCS-EK vegyesbizottságACP-EC Joint Committee - III. Loméi Egyezménythird Lomé Convention - EURESEURES - EFAEDF - ESZAESF - az Unió bővítéseenlargement of the Union - lakhatási támogatáshousing allocation - rozsrye - Európai UnióEuropean Union - az európai építmény történetehistory of Europe - kémiai sóchemical salt - európai uniós tagságEuropean Union membership - LAESLAES - együttes álláspontjoint position - együttes fellépésjoint action - Szerződés az Európai UniórólTreaty on European Union - SELA-országokLAES countries - Európai Politikai EgyüttműködésEuropean political cooperation - EK-versenyvizsgaEC competition - tanulók kiválasztásaselection of pupils - kiegészítő kereskedelmi mechanizmussupplementary trade mechanism - kockázatmegelőzésrisk prevention - természeti veszélyeknatural hazard - ipari veszélyindustrial hazard - gazdasági liberalizmuseconomic liberalism - vámtételcustoms duties - vámvizsgálatcustoms inspection - KVT-vámCCT duties - vetőmagseed - mértékek és tömegekweights and measures - konzervpreserved product - félfémsemi-metal - besugárzásirradiation - létminimumsubsistence level income - személyi fegyverpersonal weapon - grízmeal - mecenatúrapatronage - felvételi versenyvizsgaadministrative competition - nyilvános üléspublic hearing - SzenegálSenegal - hatalommegosztásseparation of powers - pszichoanalízispsychoanalysis - selyemhernyó-tenyésztéssericulture - vizuális művészetvisual arts - kulturális pluralizmuscultural pluralism - szokások és hagyományokcustoms and traditions - szolgáltatásservice - építészeti örökségarchitectural heritage - templomchurch - himnuszanthem - zászlóflag - vevőszolgálatafter-sales service - irodalmi és művészeti tulajdonliterary and artistic property - polgári szolgálatalternative service - aerodinamikaaerodynamics - termodinamikathermodynamics - plazmafizikaplasma physics - lézerfizikalaser physics - géntechnológiagenetic engineering - festészetpainting - foglalkoztatási szolgálatemployment service - feltételes szabadságra bocsátásrelease on licence - tőkeemeléscapital increase - egészségügyi szolgáltatáshealth service - mezőgazdasági helyzetagricultural situation - postai pénzügyi szolgáltatásokpost office financial services - törvény kihirdetésepromulgation of a law - képviselők gazdasági érdekeltségeifinancial interests of members - arab-afrikai együttműködésArab-African cooperation - ingyenes szolgáltatásfree service - európai-arab együttműködésEuro-Arab cooperation - a Bizottság küldöttségeCommission Delegation - közösségi ellenőrzésCommunity control - addicionalitás elveprinciple of additionality - katonai szolgálatnational service - legkülső régióperipheral region - szigeti régióisland region - legnagyobb kedvezményes elbánásmost-favoured nation - pénzért nyújtott szolgáltatáspayable service - állami vállalatok költségvetésesubsidiary budget - postai szolgáltatáspostal service - többnyelvű szótármultilingual dictionary - rövidítésszótárdictionary of abbreviations - közszolgáltatáspublic service - enciklopédiaencyclopaedia - tezauruszthesaurus - folyóiratperiodical publication - titkosszolgálatsecret service - háztartási hulladékdomestic waste - monokultúrasingle-crop farming - szociális szolgáltatássocial services - újságnewspaper - szezámsesame - árnövekedésprice increase - ülésszakparliamentary session - Seychelle-szigetekSeychelles - IFCIFC - egyetemuniversity - állatok szállításatransport of animals - szövetkezeti mozgalomassociative movement - SardzsaSharjah - SzicíliaSicily - csapatok állomásoztatásastationing of forces - parlamenti helyparliamentary seat - székhelycentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - betöltetlen helyvacant seat - AusztráliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - közlekedési jelzésektraffic signs - kisállateledelpet food - SzingapúrSingapore - savas esőacid rain - káreseményinsurance claim - várostervezési szakmatown-planning profession - dokumentációs eszközdocumentary tool - nem szövött áruknon-woven fabric - szirupsyrup - Égei-szigetekAegean Islands - Kanári-szigetekCanary Islands - szizálkendersisal - az EP elnökségeBureau of the EP - elnökPresident - szeizmológiaseismology - alelnökVice-President - főtitkárSecretary General - intézményi tevékenységinstitutional activity - közösségi intézmény székhelyeseat of Community institution - intézményi reforminstitutional reform - intézmény hatáskörecompetence of the institution - EK-helyzetEC situation - családi állapotmarital status - űrpolitikaspace policy - önellátásself-supply - pénzügyi helyzetfinancial situation - szocializmussocialism - társaságorganisation - részvénytársaságpublic limited company - polgári jogi társaságcivil-law association - munkaközösségprofessional partnership - kereskedelmi társaságfirm governed by commercial law - vegyes tulajdonú gazdasági társaságmixed-ownership company - befektetési társaságinvestment company - tőkeegyesítő társaságcompany with share capital - autóbuszbus - fogyasztói társadalomconsumer society - személyegyesítő társaságpartnership - betéti társaságlimited partnership - csendes társaságundisclosed partnership - európai részvénytársaságEuropean company - anyavállalatparent company - nonprofit szervezetnon-profit organisation - szociológiasociology - Dél-JütlandSouth Jutland - selyemsilk - saját fogyasztásown consumption - fogyatékkal élők ellátásacare of the disabled - szójababsoya bean - oldószersolvent - SzomáliaSomalia - mintavételes felméréssample survey - közvélemény-kutatásopinion poll - ciroksorghum - önrendelkezésself-determination - SzudánSudan - kénsulphur - ajánlattételtendering - információforrássource of information - segélyforrássource of aid - jogforrássource of law - elmaradottságunderdevelopment - melléktermékby-product - mezőgazdasági melléktermékagricultural by-product - önfinanszírozásself-financing - tejipari melléktermékmilk by-product - fémgyártási melléktermékmetal by-product - szubproletariátussub-proletariat - alultápláltságundernourishment - alacsony népsűrűségunderpopulation - alvállalkozásba adássub-contracting - munkavállalói irányításself-management - családfenntartóbreadwinner - ártámogatásprice support - mezőgazdasági ártámogatásfarm price support - monetáris támogatásmonetary support - nemzeti szuverenitásnational sovereignty - termelési szakosításproduct specialisation - kereskedelem szakosodásaspecialisation of trade - költségvetési egyediségbudgetary specification - önkorlátozásvoluntary restraint - ingatlanspekulációbuilding speculation - Északi-SzporádokSporades - sportsport - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - árstabilitásprice stability - jövedelmek stabilizációjaincome stabilisation - a gazdaság stabilizálásaeconomic stabilisation - belterjes állattartásindoor livestock farming - szakmaközi megállapodásinter-professional agreement - automatizálásautomation - gazdasági stagnáláseconomic stagnation - kísérleti gazdaságexperimental farm - statisztikastatistics - agrárstatisztikaagricultural statistics - a Közösség statisztikájaCommunity statistics - népességstatisztikapopulation statistics - halászati statisztikafishing statistics - autómotor car - gazdasági statisztikaeconomic statistics - pénzügyi statisztikafinancial statistics - iparstatisztikaindustrial statistics - nemzetközi statisztikainternational statistics - nemzeti statisztikanational statistics - hivatalos statisztikaofficial statistics - regionális statisztikaregional statistics - Berlin jogállásastatus of Berlin - Jeruzsálem jogállásastatus of Jerusalem - köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályokregulations for civil servants - autonómiaautonomy - személyzeti szabályzatstaff regulations - jogálláslegal status - politikai státuszpolitical status - beosztásoccupational status - társadalmi státuszsocial status - sterilizálássterilisation - adóösztönzéstax incentive - raktárkészletstock - közösségi készletekCommunity stock - pénzügyi autonómiafinancial autonomy - konjunktúrától függő készleteconomic contingency stock - intervenciós készletintervention stock - többletkészletsurplus stock - minimális készletminimum stock - világkészletworld stock - magánkészletekprivate stock - állami készletekpublic stock - ütközőkészletbuffer stock - raktározásstorage - fegyverkészletezésstockpiling of weapons - energiatárolásenergy storage - élelmiszer-tárolásstorage of food - dokumentumtárolásdocument storage - Nagy-KoppenhágaGreater Copenhagen - StorströmStorstroem - agrárstruktúraagricultural structure - foglalkoztatási struktúraemployment structure - vállalati felépítéscompany structure - engedélyezett költségvetési előirányzatbudget authorisation - gazdasági szerkezeteconomic structure - iparszerkezetindustrial structures - intézményi szerkezetinstitutional structure - társadalmi struktúrasocial structure - narkotikumnarcotic - rákkeltő anyagcarcinogenic substance - veszélyes anyagdangerous substance - versenykorlátozó magatartás engedélyezéserestrictive-practice authorisation - exportszubvencióexport subsidy - élelmiszer-helyettesítőfood substitute - mezőgazdasági üzem átadásatransfer of farms - fióktelepbranch - cukorsugar - fehércukorwhite sugar - nyers cukorraw sugar - répacukorbeet sugar - fuvarozási engedélytransport authorisation - nádcukorcane sugar - SvédországSweden - leadott szavazatokvotes cast - általános választójoguniversal suffrage - öngyilkosságsuicide - SvájcSwitzerland - SulawesiSulawesi - SzumátraSumatra - mezőgazdasági hasznosítású területutilised agricultural area - póttagalternate - feláradditional duty - adathordozóinformation medium - mágneses adathordozómagnetic medium - létszámleépítésjob cuts - vámok megszüntetéseabolition of customs duties - szupranacionalitássupranationality - a források túlzott mértékű kiaknázásaover-exploitation of resources - fás területwooded area - mezőgazdasági üzem területearea of holding - legelőgrassland - fő művelési területmain acreage - mélyfagyasztásdeep-freezing - tenyészreaktorbreeder reactor - SurinameSurinam - túlnépesedésoverpopulation - monetáris megállapodásmonetary agreement - autópályamotorway - túltermelésover-production - piacfelügyeletmarket supervision - segély felfüggesztésesuspension of aid - a büntetés végrehajtásának felfüggesztésesuspension of sentence - vámok felfüggesztésesuspension of customs duties - SzváziföldSwaziland - erdőműveléssilviculture - AusztriaAustria - SzíriaSyria - SysminSysmin - bankrendszerbanking system - oktatási rendszereducational system - gazdálkodási rendszerfarming system - információs rendszerinformation system - igazgatási információs rendszermanagement information system - kommunikációs rendszercommunications systems - elszámolási rendszeraccounting system - művelési rendszercultivation system - AuvergneAuvergne - az Egyesült Nemzetek rendszereUnited Nations system - dokumentációs rendszerinformation service - választási rendszerelectoral system - európai választási rendszerEuropean electoral system - európai elszámolási rendszerEuropean accounting system - Európai Monetáris RendszerEuropean Monetary System - nemzetközi monetáris rendszerinternational monetary system - standard elszámolási rendszerstandardised accounting system - dohánytobacco - dohányzássmoking - TajvanTaiwan - TanzániaTanzania - szőnyegcarpet - légi fuvardíjszabásair freight rate - fuvardíjszabástransportation tariff - vámtarifacustoms tariff - Közös Vámtarifacommon customs tariff - vasúti fuvardíjszabásrailway tariff - előlegadvance - postai díjszabáspostal charges - tarifális preferenciatariff preference - személyszállítási díjszabáspassenger tariff - infrastruktúrahasználati díjcharges for use of infrastructure - bikabull - önellátás mértékeself-sufficiency rate - árfolyamexchange rate - előzetes költségvetési tervezetpreliminary draft budget - HÉA-mértékVAT rate - lebegő árfolyamfloating rate - középárfolyamcentral rate - irányadó árfolyamrepresentative rate - TawalTawal - állami árrögzítésassessment of prices - úthasználati díjaxle tax - exportadóexport tax - importadóimport tax - bélyegilletékstamp duty - kiegyenlítő díjcountervailing charge - azonos hatású díjakcharge having equivalent effect - termelői társfelelősségproducer co-responsibility - tranzitdíjtransit charge - iparűzési adóbusiness tax - üzemanyagadófuel tax - polgári légi közlekedéscivil aviation - gépjárműadóvehicle tax - CsádChad - CsehszlovákiaCzechoslovakia - művelési technológiacultivation techniques - menedzsment-technikákmanagement techniques - épületszerelvénybuilding services - technológiatechnology - élelmiszer-technológiafood technology - katonai repülőgépmilitary aircraft - anyagtechnológiamaterials technology - soft technológiasoft technology - energiatechnológiaenergy technology - közvetítő technológiaintermediate technology - nukleáris technológianuclear technology - kőolaj-technológiaoil technology - távközléstelecommunications - telefaxfacsimile - távérzékelésremote sensing - baromfitenyésztéspoultry farming - kábelszolgáltatócable distribution - távirattelegraph - telematikatelematics - telefonphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - tanúvallomásevidence - pihenőidőrest period - politikai irányzatpolitical tendency - Európai Monetáris MegállapodásEuropean Monetary Agreement - repülőgépaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - stresszmental stress - külkereskedelmi cserearányokterms of trade - terminológiaterminology - építési területbuilding plot - ipari területindustrial plot - termelés alóli kivont földterületabandoned land - mezőgazdasági földterületagricultural land - állami tulajdonú földterületState-owned land - parlagon hagyott földuncultivated land - szántóterületarable land - véleményopinion - ismét hasznosítható földterületreclaimed land - tengerentúli területekoverseas territory - terrorizmusterrorism - ThaiföldThailand - teatea - terapeutikatherapeutics - szakdolgozatthesis - EK-véleményEC opinion - ThesszáliaThessaly - Nyugat-TrákiaWestern Thrace - TimorTimor - Kelet-TimorEast Timor - titántitanium - forgatható értékpapírnegotiable instrument - jegyticket - TogoTogo - TongaTonga - kínzástorture - ToscanaTuscany - tőzegpeat - tömegturizmusmass tourism - napraforgósunflower - EP-véleményEP opinion - toxikológiatoxicology - drogfüggőségdrug addiction - mezőgazdasági vontatótractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - fordítástranslation - EK-SzerződésEC Treaty - ESZAK-SzerződésECSC Treaty - EGK-SzerződésEEC Treaty - EAEK-SzerződésEAEC Treaty - a Varsói Szerződés országaiWarsaw Pact countries - fejőgépmilking machine - vízkezeléswater treatment - információfeldolgozásinformation processing - szövegszerkesztésword processing - adatfeldolgozásdataprocessing - ércfeldolgozásore processing - növény-egészségügyi kezelésplant health treatment - pénzügyi tranzakciófinancial transaction - vállalkozási tevékenység áthelyezésetransfer of businesses - tőkeátutaláscapital transfer - nyugdíjjogosultság átruházásatransfer of pension rights - áttelepüléstransfer of population - technológiaátadástechnology transfer - zaboats - élelmiszer-feldolgozásfood processing - közösségi árutovábbításCommunity transit - vámtranzitcustoms transit - átírástransliteration - adatátviteldata transmission - tulajdonátruházástransfer of property - abortuszabortion - légiközlekedésair transport - kombinált szállításcombined transport - energiaszállításenergy transport - hátországba történő szállításhinterland transport - áruszállításcarriage of goods - felszíni szállítássurface transport - személyszállításcarriage of passengers - tömegközlekedéspublic transport - illegális abortuszillegal abortion - vasúti közlekedésrail transport - belvízi közlekedésinland waterway transport - egyéni közlekedésprivate means of transport - interkontinentális közlekedésintercontinental transport - belföldi közlekedésinland transport - nemzetközi közlekedésinternational transport - nemzetközi közúti árufuvarozásinternational road transport - Közösségen belüli közlekedésintra-Community transport - tengeri szállításmaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - "multi-fibre" megállapodásmultifibre agreement - egészségügyi célú művi abortusztherapeutic abortion - nemzeti közlekedésnational transport - kábelen történő szállításcable transport - csővezetéken történő szállításpipeline transport - ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozáscarriage for hire or reward - saját számlás fuvarozásown-account transport - tömegközlekedési eszközzel történő szállításmeans of public conveyance - regionális közlekedésregional transport - közúti közlekedésroad transport - iskolabuszschool transport - állami és magán közlekedéssemi-public transport - vámzárral történő szállítástransport under customs control - földalatti közlekedésunderground transport - elővárosi közlekedéssuburban transport - szárazföldi közlekedésland transport - határon átnyúló forgalomtransfrontier transport - városi közlekedésurban transport - szállítmányozócarrier - munkawork - otthoni munkahome working - nitrogénnitrogen - futószalag mellett végzett munkaassembly line work - teljes munkaidőben történő foglalkoztatásfull-time employment - részmunkaidős foglalkoztatáspart-time employment - feketemunkamoonlighting - csapatmunkateam work - éjszakai munkanight work - gyermekmunkachild labour - váltott műszakban végzett munkashift work - iskolai munkaschoolwork - idős munkavállalóolder worker - feketemunkásclandestine worker - közösségi munkavállalóCommunity worker - határ menti ingázófrontier worker - fogyatékkal élő munkavállalóworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - fizikai dolgozómanual worker - migráns munkavállalómigrant worker - idénymunkásseasonal worker - szociális munkássocial worker - közmunkákpublic works - lóhereclover - Bahama-szigetekBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - államkincstárTreasury - Trinidad és TobagoTrinidad and Tobago - tritikálétriticale - BahreinBahrain - barterbarter - tröszttrust - cső, tubusconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - állati tuberkolózisanimal tuberculosis - volfrámtungsten - TunéziaTunisia - turbinaturbine - TörökországTurkey - gyámságguardianship - bogyós gyümölcssoft fruit - TuvaluTuvalu - csőhálózatpiping - hozzáadottérték-adóVAT - CAEEUCAEEU - UDEAC-országokCAEEU countries - BLGUBLEU - EECUEECU - NYEU-országokWEU countries - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm Al Qaiwain - egyhangúságunanimity - UNCRDUNCRD - UNESCOUnesco - nemzetegyesítésnational unification - NYEUWEU - bérleti szerződéslease - UASUAS - vámuniócustoms union - gazdasági unióeconomic union - gazdasági és monetáris unióEconomic and Monetary Union - Európai Fizetési UnióEuropean Payments Union - Interparlamentáris UnióInterparliamentary Union - preferenciális megállapodáspreferential agreement - üzletbérletbusiness lease - UEMOA-országokWAEMU countries - monetáris uniómonetary union - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - számosállat-egységlivestock unit - földhaszonbérletfarm