Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

reparatie; herstellingswerk; lapwerk; redres; verstelgoed; verstelwerk; herstelpopravak; zakrpa[Caract.]

réfléchi (fr)[Caract.]

action d'avoir de nouveau (fr)[Caract.]

(achternagaan; achternalopen; achternarijden; volgen), (gevolg; cortège; entourage; hofstoet)(pratnja; svita; pratnja (ugledne osobe))[Caract.]

texte édité une nouvelle fois (fr)[Caract.]

(konstantheid; constantheid)[Caract.]

répétition d'une action déjà réalisée (fr)[Caract.]

renouvellement d'un acte juridique (fr)[Caract.]

transformation vers un état existant auparavant (fr)[Caract.]

avoir lieu à nouveau (fr)[Caract.]

retrouver son chemin (fr)[Caract.]

action répétée (fr)[Caract.]

chose qui se répète (fr)[Caract.]

bruit, on-dit : propos répété et diffusé (fr)[Caract.]

become again (en)[Caract.]

faire apparaître de nouveau (fr)[Caract.]

rescript, revision, rewrite (en) - herschrijven, omwerkeniznova napisati, preinačiti, preinačivati, prepisati, preraditi, prerađivati - herschrijven, omwerken, opnieuw schrijvenprepisati - remoudre (fr) - renouer (fr) - reboisé (fr) - rebâtir (fr) - hergroeperen, herindelen - réédifier (fr) - redefinir (pt) - inbranden, uitgloeientemperirati - recourir (fr) - redressement (fr) - kaatsen, ketsen, stuiten, stuiterenodskakivati, odskočiti, poskakivati - geraken, raken, recidiveren, terugvallen, vervallen - opwarmen - redemander (fr) - reverdir (fr) - redoublement (fr) - herdrukken, heruitbrengen, nadrukken, overdrukken, reprinteniznova tiskati - retraiter (fr) - réimperméabiliser (fr) - rejaillir (fr) - repiquer (fr) - rééditer (fr) - chronisch, kronisch, slependkroničan - remarier (fr) - bijkleuren, bijtekenen, bijvijlen, retoucherendotjerati, retuširati - réaléser (fr) - rempailler (fr) - échampir, rechampir, réchampir (fr) - repaint (en) - re-hang (en) - reperdre (fr) - repiquer (fr) - reboucher (fr) - bakken, blijven zitten, doubleren, een jaar overdoen, overzitten - retondre (fr) - rempoissonner (fr) - overpotten, verpotten - repenser (fr) - reexport, re-export (en) - rechasser (fr) - recopier (fr) - herstructureren, herstruktureren, in scène zetten, in zijn oude staat brengen, naspelen, oplossen, reconstrueren, rekonstruerenvratiti u prvotno stanje - retisser (fr) - ressaigner (fr) - weer vallen - replonger (fr) - herkrijgen, hervinden, herwinnen, terugkrijgen, terugontvangen, terugvinden, terugwinnen, vinden, weer bereiken, weervindenlocirati, naći, nalaziti, otkriti, otkrivati, ponovno se vratiti, pronaći, pronalaziti, vratiti, vratiti izgubljeno - stekend - ruminate (en) - remâcher (fr) - resalir (fr) - ressangler (fr) - herwaarderen, revaloriseren, revalorizeren - rependu (fr) - bedenken, heroverwegen, in heroverweging nemen - repensé (fr) - het evenwicht herstellenizjednačiti, vratiti ravnotežu - redemander (fr) - rapprendre, réapprendre (fr) - reabsorb, resorb (en) - opnieuw toelaten - weer opduiken - réargenter (fr) - herindelen, herschikken, opnieuw schikkenpreudesiti, preurediti - réassigner (fr) - herverzekeren - rebaisser (fr) - rebroder (fr) - change again (en) - sing again (en) - requentado (pt) - rechausser (fr) - rechausser (fr) - rechuter (fr) - natellen, opnieuw tellenponovno brojati - recondamner (fr) - recorriger (fr) - recoucher (fr) - recoucher (fr) - dieper maken, diepgaand bestuderen, uitdiepen, verdiepen - herontdekken - redéfaire (fr) - redémarrer (fr) - rebroadcast, rerun (en) - rediscuter (fr) - herindelen, herverdelen - regild (en) - heropvoeden - herkiezennanovo izabrati - réengager, rengager (fr) - réentendre (fr) - réécouter (fr) - overmaken, vermaken - refouiller (fr) - regazonner (fr) - regeler (fr) - regonfler (fr) - regrimper (fr) - réhabituer (fr) - réhabituer (fr) - reimport (en) - reimpor (pt) - reincarcerate (en) - réincorporer (fr) - reinfect (en) - réinscrire (fr) - herinvoeren - reinvent (en) - invite back, reinvite (en) - rejouer (fr) - rewash (en) - relouer (fr) - remanger (fr) - remaquiller (fr) - remarcher (fr) - remilitariseren, remilitarizeren - remordre (fr) - remouiller (fr) - remouiller (fr) - remmouler, remouler (fr) - rempiler (fr) - rempiler (fr) - borrow again (en) - renchaîner (fr) - put on again (en) - reneiger (fr) - réenfiler, renfiler (fr) - rekindle (en) - renfler (fr) - renfler (fr) - renfoncer (fr) - rengraisser (fr) - réorchestrer (fr) - réordonner (fr) - réordonner (fr) - repartager (fr) - pay again, repay (en) - repercer (fr) - repolir (fr) - requitter (fr) - bekleden, coaten, dekken, met een laag bedekken, opnieuw bekledenoblagati, obložiti, pokriti, pokrivati, ponovno pokriti, ponovno presvući, prekriti, prekrivati, premazati, premazivati, presvući, prevlačiti, prevući - ressauter (fr) - réessayer, ressayer, retenter (fr) - retailler (fr) - retâter (fr) - terugbellen, terugroepen - retendre (fr) - retraduire (fr) - retransmettre (fr) - retraverser (fr) - repasser (fr) - représenter (fr) - weer vallen - réunifier (fr) - screw back again (en) - revoler (fr) - revoler (fr) - herstemmen - revouloir (fr) - recreuser (fr) - replonger (fr) - replonger (fr) - repiquer (fr) - opnieuw bevestigenpotvrditi - rechristianiser (fr) - recongeler (fr) - appear again (en) - reconnecter (fr) - recréer (fr) - réexaminer (fr) - herkeuren, herzien, nagaan, ophalen, opnieuw bekijken, repeterenbrzo ponoviti, obnoviti, ponovno proučiti, ponovno razmisliti, pregledati, pregledati iznova - réexaminer (fr) - renégocier (fr) - revarnish (en) - repartir (fr) - réimplanter (fr) - hydre (fr) - remobiliser (fr) - ažurirati, modernizirati - rebattre (fr) - rebondir (fr) - recoiffer (fr) - refondre (fr) - cheval de retour (fr) - retraite (fr) - remonter (fr) - réentamer, rentamer (fr) - replonger (fr) - replonger (fr) - herscheppen - reconcourir (fr) - réincorporer (fr) - rejouer (fr) - rejouer (fr) - reparier (fr) - hertrouwen - renommer (fr) - renommer (fr) - redonner (fr) - resserrer (fr) - réactiver (fr) - zich weer aanpasseniznova početi, preudesiti - réajuster (fr) - réarmer (fr) - réarmer (fr) - re-equip, rejig (en) - reassign (en) - réattribuer (fr) - reassign (en) - rebattre (fr) - reborder (fr) - rebouter (fr) - recéder (fr) - rechasser (fr) - rechausser (fr) - réconcilier (fr) - recuire (fr) - opnieuw doen - herijken, herschatten, herwaarderen, revalueren - omsmelten, smeltenotapati, otapati se, otopiti, otopiti se, rastaliti, rastaliti se, rastapati, rastapati se, rastopiti, rastopiti se, taliti, taliti se, topiti, topiti se - réhydrater (fr) - réinjecter (fr) - réinjecter (fr) - réinterpréter (fr) - relancer (fr) - redémarrer (fr) - relancer (fr) - remâcher (fr) - réemmerder (fr) - terugleggen, terugzetten - remontrer (fr) - repousser (fr) - rendormir (fr) - rengrener, rengréner (fr) - weer binnenkomenvratiti se u zemljinu atmosferu, „prizemljiti“ - rejouer (fr) - renvoyer (fr) - réopérer (fr) - reparler (fr) - recauser (fr) - reparler (fr) - reparaître (fr) - repasser (fr) - repasser (fr) - resit (en) - repasser (fr) - resservir (fr) - réoffrir (fr) - repiquer (fr) - replanter (fr) - vouwensmotati - reprogrammer (fr) - requalifier (fr) - requalifier (fr) - ressaisir (fr) - ressauter (fr) - retordre (fr) - retracer (fr) - retracer (fr) - retravailler (fr) - retrouver (fr) - reviser (fr) - revoir (fr) - weer naar beneden gaan - reparaître (fr) - ravaler (fr) - readapt (en) - réessayer (fr) - recaler (fr) - rumination, ruminement (fr) - recur (en) - redistribuer (fr) - herverdelen, herverkavelen - réaccélérer (fr) - recracher (fr) - redivorcer (fr) - bijscholen, herscholen, nascholen, omscholen - réécrire (fr)[Caract.]

-

 


   Publicidade ▼