lease - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uránuranium - urbanizációurbanisation - várostervezéstown planning - SZSZKSZUSSR - UruguayUruguay - a közlekedésben résztvevőktransport user - árcsökkenésprice reduction - kulcsrakész gyárturnkey factory - haszonélvezetusufruct - információfelhasználóinformation user - segély felhasználásause of aid - vízkészlet-hasznosításuse of water - energiafelhasználásenergy use - területhasználatland use - az energia békés célú felhasználásapeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - kereskedelmi mérlegtrade balance - üdülésholiday - vakcinavaccine - vakcinálásvaccination - tehéncow - anyatehénsuckler cow - tejelő tehéndairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - hozzáadott értékadded value - tőkepiaci értékmarket capitalisation - kereskedelmi értékvalue of trade - fizetési mérleg hiányabalance-of-payments deficit - vámértékcustoms valuation - értékpapírsecurities - vanádiumvanadium - VanuatuVanuatu - VatikánVatican - borjúcalf - járművehicle - légpárnás vízi járművekair-cushion vehicle - kétkerekű járműtwo-wheeled vehicle - gépjárműmotor vehicle - mezőgazdasági járműagricultural vehicle - elektromos járműelectric vehicle - vasúti járművehicle on rails - haszongépjárműcommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - láthatatlan kereskedelmi mérleginvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - értékesítéssale - hitelre történő értékesítéscredit sale - házaló kereskedelemdoor-to-door selling - kiskereskedelmi értékesítésretail selling - kedvezményes áron történő értékesítésdiscount sale - árverésauction sale - közvetlen értékesítésdirect selling - nagykereskedelmi értékesítéswholesale selling - fizetési mérlegbalance of payments - vámmentes értékesítésduty-free sale - távértékesítésdistance selling - gyümölcsösorchard - könyvvizsgálatauditing - üvegglass - a Storebaelttől nyugatra fekvő területWest of the Great Belt - Nyugat-ZeelandWest Zealand - BaliBali - ruházatclothing - húsmeat - marhahúsbeef - kecskehúsgoatmeat - lóhúshorsemeat - bivalyhúsbuffalo meat - borjúhúsveal - baromfihúspoultrymeat - kicsontozott húsboned meat - friss húsfresh meat - BalkánBalkan Peninsula, Balkans - birkahússheepmeat - sertéshúspigmeat - ViborgViborg - parlament alelnökeDeputy Speaker of Parliament - sértettvictim - polgári áldozatcivilian victim - háborús áldozatwar victim - teletextbroadcast videography - interaktív videotexinteractive videotex - szakmai beilleszkedésintegration into employment - választás második fordulójasecond ballot - kollektív tevékenységekcollective activities - üzleti tevékenységbusiness activity - politikapolitics - iskolai életschool life - társadalmi életsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - szőlőültetvényvineyard - várostown - közepes méretű városmedium-sized town - új városnew town - szatellitvárossatellite town - borwine - ízesített borflavoured wine - fehérborwhite wine - tájborlocal wine - minőségi borwine of superior quality - asztali bortable wine - palackos borbottled wine - szeszezett borfortified wine - szalagstrip - pezsgősparkling wine - rozé borrosé wine - vörösborred wine - csendes borstill wine - borkészítésvinification - nemi erőszaksexual violence - erőszakviolence - állami kényszergovernment violence - politikai erőszakpolitical violence - átutaláscredit transfer - BangladesBangladesh - vitaminvitamin - szőlőtermesztésviticulture - belvízi útinland waterway - nemzetközi víziútinternational waterway - gyorsforgalmi útexpressway - bankbank - földútcountry road - városi úturban road - közutakroad services department - lopástheft - baromfipoultry - Afrikai Fejlesztési BankAfrican Development Bank - vágott baromfislaughtered poultry - tojóbaromfilaying poultry - élő baromfilive poultry - kereskedelmi volumentrade volume - kereskedés volumenetrading volume - szavazásvote - kitöltetlen szavazólapblank ballot paper - agrárbankagricultural bank - szavazás a szöveg egészérőlvote on a text as a whole - törvényjavaslat elfogadásapassage of a bill - elektronikus szavazáselectronic voting - név szerinti szavazásroll-call vote - érvénytelen szavazólapinvalid ballot paper - kötelező szavazáscompulsory voting - előszavazásadvance voting - levélben történő szavazáspostal vote - meghatalmazott útján történő szavazásproxy vote - parlamenti szavazásparliamentary vote - központi bankcentral bank - preferenciális listás szavazáspreferential voting - nyílt szavazásopen ballot - titkos szavazássecret ballot - utazástravel - szervezett utazásinclusive tour - csoportos utazásgroup travel - vulkanológiavolcanology - mezőgazdasági tanácsadásagricultural advisory services - Wallis és FutunaWallis and Futuna - joghurtyoghourt - kereskedelmi bankcommercial bank - JemenYemen - volt Dél-Jemenformer South Yemen - Yorkshire és HumbersideYorkshire and Humberside - JugoszláviaYugoslavia - Kongói Demokratikus KöztársaságDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - cinkzinc - szövetkezeti hitelintézetcooperative bank - száraz övarid zone - éghajlati övezetclimatic zone - lakóövezetresidential area - fogási területcatch area - szabadkereskedelmi övezetfree-trade area - halászati területfishing area - kizárólagos gazdasági övezetexclusive economic zone - egyenlítői övequatorial zone - vámszabad területfree zone - SALT-megállapodásSALT Agreement - beruházási bankinvestment bank - hideg övezetfrigid zone - nedves övhumid zone - valutaövezetcurrency area - gyalogos övezetpedestrian zone - szennyezett területpolluted area - védett területprotected area - katasztrófa sújtotta területdisaster area - szubtrópusi övsubtropical zone - kertvárosi övezetsuburban area - díjövezettariff zone - fejlesztési bankdevelopment bank - mérsékelt övezettemperate zone - trópusi övezettropical zone - városi térségurban area - állattanzoology - földbankland bank - VilágbankWorld Bank - népbankpeople's bank - magánbankprivate bank - állami bankpublic bank - BarbadosBarbados - ágazati megállapodássectoral agreement - árjegyzékprice list - rúdbar - alacsony fizetéslow pay - adatbázisdatabase - katonai bázismilitary base - BasilicataBasilicata - Alsó-NormandiaLower Normandy - Alsó-SzászországLower Saxony - TSHTAB - hajóvessel - árumegállapodáscommodity agreement - halászhajófishing vessel - tartályhajótanker - épületbuilding - kedvtelési célú hajópleasure craft - ipari épületindustrial building - középületpublic building - BajorországBavaria - vámtarifa-megállapodástariff agreement - szépművészetekfine arts - EBBEIB - BelgiumBelgium - Belgium régiói és közösségeiregions and communities of Belgium - BelizeBelize - nyereségprofit - segély jogosultjaaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-államokBenelux countries - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudaBermuda - tápanyagszükségletnutritional needs - lakásszükséglethousing need - munkaerőigénymanpower needs - népességnövekedéspopulation growth - vízigénywater requirements - takarmányfodder - pénzügyi szükségletekfinancial requirements - betonconcrete - takarmányrépafodder beet - cukorrépasugar beet - BEUCBEUC - vajbutter - növényi vajvegetable butter - BhutánBhutan - a termelés növekedéseincrease in production - bibliográfiabibliography - könyvtárlibrary - gyermekkönyvtárchildren's library - nemzeti könyvtárnational library - közkönyvtárpublic library - tudományos könyvtárscientific library - egyetemi könyvtáruniversity library - kétkamarás rendszerbicameral system - IDBIDB - kulturális asszimilálásacculturation - nyomornegyedslum - IBEIBE - közösségi földterületcommon land - kulturális javakcultural object - fogyasztási cikkekconsumer goods - tartós fogyasztási cikkekdurable goods - nem tartós fogyasztási cikkeknon-durable goods - társadalmi jólétsocial well-being - vádcharge - sörbeer - mérlegbalance sheet - ellátási mérlegsupply balance sheet - energiamérlegenergy audit - szociális auditsocial audit - biokémiabiochemistry - biokonverzióbioconversion - biológiai lebonthatóságbiodegradability - bioenergiabioenergy - biogázbiogas - életrajzbiography - biológiabiology - biomasszabiomass - bioszférabiosphere - kétpártrendszertwo-party system - bipolarizációbipolarisation - MianmarMyanmar - vételpurchase - kekszgyárbiscuit factory - bizmutbismuth - búzawheat - durumbúzadurum wheat - közönséges búzacommon wheat - árbefagyasztásprice freeze - ökörbeef animal - tűzifafuel wood - épületfawood for construction - vásárlás hitelrecredit purchase - erdőtelepítésafforestation - italokbeverage - alkoholtartalmú italalcoholic beverage - alkoholmentes italnon-alcoholic beverage - BolíviaBolivia - kincstárjegytreasury bill - BonaireBonaire - kamattámogatásinterest-rate subsidy - kötött és hurkolt áruknitted and crocheted goods - intervenciós felvásárlásintervention buying - BorneóBorneo - BornholmBornholm - botanikabotany, phytology - BotswanaBotswana - buddhizmusBuddhism - pékségbakery - BurgundiaBurgundy - árutőzsdecommodities exchange - szarvasmarhacattle - savacid - Flamand-Brabant tartományProvince of Flemish Brabant - Észak-BrabantNorth Brabant - Vallon-Brabant tartományProvince of Walloon Brabant - BrémaBremen - BrazíliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - szabadalompatent - európai szabadalomEuropean patent - BISBIS - szervetlen savinorganic acid - brómbromine - brucellózisbrucellosis - zajnoise - BruneiBrunei - költségvetésbudget - közösségi költségvetésCommunity budget - állami költségvetésnational budget - védelmi költségvetésdefence budget - rendkívüli költségvetésextraordinary budget - szerves savorganic acid - családi költségvetéshousehold budget - ESZAK működési költségvetésECSC operating budget - reklámköltségvetésadvertising budget - korrekciós költségvetésamending budget - európai szociális költségvetésEuropean social budget - pótköltségvetéssupplementary budget - költségvetésbe történő belefoglalásinclusion in the budget - BulgáriaBulgaria - szavazólapballot paper - acélsteel - tájékoztatási irodainformation centre - szavazóhelyiségpolling station - az országgyűlés hivatalabureau of parliament - politikai vezetéspolitical executive - közigazgatási alaki követelményekadministrative formalities - irodatechnikaoffice automation - vajolajbutter oil - árnyékkormányshadow cabinet - AbruzzókAbruzzi - Azori-szigetekAzores - tengeri kabotázsmaritime cabotage - kakaócocoa - ingatlan-nyilvántartásland register - vezetőexecutive - menedzsermanager - EK nyelvi szolgálatEC language service - AKCS-országokACP countries - középvezetésmiddle management - felső vezetéssenior management - KGSTCMEA - KGST-országokCMEA countries - kávécoffee - takarékpénztársavings bank - jelzálogbankmortgage bank - CalabriaCalabria - költségszámításcosting - ingatlanszerzésacquisition of property - tanévplanning of the school year - KamerunCameroon - gazdasági évmarketing year - választási kampányelection campaign - CampaniaCampania - kempingcamping - KanadaCanada - Panama-csatorna-övezetPanama Canal - tanuláslearning - rákcancer - jelöltcandidate - cukornádsugar cane - CAOCAO - Zöld-foki-szigetekCape Verde - dokumentumbeszerzésdocument acquisition - cselekvőképességcapacity to exercise rights - hordképességcarrying capacity - ügyleti képességcapacity to contract - jogképességcapacity to have rights and obligations - vétóveto - konzultációs eljárásconsultation procedure - minisztériumministry - quaestortreasurer - önkormányzati képviselőlocally elected representative - autonóm közösségautonomous community - regionális kormányzatregional government - kolonializmuscolonialism - tudományos ismeretek cseréjescientific exchange - termelőkapacitásproduction capacity - katonai szankciómilitary sanctions - nemzetközi önkéntesinternational voluntary worker - ciszjordániai kérdésWest Bank question - közösségi jog-nemzeti jogCommunity law - national law - EP-küldöttségEP delegation - GSZB-véleményESC opinion - európai közszolgálatEuropean civil service - EP-hozzájárulásEP assent - AKCS-EK Közös KözgyűlésACP-EC Joint Assembly - az Európai Parlament elnökePresident of the EP - az Európai Parlament alelnökeVice-President of the EP - az EP quaestoraQuaestor of the EP - EK Bíróság ítéletejudgment of the EC Court - Európa-ellenes mozgalomanti-European movement - strukturális alapokStructural Funds - munkaügyi bíróságlabour tribunal - raktárkapacitásstorage capacity - ügyvédbarrister - megbánásrepentance - csatlakozó övezetcontiguous zone - őrizetsurveillance - magánszemély fellebbezéseappeals by private individuals - gazdasági helyzeteconomic situation - termelési tényezőfactor of production - növekedés súlypontjagrowth point - integrált fejlesztési programintegrated development programme - IMPIMP - Észak-Dél kereskedelemNorth-South trade - szállítási kapacitástransport capacity - spekulációs tőkespeculative funds - állami finanszírozáspublic financing - árharmonizációharmonisation of prices - tőkepiaccapital market - kockázati tőkeventure capital - EK-általános költségvetésEC general budget - anyaságmaternity, motherhood - kulturális díjcultural prize - jog- és ügyleti képességlegal capacity - anglikanizmusAnglicanism - katolicizmusCatholicism - ortodoxiaOrthodoxy - protestantizmusProtestantism - szabadidőparkleisure park - gasztronómiai szakmacatering profession - maffiaMafia - bioetikabio-ethics - titkos társaságsecret society - regionális kultúraregional culture - AIDSAIDS - telekárprice of land - nyitott egyetemopen university - oktatási költségvetéseducation budget - oktatási csereprogrameducational exchange - EurydiceEurydice - tanulmányok elismeréserecognition of studies - sajtóvállalkozáspress undertaking - teletexTeletex - adatvédelemdata protection - interaktív hálózatinteractive network - filmgyártásfilm production - műsoriparprogrammes industry - audiovizuális koprodukcióaudio-visual co-production - audiovizuális programaudio-visual programme - audiovizuális termékaudio-visual production - információtechnológiainformation technology - nagy képfelbontású televízióhigh-definition television - videokommunikációvideo communications - audiovizuális politikaaudio-visual communications policy - audiovizuális kalózkodásaudio-visual piracy - európai audiovizuális térségEuropean audio-visual area - programok szabad mozgásafree movement of programmes - távközlési díjszabáscommunications tariff - tájékoztatáshoz való joglaw relating to information - jogi informatikalegal data processing - letöltésdownloading - programnyelvprogramming language - gépi fordításmachine translation - energetikai függetlenségself-sufficiency in energy - ipari tőkeindustrial capital - együttműködési eljáráscooperation procedure - hatáskör-átruházástransfer of competence - vállalkozás indításabusiness start-up - szolgáltató vállalatservices company - munkaerő-kölcsönző ügynökségtemporary employment agency - képernyő előtti munkavégzésvideo display unit work - közúti kabotázsroad cabotage - vízi közlekedéswaterway transport - hajózható csatornaship canal - a La Manche csatornán keresztül történő összeköttetéscross-channel connection - belföldi díjszabásnational tariff - nemzetközi díjszabásinternational tariff - közúti fuvardíjszabásroad transport tariff - űrutazásspace navigation - közigazgatási intézkedésadministrative measure - társasági tőkeshare capital - erdővédelemforest conservation - Tirrén-tengerTyrrhenian Sea - Adriai-tengerAdriatic Sea - Ligur-tengerLigurian Sea - Égei-tengerAegean Sea - Jón-tengerIonian Sea - rovarok elleni küzdelemfight against insects - birtokszerkezet átalakításaland restructuring - rovarölőszerinsecticide - halászati előírásokfishing regulations - halászati ellenőrzésfishing controls - fővároscapital city - évelő zöldségekperennial vegetable - friss termékfresh product - minőségi előírásquality standard - biztonsági előírássafety standard - műszaki szabványtechnical standard - COSTCOST - kutatás és fejlesztésresearch and development - űrkutatásspace research - világűr-technológiaspace technology - külföldi tőkeforeign capital - szintetikus gumisynthetic rubber - természetes guminatural rubber - vasúti háttériparrailway industry - faszéncharcoal - luxusiparluxury products industry - Bolzano autonóm tartományAutonomous Province of Bolzano - Trento autonóm tartományAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - HabitatUN Habitat - EK-alkalmazottEC servants - kecskegoat - járulékos halfogásby-catch - engedélyezett fogásauthorised catch - halfogáscatch of fish - fajonkénti fogáscatch by species - teljes fogástotal catch - közösségi jogi aktusCommunity act - Karib-szigetekCaribbean Islands - szénbázisú vegyiparcoal by-products industry - széncarbon - üzemanyagmotor fuel - hasított testcarcass - CaricomCaricom - CARICOM-országokCaricom countries - iskolahálózatdistribution of schools - kartellcartel - kereskedelmi ügyletcommercial transaction - kartográfiacartography - cash-flowcash flow - bűnügyi nyilvántartáscriminal record - katalogizáláscataloguing - KatalóniaCatalonia - katalóguscatalogue - társadalmi-szakmai csoportsocio-professional category - választási biztosítékelectoral deposit - konferenciakötetconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - ... nő, asszonyadult female, dame, daughter of Eve, woman - férfiman - CIDCID - EU-tagállamEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizáló sugárzásionising radiation - nátriumsodium - fémmegmunkálásmetalworking - nemesgázrare gas - haláldeath - szervátültetésorgan transplant - vérátömlesztésblood transfusion - fémhulladékmetal waste - a Közösségen belüli közlekedési főútvonalCommunity trunk route - szülői felügyeleti jogcustody - fiatalok csereprogramjayouth exchange scheme - elemi részecskefundamental particle - atomatom - analitikai kémiaanalytical chemistry - spektrometriaspectrometry - CEAO-országokCEAO countries - citológiacytology - kalciumcalcium - orvosi diagnózismedical diagnosis - nukleáris medicinanuclear medicine - orvosi felülvizsgálatmedical examination - az EK Számvevőszék tagjamember of the EC Court of Auditors - épületbiztonságbuilding safety - Európai Környezetvédelmi ÜgynökségEuropean Environment Agency - kézikönyvguide - európai szimbólumEuropean symbol - hivatalos nyelvofficial language - otthoni balesetaccident in the home - közösségi programCommunity programme - trópusi erdőtropical forest - személyes használati tárgyakpersonal effects - IV. Loméi Egyezményfourth Lomé Convention - elektromágneses interferenciaelectromagnetic interference - hullámsávwaveband - zsoldosmercenary - megemlékezéscommemoration - testvérvárosi kapcsolattwinning - járművezető-oktatásdriving instruction - teljesítménynövelő szerekperformance drugs - Emberi Jogok Európai EgyezményeEuropean Convention on Human Rights - ESZAKECSC - Európai Közösségek Elsőfokú BíróságaEC Court of First Instance - nyugdíjazási feltételekretirement conditions - a Közösség belső határainternal Community frontier - lakókocsicamping vehicle - dömpingellenes intézkedésekanti-dumping measure - informatikai hatásimpact of information technology - információ kiszolgáltatásadisclosure of information - katonai beavatkozásmilitary intervention - hulladékexportexport of waste - fejlesztési tanácsadódevelopment worker - radiobiológiaradiobiology - rendszeres munkahelyi távollétabsenteeism - pápai bullapapal act - ECOWASECOWAS - CEDEFOPCedefop - Európai KözösségEuropean Community - EuratomEAEC - nem házas személyunmarried person - cellulózcellulose - ECMTECMT - cenzúracensorship - Közép-afrikai KöztársaságCentral African Republic - atomerőműnuclear power station - az információ centralizálásacentralisation of information - Közép-FranciaországCentre - bevásárlóközpontshopping centre - Euratom Közös KutatóközpontEAEC Joint Research Centre - számítóközpontcomputer centre - dokumentációs központdocumentation centre - politikai centrumpolitical centre - online adatszolgáltatáson line data service - kerámiaceramics - gabonafélékcereals - étkezési gabonafood cereals - részvényshare - takarmánygabonafodder cereals - kenyérgabonacereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - származási bizonyítványcertificate of origin - szállítási bizonyítványmovement certificate - egészségügyi bizonyítványhealth certificate - ESZSZETUC - keresetlegal action - üzleti tevékenység megszüntetésecessation of trading - mezőgazdasági tevékenység megszüntetésecessation of farming - kifizetések felfüggesztésesuspension of payments - tűzszünetcease-fire - ipari és kereskedelmi kamarachamber of commerce and industry - képviselőházdirectly-elected chamber - szövetségi parlamentfederal chamber - parlamenti kamaraparliamentary chamber - champagnechampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - társadalmi változássocial change - technológiai változástechnological change - kenderhemp - bor cukrozásachaptalisation - kőszéncoal - szénbányászatcoal mining - tengelyterhelésaxle weight - részvényesshareholder - eltartottdependant - terhelhetőségpayload - rakományload - Havannai ChartaHavana Charter - Egyesült Nemzetek AlapokmányaUnited Nations Charter - Európai Szociális ChartaEuropean Social Charter - vadászathunting - kazánboiler - közösségi információkhoz való hozzáférésaccess to Community information - bírósági eljáráshoz való jogaccess to the courts - ATP-megállapodásATP Agreement - EK-kereskedelmi megállapodásEC trade agreement - EK-együttműködési megállapodásEC cooperation agreement - Schengeni MegállapodásSchengen Agreement - európai társulási megállapodásEuropean Association Agreement - EK ideiglenes megállapodásEC interim agreement - intézményközi megállapodásinterinstitutional agreement - vegyes megállapodásmixed agreement - elektromos akkumulátorelectricity storage device - közösségi vívmányokCommunity acquis - polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló keresetassociated action for damages - közösségi fellépésCommunity action - polgári jogi keresetcivil proceedings - bűnvádi eljáráscriminal proceedings - kártérítés iránti keresetcivil liability proceedings - közvádas eljáráspublic prosecution - közösségi tevékenységCommunity activity - pénzügyi terv elfogadásaadaptation of financial perspectives - csatlakozás egy megállapodáshozaccession to an agreement - intézmények igazgatásaadministration of the Institutions - hirdetménydisplay - portugál nyelvű AfrikaPortuguese-speaking Africa - szubszaharai Afrikasub-Saharan Africa - Európai Gyógyszerértékelő ÜgynökségEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜgynökségEuropean Agency for Safety and Health at Work - fizikai támadásphysical aggression - parkolóparking area - NAFTANAFTA - allergiaallergy - nagykövetségembassy - területszervezéstown and country planning - volt NDKformer GDR - a volt Szovjetunióformer USSR - rangidős tisztviselőseniority - volt szocialista országokformer socialist countries - AngliaEngland - prémes állatfur-bearing animal - gázfogyasztó készülékgas appliance - informatika alkalmazásainformation technology applications - az Európai Unió mélyítésedeepening of the European Union - atlanti ívAtlantic Arc - szigetcsoportarchipelago - ÖrményországArmenia - SAARCSAARC - felvonólift - Közép-ÁzsiaCentral Asia - parlamenti közgyűlésparliamentary assembly - igazgatási autonómiaadministrative autonomy - forgalomba hozatali engedélymarket approval - előzetes EK-költségvetési tervezetpreliminary draft EC budget - harci repülőgépcombat aircraft - AzerbajdzsánAzerbaijan - Európai Központi BankEuropean Central Bank - jogalaplegal basis - Rajna-völgyRhine Valley - BelaruszBelarus - nettó kedvezményezettnet recipient - EBRDEBRD - kettős felhasználású árudual-use good - állatjólétanimal welfare - biodiverzitásbiodiversity - biotópbiotope - pénzmosásmoney laundering - tisztítóiparcleaning industry - trópusi fatropical wood - bombavetőbomber - Bosznia és HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - légi közlekedési kabotázsair cabotage - közösségi támogatási kerettervCommunity support framework - tudományos számításscientific calculation - a GMU ütemezésetimetable for EMU - szakmai karrierprofessional career - bővítőkártyaexpansion card - audiokazettaaudio cassette - NACCNACC - FÁKCIS - minőségellenőrző körquality control circle - közösségi tanúsításCommunity certification - éghajlatváltozásclimate change - politikai rendszer megváltozásachange of political system - Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairólEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - európai chartaEuropean charter - nemzetközi chartainternational charter - sebészsurgeon - temetőcemetery - súlyosbító körülményekaggravating circumstances - enyhítő körülményekmitigating circumstances - európai polgárságEuropean citizenship - tisztességtelen szerződési feltételunfair terms of contract - szerződési feltételcontract terms - opt-out záradékopt-out clause - COCOMCOCOM - polgári törvénykönyvcivil code - büntető törvénykönyvpenal code - közösségi jogszabályok kodifikációjacodification of Community law - gazdasági és társadalmi kohézióeconomic and social cohesion - haj- és szépségápoláshairdressing and beauty care - helyi hatóságlocal authority - regionális hatóságregional authority - fűtésheating - EGT-VegyesbizottságEEA Joint Committee - EGT Tanácsadó VegyesbizottságEEA Joint Consultative Committee - EK-irányítóbizottságEC management committee - EK szabályozási bizottságEC regulatory committee - Régiók BizottságaCommittee of the Regions - EK-vegyesbizottságEC joint committee - EGT Parlamenti VegyesbizottságEEA joint parliamentary committee - komitológiacomitology - szervkereskedelemtrade in organs - műkincs-kereskedelemart trade - flamand közösségFlemish Community - Francia KözösségFrench-speaking Community - Németajkú KözösségGerman-speaking Community - Belgium közösségeicommunities of Belgium - az EP hatáskörepowers of the EP - az EK intézményeinek hatáskörepowers of the EC Institutions - számítógépes tervezéscomputer assisted design - munkaadók szövetségeemployers' confederation - szakszervezetek szövetségetrade union confederation - európai konferenciaEuropean conference - EK kormányközi konferenciaEC Intergovernmental Conference - nemzetközi konferenciainternational conference - Nemzetközi Munkaügyi KonferenciaInternational Labour Conference - háromoldalú tanácskozástripartite conference - etnikai konfliktusethnic conflict - szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljábólleave for political activities - Öböl-menti Együttműködési TanácsGulf Cooperation Council - EGT TanácsEEA Council - tanácsadás és véleményezésconsultancy - környezetszennyező termék betétdíjadeposit on a polluting product - közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalásaconsolidation of Community law - konzulátusconsulate - közigazgatási szerződésadministrative contract - megállapodás pénzügyi ellentételezésefinancial compensation of an agreement - nettó befizetőnet contributor - GNP alapú hozzájárulásGNP contribution - határellenőrzésborder control - állami támogatások felügyeletecontrol of State aid - exportfelügyeletmonitoring of exports - EK kormányközi egyezményEC Intergovernmental Convention - belügyi együttműködéscooperation in home affairs - vámügyi együttműködéscustoms cooperation - környezetvédelmi együttműködésenvironmental cooperation - EK-kormányközi együttműködésEC intergovernmental cooperation - EK-intézményközi együttműködésEC interinstitutional cooperation - parlamentközi együttműködésinter-parliamentary cooperation - EU igazságügyi együttműködésEU judicial cooperation - rendőrségi együttműködéspolice cooperation - EU rendőrségi együttműködésEU police cooperation - lakásszövetkezethousing cooperative - finanszírozás koordinálásacoordination of financing - GMU-politikák összehangolásacoordination of EMU policies - Afrika szarvaHorn of Africa - Európa-hadtestEuropean army corps - COSACCOSAC - követelésclaim - szervezett bűnözésorganised crime - jogosultsági feltételekeligibility criteria - konvergenciakritériumconvergence criteria - HorvátországCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - jövedelemfelhalmozódásoverlapping of income - forgószélcyclone - adóbevallástax return - a közösségi érdek kinyilvánításadeclaration of Community interest - nyilatkozatpublic statement - kiadási határidőpublishing deadline - bennfentes kereskedeleminsider trading - környezet elleni bűncselekményekenvironmental offence - nemi erkölcs elleni bűncselekménysexual offence - árucikkek megnevezéseproduct designation - megállapodás felmondásawithdrawal from an agreement - mezőgazdasági kiadásagricultural expenditure - közösségi kiadásCommunity expenditure - EK-igazgatási kiadásokEC administrative expenditure - EK-kutatási kiadásEC research expenditure - EK működési kiadásokEC operational expenditure - strukturális kiadásstructural expenditure - eltérés a közösségi jogtólderogation from Community law - adósságdebt - vámtartozáscustoms debt - a GMU második szakaszasecond stage of EMU - köztisztviselő kötelezettségeiduties of civil servants - szociális párbeszédsocial dialogue - közösségi szociális párbeszédCommunity social dialogue - közösségi információk terjesztésedissemination of Community information - EK-költségvetési fegyelemEC budgetary discipline - katonai fegyelemmilitary discipline - állampolgárság alapján történő megkülönböztetésdiscrimination on the basis of nationality - szennyezéscsökkentő eszközanti-pollution device - orvosi adatokmedical data - személyes adatokpersonal data - perképességright of action - menedékjogright of asylum - kötelmi joglaw of obligations - regionális jogregional law - köztisztviselők jogairights of civil servants - monitorscreen - magán ECUprivate ECU - javítóintézeti neveléseducation of young offenders - munkavállalói részvénytulajdonworkers' stock ownership - üvegházhatásgreenhouse effect - közösségi jogszabályok megszövegezésedrafting of Community law - területi választásregional election - embrió és magzatembryo and foetus - nyelvhasználatuse of languages - katonai kiképzésmilitary training - EK-intézményi egyensúlyEC Institutional balance - védőfelszerelésprotective equipment - számítógép-berendezéscomputer equipment - nyomástartó berendezéspressure equipment - fűtőberendezésthermal equipment - bírói tévedésmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Európai Gazdasági TérségEuropean Economic Area - ÉsztországEstonia - a közösségi költségvetés elkészítésedrawing up of the Community budget - nem szekularizált államnon-secular State - jogállamiságrule of law - szövetségi államfederal State - iszlám államIslamic State - világi államsecular State - unitárius államunitarian State - összehasonlító tanulmánycomparative study - esettanulmánycase study - polgárok Európájacitizens' Europe - EuropolEuropol - büntetés végrehajtásacarrying out of sentence - szakmai tapasztalatprofessional experience - bíróság által elrendelt szakértői szakvéleményexpert's report ordered by a court - szélsőség, szélsőséges irányzatextremism - számítógépes gyártáscomputer assisted manufacturing - fogyatékkal élők számára szolgáló létesítményekfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - nemzetközi közszolgálatinternational civil service - nemzetközi tisztviselőinternational civil servant - intézmények működéseoperation of the Institutions - Európai Képzési AlapítványEuropean Training Foundation - Kohéziós AlapCohesion Fund - Európa Tanácsi AlapCouncil of Europe fund - Európai Beruházási AlapEuropean Investment Fund - irodaellátásoffice supplies - adómentes összegtax-free allowance - Közösség érdekeit sértő csalásfraud against the Community - a Közösség külső határaiexternal frontier of the Community - üvegházhatást okozó gázgreenhouse gas - genetikagenetics - GrúziaGeorgia - romagypsy - éhségsztrájkhunger strike - visegrádi országokVisegrad countries - Huszonnégyek CsoportjaGroup of Twenty-Four - helyi önkormányzati szövetségassociation of local authorities - Európai Gazdasági EgyesülésEuropean Economic Interest Grouping - szexuális zaklatássexual harassment - harci helikoptercombat helicopter - ókortörténetancient history - legújabbkori történelemcontemporary history - középkortörténetmedieval history - újkortörténetmodern history - történeti áttekintéshistorical account - nyitvatartási időtrading hours - kulturális identitáscultural identity - HOPEFIFG - közmegítélésimage - diplomáciai mentességdiplomatic immunity - gazdasági infrastruktúraeconomic infrastructure - közösségi kezdeményezésCommunity initiative - európai növekedési kezdeményezésEuropean growth initiative - rovarinsect - indítóberendezéslaunch facility - szaniterekplumbing equipment - Európai Közigazgatási IntézetEuropean Institute of Public Administration - Európai Monetáris IntézetEuropean Monetary Institute - EGT-intézményEEA joint institution - környezetvédelmi gazdasági eszközeconomic instrument for the environment - zord időjárásbad weather - rendszerek összekapcsolásasystems interconnection - közös érdekcollective interest - keresethez fűződő jogi érdekinterest in bringing an action - internátusboarding school - InterpolInterpol - ételmérgezésfood poisoning - zsidóJew - bíráskodáscourts and tribunals - alkotmánybíróságconstitutional court - KazahsztánKazakhstan - KirgizisztánKyrgyzstan - KoszovóKosovo - ökocímkeeco-label - lake - anyatejmother's milk - indítórakétalaunch vehicle - európai nyelvEuropean language - kisebbségi nyelvminority language - nem európai nyelvnon-European language - regionális nyelvregional language - élő nyelvliving language - CD-meghajtódisc drive - LettországLatvia - a piac liberalizációjaliberalisation of the market - légi felségjogfreedom of the skies - LitvániaLithuania - bérlethiring - szervezeti törvényorganic law - parcellázásdividing up of land - Macedónia Volt Jugoszláv KöztársaságFormer Yugoslav Republic of Macedonia - veleszületett betegségcongenital disease - táplálkozási betegségnutritional disease - bőrbetegségskin disease - vérbetegségblood disease - emésztőrendszeri betegséggastrointestinal disease - neurológiai megbetegedésneurological disease - hormonális betegségendocrine disease - szexuálisan terjedő betegségsexually transmitted disease - vadon élő emlősökwild mammal - sporteseménysporting event - katonai hadműveletmilitary manoeuvres - szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésservices contract - EK megfelelőségi jelölésEC conformity marking - erszényesekmarsupial - állati eredetű anyagmaterial of animal origin - EMR árfolyam-mechanizmusEMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-Nyugat-PomerániaMecklenburg-West Pomerania - társadalombiztosítási orvosi ellátásstandard agreement health care - törvényszéki orvostanforensic medicine - vény nélkül adható gyógyszerover-the-counter drug - állatgyógyászati készítményveterinary drug - Kaszpi-tengerCaspian Sea - Fekete-tengerBlack Sea - Vörös-tengerRed Sea - MercosurMercosur - nemzeti végrehajtási intézkedésnational implementing measure - mikroorganizmusmicroorganism - vízi környezetaquatic environment - tengeri környezetmarine environment - bányászminer - tényfeltáró küldetésfact-finding mission - modemmodem - MontenegróCrna Gora, Montenegro - műemlékmonument - politikai morálpolitical morality - EK-megállapodásra vonatkozó tárgyalásnegotiation of an EC agreement - Uruguayi FordulóUruguay Round - Kombinált NómenklatúraCombined Nomenclature - gyógyszernómenklatúradrugs classification - fegyverek elterjedésének megakadályozásanon-proliferation of arms - környezetvédelmi előírásenvironmental standard - új foglalkoztatási formanew type of employment - megfigyelőobserver - a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai MegfigyelőközpontjaEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Közösségi VédjegyhivatalCommunity Trademark Office - madárbird - EU együttműködési szervEU cooperation body - döntéshozó szervdecision-making body - EK vegyes testületEC joint body - egészségügy megszervezéseorganisation of health care - Kereskedelmi VilágszervezetWorld Trade Organisation - sportszervezetsports body - közösségi hivatalCommunity body - géntechnológiával módosított szervezetgenetically modified organism - EK-hivatal és -ügynökségEC body and agency - ÜzbegisztánUzbekistan - szponzorálássponsorship - közösségi szponzorálásCommunity sponsorship - Partnerség a békéértPartnership for Peace - balti államokBaltic States - FÁK-országokCIS countries - GCC-országokGCC countries - Öböl-országokGulf States - Mercosur-államokMercosur countries - nem társult országnon-associated country - földközi-tengeri harmadik országokthird countries in the Mediterranean - KKEOCEEC - kibocsátáskereskedelmi engedélytradeable emission permit - polgári alkalmazottcivilian personnel - szerződéses alkalmazottakcontract staff - ápolószemélyzetnursing staff - katonai állománymilitary personnel - pénzügyi tervfinancial perspectives - KKBPCFSP - jogfilozófiaphilosophy of law - Bizottsághoz benyújtott panaszcomplaint to the Commission - gyomnövényharmful plant - élő növényliving plant - médiapluralizmuspluralism in the media - közösségi környezetvédelmi politikaCommunity environmental policy - egységes árfolyam-politikasingle exchange-rate policy - vízumpolitikavisa policy - egységes monetáris politikasingle monetary policy - sztratoszferikus szennyezőanyagstratospheric pollutant - őshonos népességindigenous population - pornográfiapornography - repülőgép-anyahajóaircraft carrier - bírósági eljárás büntetőügyekbenlegal process - őstörténetprehistory - a GMU első szakaszafirst stage of EMU - államfőhead of State - az Európai Unió Tanácsának elnökségeEU Council Presidency - a Bizottság elnökePresident of the Commission - tudományos kiadványscientific press - bizonyítékproof - balesetmegelőzésaccident prevention - kölcsönös elismerés elvemutual recognition principle - szubszidiaritás elveprinciple of subsidiarity - általános jogi alapelvgeneral legal principle - az EK-Szerződés megsértése miatti eljárásEC infringement procedure - együttdöntési eljáráscodecision procedure - egyeztetőbizottsági eljárás - különleges eljárásspecial procedure - homeopátiás termékhomeopathic product - újrahasznosított anyagból készült termékrecycled product - vámszakmacustoms profession - alternatív gyógyászpractitioner of alternative medicine - közösségi jogalkotási programCommunity legislative programme - operatív programoperational programme - közösségi érdekű projektproject of Community interest - EK-költségvetéstervezetdraft EC budget - az Európa-gondolat előmozdításapromotion of the European idea - pénzügyi jegyzőkönyvfinancial protocol - számítógépes kiadáscomputer assisted publishing - ülések nyilvánosságapublic conduct of debates - bizalmi szavazásconfidence motion - tibeti kérdésTibetan question - előzetes kérdéspreliminary issue - megállapodás megújításarenewal of an agreement - EK-ombudsmanhoz fordulásappeal to the EC Ombudsman - közigazgatási bírósághoz benyújtott keresetaction brought before an administrative court - az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott keresetaction brought before the EC Court of Justice - EK semmisségi keresetaction for annulment of an EC decision - közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti keresetaction to establish liability on the part of an administration - környezetvédelmi adóenvironmental tax - gazdasági reformeconomic reform - politikai reformpolitical reform - közösségi vámeljárásCommunity customs procedure - kiviteli vámeljárásexport customs procedure - közösségi finanszírozási rendszerCommunity financing arrangements - alpesi régióAlpine Region - halászattól függő régióregion dependent on fishing - támogatásra jogosult régióeligible region - európai régióEuropean Region - hanyatló ipari térségdeclining industrial region - anyakönyvcivil register - parlamenti eljárási szabályzatparliamentary rules of procedure - állampolgár és hatóság viszonyacitizen-authority relations - az állam és a régiók kapcsolatarelations between the State and the regions - EK-intézményközi kapcsolatokEC interinstitutional relations - hatáskörmegosztásdivision of powers - közösségi finanszírozás elosztásadistribution of Community funding - hüllőreptile - Moldovai KöztársaságRepublic of Moldova - Szlovák KöztársaságSlovak Republic - Cseh KöztársaságCzech Republic - energiahálózatenergy grid - számítógépes hálózatcomputer network - helyi hálózatlocal area network - transzeurópai hálózattrans-European network - helyfoglalásreservation - EK-költségvetési tartalékEC budgetary reserve - parlamenti határozatresolution of parliament - HÉA-forrásVAT resource - forrásadódeduction at source - megállapodás felülvizsgálatarevision of an agreement - EK-szerződés felülvizsgálatarevision of the EC Treaty - pénzügyi terv módosításarevision of financial perspectives - az EU nemzetközi szerepethe EU's international role - rágcsálórodent - royalizmusroyalism - OroszországRussia - állategészségügyanimal health - mentálhigiénémental health - SzászországSaxony - Szász-AnhaltSaxony-Anhalt - orvostudománymedical science - szobrászatsculpture - KBERESCB - államtitokState secret - intézmény titkárságasecretariat of an Institution - mezőgazdasági szektorfarming sector - légi közlekedésbiztonságair safety - biztonsági szolgáltatásoksecurity services - tengeri közlekedésbiztonságmaritime safety - földrengésearthquake - felvilágosító kampánypublic awareness campaign - Szerbia, Szerbia és MontenegróSerbia, Serbia and Montenegro - hálózati szervernetwork server - állami egészségügyi szolgálatState health service - majommonkey - történelmi emlékhelyhistoric site - politikai helyzetpolitical situation - SzlovéniaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - egészségügyi ellátáshealth care - betegápolásnursing care - tengeralattjárósubmarine - orvosi szakterületmedical specialisation - állatbemutatóanimal show - költségvetési stabilizálóbudgetary stabiliser - oktatásstatisztikaeducation statistics - a mezőgazdasági üzem vezetőjehead of agricultural holding - egészségügyi statisztikahealth statistics - közlekedésstatisztikatransport statistics - idegenforgalmi statisztikatourism statistics - európai jogállásEuropean legal status - stimulánsstimulant - földalatti hulladéktárolásunderground storage of waste - halászati struktúrafisheries structure - pszichotróp anyagpsychotropic substance - számítógépes ügyfélszolgálathelp desk - gyógyszerfelügyeletdrug surveillance - többoldalú felügyeletmultilateral surveillance - önkormányzati társulásjoint authority - operációs rendszeroperating system - adatbáziskezelő rendszerdatabase management system - egészségügyi rendszerhealth care system - számítógépes rendszercomputer system - igazságszolgáltatási rendszerlegal system - táblázatkezelésspreadsheet - TádzsikisztánTajikistan - finanszírozási szintfinancing level - kettős felhasználású technológiadual-use technology - számítógépes terminálcomputer terminal - Palesztina autonóm területeiautonomous territories of Palestine - a volt Jugoszlávia területeiterritories of the former Yugoslavia - TüringiaThuringia - emberkereskedelemtrafficking in persons - nyugtatótranquiliser - vámfelügyelet melletti feldolgozásprocessing under customs control - közigazgatás átláthatóságaadministrative transparency - döntéshozás átláthatóságatransparency in decision-making - betegszállítástransport of patients - traumatrauma - szezonális foglalkoztatásseasonal employment - közösségi trojkaCommunity Troika - GMU harmadik szakaszathird stage of EMU - TürkmenisztánTurkmenistan - közigazgatási felügyeletadministrative supervision - UkrajnaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - európai politikai unióEuropean Political Union - számítógéphasználóinformation technology user - mezőgazdasági termékek alternatív felhasználásaalternative use of agricultural products - betegséghordozódisease vector - harci járműcombat vehicle - közösségi jog megsértéseinfringement of Community law - fellebbezésappeal - VajdaságVojvodina - utastraveller - demilitarizált övezetdemilitarised zone - érzékeny területsensitive area - kormányfőhead of government - ellenzéki vezetőleader of the opposition - családfőhead of household - állatállománylivestock - csekkcheque - forgalomturnover - ChileChile - kémiachemistry - élelmiszer-kémiafood chemistry - ipari kémiaindustrial chemistry - KínaChina - sebészetsurgery - klórchlorine - költségvetés-tervezési rendszerprogramme budgeting - technológia kiválasztásachoice of technology - munkanélküliségunemployment - konjunkturális munkanélküliségcyclical unemployment - rejtett munkanélküliséghidden unemployment - női munkanélküliségfemale unemployment - fiatalok munkanélküliségeyouth unemployment - részleges foglalkoztatásshort-time working - szezonális munkanélküliségseasonal unemployment - strukturális munkanélküliségstructural unemployment - munkaidőcsökkentéstemporary layoff - a technikai fejlődés miatti munkanélküliségunemployment due to technical progress - tartózkodásabstentionism - vállalkozás tevékenységi körebranch of activity - munkanélküliunemployed person - kereszténységChristianity - krómchromium - CiprusCyprus - almaborcider - IOMIOM - gazdasági tevékenységeconomic activity - cementcement - filmművészetcinema - körrendeletcircular - civilizációcivilisation - uralkodó osztályruling class - alsó osztálylower class - középosztálymiddle class - munkásosztályworking class - földművelőkpeasant class - társadalmi osztályclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - felső osztályupper class - osztályozásclassification - választottbírósági kikötésarbitration clause - mandátumszerzési küszöballocation clause - védzáradékprotective clause - önálló vállalkozói tevékenységself-employment - papságclergy - ügyfélcustomers - éghajlatclimate - légkondicionálásair conditioning - végső elszámolásclosing of accounts - politikai körpolitical club - WFCWFC - UNCTADUnctad - politikai koalíciópolitical coalition - kobaltcobalt - kódoláscoding - közúti közlekedés szabályaihighway code - hajózási törvénynavigational code - munka törvénykönyvework code - törvénykönyvlegal code - békés együttéléspeaceful co-existence - társfinanszírozásco-financing - részvétel a vállalati döntéshozatalbanco-determination - kokszcoke - költségvetési együttműködésbudgetary cooperation - adóbeszedéstax collection - adatgyűjtésdata collection - napkollektorsolar collector - kollektivizmuscollectivism - vidéki közösségrural community - területi és helyi hatóságokregional and local authorities - városi közösségurban community - KolumbiaColombia - iskolai beilleszkedésadjustment to school - festékdyestuff - színezőanyagfood colouring - mesterséges élelmiszer-színezékartificial food colouring - természetes élelmiszer-színezéknatural food colouring - repceoil seed rape - üzemanyagfuel - helyettesítő tüzelőanyagsubstitute fuel - fosszilis tüzelőanyagfossil fuel - társadalmi adaptációsocial adjustment - nukleáris tüzelőanyagnuclear fuel - az EK mezőgazdasági bizottságaEC agriculture committee - EK-bizottságEC committee - EK-tanácsadó bizottságEC advisory committee - üzemi tanácsworks council - élelmiszer-adalékanyagfood additive - az Európai Unió Tanácsának bizottságaEU Council committee - Európai Gazdasági és Szociális BizottságEuropean Economic and Social Committee - EK Monetáris BizottságEC Monetary Committee - EK vegyes bizottságjoint committee on EC matters - EK-állandó bizottságEC standing committee - az ENSZ Állandó BizottságaUN Standing Committee - EK Tudományos BizottságEC scientific committee - EK-technikai bizottságEC technical committee - kereskedelmi választottbíráskodáscommercial arbitration - ellenőrzésaudit - virtuális könyvtárvirtual library - az Európai Unió Szerveinek FordítóközpontjaTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Közösségi Növényfajta-hivatalCommunity Plant Variety Office - Az Ember és a Népek Jogainak Afrikai ChartájaAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Európai Energia ChartaEuropean Energy Charter - szociális záradéksocial clause - UNCEDUNCED - Európai Üzemi TanácsEuropean Works Council - InternetInternet - elektronikus kereskedelemelectronic commerce - Európai Szabványügyi IntézetEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - szakképesítések elismeréserecognition of vocational training qualifications - mezőgazdasági termékek minőségellenőrzésequality control of agricultural products - EFTA BíróságEFTA Court - veszélyes hulladékhazardous waste - kötelespéldánylegal deposit - szociális dömpingsocial dumping - szerzett jogokestablished right - átmeneti gazdaságtransition economy - elektronikus kiadáselectronic publishing - enzimenzyme - BSEBSE - európai szociális térségEuropean social area - a vezető iparosodott országok csoportjagroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Rió-csoportRio Group - béketeremtésestablishment of peace - gazdasági hírszerzéseconomic intelligence - állatkertzoo - halbetegségekfish disease - globalizációglobalisation - multimédiamultimedia - Belső Piaci Harmonizációs HivatalOffice for Harmonisation in the Internal Market - Vámigazgatások VilágszervezeteWorld Customs Organisation - Vitarendezési TestületDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofíliapaedophilia - arányosság elveprinciple of proportionality - összehasonlító reklámcomparative advertising - Finnország régióiregions of Finland - Svédország régióiregions of Sweden - távközlés-szabályozásregulation of telecommunications - információs társadalominformation society - Amszterdami SzerződésTreaty of Amsterdam - gazdasági szerkezetváltáseconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - munka világaworking life - euróövezeteuro area - zoonóziszoonosis - TARICTARIC - ICFTUICFTU - CEEACECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - OIEIOE - klónozáscloning - kereskedelmi vitatrade dispute - nehézségekkel küzdő vállalkozáscompany in difficulties - információs sztrádainformation highway - intranetintranet - extranetextranet - böngészőbrowser - dokumentumkezelésdocument management - EDKEDM - OCROCR - digitalizálásdigitisation - szkennerscanner - Alsó-AusztriaNiederösterreich - Felső-AusztriaOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KarintiaCarinthia - SalzburgSalzburg - StájerországSteiermark - TirolTyrol - VorarlbergVorarlberg - BécsVienna - APEC-országokAPEC countries - CEEPCEEP - fizetési határidődeadline for payment - stabilitási paktumstability pact - ifjúságpolitikayouth policy - fogyasztóvédelmi politikaconsumer policy - közösségi politika-nemzeti politikaCommunity policy-national policy - a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai MegfigyelőközpontjaEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - IBJHA - életkor szerinti megkülönböztetésage discrimination - szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetésdiscrimination on the basis of sexual orientation - idősek ellátásacare for the elderly - jogellenes elbocsátásunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - szociálpolitikai megállapodásSocial Policy Agreement - fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésdiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - jogszabályok egyszerűsítésesimplification of legislation - DNSDNA - virtuális valóságvirtual reality - képfeldolgozáspicture synthesis - értékelési módszerevaluation method - megfigyelésobservation - közösségiesítés elveprinciple of communitisation - az állam felelősségeliability of the state - szimulációsimulation - importfelügyeletsurveillance concerning imports - összehasonlító elemzéscomparative analysis - okozati elemzésanalysis of causes - mennyiségi elemzésquantitative analysis - rendkívüli szabadságspecial leave - megerősített együttműködéscloser cooperation - hipermédiumokhypermedia - hipertexthypertext - eutanáziaeuthanasia - PalauPalau - Norfolk-szigetNorfolk Island - NiueNiue - Tokelau-szigetekTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - közösségi véleményCommunity opinion - a Számvevőszék véleményeCourt of Auditors opinion - Az Európai Unió alapjogi chartájaEU Charter of Fundamental Rights - demokráciadeficitdemocratic deficit - a KKBP főképviselőjeHigh Representative for the CFSP - az Európai Unió Tanácsának állásfoglalásaResolution of the Council of the European Union - az Európai Tanács állásfoglalásaresolution of the European Council - termelési módmode of production - termelési célproduction target - termelési technikaproduction technique - transzgenikus állatoktransgenic animal - transzgenikus növényektransgenic plant - innovációk elterjedésediffusion of innovations - termelési normaproduction standard - elavult technológiaobsolete technology - technológiai hatástanulmányokprospective technological studies - kutatásszervezésorganisation of research - tudományos felfedezésscientific discovery - elővigyázatosság elveprecautionary principle - tereptanulmányfield research - kutatási eredményekresearch results - nyomon követhetőségtraceability - fenntartható mezőgazdaságsustainable agriculture - európai mezőgazdasági modellEuropean agricultural model - agrár-környezetvédelmi tervagri-environmental plan - földpolitikaland policies - mezőgazdasági projektfarming project - környezeti megszorítások alá eső mezőgazdasági térségagricultural area with environmental restrictions - agrárerdészetagroforestry - terményveszteségcrop losses - mezőgazdasági összeírásagricultural census - öntözéses művelésirrigated agriculture - vetésforgócrop rotation - silósilo - energianövényenergy crop - olajnövény-kultúraoil crop - állattenyésztési technológiazootechnics - boreális erdőboreal forest - fenntartható erdőgazdálkodássustainable forest management - erdőtanúsításforest certification - európai erdészeti politikaEuropean forestry policy - EFICSEFICS - mediterrán erdőMediterranean forest - mérsékelt égövi erdőtemperate forest - erdészeti statisztikaforestry statistics - európai valutaEuropean currency - ECUEcu - EURIBOREURIBOR - átváltási arányokconversion rate - ADBADB - CABEICABEI - CDBCaribank - agrárhitelagricultural credit - stabilitási programstability programme - európai adóügyi együttműködésEuropean tax cooperation - adóreformtax reform - migráns munkanélküliségmigrant unemployment - folyamatos szakmai továbbképzéscontinuing vocational training - EK foglalkoztatási bizottságEmployment Committee - európai foglalkoztatási stratégiaEuropean Employment Strategy - munkavállalók alkalmazkodóképességeworker adaptability - rugalmas foglalkoztatáslabour flexibility - elavult szakmaskill obsolescence - munkaerőhiánylabour shortage - több képzettséggel rendelkező munkavállalómulti-skilled worker - fejvadászathead-hunting - áthelyezésreassignment - visszaminősítésdemotion - ECOFINEcofin - nem résztvevő tagállamnon-participating country - résztvevő tagállamparticipating country - anyagok ellenállóképességeresistance of materials - teljesítményértékelésbenchmarking - nem halálos fegyvernon-lethal weapon - tisztességes kereskedelemfair trade - szolgáltatásnyújtási koncesszióservice concession - kereskedelmi szerződéscommercial contract - nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásinternational commercial arbitration - általános érdekű szolgáltatásokservices of general interest - elektronikus aláíráselectronic signature - kereskedelmi statisztikatrade statistics - nemzetközi szervezetből történő kizárásexclusion from an international organisation - euro-mediterrán partnerségEuro-Mediterranean partnership - segélyértékelésaid evaluation - konfliktusmegelőzésconflict prevention - etnikai tisztogatásethnic cleansing - gyalogság elleni fegyveranti-personnel weapon - kémkedésespionage - hadititokmilitary secret - védelmi statisztikákdefence statistics - talajelemzéssoil analysis - űrtudományspace science - asztronautikaastronautics - éghajlattanclimatology - bioklimatológiabioclimatology - talajkémiasoil chemistry - kulturális földrajzcultural geography - humángeográfiahuman geography - regionális földrajzregional geography - geomorfológiageomorphology - szedimentológiasedimentology - talajtípussoil type - etnográfiaethnography - munkaszociológiaindustrial sociology - környezetgazdaságenvironmental economics - környezettudatos nevelésenvironmental education - vízvédelemwater protection - gázkibocsátás csökkentésereduction of gas emissions - környezeti felelősségenvironmental liability - környezetvédelmi statisztikaenvironmental statistics - bálnawhale - tengeri ökoszisztémamarine ecosystem - földi ökoszisztématerrestrial ecosystem - fókaseal - savasodásacidification - szennyvíziszapsewage sludge - illegális hulladéklerakóunauthorised dumping - vegyi hulladékchemical waste - elektronikus hulladékelectronic waste - kórházi hulladékhospital waste - véletlenszerű környezetszennyezésaccidental pollution - helyi környezetszennyezéslocal pollution - nemzetközi örökbefogadásinternational adoption - generációs ellentétconflict of generations - örökbefogadási jogadoption law - mostohacsaládstepfamily - poligámiapolygamy - családi összetartásfamily solidarity - diaszpóradiaspora - közösségi migrációs politikaCommunity migration policy - időskorúak eltartásadependence of elderly persons - demográfiai előreje